C.V.I. 1.4 Milieuzorgsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C.V.I. 1.4 Milieuzorgsysteem"

Transcriptie

1 1 MILIEUZORG 1.4 MILIEUZORGSYSTEEM Auteur : Ing. T.J. Verkleij TNO Voeding Zeist november 2000 blad 1 van 7

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING INTENTIEVERKLARING UITVOERING MILIEUBELEID VLEESINDUSTRIE3 3 BEDRIJFSINTERN MILIEUZORGSYSTEEM Algemeen Milieubeleidsverklaring Nulmeting Milieu Plan en Actie Programma Organisatorische aspecten Bedrijfshandboek Milieuzorg Rapportage LITERATUUR blad 2 van 7

3 1 INLEIDING De vleessector heeft haar verantwoordelijkheid genomen om de milieubelasting van de bedrijfstak te beperken en te beheersen door een Intentieverklaring uitvoering Milieubeleid Vleesindustrie op te stellen. In deze intentieverklaring hebben brancheverenigingen uit de vleesindustrie en de PVE afspraken gemaakt met de overheid over de milieudoelen van de sector en hoe deze gerealiseerd gaan worden. De beoogde doelstelling is de milieu belastende emissies naar lucht, water en bodem afkomstig van de vleesindustrie in 2010 met 90% terug te dringen ten opzichte van De intentieverklaring heeft betrekking op bedrijven met twintig of meer werknemers die zich bezig houden met het slachten van vee, vleesbewerking en vervaardiging van vleesproducten. Het gaat om: varkensslachterijen, runder- en kalverslachterijen, pluimveeslachterijen, uitsnijderijen, vleesproductenbedrijven, slachtproductenbedrijven, centrale slagerijen, grootslagers en vetsmelterijen. Een bedrijf dat zich aansluit, verwezenlijkt een Milieuzorgsysteem en stelt eens in de vier jaar een bedrijfsmilieuplan (BMP) op. In een BMP geeft een bedrijf aan welke maatregelen het in de komende periode gaat nemen om zijn milieulast te verminderen, welke maatregelen hiervoor worden genomen en wanneer deze worden ingevoerd. Het bevoegde gezag beoordeelt het BMP en bij een positieve beoordeling hanteert de overheid het BMP als uitgangspunt voor de vergunning. Jaarlijks dient het bedrijf een voortgangsrapportage over de uitvoering van het BMP in bij het bevoegd gezag. 2 INTENTIEVERKLARING UITVOERING MILIEUBELEID VLEESINDUSTRIE De overheid beoogt in het Nationaal Milieubeleidsplan, Nationaal Milieubeleidsplan Plus en Nationaal Milieuplan 2 omschreven doelstellingen van het milieubeleid in overleg met de doelgroepen uit te werken en te verwezenlijken. Voor zover het beleid betrekking heeft op de bedrijfstak Vleesindustrie als directe bron van milieubelasting wil de Overheid ter verwezenlijking hiervan de intentieverklaring aangaan met de Vleesindustrie. De Vleesindustrie heeft haar verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de milieubelasting ten gevolge van de productie van vlees en vleesproducten vastgelegd in de intentieverklaring uitvoering Milieubeleid Vleesindustrie. De Vleesindustrie heeft in de intentieverklaring zich bereid verklaard om volgens procedures initiatieven te nemen om tot werkelijke reductie van de milieubelasting te komen. Het milieubeleid van zowel overheid als Vleesindustrie is erop gericht de Integrale Milieu Taakstelling (IMT) te realiseren. Deze IMT is ontleend aan het NMP, NMP-plus, NMP-2 en andere overheidsplannen zoals de 3 e Nota Waterhuishouding, de Nota Energiebesparing en Meerjarenafspraak Energie. In deze IMT zijn de beleidsvoornemens uit de bedoelde plannen samengevat en de taakstellingen geformuleerd voor de thema's verandering van klimaat, verzuring, verspreiding, vermesting, verwijdering, verstoring, verdroging en milieuzorg. Deze taakstellingen hebben vaak betrekking op emmisiereducties voor binnen deze thema's vallende prioritaire stoffen en afvalstromen. De thema s, opgesplitst naar onderdelen, de bijbehorende taakstelling en uitwerking zijn schematisch samengevat in tabel 1. blad 3 van 7

4 Tabel 1 Samenvatting Integrale Milieu Taakstelling voor de Vleesindustrie Thema Onderdeel Taakstelling Uitwerking in: Verandering van klimaat CFK s HCFK s Per uitsluitend gebruik van geregenereerde CFK s Per uitsluitend gebruik van geregenereerde HCFK s < CFK actieprogramma < Besluit inzake stoffen die de ozonlaag 1,1,1-trichloorethaan Verbod productie en op de markt brengen per aantasten (Stb. 1992, 599) halonen Verbod productie en op markt brengen per CO 2 Energie-efficiency doelstelling van 20% in het jaar 2000 t.o.v. van Reductie van 3-5 % in 2000 t.o.v. niveau 1989/1990 Verzuring SO 2 Emissiereductie percentage in 2000 van 80% en in 2010 van 90 % t.o.v NO x Emissiereductie percentage in 2000 van 55% en in 2010 van 90 % t.o.v Verspreiding Stof in lucht Emissiereductie doelstelling in 2000 van 75% en 2010 van 95% t.o.v Water Inspanningsverplichting om de emissie van koper en zink terug te dringen Vermesting Fosfor (als P) Emissiereductie percentage in 2000 van 75% en in 2010 van 95% t.o.v Afvalstromen Stikstof (als N) Zuiveringsslib (droge stof) Bedrijfsafval Bodembescherming Bodembedreigende stoffen Emissiereductie percentage in 2000 van 70% en in 2010 van 75% t.o.v In 2000 een hergebruik dan wel nuttige toepassing van 10,7 kt. Tevens zal in 2000 een stortverbod komen In 2000 een hergebruik dan wel nuttige toepassing van 4,7 kt. Tevens mag er in 2000 nog 10 kt gestort worden. Er is een stortverbod voor papier, verpakkingen, hout, gft, bouw en sloopafval en andere afvalstromen die vergelijkbaar met huishoudelijk afval zijn Nulemissie als gevolg van rechtstreekse immisie in de bodem Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties ALARA* ALARA* Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen Convenant Verpakking I en II < Lozingsbesluit Bodembescherming < Besluit opslaan in ondergrondse tanks < Bouwstoffenbesluit < Besluit Sanering Bedrijfsterrein (BSB)** blad 4 van 7

5 Thema Onderdeel Taakstelling Uitwerking in: Verstoring Geluid In 2000 mag het aantal geluidgehinderden < Wet geluidhinder niet meer bedragen dan < Wet Milieubeheer in 1985 < Circulaire Industrielawaai Geur In 2000 maximaal 12% gehinderden Bedrijfstakstudie en in 2010 geen ernstige hinder geur vleesindustrie Verdroging Externe veiligheid Winning grondwater < Risico niveau individuele situaties MTR-niveau 10-6 /jaar (MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico) < Post-Sandoz voldoen Hoeveelheid in 2000 vermindert met 40% < ALARA* < CPR 15-1 en 15-2 (CPR = Commissie Preventie Rampen) < Derde nota waterhuishouding < Beleidsplan Industrie Drinkwatervoorziening * ALARA (As Low As Reasonably Achievably) is een beginsel uit de Wet milieubeheer. De integrale tekst van het betreffende artikel (8.11, derde lid) luidt: "Aan een vergunning worden de voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Voor zover door het verbinden van de voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd". Het ALARA-beginsel van de grootst mogelijke bescherming is afkomstig uit het stralingsbeschermingsrecht. ** Besluit Sanering Bedrijfsterrein (BSB). Op vele industrieterreinen wordt er de mogelijkheid geboden om in overleg met de Stichting BSB de bodem op eventuele aanwezige verontreiniging te laten onderzoeken. Bij constatering van verontreiniging(en) zal het bedrijf zelf (eventueel in overleg met de Stichting BSB) een saneringsplan op moeten stellen en de toezichthouder (gemeente dan wel provincie) dient dit plan te accepteren. Op deze wijze kan het bedrijf zijn tijdsplanning hierin vaststellen. Aansluiting gebeurt op vrijwillige basis. 3 BEDRIJFSINTERN MILIEUZORGSYSTEEM 3.1 Algemeen Veel bedrijven zijn tegenwoordig flexibel ingericht om aan de wisselende vraag van producten en diensten te kunnen voldoen. Hierbij past geen "voormalige Hinderwet" meer, maar wel een volgens de Wet Milieubeheer opgestelde vergunning op hoofdlijnen. Hierbij wordt de totale output aan milieurelevante aspecten naar de omgeving door het bedrijf zelf beheerst door middel van een Bedrijfs Intern Milieuzorgsysteem. Dit systeem is gekoppeld aan de milieuvergunning die dan ook blijft bestaan. Jaarlijks dient er verslaglegging plaats te vinden naar het bevoegd gezag (Gemeente dan wel Provincie). Het op deze wijze invullen van milieuzorg leidt tot een proces van verbeteringen dat dynamisch van aard is. Door de ondertekening van de Intentieverklaring uitvoering Milieubeleid Vleesindustrie conformeren bedrijven zich eraan zo spoedig mogelijk een op het bedrijf toegesneden en adequaat functionerend milieuzorgsysteem te ontwikkelen en in te voeren. Ook in dit kader zal er jaarlijks rapportage plaats dienen te vinden en worden doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren blad 5 van 7

6 3.2 Milieubeleidsverklaring Elk bedrijf zal, alvorens een milieuzorgsysteem op te zetten, een milieubeleidsverklaring op dienen te stellen. Deze beleidsverklaring is uitgangspunt voor het zorgsysteem. 3.3 Nulmeting Na het opstellen van de milieubeleidsverklaring brengt het bedrijf alle relevante milieuaspecten in kaart. Hierbij kan men de gevraagde gegevens van de IMT als uitgangspunt nemen, dit ter complementering van alle aspecten. Deze doorlichting wordt nulmeting genoemd. 3.4 Milieu Plan en Actie Programma Vanuit de nulmeting en de opgestelde Milieubeleidsverklaring volgt het Bedrijfs Milieu Plan (BMP). Het bedrijf stelt overeenkomstig de IMT Vleesindustrie een BMP op. Dit BMP dient een periode van 4 jaar te beslaan. Het BMP bevat, naast het oplossen van de tekortkomingen afkomstig uit de nulmeting, ook een fasering van de voorgenomen reducties van de milieubelasting van het bedrijf om zo een bijdrage te leveren aan de realisering van de in de IMT overeengekomen doelstellingen. Het BMP dient als basis voor het jaarlijks op te stellen Milieu Actie Programma (MAP). Hierin worden de onderwerpen in prioriteit gerangschikt en gekoppeld aan mensen en middelen. In het MAP wordt puntsgewijs weergegeven welke activiteiten zullen worden ontplooid met het daarbij vermelde budget en datum van realisatie. Het MAP kan worden opgesteld door een milieucoördinator, wordt geaccordeerd door het bedrijfsmanagement en besproken met verantwoordelijke uitvoerenden. Controle op uitvoering van MAP gebeurt door het bedrijf zelf, bij voorkeur door een Bedrijfs Milieu Team. Een Bedrijfs Milieu Team kan bestaan uit een plant-manager, hoofd technische dienst, hoofd kwaliteit/arbo/milieu en!afhankelijk van het onderwerp! aangevuld met mensen uit andere disciplines. Door wisselend personeel aan het milieuteam toe te voegen krijgt met binnen het bedrijf een groter draagvlak voor het milieuaspect in de bedrijfsvoering. 3.5 Organisatorische aspecten De milieu-normen worden meestal vastgesteld door de overheid. Het verdient aanbeveling een milieucoördinator aan te stellen om deze gespecialiseerde normen te vertalen naar het productieproces en om een aanpak op te stellen voor de implementatie ervan. Deze milieucoördinator is bij voorkeur een staffunctionaris en wordt aangesproken op de expertise en ondersteuning. Een integraal milieuzorgsysteem vraagt betrokkenheid van iedereen (ook van afnemers en toeleveranciers). De verantwoordelijkheid voor het milieuzorgsysteem ligt dan ook in de lijn en ieder personeelslid heeft op deze wijze een eigen taak en verantwoordelijkheid omtrent milieu. De milieuaspecten die op de werkvloer van kracht zijn, worden door de afdelingsleiding aangestuurd en door de werknemers uitgewerkt en uitgevoerd. 3.6 Bedrijfshandboek Milieuzorg Alle intern en extern gemaakte afspraken en procedures omtrent Milieubeleidsverklaring, Milieu Plan en Milieu Actie Programma zijn!evenals de procedures omtrent het calamiteitenplan! vastgelegd in het Handboek Milieuzorg. Ook zijn de bevoegdheidsverdelingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de diverse milieuaspecten hierin vastgelegd. Door het bevoegd gezag afgegeven voorschriften zijn ook in het bedrijfshandboek Milieuzorg opgenomen. Een onderverdeling in procedures & instructies, een register van eisen, keuringen & inspecties en registratie maakt het handboek inzichtelijker. De Vleessector heeft een Werkboek Integrale Milieutaakstelling opgesteld, waarbij een en ander in extenso is uitgewerkt. blad 6 van 7

7 3.7 Rapportage Jaarlijks zal er een rapportage gemaakt moeten worden van de voortgang in de oplossingen van de tekortkomingen en de behaalde reducties. Dit interne rapport kan als uitgangspunt fungeren voor externe rapportage, zowel voor het bevoegd gezag (in het kader van handhaving Vergunning op Hoofdlijnen) als voor de Vleessector (in het kader van de IMT). Ook vormt deze interne rapportage input voor het jaarlijks voortschrijdend bijstellen van het Milieu Plan. Aansluitend is er nog de mogelijkheid het op deze wijze functionerend milieusysteem te laten certificeren volgens NEN/ISO LITERATUUR 1 Auditlijsten Milieuzorg in de vleesindustrie (PVE/TNO) 2 Integrale milieutaakstelling vleesindustrie (maart 2000) 3 Intentieverklaring uitvoering milieubeleid vleesindustrie (maart 2000) 4 NEN-EN-ISO 14001:1996 NL Milieuzorgsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik Nederlands Normalisatie Instituut te Delft. 5 Werkboek Integrale Milieutaakstelling 6 Werkboek Milieuzorg in de vleesindustrie (PVE/TNO) blad 7 van 7

sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval

sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval sectorplan Procesafhankelijk industrieel afval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Resten van oliehoudende zaden, plantaardig afval, hoogovenslakken, grondtarra.. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval

Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval Sectorplan 2 Procesafhankelijk industrieel afval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Resten van oliehoudende zaden, plantaardig afval, hoogovenslakken, grondtarra. 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2

Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 pagina van 5 Branchetoetsdocument: Milieuzorg 2 Versie 4.0 VERVALLEN per --0-20 Deelbranche(s) Autowas Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kent het belang

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING UITVOERING MILIEUBELEID CHEMISCHE INDUSTRIE

INTENTIEVERKLARING UITVOERING MILIEUBELEID CHEMISCHE INDUSTRIE INTENTIEVERKLARING UITVOERING MILIEUBELEID CHEMISCHE INDUSTRIE Den Haag, 2 april 1993 Intentieverklaring uitvoering milieubeleid chemische industrie 1. Partijen Van de zijde van de overheid: De Staat der

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 20 633 Milieuzorg Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

Bio-energie en een milieuvergunning?

Bio-energie en een milieuvergunning? Bio-energie en een milieuvergunning? Henkjan Schutte Senior medewerker milieu / specialist afvalstoffen hj.schutte@overijssel.nl Inhoud presentatie WM / Wabo Bevoegde gezag Route tot vergunning MER Milieuvergunning

Nadere informatie

Invulinstructie BMP Rubber- en kunststofverwerkende industrie

Invulinstructie BMP Rubber- en kunststofverwerkende industrie Rubber- en kunststofverwerkende industrie Den Haag, 23 maart 2009 R060425c Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Toelichting BMP-tabel algemeen... 3 3 Toelichting BMP-tabel per thema... 5 3.1 Thema Verandering

Nadere informatie

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9

Auteur: H.A.M. van der Wal isbn boek: 978-90-01-82227-9 3 Milieuregelgeving 3.1 Opbouw milieuwetgeving In dit hoofdstuk wordt de belangrijkste milieuregelgeving weergegeven waar met bouwen rekening mee moet worden gehouden. De rode draad van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

BELEIDSKADER MILIEU, een zorg voor het UMC St Radboud

BELEIDSKADER MILIEU, een zorg voor het UMC St Radboud BELEIDSKADER MILIEU, een zorg voor het UMC St Radboud Oktober 2004 Hoofdlijnen van milieuzorg in het UMC St Radboud voor de periode 2005-2008 Inleiding In dit beleidskader wordt richting gegeven aan de

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Bodem+, Kennis van bodemzaken Handhaving Activiteitenbesluit Fred Mudde Robert Luinge Inhoud presentatie - Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit - Uitvoeren toezicht op:

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2015-2016

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2015-2016 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

Beschikking Wet milieubeheer

Beschikking Wet milieubeheer Beschikking Wet milieubeheer Besluit van burgemeester en wethouders van Woensdrecht. Datum beschikking: 16-12-2008 Onderwerp aanvraag Op 3 juli 2008 is een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

TOEZICHTPLAN <naam bedrijf> <tijdvak>

TOEZICHTPLAN <naam bedrijf> <tijdvak> TOEZICHTPLAN Afdeling Toezicht en Handhaving Team Specialismen Laatst geactualiseerd op Toezichthouder (opsteller) Tweede toezichthouder Vergunningverlener Printdatum 6 september

Nadere informatie

sectorplan Ernstig verontreinigde grond

sectorplan Ernstig verontreinigde grond sectorplan Ernstig verontreinigde grond 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ernstig verontreinigde grond 2. Belangrijkste bronnen Gemeenten en aannemers 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving

(CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving (CMC) composteren; grof doorploegen van wet en regelgeving Compositie van beelden en uitspraken van verschillende bronnen Tbv verduidelijking en discussie, niet om er rechten aan te ontlenen Het speelveld

Nadere informatie

P R O J E C T R A P P O R T

P R O J E C T R A P P O R T AAN : J. Blok Paraaf OG DATUM : 6/6/2006 VAN : J. Felder Paraaf PL AFDELING : RDQA Implementatie Energiezorg CC : TREFWOORDEN : Titel: Projectevaluatie Milieuzorg binnen Vredestein Banden BV. Aan dit project

Nadere informatie

1 Algemene inleiding. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek

1 Algemene inleiding. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek. 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek Module A Inleiding en gebruikswijzer 1 Algemene inleiding... 2 1.1 Doel en globale inhoud van dit werkboek... 2 2 Gebruikswijzer voor BMP-bedrijven en hun bevoegd gezag... 3 2.1 Introductie... 3 2.2 Bladeren

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningsindustrie

intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningsindustrie intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie- en gaswinningsindustrie INHOUD pagina Hoofdstuk I Partijen 1 Hoofdstuk II Overwegende 2 Hoofdstuk III III.1 Begripsbepalingen 4 III.2 Overeengekomen doelstelling

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Module 4.1 Milieuzorg II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Module 4.1 Milieuzorg II UMC St Radboud Milieuzorg Module 4.1 Milieuzorg II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 1.1 Milieuzorg vroeger 1 1.2 Een internationaal probleem 1 1.3 Milieubeleid in Nederland 1 1.4 Doelgroepenbeleid 2 2. Milieubelasting

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op grond van artikel 8.23 van de Wet Milieubeheer worden de voorschriften gewijzigd voor een inrichting voor het opslaan en bewerken van groenafval

Nadere informatie

Integrale Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid 2017

Integrale Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid 2017 Integrale Milieuanalyse Vlaamse Voedingsnijverheid 2017 Afsluiting Doelgroepprogramma Vlaamse voedingsnijverheid (2011-2016) en Voorstelling IMA voeding 2017 28 maart 2017 Inleiding IMA Voeding 2017 is

Nadere informatie

Productgerichte MilieuZorg bij Duinrell: "bouwen aan de keten"

Productgerichte MilieuZorg bij Duinrell: bouwen aan de keten Productgerichte MilieuZorg bij Duinrell: "bouwen aan de keten" Eindrapport Novem projectnummer: 366100/ 2039 " Aan dit project is in het kader van het besluit milieusubsidies, regeling milieugerichte technologie

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

M.E.R. beoordelingsbesluit

M.E.R. beoordelingsbesluit 1 1 NOV 1014 r. OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK M.E.R. beoordelingsbesluit Schenk Recycling B.V. Bolderweg 22, 1332 AV Almere rd" 11111. OMGEVINGSDIENST FLrvoLArmo 6 GOOI EN Vr.-. TTTTTT

Nadere informatie

Vergunningprocedure DuPont

Vergunningprocedure DuPont Vergunningprocedure DuPont Milieuvergunning in het kader van de Wet milieubeheer Historie Huidige milieuvergunning (24 september 1998) gevolgd door een groot aantal wijzigingen: onoverzichtelijk geheel

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004.

Wet milieubeheer. Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum 9 augustus 2004. Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Postbus 4 4760 AA Tel.: 01 68 37 36 O0 Fax: 0168 37 35 80 E-mail: gem.moerdijk@moerdijk.nl Wet milieubeheer mae e Besluit burgemeester en wethouders van Moerdijk. Datum

Nadere informatie

Milieujaarverslag. Over het jaar 2005 en 2006. 11 e jaargang. Melis Gieterijen Tilburg

Milieujaarverslag. Over het jaar 2005 en 2006. 11 e jaargang. Melis Gieterijen Tilburg Milieujaarverslag Over het jaar 2005 en 2006 11 e jaargang Melis Gieterijen Tilburg Melis Metaalgieterijen BV Meti Technisch Bureau BV Melis Coquillegieterijen BV Tilburg, februari 2007 Voorwoord Investeren

Nadere informatie

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Brabant Noord ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING WIJZIGEN Omgevingsdienst Brabant Noord Onderwerp Gemeente Uden heeft op 16 december 216 een verzoek ontvangen van de Provincie Noord-Brabant (hierna de provincie) voor

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER

stortontheffing artikel WET MILIEUBEHEER stortontheffing artikel 10.63 WET MILIEUBEHEER verleend aan Maatschap Ten Have-Mellema Storten buiten inrichting Groningen, 31 augustus 2010 Nr. 2010-46.167/35, MV Zaaknummer: 263592 Inhoudsopgave 1. WET

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Baggerbedrijf West Friesland

Communicatieplan CO 2 -reductie. Baggerbedrijf West Friesland Communicatieplan CO 2 -reductie Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet

Nadere informatie

Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe Wro in beeld brengt. Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe

Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe Wro in beeld brengt. Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe Bijlage behorende bij brief FEZ2009.046.066 van 10 juli 2009 Effect- en prestatieindicatoren begroting 2010 indicatoren begroting 2010 begroting 2009 Toelichting Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3)

COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Communicatie plan CO₂ Prestatieladder (niveau 3) Blad : Pagina 1 van 9 COMMUNICATIEPLAN 2011-2020 (PUBLIEKE VERSIE) Blad : Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Communicatie. 2.1 Stakeholders analyse. 4 2.2 Interne Communicatie. 6 Doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst

Corus in IJmuiden TRUST. Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst Corus in IJmuiden TRUST Corus bouwt aan moderne energievoorziening voor de toekomst TRUST Tata Power - corus - Tata Steel Corus in IJmuiden is van plan de komende jaren een nieuwe warmtekrachtcentrale

Nadere informatie

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening:

Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder. Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Ter certificering van de CO 2 -Prestatieladder Status: Definitief versie 1.5 Datum opgesteld: 23 februari 2016 Auteur: M. Hoefsloot Handtekening: Inhoudsopgave: 1 Introductie... 3 1.1 Doel CO 2 -prestatieladder...

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

MILIEURAAD HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

MILIEURAAD HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE MILIEURAAD HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Beleidsplan 2003-2006 1. Inleiding De Milieuraad heeft één jaar na haar installatie op 21 april 1998 het beleidsplan 1999 2002 gepresenteerd. Nu, vier jaar later,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 109 Uitvoering EG-richtlijnen Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Nationale Milieuverkenning

Nationale Milieuverkenning Nationale Milieuverkenning 5 2000 2030 Nationale Milieuverkenning 5 2000-2030 RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU met medewerking van Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) Alterra b.v. Centraal

Nadere informatie

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Informatieblad voor bedrijven In juni 2001 hebben overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over een nieuwe regeling voor bodemsaneringen op bedrijfsterreinen.

Nadere informatie

MF 1.5 Versie 2.0 Intern controleformulier Datum:

MF 1.5 Versie 2.0 Intern controleformulier Datum: Interne auditprocedure: Ten behoeve van een systematische controle op de werking van het milieuzorgsysteem moet er periodiek een controle worden uitgevoerd naar: Good housekeeping op de diverse werkplekken

Nadere informatie

1. Waar staan we nu? (de nulmeting)

1. Waar staan we nu? (de nulmeting) Amsterdam, 19 september 2015 Hoe zet u een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie op? Het stappenplan "ISO 14001 in 7 stappen" helpt u op weg! Onderstaand stappenplan is opgebouwd aan de

Nadere informatie

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling

1.1 Resultaten van Audits, Interne controle en Energiebeoordeling Verslag Directiebeoordeling CO2 reductiesysteem Datum: 09-12-2015 Aanwezig: CO 2 verantwoordelijke, Directie Afwezig: - Notulist: CO 2 verantwoordelijke Onderwerp: Directiebeoordeling Onderstaand verslag

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV

OMGEVINGSVERGUNNING. Lubrizol Advanced Materials Resin BV OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Lubrizol Advanced Materials Resin BV ten behoeve van de activiteit: een milleuneutrale verandering van de inrichting; "het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit"

Nadere informatie

Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Nebest Adviesgroep B.V. Rapportnummer 2016/P /rap05 v1.0. Rapportdatum 23 juni 2016

Communicatieplan. CO2-Prestatieladder. Nebest Adviesgroep B.V. Rapportnummer 2016/P /rap05 v1.0. Rapportdatum 23 juni 2016 Nebest Adviesgroep B.V. Marconiweg 2 T 085 489 01 00 4131 PD Vianen F 085 489 01 01 Postbus 106 E info@nebest.nl 4130 EC Vianen I www.nebest.nl Communicatieplan CO2-Prestatieladder Opdrachtgever Nebest

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2040247/2803136 op de op 14 juli 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Heijmans Facilitair Bedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen

Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Bijlage 1: certificatie/accreditatie regelingen Het Ministerie van VROM heeft een eerste inventarisatie uitgevoerd van de regelgeving die op basis van het kabinetsstandpunt over het gebruik van certificatie

Nadere informatie

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17

1 ALGEMEEN Algemeen BODEMBESCHERMING Voorzieningen en beheermaatregelen Nulsituatiebodemonderzoek 17 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 17 1.1 Algemeen 17 2 BODEMBESCHERMING 17 2.1 Voorzieningen en beheermaatregelen 17 2.2 Nulsituatiebodemonderzoek 17 3 AFVALSTOFFEN 18 3.1 Toegestane activiteiten 18 4 GELUID 18

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 datum: 1 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Belanghebbenden 4 2.1. Interne doelgroepen 4 2.2. Externe doelgroepen

Nadere informatie

Aanmeldnotitie Besluit Mer

Aanmeldnotitie Besluit Mer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Aanmeldnotitie Besluit Mer Geerlings Metaalrecycling BV te Venlo Zaaknummer 2012-0164 d.d. 5 april 2012 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure 4 2.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -emissie Ministerie IenM januari - juni 2016 Versie 1.0 Datum 8 november 2016 Status Definitief Colofon Bestuurskern Integrale Bedrijfsvoering IenM Koningskade 4, Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Versie 28 februari 2007. Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 1

Versie 28 februari 2007. Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 1 Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 Samenvatting communicatie op basis van ISO 14001 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieuprestaties

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1

WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 WET MILIEUBEHEER Beschikking 8.1 Naam inrichting : RC Horse Trucks Locatie : Burgemeester Moslaan 20, te Hattem Activiteit : Carroseriebouw t.b.v. vervaardigen van paardenwagens Aanvrager : J. Hamming

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering.

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Bos Recycling B.V. ten behoeve van het overslaan van bouw- en sloopafval en onverwerkte slakken voor metaal verwijdering. de locatie: Rouaanstraat 43 te Groningen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU

ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU *D152097259* D152097259 ADVIES OMGEVINGSVERGUNNING, ONDERDEEL MILIEU Aanvrager : P.C. van Tuijl Kesteren b.v. Datum besluit : Onderwerp : uitbreiding bedrijfsgebouw Van Tuijl Marsdijk Lienden Gemeente

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Provincie Zeeland Middelburg: 28 juli 2009 Nummer: 09027212 Afdeling: Milieuhygiene BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND 1. AANLEIDING Op 31 januari 2006 hebben wij aan Demontagebedrijf Schroot

Nadere informatie

Sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

Sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden Sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Milieubeoordeling. BAM Rail. Opdrachtgever: BAM Rail bv. Rapportnummer : PK09018/D01. Datum : 2 november 2009

Milieubeoordeling. BAM Rail. Opdrachtgever: BAM Rail bv. Rapportnummer : PK09018/D01. Datum : 2 november 2009 Milieubeoordeling BAM Rail Opdrachtgever: Rapportnummer : PK09018/D01 Status: : Definitief Datum : 2 november 2009 Opgesteld door : Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau Auteur : ir. M.M. van der

Nadere informatie

1. VERGUNDE SITUATIE 2. AMBTSHALVE WIJZIGING

1. VERGUNDE SITUATIE 2. AMBTSHALVE WIJZIGING ONTWERPBESLUIT Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer W. Ratering (0592) 36 58 24 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor op- en overslagstation gemeente Assen ONTWERPBESLUIT

Nadere informatie

Handboek Energiemanagementsysteem

Handboek Energiemanagementsysteem Croon Elektrotechniek B.V. Facilitaire Diensten Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon +31 10-448 33 44 www.croon.nl Handboek Energiemanagementsysteem

Nadere informatie

Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie

Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie KOSTEN EFFECTIVITEIT VOS MAATREGELEN 2010 Achtergronddocument Rubber- en Kunststofverwerkende industrie Jochem Jantzen Henk van der Woerd 6 oktober 2003 Instituut voor Toegepaste Milieu-Economie (TME)

Nadere informatie

sectorplan 19 Kunststofafval

sectorplan 19 Kunststofafval sectorplan Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden TEKST SECTORPLAN 52 (onderdeel LAP) Sectorplan 52 Autobanden I Afbakening Afgedankte autobanden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van auto s en aanhangwagens. Dit sectorplan

Nadere informatie

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager

Opening. Welkom. Theo Drenth ICT & Kwaliteitszorg. Friso Ypma Commercieel manager Opening Introductie Harwig Wat is ISO 14001 Waarom ISO 14001 De weg naar certificering Resultaat tot nu toe Borging en continuering Duurzame oplossingen Afsluiting Agenda Opening Welkom Theo Drenth ICT

Nadere informatie

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN

TEERDE STATEN VAN GELDERLAND. Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN BESCHIKKING D.D. 4 DECEMBER 2009 TEERDE STATEN VAN GELDERLAND - NR. MPM18173/2009-015262 VAN GEDEPU- Ingevolge artikel 8.24 Wet milieubeheer 1 FEITEN Onderwerp aanvraag Op 10 augustus 2009 hebben wij een

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 11 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 23 november 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie