Meerjarenbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenbeleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Meerjarenbeleidsplan

2 Inleiding Diabetesvereniging Nederland acteert in een maatschappelijke omgeving, die sterk in beweging is. De Nederlandse samenleving is op weg van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Thema s als vergrijzing, relatieve afname van de beroepsbevolking, toename van het aantal chronisch zieken en stijging van de vraag naar zorg stellen de samenleving voor een aantal interessante uitdagingen. De economische groei zal als gevolg van de financiële crisis en de bezuinigingsmaatregelen de komende jaren stagneren. De kosten van de zorg nemen echter snel toe. Dit alles zal leiden tot versobering van maatschappelijke verworvenheden en lastenverzwaring voor de individuele burger. De omgeving waarin DVN haar strijd voert voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes is niet alleen dynamisch, maar wordt ook complexer. Dit vraagt om een andere werkwijze dan in het verleden: een meer professionele aanpak is nodig. Ook ten aanzien van haar eigen voortbestaan staat DVN voor een bijzondere uitdaging. Het aantal mensen met diabetes neemt in hoog tempo toe, terwijl het marktaandeel (percentage van het totaal) en het aantal leden van DVN (absoluut aantal) sinds 2007 afneemt. Daardoor lopen de inkomsten steeds verder terug. In 2012 is daarom besloten tot een koerswijziging, die moet leiden tot hervormingen binnen DVN en tot nieuwe verdienmodellen. In 2013 worden veranderingen doorgevoerd in de organisatie van Diabetesvereniging Nederland. De bestuursstructuur wordt aangepast, de organisatie in de regio s wordt veranderd en de organisatie van het DVN Bureau wordt toegesneden op de beoogde veranderingen binnen DVN. Traditionele zorg (opvolgen) Moderne zorg (Raadplegen) Participatieve zorg (Participeren) Ziekte en zorg 1 op 1 Aanbodgericht Dokter stuurt Monodisciplinair Eenduidige rollen Echelons Patiënt = passagier Diabetes Fysieke zorg Losse informatieystemen e-health 1.0 (website dokter) Passief Zorgaanbieder dominant in zorgdriehoek Paradigmashift Ketenzorg Optisch vraaggericht Dokter coacht, informeert Multidisciplinair Meervoudige rollen Vervaging echelons Patiënt = steward(ess) Diabetes en Fysieke zorg + telezorg Keteninformatiesystemen Individueel zorgplan diabetes e-health 2.0 (mijnzorgpagina.nl) Gedeeltelijk actief Zorgverzekeraar dominant in zorgdriehoek Gezondheid en gedrag Zorgnetwerk / communities Persoonsgericht Dokter faciliteert Interdisciplinair Wisselende rollen Integratie Patiënt = (co)piloot Chronische zorg Fysieke zorg + virtuele zorg v.v. Persoonlijk gezondheidsdossier Integraal individueel zorgplan e-health 3.0 (e-vita.nl) Interactief Minimaal gelijkwaardige rol zorgvragers Klassiek wetenschapsmodel Modern wetenschapsmodel Valorisatie Publiek private samenwerking Copyright R.A.E. van Damme 2012 Visie 2

3 Doel van deze veranderingen is dat DVN een vitale, (financieel) gezonde vereniging wordt en blijft. Een vereniging die kan inspelen op de veranderende rol van de patiënt in de zorg, en deze veranderingen zelfs kan beïnvloeden. Want de overgang naar een participatiemaatschappij mag er niet toe leiden dat de mens met diabetes er alleen voor komt te staan. Kunnen participeren, betekent ook zelf mee kunnen bepalen hoe het eigen zorgproces eruit ziet en wat voluit leven met diabetes betekent. Dit meerjarenbeleidsplan beschrijft de strategische lijnen van DVN en werkt deze op hoofdlijnen nader uit. Bij dit meerjarenbeleidsplan hoort een meerjarenbegroting, waarin de beschikbare middelen staan beschreven. 3

4 1. Missie en visie van Diabetesvereniging Nederland De missie geeft de belangrijkste reden van bestaan van de organisatie weer. De missie van DVN luidt als volgt: Strijd voor goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes. De visie verwoordt waar we, gegeven deze missie, over een aantal jaren willen staan: Voluit leven met diabetes, emancipatie en regierol voor patiënten, vanuit de grondgedachte dat de kernrelatie in de zorg wordt gevormd door de zorgverlener en de patiënt. Bewustwording dat een aantal oorzaken voor het krijgen van diabetes weggenomen kunnen worden (primaire preventie). 2. Organisatie vereniging In 2013 heeft er een reorganisatie plaatsgevonden binnen DVN. Er is inmiddels een rechtstreeks door de leden gekozen Algemene Ledenvergadering, een professioneel bestuur, een nieuwe directeur en een andere organisatie van de regio s. Ook is het DVN Bureau aanzienlijk gewijzigd. 3. SWOT-analyse regio s / externe omgevingsanalyse Uit een zorgvuldige analyse van de interne- en externe omgeving blijkt dat DVN er goed aan doet om de volgende aspecten mee te nemen in de vaststelling van een meerjarenbeleidsplan (in willekeurige volgorde): 1. Een goede beleidsfocus is nodig. 2. Het is verstandig om te investeren in beter kennismanagement. Ervaringskennis is een unieke waarde voor DVN. 3. Gerichte voortzetting en uitbreiding van de samenwerking met derden is zinvol. 4. Groei in de vorm van het aantal leden/klanten en/of inkomsten is essentieel. Hiervoor is het belangrijk dat de relevantie (toegevoegde waarde) van DVN toeneemt. 5. Meer aandacht voor mensen met diabetes type 2 moet leiden tot een meer evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroep/achterban. 6. DVN moet blijvend investeren in haar menselijk kapitaal: vrijwilligers en medewerkers. 7. Bij alles is goede (in- en externe) communicatie belangrijk. 4

5 4. Kernthema s Om de goede dingen ook goed te kunnen doen zijn in de Strategische Agenda twee kernthema s (hoofdpijlers) voor DVN geformuleerd: Belangenbehartiging Dienstverlening Belangenbehartiging uit zich in: Beleidsbeïnvloeding Beoordelen en beïnvloeden van kwaliteit van diabeteszorg Relatiebeheer en netwerken Bijdragen aan standaarden en professionele richtlijnen Dienstverlening uit zich in: Beantwoording van klantvragen Doelgroepgerichte producten en diensten Doelgroepgerichte activiteiten (inclusief social media) Kennismanagement Trainingen Uitgeven van magazines: Diabc en SugarKidsClub Magazine De kernthema s belangenbehartiging en dienstverlening zijn de leidraad voor alle onderdelen van Diabetesvereniging Nederland. Daarbij stelt DVN het perspectief van (het leven van) de mens met diabetes centraal, wat in de communicatie naar leden en andere belanghebbenden leidt tot een verdere onderverdeling van de kernthema s in de subthema s: Mijn gezondheid Mijn zorg Mijn verzekering Mijn werk Onze toekomst Deze subthema s vormen samen mijn leven met diabetes. Aandacht voor deze thema s draagt bij aan persoonlijke acceptatie van het hebben van diabetes en maatschappelijke integratie van het individu, waardoor wordt bevorderd dat de mens met diabetes voluit kan leven met zijn aandoening. Binnen deze thema s wordt een verdere onderverdeling naar leeftijdscategorie en type diabetes gehanteerd. Op basis van dit meerjarenbeleidsplan gaan de (regio)managers in hun operationele plannen per afdeling of regio de activiteiten per subthema nader uitwerken. De regiomanagers ontvangen daarbij ondersteuning vanuit het DVN Bureau. 5

6 5. Hoofddoelen DVN De komende jaren worden bepalend voor de relevantie en positionering van DVN in het maatschappelijk speelveld. Daarbij horen de volgende doelen: activiteiten van DVN beter laten aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van de achterban. zichtbare resultaten en (nieuwe) producten en/of diensten met (nog meer) toegevoegde waarde en betekenis voor mensen met diabetes nastreven. meer inkomsten genereren en groei van de achterban bereiken 1. Hierbij legt DVN de lat hoog. Dit blijkt uit haar ambities. Voor belangenbehartiging is dat: het hoogst haalbare resultaat behalen voor onze achterban. Voor dienstverlening wil DVN: de best mogelijke klantervaring realiseren. Naast de hoofddoelstellingen zijn er in de strategische agenda acht beleidsthema s benoemd. Dit zijn achtereenvolgens: 1. belangenbehartiging 2. actief in de regio 3. werving leden en vrijwilligers 4. professionalisering 5. innovatie 6. preventie 7. communicatie 8. commerciële activiteiten Deze beleidsthema s zullen in de vertaling van de kernthema s en hoofddoelstellingen naar een meerjaren (regio)beleid worden ingeweven. Daarbij zullen de activiteiten van DVN op diverse doelgroepen gericht zijn: 1. Klanten/achterban: primair de mensen voor wie DVN bestaat en op wie zij haar dienstverlening en belangenbehartiging richt: de mensen met diabetes. Dit zijn dus niet alleen leden, maar ook potentiële leden en niet-leden. Vanuit het beleidsthema Preventie is daar een secundaire doelgroep aan toe te voegen, te weten: alle mensen zonder diabetes of met prediabetes. Deze kunnen ook onder de derde doelgroep worden geschaard als ze als één geheel worden beschouwd (maatschappij, dus macroniveau). 2. Vrijwilligers (regio) en medewerkers van DVN: voor revitalisatie van de DVNregio s is het werven en trainen van vrijwilligers cruciaal. Daarop moeten dus doelen worden vastgesteld. Wil het DVN Bureau daar een effectieve en efficiënte ondersteuning aan kunnen bieden, naast het uitvoeren van haar eigen 1 Daarbij kunnen grofweg de volgende onderdelen van het verdienmodel worden benoemd: behoud en werving van leden,het aangaan van maatschappelijke partnerschappen (sponsoring) deelnemingen (DVN Regie B.V.), subsidies (o.a. Diabetesfonds), verkoop van producten en diensten, opbrengsten uit collectiviteiten, projectgelden (Fonds PGO). 6

7 doelstellingen voor dienstverlening en belangenbehartiging, dan zullen ook voor DVN-medewerkers doelstellingen moeten worden vastgesteld. 3. Omgeving: dit is een verzamelbegrip voor onze samenwerkingspartners (zorgverleners/ zorggroepen, andere patiëntenorganisaties, sponsors, subsidiënten, etc.), overheid en de maatschappij als geheel. De beleidsthema s communicatie en commerciële activiteiten nemen hierbij een aparte positie in. Communicatie zal in dit meerjarenbeleidsplan niet als apart thema worden beschreven, maar vormt een dienstbaar onderdeel binnen alle andere thema s. Commerciële activiteiten zullen in principe binnen de 100% dochter van DVN worden ondergebracht: DVN Regie B.V. Voor deze rechtspersoon wordt een apart strategisch beleid opgesteld door de bestuurder van DVN Regie B.V. 7

8 6.1 Regiobeleid De regio s vormen het kloppend hart en het vaatstelsel van de vereniging. Daarom is voor het uitgangspunt gekozen dat activiteiten van DVN hun oorsprong vinden in de regio s en daar ook worden uitgevoerd. Op dit moment hebben we echter te maken met een verzwakte regio-organisatie. Om de regio s in staat te stellen om daadwerkelijk als de motor van de DVN organisatie te gaan fungeren is een periode van opbouw nodig. Om dit proces effectief en voortvarend te laten verlopen, is gekozen voor een projectaanpak. Het Project Revitalisatie Regio s valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de directeur en er is een ervaren projectleider benoemd. Het motto voor het regiobeleid is en blijft: decentraal, tenzij. Sommige activiteiten binnen DVN vragen nu eenmaal om specifieke kennis en ervaring. Deze activiteiten worden daarom geclusterd en uitgevoerd door het DVN Bureau of aangestuurd (of intensief begeleid) vanuit het DVN Bureau. Dienstbaarheid aan de regio s is dan ook één van de belangrijkste uitgangspunten voor het DVN Bureau (naast belangenbehartiging en dienstverlening aan de mensen met diabetes). In dit meerjarenbeleidsplan wordt waar mogelijk aangegeven voor welke activiteiten het primaat bij het DVN Bureau ligt. In 2013 vond in het kader van de modernisering van de governance van de vereniging een verandering plaats van de organisatie van de regio s. In de plaats van regiobesturen kwamen regioteams, die worden gecoördineerd door een regiomanager en een regiosecretaris. Deze functies vallen in een rechtstreekse lijn onder het bestuur van DVN. Uitwisseling van kennis en ideeën tussen de regio s en de verdeling van de regionale projectgelden vindt plaats in een zogenaamd regionetwerk. Ten tijde van de vaststelling van dit beleidsplan bevinden de diverse regio s zich op verschillende niveaus van ontwikkeling. Het is dan ook niet verstandig om alle regio s over één kam te scheren. In sommige regio s is sprake van een hoge organisatiegraad van vrijwilligers en worden regelmatig activiteiten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met derden. Er zijn echter ook regio s die vrijwel stil liggen en waar al enige tijd geen activiteiten meer plaatsvinden. Niet voor niets heeft de revitalisatie van de regio s de bijzondere aandacht van het Bestuur, de ALV en het DVN Bureau. Om tot een gedifferentieerd beleid ten aanzien van de regio s te komen, worden de regio s ingedeeld naar stadium van ontwikkeling. Daarbij moet gezegd dat elke indeling arbitrair is en nooit volledig recht kan doen aan alle lokale verschillen en accenten. Op de volgende criteria worden de regio s bekeken: 1. Algemene indruk 2. Activiteiten 3. DVN Promotie 4. Aanwezigheid van vrijwilligers 5. Scholing van vrijwilligers 6. Relatie met zorgverleners Startende regio (regio stadium 1) 1. De regio bevindt zich in de meest eenvoudige vorm. Er kan ook sprake zijn van een voorheen bloeiende regio die in verval is geraakt. 8

9 2. Er worden hooguit twee activiteiten per jaar georganiseerd. Activiteiten beperken zich tot lezingen (eenrichtingsverkeer). 3. Communicatie is gericht op leden. Regiowebsite is niet actueel. Er is geen contact met zorgverleners. 4. Er is (nog) geen sprake van de aanwezigheid van een regiokader (regiomanager en regiosecretaris). Het regiokader heeft nog geen team van actieve vrijwilligers om zich heen kunnen verzamelen. De wel aanwezige vrijwilligers worden ad hoc ingezet. 5. Vrijwilligers hebben nog geen DVN-scholing gevolgd. 6. Er is geen contact of samenwerking met zorgverleners. Regio in opbouw (regio stadium 2) 1. Er zijn goede initiatieven, maar ook nog veel belemmeringen. 2. De regio organiseert tenminste vier activiteiten per jaar voor leden. De activiteiten zijn in samenwerking met regionale zorgverleners en hebben een interactief karakter. 3. DVN wordt gepromoot bij niet-leden door bijvoorbeeld informatiemarkten, prikacties, wachtkamermateriaal. 4. De regio heeft een manager en/of secretaris en er is een team van tenminste vijf vaste vrijwilligers aanwezig. Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die ad hoc ingezet kunnen worden. 5. Tenminste de helft van de vrijwilligers (en in ieder geval het regiokader) heeft een relevante DVN-scholing voor de functie gevolgd. 6. Regio heeft contact met zorgverleners in de regio en weten hoe de zorg georganiseerd is (ziekenhuizen en zorggroepen). Voorbeeldregio (regio stadium 3) 1. De regio is in staat om zelfstandig activiteiten op te zetten. De regio werkt met een jaarplan en rapporteert behaalde resultaten. De samenwerking met het DVN Bureau is conform gemaakte afspraken. Taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid zijn duidelijk. 2. De activiteiten zijn in samenwerking met zorgverleners en gericht op leden en nietleden. Thema s van de activiteiten zijn gericht op zelfmanagement en empowerment (bijv. individueel zorgplan). 3. DVN wordt actief en planmatig gepromoot. Potentiële leden worden actief opgezocht. Relatie met zorgverleners wordt actief onderhouden. Informatiemateriaal wordt onderhouden bij wachtkamers. Externe relaties worden actief onderhouden. Diensten van DVN worden onder de aandacht gebracht bij mensen die een relatie hebben met diabetes. 4. De regio heeft een actief en gemotiveerd regioteam. Er is een goed op elkaar ingespeeld team van regionale vrijwilligers. De vrijwilligers voldoen aan hun functieprofiel. 5. De meerderheid van vrijwilligers hebben de DVN-basistraining hebben gevolgd. Zowel in het promoten van DVN, diabetesinhoudelijk en samenwerken met zorgverleners. 6. De regio is in staat om contacten te onderhouden en actief samen te werken met regionale en lokale zorgaanbieders en namens de achterban te participeren in lokale samenwerkingsverbanden. De regio werkt samen met zorgverleners aan verbetering van kwaliteit van de zorg. Regio s in een verschillend ontwikkelingsstadium vragen om een andere vorm van dienstverlening (en ondersteunende producten) door het DVN Bureau. Meer 9

10 ervaren/gevorderde regio s kunnen andere regio s bijstaan in hun groeitraject. Binnen het regionetwerk kunnen ervaringen en innovaties worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat alle regio s aan het einde van de planperiode (2016) het niveau van een voorbeeldregio hebben bereikt. Naarmate een regio zich verder ontwikkelt van stadium 1 tot en met stadium 3, zal de rol van het bureau ten opzichte van die regio opschuiven van sturend via coachend naar faciliterend. Uiteraard zal dit in nauw overleg en samenwerking met de regiomanager en regiosecretaris gebeuren. De nadruk zal daarbij liggen op wederzijds vertrouwen, samenwerking, praktische oplossingen en gezond verstand. Als leidraad voor activiteiten binnen de regio s gelden de volgende aandachtsgebieden: Bijeenkomsten Met de lokale behoefte en mogelijkheden als uitgangspunt, zijn vier soorten bijeenkomsten mogelijk: 1. Voorlichtingsavond rond een inhoudelijk thema (organisatie DVN, eenzijdig) 2. Diabetescafé (organisatie DVN, interactief) 3. Marktplaats (organisatie DVN samen met externe partners, interactief en schaalbaar) 4. Patiëntenbijeenkomsten individueel zorgplan (voorheen NAD project 2.01) Samenwerking Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan samenwerking met zorgverleners en zorgverzekeraars. Maar ook gemeenten en het bedrijfsleven kunnen interessante gesprekspartners zijn. De samenwerking kan bijvoorbeeld vorm krijgen in het marktplaatsconcept en/of gezamenlijke projecten op het gebied van kwaliteit van diabeteszorg, zelfmanagement, gedragsverandering, zorginnovatie. Daarnaast is het belangrijk dat samenwerkingspartners DVN willen promoten. Tenslotte kan de samenwerking vorm krijgen door uitvoering van een lokale Zorgmonitor (DVN doet kwaliteitsmeting vanuit patiëntenperspectief bij zorggroepen). In grote lijnen betekent dit op activiteitenniveau: 5. Relatiebeheer (medewerker relatiebeheer zorgverleners + regiomanagers) 6. Gezamenlijke projecten 7. Kwaliteitsmetingen (medewerkers van het DVN Bureau + Adviseur Zorgkwaliteit + regiomanager) Groei achterban en inkomsten Dit is geen doel op zich voor de regio s, maar kan onderdeel vormen van andere activiteiten zoals bijeenkomsten. Hierbij gaat het om: 8. Werving van leden 9. Werving van vrijwilligers 10. Promotie van doelgroepgerichte producten en diensten Jaarlijks biedt het bestuur binnen beschikbare budgettaire kaders ruimte aan de regio s om via het regionetwerk plannen in te dienen voor grotere projecten. 10

11 De taken en bevoegdheden van de regiomanagers en -secretarissen zullen nader worden beschreven in een reglement regiokader. Hetzelfde gebeurt ook in een reglement voor het regionetwerk. Zoals al eerder aangegeven worden sommige activiteiten die specifieke kennis en vaardigheden vereisen aangestuurd, uitgevoerd of intensief begeleid door het DVN Bureau 2. Het gaat daarbij om: Perscontacten over standpunten van DVN Huisstijl en vormgeving Belangenbehartiging richting overheidsinstanties (ministerie van VWS, College voor Zorgverzekeringen, Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument en Markt) en koepelorganisaties (Zorgverzekeraars Nederland, NPCF, Orde van Medisch Specialisten, NHG, LHV, LOK) en samenwerking en contacten met medespelers in het diabetesveld (Diabetesfonds, NDF, Stichting DON, JDRF en de Bas van de Goor Foundation). Contacten met directies van zorggroepen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, overige zorginstellingen, burgemeesters/wethouders van gemeenten, directies van bedrijven. Metingen van zorgkwaliteit Voor sommige activiteiten is vooraf afstemming nodig met het DVN Bureau, zodat er eenduidig wordt gehandeld: Fondsen- en sponsorwerving Marketing en communicatie Binnen het nieuwe DVN Bureau zijn diverse medewerkers actief ter ondersteuning van de regio s. Daarbij is er gekozen voor het eeningangsprincipe. Regiomanagers en secretarissen kunnen terecht bij drie adviseurs vrijwilligers en een administratief medewerker vrijwilligers. Zij vormen de brugfunctie met en zorgen voor afstemming met de overige relevante medewerkers, waaronder: communicatieadviseurs, marketingadviseur, relatiebeheerder zorgverleners, trainer, HRM adviseur, financieel medewerker. De adviseurs vrijwilligers en de administratief medewerker vrijwilligers zorgen ook voor de beschikbaarheid van verschillende materialen, folders, formats en demografische en epidemiologische gegevens voor de regionale activiteiten. 6.2 Zorgkwaliteit In samenwerking met de Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK) wordt een instrument ontwikkeld voor de meting van zorgkwaliteit bij zorggroepen vanuit het perspectief van de diabetespatiënten. Als de pilots goed verlopen, zal het LOK ook haar leden adviseren om gebruik van dit instrument te gaan maken. Dit is een mooie kans voor samenwerking en synergie binnen DVN. Financiering is wenselijk via de integrale bekostiging (keten DBC Diabetes Mellitus 2). Het DVN Bureau zorgt bij de kwaliteitsmeting voor het aanbrengen van zorggroepen als klant (relatiebeheerder zorgverleners), voor procesbegeleiding bij de kwaliteitsmeting en advisering over een verbeterplan (interne consultant) en coördineert de inzet van de adviseur zorgkwaliteit. Vanuit de regio s is er 2 Hierbij zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden (competenties, ervarin, eigen expertise) binnen de regio s. 11

12 sprake van inbreng door de regiomanager, die bij zorggroepen wordt geïntroduceerd en/of in de positie wordt gebracht om nadere samenwerking met de zorggroep aan te gaan. In het kort komt het er op neer dat DVN een afspraak maakt met een zorggroep om voor hen de kwaliteit van diabeteszorg vanuit patiëntenperspectief in kaart te brengen. Vervolgens maakt de zorggroep op basis van de uitkomsten een verbeterplan en voert dit uit. DVN evalueert vervolgens met de zorggroep de resultaten van het verbeterproces. Voor de financiering van deze kwaliteitsmeting door DVN is het van belang dat de zorggroep 3 de kosten daarvan meeneemt in de DBC-onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Binnen DVN is er in projectverband enkele jaren gewerkt met adviseurs zorgkwaliteit. Dit waren vrijwilligers die, na een masterclass over zorgkwaliteit, binnen een regio actief zijn geweest rondom kwaliteitsthema s in de zorg. Vanwege de zeer wisselende resultaten van deze adviseurs heeft de Ledenraad in het voorjaar van 2013 besloten dit project te beëindigen. DVN gaat nu een nieuwe groep 4 Adviseurs Zorgkwaliteit samenstellen en opleiden. Aan deze nieuwe Adviseurs Zorgkwaliteit worden hoge eisen gesteld qua professionaliteit. Bovendien worden deze vrijwillige medewerkers aangestuurd vanuit het DVN Bureau. Behalve bij kwaliteitsmetingen kunnen deze Adviseurs Zorgkwaliteit ook worden ingezet om als waarnemer aanwezig te zijn bij de contractbesprekingen tussen zorggroepen en zorgverzekeraars 5. Vanwege de breed doorgevoerde functiescheiding en -spreiding binnen DVN (Code Goed Bestuur) en de gewenste competenties kan de functie van Adviseur Zorgkwaliteit niet worden gecombineerd met functies als ALV-lid, regiomanager en regiosecretaris. 6.3 Meerjarenbeleid per kernthema Achtereenvolgens zullen de kernthema s op hoofdlijnen (maar wel zo specifiek mogelijk) nader worden uitgewerkt voor de komende beleidsperiode Tevens zal een prioritering worden aangegeven. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de volgende schaal met inachtneming van de beschikbare menskracht en middelen: Zeer hoog = 1 (van existentieel, strategisch belang, noodzakelijk) Hoog = 2 (erg belangrijk, maar niet strikt noodzakelijk) Normaal = 3 (van belang voor handhaving of verbetering van huidige niveau) Laag = 4 (niet noodzakelijk, nuttig om te doen als er tijd, menskracht en geld is) 3 DVN voert nooit rechtstreeks onderhandelingen met de zorgverzekeraars over keten-dbc s 4 Een deel van de oude groep adviseurs zorgkwaliteit zal door kunnen stromen in de nieuwe groep Adviseurs Zorgkwaliteit zodat hun deskundigheid en enthousiasme niet verloren gaat. 5 Tenminste één zorgverzekeraar nodigt al een vertegenwoordiger van DVN uit bij de contractbesprekingen over de keten-dbc Diabetes Mellitus type 2 met zorggroepen. 12

13 Kernthema 1: Belangenbehartiging Meerjarenuitgangspunten en beleidsvoornemens uit de Strategische Agenda: DVN behartigt belangen zowel regionaal als landelijk, in goede onderlinge afstemming. Thema s: verbeteren diabeteszorg, opheffen belemmeringen optimale therapie, premienormalisatie verzekeringen t.g.v. diabetes, e-health, bevorderen gezonde leefstijl, maatschappelijke participatie, toetsing zorg(beleid). Doelstellingen betreffen zelfmanagement en gedragsverandering, te realiseren door creëren van samenwerkingsverbanden met zorggroepen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars die activiteiten voor mensen met diabetes opleveren. Regio s zijn knooppunt in driehoek zorgvrager zorgverlener zorgverzekeraar. Leden werven is een noodzakelijke, intensieve bezigheid, waarbij DVN op de cruciale momenten aanwezig moet zijn. Meerwaarde van het lidmaatschap moet worden uitgedragen. Contacten met zorgverleners moeten worden benut voor ledenwerving / doorverwijzing. Vrijwilligersbeleid is gericht op vinden en binden van vrijwilligers. Vrijwillig is niet vrijblijvend, zij moeten voldoen aan criteria die in profielen zijn vastgelegd. DVN verschaft hen educatie/trainingen die hen op het gewenste niveau brengen en houden. Landelijk is innovatie nodig in belangenbehartiging, samenwerking met andere patiëntenorganisaties, met organisaties die betere diabeteszorg implementeren. Ook online en in commerciële activiteiten en tenslotte in het DVN Bureau. Preventie betekent focus op leefstijl (bewegen en gezonder eten) zodat mensen met diabetes beter ingesteld raken, en de kans op comorbiditeit en complicaties wordt verkleind. Voor hoog-risicogroepen kan diabetes erdoor worden uitgesteld. DVN zal met de NDF, voor wie preventie een kernpunt is, preventie-activiteiten in de regio s ontwikkelen, inclusief communicatie. Dit kan in aanpak en timing verschillen per regio, afhankelijk van de situatie in de regio. Resultaten van belangenbehartiging moeten breed worden gecommuniceerd in begrijpelijke taal aan leden, niet-leden en zorgverleners. Doel is voordelen DVN-lidmaatschap, webwinkel, informatievoorziening te benadrukken. Ook resultaten van samenwerking met zorggroepen moeten zo worden gedeeld dat vrijwilligers aan regioactiviteiten gaan deelnemen. Marketing van DVN-activiteiten moet een belangrijke plaats krijgen. 13

14 DOELEN Jaar Klanten / Achterban Vrijwilligers (regio) / medewerkers (DVN Bureau) 2013 en 2014 Groei met netto 1500 leden ten opzichte van 31/12/2013 of equivalente omzetstijging 1 Analyse van redenen van opzeggingen t.b.v. beleid 1 Opzetten regionale kaart van potentiële leden 1 Actief vergroten van naamsbekendheid DVN bij potentiële leden 1 Positie versterken in maatschappelijk speelveld 2 Voortzetting bestaande belangenbehartiging: 1 o Versterken emancipatie, regie en participatie o Wegnemen financiële belemmeringen o Beïnvloeden verzekerd pakket o Beïnvloeden zorginkoop o Stimuleren van zorginnovaties o Beoordelen therapieën, producten en diensten o Maatschappelijke participatie bevorderen Intensiveren belangenbehartiging en dienstverlening ten behoeve van mensen met diabetes type (jaar)thema belangenbehartiging breed uitmeten in regio 2 Kwaliteitsmeting binnen 3 grote zorggroepen. Opzet benchmark 1 Positie versterken in maatschappelijk Goede uitvoering en borging van het reorganisatietraject 1 Kennis en expertise binnen DVN Bureau verwerven met betrekking tot AWBZ en WMO 1 Cultuurveranderingstraject uitvoeren binnen de gehele vereniging gericht op flexibiliteit en externe gerichtheid 1 Totstandkoming strategisch HRM beleid (inclusief opleidingsplan) 1 Totstandkoming van een corporate (integraal) marketing- en communicatiebeleid 1 Omgeving (maatschappij, samenwerkingspartners) Opstarten samenwerking met koepelorganisaties van werkgevers (VNO-NCW, MKB) in het kader van arbeidsparticipatie (Diabetes en werk) 1 Actief vergroten van naamsbekendheid DVN bij zorgaanbieders en relevante andere maatschappelijke partijen 2 Actief participeren in samenwerkingsverband Zelfmanagement Groot 1 DVN profileren als de leider en verbinder van het diabetesveld (Diabetesfonds, NDF, JDRF, BvdG, DON) 2 Samenwerking zoeken met gemeenten ten aanzien van overheveling taken AWBZ en WMO 2 Intensiveren samenwerking met NISB; relaties aanknopen met sportmedische instituten / adviescentra (koepel FSMI) 3 Samenwerking aangaan met Obesitasvereniging 3 Het lidmaatschap van de IDF (Europe) zal worden voortgezet, maar kritisch worden bekeken op meerwaarde voor DVN. 3 14

15 speelveld door externe profilering 1 Belangenbehartigingsthema s bijsturen op basis van achterbanraadpleging en actualiteit 1 Opstellen toetsingskader Diabetes Zorgpolis Groei met netto 2500 leden ten opzichte van 31/12/2014 of equivalente omzetstijging 1 2 thema s belangenbehartiging breed uitmeten in regio 2 Kwaliteitsmeting binnen 6 grote zorggroepen 2 Verder uitbouwen positie en zichtbaarheid in maatschappelijk speelveld 2 Belangenbehartigingsthema s bijsturen op basis van achterbanraadpleging en actualiteit 1 Aanbieden certificering (keurmerk) zorgverzekeringen t.a.v. diabeteszorg Groei met netto 3500 leden ten opzichte van 31/12/2015 of equivalente omzetstijging 1 2 thema s belangenbehartiging breed uitmeten in regio 2 Kwaliteitsmeting binnen 12 grote zorggroepen 2 Belangenbehartigingsthema s bijsturen op basis van achterbanraadpleging en actualiteit 1 Voortzetting cultuurveranderingtraject 1 Voortzetting cultuurveranderingstraject 1 Tenminste in 21 gemeenten zijn DVN actief vertegenwoordigers betrokken bij herinrichting lokale zorg, wonen, welzijns discussie 3 Voortzetting Actieve participatie in samenwerkingsverband Zelfmanagement Groot 1 15

16 Kernthema 2: Dienstverlening Meerjarenuitgangspunten en beleidsvoornemens uit de Strategische Agenda: DVN Bureau is vertegenwoordiger en ondersteuner, met ook een eigen taak, en slim en slank georganiseerd. Een professioneel bureau, faciliterend voor regio s, dat professioneel werkt aan belangenbehartiging, infovoorziening en samenwerking met derden,interne en externe communicatie en bedrijfsvoering (beleidscyclus, P&C, kosten/batenanalyses). DVN Bureau onderneemt initiatieven om gevarieerde lidmaatschapsvormen aan te bieden. Website van DVN (en DF) zijn van strategisch belang. Informatievoorziening op internet moet innovatiever, ook door inzet van sociale media. DOELEN Jaar Klanten / Achterban Vrijwilligers (regio) / medewerkers (DVN Bureau) 2013 en 2014 Verdere product/dienstontwikkeling o.b.v. marktonderzoek nieuw innovatief regioproject Experimenteren met Diabetesmarkt 6 - concept in 2 regio s 2 In twee regio s patiëntenbijeenkomsten IZP organiseren 2 Vaststellen prijsstrategie DVN 1 Uitwerken plan voor lidmaatschapdifferentiatie 1 Uitkomsten ledenonderzoek vertalen in 10 nieuwe producten/diensten Diabetescafés organiseren en evalueren 20+ voorlichtingsavonden organiseren en evalueren 2 3 nieuwe innovatieve regioprojecten 3 Implementatie nieuwe governance 1 Uitvoering en borging reorganisatie DVN Bureau 1 Herinrichting van de regiostructuur1 Opstart van regionetwerk 1 Opzetten van een goed kennismanagementsysteem 1 Implementatie van het kwaliteitshandboek 1 Implementatie van Navison Implementatie van een CRM systeem (Dynamics CRM 2013) 1 Hervorming van de beleidscyclus en planning/control 1 Inventariseren opleidingsbehoefte bestaande vrijwilligers 1 Trainingscurriculum ontwikkelen 2 Omgeving (maatschappij, samenwerkingspartners) Sociale kaart voor 10 regio s ontwikkelen 1 Op basis van sociale kaart in 4 regio s potentiële samenwerkingsverbanden in kaart brengen 2 Met DVN Bureau en LOK 3 zorggroepen benaderen voor samenwerking in kader van zorgkwaliteit in Regio s voorzien van bruikbare middelen voor benaderen zorggroep 3 Stimuleren regionale partnerships met zorgverleners 2 Met DVN Bureau en LOK 6 zorggroepen benaderen voor samenwerking in kader van zorgkwaliteit in Evalueren, doorontwikkelen en 6 Diabetesmarkt is een nieuw concept voor een regionale activiteit.. 16