Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina"

Transcriptie

1 Rapportage van de enquête Tijd voor andere schooltijden? Februari 2016 Locatie Wilhelmina Rapportage februari

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Methode van onderzoek Doelstelling van het onderzoek nderzoeksopzet De vragenlijst Rapportage 4 3. nderzoeksresultaten Respons Voorkeur voor model schooltijden Bereidheid beperkte financiële bijdrage bij variant continurooster Bereidheid tot bieden van hulp bij uitvoering van continurooster Behoefte aan informatie-avond Gebruik BS op dit moment Ruimte voor opmerkingem Peiling onder de leerkrachten van de locatie Wilhelmina naar voorkeur lestijden 9 4. Conclusies en aandachtspunten Conclusies Aandachtspunten 9 Bijlagen: *begeleidende brief bij peiling *enquêteformulier 2

3 1. Inleiding Naar aanleiding van de oudertevredenheidspeilingen van 2014 en de invoering van andere schooltijden op de Daltonlocatie komt naar voren dat er mogelijk ook een sterkte behoefte onder de ouders van De Driekleur Wilhelmina bestaat voor andere schooltijden. Tijdens gesprekken met ouders van mogelijk nieuwe leerlingen krijgen we ook regelmatig de vraag gesteld of de school ook voor de locatie Wilhelmina een continurooster overweegt. Naar aanleiding van de genoemde tevredenheidspeiling, de ervaringen en evaluatie van de andere schooltijden op de Daltonlocatie kwam in de medezeggenschapsraad naar voren dat een nader onderzoek naar andere schooltijden en dan vooral een vorm van continurooster ook kansen zou kunnen bieden voor de locatie Wilhelmina. Binnen het team van deze locatie bestaat ook draagvlak om onder de ouders een nader onderzoek te verrichten om te bezien hoe de wensen liggen om eventueel van de huidige meer traditionele schooltijden naar een vorm van continurooster over te gaan. Voor de schoolleiding en de medezeggenschapsraad was dit voldoende aanleiding om bij deze discussie de mening van alle ouders/verzorgers van deze locatie en die van de ouders/verzorgers van de kinderen die nog niet naar school gaan, maar wel zijn aangemeld te betrekken. De schoolleiding en de Medezeggenschapsraad vinden het erg belangrijk dat de mening van de ouders over dit belangrijke onderwerp wordt gehoord. Wanneer een school besluit om de begin en eindtijden te veranderen is een school zelfs verplicht om een raadpleging onder de ouders te houden. De Medezeggenschapsraad en de schoolleiding hebben vooraf afgesproken dat draagvlak onder de ouders voor veranderingen belangrijk is. Het begrip draagvlak is ingevuld door uit te spreken dat er sprake is van draagvlak vanaf minimaal 60 %. Het percentage draagvlak moet dan wel gebaseerd zijn op een responsepercentage van minimaal 70 %. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij de verandering van de schooltijden en ziet het als haar taak om de mening van ouders goed te vertegenwoordigen. m haar werk goed te kunnen verrichten en om de schoolleiding goed te kunnen adviseren is dit onderzoek mede verricht. De schoolleiding wil op basis van alle ontwikkelingen in de maatschappij, de directe omgeving en beschikbare informatie het beleid voor de school op de korte, maar vooral ook op de langere termijn vorm kunnen geven. Goed weten hoe de huidige ouders, maar ook de ouders van de kinderen die de school nog gaan bezoeken naar het onderwerp schooltijden kijken is daarbij heel belangrijk. In dit onderzoek is er door de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding voor gekozen samen op te trekken, maar de rollen en functies te scheiden op de momenten waar dat hoort en wordt verwacht. In deze rapportage worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daar waar relevant zijn verschillen weergegeven tussen ouders van nieuwe leerlingen, de afzonderlijke groepen en de drie bouwen (nderbouw - nieuwe leerlingen en de leerjaren 1-2 ) (Middenbouw leerjaren 3, 4 en 5) (Bovenbouw leerjaren 6 en 7). Erik de Jong Directeur o.b.s. De Driekleur 3

4 2. Methode van onderzoek 2.1 Doelstelling van het onderzoek De doelstellingen van dit onderzoek zijn: Inzicht verwerven in de voorkeuren m.b.t. drie verschillende schooltijdmodellen onder ouders van leerlingen en toekomstige leerlingen van De Driekleur Wilhelmina; Inzicht verwerven in de bereidheid onder ouders om bij wijziging van de schooltijden naar een vorm van continurooster een beperkte financiële bijdrage te leveren; Inzicht verwerven in het huidige gebruik van B.S.. en de behoefte aan B.S.. bij een verandering van de schooltijden; Ruimte te bieden aan ouders om opmerkingen, adviezen en tips schriftelijk kenbaar te maken. 2.2 nderzoeksopzet Het onderzoek heeft door middel van een schriftelijke enquête plaatsgevonden. Deze enquête is op 8 december 2015 gestart. Alle ouders van de (nieuwe) leerlingen hebben de enquêteformulieren met de begeleidende brief thuis ontvangen. Voor ieder kind is er een enquêteformulier verstuurd. Een gezin met bijvoorbeeld drie kinderen heeft dan ook drie enquêteformulieren ontvangen. De enquête is niet anoniem uitgevoerd. Dit om goed zicht te krijgen op alle gegevens per leerjaar, om in een later stadium eventueel gericht aanvullende vragen te kunnen stellen en om gericht te kunnen reageren op gemaakte opmerkingen, adviezen en tips. uders hadden tot en met 8 januari 2016 de tijd om de enquête in te vullen en in te leveren. 2.3 De Vragenlijst De vragenlijst bestaat uit 8 gesloten vragen (vragen waarbij gekozen kan worden uit voorgecodeerde antwoorden), en is er ruimte voor het maken van opmerkingen. De vragenlijst is als bijlage bij deze rapportage gevoegd Rapportage In de rapportage zullen we steeds aangeven waar de cijfers en de grafieken op zijn gebaseerd. We hanteren de volgende niveaus: 1. de groep nieuwe leerlingen 2. de groepen 1/2 A en 1/2 B 3. per leerjaar (leerjaar 3 t/m 7) 4. per bouw (onder*-, midden*- en bovenbouw* ) 5. van de gehele locatie inclusief de nieuwe leerlingen * onderbouw = de nieuwe leerlingen + de groepen 1/2 * middenbouw = de leerjaren 3 t/m 5 * bovenbouw = de leerjaren 6 en 7 4

5 3. nderzoeksresultaten 3.1 Respons De enquête is afgenomen onder de ouders van 224 leerlingen;. 202 leerlingen die al schoolgaand zijn in de groepen 1 t/m 7 en 22 leerlingen die wel zijn ingeschreven, maar nog geen vier jaar oud zijn. Van deze 224 leerlingen zijn in totaal 197 enquêteformulieren ingevuld. Dit betekent een respons van 87,9 %. Dit is voor een dergelijke enquête hoog te noemen. Hieruit kan worden afgeleid dat er een zeer sterke mate van betrokkenheid is met het onderwerp schooltijden. De enquête is als volgt onderverdeeld: aantal respons % Toekomstige leerlingen ,7 % Leerlingen gr. 1 t/m ,6 % Totaal ,9 % aantal Respons % Leerlingen gr. 1 t/m ,5 % Leerlingen gr. 3 t/m ,8 % Leerlingen gr. 6 t/m ,1 Totaal , Voorkeur voor model schooltijden Aan de ouders is gevraagd om aan te geven naar welk model hun voorkeur uitgaat. Waarbij de ouders konden kiezen tussen de drie genoemde modellen, maar ook geen voorkeur konden aangeven. Hieronder treft u de tabel en de grafische weergave van de gehele school inclusief de nieuwe kinderen. Weergave gehele school inclusief nieuwe leerlingen Aantal geen voorkeur Aantal huidige rooster Aantal variant Continurooster Met vrije woendagmid. Aantal variant continurooster Vijf gelijke dagen Geen voorkeur Huidige rooster Vrije woensdagmid. vijf gelijke dagen continu beide varianten samen Totaal school ,0 % 14,7 % 77,7 % 6,6 % 84,3% Er is gezien het gezamenlijke percentage dat de voorkeur heeft uitgesproken voor één van beide varianten van een continurooster (84,3 %) sprake van draagvlak, waarbij de variant met de vrije woensdagmiddag het duidelijkst naar voren komt (77,7 %). Totaal locatie Wilhelmina geen voorkeur continu wo mi vrij 7% huidig rooster continu vijf gelijk 1% 15% 77% 5

6 Groep Wanneer verder wordt ingezoomd per bouw en vervolgens per leerjaar zien we het volgende beeld: Aantal geen voorkeur Aantal huidige rooster Aantal variant Continurooster Met vrije woendagmid. Aantal variant continurooster Vijf gelijke dagen Geen voorkeur Huidige rooster Vrije woensdagmid. vijf gelijke dagen continu beide varianten samen Nwe % 25 % 69 % 6 % 75 % kinderen ½ A % 16 % 68 % 13 % 81 % ½ B % 17 % 75 % 8 % 83 % Totaal ,4 % 18,3 % 70,4 % 9,9 % 80,3 % b % 17 % 75 % 8 % 83 % 3/ % 5 % 95 % 0 % 95 % % 12 % 76 % 12 % 88 % % 14 % 79 % 7 % 86 % Totaal % 12,4 % 80,9 % 6,7 % 87,6 % Mb % 20 % 80 % 0 % 80 % % 6 % 88 % 0 % 88 % Totaal Bb ,7 % 13,5 % 83,8 % 0 % 83,8 % Grafisch weergegeven zien deze resultaten er als volgt uit: nderbouw 10% 1% Geen Voorkeur 18% Huidig Rooster 71% Continu-rooster vrije wo -mid Continu-rooster vijf gelijke dagen Middenbouw 7% 0% 12% Geen Voorkeur Huidig Rooster 81% Continu-rooster vrije wo -mid Continu-rooster vijf gelijke dagen 6

7 Bovenbouw 0% 3% 13% Geen Voorkeur Huidig Rooster 84% Continu-rooster vrije wo -mid Continu-rooster vijf gelijke dagen 3.3 Bereidheid beperkte financiële bijdrage bij varianten continuroosters Aan de ouders die voor één van de twee varianten van het continurooster hun voorkeur hadden uitgesproken of hadden aangegeven geen voorkeur te hebben, is gevraagd of zij bereid zijn voor een stukje extra kwaliteit een beperkte financiële bijdrage te leveren van 1,00 of 2,00 per kind per schoolweek. In onderstaand schema zijn de uitkomsten hiervan weergegeven. 25 Bijdrage bereidheid Nieuw W-1/2A W-1/2B W-3 W-3/4 W-4 W-5 W-6 W-7 bijdrage 1,- bijdrage 2,- 162 hebben ouders deze vraag beantwoord: Een bijdrage van 1,00 per kind per week 105 ouders (65 %) Een bijdrage van 2,00 per kind per week 19 ouders (12 %) Geen financiële bijdrage 38 ouders (23 %) Van deze 162 ouders is 77 % bereid om een beperkte financiële bijdrage te leveren 3.4 Bereidheid tot bieden van hulp bij uitvoering van continurooster 183 ouders hebben deze vraag beantwoord: Wel bieden van hulp bij uitvoering 109 (60%) ouders reageren positief Geen hulp bij uitvoering 74 (40 %) ouders geven aan geen hulp te kunnen of willen bieden 7

8 30 Hulp bieden Nieuw W-1/2A W-1/2B W-3 W-3/4 W-4 W-5 W-6 W-7 Ja Wel hulp Nee geen hulp 3.5 Behoefte aan een informatie-avond Behoefte info-avond 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ja wel info-avond Nee geen info-avond Bij de vraag of er behoefte is aan een informatie-avond geeft 41 % van de ouders aan (die de vraag hebben ingevuld) hier behoefte aan te hebben en 59 % van de ouders niet. 3.6 Gebruik BS op dit moment Aan de ouders is gevraagd of hun kind op dit moment gebruik maakt van de Buiten Schoolse pvang. 184 ouders hebben deze vraag beantwoord 145 ouders geven aan geen gebruik te maken van de BS (79 %) 39 ouders geven aan wel gebruik te maken van de BS (21 %) Van de 21 % ouders die wel gebruik maken van de BS is de verdeling weer als volgt: 11 % 1 dag per week 8 % 2 dagen per week 2 % 3 dagen per week 3.7. Ruimte voor opmerkingen 8

9 In de enquête is voor de ouders ruimte gelaten om opmerkingen te plaatsen. Hier is gebruik van gemaakt. De meeste opmerkingen laten zich in grote lijnen verdelen in de volgende categorieën: *positieve opmerkingen over de invoering van een continurooster *kritische opmerkingen over de invoering van een continurooster *vragen om een specifieke invulling van de financiële bijdrage en de verantwoording hiervan *de nadrukkelijke wens om de vrije woensdagmiddag te behouden ()) *over het meenemen van een eigen lunchpakketje bij een continurooster (..). *overige opmerkingen 3.8 Peiling onder de leerkrachten van de locatie Wilhelmina naar voorkeur lestijden ok onder de leerkrachten is gepeild hoe zij staan t.o.v. een mogelijke verandering van de lestijden. De tabel hieronder laat de verdeling zien en daarmee het draagvlak onder de leerkrachten. 12% Team W 52% 24% 12% geen voorkeur huidig rooster continu wo mi vrij continu vijf gelijk 4. Conclusies en aandachtspunten 4.1 Conclusies p basis van de resultaten van de enquête kunnen de volgende conclusies worden geformuleerd: De Driekleur Wilhelmina heeft een groep ouders die in hoge mate betrokken is bij het onderwerp van de enquête Schooltijden. Gezien de sterke betrokkenheid is het van belang om de onderzoeksresultaten en de te nemen stappen goed te communiceren met alle ouders. Het deelnamepercentage aan de enquête is hoog en biedt voldoende draagvlak om beleidsvoorstellen op te kunnen formuleren. Kijken we naar de voorkeur die ouders hebben voor het huidige rooster of een vorm van continurooster, dan is er duidelijke voorkeur (84,3 % van de ingeleverde formulieren) voor een vorm van een continurooster. De variant met de vrije woensdagmiddag geniet binnen deze groep voorkeur (77 %). 4.2 Aandachtspunten Deze punten moeten gezien worden als aandachtspunten voor het verdere proces gebaseerd op de uitkomsten van de enquête. 9

10 Welk model er ook gekozen wordt, geen van de drie voldoet aan de wensen van alle ouders. Voorkeur voor schooltijden hangt nauw samen met de persoonlijke situatie van verschillende gezinnen. Deze enquête laat deze diversiteit aan wensen zien, maar toont tevens een sterke wens aan bij een grote groep ouders om de schooltijden te veranderen naar een continurooster waarbij de variant met de vrije woensdagmiddag het sterkst naar voren komt. Het belang van communicatie over schooltijden en de consequenties daarvan voor ouders en leerlingen is groot. In het verdere proces is het van belang de communicatie helder, tijdig en open te laten verlopen. Het feit dat er mogelijk andere schooltijden komen, kan onder sommige ouders zorgen voor onzekerheid. Uit de toelichtende opmerkingen blijkt dat sommige ouders vrezen voor financiële consequenties en de praktische haalbaarheid m.b.t. hun eigen werktijden. Indien besloten wordt tot het wijzigen van de schooltijden moet er bekeken worden op welke wijze de school rekening kan houden met deze zorgen. Heldere afspraken met kidoki m.b.t. de BS zijn belangrijk. 10

11 Peiling schooltijden Locatie Wilhelmina o.b.s. de Driekleur Geachte ouders/verzorgers, p onze Daltonlocatie hebben we in een traject met de ouders en het team bewandeld m.b.t. de schooltijden. We hebben toen met elkaar gekeken naar de wettelijke mogelijkheden, bestuurlijke afspraken, maar vooral ook naar de wensen van de ouders. De schooltijden liggen immers al jaren vast, maar de wereld om ons heen verandert. p de Daltonlocatie heeft dat toen geleid tot de invoering van een continurooster per augustus Uit de tevredenheidspeiling van 2014 (na twee jaar andere schooltijden op de Daltonlocatie) gehouden onder de ouders bleek dat er ook een aanzienlijk verschil zat tussen de twee locaties in tevredenheid m.b.t. de schooltijden en het overblijven tussen de middag. Een aantal ouders van de locatie Wilhelmina gaf in deze peiling (bij de opmerkingen) aan open te staan voor verandering van de schooltijden. Hoe tevreden bent u over de huidige schooltijden? Hoe tevreden bent u over het overblijven tussen de middag? (afkomstig uit oudertevredenheidspeiling 2014) De verticale groene lijn geeft de gemiddelde landelijke tevredenheid aan. De rode blokjes geven het gemiddelde aan van de school, locatie of bouw. De oranje balk de range van de scores. ok binnen de medezeggenschapsraad en het leerkrachtenteam zijn de schooltijden onderwerp van gesprek. mdat het eventueel wijzigen van de schooltijden een belangrijk besluit is, vraagt dit om een zorgvuldig besluitvormingstraject. De eerste stap die we in dit traject zetten is een vragenlijst voor alle ouders van locatie Wilhelmina om te peilen of er inderdaad een behoefte bestaat om de schooltijden te wijzigen. De Medezeggenschapsraad (MR) is uw vertegenwoordiging en heeft op het punt van schooltijden instemmingsrecht. mdat dit een belangrijk besluit is, willen wij eerst van u, ouders/verzorgers, uw mening horen. Vervolgens zal de MR op basis van de resultaten van de peiling een besluit nemen, waarbij de belangen van de leerlingen en ouders, de leerkrachten als de directie zorgvuldig worden afgewogen We stellen u in de peiling drie keuzemogelijkheden voor. Deze drie varianten komen in het land het meest voor. Dit zijn naast het huidige rooster, twee varianten van een continurooster. Bij een continurooster eten in principe 11

12 alle kinderen in de klas samen met hun eigen leerkracht, daarna gaan de kinderen onder toezicht van bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker, een leerkracht of vrijwilligers even buitenspelen en daarna verder met het lesprogramma. Waarbij we opmerken dat de genoemde tijden in de definitieve uitwerking iets zouden kunnen variëren. Met deze peiling willen we meten welke variant de meeste voorkeur geniet.. Bij deze peiling geldt: - per kind ontvangen de ouders/verzorgers één enquêteformulier. We willen namelijk een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de wensen en voorkeuren in de onder-, middenen bovenbouwgroepen. (onderbouw zijn de groepen 1 t/m 3, de middenbouw zijn de groepen 4 en 5 en de bovenbouw zijn de groepen 6 t/m 8). De ouders van de huidige groep 8 ontvangen geen formulier aangezien deze groep volgend jaar van school af is. nze verdere plannen zullen we baseren op draagvlak. We kijken daarbij naar hoe de verdeling van de uitgebrachte voorkeuren ligt als totaal van de gehele school, maar ook naar de verdeling in de onder-, midden- en bovenbouwgroepen. U kunt zich ongetwijfeld wel voorstellen dat wanneer er bijvoorbeeld 85 % van de ouders in de groepen 1 t/m 5 voor een vorm van continurooster is, terwijl in de bovenbouw 45 % voor een vorm van continurooster is, wij dit in onze besluitvorming (en later in de uitwerking van de plannen) mee zullen wegen. De kinderen van de onderbouwgroepen gaan immers nog het langst hier naar school en het zegt zeer waarschijnlijk ook iets over de wensen van toekomstige ouders van onze school. De Medezeggenschapsraad en de directie zullen gedurende dit traject op enig moment een informatieavond te beleggen. Wij verzoeken u vriendelijk om op de bijgevoegde brief uw voorkeur aan te kruisen en het formulier in te leveren bij een van de leerkrachten. Uw formulier dient uiterlijk op vrijdag 8 januari a.s. ingeleverd te zijn. Na de uiterste inleverdatum zullen we zo snel mogelijk alle voorkeuren inventariseren en de uitkomsten via een speciale editie van onze Nieuwsbrief aan u bekendmaken. Pas nadat de uitkomsten zijn gepubliceerd, zal de Medezeggenschapsraad in een, MR-vergadering een besluit nemen over het vervolg van het traject. Deze vergadering zullen wij natuurlijk ook in de Nieuwsbrief aankondigen. We willen naast een zorgvuldige besluitvorming, uiteraard ook zorgen voor een zorgvuldige communicatie en een (eventueel) zorgvuldig invoeringstraject. Dit betekent dat wij u op de hoogte zullen houden van alle ontwikkelingen door middel van de nieuwsbrief en dat we een apart adres hebben geopend voor vragen en opmerkingen.. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Erik de Jong (directeur van De Driekleur), Frank van Adrichem (locatieleider), of aan één van de MR-leden. Een mail met uw vraag sturen naar of naar mag uiteraard ook. Met vriendelijke groet, Marcel de Voogd (namens oudergeleding MR en werkgroep Schooltijden ) Rick van Dongen (namens personeelsgeleding MR en werkgroep Schooltijden) Frank van Adrichem (locatieleiding) Erik de Jong (directeur) 12

13 Peiling schooltijden o.b.s. De Driekleur Locatie Wilhelmina december 2015 Waar gaat uw voorkeur naar uit m.b.t. Andere schooltijden op obs De Driekleur? 1. Geen voorkeur (ga verder vanaf punt 5) 2. Huidig rooster (ga verder vanaf punt 6) Ma 8:30-12:00 13:15-15:15 Di 8:30-12:00 13:15-15:15 Wo 8:30-12:15 Do 8:30-12:00 13:15-15:15 Vr 8:30-12:00 13:15-15:15 3. Continurooster, met behoud van vrije woensdagmiddag Ma 8:30-12:00 12:45-14:30 Di 8:30-12:00 12:45-14:30 Wo 8:30-12:15 Do 8:30-12:00 12:45-14:30 Vr 8:30-12:00 12:45-14:30 4. Continurooster, met vijf gelijke dagen Ma 8:30-12:00 12:45-14:15 Di 8:30-12:00 12:45-14:15 Wo 8:30-12:00 12:45-14:15 Do 8:30-12:00 12:45-14:15 Vr 8:30-12:00 12:45-14:15 5. Wanneer u kiest voor één van de twee vormen van een continurooster of u heeft geen voorkeur aangegeven, bent u dan bereid om een beperkte financiële bijdrage te leveren per kind per schooljaar voor toezicht en extra spelmateriaal? Ja, 1,00 per kind per week Ja, 2,00 per kind per week Nee 6. Bent u indien er voor een vorm van continurooster wordt gekozen bereid om de school hierbij (af en toe of met regelmaat) als vrijwilliger (al dan niet met een vrijwilligersvergoeding) te helpen? Ja Nee 7. Heeft u behoefte aan een informatieavond voorafgaand aan de besluitvorming? Ja Nee Wanneer besloten zou worden tot de invoering van één van de twee varianten van een continurooster dan heeft dit ook gevolgen voor de BuitenSchoolse pvang verzorgd door kidoki en daar gaat de volgende vraag over. 13

14 8. Maakt uw kind op dit moment gebruik van de BS? Nee Ja 1 dag Ja 2 dagen Ja 3 dagen Ja 4 dagen Ja 5 dagen 9. Groep : 10. Naam ouder : 11. Naam kind : * Deze enquête voeren wij niet anoniem uit omdat we graag de mogelijkheid behouden om n.a.v. de enquête of de gemaakte opmerkingen u aanvullende vragen te kunnen stellen. 14. Ruimte voor opmerkingen, suggesties e.d. * Deze enquête voeren wij niet anoniem uit omdat we graag de mogelijkheid behouden om n.a.v. de enquête of de gemaakte opmerkingen u aanvullende vragen te kunnen stellen. 14

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven.

We willen voor dit traject 2 jaar uittrekken, zoals we al in een eerdere nieuwsbrief hebben aangegeven. Extra Nieuwbrief over Andere schooltijden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we willen gaan verkennen of andere schooltijden een optie zijn voor onze school. We vinden de mening van de

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle

Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Inventarisatie draagvlak continurooster onder ouders O.B.S. Martenaskoalle Bas Verstraten en Sina Brander oudergeleding medezeggenschapsraad aug. 2015 1 Ouders/verzorgers van kinderen uit fasen 1 t/m 15

Nadere informatie

Andere tijden op Villa Vlinderhof

Andere tijden op Villa Vlinderhof Andere tijden op Villa Vlinderhof Werkgroep Andere tijden Odette Schrauwers (ouder) Ruud van Hamont (ouder, MR) Marjo Lagarde (leerkracht) Tamara van Meerkerk (leerkracht, MR) Mariëlle Vercammen (directrice,

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling

Samenvatting. resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling. Kbs Noorderpoort Samenvatting resulaten ouder/leerlingtevredenheidspeiling Samenvatting resultaten ouder/leerling tevredenheidspeiling Dongen, februari 2011 Beste ouders/verzorgers, In november 2010 heeft u deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling voor onze school. 143 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster

Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Informatieavond 5-gelijkedagenrooster Programma Inleiding Presentatie Ouders van Waarde Mariecke Schipper Pauze- schriftelijk vragen indienen Vragenronde met forum Afsluiting Met de (school)tijd mee informatieavond

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE OUDERTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons op

Nadere informatie

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden?

Vervolg. 2 e informatieavond Andere schooltijden? Vervolg 2 e informatieavond Andere schooltijden? Agenda Doel van deze avond Terugblik Concrete invulling van voorkeursmodellen Ouderraadpleging Vragen en slot Terugblik Twee informatieavonden in mei: Aanleiding

Nadere informatie

Respons enquête schooltijden

Respons enquête schooltijden 12 februari 2016 26 e jaargang nr 23 Weekjournaal 16 februari Open dag! 17 februari Studiedag team; alle kinderen vrij 18,22,23 febr. 10-minutengeprekken groepen 1 t/m 7 26 februari Meesters en juffendag

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos

continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos continurooster 4 of 5 gelijke dagen G.A. de Ridderschool, 12 oktober 2015 Jan de Vos Programma Welkom (voorzitter MR) Informatieve uitleg 2 modellen (Jan de Vos) 4 gelijke dagen en woensdagochtend 5 gelijke

Nadere informatie

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014

Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Informatiedocument continurooster voor De Marlijn december 2014 Beste ouders / verzorgers van De Marlijn, Eerder bent u al geïnformeerd dat we als school bezig zijn met een onderzoek naar de wenselijkheid

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016

Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Schooltijden, een keuze! bs Antonius, dinsdag 23 feb 2016 Agenda De aanleiding Het proces Informatie over bestaande concepten Het vervolg Vragen en gesprekken Afsluiting Aanleiding Vorig schooljaar: ruime

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Cypressenhof 26 november 2015 Programma Het traject Andere Tijden + vervolg Andere Tijden, wat houdt dat in Onze plannen in de praktijk Reactie van team

Nadere informatie

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model.

Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Informatie Vijf-gelijke-dagen-model. Directie, Team en MR zijn voornemens om het 5 gelijke dagen schoolrooster in te voeren. Wij willen u hierover tijdens de ouderavond op 23 februari informeren. Hieronder

Nadere informatie

Andere schooltijden..

Andere schooltijden.. Andere schooltijden.. Ongeveer 28-32% van de gezinnen is vanavond vertegenwoordigd. Team volgt ook traject (redelijk vergelijkbaar). Deze infoavond Doel: Informatie / achtergronden geven m.b.t. andere

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Advies andere tijden

Advies andere tijden Advies andere tijden Aan: Directie St Josephschool te Emmeloord Van: Medezeggenschapsraad Datum: Juli 2016 Inhoudsopgave: 1. Aanleiding 2. Totstandkoming 2.1 Informatie 2.2 Gegevens 2.3 Ouderavond 2.4

Nadere informatie

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016

WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 WELKOM DINSDAG 29 NOVEMBER 2016 1 Welkom en introductie Irma Verkerk, directeur 2 Andere schooltijden: waarom? Eef Niezing, college van bestuur 3 Ondernomen stappen (proces) tot nu toe Irma Verkerk, directeur

Nadere informatie

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster

Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Thema Nieuwsbrief Denktank nieuw lesrooster Inhoudsopgave > Terugblik denktank pagina 1 > Resultaten enquête november jl. pagina 2 > Acties naar aanleiding van enquête pagina 3 > Opstellen nieuw lesrooster

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden

Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden Met de (school)tijd mee informatieavond over andere schooltijden DE OUDERORGANISATIE VAN CHRISTELIJK ONDERWIJS & KINDEROPVANG Met de (school)tijd mee Wat komt aan de orde? Waarom? 5-gelijke-dagen-naar-school

Nadere informatie

Evt. andere schooltijden 17 april 2012

Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Evt. andere schooltijden 17 april 2012 Aandachtspunten 2011-2012 Aangekondigd op de algemene ouderavond: Tijd voor andere schooltijden? Onderzoek naar mogelijkheden Onderzoek naar belangstelling Team en

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk?

2. Waarom is de overblijf zoals die nu georganiseerd wordt niet langer mogelijk? Veel gestelde vragen Andere schooltijden? Onderstaande lijst van vragen en antwoorden is opgesteld door leden van de werkgroep Andere schooltijden? en is bedoeld om antwoord te geven op de vragen die op

Nadere informatie

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016

Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Andere Tijden in onderwijs Hoe delen we de tijd in? Burcht Rietheim 14 januari 2016 Programma Welkom Waarom een verkenning van Andere Tijden Informatie Andere Tijden Praktijk ervaringen en resultaten onderzoek

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

2 e Informatie avond. 5 gelijke dagen model 5 maart Medezeggenschapsraad Paschalisschool. versie 1.0.

2 e Informatie avond. 5 gelijke dagen model 5 maart Medezeggenschapsraad Paschalisschool. versie 1.0. 2 e Informatie avond 5 gelijke dagen model 5 maart 2013 Medezeggenschapsraad Paschalisschool versie 1.0. Agenda 19.30 Introductie & terugblik 19:40 Waar over kunt u uw mening geven? 19:50 Toelichting op

Nadere informatie

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012

Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Continurooster? Voorlichtingsbijeenkomst ouders 28 november 2012 Agenda Inleiding Het continurooster Voor- en nadelen continurooster Consequenties? Aanpak Afsluiting Inleiding Waarom de schooltijden veranderen:

Nadere informatie

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden?

Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? FAQ andere schooltijden Q1 Waarom moeten de schooltijden herzien worden? A1 Er zijn vier aanleidingen waarom we het proces zijn gestart om te kijken naar andere schooltijden. Hieronder zijn de aanleidingen

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Traditionele schooldag

Traditionele schooldag Aan de slag naar andere tijden Andere Tijden Jan Littink Deventer PO Andere Tijden 8 juni 2015 Traditionele schooldag Aan de slag met de schooldag? 1 Vanaf jaren 80 Aan de slag met de schooldag? Verandering

Nadere informatie

Andere schooltijden??

Andere schooltijden?? Andere schooltijden?? Doel van de avond: Ouders informeren zodat zij een gefundeerde keus kunnen maken over een eventuele wijziging van schooltijden. Vanavond: 1. Van initiatief tot nu 2. maatschappelijke

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven

Activiteitenplan MR basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven Activiteitenplan MR Basisschool de Hoeven 2015-2016 1 Beste lezer, Voor u ligt het activiteitenplan van de MR van basisschool de Hoeven. Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2015-2016.

Nadere informatie

Schooltijdenonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Schooltijdenonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Schooltijdenonderzoek 2015 Eindrapportage Baken Adviesgroep November 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 3 1.3 Toelichting grafieken 3 2 Respons

Nadere informatie

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Whitepaper tussenschoolse opvang Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Stichting Lunchen op School (LoS) April 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in

Nadere informatie

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering?

Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Werkgroep schooltijden, tijd voor verandering? Beste ouders/verzorgers en leerkrachten van de Boeier, Dinsdag 13 december zijn wij met een werkgroep bij elkaar geweest om ons te buigen over een onderzoek

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)?

[CONTINUROOSTER] Wat is een continurooster (CR)? Wat is een continurooster (CR)? [CONTINUROOSTER] In een continurooster hebben de kinderen twee keer een korte pauze op school (één van een kwartier en één van een half uur) en zijn zij vroeg vrij. Flevosprong

Nadere informatie

nummer 6. Anselderlaan GL Eygelshoven Met: - terugkoppeling OTP

nummer 6. Anselderlaan GL Eygelshoven Met: - terugkoppeling OTP 2013-2014 nummer 6 Met: - terugkoppeling OTP Anselderlaan 10 6471GL Eygelshoven info.rkbsdeveldhof@movare.nl Veldhof Actueel 2013-2014 1 Ouderenquête 2013-2014 In de maand april heeft u van ons een vragenlijst

Nadere informatie

Protocol continurooster versie juni 2013.

Protocol continurooster versie juni 2013. . Inhoudsopgave 1. Inleiding en totstandkoming 2. De praktijk 2.1. Eten en drinken 2.2. Lesuren leerlingen verdeeld over 8 schooljaren 2.3. Arbeidstijden leraren 3. Afspraken rondom het continurooster.

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel

Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Notulen openbare vergadering Medezeggenschapsraad De Triangel Datum: 20 december 2011 Aanwezig: Janny Hakkers, Colinda van Milligen, Gezien Stam Afwezig met kennisgeving: Jan-Matthijs Hulsman, Marianne

Nadere informatie

PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER

PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER PROCEDURE SEMI- CONTINUROOSTER GBS de Levensboom Inhoudsopgave 1. Doelstelling 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Aanleiding... 3 1.3. Uitgangspunten... 3 2. Werkwijze 4 3. Voorbereiding Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Jaarverslag MR Jenaplanschool het Vlot 2014-2015

Jaarverslag MR Jenaplanschool het Vlot 2014-2015 Onderwerp: Status: Jaarverslag 2014-2015 van de medezeggenschapsraad van openbare basisschool Het Vlot te Gouda, onderdeel van Stichting Klasse Definitief, september 2015 Vooraf Dit is het jaarverslag

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden?

Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Informatiebijeenkomst Nieuwe schooltijden? Agenda Informatieavond 1. Aanleiding voor deze informatiebijeenkomst 2. Maatschappelijk en wettelijk kader 3. Mogelijke schooltijdenmodellen op een rij 4. Met

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en

5 gelijke dagen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 om en Nieuwsbrief 5 3 december 2014 Beste ouders, verzorgers, Dinsdag 25 november was de 2 e de voorlichtingsavond. De inhoud van de informatie was vrijwel gelijk aan de eerdere voorlichtingsavond van 3 november.

Nadere informatie

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013

Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Ouderavond De Zonnewijzer 5 maart 2013 Inhoud van de avond 19:30 20:15 uur 20:30 21:15 uur Ontwikkelingen tot nu toe Ouder enquête (WMK-PO) Successen De toekomst Zorg en begeleiding (Judith) Continu rooster

Nadere informatie

Presentatie Andere Tijden

Presentatie Andere Tijden Presentatie Andere Tijden Medezeggenschapsraad van tijdschema 20.00 uur achtergrondinformatie in de hal 20.20 uur opdracht: in gesprek in lokalen 20.50 uur vervolg in de hal 21.00 uur afsluiting 1 geschiedenis

Nadere informatie

Informatie avond (andere) schooltijden WELKOM. 2 november Aanleiding

Informatie avond (andere) schooltijden WELKOM. 2 november Aanleiding Informatie avond (andere) schooltijden WELKOM 2 november 2015 Aanleiding Steeds meer scholen zijn de laatste jaren overgestapt naar een continu rooster Steeds meer ouders tonen interesse voor een continu

Nadere informatie

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015

Overblijven/andere schooltijden op de St. Bernadetteschool 2015 Tussen Schoolse Opvang (TSO): overblijven/andere schooltijden op de Bernadetteschool 1 Aanleiding De Bernadetteschool heeft sinds jaar en dag een overblijfsysteem waarbij kinderen overblijven en ouders,

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013

Herman Broerenschool Delft. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs Haarlem, september 2013 Delft Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2013 Haarlem, september 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Delft Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

ICBS De Tweemaster Vijfhuizen. Schooltijdenonderzoek ouders Basisonderwijs 2016. Haarlem, februari 2016

ICBS De Tweemaster Vijfhuizen. Schooltijdenonderzoek ouders Basisonderwijs 2016. Haarlem, februari 2016 Vijfhuizen Schooltijdenonderzoek ouders Basisonderwijs 2016 Haarlem, februari 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Vijfhuizen

Nadere informatie

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015

Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Ouderavond Ander Schooltijden 1 april 2015 Aanleiding van de ouderavond In 2013 is er vanuit ouders de vraag gekomen over ander schooltijden. De vraag is door MR opgepakt. Er is eind 2013 een oriënterende

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS Matthias voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014)

Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) Totaaloverzicht uitslag ouderenquête Andere schooltijden (januari 2014) 1 Reacties: Ben nu niet anders gewend... zie geen extra voordelen zoals het nu is Niets van hierboven 5 dezelfde dagdelen school

Nadere informatie

Continurooster op de Contrabas?

Continurooster op de Contrabas? Continurooster op de Contrabas? Laat je goed informeren!! 3 en 4 april Welkom Even voorstellen Peter Spuijbroek Lia van der Horst Waarom? Verandering schooltijden 2011-2012 Diverse verzoeken van ouders

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school.

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers

Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos. Informatie voor ouders en verzorgers Andere (school)tijden in het onderwijs en op De Windroos Informatie voor ouders en verzorgers Andere tijden in het onderwijs Opzet van deze bijeenkomst Waarom andere tijden? Traject tot nu toe Wat is het,

Nadere informatie

Het 5-gelijkedagenrooster

Het 5-gelijkedagenrooster Het 5-gelijkedagenrooster Informatie voor ouders op een rij Deel 1: Veel gestelde vragen en de antwoorden Deel 2: Argumentenkaart met de veel gehoorde voor- en nadelen over het 5-gelijkedagenmodel. MR

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Stappenplan LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan LEERLINGTEVREDENHEIDSPEILING Door het afnemen van een Leerlingtevredenheidspeiling geeft u aan de mening van uw leerlingen serieus te nemen bij het werken aan de kwaliteit van de school. Leerlingen

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Montessorischool Algemeen Onlangs hebben de ouders van Montessorischool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 58 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model

Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model Plan van aanpak 5-gelijke-dagen model 2016-2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Waarom het 5 gelijke dagenmodel? 3. Uitwerking 5 gelijke dagenmodel 4. Overig 1. Voorwoord BS de Zonnewijzer voert m.i.v. schooljaar

Nadere informatie

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster

Vragen van de MR aan CSV nav voorstel Continurooster 1. (Snelheid van) het proces: Wat is de aanleiding om het continurooster ineens op de agenda te zetten? Hoeveel scholen van Kalisto hebben een vorm van continurooster en hoeveel hebben variant A en hoeveel

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Totstandkoming... 3 3. Voor- en nadelen continurooster... 4 4 Schooltijden... 5 4.1 Urenverantwoording leerlingen over

Nadere informatie

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012

Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Continu-rooster Drie-eenheid Oldenzaal Informatieavonden 23 en 24 januari 2012 Inhoud Wat is het? Waarom? Voor- en nadelen voor: De leerling De ouder De leerkracht De financiën De omgeving (andere scholen,

Nadere informatie

3 juli 2015 Nummer 19

3 juli 2015 Nummer 19 3 juli 2015 Nummer 19 Inhoud: Elzeneindfestijn (ingekomen) Muze Misse Kwaliteitsvragenlijsten (KVL) Gezinsviering Laatste oproep aanmelden typecursus Herinnering Uitkomsten enquête continurooster Vervangingen

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Start van het schooljaar

Start van het schooljaar 3 SEPTEMBER 2014 1 Start van het schooljaar De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer bijna op. Voor sommige kinderen was het begin best even spannend, een nieuwe juf of meester,

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 26 jan 2017

CBS Nije-Kroost 26 jan 2017 CBS Nije-Kroost 26 jan 2017 www.cbsnijekroost.nl Nieuwe leerlingen In groep 1/2c: Norah Welkom op Nije-Kroost! We wensen je een fijne tijd op onze school! Uitslag ouder- en leerlingtevredenheidspeiling

Nadere informatie

Special Andere Schooltijden

Special Andere Schooltijden Special Andere Schooltijden Inleiding Beste ouders/verzorgers, Wanneer je over het onderwerp andere schooltijden gaat praten, merkten wij als commissie, dat iedereen een mening heeft. Dat is ook logisch;

Nadere informatie

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Agenda Opening & Voorstelronde MR Jaarverslag 2014-2015 Verkiezingen MR Jaarplan 2015-2016 Ouderraad Vragen & suggesties Sluiting 1 Oudergeleding Opening

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

Loil, 2 november 2015 Onderwerp: oudertevredenheidspeiling. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Loil, 2 november 2015 Onderwerp: oudertevredenheidspeiling. Beste ouder(s)/verzorger(s), Loil, 2 november 2015 Onderwerp: oudertevredenheidspeiling Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor ouders is een schoolorganisatie niet altijd eenvoudig te overzien. Enerzijds is er de school waarin wij als

Nadere informatie

Andere tijden vragen om andere schooltijden

Andere tijden vragen om andere schooltijden Andere tijden vragen om andere schooltijden Onderwerp: Invoering vijf gelijke dagenmodel Doel: Aanpak: Tijd: Waarom vijf gelijke dagenmodel? Wat betekent dit in de praktijk? Welke kansen zijn er? Presentatie

Nadere informatie

Continurooster. Informatiebrochure ouders

Continurooster. Informatiebrochure ouders Continurooster Informatiebrochure ouders 2017-2018 In het najaar van 2016 is een enquête over het continurooster gehouden onder de ouders. Deze enquête is door 95 gezinnen ingevuld, waardoor de respons

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie