PUBLIEKSONDERZOEK PLEASURE PAAS PARTY 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUBLIEKSONDERZOEK PLEASURE PAAS PARTY 2007"

Transcriptie

1 Letty Ranshuysen 2007

2 INHOUD INLEIDING 1 ACHTERGRONDKENMERKEN VAN HET PUBLIEK 1 EVALUATIE PLEASURE PAAS PARTY 4 EVALUATIE CULTUREEL PROGRAMMA 5 SAMENVATTING 8 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 11 BIJLAGE 2: SUGGESTIES VOOR ARTIESTEN 13 BIJLAGE 3: SPONTANE KLACHTEN 14

3 INLEIDING Op zondag 8 april 2007 (1e Paasdag) vond de 24e editie van de Pleasure Paas Party 2007 plaats in de gerenoveerde De Uithof te Den Haag. Deze Show & Dance Party wordt georganiseerd door Pleasure Magazine, de uitgaansagenda voor Antilliaanse, Surinaamse, Latin & Caribbean, hindipop en reggaeevenementen in Nederland. Dit jaar is er voor het eerst een cultureel programma gerealiseerd, waarbij ook andere podiumkunsten dan muziek aan bod kwamen. Onder supervisie van Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen is een publieksonderzoek uitgevoerd om de waardering voor dit culturele aanbod te peilen. De centrale onderzoeksvragen bij dit onderzoek zijn: S Hoe wordt het culturele programma door het partypubliek gewaardeerd? S In hoeverre wijkt dit af van de waardering voor het reguliere programma? S Welke achtergrondkenmerken (leeftijd, sekse, opleiding, etnische herkomst en eerdere ervaringen met bezoek aan podiumkunsten) zijn van invloed op de waardering voor het culturele programma? Er kwamen circa mensen op dit feest af, waarvan er 269 een enquête invulde. Die vragenlijst is in bijlage 1 opgenomen. In het navolgende wordt eerst de samenstelling van het publiek geschetst, daarna volgt de beoordeling van het reguliere programma en vervolgens wordt ingezoomd op de waardering voor het culturele programma. De uitkomsten ten aanzien van de invloed van achtergrondkenmerken van bezoekers op die waardering is getoetst op een significantieniveau.05. De kans dat de gerapporteerde samenhang tussen kenmerken en oordelen op louter toeval berust, is hierdoor kleiner dan 5%. De rapportage sluit af met een samenvatting met conclusies en enkele aanbevelingen. Degenen die zich de inhoud van dit rapport snel willen eigen maken, kunnen hiermee beginnen. ACHTERGRONDKENMERKEN VAN HET PUBLIEK De helft (49%) van het publiek van Pleasure Paas Party 2007 kwam niet voor het eerst naar dit jaarlijks terugkerende evenement. Tabel 1 toont dat een vijfde (21%) al één keer eerder is geweest en een derde (30%) kwam al voor de derde keer of is nog vaker geweest. Tien bezoekers geven aan dat ze al 10 keer of vaker zijn naar een Pleasure Paas Party kwamen. Tabel 2 laat zien dat van de herhaalbezoekers zo n driekwart (73%) vorig jaar ook naar dit evenement kwam. Dit betekent dat een derde (30%) van het totale onderzochte publiek vorig jaar ook is geweest. Ruim een tiende (15%) van het herhalingspubliek kwam in 2005 voor het laatst en een even grote groep kwam in 2004 of nog langer geleden voor het laatst. 1: EERDER BEZOEK AAN PLEASURE PAAS PARTY 1e keer % 2e keer 55 21% 3e keer 23 9% 4e keer 25 10% 5e keer of vaker 30 11% totaal 6 100% ontbrekende antwoorden 269 3: BEKEND MET PLEASURE MAGAZINE nee 97 37% ja % totaal % ontbrekende antwoorden 5 2: AANTAL JAREN GELEDEN vorig jaar (in 2006) 66 73% 2 jaar terug (in 2005) 12 13% meer dan 2 jaar geleden 12 13% totaal % ontbrekende antwoorden 40 4: LEEST PLEASURE MAGAZINE nooit % zelden 60 23% regelmatig 51 20% elke maand 31 12% totaal % ontbrekende antwoorden 10 1

4 Tabel 3 (zie vorige pagina) toont dat tweederde van het onderzochte publiek (63%) bekend is met Pleasure Magazine. Aangezien 55% van het publiek aangeeft dit blad wel eens te lezen (zie tabel 4), kent 8% van de ondervraagden Pleasure Magazine zonder dat ze dit echt lezen. Een kwart (23%) van de ondervraagden leest dit magazine zelden, een vijfde (20%) regelmatig en een tiende (12%) elke maand. De leeftijdsverdeling binnen het onderzochte publiek is in tabel 5 weergegeven. Eenderde (34%) is niet ouder is dan 20 jaar, de helft (50%) valt in de categorie 21 tot en met 35 jaar en de resterende 16% is ouder dan 35 jaar. De oudste bezoeker is 68 jaar. Tabel 6 toont dat tweederde (66%) van het publiek een vrouw is. 5: LEEFTIJD 14 t/m 20 jaar 91 34% 21 t/m 25 jaar 66 25% 26 t/m 35 jaar 66 25% 36 t/m 45 jaar 22 8% 46 t/m 55 jaar 15 6% 56 jaar en ouder 6 2% totaal % ontbrekende antwoorden 3 6: SEKSE man 90 34% vrouw % totaal % ontbrekende antwoorden 4 Tabel 7 toont dat veel bezoekers (41%) een middelbare beroepsopleiding volgen of die hebben afgerond. Bij een tiende (9%) gaat het om basisonderwijs of lager voortgezet- of beroepsonderwijs en bij een kwart (23%) om hoger voortgezet onderwijs. Een kwart (27%) volgt hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) of heeft dit afgerond. Het aandeel hoger opgeleiden ligt hiermee aanmerkelijk lager dan bij museumpubliek of theaterpubliek het geval is. Bij die publieksgroepen schommelt het percentage met een hbo of wo tussen de 60% en 80%. Bij publiek van poppodia gaat het om circa 50% 1 : dat is toch nog bijna twee keer zo veel als bij het publiek van de Pleasure Paas Party. 7: OPLEIDING basisonderwijs 4 2% lager voortgezet of beroepsonderwijs 19 7% middelbaar beroepsonderwijs % hoger voortgezet onderwijs 60 23% hoger beroepsonderwijs 59 22% wetenschappelijk onderwijs 13 5% totaal % ontbrekende antwoorden 6 8: CULTURELE ACHTERGROND Nederlands 73 25% Surinaams 36 13% Antilliaans 59 21% Arubaans 24 8% Kaapverdiaans 17 6% Colombiaans 11 4% Dominicaans 10 4% overige Latijns Amerika 14 5% Marokkaans 7 2% Turks 2 1% overig Zuid-Europa 5 2% Oost-Europees 1 0,5% anders 29 10% Tabel 8 toont de culturele diversiteit van het publiek. Slechts een kwart (25%) geeft een Nederlandse herkomst aan. Van de bezoekers die deze herkomst opgeven, noemen er 13 daarnaast een andere culturele achtergrond. Doorgaans betreft dit een Surinaamse of Antilliaanse herkomst. Die achtergronden is dan ook, na de Nederlandse, het meest opgegeven: 21% noemt zichzelf (ook) Antilliaans en 13% is (ook) Surinaams. Daarna komt een Arubaanse herkomst het meest voor (8%) of een Kaapverdiaanse (6%). Andere herkomstgebieden zijn door 4% of minder genoemd. 10% gaf een niet voorgecategoriseerde achtergrond op, het gaat hier om uiteenlopende achtergronden, namelijk: Afrikaans, Amerikaans, Belgisch, Equadoriaans, Ghanees, Hindoestaans (4x), Indonesisch (4x), Italiaans, Keniaans (3x), Koreaans, Moluks (2x), Portugees, Slowakisch, Somalisch, Spaans (2x), Syrisch, Tunesisch, Venezuelaans en Zimbabwees. 1 De vergelijkingsgegevens zijn afkomstig uit door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerd publieksonderzoek. 2

5 Tabel 9 toont dat ruim een derde (38%) van het onderzochte publiek in de regio Den Haag woont. Een kwart (23%) woont in het overige deel van Zuid-Holland. Zo n tweederde (61%) komt dus uit Zuid- Holland. Daarna is de provincie Noord-Holland het beste vertegenwoordigd (17%) en Utrecht (9%). De resterende 22% komt uit alle uithoeken van Nederland. 9: GEOGRAFISCHE HERKOMST regio Den Haag 91 38% Zuid-Holland 55 23% Noord-Holland 41 17% Utrecht 22 9% Zeeland 5 2% Brabant 8 3% Limburg 6 2% Gelderland en Overijssel 9 4% Flevoland, Friesland en Groningen 5 2% totaal % ontbrekende antwoorden 27 Het publiek van Pleasure Paas Party is gevraagd in hoeverre ze diverse type podiumkunsten bezoeken (zie vraag 9 in bijlage 1). Tabel 10 vat de antwoorden op die vraag samen. Te zien is dat ruim drie kwart (79%) wel eens een caribean dance party bezoekt. Zij doen dat zeer regelmatig: gemiddeld zo n 5½ keer per jaar. Toch nog een vijfde van het publiek (21%) komt echter nooit op zo n party. Ruim de helft van dit publiek (57%) gaat wel eens naar popconcerten (gemiddeld 3 keer per jaar). Een derde bezoekt wel eens cabaret of stand up comedy (gemiddeld 2 keer per jaar) of dans (gemiddeld bijna 3 keer per jaar). Een kwart (28%) gaat ook wel eens naar een toneelvoorstelling (gemiddeld 2½ keer per jaar). Het minst vaak gaat dit publiek wel eens naar literaire acts: dat doet slechts 14% (gemiddeld 2 keer per jaar). Dit komt uiteraard ook doordat literaire acts veel minder vaak worden aangeboden dan de andere voorgelegde podiumkunsten. 10: BEZOEK AAN DIVERSE ACTIVITEITEN bezoekt dit nooit bezoekt dit weleens gemiddeld aantal bezoeken per jaar caribean dance party popconcert cabaret comedy toneel dans literaire acts % 43% 65% 72% 62% 86% % 57% 35% 28% 38% 14% 5,5 keer 2,9 keer 2,2 keer 2,7 keer 2,8 keer 1,8 keer ontbrekende antwoorden

6 EVALUATIE PLEASURE PAAS PARTY De Pleasure Paas Party 2007 bood liveshows door Caribische muzieksterren in de Show Area en nonstop dancing in drie Dance Areas. In de enquête is gevraagd welke area s het publiek wilde bezoeken (zie vraag 3 in bijlage 1). Tabel 11 toont dat optredens in de Show Area het meest populair zijn: die zijn door 79% zeker bezocht. Maar de populariteit van de Urban Area en Salsa Area wijkt daar niet veel van af, want die zijn respectievelijk door 77% en 74% van het publiek bezocht. De Chippie Area is het minst populair: toch heeft tweederde (68%) deze area ook bezocht. 11: BEZOEK AREA S niet mischien wel totaal ontbrekende antwoorden Show Area 5% 16% 79% 100% 29 Urban Area 7% 16% 77% 100% 29 Salsa Area 8% 18% 74% 100% 19 Chipppie Area 9% 23% 68% 100% 24 Tabel 12 toont hoe diverse aspecten van de Pleasure Paas Party zijn beoordeeld aan de hand van het gemiddelde van de rapportcijfers die daarvoor zijn gegeven. De bereikbaarheid oogst de hoogste waardering: gemiddeld een 8. Daarna is men het beste te spreken over het publiek, de sfeer en de variatie in het aanbod: deze aspecten krijgen gemiddeld een 7½. Het programma en de horeca krijgen gemiddeld een 7. De klachten die daarover spontaan zijn geventileerd, staan in bijlage 3. 12: GEMIDDELDE RAPPORTCIJFERS gemiddeld rapportcijfer sfeer programma publiek bereikbaarheid variatie in aanbod horeca 7,5 7,2 7,6 7,9 7,4 7,2 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie,92 1,1 1,1 1,4 1,2 1,3 In de onderste rij van de tabel zijn de standaarddeviaties aangegeven: hoe hoger de deviatie hoe groter de verschillen tussen de rapportcijfers 2. Hieraan is af te lezen dat de meningen over de bereikbaarheid het meest uiteen lopen: ondanks het hoge gemiddelde rapportcijfer gaven 20 bezoekers daar een onvoldoende voor. In bijlage 3 met de spontaan aangegeven klachten is af te lezen dat dit parkeerproblemen en slechte bewegwijzering betreft. Over de sfeer is men het meest gelijk gestemd: daarvoor is slechts door 2 bezoekers een onvoldoende gegeven. Er is ook gevraagd naar oordelen over de diverse artiesten die optraden: tabel 13 (op de volgende pagina) toont de gemiddelde rapportcijfers. Tego Calderon en Victor Manuelle scoren de hoogste gemiddelde cijfers (gemiddeld een 8½). Daarna scoren DJ Zoontje en DJ Sosa de hoogste waardering (gemiddeld een 8). Ziggi & The Renaissance Band en Orquesta Pegasay krijgen allebei gemiddeld een 7½. De danswokshop scoort gemiddeld een 7. DJ Chen en DJ Hotline krijgen met gemiddeld een 6 de laagste waardering. Bij deze drie laatste cijfers geldt de kanttekening dat dit aanbod door relatief weinig bezoekers is beoordeeld (door minder dan 50 bezoekers). Hierdoor zijn deze cijfers minder betrouwbaar dan de waardering voor de andere artiesten, die door veel meer bezoekers zijn geëvalueerd. Aan de standaarddeviaties is af te lezen dat de meningen over Victor Manuelle het meest verdeeld zijn. Ziggi & The Renaissance Band krijgt het vaakst een onvoldoende (8 keer). In bijlage 2 zijn suggesties opgenomen voor artiesten, die het publiek graag zou zien. Hierbij zijn Daddy Yankee en Sean Paul het vaakste genoemd, respectievelijk 19 keer en 16 keer. 2 De standaarddeviatie geeft aan hoever de waarden van de rapportcijfers gemiddeld afwijken van het gemiddelde cijfer. 4

7 13a: RAPPORTCIJFERS ARTIESTEN gemiddeld rapportcijfer DJ Chen DJ Hotline dansworkshops Ziggi & The Renaissance Band Orquesta Pegasay 6,8 6,3 7,2 7,7 7,6 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 13b: RAPPORTCIJFERS ARTIESTEN gemiddeld rapportcijfer DJ Zoontje DJ Sosa Tego Calderon Victor Manuelle 7,9 7,9 8,4 8,4 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie 1,3 1,3 1,3 1,5 EVALUATIE CULTUREEL PROGRAMMA Het culturele programma is door veel minder mensen bezocht dan de meer bekende artiesten. Ziggi & The Renaissance Band, Tego Calderon en Victor Manuelle werden elk door ongeveer de helft van de ondervraagden bezocht. Orquesta Pegasay, DJ Zoontje en DJ Sosa door zo n 30% en DJ Chen, DJ Hotline en de dansworkshops door 15%. De culturele onderdelen werden ook elk door circa 15% bezocht en beoordeeld. De gemiddelde rapportcijfers voor het culturele programma liggen over het algemeen iets lager dan voor de andere optredens. Het gemiddelde cijfer daarvoor is 7.6 versus 6.8 bij de onderdelen van het culturele programma. Er zijn echter nauwelijks onvoldoendes uitgedeeld en de lage standaarddeviaties tonen aan dat men behoorlijk gelijkgestemd is over dit aanbod. 14: RAPPORTCIJFERS CULTUUR gemiddeld rapportcijfer Neske Beks A sa go Pachi Damon Performing Poetry W-ISH Bingo! 160 6,6 6,8 7 6,6 7,1 6,9 6,5 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie,87,93,86,97,98,97 1,2 De oordelen over de diverse onderdelen van het culturele programma staan in tabel 14. De meeste waardering oogsten W-ISH (een presentatie van lichting jong ISH-talent met streetdance, skatedance, martial arts, acrobatiek, moderne dans en breakdance) en Pachi Damon (onemanshow van een komiek uit de stal van het Antilliaanse Teatro Luna Blou). Beide voorstellingen kregen gemiddeld een 7. Daarna vallen Bingo! (auteur en spoken wordkunstenaar Clark Accord ondersteund door zangeres Michelle David en de Breathing Bijlmer Band) en A sa go (uitvoering van een Afro-culturele vereniging uit Suriname met zang, dans en toneel). Deze voorstellingen kregen gemiddeld bijna een 7. De overige voorstellingen kregen een 6½. Het gaat om: Performing Poetry (een presentatie van de dichters en muzikanten John Keys, Shay, Untouchable Nobody Outplays Many en Core), Neske Beks (cabaretière) en 160 (gedichten gebaseerd op het sms-formaat gepresenteerd op een groot scherm). 5

8 Er is nagegaan in hoeverre diverse achtergrondfactoren van invloed zijn op de oordelen over de diverse culturele uitvoeringen. Leeftijd blijkt een rol te spelen. Het publiek van 25 jaar en ouder is beter te spreken over Neske Beks (dat geeft haar gemiddeld een 7,2) dan het jongere publiek (dat gemiddeld een 6,4 geeft). Ook de waardering voor Bingo! blijkt door leeftijd te zijn beïnvloed: 25 plussers geven daar gemiddeld een 7,3 voor versus 6,7 bij het jongere publiek. Ten aanzien van de andere culturele uitvoeringen lijken de 25-plussers over het algemeen ook iets enthousiaster dan het jongere publiek: behalve als het gaat om W-ISH en Performing Poetry, die lijken bij jongeren beter aan te slaan 3. Sekse blijkt niet van invloed: het culturele programma slaat net zo goed aan bij mannen als bij vrouwen. Dit is opmerkelijk, aangezien uit vrijwel al het eerdere door Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen uitgevoerde publieksonderzoek en ook uit bevolkingsonderzoek telkens weer blijkt dat vrouwen cultureel actiever zijn, dus meer voor dergelijk aanbod open staan, dan mannen. Nog opmerkelijker is dat lager opgeleiden tenderen hogere cijfers te geven voor de culturele uitvoeringen dan hoger opgeleiden, want onderzoek wijst vrijwel altijd uit dat culturele activiteiten juist het beste aanslaan bij hoger opgeleiden. Met name A sa go, W-ISH en Performing Poetry blijken beter aan te slaan bij lager opgeleiden 4. Een volgende opvallende uitkomst is dat mensen met ervaring in bezoek aan andere podiumkunsten dan populaire muziek niet beter zijn te spreken dan mensen die daar helemaal geen ervaring mee hebben. Het aanbod slaat dus net zo goed aan bij geheel nieuw publiek. Er is ook onderzocht of bezoekers die een Nederlandse herkomst opgeven het culturele programma anders beoordelen dan de bezoekers met een allochtone herkomst. Dit blijkt niet het geval. Behalve als het gaat om Performing Poetry: daar is het allochtone publiek beter over te spreken (het geeft gemiddeld een 6,7 hiervoor) dan het autochtone publiek (dat gemiddeld een 6,3 geeft). Tot slot is geanalyseerd of eerder bezoek aan Caribische party s van invloed is op de waardering voor het culturele programma. Het blijkt dat degenen die nooit naar zulke party s gaan over het algemeen hogere rapportcijfers geven dan het publiek dat deze feesten doorgaans niet bezoekt. Dit geldt vooral ten aanzien van Pachi Damon (die krijgt van het partypubliek gemiddeld een 6,7 versus een 7,7 van het overige publiek) en W-ISH (6,9 versus 7,8). 15: MENINGEN t.a.v. CULTUREEL PROGRAMMA neutraal totaal ontbrekende antwoorden verbetering totaalprogramma 76% 23% 1% verslechtering 100% 22 goed voor de sfeer 52% 45% 3% slecht voor sfeer 100% 75 liever nog wat meer 47% 50% 3% liever wat minder 100% 103 merk er veel van 37% 58% 5% merk er veel van 100% 94 Om het culturele programma als geheel te evalueren is het publiek een viertal tegengestelde meningen hierover voorgelegd (zie vraag 11 in bijlage 1). In tabel 15 is te zien dat driekwart (76%) het culturele programma als een verbetering van het totale aanbod ervaart: slechts 1% vindt dit juist een achteruitgang en een kwart (23%) neemt een neutraal standpunt in. De helft van het ondervraagde publiek (52%) ervaart deze culturele aanvulling als goed voor de sfeer en bijna de helft (47%) zou nog meer van dit type aanbod op prijs stellen. Slechts 3% neemt bij deze twee uitspraken het tegenovergestelde standpunt in en de helft van het publiek staat neutraal tegenover deze uitspraken. Een derde (37%) geeft aan het goed te merken dat deze culturele aanvulling is doorgevoerd en 5% merkt daar niets van. Een kleine meerderheid (58%) neemt hier een neutraal standpunt bij in. Uit de aantallen ontbrekende antwoorden in de laatste kolom blijkt dat veel bezoekers geen uitspraak doen over het culturele aanbod. Waarschijnlijk omdat ze hier te weinig van hebben kennis genomen. 3 Deze uitkomsten zijn niet statistisch significant. Dit komt door de lage aantallen bezoekers die een oordeel uitspraken, waardoor toeval een te grote rol gaat spelen. 4 Opleiding hangt sterk samen met leeftijd: jongeren hebben hun opleiding nog niet voltooid en zijn daardoor vaak lager opgeleid dan 25-plussers. Daarin is bij de statistisch analyse van de invloed van opleiding, de factor leeftijd uitgeschakeld. 6

9 De analyse van de invloed van achtergrondkenmerken wijst uit dat bezoekers van 21 jaar en ouder het culturele programma veel vaker als een verbetering ervaren (dat geeft 82% van hen aan) dan het jongere publiek (daarvan geeft 68% dit aan). Daarnaast blijkt dat publiek met een allochtone herkomst vaker van mening is dat het culturele programma een verbetering is (dat zegt 80% van hen) dan het autochtone publiek (67%). Tevens blijkt dat vrouwen veel vaker aangeven dat ze er veel van merken dat er een culturele aanvulling is (45%) dan mannen (26%). Bovendien blijkt opnieuw dat lager opgeleiden iets vaker positieve meningen over het culturele programma aangeven dan hoger opgeleiden. 16: OORDELEN INFORMATIEVERSTREKKING gemiddeld rapportcijfer informatie muzikacts informatie cultureel programma 7,2 7,1 lager opgeleiden 7,4 7,2 hoger opgeleiden 7,0 6,7 aantal onvoldoendes aantal beoordelaars standaard deviatie 1,4 1,5 Aangezien het culturele programma veel minder goed is bezocht dan de meeste muzikale acts, is tot slot nagegaan of dit wellicht komt doordat de informatie over de culturele optredens niet voldeed. Tabel 16 laat zien hoe de informatieverstrekking over beide onderdelen is beoordeeld (hiernaar is gevraag bij vraag 13 in bijlage 1). Te zien is dat de waardering voor de informatieverstrekking over het culturele aanbod niet als minder goed wordt ervaren. Uit de standaarddeviaties blijkt dat men over de informatieverstrekking vrij sterk van mening verschilt. Dit komt omdat lager opgeleiden hier beter over zijn te spreken dan hoger opgeleiden (zie de in tabel aangegeven gemiddelde rapportcijfers per groep: respectievelijk 7,4 en 7,2 versus 7,0 en 6,7). Bovendien missen sommigen een programmaboekje, blijkt uit de spontane klachten (zie bijlage 3). Hier is ook te lezen dat een enkeling de informatie over het culturele programma te summier vindt. 7

10 SAMENVATTING Het publiek De helft van het onderzochte publiek kwam voor het eerst naar een Pleasure Paas Party. Een derde van het publiek kwam vorig jaar ook. Tweederde van het publiek is bekend met Pleasure magazine en ruim de helft leest het wel eens: een tiende doet dit elke maand. Het publiek van de Pleasure Paas Party 2007 is opvallend jong. Een derde is jonger dan 20 jaar: de overgrote meerderheid is niet ouder dan 35 jaar. Tweederde is een vrouw. Opvallend veel bezoekers volgen een middelbare beroepsopleiding of hebben die afgerond. Slechts een kwart geeft een Nederlandse herkomst op. Meer bezoekers (een derde) geven aan dat ze Surinaams of Antilliaans zijn. Daarnaast zijn Kaapverdië, Colombia en de Dominicaanse republiek goed vertegenwoordigd en is een scala van uiteenlopende andere herkomstlanden gerepresenteerd. Twee derde van het publiek woont in de provincie Zuid-Holland. Bij slechts een kwart gaat het om mensen die in de regio Den Haag wonen. Daarnaast komen er relatief veel mensen uit Noord-Holland. Bijna een kwart komt uit verder weg gelegen provincies. Ruim driekwart van het publiek bezoekt vaker Caribische dansfeesten: dit doen ze gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast bezoekt men het vaakst popconcerten (dat doet de helft zo n 3 keer per jaar). Bovendien bezoekt een derde wel eens cabaret/stand up comedy of dans (zo n 2 of 3 keer per jaar). Iets minder vaak bezoekt men toneel (2½ keer per jaar) en men gaat zelden naar literaire acts (2 keer per jaar). Evaluatie Pleasure Paas Party Zo n driekwart van het onderzochte publiek bezocht in ieder geval naar de Show Area, Urban Area en Salsa Area. De Chippie Area blijkt iets minder populair, maar is toch door zo n tweederde bezocht. De bereikbaarheid van de locatie oogst de hoogste waardering: gemiddeld een 8, maar hierover lopen de meningen het meest uiteen. Daarna is men het best te spreken over het publiek, de sfeer en de variatie in het aanbod: deze aspecten krijgen alle drie gemiddeld een 7½. Het programma en de horeca krijgen allebei gemiddeld een 7. Van de artiesten vallen Tego Calderon en Victor Manuelle het meest in de smaak: die scoren gemiddeld een 8½. DJ Zoontje en DJ Sosa krijgen gemiddeld een 8 en Ziggi & The Renaissance Band en Orquesta Pegasay een 7½. De danswokshop scoort gemiddeld een 7. DJ Chen en DJ Hotline krijgen met gemiddeld een 6 de laagste waardering. Evaluatie cultureel programma Het culturele programma is door veel minder mensen bezocht dan het overige aanbod. De bekendste artiesten werden door ongeveer de helft van de ondervraagden bezocht, de minder bekende door 30% en twee dj s en de dansshops door 15%. De culturele optredens zijn ook gemiddeld door zo n 15% van het publiek bijgewoond. Dit blijkt niet te liggen aan de informatieverstrekking over het culturele programma, want die was even goed als de voorlichting over het andere aanbod: dit kreeg allebei gemiddeld een 7. Lager opgeleiden blijken beter over de informatieverstrekking te spreken dan hoger opgeleiden. Het culturele programma zelf wordt gemiddeld een krappe 7 gewaardeerd. Het overige aanbod scoort met gemiddeld een 7½ iets meer waardering. De culturele onderdelen scoren echter zelden een onvoldoende. De meeste waardering oogsten W-ISH en Pachi Damon, op de voet gevolgd door Bingo! en A sa go. 25-plussers zijn over het algemeen iets beter te spreken over de culturele onderdelen dan het jongere publiek, met name over Bingo! en Neske Beks. Uitzonderingen vormen W-ISH en Performing Poetry, want die lijken juist beter aan te slaan bij jongeren. Anders dan doorgaans bij cultureel aanbod het geval is slaat het culturele programma op de Pleasure Paas Party 2007 niet beter aan bij vrouwen, hoger opgeleiden, autochtonen of cultureel ervaren publiek dan bij mannen, lager opgeleiden, allochtonen of cultureel onervaren publiek. A sa go, W-ISH en Performing Poetry doen het zelfs beter bij lager opgeleiden en Performing Poetry slaat ook beter aan bij allochtoon publiek. Wel blijkt dat de echte partygangers iets minder enthousiast zijn dan degenen die doorgaans geen Caribische party s bezoeken. Toch ervaart driekwart van het onderzochte publiek het culturele programma als een verbetering van het totale aanbod. De jongste publieksgroep (jonger dan 21 jaar) en het autochtone publiek geven dit minder vaak aan dan de 20-plussers en de allochtone bezoekers. 8

11 De helft van het publiek vindt deze culturele aanvulling goed voor de sfeer en eveneens de helft stelt nog meer cultureel aanbod op prijs. Slechts een derde geeft aan goed te ervaren dat er een cultureel programma op deze Pleasure Paas Party werd geboden. Dit geldt veel vaker voor vrouwen dan voor mannen. Conclusies en aanbevelingen Op Pleasure Paas Party 2007 kwam een zeer jong, cultureel divers publiek uit geheel Nederland af, dat voor wat betreft opleiding veel breder is samengesteld dan publiek van theaters, musea en zelfs poppodia. De meerderheid van dit publiek bezoekt vaker Caribische feesten, maar podiumkunsten bezoeken ze veel minder vaak. Op een evenement als de Pleasure Paas Party is dus een publiek te bereiken dat niet vaak met andere podiumkunsten dan populaire muziek in aanraking komt. Belangrijk is dat dit nieuwe publiek daarmee een positieve ervaring opdoet, want wanneer dit niet het geval is, kan de confrontatie averechts werken. Dan wordt het vooroordeel bevestigd dat ander aanbod dan het vertrouwde muziekaanbod toch niet interessant zijn. Het culturele programma dat dit jaar voor het eerst op een Pleasure Paas Party is gerealiseerd, lijkt echter goed te werken. Het is weliswaar minder goed bezocht dan het grootste deel van het reguliere muziekaanbod en het scoort minder hoger rapportcijfers dan de bekendere artiesten, maar het krijgt wel een ruime voldoende. Ook van doelgroepen die doorgaans moeilijk voor podiumkunsten zijn te interesseren, zoals: mannen, allochtonen, lager opgeleiden en mensen die geen ervaring hebben met podiumkunsten. Dit aanbod sloot dus goed aan op het referentiekader van ander publiek dan het traditionele cultuurpubliek. Het omvatte optredens die het goed deden bij jongeren en onderdelen die juist beter aansloegen bij 25-plussers. Een uitbreiding van het culturele programma op de volgende edities wordt dan ook door de helft van het ondervraagde publiek op prijs gesteld. Aangezien maar liefst een derde van het publiek van dit evenement jonger dan 20 jaar is, zou deze doelgroep bij een volgende editie extra aandacht kunnen krijgen. Te meer daar deze jongste groep het minst overtuigd is van de meerwaarde van dit aanbod. Het is aan te bevelen om de volgende keer nog meer voorstellingen conform W-ISH en Performing Poetry te programmeren, want dit type voorstellingen slaan het beste aan bij jongeren. Opmerkelijk is dat de informatieverstrekking over het programma door lager opgeleiden beter werd gewaardeerd dan door hoger opgeleiden. Doorgaans is de informatie over cultuuraanbod te highbrow voor lager opgeleiden. De organisatoren van de Pleasure Paas Party lukt het kennelijk om hier toegankelijk over te schrijven. Toch zagen we dat de culturele voorstellingen veel minder goed zijn bezocht dan het grootste deel van de overige programma-onderdelen. Wellicht zijn er voor de volgende editie strategieën te ontwikkelen, die het publiek meer prikkelen om ook kennis te nemen van het culturele programma. Bijvoorbeeld door opwarmingsacts door podiumkunstenaars op onverwachte plekken of door de bekende muzikanten aanbevelingen te laten doen om ook de minder bekende podiumkunstenaars die na hun komen te bekijken. Wanneer het de bedoeling is dat het publiek van Pleasure Paas Party zich meer gaat interesseren voor het reguliere podiumkunstenaanbod in theaters, is het raadzaam om doorverwijsacties te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van flyers met informatie over waar en wanneer de optredende podiumkunstenaars nog meer optreden of waar en wanneer vergelijkbare podiumkunstenaars te zien zijn, eventueel gepaard gaande met verloting van vrijkaartjes voor die voorstellingen. Op deze manier kan Pleasure Paas Party een bijdrage leveren aan een breder publieksbereik van het gesubsidieerde podiumkunstenaanbod. 9

12 10

13 BIJLAGE 1: VRAGENLIJST De organisatoren van Pleasure Paas Party doen elk jaar hun best om het grootste Caribische dansspektakel van Nederland te organiseren en willen graag weten wat het publiek daarvan vindt. Zou je daarom deze enquête willen invullen. Omcirkel het cijfer voor het juiste antwoord of zet je antwoord op de daarvoor bestemde lijn. 1. Kom je voor het eerst op een Pleasure Paas Party? Geef wanneer je niet voor het eerst komt aan, hoe vaak je al bent geweest en hoe lang geleden de laatste keer was! 0 ja, ik ben hier voor het eerst 1 nee, dit is de keer: laatste bezoek was jaar geleden (als je er vorig jaar was, vul je een 1 in) 2a. Ken je Pleasure Magazine? 0 nee 1 ja 2b. Lees je de Pleasure wel eens? 0 nee, nooit 1 ja, maar heel zelden 2 ja, regelmatig 3 ja, elke maand 3. Welke area s bezoek je vanavond? Meerdere antwoorden mogelijk! a. SHOW AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval b. CHIPPIE AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval c. SALSA AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval d. URBAN AREA 0 niet 1 misschien 2 in ieder geval Voordat we naar je oordelen vragen, willen we iets meer van je persoonlijke achtergrond weten. 4 Je bent een: 1 man 2 vrouw 5. Leeftijd: jaar 6. Wat zijn de 4 cijfers van je postcode? 7. Welke opleiding heb je afgerond of, als je nog studeert, met welke opleiding bent je nog bezig? Slechts één antwoord mogelijk! 1 lager onderwijs / basisonderwijs 2 lager beroepsonderwijs of lager voorgezet onderwijs (VMBO, mulo, ivo, lbo, mavo), 3 middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 4 hoger voortgezet onderwijs (HAVO, VWO, hbs, gymnasium, mms) 5 hoger beroepsonderwijs 6 wetenschappelijk onderwijs 8. Wat is je culturele achtergrond? Je kunt meerdere antwoorden omcirkelen! 1 Nederlands 7 Dominicaans 2 Surinaams 8 overige Latijns Amerika 3 Antilliaans 9 Marokkaans 4 Arubaans 10 Turks 5 Kaapverdiaans 11 overige Zuid-Europees 6 Colombiaans 12 Oost-Europees 13 anders namelijk: graag ook de achterzijde invullen 11

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 rotterdam.nl/onderzoek Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Onderzoek en Business Intelligence Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Auteur: C. de Vries Onderzoek en

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs

De vraag naar. studentenhuisvesting. En het effect daarop van de. kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs De vraag naar studentenhuisvesting En het effect daarop van de kabinetsmaatregelen Hoger Onderwijs Uitgevoerd

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012

Buiten is gezond. Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Buiten is gezond Onderzoeksrapport publieksenquête december 2012 Uit een grootschalige publieksenquête onder meer dan 1000 Nederlanders blijkt dat de meeste Nederlanders denken dat er een positieve relatie

Nadere informatie

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport

Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Wijkpeiling Utrecht- Oost Wat doe jij in Oost? Onderzoeksrapport Utrecht, juni 2013 L. S. Smulders, MSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Wijkraad Oost Copyright 2013, Labyrinth Onderzoek &

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie