Ko Floor & Fred van Raaij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ko Floor & Fred van Raaij"

Transcriptie

1 Ko Floor & Fred van Raaij Marketingcommunicatiestrategie Zesde druk

2

3 Marketingcommunicatiestrategie

4

5 Marketing- communicatie- strategie Drs. J.M.G. Floor Prof. dr. W.F. van Raaij Reclame / Online marketingcommunicatie / Public Relations en voorlichting / Sponsoring / Promoties / Directmarketingcommunicatie / Winkelcommunicatie / Persoonlijke verkoop / Evenementen / Geïntegreerde communicatie Zesde druk, 2010 Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

6 Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: Studio Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek, Exactitudes Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, Met betrekking tot sommige teksten en/of illustratiemateriaal is het de uitgever, ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterhalen. Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen met de uitgever. 3 / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van korte gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van niet-korte gedeelte(n) dient men zich rechtstreeks te wenden tot de uitgever. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN (ebook) ISBN NUR 802

7 Woord vooraf Marketingcommunicatie is voortdurend in ontwikkeling. Elke druk van dit boek vereist dus de beschrijving van nieuwe media en nieuwe voorbeelden. We bevinden ons in een overgangsperiode. De traditionele gedrukte media, radio en televisie blijven nog steeds een belangrijk onderdeel van het marketingcommunicatieplan. Maar hiernaast komen nieuwe, op het internet gebaseerde media op zoals websites, weblogs, Hyves en Twitter. Consumenten bepalen zelf de inhoud van de online sociale media. Adverteerders hebben hier veel minder controle over dan bij de traditionele media. Voor de traditionele media kunnen adverteerders een mediaplan ontwerpen en plannen wat ze in een bepaalde periode willen bereiken aan merkbekendheid, merkvoorkeur en verkoop. Bij de nieuwe online sociale media is dit veel minder planbaar. De informatie moet beschikbaar en gemakkelijk vindbaar zijn. Consumenten moeten op het internet snel antwoorden kunnen vinden op al hun vragen en in veel gevallen ook producten kunnen vergelijken, kunnen zien waar deze producten worden verkocht en op het internet al kunnen bestellen. Het gaat er nu vooral om in te spelen op veranderende trends en voorkeuren. Het merk moet actueel, relevant en interessant blijven voor consumenten. In de zesde druk is een nieuw hoofdstuk (14) toegevoegd over online marketingcommunicatie. We danken Coby van Maanen-Tetteroo en Hans van der Meulen voor hun hulp bij het schrijven van dit hoofdstuk. Consumenten worden dagelijks overstelpt met vele soorten marketingcommunicatie. Al deze communicatie-uitingen strijden om aandacht, maar slechts een klein gedeelte van alle communicatie raakt de consument ook echt. Om de kans op raken zo groot mogelijk te maken is een aanpak nodig met kennis van theorie en praktijk, van wat werkt en wat niet werkt. Met dit boek willen we hier een bijdrage aan leveren. Stapsgewijs beschrijven we hoe een gedegen marketingcommunicatieplan kan worden opgesteld. In dit boek komen alle marketingcommunicatie-instrumenten aan de orde met veel voorbeelden om de theorie te verduidelijken en de beschrijvingen te verlevendigen. We hopen dat de gebruikers, docenten en studenten, evenveel plezier aan het lezen zullen beleven, als wij aan het schrijven hebben gehad. Bij dat schrijven hebben we veel gehad aan de informatie en ideeën die we kregen van tal van collega s, docenten, studenten en anderen. Ook artikelen in bladen als Adformatie en Marketing Tribune leverden veel input voor dit boek. We danken ze daarvoor hartelijk. Zonder hun hulp had dit boek nooit zijn huidige inhoud gekregen. Op de website vindt u een grote hoeveelheid ondersteunend en aanvullend materiaal. Dit varieert van tal van toetsvragen met feedback tot aan video s en cases. Daarnaast treft u onder meer voorbeeldbriefings aan en voorbeelden van marketingcommunicatieplannen. Deze site wordt ten slotte regelmatig geactualiseerd om de (online) ontwikkelingen, waaraan in het begin van dit voorwoord wordt gerefereerd, ook daadwerkelijk mee te kunnen nemen. Ko Floor en Fred van Raaij Landsmeer / Alphen, maart 2010

8 Verkorte inhoud Deel 1 Marketing en communicatie 1 Marketingcommunicatie en andere marketinginstrumenten 2 2 Communicatiemix van een onderneming 30 3 Kritiek en regelgeving 56 Deel 2 Marketingcommunicatieplan 4 Onderdelen van het marketingcommunicatieplan 88 5 Onderzoek naar consument, product en concurrentie Marketingcommunicatiedoelgroepen Marketingcommunicatiedoelstellingen Marketingcommunicatiestrategie Creatieve ontwikkeling Marketingcommunicatiebudget Communicatieonderzoek Relatie tussen opdrachtgever en bureau 254 Deel 3 Marketingcommunicatie-instrumenten 13 Reclame Online marketingcommunicatie Public relations en voorlichting Sponsoring Promoties Dm-communicatie Winkelcommunicatie Persoonlijke verkoop Evenementen 484 Deel 4 Media 22 Mediumtypen Mediaplan en mediaselectie Mediaonderzoek 550 Deel 5 Integratie van de marketing - communicatie mix 25 Geïntegreerde marketingcommunicatie 568

9 Inhoud Woord vooraf Deel 1 Marketing en communicatie 1 1 MARKETINGCOMMUNICATIE EN ANDERE MARKETINGINSTRUMENTEN Belang van een sterk merk Functies van een merk voor de consument Functies van een merk voor een bedrijf Merkimago Veranderingen in de marketingcommunicatie Direct contact met de klant Communicatie via tussenhandel Zoeken naar onderscheid Eerste gerichte reclamecampagnes Grote reclamebudgetten Meer marketingcommunicatie-instrumenten Een-op-eencommunicatie Product en communicatie Soorten producten Merknaam Kracht van een merk Verpakking Prijs en communicatie Spanningsveld tussen producenten en detaillisten Distributie en communicatie Soorten distributie Samenwerking Streven naar eigen identiteit Contact met inkopers Push en pull Transactie en relatie 27 Samenvatting 28

10 2 COMMUNICATIEMIX VAN EEN ONDERNEMING Corporate en marketingcommunicatie Belangrijkste kenmerken van corporate communicatie Klanten en prospects Overheid en politiek Eigen medewerkers en arbeidsmarkt Arbeidsmarkt Financiële wereld Publieke opinie Marketingcommunicatie-instrumenten Enkele definities Marketingcommunicatie Reclame Propaganda Public relations Promoties Noodzaak van integratie Synergie Organisatorische maatregelen 53 Samenvatting 54 3 KRITIEK EN REGELGEVING Kritiek op marketingcommunicatie Hogere prijs Invloed op de kostprijs Rol van de detailhandel Prijsniveau van de totale productgroep Beperking van de concurrentie Monopolievorming Verlies van marktleiderschap Schijnbehoeften en ongewenste consumptiepatronen Ongewenste consumptiepatronen Verbod op tabaksreclame Verbod op alcoholreclame Milieu Irritatie Belediging voor de intelligentie Slechte smaak Schijnwerkelijkheid Bevestiging van rolpatronen Kritiek op televisiereclame Misleidende marketingcommunicatie Verschillende opvattingen Vormen van misleiding Wetgeving Wet misleidende reclame (WMR) Wet op de kansspelen (WOK) Sweepstakes Wet op de bescherming van persoonsgegevens Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) 74

11 3.7.6 Warenwet Auteurswet Mediawet Vergelijkende reclame Reclame Code Commissie Algemene gedragsregels Bijzondere gedragsregels Ideële reclame 82 Samenvatting 85 Deel 2 MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN 87 4 ONDERDELEN VAN HET MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Noodzaak van een strategisch marketingcommunicatieplan Planningstermijn Voordelen van strategische planning Van ondernemings- naar marketingcommunicatieplan Ondernemingsplan Marketingplan Strategisch marketingcommunicatieplan Onderzoek naar consument en product Marketingcommunicatiedoelgroep Marketingcommunicatiedoelstellingen Marketingcommunicatiestrategie Keuze marketingcommunicatiemix Creatieve ontwikkeling Mediakeuze Marketingcommunicatiebudget Onderzoek van resultaten 98 Samenvatting 99 5 ONDERZOEK NAAR CONSUMENT, PRODUCT EN CONCURENTIE Betekenis van onderzoek Fasemodellen van communicatiewerking Betrokkenheid bij de aankoop Externe en interne pacing Dissonantie-attributiehiërarchie Scanning en focussing Waarden en betekenissen Middel-doelketen Belang van gevolgen voor marketingcommunicatie 111

12 5.4 Soorten producten en marketingcommunicatie FCB-matrix: kennis en gevoel Informationeel en transformationeel Verwerkingsstrategieën Sterke en zwakke punten van de concurrentie Product- en merklevenscyclus Productlevenscyclus Merklevenscyclus 122 Samenvatting MARKETINGCOMMUNICATIEDOELGROEPEN Marketing- en communicatiedoelgroepen Segmentatie Algemeen niveau Geografische kenmerken Socio-economische kenmerken Psychografische kenmerken Productbezit Domeinspecifiek niveau Betrokkenheid Gewenste producteigenschappen en -voordelen Productbezit en -gebruik Aard van het productgebruik De momentconsument Merkspecifiek niveau Merkbekendheid Attitudes Koopintenties Koop- en gebruiksgedrag Piramide van klantengroepen Rollen in het beslissingsproces 139 Samenvatting MARKETINGCOMMUNICATIEDOELSTELLINGEN Waarom doelstellingen? Soorten doelstellingen Positionering Voordelen Marketing- versus communicatiedoelstellingen Communicatiedoelstellingen Categoriebehoefte Merkbekendheid Merkkennis Merkattitude Gedragsintentie Gedragsfacilitatie Gedrag Tevredenheid Keuze van communicatiedoelstelling Meetbaar maken van doelstellingen Praktijk 158

13 7.6 DAGMAR-model Kritiek 162 Samenvatting MARKETINGCOMMUNICATIESTRATEGIE Positionering Ondersteuning van de belofte Concurrentie en reputatie Belang van een goede strategie Diverse marketingcommunicatiestrategieën Communicatiestrategie voor een nieuw product Communicatiestrategie voor een groeiproduct Benadrukken van onderscheidende functionele voordelen Toevoegen van psychosociale betekenis Communicatiestrategie voor een volwassen product Zorgen voor een hoge spontane merkbekendheid Betere prestatie dan andere merken benadrukken Dezelfde prestatie voor een lagere prijs benadrukken Aandacht vestigen op productverbeteringen Versterken van de psychosociale betekenis Bevestigen van tevredenheid Communicatiestrategie voor een product in de eindfase Ingrijpende productaanpassing communiceren Nieuwe toepassingsmogelijkheden onder de aandacht brengen Gebruiksfrequentie opvoeren Nieuwe doelgroepen aantrekken 189 Samenvatting CREATIEVE ONTWIKKELING Fasen in de creatieve ontwikkeling Propositie Concept Uitvoering Briefing Strategie en huidige positionering van het merk Beschrijving van de doelgroep Communicatiedoelstellingen Propositie Stijl: richtlijnen voor tekst en vormgeving Voorkeur voor marketingcommunicatie-instrumenten en media Budget Tijdsplanning Creatief concept Vergelijkingsconcept 201

14 9.4 Concept en uitvoering Vormgeving en opmaak Typografie en kleur Taal en stijl Muziek Beeld en tekst Getuigenissen Drama Les Angst Humor en erotiek Presentator Reclamekenmerk Creativiteit De creatieve persoon Het creatieve proces Het creatieve klimaat Het creatieve resultaat Presentatie aan opdrachtgever Beoordelingscriteria Uitvoering van een advertentie Onderdelen van een advertentie 215 Samenvatting MARKETINGCOMMUNICATIEBUDGET Communicatiebudgetten van grote opdrachtgevers Factoren die van invloed zijn op het budget Wat wordt aan het communicatiebudget toegerekend? Rol van marketingcommunicatie in het marketingproces Omvang van het marktgebied Levenscyclus van het product Producteigenschappen en productdifferentiatie Winstmarge en omzetvolume Activiteiten van de concurrentie Mediakosten Budgetteringsmethoden Omzetpercentagemethode Sluitpostmethode Pariteitenmethode Taakstellende methode Aanpassingen van het communicatiebudget Anticyclisch budgetteren 230 Samenvatting COMMUNICATIEONDERZOEK Soorten communicatieonderzoek Communicatiestrategieonderzoek Achtergrondonderzoek Kwantitatief onderzoek Kwalitatief onderzoek 239

15 11.3 Conceptonderzoek Pretests Proceseffecten opsporen Communicatie-uitingen selecteren Plaatsingsfrequentie vaststellen Externe validiteit Pretestmethoden Posttests Medium- en reclamebereik Verwerkingseffecten Gedragseffecten Communicatie-evaluatieonderzoek Veranderingen in merkbekendheid, kennis, attitude en koopintentie Consumentenkoopgedrag Verkoop en marktaandeel 252 Samenvatting RELATIE TUSSEN OPDRACHTGEVER EN BUREAU Nederlandse communicatieadviesbureaus De Amerikaanse golf Fusies en overnames De grote bureaus Belangenorganisaties Vereniging van Communicatie-Adviesbureaus (VEA) Pragma BVA, Associatie Nederlandse Adverteerders Organisatie van een communicatieadviesbureau Financiën en administratie Accountafdeling Functieniveaus Aan een AE te stellen eisen Accountwerk Creatieve afdeling Marketing services Media-afdeling Mediaplanning Media-inkoop en mediabureaus Media-administratie Keuze van een communicatieadviesbureau Stap 1 Diensten die men van het bureau verlangt Stap 2 Kwantitatieve criteria Stap 3 Voorlopige lijst van bureaus Stap 4 Kwalitatieve criteria Stap 5 Shortlist Stap 6 Bezoeken van bureaus op de shortlist Stap 7 Vervolggesprekken met enkele bureaus Stap 8 Evaluatie en bureaukeuze 271

16 12.9 Bijdrage van de opdrachtgever aan een goede relatie Menselijke factoren Informatiefactoren Besluitvorming Procedures Bijdrage van het bureau aan een goede relatie Menselijke factoren Informatiefactoren Besluitvorming Procedures Opdrachtgever-bureaurelatie Honorering %-regeling Commissiesysteem Kosten-plussysteem Vast winstpercentage Flexibel winstpercentage Vaste vergoeding Samenhang met resultaat Rendement Bureau-inkomen Mediacommissie Gefactureerde uren Opslag op de inkoop van materialen Gekapitaliseerde omzet 280 Samenvatting 280 Deel 3 MARKETINGCOMMUNICATIE- INSTRUMENTEN RECLAME Geschiedenis van de reclame De eerste reclamebureaus Van massa naar individu Beleveniscommunicatie Soorten reclame Consumentenreclame Retailreclame Zakelijke (business-to-business) reclame Personeelsreclame Collectieve reclame Reclamestrategie voor een internationaal merk Globale strategie Adaptatiestrategie Differentiatiestrategie Lokale strategie Factoren voor de mate van standaardisatie 302

17 13.5 Reclameplan Reclamedoelstellingen Mediumdoelstellingen Reclameprocesdoelstellingen Reclame-effectdoelstellingen Accountability Onderzoek Effie 310 Samenvatting ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIE Ontstaan van internet Media Website Inhoud Interactiviteit en bezoekersherkenning Vindbaarheid Webanalytics ings Online mediaplanning Display Zoekmachine (SEA, Search Engine Advertising) Affiliate Kostenmodellen Online marketing-pr Sociale en carrièrenetwerken Communicatienetwerken Virale campagnes Gaming en virtuele realiteit Mobiel internet en sms 336 Samenvatting Public relations en voorlichting Ontstaan van public relations Doelstellingen van public relations Interne pr Externe pr Pr-specialismen Corporate pr Interne communicatie Financiële pr Public affairs Marketing-pr Taken en werkwijze van public relations Taken van de pr Reputatiemanagement Tactisch-defensief reputatiemanagement Tactisch-assertief reputatiemanagement Strategisch-defensief reputatiemanagement Strategisch-assertief reputatiemanagement 353

18 15.6 Voorlichting Vormende, educatieve voorlichting Informatieve voorlichting Overredende voorlichting 354 Samenvatting SPONSORING Doelstellingen van sponsoring Doelstellingen Prestaties van beide partijen Vijf soorten sponsoring Sponsoring van maatschappelijke projecten Sportsponsoring Sponsoring van kunst, cultuur en amusement Exploitatiemogelijkheden Voordelen van kunstsponsoring Sponsoring van onderwijs en wetenschap Functies van sponsoring binnen de marketingcommunicatie Meten van sponsoringeffecten Uitvoeringsplan Selectiecriteria Integratie 376 Samenvatting PROMOTIES Promoties als marketingcommunicatie-instrument Promotieplan Verschillende soorten promoties Consumentenpromoties Aantrekken van nieuwe klanten Vasthouden van bestaande klanten Opvoeren van de besteding per klant Stimuleren van het productgebruik Ondersteunen van thematische marketingcommunicatie Introduceren van een nieuw merk Handelspromoties Verkrijgen van handelssteun bij consumentenacties Uitbreiden van aantal verkooppunten Vergroten of verkleinen van handelsvoorraden Verbeteren van de handelsrelaties Promoties voor de verkoopstaf Promotiestrategieën Tijdelijke prijskortingen Waardebonnen en refunds Bonusverpakkingen Sampling en demonstraties Weggevers Cadeaus met bijbetaling Spaaracties Prijsvragen en wedstrijden Joint promoties Doelstelling en strategie 403

19 17.6 Onderzoek naar promoties Medewerking van de detailhandel Deelname van de consument Voorwaarden voor een succesvolle promotie Synergie Promoties binnen de marketingcommunicatiemix 409 Samenvatting DM-COMMUNICATIE Direct marketing Geschiedenis Plaats van dm-communicatie Voordelen van de directe relatie Kostenbesparing Individuele afstemming Geografische spreiding Macht van de detailhandel Taboeproducten Accountability Dm-communicatieplan Media en vormen van dm-communicatie Rechtstreekse reclame Catalogus Telefoon Interactieve media Gedrukte massamedia Televisie Geïntegreerde dm-communicatie Dm-communicatietraject Stap 1: Voorbewerking Stap 2: Propositie Stap 3: Follow-up aan non-respons Stap 4: Aftersales Stap 5: Kruisverkoop Stap 6: Relatiebeheer Stap 7: Lid-werft-lidactie Gegevensbestanden Segmentatie Relatie Effectmeting Programma s en gegevensbestanden Financiële analyse en test Test 434 Samenvatting WINKELCOMMUNICATIE Vormen van winkelcommunicatie Omzet en imago Winkelinrichting Winkelinrichting in fasen 444

20 19.3 Artikelpresentatie Impulsaankopen Grotere budgetten Schapposities Displays Omzetfunctie Communicatiefunctie Winkelmedia en -materialen Verspilling Verpakking Wensen van de producent Wensen van de detailhandel Wensen van de consument Wensen van de maatschappij 462 Samenvatting PERSOONLIJKE VERKOOP Persoonlijke verkoop als marketingcommunicatieinstrument Doelstellingen van persoonlijke verkoop Kwalitatieve doelstellingen Kwantitatieve doelstellingen Verkoopgesprek Persoonlijkeverkoopstrategie Inhoud van de verkoopfunctie Samenstelling van de klantenkring Samenstelling van het productenpakket Ondersteuning door de interne verkoopstaf Verkoopfunctie bij een producent Accountmanagement Omvang van de verkoopafdeling Persoonlijke bediening en verkoop Rechtstreekse verkoop Verkoop via tussenpersonen Verkoopfunctie bij de detailhandel 480 Samenvatting EVENEMENTEN Ontstaan van beurzen, tentoonstellingen en evenementen RAI Jaarbeurs Soorten beurzen, tentoonstellingen en evenementen Algemene publieksbeurzen Gerichte publieksbeurzen Horizontale vakbeurzen Verticale vakbeurzen Trade marts Congresgebonden tentoonstellingen Lokale evenementen Evenementen 489

21 21.3 Beurzen en tentoonstellingen als marketingcommunicatieinstrument Beursplan Onderzoek door exposant Onderzoek door beursorganisator Multimediale aanpak Beursstands Beurzen, tentoonstellingen en evenementen in de praktijk 499 Samenvatting 500 Deel 4 MEDIA MEDIUMTYPEN Marketingcommunicatie en media Dagbladen, nieuws- en huis-aan-huisbladen Dagbladen Soorten advertenties in dagbladen Nieuws- en huis-aan-huisbladen Tijdschriften Opinieweekbladen Publieksbladen Omroepbladen Vakbladen Relatietijdschriften Voor- en nadelen van tijdschriften voor marketingcommunicatie Leesportefeuille Adresboeken en agenda s Televisie en kabelkrant Interactieve media Radio en geluidsinstallatie Geluidsinstallatie Buitenmedia Statische buitenmedia Bewegende buitenmedia Evenementgebonden buitenmedia Gebruik van buitenmedia Bioscopen Reclameartikelen 526 Samenvatting 527

22 23 MEDIAPLAN EN MEDIASELECTIE Mediaplan Mediaontwikkelingen Mediadoelstellingen Mediadoelgroep Marktgebied Timing Contactfrequentie Overige factoren Mediastrategie: criteria voor mediaselectie Mediumbereik Gemiddeld bereik Actueel bereik Cumulatief bereik Totaalbereik Gewogen bereik Contactfrequentie Mediakosten Absolute kosten GRP en contactfrequentie Kosten per duizend Communicatievermogen van media Technische eigenschappen van het medium Context van het medium Confrontatiesituatie Binding met het medium Mediamix Bruto- en nettobereik Mediastrategie in de praktijk Mediatactiek Formaat of lengte Kleur of zwart-wit Timing Timing en intervallen 547 Samenvatting MEDIAONDERZOEK Vormen van mediaonderzoek Vergelijkend mediumbereiksonderzoek Reclamebereiksonderzoek Simultane methoden Retrospectieve methoden Bereiksonderzoek per mediumtitel Onderzoek naar de plaats in het medium Intermediavergelijking 562 Samenvatting 564

23 Deel 5 INTEGRATIE VAN DE MARKETINGCOMMUNICATIEMIX GEÏNTEGREERDE MARKETINGCOMMUNICATIE Beïnvloeding van het keuzeproces Geïntegreerde communicatie Integratie van corporate en marketingcommunicatie Identiteit en imago Integratie van de marketingcommunicatie Criteria bij de inschakeling van instrumenten Proces van geïntegreerde marketingcommunicatie Integratie binnen een marketingcommunicatie-instrument Organisatie van de geïntegreerde communicatie Samenwerking met bureaus Voordelen van een geïntegreerde aanpak Onderzoek 588 Samenvatting 588 Literatuuroverzicht 590 Illustratieverantwoording 603 Register 605

24

25 Deel 1 Marketing en communicatie In hoofdstuk 1 van deel 1 wordt allereerst ingegaan op het belang van een sterk merk en de wijze waarop een bedrijf met marketingcommunicatie en andere marketinginstrumenten een merk kan bouwen. In hoofdstuk 2 wordt het onderscheid tussen corporate en marketingcommunicatie behandeld. In hoofdstuk 3 komen de kritiek op reclame en de regelgeving voor marketingcommunicatie aan de orde. 1 Marketingcommunicatie en an dere marketing instrumenten 2 2 Communicatiemix van een onderneming 30 3 Kritiek en regelgeving 56 1

26 1 Marketingcommunicatie en andere marketinginstrumenten Inhoud 1.1 Belang van een sterk merk 1.2 Veranderingen in de marketingcommunicatie 1.3 Product en communicatie 1.4 Prijs en communicatie 1.5 Distributie en communicatie 1.6 Transactie en relatie 2 deel 1 Marketing en communicatie

27 Het bezit van een of meer sterke merken is van het grootste belang voor een onderneming. In dit eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vraag welke rol marketing en marketingcommunicatie spelen bij het bouwen of versterken van merken. Marketingcommunicatieinstrumenten die daarvoor kunnen worden ingezet, zijn reclame, online marketingcommunicatie, promoties, public relations, sponsoring, dm-communicatie, winkelcommunicatie, verpakking, persoonlijke verkoop en evenementen. hoofdstuk 1 Marketingcommunicatie en andere marketinginstrumenten 3

28 1.1 Belang van een sterk merk Een sterk merk is een kapitaal waard. Het merk Coca-Cola bijvoorbeeld is enkele tientallen miljarden dollars waard; veel meer dan alle fabrieken, kantoren, vrachtauto s en andere activa bij elkaar. Als door een natuurramp alle fabrieken en kantoren van Coca-Cola verwoest zouden worden, zou dit minder erg zijn dan wanneer door een collectieve geheugenstoornis iedereen de naam Coca-Cola zou zijn vergeten. Ook de merken Gillette, Google, Marlboro, McDonald s, Nescafé en Sony zijn vele miljarden waard. Deze waarde is met name terug te voeren op de kracht van de merknaam. Het bezit van een of meer sterke merken wordt daarom steeds belangrijker voor een onderneming. Bij merken gaat het overigens niet alleen om producten waar een merknaam op staat. Zo n merk staat voor een product (Pampers van Procter & Gamble, Calvé van Unilever) of voor een dienst (Hispeed van de Nederlandse Spoorwegen). Een merk kan ook staan voor een bedrijf (Philips, Albert Heijn) of een niet-commerciële organisatie (Amnesty International, Belastingdienst). Fundament van het moderne merkartikel In de praktijk worden merken vooral geassocieerd met producten van fabrikanten. Toch zijn het winkelbedrijven die als eerste zijn begonnen met iets wat op een merkartikel leek. Het fundament van het moderne merkartikel ligt in de kleine, smoezelige, overvolle kruidenierswinkeltjes van Britse industriesteden als Newcastle, Glasgow, Liverpool en Londen. In Glasgow opende Thomas Lipton, bekend om zijn lekkere thee, zijn eerste winkeltje in De kruideniers en hun jonge werknemertjes kookten, bakten, rookten, mengden en produceerden achter hun winkeltjes, in kleine en meestal smerige werkplaatsjes, allerlei producten voor mensen in de buurt; jam, thee, koffie, koekjes, snoepgoed, ham, worst. Meestal sneed de kruidenier in de winkel stukken van het desbetreffende product af of schepte hij wat de klant bestelde uit een aarden pot of uit een zak, vat of kist. Daarna deed hij er een papiertje omheen, soms met zijn eigen naam erop. Behalve kleine kruideniers waren er ook grote, die een aantal winkels hadden. Zij verpakten hun eigen producten vaak voor. Het personeel deed de producten alvast in zakjes of doosjes. Ze zetten die gereed voor drukke dagen, als er veel klanten kwamen. Europese fabrikanten hebben het idee om hun waren te verpakken en onderscheidbaar te maken van deze winkelbedrijven overgenomen. Fabrikanten ontdekten rond 1850 dat zij vele van die kruideniersproducten beter, sneller, hygiënischer en goedkoper konden maken dan de kruidenier. Ze voorzagen hun producten van merknamen en introduceerden vaste consumentenprijzen. Op die manier legden ze het fundament van wat later het fabrikantenmerk werd genoemd. Een voorbeeld is Verkade. Door de merknaam op de verpakkingen van beschuit, koek en biscuit te zetten, kon Verkade een merkvoorkeur bij consumenten creëren over de hoofden van de winkeliers heen. Verkadeplaatjes en -albums in de periode versterkten deze merktrouw van consumenten nog eens extra. De consument maakt overigens niet of nauwelijks onderscheid tussen merken die producten, diensten of organisaties representeren. In 2009 was de top tien van sterkste merken in Nederland volgens de BrandAssetValuator: 1) Coca-Cola, 2) Senseo, 3) Douwe Egberts, 4) Philips, 5) Cup-a-Soup, 6) Calvé, 7) Pringles, 8) Unox, 9) Magnum en 10) Conimex. In deze lijst komen veel voedingsmerken voor waarvan vijf merken van Unilever (Cup-a-Soup, Calvé, Unox, Magnum en Conimex) en twee merken van Sara Lee (Senseo en Douwe Egberts). 4 deel 1 Marketing en communicatie

Verkorte inhoud. Deel 4 Media 22 Mediumtypen Mediaplan en mediaselectie Mediaonderzoek 000

Verkorte inhoud. Deel 4 Media 22 Mediumtypen Mediaplan en mediaselectie Mediaonderzoek 000 Verkorte inhoud Deel 1 Marketing en communicatie 1 Marketingcommunicatie en andere marketinginstrumenten 000 2 Communicatiemix van een onderneming 000 3 Kritiek en regelgeving 000 Deel 2 Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

Marketing communicatie strategie

Marketing communicatie strategie Marketing communicatie strategie Ko Floor Fred van Raaij Margot Bouwman Zevende druk Marketingcommunicatiestrategie Marketingcommunicatiestrategie Drs. J. M. G. Floor Prof. dr. W. F. van Raaij Drs. M.

Nadere informatie

De basis van het Boekhouden

De basis van het Boekhouden De basis van het Boekhouden Werkboek Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Hans Dijkink de basis van het boekhouden Niveau 3 BKB/elementair boekhouden Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Reclame en promotie 4 RECLAME EN PROMOTIE 4 (CCA09.4/CREBO:50116)

Reclame en promotie 4 RECLAME EN PROMOTIE 4 (CCA09.4/CREBO:50116) RECLAME EN PROMOTIE 4 (CCA09.4/CREBO:50116) sd.cca09.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Zevende druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 2, 7 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC Onderwerp WC 1 31 aug Introductie crossmedia Creatieve strategieontwikkeling. 2 7 sep De stappen in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Inhoudsopgave beknopt

Inhoudsopgave beknopt Inhoudsopgave beknopt Hoofdstuk 1 Marketing en communicatie Hoofdstuk 2 Consumentengedrag Hoofdstuk 3 Reclame Hoofdstuk 4 Sales promotions Hoofdstuk 5 Direct marketing en persoonlijke verkoop Hoofdstuk

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren OPGAVEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Achtste druk Noordhoff

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp

12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp 12 merken, 13 ongelukken KarelJan Alsem en Robbert Klein Koerkamp Eerste druk 12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Belastingwetgeving 2015

Belastingwetgeving 2015 Belastingwetgeving 2015 Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Uitgeverij Educatief Belastingwetgeving Opgaven Niveau 5 MBA Peter Dekker RA Ludie van Slobbe RA Eerste druk Uitgeverij

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Achtste druk Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 2 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Jaarrekening Opgaven- en werkboek Jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort UITWERKINGEN Tweede druk Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Fiscale jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Yvonne van de Voort Tweede

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie

Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Werkboek Niveau 4 PDB Hans Dijkink Elementaire praktijk van de Bedrijfsadministratie Niveau 4 PDB Werkboek Hans Dijkink Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

Financiële Administratie

Financiële Administratie Financiële Administratie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële administratie Uitwerkingen Financiële administratie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 5, 28 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 6, 5 oktober 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Praktisch Verbintenissenrecht

Praktisch Verbintenissenrecht Praktisch Verbintenissenrecht Mr. dr. C. Phillips 2 e druk Toegang tot online studiehulp Als koper van dit e-book kun je een unieke code aanmaken die toegang geeft tot de website bij het e-book. 1. Ga

Nadere informatie

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Fiscale Jaarrekening. Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Fiscale Jaarrekening Henk Fuchs Yvonne van de Voort OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Fiscale jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Yvonne van de Voort

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN Derde druk Basiskennis Calculatie Opgaven Basiskennis Calculatie Opgaven Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Doelgroepen beschrijven

Doelgroepen beschrijven Consumentengedrag * H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) * Concept gekozen doelgroep (zowel algemene- als domeinspecifieke variabelen) bespreken * Aan de slag met moodboard

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING uitwerkingen Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Geconsolideerde jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk

Jaarrekening. Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN. Tweede druk Jaarrekening Henk Fuchs UITWERKINGEN OPGAVEN Tweede druk Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Jaarrekening Uitwerkingen opgaven Henk Fuchs Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Opmaak binnenwerk:

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2012

Belastingrecht voor het ho 2012 Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen opgaven Deel 9 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen Belastingrecht voor het ho 2012 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen

Nadere informatie

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi

Manja de Neef. Negatief zelfbeeld. Boom Hulpboek. amsterdam mmxi Manja de Neef Negatief zelfbeeld Boom Hulpboek amsterdam mmxi 2010 M. de Neef p /a Uitgeverij Boom, Amsterdam Tweede oplage, augustus 2010 Derde oplage, februari 2011 Vierde oplage, december 2011 Behoudens

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min)

College 6. Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) College 6 Terugblik: H 14 Prijs (20 min) Video Kotler (20 min) Bespreken video (15 min) Vragen vooraf (15 min) Theorie H 15 communicatie (60 min) Verwerking: Meerkeuzevragen (10 min) reclame Quiz (10 min)

Nadere informatie

Belastingrecht MBA 2014

Belastingrecht MBA 2014 Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 6 Formeel belastingrecht Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht MBA 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 1

Nadere informatie

OENOE WOENOE NOE WOENOE

OENOE WOENOE NOE WOENOE NOE WOENOE ENOE WOENOE OENOE WOENOE NOE WOENOE WOENOE WOE WOENOE WOENO WOENOE WO WOENOE IN WOENO DE OR Wel over eens, niet over eens Een luchtige inleiding in OR-land A. Maat Samensteller(s) en uitgever

Nadere informatie

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo

Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Basisvaardigheden rekenen voor de pabo Ed de Moor Willem Uittenbogaard Sieb Kemme eindredactie Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Eventuele op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Recht voor de Horeca Casusboek

Recht voor de Horeca Casusboek Recht voor de Horeca Casusboek Mr. Frank H.J.M. ten Berge Recht voor de Horeca Recht voor de Horeca Casusboek Auteur Mr. Frank H.J.M. ten Berge Vierde druk, 2013 Noordhoff Uitgevers Ontwerp omslag: G2K,

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: CG2 les 2

H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: CG2 les 2 H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: segmentatie CG2 les 2 Segmentatie-proces 1. Afbakenen van de markt 2. Inzicht verkrijgen in de behoeften 3. Selecteren van de segmentatie variabelen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Reclame en promotie 4 (CCA09.4/CREBO:50116)

Praktijkinstructie Reclame en promotie 4 (CCA09.4/CREBO:50116) instructie Reclame en promotie 4 (CCA09.4/CREBO:50116) pi.cca09.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN

H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN H13 Reclame, verkooppromoties, public relations en sponsoring DE WAARDEPROPOSITIE COMMUNICEREN Reclame: het imago van marketing Reclame: betaalde communicatie Soorten : productreclame: institutionele reclame:

Nadere informatie

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19

Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Mangement & Organisatie (M&O) In Balans HAVO Hoofdstuk 16, 17, 18 en 19 Hoofdstuk 16 Marketing 16.1 Strategische doelstellingen van elke organisatie: - het nastreven van continuïteit, en daarmee samenhangend

Nadere informatie

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID MARKETING / 11A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Vormen van communicatie: F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Hoorcollege. Strategische Media. Week 7, 10 januari 2012

Hoorcollege. Strategische Media. Week 7, 10 januari 2012 Hoorcollege Strategische Media Week 7, 10 januari 2012 Inhoud Media-onderzoek Succesvolle cases MC-instrumenten vs MC-doelstellingen Tapwedstrijd Heineken Beertender in Bijenkorf: categoriebehoefte Print

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas

PROJECT. schaalrekenen. aardrijkskunde en wiskunde 1 vmbo-t/havo. naam. klas schaalrekenen PROJECT aardrijkskunde en wiskunde 1 vmo-t/havo naam klas Auteurs Femke Trap José Spaan Bonhoeffer College, Castricum 2006 EPN, Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd Rien Elling Bas Andeweg Jaap de Jong Christine Swankhuisen. Vierde druk

Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd Rien Elling Bas Andeweg Jaap de Jong Christine Swankhuisen. Vierde druk Rapportagetechniek Schrijven voor lezers met weinig tijd Rien Elling Bas Andeweg Jaap de Jong Christine Swankhuisen Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten rapportagetechniek boek.indb 1 23-03-11

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg

handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg handel en verkoop thema visuele presentatie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Bedrijfseconomische thema s

Bedrijfseconomische thema s Bedrijfseconomische thema s P. de Boer M.P. Brouwers P.A.M. de Keijzer Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2010

Belastingrecht voor het ho 2010 Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen opgaven Deel 1 Inleiding belastingrecht Bart Kosters Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2010 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 3, 14 september 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 3, 14 september 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 3, 14 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC Onderwerp WC 1 31 aug Introductie crossmedia Creatieve strategieontwikkeling. 2 7 sep De stappen in het

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 1: MERKEN & STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:1 Een merk is in de eerste plaats een product. Een product is fysiek, een service, winkel, persoon, organisatie, plaats of een idee. Een

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd

Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren UITWERKINGEN Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren

Nadere informatie

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie)

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Januari 2012 Hanzehogeschool Groningen Colofon Titel Co-makership rond Leven

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations

Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Hoofdstuk 16 Reclame en public relations Leerdoelen Omschrijven welke rol reclame en PR spelen in de promotiemix. De belangrijkste beslissingen beschrijven waarvoor je komt te staan bij het opzetten van

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR

Inhoud Les 2. 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR Mediaplanning Les 2 Inhoud Les 2 1. Mediaselectie 2. Mediaplan 3. Voorbeeld Case 4. Opdracht 1 Mediavoorstel MMR In de media Mediaselectie Mediumbeoordelingscriteria Dekking / bereik Communicatievermogen

Nadere informatie

Mediaplanning. CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013

Mediaplanning. CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013 Mediaplanning CMI, 3 e jaars, blok 3, 2013 Agenda Kennismaking Toelichting module Theorie week 1 Leon WJ Goor Kamer H2.318 (ma / wo / vr) Goolw@hr.nl Werkwijze module Week 1 college 1 Week 2 college 2

Nadere informatie

Praktisch Burgerlijk Procesrecht. Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers

Praktisch Burgerlijk Procesrecht. Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers Praktisch Burgerlijk Procesrecht Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers Vierde Derde druk Praktisch Burgerlijk Procesrecht Mr. J.P.H. Timmermans Mr. N.H.P.G. Sommers Derde druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening OPGAVEN. Willem Leijnse. Vierde druk

Bestuurlijke informatievoorziening OPGAVEN. Willem Leijnse. Vierde druk Bestuurlijke informatievoorziening OPGAVEN Willem Leijnse Vierde druk Bestuurlijke informatievoorziening Opgaven W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam

Nadere informatie

Basiskennis aardrijkskunde

Basiskennis aardrijkskunde Basiskennis aardrijkskunde Roger Baltus Slaag voor de entreetoets! Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Basiskennis Aardrijkskunde Roger Baltus Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten 0 Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider

Marian Spier. Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Goedemorgen Marian Spier Docent Interna,onal coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communica,e en designmanagement Didac,ek, pedagogiek Organisa,epsychologie Werk Communica,e adviseur Manager interac,ve

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie

handel en verkoop thema visuele presentatie 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 1 handel en verkoop thema visuele presentatie Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

Stijn Sieckelinck Sanne van Buuren & Halim El Madkouri (redactie) Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken

Stijn Sieckelinck Sanne van Buuren & Halim El Madkouri (redactie) Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken Stijn Sieckelinck Sanne van Buuren & Halim El Madkouri (redactie) Hoe burgers zelf de gezagscrisis aanpakken 288 Analyse > De praktijk Ik heb geen enkel belang Kenmerken van een brugfiguur volgens Ilonka

Nadere informatie

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Derde druk Basiskennis Boekhouden Opgaven- en werkboek Basiskennis Boekhouden Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen les 2 Segmentatie Het verdelen van de markt in kleine, homogene deelgroepen waarbij men rekening houdt met de verschillende behoeften van de consument. Hoe diverser

Nadere informatie

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Mediaplanning

Nadere informatie

Consumentengedrag. H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij)

Consumentengedrag. H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) Consumentengedrag H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) In dit hoofdstuk: werking van marketingcommunicatie (onder hoge en lage betrokkenheid) betekenisstructuur van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie