Meerjarenbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan

2 Inleiding Diabetesvereniging Nederland acteert in een maatschappelijke omgeving, die sterk in beweging is. De Nederlandse samenleving is op weg van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Thema s als vergrijzing, relatieve afname van de beroepsbevolking, toename van het aantal chronisch zieken en stijging van de vraag naar zorg stellen de samenleving voor een aantal interessante uitdagingen. De economische groei zal als gevolg van de financiële crisis en de bezuinigingsmaatregelen de komende jaren stagneren. De kosten van de zorg nemen echter snel toe. Dit alles zal leiden tot versobering van maatschappelijke verworvenheden en lastenverzwaring voor de individuele burger. De omgeving waarin DVN haar strijd voert voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes is niet alleen dynamisch, maar wordt ook complexer. Dit vraagt om een andere werkwijze dan in het verleden: een meer professionele aanpak is nodig. Ook ten aanzien van haar eigen voortbestaan staat DVN voor een bijzondere uitdaging. Het aantal mensen met diabetes neemt in hoog tempo toe, terwijl het marktaandeel (percentage van het totaal) en het aantal leden van DVN (absoluut aantal) sinds 2007 afneemt. Daardoor lopen de inkomsten steeds verder terug. In 2012 is daarom besloten tot een koerswijziging, die moet leiden tot hervormingen binnen DVN en tot nieuwe verdienmodellen. In 2013 worden veranderingen doorgevoerd in de organisatie van Diabetesvereniging Nederland. De bestuursstructuur wordt aangepast, de organisatie in de regio s wordt veranderd en de organisatie van het DVN Bureau wordt toegesneden op de beoogde veranderingen binnen DVN. Traditionele zorg (opvolgen) Moderne zorg (Raadplegen) Participatieve zorg (Participeren) Ziekte en zorg 1 op 1 Aanbodgericht Dokter stuurt Monodisciplinair Eenduidige rollen Echelons Patiënt = passagier Diabetes Fysieke zorg Losse informatieystemen e-health 1.0 (website dokter) Passief Zorgaanbieder dominant in zorgdriehoek Paradigmashift Ketenzorg Optisch vraaggericht Dokter coacht, informeert Multidisciplinair Meervoudige rollen Vervaging echelons Patiënt = steward(ess) Diabetes en Fysieke zorg + telezorg Keteninformatiesystemen Individueel zorgplan diabetes e-health 2.0 (mijnzorgpagina.nl) Gedeeltelijk actief Zorgverzekeraar dominant in zorgdriehoek Gezondheid en gedrag Zorgnetwerk / communities Persoonsgericht Dokter faciliteert Interdisciplinair Wisselende rollen Integratie Patiënt = (co)piloot Chronische zorg Fysieke zorg + virtuele zorg v.v. Persoonlijk gezondheidsdossier Integraal individueel zorgplan e-health 3.0 (e-vita.nl) Interactief Minimaal gelijkwaardige rol zorgvragers Klassiek wetenschapsmodel Modern wetenschapsmodel Valorisatie Publiek private samenwerking Copyright R.A.E. van Damme 2012 Visie 2

3 Doel van deze veranderingen is dat DVN een vitale, (financieel) gezonde vereniging wordt en blijft. Een vereniging die kan inspelen op de veranderende rol van de patiënt in de zorg, en deze veranderingen zelfs kan beïnvloeden. Want de overgang naar een participatiemaatschappij mag er niet toe leiden dat de mens met diabetes er alleen voor komt te staan. Kunnen participeren, betekent ook zelf mee kunnen bepalen hoe het eigen zorgproces eruit ziet en wat voluit leven met diabetes betekent. Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft de strategische lijnen van DVN en werkt deze op hoofdlijnen nader uit. Bij dit meerjarenbeleidsplan hoort een meerjarenbegroting, waarin de beschikbare middelen staan beschreven. 3

4 1. Missie en visie van Diabetesvereniging Nederland De missie geeft de belangrijkste reden van bestaan van de organisatie weer. De missie van DVN luidt als volgt: Strijd voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes. De visie verwoordt waar we, gegeven deze missie, over een aantal jaren willen staan: Voluit leven met diabetes, emancipatie en regierol voor patiënten, vanuit de grondgedachte dat de kernrelatie in de zorg wordt gevormd door de zorgverlener en de patiënt. Bewustwording dat een aantal oorzaken voor het krijgen van diabetes weggenomen kunnen worden (primaire preventie). 2. Organisatie vereniging In 2013 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden binnen DVN. Er is inmiddels een rechtstreeks door de leden gekozen Algemene Ledenvergadering, een professioneel bestuur, een nieuwe directeur en een andere organisatie van de regio s. Ook is het DVN Bureau aanzienlijk gewijzigd. 3. SWOT-analyse regio s / externe omgevingsanalyse Uit een zorgvuldige analyse van de interne- en externe omgeving blijkt dat DVN er goed aan doet om de volgende aspecten mee te nemen in de vaststelling van een meerjarenbeleidsplan (in willekeurige volgorde): 1. Een goede beleidsfocus is nodig. 2. Het is verstandig om te investeren in beter kennismanagement. Ervaringskennis is een unieke waarde voor DVN. 3. Gerichte voortzetting en uitbreiding van de samenwerking met derden is zinvol. 4. Groei in de vorm van het aantal leden/klanten en/of inkomsten is essentieel. Hiervoor is het belangrijk dat de relevantie (toegevoegde waarde) van DVN toeneemt. 5. Meer aandacht voor mensen met diabetes type 2 moet leiden tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroep/achterban. 6. DVN moet blijvend investeren in haar menselijk kapitaal: vrijwilligers en medewerkers. 7. Bij alles is goede (in- en externe) communicatie belangrijk. 4

5 4. Kernthema s Om de goede dingen ook goed te kunnen doen zijn in de Strategische Agenda twee kernthema s (hoofdpijlers) voor DVN geformuleerd: Belangenbehartiging Dienstverlening Belangenbehartiging uit zich in: Beleidsbeïnvloeding Beoordelen en beïnvloeden van kwaliteit van diabeteszorg Relatiebeheer en netwerken Bijdragen aan standaarden en professionele richtlijnen Dienstverlening uit zich in: Beantwoording van klantvragen Doelgroepgerichte producten en diensten Doelgroepgerichte activiteiten (inclusief social media) Kennismanagement Trainingen Uitgeven van magazines: Diabc en SugarKidsClub Magazine De kernthema s belangenbehartiging en dienstverlening zijn de leidraad voor alle onderdelen van Diabetesvereniging Nederland. Daarbij stelt DVN het perspectief van (het leven van) de mens met diabetes centraal, wat in de communicatie naar leden en andere belanghebbenden leidt tot een verdere onderverdeling van de kernthema s in de subthema s: Mijn gezondheid Mijn zorg Mijn verzekering Mijn werk Onze toekomst Deze subthema s vormen samen mijn leven met diabetes. Aandacht voor deze thema s draagt bij aan persoonlijke acceptatie van het hebben van diabetes en maatschappelijke integratie van het individu, waardoor wordt bevorderd dat de mens met diabetes voluit kan leven met zijn aandoening. Binnen deze thema s wordt een verdere onderverdeling naar leeftijdscategorie en type diabetes gehanteerd. Op basis van dit meerjarenbeleidsplan gaan de (regio)managers in hun operationele plannen per afdeling of regio de activiteiten per subthema nader uitwerken. De regiomanagers ontvangen daarbij ondersteuning vanuit het DVN Bureau. 5

6 5. Hoofddoelen DVN De komende jaren worden bepalend voor de relevantie en positionering van DVN in het maatschappelijk speelveld. Daarbij horen de volgende doelen: activiteiten van DVN beter laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de achterban. zichtbare resultaten en (nieuwe) producten en/of diensten met (nog meer) toegevoegde waarde en betekenis voor mensen met diabetes nastreven. meer inkomsten genereren en groei van de achterban bereiken 1. Hierbij legt DVN de lat hoog. Dit blijkt uit haar ambities. Voor belangenbehartiging is dat: het hoogst haalbare resultaat behalen voor onze achterban. Voor dienstverlening wil DVN: de best mogelijke klantervaring realiseren. Naast de hoofddoelstellingen zijn er in de strategische agenda acht beleidsthema s benoemd. Dit zijn achtereenvolgens: 1. belangenbehartiging 2. actief in de regio 3. werving leden en vrijwilligers 4. professionalisering 5. innovatie 6. preventie 7. communicatie 8. commerciële activiteiten Deze beleidsthema s zullen in de vertaling van de kernthema s en hoofddoelstellingen naar een meerjaren (regio)beleid worden ingeweven. Daarbij zullen de activiteiten van DVN op diverse doelgroepen gericht zijn: 1. Klanten/achterban: primair de mensen voor wie DVN bestaat en op wie zij haar dienstverlening en belangenbehartiging richt: de mensen met diabetes. Dit zijn dus niet alleen leden, maar ook potentiële leden en niet-leden. Vanuit het beleidsthema Preventie is daar een secundaire doelgroep aan toe te voegen, te weten: alle mensen zonder diabetes of met prediabetes. Deze kunnen ook onder de derde doelgroep worden geschaard als ze als één geheel worden beschouwd (maatschappij, dus macroniveau). 2. Vrijwilligers (regio) en medewerkers van DVN: voor revitalisatie van de DVNregio s is het werven en trainen van vrijwilligers cruciaal. Daarop moeten dus doelen worden vastgesteld. Wil het DVN Bureau daar een effectieve en efficiënte ondersteuning aan kunnen bieden, naast het uitvoeren van haar eigen 1 Daarbij kunnen grofweg de volgende onderdelen van het verdienmodel worden benoemd: behoud en werving van leden,het aangaan van maatschappelijke partnerschappen (sponsoring) deelnemingen (DVN Regie B.V.), subsidies (o.a. Diabetesfonds), verkoop van producten en diensten, opbrengsten uit collectiviteiten, projectgelden (Fonds PGO). 6

7 doelstellingen voor dienstverlening en belangenbehartiging, dan zullen ook voor DVN-medewerkers doelstellingen moeten worden vastgesteld. 3. Omgeving: dit is een verzamelbegrip voor onze samenwerkingspartners (zorgverleners/ zorggroepen, andere patiëntenorganisaties, sponsors, subsidiënten, etc.), overheid en de maatschappij als geheel. De beleidsthema s communicatie en commerciële activiteiten nemen hierbij een aparte positie in. Communicatie zal in dit meerjarenbeleidsplan niet als apart thema worden beschreven, maar vormt een dienstbaar onderdeel binnen alle andere thema s. Commerciële activiteiten zullen in principe binnen de 100% dochter van DVN worden ondergebracht: DVN Regie B.V. Voor deze rechtspersoon wordt een apart strategisch beleid opgesteld door de bestuurder van DVN Regie B.V. 7

8 6.1 Regiobeleid De regio s vormen het kloppend hart en het vaatstelsel van de vereniging. Daarom is voor het uitgangspunt gekozen dat activiteiten van DVN hun oorsprong vinden in de regio s en daar ook worden uitgevoerd. Op dit moment hebben we echter te maken met een verzwakte regio-organisatie. Om de regio s in staat te stellen om daadwerkelijk als de motor van de DVN organisatie te gaan fungeren is een periode van opbouw nodig. Om dit proces effectief en voortvarend te laten verlopen, is gekozen voor een projectaanpak. Het Project Revitalisatie Regio s valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur en er is een ervaren projectleider benoemd. Het motto voor het regiobeleid is en blijft: decentraal, tenzij. Sommige activiteiten binnen DVN vragen nu eenmaal om specifieke kennis en ervaring. Deze activiteiten worden daarom geclusterd en uitgevoerd door het DVN Bureau of aangestuurd (of intensief begeleid) vanuit het DVN Bureau. Dienstbaarheid aan de regio s is dan ook één van de belangrijkste uitgangspunten voor het DVN Bureau (naast belangenbehartiging en dienstverlening aan de mensen met diabetes). In dit meerjarenbeleidsplan wordt waar mogelijk aangegeven voor welke activiteiten het primaat bij het DVN Bureau ligt. In 2013 vond in het kader van de modernisering van de governance van de vereniging een verandering plaats van de organisatie van de regio s. In de plaats van regiobesturen kwamen regioteams, die worden gecoördineerd door een regiomanager en een regiosecretaris. Deze functies vallen in een rechtstreekse lijn onder het bestuur van DVN. Uitwisseling van kennis en ideeën tussen de regio s en de verdeling van de regionale projectgelden vindt plaats in een zogenaamd regionetwerk. Ten tijde van de vaststelling van dit beleidsplan bevinden de diverse regio s zich op verschillende niveaus van ontwikkeling. Het is dan ook niet verstandig om alle regio s over één kam te scheren. In sommige regio s is sprake van een hoge organisatiegraad van vrijwilligers en worden regelmatig activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met derden. Er zijn echter ook regio s die vrijwel stil liggen en waar al enige tijd geen activiteiten meer plaatsvinden. Niet voor niets heeft de revitalisatie van de regio s de bijzondere aandacht van het Bestuur, de ALV en het DVN Bureau. Om tot een gedifferentieerd beleid ten aanzien van de regio s te komen, worden de regio s ingedeeld naar stadium van ontwikkeling. Daarbij moet gezegd dat elke indeling arbitrair is en nooit volledig recht kan doen aan alle lokale verschillen en accenten. Op de volgende criteria worden de regio s bekeken: 1. Algemene indruk 2. Activiteiten 3. DVN Promotie 4. Aanwezigheid van vrijwilligers 5. Scholing van vrijwilligers 6. Relatie met zorgverleners Startende regio (regio stadium 1) 1. De regio bevindt zich in de meest eenvoudige vorm. Er kan ook sprake zijn van een voorheen bloeiende regio die in verval is geraakt. 8

9 2. Er worden hooguit twee activiteiten per jaar georganiseerd. Activiteiten beperken zich tot lezingen (eenrichtingsverkeer). 3. Communicatie is gericht op leden. Regiowebsite is niet actueel. Er is geen contact met zorgverleners. 4. Er is (nog) geen sprake van de aanwezigheid van een regiokader (regiomanager en regiosecretaris). Het regiokader heeft nog geen team van actieve vrijwilligers om zich heen kunnen verzamelen. De wel aanwezige vrijwilligers worden ad hoc ingezet. 5. Vrijwilligers hebben nog geen DVN-scholing gevolgd. 6. Er is geen contact of samenwerking met zorgverleners. Regio in opbouw (regio stadium 2) 1. Er zijn goede initiatieven, maar ook nog veel belemmeringen. 2. De regio organiseert tenminste vier activiteiten per jaar voor leden. De activiteiten zijn in samenwerking met regionale zorgverleners en hebben een interactief karakter. 3. DVN wordt gepromoot bij niet-leden door bijvoorbeeld informatiemarkten, prikacties, wachtkamermateriaal. 4. De regio heeft een manager en/of secretaris en er is een team van tenminste vijf vaste vrijwilligers aanwezig. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die ad hoc ingezet kunnen worden. 5. Tenminste de helft van de vrijwilligers (en in ieder geval het regiokader) heeft een relevante DVN-scholing voor de functie gevolgd. 6. Regio heeft contact met zorgverleners in de regio en weten hoe de zorg georganiseerd is (ziekenhuizen en zorggroepen). Voorbeeldregio (regio stadium 3) 1. De regio is in staat om zelfstandig activiteiten op te zetten. De regio werkt met een jaarplan en rapporteert behaalde resultaten. De samenwerking met het DVN Bureau is conform gemaakte afspraken. Taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid zijn duidelijk. 2. De activiteiten zijn in samenwerking met zorgverleners en gericht op leden en nietleden. Thema s van de activiteiten zijn gericht op zelfmanagement en empowerment (bijv. individueel zorgplan). 3. DVN wordt actief en planmatig gepromoot. Potentiële leden worden actief opgezocht. Relatie met zorgverleners wordt actief onderhouden. Informatiemateriaal wordt onderhouden bij wachtkamers. Externe relaties worden actief onderhouden. Diensten van DVN worden onder de aandacht gebracht bij mensen die een relatie hebben met diabetes. 4. De regio heeft een actief en gemotiveerd regioteam. Er is een goed op elkaar ingespeeld team van regionale vrijwilligers. De vrijwilligers voldoen aan hun functieprofiel. 5. De meerderheid van vrijwilligers hebben de DVN-basistraining hebben gevolgd. Zowel in het promoten van DVN, diabetesinhoudelijk en samenwerken met zorgverleners. 6. De regio is in staat om contacten te onderhouden en actief samen te werken met regionale en lokale zorgaanbieders en namens de achterban te participeren in lokale samenwerkingsverbanden. De regio werkt samen met zorgverleners aan verbetering van kwaliteit van de zorg. Regio s in een verschillend ontwikkelingsstadium vragen om een andere vorm van dienstverlening (en ondersteunende producten) door het DVN Bureau. Meer 9

10 ervaren/gevorderde regio s kunnen andere regio s bijstaan in hun groeitraject. Binnen het regionetwerk kunnen ervaringen en innovaties worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat alle regio s aan het einde van de planperiode (2016) het niveau van een voorbeeldregio hebben bereikt. Naarmate een regio zich verder ontwikkelt van stadium 1 tot en met stadium 3, zal de rol van het bureau ten opzichte van die regio opschuiven van sturend via coachend naar faciliterend. Uiteraard zal dit in nauw overleg en samenwerking met de regiomanager en regiosecretaris gebeuren. De nadruk zal daarbij liggen op wederzijds vertrouwen, samenwerking, praktische oplossingen en gezond verstand. Als leidraad voor activiteiten binnen de regio s gelden de volgende aandachtsgebieden: Bijeenkomsten Met de lokale behoefte en mogelijkheden als uitgangspunt, zijn vier soorten bijeenkomsten mogelijk: 1. Voorlichtingsavond rond een inhoudelijk thema (organisatie DVN, eenzijdig) 2. Diabetescafé (organisatie DVN, interactief) 3. Marktplaats (organisatie DVN samen met externe partners, interactief en schaalbaar) 4. Patiëntenbijeenkomsten individueel zorgplan (voorheen NAD project 2.01) Samenwerking Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan samenwerking met zorgverleners en zorgverzekeraars. Maar ook gemeenten en het bedrijfsleven kunnen interessante gesprekspartners zijn. De samenwerking kan bijvoorbeeld vorm krijgen in het marktplaatsconcept en/of gezamenlijke projecten op het gebied van kwaliteit van diabeteszorg, zelfmanagement, gedragsverandering, zorginnovatie. Daarnaast is het belangrijk dat samenwerkingspartners DVN willen promoten. Tenslotte kan de samenwerking vorm krijgen door uitvoering van een lokale Zorgmonitor (DVN doet kwaliteitsmeting vanuit patiëntenperspectief bij zorggroepen). In grote lijnen betekent dit op activiteitenniveau: 5. Relatiebeheer (medewerker relatiebeheer zorgverleners + regiomanagers) 6. Gezamenlijke projecten 7. Kwaliteitsmetingen (medewerkers van het DVN Bureau + Adviseur Zorgkwaliteit + regiomanager) Groei achterban en inkomsten Dit is geen doel op zich voor de regio s, maar kan onderdeel vormen van andere activiteiten zoals bijeenkomsten. Hierbij gaat het om: 8. Werving van leden 9. Werving van vrijwilligers 10. Promotie van doelgroepgerichte producten en diensten Jaarlijks biedt het bestuur binnen beschikbare budgettaire kaders ruimte aan de regio s om via het regionetwerk plannen in te dienen voor grotere projecten. 10

11 De taken en bevoegdheden van de regiomanagers en -secretarissen zullen nader worden beschreven in een reglement regiokader. Hetzelfde gebeurt ook in een reglement voor het regionetwerk. Zoals al eerder aangegeven worden sommige activiteiten die specifieke kennis en vaardigheden vereisen aangestuurd, uitgevoerd of intensief begeleid door het DVN Bureau 2. Het gaat daarbij om: Perscontacten over standpunten van DVN Huisstijl en vormgeving Belangenbehartiging richting overheidsinstanties (ministerie van VWS, College voor Zorgverzekeringen, Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument en Markt) en koepelorganisaties (Zorgverzekeraars Nederland, NPCF, Orde van Medisch Specialisten, NHG, LHV, LOK) en samenwerking en contacten met medespelers in het diabetesveld (Diabetesfonds, NDF, Stichting DON, JDRF en de Bas van de Goor Foundation). Contacten met directies van zorggroepen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, overige zorginstellingen, burgemeesters/wethouders van gemeenten, directies van bedrijven. Metingen van zorgkwaliteit Voor sommige activiteiten is vooraf afstemming nodig met het DVN Bureau, zodat er eenduidig wordt gehandeld: Fondsen- en sponsorwerving Marketing en communicatie Binnen het nieuwe DVN Bureau zijn diverse medewerkers actief ter ondersteuning van de regio s. Daarbij is er gekozen voor het eeningangsprincipe. Regiomanagers en secretarissen kunnen terecht bij drie adviseurs vrijwilligers en een administratief medewerker vrijwilligers. Zij vormen de brugfunctie met en zorgen voor afstemming met de overige relevante medewerkers, waaronder: communicatieadviseurs, marketingadviseur, relatiebeheerder zorgverleners, trainer, HRM adviseur, financieel medewerker. De adviseurs vrijwilligers en de administratief medewerker vrijwilligers zorgen ook voor de beschikbaarheid van verschillende materialen, folders, formats en demografische en epidemiologische gegevens voor de regionale activiteiten. 6.2 Zorgkwaliteit In samenwerking met de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK) wordt een instrument ontwikkeld voor de meting van zorgkwaliteit bij zorggroepen vanuit het perspectief van de diabetespatiënten. Als de pilots goed verlopen, zal het LOK ook haar leden adviseren om gebruik van dit instrument te gaan maken. Dit is een mooie kans voor samenwerking en synergie binnen DVN. Financiering is wenselijk via de integrale bekostiging (keten DBC Diabetes Mellitus 2). Het DVN Bureau zorgt bij de kwaliteitsmeting voor het aanbrengen van zorggroepen als klant (relatiebeheerder zorgverleners), voor procesbegeleiding bij de kwaliteitsmeting en advisering over een verbeterplan (interne consultant) en coördineert de inzet van de adviseur zorgkwaliteit. Vanuit de regio s is er 2 Hierbij zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden (competenties, ervarin, eigen expertise) binnen de regio s. 11

12 sprake van inbreng door de regiomanager, die bij zorggroepen wordt geïntroduceerd en/of in de positie wordt gebracht om nadere samenwerking met de zorggroep aan te gaan. In het kort komt het er op neer dat DVN een afspraak maakt met een zorggroep om voor hen de kwaliteit van diabeteszorg vanuit patiëntenperspectief in kaart te brengen. Vervolgens maakt de zorggroep op basis van de uitkomsten een verbeterplan en voert dit uit. DVN evalueert vervolgens met de zorggroep de resultaten van het verbeterproces. Voor de financiering van deze kwaliteitsmeting door DVN is het van belang dat de zorggroep 3 de kosten daarvan meeneemt in de DBC-onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Binnen DVN is er in projectverband enkele jaren gewerkt met adviseurs zorgkwaliteit. Dit waren vrijwilligers die, na een masterclass over zorgkwaliteit, binnen een regio actief zijn geweest rondom kwaliteitsthema s in de zorg. Vanwege de zeer wisselende resultaten van deze adviseurs heeft de Ledenraad in het voorjaar van 2013 besloten dit project te beëindigen. DVN gaat nu een nieuwe groep 4 Adviseurs Zorgkwaliteit samenstellen en opleiden. Aan deze nieuwe Adviseurs Zorgkwaliteit worden hoge eisen gesteld qua professionaliteit. Bovendien worden deze vrijwillige medewerkers aangestuurd vanuit het DVN Bureau. Behalve bij kwaliteitsmetingen kunnen deze Adviseurs Zorgkwaliteit ook worden ingezet om als waarnemer aanwezig te zijn bij de contractbesprekingen tussen zorggroepen en zorgverzekeraars 5. Vanwege de breed doorgevoerde functiescheiding en -spreiding binnen DVN (Code Goed Bestuur) en de gewenste competenties kan de functie van Adviseur Zorgkwaliteit niet worden gecombineerd met functies als ALV-lid, regiomanager en regiosecretaris. 6.3 Meerjarenbeleid per kernthema Achtereenvolgens zullen de kernthema s op hoofdlijnen (maar wel zo specifiek mogelijk) nader worden uitgewerkt voor de komende beleidsperiode Tevens zal een prioritering worden aangegeven. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de volgende schaal met inachtneming van de beschikbare menskracht en middelen: Zeer hoog = 1 (van existentieel, strategisch belang, noodzakelijk) Hoog = 2 (erg belangrijk, maar niet strikt noodzakelijk) Normaal = 3 (van belang voor handhaving of verbetering van huidige niveau) Laag = 4 (niet noodzakelijk, nuttig om te doen als er tijd, menskracht en geld is) 3 DVN voert nooit rechtstreeks onderhandelingen met de zorgverzekeraars over keten-dbc s 4 Een deel van de oude groep adviseurs zorgkwaliteit zal door kunnen stromen in de nieuwe groep Adviseurs Zorgkwaliteit zodat hun deskundigheid en enthousiasme niet verloren gaat. 5 Tenminste één zorgverzekeraar nodigt al een vertegenwoordiger van DVN uit bij de contractbesprekingen over de keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 met zorggroepen. 12

13 Kernthema 1: Belangenbehartiging Meerjarenuitgangspunten en beleidsvoornemens uit de Strategische Agenda: DVN behartigt belangen zowel regionaal als landelijk, in goede onderlinge afstemming. Thema s: verbeteren diabeteszorg, opheffen belemmeringen optimale therapie, premienormalisatie verzekeringen t.g.v. diabetes, e-health, bevorderen gezonde leefstijl, maatschappelijke participatie, toetsing zorg(beleid). Doelstellingen betreffen zelfmanagement en gedragsverandering, te realiseren door creëren van samenwerkingsverbanden met zorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars die activiteiten voor mensen met diabetes opleveren. Regio s zijn knooppunt in driehoek zorgvrager zorgverlener zorgverzekeraar. Leden werven is een noodzakelijke, intensieve bezigheid, waarbij DVN op de cruciale momenten aanwezig moet zijn. Meerwaarde van het lidmaatschap moet worden uitgedragen. Contacten met zorgverleners moeten worden benut voor ledenwerving / doorverwijzing. Vrijwilligersbeleid is gericht op vinden en binden van vrijwilligers. Vrijwillig is niet vrijblijvend, zij moeten voldoen aan criteria die in profielen zijn vastgelegd. DVN verschaft hen educatie/trainingen die hen op het gewenste niveau brengen en houden. Landelijk is innovatie nodig in belangenbehartiging, samenwerking met andere patiëntenorganisaties, met organisaties die betere diabeteszorg implementeren. Ook online en in commerciële activiteiten en tenslotte in het DVN Bureau. Preventie betekent focus op leefstijl (bewegen en gezonder eten) zodat mensen met diabetes beter ingesteld raken, en de kans op comorbiditeit en complicaties wordt verkleind. Voor hoog-risicogroepen kan diabetes erdoor worden uitgesteld. DVN zal met de NDF, voor wie preventie een kernpunt is, preventie-activiteiten in de regio s ontwikkelen, inclusief communicatie. Dit kan in aanpak en timing verschillen per regio, afhankelijk van de situatie in de regio. Resultaten van belangenbehartiging moeten breed worden gecommuniceerd in begrijpelijke taal aan leden, niet-leden en zorgverleners. Doel is voordelen DVN-lidmaatschap, webwinkel, informatievoorziening te benadrukken. Ook resultaten van samenwerking met zorggroepen moeten zo worden gedeeld dat vrijwilligers aan regioactiviteiten gaan deelnemen. Marketing van DVN-activiteiten moet een belangrijke plaats krijgen. 13

14 DOELEN Jaar Klanten / Achterban Vrijwilligers (regio) / medewerkers (DVN Bureau) 2013 en 2014 Groei met netto 1500 leden ten opzichte van 31/12/2013 of equivalente omzetstijging 1 Analyse van redenen van opzeggingen t.b.v. beleid 1 Opzetten regionale kaart van potentiële leden 1 Actief vergroten van naamsbekendheid DVN bij potentiële leden 1 Positie versterken in maatschappelijk speelveld 2 Voortzetting bestaande belangenbehartiging: 1 o Versterken emancipatie, regie en participatie o Wegnemen financiële belemmeringen o Beïnvloeden verzekerd pakket o Beïnvloeden zorginkoop o Stimuleren van zorginnovaties o Beoordelen therapieën, producten en diensten o Maatschappelijke participatie bevorderen Intensiveren belangenbehartiging en dienstverlening ten behoeve van mensen met diabetes type (jaar)thema belangenbehartiging breed uitmeten in regio 2 Kwaliteitsmeting binnen 3 grote zorggroepen. Opzet benchmark 1 Positie versterken in maatschappelijk Goede uitvoering en borging van het reorganisatietraject 1 Kennis en expertise binnen DVN Bureau verwerven met betrekking tot AWBZ en WMO 1 Cultuurveranderingstraject uitvoeren binnen de gehele vereniging gericht op flexibiliteit en externe gerichtheid 1 Totstandkoming strategisch HRM beleid (inclusief opleidingsplan) 1 Totstandkoming van een corporate (integraal) marketing- en communicatiebeleid 1 Omgeving (maatschappij, samenwerkingspartners) Opstarten samenwerking met koepelorganisaties van werkgevers (VNO-NCW, MKB) in het kader van arbeidsparticipatie (Diabetes en werk) 1 Actief vergroten van naamsbekendheid DVN bij zorgaanbieders en relevante andere maatschappelijke partijen 2 Actief participeren in samenwerkingsverband Zelfmanagement Groot 1 DVN profileren als de leider en verbinder van het diabetesveld (Diabetesfonds, NDF, JDRF, BvdG, DON) 2 Samenwerking zoeken met gemeenten ten aanzien van overheveling taken AWBZ en WMO 2 Intensiveren samenwerking met NISB; relaties aanknopen met sportmedische instituten / adviescentra (koepel FSMI) 3 Samenwerking aangaan met Obesitasvereniging 3 Het lidmaatschap van de IDF (Europe) zal worden voortgezet, maar kritisch worden bekeken op meerwaarde voor DVN. 3 14

15 speelveld door externe profilering 1 Belangenbehartigingsthema s bijsturen op basis van achterbanraadpleging en actualiteit 1 Opstellen toetsingskader Diabetes Zorgpolis Groei met netto 2500 leden ten opzichte van 31/12/2014 of equivalente omzetstijging 1 2 thema s belangenbehartiging breed uitmeten in regio 2 Kwaliteitsmeting binnen 6 grote zorggroepen 2 Verder uitbouwen positie en zichtbaarheid in maatschappelijk speelveld 2 Belangenbehartigingsthema s bijsturen op basis van achterbanraadpleging en actualiteit 1 Aanbieden certificering (keurmerk) zorgverzekeringen t.a.v. diabeteszorg Groei met netto 3500 leden ten opzichte van 31/12/2015 of equivalente omzetstijging 1 2 thema s belangenbehartiging breed uitmeten in regio 2 Kwaliteitsmeting binnen 12 grote zorggroepen 2 Belangenbehartigingsthema s bijsturen op basis van achterbanraadpleging en actualiteit 1 Voortzetting cultuurveranderingtraject 1 Voortzetting cultuurveranderingstraject 1 Tenminste in 21 gemeenten zijn DVN actief vertegenwoordigers betrokken bij herinrichting lokale zorg, wonen, welzijns discussie 3 Voortzetting Actieve participatie in samenwerkingsverband Zelfmanagement Groot 1 15

16 Kernthema 2: Dienstverlening Meerjarenuitgangspunten en beleidsvoornemens uit de Strategische Agenda: DVN Bureau is vertegenwoordiger en ondersteuner, met ook een eigen taak, en slim en slank georganiseerd. Een professioneel bureau, faciliterend voor regio s, dat professioneel werkt aan belangenbehartiging, infovoorziening en samenwerking met derden,interne en externe communicatie en bedrijfsvoering (beleidscyclus, P&C, kosten/batenanalyses). DVN Bureau onderneemt initiatieven om gevarieerde lidmaatschapsvormen aan te bieden. Website van DVN (en DF) zijn van strategisch belang. Informatievoorziening op internet moet innovatiever, ook door inzet van sociale media. DOELEN Jaar Klanten / Achterban Vrijwilligers (regio) / medewerkers (DVN Bureau) 2013 en 2014 Verdere product/dienstontwikkeling o.b.v. marktonderzoek nieuw innovatief regioproject Experimenteren met Diabetesmarkt 6 - concept in 2 regio s 2 In twee regio s patiëntenbijeenkomsten IZP organiseren 2 Vaststellen prijsstrategie DVN 1 Uitwerken plan voor lidmaatschapdifferentiatie 1 Uitkomsten ledenonderzoek vertalen in 10 nieuwe producten/diensten Diabetescafés organiseren en evalueren 20+ voorlichtingsavonden organiseren en evalueren 2 3 nieuwe innovatieve regioprojecten 3 Implementatie nieuwe governance 1 Uitvoering en borging reorganisatie DVN Bureau 1 Herinrichting van de regiostructuur1 Opstart van regionetwerk 1 Opzetten van een goed kennismanagementsysteem 1 Implementatie van het kwaliteitshandboek 1 Implementatie van Navison Implementatie van een CRM systeem (Dynamics CRM 2013) 1 Hervorming van de beleidscyclus en planning/control 1 Inventariseren opleidingsbehoefte bestaande vrijwilligers 1 Trainingscurriculum ontwikkelen 2 Omgeving (maatschappij, samenwerkingspartners) Sociale kaart voor 10 regio s ontwikkelen 1 Op basis van sociale kaart in 4 regio s potentiële samenwerkingsverbanden in kaart brengen 2 Met DVN Bureau en LOK 3 zorggroepen benaderen voor samenwerking in kader van zorgkwaliteit in Regio s voorzien van bruikbare middelen voor benaderen zorggroep 3 Stimuleren regionale partnerships met zorgverleners 2 Met DVN Bureau en LOK 6 zorggroepen benaderen voor samenwerking in kader van zorgkwaliteit in Evalueren, doorontwikkelen en 6 Diabetesmarkt is een nieuw concept voor een regionale activiteit.. 16

17 Realiseren landelijke kortingsactie bij sportscholen, sportverenigingen 3 Realiseren kortingsactie op sportmedische keuringen en sportmedisch advies 3 Regionale vertaling van landelijke kortingsacties op gebied van bewegen 3 Haalbaarheid onderzoeken van Sugarteens-club (leeftijd jaar) op grond van uitkomsten van het PGO voucherproject: Jong aan Zet3 Doorontwikkelen Diabetesmarktconcept 3 Training nieuwe ALV leden, regiomanagers en secretarissen 1 2 trainingen voor vrijwilligers organiseren 2 2 Adviseurs Zorgkwaliteit betrekken bij aangaan van 2 samenwerkingsverbanden; 2 trainingsbehoefte inventariseren Totstandkoming (of behoud) van 10 voorbeeldregio s 2 Uitwisselen best practices in regionetwerk 2 Regio s ondersteunen bij promotie (nieuwe) producten en diensten 2 4 trainingen verzorgen onder nieuwe leden 3 Curriculum verder uitwerken 2 verspreiden hulpmiddelen adviseurs 3 Stimuleren van een kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen door onder andere trainingen van personeel. 3 Adoptie van de website: Diabetes Zelf in de Hand (voor mensen met een verstandelijke beperking) Diabetesmarkten organiseren en evalueren Diabetescafés organiseren en evalueren voorlichtingsavonden organiseren en evalueren 2 10 nieuwe innovatieve regioprojecten 3 Totstandkoming van 11 extra voorbeeldregio s (totaal 21; dit wordt de standaard) Volgt t.z.t. Volgt t.z.t Volgt t.z.t. Met DVN Bureau en LOK 12 zorggroepen benaderen voor samenwerking in kader van zorgkwaliteit in Sociale kaart voor 11 nieuwe regio s ontwikkelen1 Colofon: Dit meerjarenbeleidsplan is opgesteld door R.A.E. van Damme, MD, MA in opdracht van het Bestuur van DVN. Het plan is goedgekeurd door het bestuur op 8 oktober 2013 en bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering op 2 november Nadere informatie kan worden verkregen bij mw. Drs. G.J.E. Dangremond, bestuurssecretaris,

18 Bijlage 1 ANBI status DVN is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daardoor genieten DVN en haar donateurs belastingvoordelen. In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven welke activiteiten DVN uitvoert ter realisatie van haar missie. In deze bijlage wordt inzicht gegeven in het financiële beleid. DVN wenst hiermee tegemoet te komen aan de (aangescherpte) voorwaarden voor de ANBIstatus per 1 januari Inkomstenbronnen DVN streeft naar financiële onafhankelijkheid. Op die manier kan DVN de continuïteit van haar dienstverlening garanderen en haar activiteiten volledig en uitsluitend uitvoeren in het belang van de mensen met diabetes, en haar leden in het bijzonder. Belangrijkste bron van inkomsten is daarom de contributie van leden, aangevuld met inkomsten uit donaties, giften/schenkingen en nalatenschappen. Daarnaast levert DVN producten met ledenvoordeel, zoals de verkoop van diabeteshulpmiddelen in DVN Winkel en informatieve boeken. Voor het dekken van de productiekosten verkoopt DVN ook advertenties in het magazine Diabc en op dvn.nl. In sommige gevallen is het voor het realiseren van onze doelstellingen effectief om samen te werken met overheidsinstanties, fabrikanten van hulpmiddelen en medicijnen, zorgverleners of zorgverzekeraars. Deze samenwerking kan leiden tot instellingssubsidies, projectsubsidies, partnerships of sponsoring. DVN staat open voor iedere effectieve samenwerking en handelt altijd binnen de geldende wet- en regelgeving. Bij sponsoring claimt Diabetesvereniging Nederland onafhankelijkheid en publiceert de naam, de omvang en de condities van sponsoring. Daarbij worden de gedragscodes Sponsoring en Fondsenwerving gevolgd. Een overzicht van sponsors wordt jaarlijks op de website van DVN gepubliceerd. Samenstelling vermogen Het eigen vermogen van DVN bestaat uit drie onderdelen: continuïteitsreserve, egalisatiereserve en bestemmingsreserve. De continuïteitsreserve heeft tot doel om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en om, bij eventuele opheffing van DVN, de lopende verplichtingen te kunnen afwikkelen. De hoogte van de continuïteitsreserve wordt periodiek berekend op basis van de vaste kosten en langlopende verplichtingen. De egalisatiereserve heeft tot doel om incidentele overschotten of tekorten over de jaren heen te kunnen egaliseren. Deze reserve mag niet meer bedragen dan 150% van de jaarbegroting en de onttrekking hieruit voor tekorten in enig jaar mag niet hoger zijn dan 75% van deze reserve. De bestemmingsreserves hebben steeds een specifiek doel, dat meestal samenhangt met regionale activiteiten of met fondsen uit nalatenschappen. DVN heeft, naast voorzieningen, geen ander langlopend vreemd vermogen. Treasurybeleid Overtollige liquide middelen worden uitsluitend uitgezet in betaalrekeningen of spaarproducten in euro s van Nederlandse banken. Financiële instrumenten DVN heeft geen posities in afgeleide financiële instrumenten. DVN heeft geen langlopende rentedragende vorderingen en schulden. 18

Rol van de patiënt in het zorgstelsel. Nieuwe zorgstelsel: Zorgverzekeringswet

Rol van de patiënt in het zorgstelsel. Nieuwe zorgstelsel: Zorgverzekeringswet Rol van de patiënt in het zorgstelsel mr. drs. Margreeth Ch.A. Smilde voorzitter Diabetesvereniging Nederland 1 Nieuwe zorgstelsel: Zorgverzekeringswet Majeure verbetering: solidariteit, dezelfde premievoorwaarden

Nadere informatie

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Meningitis Stichting. 1. Inleiding Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 Nederlandse Meningitis Stichting 1. Inleiding De Nederlandse Meningitis Stichting (NMS) is opgericht op 13 december 1996 met als doel informatie over meningitis/sepsis/encefalitis

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7.

1. Waarom dit beleidsplan? 3. 2. Missie 3. 3. Werkwijze 3. 4. Doelstellingen 4. 5. Financiering 4. 6. Organisatie 5. 7. Beleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave Pagina 1. Waarom dit beleidsplan? 3 2. Missie 3 3. Werkwijze 3 4. Doelstellingen 4 5. Financiering 4 6. Organisatie 5 7. Verantwoording 6 8. Vrijwilligersbeleid 6 9.

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur zichtbaar en helder als een baken voor DVN Bureau, dienstbaar aan Leden en Bestuur Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil alle mensen met diabetes

Nadere informatie

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland met kennis én aantoonbare ervaring business development Aanleiding Aanleiding voor deze vacature is het voortijdige terugtreden van een van de bestuursleden vanwege

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Boegbeeld Professionele, politieke en maatschappelijke ervaring en betrokkenheid Aanleiding 2013 was het startpunt voor een nieuw bestuursmodel en een nieuwe

Nadere informatie

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit.

DE TOEKOMST BELEGD. Strategienota VBA en Jaarplan VBA De standaard in kwaliteit en integriteit. DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015 en Jaarplan VBA 2014-2015 1 Adres Symphony Toren Gustav Mahlerplein 109-111 1082 MS Amsterdam www.nvba.nl 2 DE TOEKOMST BELEGD Strategienota VBA 2013-2015

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Sponsoring & Fondsenwerving Diabetesvereniging Nederland. Gedragscode. Mei 2015 1

Sponsoring & Fondsenwerving Diabetesvereniging Nederland. Gedragscode. Mei 2015 1 Sponsoring & Fondsenwerving Diabetesvereniging Nederland Gedragscode Mei 2015 1 Pagina 1. Uitgangspunten bij sponsoring en fondsenwerving 4 a. Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid b. Transparantie

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Samen Bouwen aan Participatie

Samen Bouwen aan Participatie Samen Bouwen aan Participatie Voucherproject 2016-2018 1 Samen bouwen aan participatie Meedoen. Gelijkwaardig kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Dat is een grote wens van een belangrijk deel

Nadere informatie

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum WEBINAR 19 mei 2015 Consultvoorbereiding door de patiënt Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform Techniek, gedurende gehele webinar kan je vragen stellen via de

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg

DO NOT COPY. Chronische ziekten. Inhoud. De maatschappelijke opgave. Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid. Preventie in de zorg Chronische ziekten De maatschappelijke opgave Inhoud Wat is er aan de hand? Wat doen we er aan? Rol overheid Preventie in de zorg Aanpak diabetes 25 oktober 2007 Eric Koster Toename chronische aandoeningen

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl

STRATEGIE. maagleverdarmstichting.nl maagleverdarmstichting.nl NIEUWE UITDAGINGEN De Nederlandse gezondheidszorg is volop in verandering. Gezondheid is niet langer de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om met de fysieke,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE

PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Samenvatting PROJECT PATIËNTGERICHTHEID BIJ ZORGINNOVATIE Innovatie is een actueel thema binnen de zorg- en welzijnssector. Via zorginnovatie wil men o.a. de kwaliteit van zorg verbeteren. Patiëntgerichtheid

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Raad van Toezicht Ervaren toezichthouder op kwaliteit en auditeren vanuit een cliëntperspectief Perspekt Perspekt is een kwaliteitsinstituut met expertise op het gebied van certificeren, auditeren

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Werkplan 2015. Vooruit op de ingezette weg

Werkplan 2015. Vooruit op de ingezette weg Stichting Diabetes and Nutrition Organization Werkplan 2015 Vooruit op de ingezette weg Houten, januari 2015 DNO -p/a de Molen 93, 3995 AW Houten dno@nvdietist.nl Inhoudsopgave: Inleiding Activiteiten:

Nadere informatie

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK

Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen KEUZE VOOR SPEERPUNTEN OVERHEID IN BEWEGING EN MEESTER IN JE WERK Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen 1 Beleidsprogramma A+O fondsen gemeenten, provincies en waterschappen De A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen hebben

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Link4All Vermenigvuldig door Delen

Link4All Vermenigvuldig door Delen Link4All Vermenigvuldig door Delen Beleidsplan (definitief) Jaap Verbeek 7 juni 2012 Doelstelling van Link4All Het lenigen van noden van mensen met een (verstandelijke) beperking die (willen) deelnemen

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Jaarplan VTOI

Jaarplan VTOI Jaarplan VTOI 2016 1 Jaarplan 2016 Inleiding: de kracht van professioneel toezicht 2016 is het jaar waarin het beleidsplan 2013 2016 zijn laatste jaar ingaat en vooruit wordt gekeken naar de volgende stappen

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw,

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw, Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 27 mei 2009 ons kenmerk 2009-366/DSB/01.01.01/fv/tk voor informatie F. Vogelzang uw kenmerk --

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie