Memo Wet WAS en DBA de huidige stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo Wet WAS en DBA de huidige stand van zaken"

Transcriptie

1 Wet Aanpak Schijnconstructies In de Eerste Kamer hebben alle partijen op 2 juni 2015 ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet biedt een belangrijke basis voor het bereiken van gelijk loon voor gelijk werk. Het doel van deze wet is om er voor te zorgen dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. De meeste onderdelen van de wet zijn per 1 juli 2015 al ingegaan. Enkele onderdelen van deze wet gaan per 1 januari 2016 in werking treden. Overzicht van de maatregelen tegen schijnconstructies die al zijn ingegaan vanaf 1 juli 2015: Ketenaansprakelijkheid voor loon: werkgever en opdrachtgever aansprakelijk De ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het loon is per 1 juli 2015 uitgebreid. Het belangrijkste onderdeel van deze wet is de invoering van een ketenaansprakelijkheid. Die ketenaansprakelijkheid houdt in dat, naast de werkgever, ook de inlener, aannemer of opdrachtgever aansprakelijk is voor de voldoening van het door de werknemer verschuldigde loon. Voorheen kon alleen de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Er bestond al een ketenaansprakelijkheid, maar die gold alleen in de uitzendbranche voor het betalen van het minimumloon. Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid niet? Bij koopovereenkomsten, bijvoorbeeld als u kantoorartikelen bestelt; Als zzp ers het uiteindelijke werk doen; Als een particulier een bedrijf inhuurt om werk te doen. Volgorde aansprakelijkheidstelling In beginsel is iedere opdrachtgever aansprakelijk voor de voldoening van het door de werkgever aan de werknemer verschuldigde loon. De wet stelt echter een volgorde aan de aansprakelijkstelling. De vordering is alleen mogelijk tegen de hogere opdrachtgever in de keten indien de vordering tegen de lager gelegen opdrachtgever niet is geslaagd (zie voorbeeld 2) indien: 1. deze geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf heeft; 2. niet in het handelsregister is ingeschreven; 3. in staat van faillissement verkeert en het loon niet uit de vereffening kan worden voldaan; 4. deze bij een onherroepelijke rechtspraak is veroordeeld tot voldoening maar de uitspraak niet ten uitvoer kan worden gelegd; 5. voor zover aannemelijk kan worden gemaakt dat alle maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat het verschuldigde loon niet zou worden betaald. De werknemer dient eerst zijn werkgever aan te spreken en een loonvordering in te stellen. Ook kan direct de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Wordt door de werkgever niet voldaan aan die loonvordering of door de opdrachtgever niet aan de hoofdelijke aansprakelijkstelling dan kan de werkgever de hogere opdrachtgevers aanspreken. Voorbeeld 1: Uw onderneming bouwt in opdracht een bedrijfspand. U besteedt vervolgens een deel van het werk uit aan een onderaannemer. Deze onderaannemer leent op zijn beurt uitzendkrachten in bij een uitzendbureau. Wanneer het uitzendbureau het verschuldigde loon niet volledig en/of niet conform cao betaalt aan de uitzendkrachten, is de onderaannemer daarvoor mede aansprakelijk. Pas als de uitzendkracht het uitzendbureau noch de onderaannemer kan aanspreken, kan hij zich richten tot uw onderneming. Als uw onderneming het verschuldigde loon betaalt, heeft u vervolgens wel de mogelijkheid zich te verhalen op het uitzendbureau en eventueel ook op de onderaannemer. Voorbeeld 2: Uw onderneming geeft opdracht aan een IT-bedrijf een nieuwe website te bouwen, maar halverwege het project gaat het bedrijf failliet. De werknemers van de failliete onderneming kunnen nu u, als opdrachtgever, aanspreken voor de betaling van achterstallig loon. Kan ik als opdrachtgever aansprakelijkheid voorkomen? In de WAS is geregeld dat een opdrachtgever/inlener/aannemer aansprakelijk is indien de opdrachtnemer/uitlener/ onderaannemer zijn personeel niet conform de geldende cao betaalt. Voor het te weinig betaalde loon kan de werknemer niet alleen zijn werkgever aanspreken maar ook de naast hogere schakel. Om dat risico zoveel mogelijk in te perken en te voorkomen kunnen de volgende stappen worden gezet. 1

2 1. Stel vast of de relatie geduid moet worden als overeenkomst van opdracht, inlening of aanneming van werk. Is de relatie niet als zodanig te duiden dan geldt deze bepaling niet. Bij de beoordeling is niet de benaming relevant maar de wijze waarop partijen uitvoering geven aan hun gesloten overeenkomst. 2. Indien de relatie moet worden geduid als een overeenkomst van opdracht, of als inlening of als aanneming van werk stel dan vast of de opdrachtnemer/uitlener/ onderaannemer personeel in dienst heeft. Immers, indien geen personeel in dienst dan is genoemde bepaling in principe eveneens niet van toepassing. 3. Is er wel sprake van personeel, dan dient te worden vastgesteld of: a. er een cao is; b. of die cao algemeen verbindend is verklaard; en c. of en zo ja, onder welke voorwaarden de cao van de opdrachtgever van toepassing is. Deze informatie is van belang om te bepalen op welk loon de desbetreffende werknemers recht hebben. 4. Om te voorkomen dat u verwijtbaar bent, kunt u een aantal maatregelen treffen om die verwijtbaarheid te voorkomen. Daarbij valt te denken aan de volgende zaken: a. het inbouwen van waarborgen in het contract. Daarbij kan worden gedacht aan het opnemen dat de geldende arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Een ander punt is om een procedure af te spreken indien er sprake zou zijn van onderbetaling in de keten. Daarbij valt te denken dat de opdrachtgever zich inzet om dat op te lossen; b. dat het werk tegen een marktconforme prijs wordt verricht en waarvan duidelijk is dat daaruit de verschuldigde lonen en lasten kunnen worden voldaan. c. het opnemen van een kettingbeding; d. opnemen in het contract dat de opdrachtnemer meewerkt aan audits; e. alleen zaken doen met in het handelsregister opgenomen ondernemingen; f. in het contract opnemen dat bij geconstateerde onderbetaling het contract zonder meer kan worden ontbonden; 5. Een mogelijkheid is ook om de externe adviseur/accountant van de opdrachtnemer periodiek te laten verklaren dat de werknemers van de opdrachtnemer conform de geldende wet- en regelgeving zijn en worden betaald. Wel moet worden bedacht dat er geen wettelijke vrijwaring geldt! Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een werknemer of een vakbond toch de opdrachtgever aansprakelijk stellen, omdat niet conform het geldende caoloon is betaald. De rechter zal dan moeten beoordelen of in dat specifieke geval zodanige maatregelen door de opdrachtgever zijn getroffen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Het zal dus even duren voordat er op basis van de rechtspraak mogelijk een lijn is te ontwaren op grond waarvan duidelijk is welke voorzorgsmaatregelen voldoende zijn om als niet-verwijtbaar te worden aangemerkt. Voor de volledigheid: alle opdrachtgevers in een keten kunnen, onder voorwaarden, aansprakelijk worden gesteld. De volgtijdelijke aansprakelijkheid naar de volgende schakel kan pas ingezet worden gezet indien sprake is van ernstige onderbetaling en indien de werknemer binnen één jaar de hoofdopdrachtgever informeert over de onderbetaling. De Wet aanpak schijnconstructies vraagt van ondernemingen een proactieve houding om te verzekeren dat het juiste loon wordt betaald aan werknemers van hun opdrachtnemers of aannemers. Met name wanneer werk of projecten tegen dumpprijzen worden aangeboden is behoedzaamheid geboden. Om risico te mijden, zult u er goed aan doen om uw overeenkomsten aan de nieuwe regels aan te passen! Naming and shaming Inspectie SZW Inspectie SZW controleert en maakt namen bedrijven openbaar De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels voor minimumloon en cao-loon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dus ook van bedrijven die de regels ontduiken. Uitwisseling informatie over werkgevers Als de Inspectie SZW vermoedt dat een werkgever een cao niet naleeft, geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen. 2

3 AOW-gerechtigde werknemers hebben recht op het wettelijk minimumloon Het recht op minimumloon voor AOW ers is opgenomen in het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Deze wet moet per 1 januari 2016 in werking treden. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is echter de uitsluiting van AOW'ers per 1 juli 2015 uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geschrapt. Daarmee hebben medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, per 1 juli 2015 recht op het wettelijk minimumloon en de wettelijke vakantiebijslag. Overzicht van de maatregelen tegen schijnconstructies vanaf 1 januari 2016 Duidelijke loonstrook Werkgevers moeten zorgen dat voor het personeel de loonstroken begrijpelijk zijn. Ook moeten zij op de loonstrook alle bedragen duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt. Hierbij moeten we denken aan het specificeren van de vakantiebijslag (het vakantiegeld in de volksmond) en uitbetaling van eventuele vakantiedagen op de loonstrook. Een all-in uurloon afspreken met uw werknemer is derhalve onverstandig! Daarnaast moet u denken aan het specificeren van reiskostenvergoedingen, onkostenvergoedingen e.d. op de loonstrook. Kortom: uit de loonstrook moet duidelijk blijken uit welke beloningscomponenten deze bestaat. Stiekem vergoedingen verrekenen met het minimumloon zou dus voorgoed verleden tijd moeten zijn! Werkgevers betalen volledig minimumloon Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten, verzekeringspremies of inhoudingen wegens huur inhouden op het (netto)loon. Zie voorbeeld 1. Minimumloon via bank betalen Werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen. Zie voorbeeld 2. Voorbeeld 1: U heeft een werknemer in dienst die een loon heeft op basis van het wettelijk minimumloon. De werknemer woont op uw bedrijfsterrein in een caravan. Voor het gebruik hiervan betaalt hij u maandelijks 150 huur. Vanaf 1 januari 2016 mag dit niet meer. Omdat de werknemer het wettelijk minimumloon verdient, betekent dit dat hij, na aftrek van de huur, netto minder ontvangt dan de wet voorschrijft. Er dient immers ten minste het wettelijk netto minimumloon uitbetaald te worden. Indien u toch de huur van 150 inhoudt en de Inspectie SZW constateert dit bij een controle, dan riskeert u een bestuurlijke boete wegens onderbetaling van het wettelijk minimumloon. Deze boete kan oplopen tot maximaal per onderbetaalde werknemer. Stel dat het om 10 werknemers zou gaan, dan zou u een fikse boete kunnen riskeren tot maximaal ! Zou de werknemer in ons voorbeeld netto verdienen, en het netto minimumloon Voorbeeld : bedragen, dan zou de inhouding hier Het geen netto probleem wettelijk minimumloon vormen. Er is wordt per 1 immers, januari 2016 na aftrek U heeft van 2 de werknemers huur, meer in dienst. dan Werknemer het netto X verdient minimumloon het wettelijk uitbetaald minimumloon ( 1.850). en krijgt dus elke maand netto (behoudens in de maand mei, wanneer de vakantiebijslag betaald wordt). Uw andere werknemer (Y) verdient maandelijks netto. Vanaf 1 januari 2016 betekent dit dus dat: werknemer X: u dient het gehele nettoloon giraal over te maken op de rekening van de werknemer, u mag niets contact betalen. In de maand mei, wanneer u de vakantiebijslag uitbetaald, mag u het meerdere boven wel contact uitbetalen! werknemer Y: u dient (netto) giraal uit te betalen. U mag 250, de rest van het nettobedrag, eventueel contant uitbetalen aan de werknemer. Heeft u een huurafspraak met de werknemer? Vanaf 1 januari 2016 zult u de huur buiten de salarisadministratie moeten regelen. U zou de huur middels een huurovereenkomst met de werknemer kunnen regelen. Richt tijdig uw salarisadministratie in zodat u per 1 januari 2016 aan bovenstaande eisen voldoet! De werknemer kan namelijk naar de kantonrechter stappen en/of een klacht indienen bij Inspectie SZW. U riskeert bij overtreding mogelijk hoge boetes! 3

4 De opvolging van de VAR; de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Naast de Wet Aanpak Schijnconstructies staat er in 2016 nog een ander ingrijpend wetsvoorstel gepland. Het betreft de opvolger van de huidige VAR verklaring (Verklaring arbeidsrelatie), het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). In plaats van de VAR kunt u zekerheid krijgen over de arbeidsrelatie die u aangaat met een opdrachtnemer (ZZPer) door vooraf door de Belastingdienst beoordeelde opdrachtovereenkomsten te gaan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld een gepubliceerde voorbeeld- of sectorovereenkomst zijn, maar ook een specifieke door u opgestelde overeenkomst. Waarom deze nieuwe wetgeving? Dit alternatief voor de VAR is tot stand gekomen na overleg met vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties over de mogelijkheden om de beoordeling van arbeidsrelaties door de Belastingdienst voor zover mogelijk per sector te laten plaatsvinden. De uitgangspunten van het kabinet voor vervanging van de VAR blijven in het alternatief overeind: verbetering van de handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het nieuwe wetsvoorstel betekent dat het bestaande systeem van zogeheten VAR-verklaringen definitief gaat verdwijnen. Vanwege deze komende nieuwe wetgeving geldt in 2015 dat een reeds voor 2014 verkregen VAR ook nog in 2015 mag worden gebruikt, mits er sprake is van ongewijzigde omstandigheden. In andere situaties kan voor 2015 overigens nog wel een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wat verandert er? Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervangt de VAR. Deze overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hieraan een bepaalde mate van zekerheid ontlenen omtrent de gevolgen voor de loonheffingen. Uiteraard geldt deze zekerheid alleen als de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig die voorgelegde overeenkomst. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten uitsluitend op de elementen die van belang zijn om de vraag te kunnen beantwoorden of er sprake is van de plicht tot het afdragen van loonheffingen. De Belastingdienst kan en zal op basis van een voorgelegde overeenkomst geen oordeel geven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. Maar in feite is er ook geen definitief uitsluitsel over het wel/niet bestaan van een (fictieve) dienstbetrekking bij de opdrachtgever. De Belastingdienst kan op een later moment bij onderzoek van de feiten namelijk alsnog een dienstbetrekking concluderen. Feitelijk wordt dus nog geen finaal oordeel gegeven bij de beoordeling van de overeenkomst van opdracht, zodat de opdrachtgever vooraf toch niet met zekerheid weet of hij loonheffingen moe(s)t inhouden of niet. De praktijk kan immers weerbarstiger zijn dan het geschrevene! Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is een keuze, hier bestaat geen enkele verplichting toe. De keuze of een voorbeeldovereenkomst - en zo ja, welke overeenkomst - wordt gebruikt, is aan opdrachtgever en opdrachtnemer. De doorlooptijd waarbinnen een beschikking door de Belastingdienst wordt afgegeven zal in de regel zo n zes weken bedragen, maar kan ook langer duren als er veel overleg over plaats moet vinden. De goedkeuring zou vervolgens vijf jaar moeten gelden, maar kan door gewijzigde wetgeving of jurisprudentie eerder vervallen. Het blijft dus zaak daar op te letten. Bij een opdrachtgever die geen door de Belastingdienst beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst gebruikt, geldt hetzelfde als nu bij een opdrachtgever die geen (vrijwarende) VAR in zijn administratie heeft. De Belastingdienst zal aan de hand van de feitelijke situatie beoordelen of er al dan niet sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als de conclusie dan luidt dat er toch sprake is (geweest) van een (fictieve) dienstbetrekking, kan de Belastingdienst een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen aan de opdrachtgever. Welke soorten overeenkomsten? Een sectorale benadering kan een geschikte manier zijn om in de verschillende sectoren op deze wijze helderheid te bieden. Belangenorganisaties die in specifieke sectoren actief zijn kunnen daarom (nieuw opgestelde of reeds toegepaste) sectorale voorbeeldovereenkomsten aanbieden, die naar het oordeel van die belangenorganisaties overeenkomsten zijn waarbij voor de opdrachtgever geen plicht tot het afdragen van loonheffingen geldt. Daarnaast kunnen andere belangenorganisaties ook voorbeeldovereenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst die geen 4

5 sectorspecifieke kenmerken hebben en die voor meerdere sectoren kunnen worden gebruikt. Individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers die geen gebruik willen of kunnen maken van de hiervoor bedoelde voorbeeldovereenkomsten, kunnen echter ook zelf een overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Deze voorbeeldovereenkomsten kunnen in meerdere sectoren worden gebruikt en worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Indien een van deze voorbeeldovereenkomsten wordt gebruikt en voor zover daar geen bepalingen aan zijn toegevoegd die afbreuk doen aan de inhoud van de voorbeeldovereenkomst, waarbij tegelijkertijd daadwerkelijk in overeenstemming met die overeenkomst wordt gewerkt, leidt ook die overeenkomst tot vrijwaring voor de loonheffingen. Het streven is om dit jaar zo n 40 verschillende (sectorspecifieke en algemene) voorbeeldovereenkomsten op de website van de Belastingdienst te hebben gepubliceerd, zodat dan sprake is van een ruime keuze aan voorbeeldovereenkomsten waarmee vrijwel alle opdrachtgevers en nemers uit de voeten kunnen. Belangrijke bepalingen en factoren voor de beoordeling Daarnaast zal de Belastingdienst op haar website bepalingen publiceren die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of er een verplichting is tot het afdragen van loonheffingen. Deze bepalingen kunnen worden gebruikt om een overeenkomst samen te stellen die vervolgens ter beoordeling aan de Belastingdienst kan worden voorgelegd. Er zijn in dit kader een aantal standaardfactoren die voor de Belastingdienst van belang zijn voor de beoordeling of er wel of geen dienstbetrekking is, waaronder: de opdrachtnemer mag zich niet of alleen met toestemming van zijn opdrachtgever laten vervangen; de opdrachtnemer mag zich alleen laten vervangen door iemand uit een vaste groep van personen, die de opdrachtgever zelf ook inschakelt en die de opdrachtgever uit dien hoofde kent; er is een verplichting tot het betalen van loon eventueel ook bij ziekte of vakantie; de opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de opdrachtnemer; de werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever; de opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden; de opdrachtnemer heeft geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering; de opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen. Dit zijn maar enkele van de factoren die van belang zijn bij het opstellen van een overeenkomst. Hierbij moet uiteraard ook in het oog worden gehouden dat de overeenkomst als zodanig daadwerkelijk kan worden en zal worden uitgevoerd. Nadat de goedkeuring is ontvangen Het risico blijft bestaan dat de Belastingdienst naar aanleiding van een controle toch correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen (en eventueel boetes) oplegt, als blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst afwijkt van wat oorspronkelijk is overeengekomen. Een incidentele afwijking van de overeenkomst heeft volgens de staatsecretaris echter vanzelfsprekend geen gevolgen, mits de opdrachtgever of opdrachtnemer aannemelijk kunnen maken dat het gaat om een tijdelijke situatie, c.q. dat het inderdaad een incident betreft. Dat kan overigens indirect ook gaan gelden wanneer de opdrachtnemer zich alsnog tot het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wendt om een uitkering te claimen. Bij het beoordelen van een aanvraag voor een uitkering, volgt het UWV in principe het door de Belastingdienst (met betrekking tot de loonheffingen) ingenomen standpunt over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst en het UWV passen immers dezelfde weten regelgeving toe om tot een oordeel te komen of er sprake is (geweest) van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Als de opdrachtnemer aan het UWV echter voldoende aannemelijk maakt dat in de praktijk niet volgens de overeenkomst is gewerkt en hij daardoor wellicht verzekerd was voor de werknemersverzekeringen, dan kan hij mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering. Het UWV geeft in dat geval de informatie over de opdrachtgever door aan de Belastingdienst. Dit is voor de Belastingdienst een aanwijzing dat er feitelijk niet volgens de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst is gewerkt. De Belastingdienst zal vervolgens bij de opdrachtgever alsnog de feiten nagaan en indien nodig een nader onderzoek instellen en zo nodig een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opleggen. 5

6 De opdrachtgever wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van een arbeidsrelatie die hij zelf mede vormgeeft. Aangezien de opdrachtgever belang heeft bij een juiste fiscale kwalificatie van de arbeidsverhouding, zal hij er aantoonbaar zorg voor moeten dragen dat de uitvoering van de werkzaamheden past binnen de kaders van de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, zodat steeds de juiste fiscale gevolgen aan de arbeidsverhouding worden verbonden. Wanneer? De wijziging zou eigenlijk in moeten gaan per 1 januari Omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet tijdig heeft kunnen behandelen, is het betreffende wetsvoorstel uitgesteld: 1. de streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016; 2. er geldt een implementatietermijn tot 1 januari Opdrachtgevers en -nemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst; 3. het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan; 4. als u overeenkomsten voor 1 februari 2016 voorlegt aan de Belastingdienst dan zullen deze voor 1 april 2016 zijn beoordeeld. Wilt u een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, dan stuurt u deze naar het volgende adres: Welke gegevens stuurt u mee? Als u een overeenkomst naar de Belastingdienst stuurt om te beoordelen, dan moet u de volgende gegevens meesturen: naam van de organisatie die de overeenkomst voorlegt; soort organisatie die de overeenkomst voorlegt, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair (zoals een accountant, administratiekantoor of belastingconsulent); gegevens van de contactpersoon van de organisatie die de overeenkomst voorlegt: naam, adres, telefoonnummer en adres; als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN; of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld; een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken; wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert; of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen; welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden. U kunt deze gegevens in de overeenkomst of in de begeleidende vermelden. Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze ook meesturen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij, na ontvangst van uw gegevens, zal proberen de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen. Heeft u uw eigen klantcoördinator bij de Belastingdienst, dan kunt u uw overeenkomst ook direct aan hem voorleggen. Wenst u naar aanleiding van bovenstaande een persoonlijk gesprek of heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw HLB-adviseur of L.A. (Leo) Huisman Telefoon:

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016)

CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN BEOORDELING OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT DOOR BELASTINGDIENST (M.I.V. 1 MEI 2016) De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, die op 1 mei 2016 in werking treedt, schaft de

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 1 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling werknemers van opdrachtnemer! Op 2 juni 2015 hebben alle partijen in de Eerste Kamer

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies Kennisdocument Wet aanpak schijnconstructies In 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet kan grote gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid en uw verplichtingen

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen De Wet aanpak schijnconstructies NVRD 18 februari 2016 Onderwerpen presentatie 1. Aanleiding voor en inhoud van de WAS 2. Aansprakelijkheid voor loon door opdrachtgevers keten 3.

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu?

Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst. De VAR verdwijnt, wat nu? Wel of geen dienstbetrekking? Duidelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer gewenst De VAR verdwijnt, wat nu? Inleiding Wel of geen dienstbetrekking blijft vaak lastig te beantwoorden Mogelijkheid

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling?

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? 24 september 2015 Seminar Nétive drs. M.C. (Marco) Dijkshoorn Adviesgroep Loon- & Premieheffing Achtergrond WAS Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Goed voorbereid op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)?

Goed voorbereid op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)? Goed voorbereid op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)? De ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers van aanneming van werk of dienstverlening is aanzienlijk uitgebreid. Als de contracten nog op de

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA.

Welkom. Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Welkom Kennissessie Prima voorbereid op de Wet DBA. Korte introductie Voor 2001 Ook in deze tijd was er sprake van inhuur van derde UWV verantwoordelijk voor innen van premies voor WW en WAO. Wanneer sprake

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

WETSVOORSTELDBA. 19 januari 2015

WETSVOORSTELDBA. 19 januari 2015 WETSVOORSTELDBA 19 januari 2015 Jasper van der Voet Pellicaan Advocaten N.V. Rivium Promenade 190, 2909 LM Capelle aan den IJssel Postbus 23161, 3001 KD Rotterdam T: 088 627 22 87 F: 088 627 22 80 I: www.pellicaan.nl

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Van VAR naar modelovereenkomst

Van VAR naar modelovereenkomst Van VAR naar modelovereenkomst Wat was de VAR, wat is de DBA en welke stappen moet u ondernemen? Van VAR naar modelovereenkomst Inleiding Als u met zelfstandigen werkt dan kan het onduidelijk zijn of u

Nadere informatie

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies Door: mr. J.D. Baron en mr F.W. van de Weerdt Op 3 maart 2015 is het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u?

VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? VAR verdwijnt: wat betekent dit voor u? De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over de afschaffing van de VAR. Inmiddels is duidelijk dat de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt. De overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: aansprakelijkheid van opdrachtgevers

Wet aanpak schijnconstructies: aansprakelijkheid van opdrachtgevers Memo Wet aanpak schijnconstructies: aansprakelijkheid van opdrachtgevers Ons kenmerk: D1400057 Datum: 11 juni 2015 Medewerker: mr. W.C.J. (Wesley) Driessen I. INLEIDING Op 2 juni 2015 is, in navolging

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling)

2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) 2. WAS - Civiele ketenaansprakelijkheid (loonbetaling) Niet-verwijtbaarheid Niet limitatief: inspanningsverplichting Maatregelen vooraf: certificaat of keurmerk contractuele voorwaarden uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016

FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 FAQ s Wet beoordeling deregulering arbeidsrelaties (WDBA) VAR verdwijnt in 2016 1. Waarom is het onderscheid tussen een werknemer en opdrachtnemer belangrijk? 2. Wat is het verschil tussen een arbeids-

Nadere informatie

Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies Loonstrook transparanter en girale uitbetaling De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in december 2014 het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

Nadere informatie

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR:

Achtergrond. VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: WELKOM Achtergrond VAR wordt afgeschaft. Redenen afschaffing VAR: Handhaving is zeer beperkt omdat dit alleen op individueel niveau bij de opdrachtnemer kan, tenzij evident misbruik door opdrachtgever.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 036 Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking

Nadere informatie

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Beperk uw aansprakelijkheid! Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk

Nadere informatie

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory

Whitepaper Wet DBA. De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers. Van VAR naar Modelovereenkomst. Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA De nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Van VAR naar Modelovereenkomst Audit І Tax І Advisory Whitepaper Wet DBA de nieuwe fiscale spelregels bij inhuur van ZZP-ers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

(NOOT: ARCERINGEN IN TEKST STAAN NIET IN DE ORGINELE BIEF, MAAR ZIJN TOEGEVOEGD DOOR ZIPCONOMY! )

(NOOT: ARCERINGEN IN TEKST STAAN NIET IN DE ORGINELE BIEF, MAAR ZIJN TOEGEVOEGD DOOR ZIPCONOMY! ) (NOOT: ARCERINGEN IN TEKST STAAN NIET IN DE ORGINELE BIEF, MAAR ZIJN TOEGEVOEGD DOOR ZIPCONOMY! ) Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft Alternatief

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen #2 Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans

Van VAR naar DBA. COTAD 19 mei Van VAR naar DBA. Jorgen Hulsmans COTAD 19 mei 2016 Van VAR naar DBA Jorgen Hulsmans Waarom sleutelen aan de VAR? Schijnzelfstandigheid en schijnconstructies tegengaan Kwalificatie arbeidsrelatie verhelderen Arbeidsmarkt: aantal zzp-ers

Nadere informatie

Wat ging er aan de wet DBA vooraf?

Wat ging er aan de wet DBA vooraf? Kennisdocument Modelovereenkomsten Als opdrachtgever kunt u vanaf 1 mei 2016 geen beroep meer doen op de vrijwarende werking van een Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De VAR is vervallen en maakt plaats

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Belastingdienst Belastingdienst, Postbus 10014, 8000 GA Zwolle Advinsure BV T.a.v. mr. P.H.T.M. de Keijzer Europa-allee lob 8265 VB KAMPEN Betreft: Beoordeling overeenkomst Advinsure B.V. Geachte heer

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Het wetsontwerp Wet aanpak schijnconstructies (WAS) besproken

Het wetsontwerp Wet aanpak schijnconstructies (WAS) besproken Het wetsontwerp Wet aanpak schijnconstructies (WAS) besproken Minister Asscher heeft het wetsontwerp Wet aanpak Schijnconstructies (WAS) ingediend bij de Tweede Kamer. De Minister schrijft: Doel van de

Nadere informatie

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever

Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever Zzp er Blijven samenwerken met je opdrachtgever CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. Succesvol blijven samenwerken met je opdrachtgever.

Nadere informatie

Ketenaansprakelijkheid in transport

Ketenaansprakelijkheid in transport Ketenaansprakelijkheid in transport Keurmerk ketenaansprakelijkheid voor loon, 11 oktober 2016 Peter Ruyter, manager EVO - Bedrijfsjuristen Ketenaansprakelijkheid VOOR loon in transport Wet Aanpak Schijnconstructies:

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO

#IMD15. Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Bijeenkomst Bouwend Nederland. 6 juni Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Bijeenkomst Bouwend Nederland 6 juni 2016 Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Belastingdienst Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO #IMD15 Intermediairdagen.nl Programma VAR / BGL / DBA Van IH naar

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen

Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen Belastingdienst toont voorbeeldovereenkomsten De staatssecretaris van Financiën heeft op 20 april 2015 een voorstel gedaan voor een alternatief voor het

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst

Van VAR naar DBAmodelovereenkomst Van VAR naar DBAmodelovereenkomst 1 6 A P R I L 2 0 1 6 F R A N K VA N B E R G E N Programma VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) Vervanger VAR Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Afsluiting

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 1 juli 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen D66 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015)

Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Transitieplan invoering DBA Transitieplan voor gefaseerde invoering van wet DBA (16 november 2015) Fase 1: voorbereidingsfase (tot 1 april 2015) Voorlichting en afstemming modelovereenkomsten Per 1 april

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA)

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex.

Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. Zekerheid in Flex. Onzekerheid na verdwijning VAR? Dat hoeft niet. CHECKLIST ARBEIDSOVEREENKOMST / ONDERNEMERSCHAP BLIJVEN SAMENWERKEN MET JE OPDRACHTGEVER Zekerheid in Flex. De VAR verdwijnt voor alle zzp ers. Wat houdt

Nadere informatie

r-4 provinsje fryslân provincie fryslân Leeuwarden, 15 september 2015 Verzonden, 18 SEP, 2015

r-4 provinsje fryslân provincie fryslân Leeuwarden, 15 september 2015 Verzonden, 18 SEP, 2015 - 1/3 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 iiiiiii www.fryslan.nl P A 4 provincie@fryslan.nl v raclie

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Branchevereniging INretail Keukeninstallateur

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Branchevereniging INretail Keukeninstallateur Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat dit niet leidt tot een

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 3 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 3 maart 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 3 maart 2015 Betreffende wetsvoorstel: 34108

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Zelfstandigen Bouw Overeenkomst van opdracht bouw

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Zelfstandigen Bouw Overeenkomst van opdracht bouw Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016 Aan de Belastingdienst is een individuele overeenkomst van opdracht voorgelegd, die ziet op tijdelijke waarneming van een huisarts. Beoordeling op basis van het verzoek Ik ben van mening dat werken volgens

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

VAR 2016 modelovereenkomst

VAR 2016 modelovereenkomst VAR 2016 modelovereenkomst WHITEPAPER februari 2016 Modelovereenkomsten Inleiding Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel DBA aangenomen. Het aangenomen wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht. De

Nadere informatie

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel Telefoon: TS Consulting B.V.

TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat JR Maren Kessel   Telefoon: TS Consulting B.V. TS Consulting B.V. Oude Pastoriestraat 5 5398 JR Maren Kessel email: info@tsconsulting.nl Telefoon: 0412 472060 TS Consulting B.V. 1 Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 17 maart 2016 Branche Vereniging

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

Fiscanet Praktijkmemo

Fiscanet Praktijkmemo Fiscanet Praktijkmemo 30 vragen en antwoorden: Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met

Nadere informatie

Special Arbeidszaken 2016

Special Arbeidszaken 2016 Special Arbeidszaken 2016 samenvatting In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2016 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken?

1 Bent u bekend met de video van de Belastingdienst Is werken via je eigen BV de oplossing om buiten loondienst bij je opdrachtgever te werken? 2016Z15661 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over de onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (ingezonden 30 augustus 2016)

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies. Dik van Leeuwerden Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V.

Wet Aanpak Schijnconstructies. Dik van Leeuwerden Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Wet Aanpak Schijnconstructies Dik van Leeuwerden Portfolio Product Owner Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Waarschuwing Aan Salarisadministratie WAS Doelstelling en realisatie Voorkomen van oneerlijke

Nadere informatie

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Keten- en inlenersaansprakelijkheid Loopt u ook risico? Anke Broeders Hannah Dias anke.broeders@bdo.nl hannah.dias@bdo.nl Adviesgroep Loon- & Premieheffing Wanneer keten- en/of inlenersaansprakelijkheid?

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 165 Besluit van 8 april 2016 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling

Nadere informatie

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA

ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA Inleiding Voor u ligt de ProActief BluePrint: ProActief neemt u mee, van VAR naar Wet DBA. In deze BluePrint gaan wij in op wie wij zijn en wat wij voor u en

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5

Inhoud. 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 10326-bro-AL93 29-11-2001 09:34 Pagina 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie?

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 108 Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie