Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum"

Transcriptie

1 Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T: Van : Ing. Datum : 25 oktober 2010

2 VOORWOORD De gemeente Leidschendam Voorburg heeft als taakstelling meegegeven een aanzet te doen voor de marketingcommunicatie ten behoeve van de promotie van ondernemend Leidschendam Centrum. In het kader hiervan wordt ook een aanzet voor een communicatiestructuur voor de ondernemers geadviseerd. Bij het opstellen van dit plan is rekening gehouden met het verschil in niveau, kennis en ervaring op het gebied van marketingcommunicatie. In 2009 is al met diverse marketingcommunicatieactiviteiten ten behoeve van de promotie gestart. Voorbeelden zijn: - De ontwikkeling van de brancheringsfolder en het vermarkten hiervan - Opzet van de Stimuleringsregeling en het vermarkten hiervan - Strategisch ontwikkelen van de Kunstkerst met partners - Opzet en organisatie van de schilderworkshops Ook activiteiten als de intocht van Sinterklaas dienen om het centrum te promoten. Enkele van bovenstaande activiteiten zijn door samenwerking van partijen tot stand gekomen. Om deze activiteiten te vermarkten en Leidschendam Centrum onder de aandacht te brengen is er gebruik gemaakt van diverse communicatievormen en - kanalen zoals: Digitale nieuwsbrieven VOF en OVD Website en nieuwsbrieven KvK Persberichten in kranten Klantenbalie van de gemeente Leidschendam Voorburg Infowinkel Leidschendam Centrum Het is van belang dat de neuzen van alle partijen in dezelfde richting wijzen. Om dit te bewerkstelligen dient vanuit een strategisch basisplan, waarin een eenduidige visie is opgenomen, te worden gewerkt. Een plan dat met name als werkdocument dient voor de ondernemers die actief zijn in de detailhandel, (consumentgerichte)dienstverlening en horeca in Leidschendam - Centrum. In dit kader is dit marketing/communicatieplan opgesteld. De bedoeling is dat de ondernemers danwel de Ondernemers Vereniging (OVD) actief met het promoten van de winkels en horecagelegenheden aan de slag gaan. Daarnaast dient dit marketing/communicatieplan ook om op één lijn te komen met de diverse partijen, die belang hebben bij een goede ontwikkeling van het centrum en die ook (deels) onderdeel van het centrum gaan uitmaken. Dit zijn partijen zoals: 1. De projectontwikkelaar SJB 2. De belegger Dhr. Gassler 3. Toekomstige Stichting promotie Damcentrum 4. De VOF Leidschendam Centrum 5. De gemeente Leidschendam Voorburg 6. Makelaars 7. (Belangen)verenigingen en stichtingen 8. OVD 9. Leidschendam Voorburgse Evenementen Stichting 10. Evenementenorganisaties (Vlietdagen, 5 mei et cetera) 2

3 Samengevat zijn dit partijen die: - activiteiten in het Leidschendam - Centrum ontplooien op welke wijze dan ook - ondernemers werven en selecteren voor het gebied - belangen van ondernemers en bewoners in het gebied behartigen Officiële opdrachtgever voor dit marketing/communicatieplan is de gemeente Leidschendam Voorburg. NB: Niets uit het in dit conceptplan beschreven concept mag worden uitgevoerd, gekopieerd of worden vermenigvuldigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Gemeente Leidschendam Voorburg of Preneurl. BV gevestigd te Zoetermeer. Per 1 januari 2010 zijn ALLE activiteiten van Catching Concepts BV door Preneurl. BV overgenomen. Zie ook 3

4 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord 2 Inleiding 6 Samenvatting 8 Hoofdstuk 1 Communicatiestrategie en structuur Waarom marketingcommunicatie Communicatiestrategie Interne communicatiestructuur 12 Hoofdstuk 2 Strategie, Positionering & USP s Marktsegment, functie en herhaalbezoeken Positionering, kernwaarden & USP s (Unique Selling Points) Periode tijdens de bouw Periode na de bouw 18 Hoofdstuk 3 Doelgroepen Consumenten Ondernemers Bewoners Bezoekers 20 Hoofdstuk 4 Doelstellingen Algemene (marketing)communicatiedoelstellingen Doelstelling per doelgroep 22 Hoofdstuk 5 Propositie & creatief concept Propositie Verbinden en gebiedsmarketing Creatief concept 27 Hoofdstuk 6 Middelen, instrumenten en mediakeuze Doelgroepen en middelen Instrument en mediakeuze 30 Hoofdstuk 7 Branches in beeld Marketingcommunicatieactiviteiten diverse branches Inspirerende voorbeelden Rituals Albert Heijn H&M Diverse trends en ontwikkelingen Praktisch en efficiënt 45 Hoofdstuk 8 Marketingcommunicatieactiviteiten Vliet- of Dampas Kunst & Cultuurprojecten Themamarkt Leidschendam Centrum (Groene 52 Hart markt) 8.4 Sale (grootscheepse prijsactie) Website ondernemersvereniging Overige marketingcommunicatieprojecten Detailhandelsschool Promotiefolder 65 4

5 Hoofdstuk 9 Retailmarketingkalender (RMK) 66 Hoofdstuk 10 Organisatie Organisatie en financiering Stichting promotie Damcentrum Financiering Ondernemersfonds (OZB niet-woningen) Reclamebelasting Ondernemersfonds met 70 reclamebelasting Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Visie gemeente Leidschendam Voorburg Vervolgtraject 73 Conclusie 74 Bijlagen Bijlage 1 Retailmarketing(communicatie)kalender 76 Bijlage 2 Praktische samenvatting ondernemers 77 5

6 INLEIDING De uitstraling van het winkel - en recreatiegebied in Leidschendam Centrum is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Dit gebied is van oorsprong het historische deel van Leidschendam. De Gemeente Leidschendam Voorburg heeft de ambitie zich economisch verder te ontwikkelen als onderdeel van de regio Haaglanden. Om dit te realiseren zijn detailhandel, leisure en recreatie belangrijke aandachtsgebieden. Leidschendam Centrum is een gebied dat zich op deze pijlers kan richten door de ligging aan de Vliet en het historisch perspectief. Een voorwaarde is dat de kwaliteit van dit gebied wordt verhoogd en aantrekkelijk wordt gemaakt voor bezoekers (bezoekers, inwoners en toeristen). Hiervoor is het project Leidschendam Centrum opgezet. Naast onder andere woningbouw maakt de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardiger gebied met winkels en horeca hier onderdeel van uit. In 2009 is er al een belangrijke stap gezet door de openbare ruimte opnieuw in te richten, waardoor deze qua uitstraling sterk verbeterd is. Naast de bouw van nieuwe winkelruimtes zal met name voor de detailhandel de ontwikkeling van de aanloopstraat (Damlaan) van belang zijn. Hier zal zich de komende jaren een gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardiger winkelbeeld moeten ontwikkelen. Voor het bovenstaande is sturing nodig. Onderdeel van deze sturing is het verhogen van de bekendheid van het gebied en de bestaande ondernemers. Dit met name om de huidige consumentenstroom te behouden en daarnaast te vergroten. Ook nieuwe,hoogwaardig gepositioneerde ondernemers dienen gericht benaderd en aangetrokken te worden. Vestiging van deze ondernemers in dit gebied is van groot belang voor een gezonde economische exploitatie en sterke aanzuigende werking op het winkelbezoek. Dit marketing/communicatieplan gaat met name in op de ontwikkelingsfase van het winkel - en recreatiegebied. Daarnaast zal de fase waarin de bouw gereed is kort worden geschetst. Met name de relatie van deze fase tot de huidige ontwikkelingsfase is van belang. De allerbelangrijkste vraag is uiteraard hoe men zich nu alvast kan voorbereiden op deze fase. Aan de basis van dit plan liggen zowel het brancheringsplan consultants) als het brancheringsconcept (Catching Concepts BV ) uit respectievelijk 2005 en In het marketing/communicatieplan wordt met name de focus gelegd op de strategie, doelgroepen en doelstellingen. Concreet wordt één en ander vertaald naar diverse marketingcommunicatieacties die als voorbeeld dienen voor verder uit te werken acties. Een en ander wordt samengevat in de RetailMarketingKalender (RMK) welke als handvat is aangereikt aan de ondernemersvereniging Leidschendam - Centrum (OVD). Om op optimale wijze de diverse doelgroepen te bereiken is het aan te bevelen dat in een aantal belangrijke marketingcommunicatieacties van de ondernemers een relatie wordt gelegd met andere activiteiten. Optimaal zou het zijn als er rekening wordt gehouden met de visie en het beleid dat in de diverse nota s van de gemeente Leidschendam Voorburg uiteen wordt gezet. Nota s / visies zoals de: 1. Economische structuurvisie / masterplan 2. Evenementennota 3. Visie Citymarketing / Citymarketing strategie / Citybranding 4. Leisurenota 5. Detailhandelsnota 6

7 Tevens is het van belang de (bestaande) evenementen per (winkel)gebied inzichtelijk te hebben. Eventueel kunnen bepaalde activiteiten gezamenlijk worden opgepakt en / of data worden afgestemd. Qua winkel - en recreatiegebieden geldt dit met name voor : - Julianabaan - Leidsenhage - Herenstraat (Oude Centrum Voorburg) De marketingcommunicatie vanuit de ondernemers van Leidschendam - Centrum zal in de komende jaren vorm moeten gaan krijgen. Tevens heeft de ontwikkelaar c.q. belegger van het Damplein een zeer belangrijke (voortrekkers)rol om de marketingcommunicatie in ieder geval voor het Damplein op de rails te krijgen Marketingcommunicatie danwel promotie zou een vast onderdeel van een stichting en / of ondernemersvereniging moeten zijn en/of moeten worden. Verder is één van de kritische succesfactoren voor goede en succesvolle marketing(communicatie) acties, een efficiënte en goede communicatie vooraf tussen de ondernemers en overige partijen. In dit plan is na overleg met de OVD - het winkelgebied Leidschendam- Centrum als volgt begrensd: Begin Damlaan tot en met Damplein Dampad Damstraat Molenstraat Sluiskant Sluisplein (Eerste deel Venestraat) ; voor de stimuleringsregeling geldt de Venestraat niet als gebied Leidschendam Centrum Het doel is dat na verloop van tijd eventueel ook de Delftsekade, de Bachlaan en de K. Julianaweg tot en met het kwadrant tot het winkelgebied gaan behoren. 7

8 Samenvatting Een van de belangrijkste doelstellingen om een winkelcentrum te vermarkten is om klanten en bezoekers te trekken en de concurrentie aan te gaan met andere winkelgebieden. Hiervoor moet duidelijk zijn wat het onderscheidende vermogen is van het betreffende winkelgebied. De kernwaarden en USP s kunnen als uitgangspunt worden genomen. Om deze te benoemen kan eventueel met diverse belanghebbende partijen - een SWOT worden opgesteld. Een van de succesfactoren voor een goede promotie is een goede interne en externe communicatie tussen een ondernemersvereniging en overige partijen. Hierdoor kan de gewenste strategie worden gerealiseerd. De marketingcommunicatie strategie wordt onder andere afgestemd op het type winkelcentrum, op de functie ervan en het aantal (gewenste herhaal)bezoeken van consumenten en overige doelgroepen. Voor Leidschendam - Centrum zijn er twee belangrijke fases. De fase tijdens de bouwactiviteiten en de fase erna. Enerzijds moet er rekening worden gehouden met de huidige consumenten, anderzijds vormen de gewenste (toekomstige) consumenten ook een belangrijke doelgroep. De communicatie met indirecte doelgroepen zoals de bewoners, bezoekers en ondernemers maakt eveneens onderdeel uit van de strategie. Voor elke marketingcommunicatieactiviteit moeten doelstellingen worden benoemd. Deze zijn afhankelijk van de doelgroep. Bijvoorkeur zijn deze SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en gerealiseerd binnen een bepaalde termijn) te maken. Een kanttekening hierbij is het gegeven dat meten van doelstellingen soms een kostbare aangelegenheid kan zijn. Men name als het gaat om softe doelstellingen als merkbekendheid. De propositie komt voort uit de USP s en het onderscheidend vermogen van het winkel en recreatiegebied inclusief haar kernwaarden. Het is feitelijk de boodschap die men de doelgroepen wil overbrengen. Deze propositie moet passen bij het creatief concept van de middelen die worden ingezet. Een combinatie van pay off en logo (taal en beeld) kan effectief werken. Voor het vermarkten en promoten van een winkel en recreatiegebied is de uitdaging om de juiste mix van instrumenten, middelen en media in te zetten. E.e.a afhankelijk van de doelgroep die men wil bereiken. Ook de individuele (outstore) marketingcommunicatieactiviteiten van een ondernemer dragen bij aan de promotie van een winkelgebied. Zeker als deze ondernemer zijn of haar onderscheidende producten en / of diensten vermarkt. Bijvoorkeur wordt er in deze promotie verwezen naar het winkelgebied waar men is gevestigd en wordt niet alleen de straatnaam genoemd. Ook het vermarkten van diensten en producten die inspelen op de huidige trends en ontwikkelingen maken het gebied en de ondernemers aantrekkelijker. Enkele trends worden ter inspiratie kort omschreven naast enkele praktische tips om snel tot efficiënte en volwaardige marcom.acties te komen Elke activiteit is anders. Er worden enkele voorbeelden geschetst en summier uitgewerkt. Per activiteit kijkt men wie er belang bij heeft en met wie men moet afstemmen en communiceren om deze succesvol te maken. Een hulpmiddel om alle activiteiten in samen te vatten is de Retailmarketing(communicatie)kalender (RMK), een product van Preneurl. BV. Het is een tool om onder andere alle activiteiten, doelstellingen en doelgroepen kort en snel inzichtelijk te maken. 8

9 Doordat er verschillende ondernemers met verschillende belangen zijn, is het vrij complex een goede strategie op te zetten. Een eerste vereiste is de marketingcommunicatie goed te organiseren en te structureren. Ook in financiële zin. Deze structuur kan ook worden gebruikt als basis voor de organisatie van een activiteit. Ook de communicatie met externe (belanghebbende of overige) partijen moet worden meegenomen. Twee partijen zijn de gemeente Leidschendam Voorburg en de (toekomstige) Stichting promotie Damcentrum. De promotie vanuit de Stichting kan richtinggevend zijn. Een vervolgstap is nu de organisatie en communicatie handen en voeten te geven. Hier zijn meerdere mogelijkheden voor. De visie van de gemeente op dit gebied kan de belangen van de (toekomstige) ondernemers ondersteunen. Het meest wenselijk zou zijn dat er naast het masterplan binnen enkele maanden een heldere structuurvisie detailhandel ligt, waar ondernemers op kunnen bouwen. Zowel vanuit marketing-technisch als communicatief oogpunt. 9

10 HOOFDSTUK 1 COMMUNICATIESTRATEGIE EN -STRUCTUUR 1. 1 Waarom marketingcommunicatie De eerste vraag die regelmatig wordt gesteld is waarom marketingcommunicatie voor een winkelgebied? Men doet zijn of haar boodschappen toch wel waar men wil. Deze denkwijze is allang achterhaald. De consument van tegenwoordig heeft een riante keuze waar men boodschappen doet of waar men winkelt. In principe hoeft men er niet eens de deur voor uit. Ook internet biedt tegenwoordig allerlei mogelijkheden. Daarnaast is er door ketenvorming een zekere verschraling van winkelgebieden opgetreden. Het onderscheidend vermogen van winkelgebieden is minder geworden. Dat betekent dat hetgeen men in een winkelgebied nog wel aan onderscheidend vermogen heeft, ook luid en duidelijk aan de consument verteld moet worden. Ook zijn consumenten mobieler geworden. Het is geen vanzelfsprekendheid om in het buurt- of wijkwinkelcentrum te winkelen. Men pakt net zo gemakkelijk het openbaar vervoer, de fiets of de auto om de dagelijkse boodschappen te halen. Winkelgebieden zijn dus directe concurrenten van elkaar. Winkelgebieden in een stad kunnen elkaar daarentegen ook versterken als positionering en onderscheidend vermogen aanvullend zijn. Al deze factoren zorgen ervoor dat een winkelcentrum de consument moet triggeren om de keuze te maken specifiek dáár de boodschappen te doen. In hoofdstuk 4 gaan we uitgebreid in op de specifieke doelstellingen van marketingcommunicatie. Uit bovenstaande komt duidelijk naar voren dat het trekken van consumenten door het duidelijk communiceren van onderscheidend vermogen, de belangrijkste hoofddoelstelling is van het vermarkten van een winkelcentrum. Dit onderscheidend vermogen wordt vaak aan de hand van USP s gedefinieerd. Een van de methoden om deze USP s te benoemen is door een SWOT analyse op te stellen. Hieronder een summiere SWOT analyse van het winkelgebied Leidschendam centrum. 10

11 Tabel 1.1 Aanzet SWOT analyse Leidschendam Centrum STERKTE Historisch centrum; authentiek winkelen Ligging Divers winkelaanbod Een al lang bestaand winkelgebied Weinig ketens, veel zelfstandig ondernemers Bereikbaarheid indien bekend Parkeren gratis Goede openbare ruimte Authentieke gevels Damlaan Unieke architectuur Damplein Zichtbaarheid winkels bij aanrijden over Damlaan KANSEN Integrale benadering van toerisme, horeca en winkelen (Leisure en recreatie) Meer daghoreca Door het ontbreken van ketens is samenwerking gemakkelijker( ketens trekken vaak hun eigen plan) Bieden onderscheidend vermogen (assortiment, uitstraling, service)door eigen ondernemerschap Persoonlijke service Vaste klanten door zelfstandig ondernemerschap Assortiment aan te passen aan vraag klant (kwaliteit, aanbod) Toekomstige stijging koopkracht door woningbouw ZWAKTE Weinig ketens Aanbod en diversiteit qua food ondernemingen vrij laag Ondernemers niet allemaal even sterk en innovatief Gebrek aan tijd en financiële mogelijkheden van ondernemers Ondernemers staan veel in hun eigen winkel, waardoor doorontwikkelen lastig wordt Geen drogist aanwezig Bereikbaarheid Parkeren Lage organisatiegraad en kwaliteit organisatie ondernemers BEDREIGINGEN Concurrentie nieuwe winkelgebieden met nieuw type ondernemers Sterke marketingcommunicatieactiviteiten ingezet door beleggers of goede ondernemers in andere winkelgebieden met minimaal hetzelfde aanbod in de regio Gebrek aan koopkracht van omringende bewoners (mede door uitblijven woningbouw) Ontbreken nieuw type ondernemers met onderscheidende concepten De consument trekt weg naar winkelgebieden die én eenvoudiger zijn te bereiken en aantrekkelijker zijn Voorafgaand aan een inhoudelijk marketingcommunicatieplan ten behoeve van de ondernemers, is een duidelijke keuze ten aanzien van de positionering van een gebied essentieel. Hier gaan we in hoofdstuk 2 op in. 11

12 1.2 Communicatiestrategie Het verdient aanbeveling om met meerdere partijen tegelijk een workshop te organiseren van waaruit een duidelijke positionering en propositie wordt bepaald. Hier kan de SWOT analyse aan bod komen. Alle partijen, die belang hebben bij het gebied, kunnen dan ook een eenduidige communicatiestrategie voeren. Voor de ondernemers zal het marketingcommunicatie-traject ook eenvoudiger zijn, wanneer zij een haakje hebben waarnaar zij kunnen verwijzen. In deze workshop geïnitieerd door de ondernemers - moet minimaal het volgende aan de orde komen: 1. SWOT analyse 2. USP s van de directe regio c.q. secundair verzorgingsgebied 3. USP s van Leidschendam - Centrum 4. Ambitieniveau van Leidschendam Centrum 5. Onderscheidende waarden van de gevestigde ondernemers 6. Positionering van de huidige ondernemers 7. Gewenste positionering van de toekomstige ondernemers 8. Kernwaarden gebied 9. Kernwoorden om het bovenstaande te beschrijven 10. Mogelijke proposities 11. Beeldtaal (mogelijk logo voor het gebied) 12. Eventuele huisstijl voor het (winkel)gebied Daarnaast is van belang dat de gemeente Leidschendam Voorbug een aanzet doet door haar visie op het gebied gedetailleerder te verwoorden. Naast het masterplan zou de strategie om deze visie te bereiken deels in een eventuele detailhandelsnota, leisurenota en / of citymarketing nota moeten worden beschreven. Ten aanzien van de detailhandel moeten positionering en propositie onderscheidend vermogen genereren ten opzichte van het oude centrum van Voorburg, Leidsenhage en Julianabaan zodat deze winkelgebieden elkaar kunnen versterken. Bijvoorkeur biedt het ook onderscheidend vermogen ten opzichte van andere winkelgebieden in de omgeving. (Mogelijk) betrokken partijen bij deze workshop zijn: OVD (Sterke) ondernemers uit het gebied (horeca, detailhandel, dienstverlening) Gemeente Leidschendam Voorburg De belegger Dhr. Gassler Stichting Promotie Damcentrum SJB Projectbureau Leidschendam Centrum Leidschendam Voorburgse Evenementen Stichting 1.3 Interne communicatiestructuur Een van de kritische succesfactoren om tot een succesvolle marketingcommunicatie te komen is een goede communicatiestructuur. Dit plan is er ten behoeve van de ondernemers. In dit kader adviseren wij over de communicatiestructuur tussen de ondernemers onderling en niet over de (interne) communicatie met andere partijen. In veel gevallen wordt onderstaande communicatiestructuur binnen een ondernemersvereniging toegepast. In dit geval zou de marketingcommunicatiecommissie de kopgroep zijn. Met de niet - leden wordt alleen gecommuniceerd als dit echt toegevoegde waarde voor de activiteit oplevert omdat deelname van niet - leden in dat geval gewenst is. Doel is zoveel mogelijk OVD leden te werven en het creëren van freeriders zoveel mogelijk te voorkomen. 12

13 Communicatieschema ondernemersvereniging (OVD) Bestuur OVD Marketingcommunicatie commissie bestuurslid + overige leden uit ondernemersvereniging Commissie openbare ruimte bestuurslid + overige leden uit ondernemersvereniging Etcetera Leden OVD Groepje niet-leden Groepje niet-leden Etcetera Van belang is wel dat de ondernemers afstemmen met de diverse andere partijen, die in dit gebied actief zijn. Vooralsnog zijn dit: 1. De projectontwikkelaar SJB 2. Toekomstige Stichting promotie Damplein / Damcentrum 3. De belegger Dhr. Gassler 4. De VOF Leidschendam Centrum 5. De gemeente Leidschendam Voorburg 6. Leidschendam Voorburgse Evenementenstichting 7. Evenementenorganisaties (Vlietdagen, 5 mei et cetera) 13

14 HOOFDSTUK 2 STRATEGIE, POSITIONERING & USP S Leidschendam Centrum zit in een omslagfase. Enerzijds is het een wijkwinkelcentrum dat een bepaald type ondernemers mist. Anderzijds is er een ambitie op korte termijn deze ondernemers te werven. In dit plan gaan we uit van de groeifase. Een strategie hangt vaak samen met de fase van de (levens) cyclus waar een product zich bevindt. In het geval van Leidschendam Centrum kunnen we spreken van een nieuw product. Uiteraard is Leidschendam Centrum niet nieuw, maar het gebied ondergaat een dusdanig grote metamorfose dat er hier over een nieuw product gesproken kan worden. Bij de strategiekeuze is het van belang te weten wat het uiteindelijke effect is dat de boodschap (propositie) moet hebben op de doelgroepen. Een strategie is maatwerk en moet aansluiten op het te vermarkten product en of dienst. Deze strategie kan worden bepaald als de positionering duidelijk is en USP s van het product zijn bepaald. Een eerste stap in een marketingcommunicatieproces is het ontwikkelen van deze strategie zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven. In dit plan adviseren we inzake een richting. Dit kan tijdens onder andere een workshop worden verfijnd en aangescherpt. Ook wordt de strategie afgestemd op de positionering of beoogde positionering van het product. De positionering zegt iets over de positie die het product in de markt inneemt. In dit plan definiëren we het winkel- en recreatiegebied Leidschendam Centrum als het product. Voor het bepalen van de positionering is een aantal aspecten van belang: 1. het marktsegment dat bediend wordt 2. de functie die het winkel - en recreatiegebied heeft 3. de mate van herhaal- bezoeken die plaatsvinden in het winkel - en recreatiegebied. 2.1 Marktsegment, functie en herhaalbezoeken Marktsegment Voor de positionering van een winkel - en recreatiegebied als geheel is het van belang op welk segment van de markt men zich moet richten. In het geval van Leidschendam Centrum zal men zich met name moeten richten op het middensegment van de markt. Het gemiddelde inkomen van het primaire en secundaire verzorgingsgebied ligt (in de toekomst )namelijk rond het landelijk gemiddelde. (zie Brancheringsplan en concept ). Dit betekent dat zo n 60% tot 65% van het aanbod gericht moet zijn op het middensegment van de markt. De rest van het aanbod kan zowel op het lage (aanbiedingen) als het hoge segment (luxueuzere producten) gericht zijn. Functie De functie van een winkel - en recreatiegebied kan verschillen: van functioneel winkel - en recreatiegebied, waar voornamelijk dagelijkse boodschappen gedaan worden of leisure-/funshopgebied, waar men winkelen als dagje uit ziet en zonder concreet doel heengaat. Door middel van gerichte werving van nieuwe ondernemers moet de functie van het winkel - en recreatiegebied verder veranderen. Het doel is om van Leidschendam - Centrum een winkel - en recreatiegebied te maken waar in ieder geval functioneel gewinkeld wordt. Een klein deel van de winkels zal gericht zijn op funshopping. Deze functie past ook wel bij de omvang van het winkel - en recreatiegebied. 14

15 Winkelen is tegenwoordig meer dan een marktplaats waar fysieke producten worden verhandeld. Het is een plaats waar fysieke producten en diensten worden verhandeld maar het is tevens een uitruilplaats voor geestelijke overtuigingen; geestelijke overtuigingen als kennis, ervaring, spiritueel inzicht. Daardoor wordt mede beleving geboden. De positie van Leidschendam Centrum kan omschreven worden als een kruising tussen een functioneel winkel - en recreatiegebied en leisure-/funshop-gebied. Met andere woorden; een winkel en recreatiegebied Herhaalbezoek Hoe vaak consumenten terugkeren naar een winkel - en recreatiegebied hangt, naast de kwaliteit van de winkels, eveneens af van het soort winkels dat er gevestigd is. Het aantal herhaalbezoeken zal hoger zijn naarmate er meer winkels zijn voor dagelijkse en frequent benodigde artikelen. Uit de vorige paragraaf is gebleken dat het doel is om het Leidschendam - Centrum te positioneren als functioneel winkel en recreatiegebied. Een functioneel winkel - en recreatiegebied bevat veel winkels die levensmiddelen verkopen. Deze worden frequent bezocht. Om goed aan te sluiten bij de functie van winkel - en recreatiegebied, moet Leidschendam - Centrum zich dus ook als zodanig positioneren en daarbij sterk focussen op herhaalbezoeken van de vaste consument. Het winkel- en recreatiegebied Leidschendam Centrum moet zich positioneren: In het middensegment van de markt waarbij een klein deel laag- en middenhoog moet zijn Als functioneel winkel en recreatiegebied waar het aantal herhaalbezoeken hoog is 2.2 Positionering, kernwaarden & USP s (Unique Selling Points) Unique Selling Points geven antwoord op de vraag: Wat maakt Leidschendam - Centrum nou zo uniek en bijzonder? En waarin onderscheidt Leidschendam - Centrum zich van vergelijkbare winkel - en recreatiegebieden in de buurt, zoals Dorpsstraat Zoetermeer, Herenstraat Voorburg, Herenstraat Rijswijk en De Parade Nootdorp? Tel hierbij de positionering en er ontstaat een uniek winkel - en recreatiegebied. Deze punten samen moeten aantrekkelijk, bijzonder en uniek genoeg zijn om potentiële klanten, ondernemers, bewoners en bezoekers te trekken en deze ook vast te houden. Deze USP s kunnen mede duidelijk worden door een SWOT analyse. De USP s kunnen ook deels volgen uit de kernwaarden van een gebied. De kernwaarden van Leidschendam Centrum zijn al eens eerder in het brancheringsconcept en de brancheringsfolder (als volgt) beschreven: historisch, sfeervol, cultureel, kwaliteitswinkelen, De Vliet (water), veelzijdig en intiem. Mogelijke USP s zijn: Gratis parkeren; Bereikbaar met het openbaar vervoer, fiets en per boot; Gezellige sfeer met terrasjes aan de Vliet en historische architectuur; Gedeelde openbare ruimte Diversiteit Mix van speciaalzaken. Laagdrempelig, iedereen is welkom 15

16 Mogelijk aanvullende USP s voor ondernemers: Ligging aan de Vliet met veel recreatieve activiteiten op en rondom het water. Het is het historisch centrum van Leidschendam Goede geografische ligging in de regio Haaglanden waardoor in principe een groot verzorgingsgebied kan worden bereikt Het is een bestaand winkel - en recreatiegebied met diverse gevestigde ondernemers die al traffic realiseren en een bepaalde bekendheid genieten. Het gebied is een doorrijroute voor auto s naar een groot woon gebied in en buiten Leidschendam. Men kan de winkels direct zien. Unieke hoogwaardige en historische architectuur van de nieuwbouw op het Damplein en het Sluisplein Toeristische trekpleister op grens van stad en land. Met name wanneer in de toekomst - in combinatie met toerisme - hierin ontwikkelingen volgen. Uitgaande van bovenstaande USP s zou een verdere ambitie kunnen zijn Leidschendam Centrum als toeristisch, recreatief leisuregebied te positioneren, waarin winkelen en verblijven in een historisch en cultureel centrum centraal staan. Leidschendam - Voorburg heeft een ambitie op toeristisch gebied (o.a. dagjesmensen, ontwikkelingen Vlietlanden, passantenhaven). Leidschendam Centrum kan door de ligging aan de Vliet hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Economisch gezien kan dit gebied in dit kader zeker perspectief voor de toekomst bieden. 2.3 Periode tijdens de bouw Qua marketing(communicatie)strategie zijn er twee fases te onderscheiden. De fase tijdens de bouw en na de bouw. Doelstellingen in de strategie sluiten uiteraard wel aan maar verschillen licht per fase. In onderstaande tabellen geven we summier aan waar de verschillen zitten: 16

17 Tabel 2.1 Marketingcommunicatiestrategieën tijdens de bouw Groep Consumenten Ondernemers Bewoners Bezoekers Strategie Het is van groot belang dat consumenten ook tijdens de bouw naar Leidschendam - Centrum blijven komen. Als deze inkomstenbron opdroogt, zullen de huidige ondernemers het moeilijk krijgen en misschien zelfs failliet gaan voordat de nieuwbouw is afgerond. Dit zal potentiële nieuwe ondernemers afschrikken. Consumenten moeten inzicht krijgen in de voortgang en duur van de bouw en de toekomst van het winkel - en recreatiegebied en de USP s (wellicht via flyers, posters en advertenties). Deze communicatiemiddelen moeten doorverwijzen naar de website van Leidschendam Centrum (als eerste informatiekanaal), waarop ook informatie over de bouwwerkzaamheden en de toekomstplannen staat. Op deze site kan men zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Het is zaak dat deze dikwijls verschijnt met een update. Consumenten moeten zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Wellicht kunnen ondernemers hun klantenstroom op peil houden door middel van acties, activiteiten, aanbiedingen en dergelijke. Alle hiervoor genoemde uitingen van communicatie kunnen ook weer voor mond op mond reclame zorgen. Het is dus zaak dat de communicatie duidelijk en aantrekkelijk is. Potentiële nieuwe ondernemers moeten aangetrokken worden door de nieuwbouw. Door promotie worden de sterke punten van Leidschendam - Centrum aan potentiële ondernemers getoond. De USP s, zoals hierboven vermeld, zullen gecommuniceerd moeten worden, evenals het feit dat er stimuleringsmaatregelen benut kunnen worden. De huidige ondernemers moeten geïnformeerd worden over de voortgang van de bouwwerkzaamheden en de invloed hiervan op hun bedrijfsvoering. Duidelijk moet naar voren komen dat het WIJ-gevoel al in gang is gezet. Samen zullen de ondernemers moeten werken aan behoud van klanten tijdens de bouwwerkzaamheden. Door gezamenlijke acties en activiteiten moet duidelijk worden dat de ondernemers elkaar kunnen helpen. Omwonenden van Leidschendam - Centrum mogen niet te veel last hebben. Net zoals de consumenten moeten ze ingelicht worden over de vorderingen van de werkzaamheden en de toekomst van het winkel - en recreatiegebied en de USP s. Naast de promotie die gericht is op consumenten, kunnen er wellicht incidenteel folders met informatie huis aan huis bezorgd worden in de buurt. Door bewoners op de hoogte te houden en te informeren over de plannen, bestaat de kans dat ze klanten worden van Leidschendam - Centrum, als ze dat nog niet waren. Hier ligt alleen een rol voor de ondernemers als deze communicatie wordt gekoppeld aan marketingacties. Bezoekers komen incidenteel naar Leidschendam - Centrum, niet speciaal voor de winkels. Door het zien van de bouwwerkzaamheden raken ze misschien geïnteresseerd. Deze groep is erg divers en daardoor minder gemakkelijk te bereiken. Door middel van informatieborden met de toekomstplannen en USP s in het gebied zelf kunnen zij geïnformeerd worden. Ook kunnen folders verspreid worden bij de verschillende kantoren, het Libanon tribunaal, VVV, ANWB en watersportclubs. Ook advertenties in de lokale krant kunnen deze doelgroep bereiken. 17

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Ambitie Venestraat en omstreken

Ambitie Venestraat en omstreken Ambitie Venestraat en omstreken INHOUD Inleiding Relevante trends Nieuwe ambachten Branchering Realisatie visie MarketingCommunicatie (MarCom) Hoe verder Deze presentatie is vertrouwelijk en auteursrechtelijk

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Communicatieplan Nationaal Landschap

Communicatieplan Nationaal Landschap Communicatieplan Nationaal Landschap Concept Opgesteld door de Afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland Versie 19 februari 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Communicatiedoelstellingen...

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 Reacties uit de zaal: Een aantal mensen gaf aan dat het winkelaanbod in de Hoeksche Waard teveel van hetzelfde biedt. Echter, gezien de vergrijzing en wellicht afnemende mobiliteit van

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Het binnenstadsplan van Dokkum

Het binnenstadsplan van Dokkum Het binnenstadsplan van Dokkum Werkgroep Binnenstadsmanagement (gestart in 2013) o Ondernemers o Gemeente o Bewoners (sinds 2014) Prachtig stadje: een parel Binnenstad: overleven o Dokkum 15.000inw, verzorgingsgebied

Nadere informatie

Handleiding communicatie rondom voorzieningen

Handleiding communicatie rondom voorzieningen Handleiding communicatie rondom voorzieningen Inleiding Betrokkenheid speelt een belangrijke rol bij het opzetten en/of in stand houden van gemeenschapsvoorzieningen. Communicatie is daarbij een kritische

Nadere informatie

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: 17.003816 Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijze en beantwoording Nota zienswijzen Detailhandelsvisie 2017-2021

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

Gastvrij Nederland, gastvrijheid van wereldklasse! De gastvrijheidseconomie verdient voor Nederland jaarlijks minimaal 35 miljard euro. 1 De 50.000 bedrijven verschaffen werk en inkomen aan 400.000 Nederlanders.

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Concept Communicatieplan

Concept Communicatieplan Concept Communicatieplan DATUM AUTEUR VERSIE Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Randvoorwaarden... 3 2 Communicatiestrategie... 4 2.1 Doelgroepen...

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

Ondernemersavond 11 maart 2013

Ondernemersavond 11 maart 2013 Ondernemersavond 11 maart 2013 19.45 uur Welkom 19.50 uur Ondernemersenquête 20.15 uur korte pauze 20.30 uur Kwaliteitscatalogus stadscentrum 21.15 uur Afsluiting/hapje/drankje Ondernemersenquête - ca.

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 nummer: 2013_BW_00788 Onderwerp Merknaam en huisstijl Regiomarketing Recreatie en Toerisme Bollenstreek - vormend Beknopte samenvatting In juli 2012 is

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

ACTUALISATIE VISIE OP HET STADSHART. Bespreking met Pact van de Binnenstad 10 maart 2016

ACTUALISATIE VISIE OP HET STADSHART. Bespreking met Pact van de Binnenstad 10 maart 2016 ACTUALISATIE VISIE OP HET STADSHART Bespreking met Pact van de Binnenstad 10 maart 2016 OPZET.00u Korte toelichting.15u Discussie adhv 4 thema s.ruimtelijke kwaliteit/beleving.cultuur/horeca/evenementen.winkels/werken/

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg

Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg Bibliotheeklocaties Leidschendam-Voorburg Quick scan stedenbouwkundige kenmerken Amsterdam, 16 september 2005 H.J. Korthals Altes J. de Kleuver 1 Vooraf Begin september kreeg DSP-groep van Bureau LAURENS

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

MEER HEB JE NIET NODIG

MEER HEB JE NIET NODIG MEER HEB JE NIET NODIG Doemere MEER HEB JE NIET NODIG Grootste in de regio Prima toegankelijk Uniek winkelaanbod Actief promotiebeleid Drukbezochte evenementen Betrokken ondernemers Woondome Buitenmere

Nadere informatie

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen

IJmuiden Rauw aan Zee. Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen IJmuiden Rauw aan Zee Thea Olivier, beleidsadviseur Economische Zaken, gemeente Velsen Indeling presentatie Aanleiding voor deelname aan identiteitstraject Toelichting op brandconcept IJmuiden Rauw aan

Nadere informatie

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met

GEMEENTE VA LKENSWAARD. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen met VA LKENSWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Val enswaard T (040) 208 34 44 \ F (040) 204 58 90 aemeenteoivalkenswaard.nl www. alkenswaard.nl Uw

Nadere informatie

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland

Bemanning Paraat voor Water Rijk. Promotie in het buitenland Bemanning Paraat voor Water Rijk Promotie in het buitenland Even voorstellen Remco Wachelder Docent Marketing en luchtvaart NHTV Breda Op het programma: Bemanning paraat voor water rijk Markten voor expansie

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

Zes segmenten in donateurs van goede doelen

Zes segmenten in donateurs van goede doelen Zes segmenten in donateurs van goede doelen September 2012 Voor u ligt de whitepaper Zes segmenten in donateurs van goede doelen. Het gehele rapport is alleen op aanvraag in te zien. Het onderzoek is een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2012.9 RIS 250206 BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *16vra00082* 16vra00082 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 09-05-2016 Datum Raadsvergadering: 07-07-2016 Afdeling: WZO Raadscie: Portefeuillehouder: Steller: P.P.M.H. Voncken Onderwerp Raadsvoorstel

Nadere informatie