Sociale zekerheid in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale zekerheid in België"

Transcriptie

1 Sociale zekerheid in België

2

3 Woord vooraf Weinig mensen weten precies wat onze sociale zekerheid inhoudt. Nochtans kunnen wij dankzij dit systeem op een aantal instellingen rekenen die meer zekerheid garanderen voor iedereen. De sociale zekerheid is een publiek systeem dat zorgt voor een inkomen en/of verzorging als u of uw gezin daartoe zelf niet meer in staat is daarvoor te zorgen (bij ziekte, werkloosheid of ouderdom). Het is belangrijk om de maatschappij draaiende te houden. Solidariteit is daarbij het sleutelwoord; iedereen draagt in de mate van zijn/haar mogelijkheden bij aan het systeem. De HZIV maakt deel uit van dit systeem. Zij biedt aan elke burger de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering, net zoals de ziekenfondsen maar zonder aanvullende kosten. Ik hoop dat deze beknopte brochure u de mogelijkheid biedt om de wereld van de sociale zekerheid beter te begrijpen en kennis te maken met één van zijn instellingen, de HZIV. Christine MICLOTTE, Adjunct-administrateur-generaal 3

4 Inhoudstafel Woord vooraf p.3 1. Doel van de brochure p.5 2. De sociale zekerheid p Organisatie van de sociale zekerheid p Zeven takken p Ouderdoms- en overlevingspensioenen p Werkloosheid p Arbeidsongevallenverzekering p Beroepsziektenverzekering p Kinderbijslag p Jaarlijkse vakantie p Ziekte- en Invaliditeitsverzekering p Wat doet de HZIV? p Verzekering voor geneeskundige verzorging p Wie kan een tegemoetkoming krijgen? p Gerechtigden p Personen ten laste p De uitkeringsverzekering p Meer informatie over de HZIV? p Adressen en telefoonnummers per Gewestelijke Dienst p.19 4

5 1. Doel van de brochure U vindt in deze brochure een kort overzicht van de Belgische sociale zekerheid. We kunnen uiteraard niet alle instellingen in detail bespreken, daarvoor zouden we immers verschillende boeken nodig hebben. Wij gaan wel dieper in op de tak van de ziekte- en invaliditeitsverzekering waartoe de HZIV (Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) behoort. U zal onze instelling beter leren kennen in het tweede deel van de brochure. Er is gedetailleerdere info beschikbaar bij de verschillende instellingen van sociale zekerheid. Als u bijkomende info wenst, kunt u hen contacteren. Wij hebben telkens hun contactgegevens vermeld in deze brochure. Wij wensen u alvast veel leesplezier! 5

6 2. De sociale zekerheid In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, besliste de Belgische overheid om een stelsel van sociale zekerheid op te richten om mensen niet in onzekerheid te laten terechtkomen en de hechtheid van de Belgische samenleving te versterken. Dit was de start van het sociale zekerheidssysteem dat vandaag de dag nog altijd bestaat. Dit systeem steunt op het principe van de solidariteit. Alle burgers dragen hieraan bij via sociale bijdragen. Deze bijdrage wordt automatisch ingehouden op de inkomsten voor werknemers of vrijwillig gestort door de zelfstandigen Organisatie van de sociale zekerheid De Belgische sociale zekerheid is onderverdeeld in 3 stelsels die de wetten en plichten van de burgers op basis van hun activiteiten vastleggen. Het stelsel van de werknemers Werknemers zijn door een arbeidsovereenkomst gebonden aan een werkgever. Het is de werkgever die de sociale bijdrage van de werknemers betaalt. Werklozen en sommige andere categorieën van werknemers (zoals contractuele ambtenaren, uitzendkrachten en deeltijdse werknemers) zijn eveneens in dit stelsel opgenomen. Het stelsel van de zelfstandigen Zelfstandigen zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en dienen dus zelf in te staan voor de betaling van de sociale bijdrage. Hiertoe moeten zij zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. 6

7 Het stelsel van de ambtenaren Personen die benoemd zijn als statutair ambtenaar bij een openbaar bestuur, behoren tot dit speciale stelstel. Er zijn ook uitzonderingen op deze 3 stelsels en sommige personen kunnen afhankelijk van hun situatie uitgesloten of opgenomen worden in een stelsel Zeven takken De Belgische sociale zekerheid bestaat uit 7 grote takken: Ouderdoms- en overlevingspensioenen Werkloosheid Arbeidsongevallenverzekering Beroepsziektenverzekering Gezinsbijslag Jaarlijkse vakantie Ziekte- en invaliditeitsverzekering Bovenop deze 7 takken, bevat de sociale zekerheid 4 stelsels die tot de sociale bijstand behoren. Het gaat om: Integratieloon Inkomensgarantie Gewaarborgde gezinsbijslag Uitkering aan gehandicapte personen Bij elk van deze takken horen verschillende instellingen die onderling sterk met elkaar verbonden zijn. Ze hebben informatie van elkaar nodig om goed te kunnen functioneren. 7

8 Wist u bijvoorbeeld dat de Rijksdienst voor Pensioenen uw ziekenfonds automatisch op de hoogte brengt wanneer u met pensioen gaat omdat deze informatie uw situatie ten opzichte van uw ziekteverzekering verandert. We beschrijven hieronder kort het doel van de 7 takken en wat de instellingen voor u kunnen betekenen. U vindt na de beschrijving ook telkens hun contactgegevens terug Ouderdoms- en overlevingspensioenen De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar in de drie stelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren). In bepaalde gevallen kan u wel kiezen voor een vervroegd pensioen als u aan de voorwaarden voldoet. Die voorwaarden verschillen naargelang het stelsel. Als u een gemengde loopbaan hebt gehad en verschillende statuten hebt gecombineerd, dan wisselen de verschillende pensioendiensten de gegevens voor de berekening van uw pensioen onderling uit. Wenst u meer info over (vervroegd) pensioen, pensioensaanvraag, berekening van het pensioen, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), enz... informeer u dan bij volgende instellingen: voor werknemers in de privésector Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) Zuidertoren 1060 Brussel Tel of (gratis nummer) Website: 8

9 voor zelfstandigen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) Jan Jacobsplein Brussel Tel Website: voor statutaire ambtenaren van de openbare sector Pensioensdienst voor de Overheidssector (PDOS) Victor Hortaplein 40 bus Brussel Tel Website: Werkloosheid De reglementering i.v.m. werkloosheid maakt een onderscheid tussen volledig werklozen en tijdelijk werklozen. Een volledig werkloze is een werkloze die niet of niet meer verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Een tijdelijk werkloze is een werkloze die door een arbeidsovereenkomst is verbonden waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is. De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) beslist of een werkloze al dan niet recht heeft op uitkeringen. Voor de inschrijving als werkzoekende, werk zoeken en beroepsopleidingen dient men zich te wenden tot de diensten voor arbeidsbemiddeling beheerd door de gewesten en gemeenschappen: 9

10 VDAB - Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (Tel ACTIRIS - Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Tel FOREM - Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (Tel ADG - Arbeidskantoor voor de Duitstalige gemeenschap (Tel Deze diensten lichten u in over een mogelijke RVA-controle bij het begin van uw werkloosheid via mail of brief. De laatste 24 maanden vóór de RVA-controle zou u minstens 1 jobaanbod van VDAB moeten gekregen hebben. Heeft u al gedurende minstens 15 maanden werkloosheidsuitkeringen ontvangen, dan nodigt de RVA u uit om na te gaan of u voldoende inspanningen levert om werk te vinden. Als blijkt dat u voldoende inspanningen geleverd hebt om werk te vinden, wordt u 16 maanden later opnieuw uitgenodigd. Zo niet, moet u er uzelf schriftelijk toe verbinden acties te ondernemen tijdens de 4 maanden volgend op het gesprek. Nadien volgt een tweede gesprek. Voormalige werkgevers doen beroep op het werkloosheidsbureau van de gemeente waar hun onderneming gelegen is. Meer info over werkloosheid en uitkeringen kunt u krijgen bij: De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) staat in voor de organisatie en het beheer van de werkloosheidsverzekering. Website: U vindt ook werkaanbiedingen terug op deze website. 10

11 De uitbetaling van de uitkeringen en de verwerking van de individuele dossiers gebeurt: ofwel door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) ofwel door een erkende vakbond, hier vindt u de drie grootste: - de socialistische vakbond (ABVV) - de christelijke vakbond (ACV) - de liberale vakbond (ACLVB) Arbeidsongevallenverzekering Wie door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt wordt, heeft dankzij de Belgische sociale zekerheid recht op een vergoeding. De slachtoffers van een arbeidsongeval hebben in bepaalde gevallen recht op een vervangingsinkomen. Bij een overlijden door een arbeidsongeval, hebben de nabestaanden soms recht op een rente. Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt. Een ongeval dat zich voordoet op de weg naar en van het werk, wordt eveneens als arbeidsongeval beschouwd. Meer info over arbeidsongevallen voor de privé- en overheidssector vindt u bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. 11

12 Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) Troonstraat Brussel Tel Website: Beroepsziektenverzekering Het Fonds van Beroepsziekten (FBZ) heeft tot doel het behouden en bevorderen van de gezondheid op het werk. Hun tweede doelstelling is schade door beroepsziekten te voorkomen, herstellen of vergoeden. Niet elke ziekte die u op het werk oploopt, is een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een ziekte die het rechtstreekse gevolg is van een min of meer verlengde blootstelling van een werknemer aan een fysisch, chemisch of biologisch risico. Een beroepsziekte kan met andere woorden veroorzaakt worden door de omstandigheden waarin de werknemer zijn beroepsactiviteit uitoefent. U kan bijvoorbeeld ziek worden door het werk omdat u dagelijks een geringe dosis stof of toxische dampen opneemt of omdat u herhaaldelijk blootgesteld wordt aan lawaai, trillingen, enz. Meer info omtrent de beroepziekten (aanvraag en vergoedingen) vindt u op de website van het Fonds voor Beroepsziekten. Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) Sterrenkundelaan Brussel (ook centra in Luik, Charleroi en Hasselt zie website) Tel Website: 12

13 Kinderbijslag Kinderbijslag, ook gezinsbijslag of kindergeld genoemd, is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van uw kind. Deze bijdrage wordt zonder voorwaarden betaald tot het kind 18 jaar wordt. De rechthebbende vraagt de kinderbijslag aan bij het kinderbijslagfonds van zijn (laatste) werkgever. De rechthebbende moet een bloedverwant zijn van het kind (tot de 3 de graad) of een feitelijk gezin vormen met de ouder (meestal is dit de vader van het kind). De categorieën van rechthebbenden, aanvraagformulieren, contactgegevens en bedragen voor de kinderbijslag vindt u op de site van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten terug. Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) Website: De gegevens van alle kinderbijslagfondsen zijn beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Website: Jaarlijkse vakantie Jaarlijkse vakantie is het recht dat u heeft om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. De berekening van het aantal vakantiedagen en vakantiegeld is verschillend voor bedienden en arbeiders. Als u bediende bent, wordt het vakantiegeld rechtstreeks door de werkgever betaald. Als arbeider wordt het vakantiegeld door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) uitbetaald. 13

14 Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) Elyzeese Veldenstraat Brussel Tel.: Website: Ziekte-en Invaliditeitsverzekering De tak waarin de HZIV en de andere ziekenfondsen actief zijn, is het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Om van de verplichte ziekteverzekering te kunnen genieten, dient men aangesloten te zijn bij een verzekeringsinstelling (ziekenfonds, HZIV of Kas van de NMBS). Die instellingen moeten hun leden betalen voor de kosten van geneeskundige verstrekkingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. In bepaalde gevallen is er ook recht op uitkeringen. De ziekenfondsen werken onder het toezicht van het RIZIV. De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid en wordt bestuurd door een paritair samengesteld Beheerscomité. In de volgende hoofdstukken zullen wij haar werking beschrijven. 14

15 3. Wat doet de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)? Wie lid is bij de HZIV, kan een tegemoetkoming krijgen in de kosten van geneeskundige verzorging (artsen, tandartsen, kinesisten, logopedisten, verpleegkundige verzorging, geneesmiddelen, hospitalisatie ). De HZIV betaalt ook een uitkering bij ziekte of invaliditeit. De inschrijving bij de HZIV is gratis. Aangezien de HZIV enkel de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aanbiedt, betaalt men geen aanvullende bijdragen Verzekering voor geneeskundige verzorging De Belgische ziekteverzekering is een ziektekostenverzekering. De ziekenfondsen betalen een deel van de kosten voor geneeskundige verzorging terug. Soms moet u de kosten niet voorschieten, bijvoorbeeld bij ziekenhuisverpleging. Dat noemt men het derdebetalerssysteem. Dankzij het derdebetalerssysteem betaalt men enkel het persoonlijk aandeel (remgeld). De HZIV betaalt het resterende bedrag rechtstreeks aan de zorgverstrekker. Deze procedure is verplicht voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis verleend worden Wie kan een tegemoetkoming krijgen? Personen die in het rijksregister ingeschreven zijn, hebben recht op geneeskundige verstrekkingen en kunnen lid worden bij een ziekenfonds. Men kan recht hebben op geneeskundige verzorging, ofwel als gerechtigde, ofwel als persoon ten laste. 15

16 Gerechtigden Gerechtigden zijn personen die het recht op geneeskundige verzorging openen. Dat betekent dat gerechtigden personen zijn die in eigen naam recht hebben op geneeskundige verzorging en eventueel uitkeringen Personen ten laste Iemand kan ook recht hebben op geneeskundige verzorging op basis van een verwantschaps- of samenlevingsband met een gerechtigde. Er zijn voorwaarden in verband met leeftijd, verblijfplaats en inkomen. De regeling die bepaalt of iemand al dan niet persoon ten laste is, is ingewikkeld en er zijn veel uitzonderingen. Het is onze taak om u hierover wegwijs te maken. Neem hiervoor gerust contact op met onze gewestelijke diensten De uitkeringsverzekering Zowel werknemers als zelfstandigen hebben hetzelfde recht op terugbetaling van geneeskundige verzorging. In de uitkeringsverzekering is er echter een andere regeling van toepassing voor de twee groepen. Werknemers krijgen een uitkering die afhangt van hun vroegere loon en hun gezinssituatie. De uitkering heeft tot doel om het loonverlies te compenseren. Zelfstandigen krijgen een forfaitaire uitkering afhankelijk van hun gezinssituatie en het al dan niet stopzetten van hun bedrijf. 16

17 Uitkeringen voor het eerste jaar waarin u erkend bent als arbeidsongeschikt (=primaire arbeidsongeschiktheid), worden voor maximum 12 maanden toegekend. Als deze periode overschreden wordt, ontvangt u een invaliditeitsuitkering. Vastbenoemde ambtenaren komen niet in aanmerking voor de uitkeringsverzekering. Een aparte regeling is voor hen van toepassing. Eerst worden de zogenaamde ziektedagen uitgeput. Vervolgens kan een ambtenaar op "disponibiliteit" gezet worden. Een vastbenoemde ambtenaar kan dus niet "op de ziekenkas staan". 4. Meer informatie over de HZIV? Meer info over uitkeringen (wie heeft recht, wat zijn de administratieve en medische voorwaarden, wat zijn uw rechten en plichten i.v.m. de aangifte, uitkering voor begrafeniskosten, enz..) vindt u terug in de kennismakingsbrochure van de HZIV. Dat is een uitgebreide brochure die u meer informatie geeft over de voordelen en vergoedingen waarop u recht hebt als verzekerde bij de HZIV. Voor meer info over de HZIV of het bestellen van de kennismakingsbrochure Voordelen en vergoedingen kunt u contact opnemen met onze communicatiedienst. 17

18 Hoe kunt u uw vraag stellen? Via Per telefoon: via het gratis nummer: of de nummers: of Per fax: Met de post: HZIV Communicatiedienst Troonstraat 30 A 1000 Brussel Via de website: - rubriek HZIV-online 18

19 5. Onze kantoren De HZIV beschikt over een hoofdkantoor gewestelijke dienst in elke provincie. Hieronder vindt u het adres en telefoonnummer van de gewestelijke diensten. Naast deze gewestelijke diensten heeft de HZIV nog plaatselijke bureau s en permanenties in verschillende steden. Deze gegevens vindt u terug op onze website en in onze kennismakingsbrochure. HZIV Antwerpen Olijftakstraat 7-13 (bus 4) 2060 Antwerpen 03/ HZIV West-Vlaanderen Leemputstraat Brugge 050/ HZIV Henegouwen Rue Neuve Bergen 065/ HZIV Limburg Maastrichtersteenweg 214 (bus 1) 3500 Hasselt 011/ HZIV Namen Avenue Reine Astrid Namur 081/ HZIV Brabant Troonstraat 30 B 1000 Brussel 02/ HZIV Oost-Vlaanderen Franklin Rooseveltlaan Gent 09/ HZIV Luik Rue des Augustins Luik 04/ HZIV Luxemburg Avenue de la Gare Aarlen 063/ HZIV Eupen Neustraße Eupen 087/

20 1ste uitgave: maart 2011 Redactie: Guillaume JANSSENS (eindredactie), Joost DE COEN, Ilse DE COENSEL, David VALLE en Pascale DEGRAVE Verantwoordelijke uitgever: Christine MICLOTTE HZIV Troonstraat 30 A Brussel Wettelijk Depot: D/2011/7241/1

21

22 Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Een andere mutualiteit De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze biedt alle voordelen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering: terugbetaling van kosten van geneeskundige verstrekkingen; uitkering bij loonverlies (bij ouderschap, ziekte of invaliditeit); Aangezien de HZIV enkel de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering aanbiedt, betaalt men geen aanvullende bijdragen. Ons ervaren personeel informeert u graag over uw rechten en plichten als sociaal verzekerde. Deze brochure bevat niet de volledige reglementering van de ziekteverzekering. Ze kan slechts beschouwd worden als een leidraad.

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s

opleiding werkloosheid rechten arbeidskaart loon syndicaten Werk en opleiding Santé arbeidsovereenkomst werk zoeken gelijkschakeling van diploma s rechten arbeidskaart arbeidsovereenkomst werk zoeken opleiding zelfstandige werkloosheid gelijkschakeling van diploma s loon syndicaten Werk en opleiding Santé Door te werken kan je jezelf en je familie

Nadere informatie

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE Welk doel? Voor wie? Welke rechten? Nuttige informatie voor de sociaal verzekerde in België Welk doel? Het doel van het handvest van de sociaal verzekerde is u, als

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Voorschotten op sociale uitkeringen

Voorschotten op sociale uitkeringen Versie nr.: 1 Laatste bijwerking: 18-04-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een sociale uitkering? 3) Wat is een voorschot op sociale uitkeringen? 4) Wie kan aanspraak maken op een voorschot op

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Loopbaanonderbreking / tijdskrediet Informatie over uw loopbaanonderbreking tijdskrediet U kunt gedurende een bepaalde periode uw arbeidsprestaties volledig of gedeeltelijk onderbreken. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Migratie en Sociale Zekerheid

Migratie en Sociale Zekerheid Migratie en Sociale Zekerheid 19 oktober 2010 Geschiedenis v/d Sociale Zekerheid Sociale Zekerheid = Securité Sociale = Sociale Veiligheid SZ = Solidariteit Werkende en werklozen Jongeren en ouderen Gezonde

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Routeplanner voor jong talent

Routeplanner voor jong talent Routeplanner voor jong talent HOE GERAAK JE VAN DE SCHOOL NAAR JE EERSTE JOB? Afstuderen, werk zoeken en vinden, je eerste loon, een nieuwe stap in je leven Maar! Er komt heel wat bij kijken. Je sociaal

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Inschrijving bij de VDAB

Inschrijving bij de VDAB school verlater Je hebt besloten dat de tijd van studeren voorbij is. Misschien ben je opgelucht. Maar wellicht sta je voor nieuwe verantwoordelijkheden. Voor een eigen inkomen zorgen bijvoorbeeld. Daarvoor

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België

Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Ouderdom Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt rustpensioen? 2 Hoeveel rustpensioen krijgt u? 2 Wanneer krijgt u uw rustpensioen? 2 Hoe vraagt u rustpensioen aan? 3 Wat als... 3 Al uw

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Welke verplichtingen heeft u als werkgever? 3 - Inschrijven bij de RSZ en betalen

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu?

Net afgestudeerd, wat nu? Net afgestudeerd, wat nu? Inhoudsopgave I Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 II Op zoek naar een job 7 III Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie 8 IV Je start

Nadere informatie

Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden

Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden Jongeren en Sociale Zekerheid: 20 vragen en antwoorden Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Ben je tussen

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Echtscheiding

Het sociaal statuut der zelfstandigen Echtscheiding Het sociaal statuut der zelfstandigen Echtscheiding Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Uw verplichtingen 3 U was tot dusver helper 3 U was geen helper 4 Uw rechten 5 Pensioen 5 Geneeskundige

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Kom naar het Pensioenpunt in uw buurt! Persmededeling Tot nog toe moesten werknemers, zelfstandigen en ambtenaren bij drie aparte pensioeninstellingen aankloppen om informatie

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt!

Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. Er is zeker een Pensioenpunt in uw buurt! Vragen over uw pensioen? Loop langs bij een pensioenpunt. In België waren er voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren elk een aparte pensioeninstelling. Werkte u tijdens uw loopbaan in meerdere stelsels,

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

H Z I V. Kennismakingsbrochure. Onze voordelen! Onze kantoren! Hoe lid worden? Een andere mutualiteit!

H Z I V. Kennismakingsbrochure. Onze voordelen! Onze kantoren! Hoe lid worden? Een andere mutualiteit! H Z I V Een andere mutualiteit! Onze voordelen! Onze kantoren! Hoe lid worden? Kennismakingsbrochure 2 WOORD VOORAF... 4 WAT IS DE HZIV... 5 1. Wat is de HZIV?...5 2. Verschil met andere mutualiteiten...5

Nadere informatie

GIDS VOOR GRENSARBEIDER

GIDS VOOR GRENSARBEIDER GIDS VOOR GRENSARBEIDER Werken in België, Wonen in Frankrijk Met de steun van de Europese Unie Inhoudsopgave Voorwoord Fiche 1 Fiche 2 Fiche 3 Fiche 4 Fiche 5 Fiche 6 Fiche 7 Fiche 8 Fiche 9 Fiche 10 Fiche

Nadere informatie

De mutualiteit. De mutualiteit 31

De mutualiteit. De mutualiteit 31 De mutualiteit De mutualiteit 31 Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten...

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Echtscheiding: gevolgen op het vlak van het sociaal statuut der zelfstandigen Datum februari 2007

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Uit welk land krijgt u een werkloosheidsuitkering? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt

Nadere informatie

Statuut van nationale solidariteit

Statuut van nationale solidariteit Statuut van nationale solidariteit Als u slachtoffer bent van een terreurdaad kan u een aanvraag doen bij het Uniek loket voor slachtoffers terreurdaden van de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Recht op een toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-B dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België P19Fisc-A De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid?

Studiefinanciering van de Vlaamse overheid? ??! Je hebt je diploma op zak. Wellicht heb je al nagedacht over je toekomst: waar wil je naartoe? Wil je meteen je diploma verzilveren op de arbeidsmarkt? Of wil je liever nog als student door het leven

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2015/2 1 of 11 De beperkte onderwerping Inhoudstafel De beperkte onderwerping

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

afgestudeerd? wat nu?!

afgestudeerd? wat nu?! afgestudeerd? wat nu?! Je hebt je diploma op zak, maar wat nu? Weet je al of je werk wil zoeken, verder wil studeren of misschien naar het buitenland trekt? En hoe pak je dit dan best aan? Heb je nog recht

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds PRAKTISCH De adviserend geneesheer van je ziekenfonds Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat, 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix,

Nadere informatie

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break?

??! Bij wie kun je terecht? Aan de slag. Take a break? Aan de slag Als je werkt worden je rechten en plichten vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst kan verschillende vormen aannemen en leg je schriftelijk vast. Lees je contract steeds aandachtig

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies

Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Aanvraag om vrijstelling voor het volgen van een opleiding, een stage of bepaalde studies Voortaan moet u, indien u in het Waals Gewest, in de Duitstalige Gemeenschap of in het Hoofdstedelijk Brussels

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010

Arbeidsongeschikt en toch actief. mei 2010 Arbeidsongeschikt en toch actief mei 2010 2 Arbeidsongeschikt en toch actief Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer Bij het begin van mijn arbeidsongeschiktheid was

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters

P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters P20 Kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlaters vanaf de inschrijving als werkzoekende contact telefoon e-mail fax dossiernummer 1 Naam en voornaam van de jongere... Geboortedatum... 2 Is de jongere

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie