AJV Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. Van de redactie. Colofon. Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen. AJV verwelkomt haar 450 ste lid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AJV Nieuwsbrief. Inhoudsopgave. Van de redactie. Colofon. Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen. AJV verwelkomt haar 450 ste lid"

Transcriptie

1 No 6, 2013 AJV Nieuwsbrief Inhoudsopgave ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING Van de redactie Colofon Wijzigingen in de AOV D.A. Matroos-Piar en L. Keesen AJV verwelkomt haar 450 ste lid Lezing: De overname van ABN AMRO: the perfect storm H. Hooghoudt Vragen en antwoorden: privacy en bescherming persoonsgegevens C.A.D. Jänsch en E.M. Pennings Themabijeenkomsten: Van petitum tot dictum M.J.A.M. Ahsmann Lustrumviering 14 maart 2014: 30 jaar AJV Belangrijke mededeling van het bestuur Trustbarometer Juridische agenda Geachte lezer, VAN DE REDACTIE De recente verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar zal u niet zijn ontgaan. Darlène Matroos-Piar en Laurens Keesen dragen in hun bijdrage oplossingen aan voor problemen waar u en uw werkgever mogelijk tegenaan kunnen lopen. Carine Jänsch en Eva Pennings nemen u mee in de wereld van privacybescherming en beantwoorden de belangrijkste vragen die worden gesteld naar aanleiding van de op Curaçao op 1 oktober jl. ingevoerde Landverordening Bescherming Persoonsgegevens. Verder blikken wij in deze Nieuwsbrief kort terug op de recente activiteiten die de AJV heeft georganiseerd, waaronder de interessante lezing van Hein Hooghoudt over de overname van ABN AMRO en de themabijeenkomsten verzorgd door Margreet Ahsmann over het Burgerlijk Procesrecht. Ook kijken wij vast vooruit naar de dertigste verjaardag van de AJV. Uiteraard ontbreken in deze editie de trustbarometer en juridische agenda niet. December is de maand waarin wij afscheid nemen van het oude jaar, terwijl wij met smart een nieuw jaar verwelkomen. De AJV wil het nieuwe jaar graag samen met alle leden inluiden en nodigt u uit voor de traditionele Nieuwjaarsborrel samen met de OvA, de Jonge Balie en de VAB, dit keer op Landhuis Brievengat. Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag terug op de Nieuwjaarsborrel! De redactie. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 1

2 COLOFON De Antilliaanse Juristen Vereniging heeft tot doel het aankweken en bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de wetenschap der rechtsgeleerdheid in de Nederlandse Antillen, alsmede het bevorderen van de juridische dienstverlening. Het lidmaatschap staat open voor alle juristen in de Nederlandse Antillen en daarbuiten en bedraagt Naf. 150,-- per jaar. Voor studenten rechten die nog niet in het bezit zijn van een academische titel, graad of hoedanigheid bedraagt de contributie Naf. 120,-- per jaar. Secretariaat AJV Postbus 3920, Curaçao Website: Rekeningnummer AJV MCB Bestuur Antilliaanse Juristen Vereniging Verenigingsjaar mr. Ingeborg Meijer, voorzitter (interim-jurist) mr. Michele Meyer, vice-voorzitter (advocaat Meyer Law & Mediation) mr. Zena Metry, secretaris (jurist RBC Bank) mr. Simona La Fleur, penningmeester (advocaat La Fleur & Associates) mr. Melissa Samander (kandidaat-notaris Burgers Fung-A-Loi Notarissen) mr. Mauritsz de Kort (lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie) mr. Yvo Peters (jurist Intertrust Corporate Services) mr. Nathania Soon (advocaat HBN Law) AJV Nieuwsbrief De AJV Nieuwsbrief is het officiële orgaan van de Antilliaanse Juristen Vereniging en wordt digitaal onder de leden verspreid. Redactie AJV Nieuwsbrief mr. Yvo Peters Tel: Fax: mr. Nathania Soon Tel: Fax: Advertenties: Voor het plaatsen van advertenties in de AJV Nieuwsbrief kan contact opgenomen worden met het bestuur via de genoemde adressen. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 2

3 ARTIKEL: WIJZIGINGEN IN DE AOV mr. D.A. Matroos-Piar en dhr. L. Keesen* O p 1 maart 2013 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ( AOV-regeling ) gewijzigd. De pensioengerechtigde leeftijd (de pensioenleeftijd) is daarbij verhoogd van 60 naar 65 jaar. Werkgevers hebben vragen over de gevolgen en eventuele oplossingen. Hieronder worden de wijzigingen genoemd, aangegeven waar een werkgever rekening mee moet houden en mogelijke oplossingen aangedragen. Belangrijkste wijzigingen in de AOV-regeling: - De pensioenleeftijd waarop aanspraak kan worden gemaakt op een AOV-uitkering, is verhoogd van 60 naar 65 jaar. Deze verhoging met vijf jaar wordt in één keer toegepast, niet gefaseerd; - Het ouderdomspensioen stijgt niet langer automatisch met de kosten van levensonderhoud, maar aan de hand van de reële economische groei; - De premie-inkomensgrens is verhoogd tot Naf ,- per jaar; een verzekerde met een inkomen van meer dan Naf ,- per jaar, draagt een extra premie af van 1 % over het inkomen boven Naf ,-; - De totale AOV-premie wordt met 2% verhoogd, van 13% naar 15%. De verhoging komt voor rekening van de werkgever; Voor welke leeftijdscategorie heeft de wijziging van de AOV-regeling gevolgen? De verhoging van de pensioenleeftijd heeft gevolgen voor een ieder die op 1 maart 2013 jonger is dan 57 jaar. Zij komen niet langer in aanmerking voor een AOV-uitkering bij 60 jaar, maar pas bij 65 jaar. Ook voor hen die 57 of 58 jaar zijn, zijn er gevolgen. Zij kunnen opteren op welke leeftijd, varierend van 60 tot en met 65 jaar, zij aanspraak maken op een AOV-uitkering. Voor ieder jaar dat de uitkering ingaat voor het 65ste levensjaar, wordt een permanente korting van 6% toegepast. Indien zij kiezen voor een AOV-uitkering vanaf 60 jaar, wordt de uitkering levenslang dus met 30% gekort. Zij die op 1 maart 2013 reeds 59 jaar zijn, zullen bij het bereiken van de leeftijd van 60, pensioengerechtigd zijn in de zin van de AOV-regeling, zoals zij luidde voor 1 maart Voor hen zijn er dus geen gevolgen. Is een werkgever verplicht de pensioenleeftijd voor zijn werknemers te wijzigen? Sommige werkgevers met een eigen pensioenregeling gaan uit van een pensioenleeftijd van lager dan 65 jaar. De wetswijziging verplicht een werkgever niet de pensioenleeftijd voor zijn werknemers aan te passen. Er kunnen wel problemen optreden omdat de geldende pensioenregeling een aanvulling is op de AOV-uitkering. Bij de berekening van het pensioen is uitgegaan van een AOV-uitkering, die evenwel pas later verkregen wordt. Dit kan leiden tot een pensioengat. Indien dat niet verholpen wordt, verkrijgt de werknemer bij einde dienstverband een lager totaal pensioen dan verwacht. De werknemer zou op die grond bezwaar kunnen maken tegen de beëindiging bij het bereiken van de overeengekomen leeftijd. Niet uitgesloten is dat de beëindiging dan niet zonder juridische gevolgen kan plaatsvinden. De volgende oplossingen zijn denkbaar: 1. De werkgever laat de pensioenleeftijd voor zijn werknemers ongewijzigd (bijv. 62 jaar); het pensioengat (tussen 62 en 65 jaar) wordt gedicht door het aanvullend pensioen te verhogen. Dit leidt tot extra kosten. Bij een pensioenleeftijd van 62 jaar zijn de extra kosten eenmalig tot maximaal ANG 30,000.- per werknemer. 2. De werkgever verhoogt de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Dit zal zeer gunstig uitpakken voor de hoogte van het pensioen van de werknemer (20% tot 50% hoger). In onderstaande grafiek is dit afgebeeld: A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 3

4 Aanvullend bedrijfspensioen Aanvullend bedrijfs pensioen AOV AOV De verhoging van het pensioen ontstaat doordat: a. er een aantal jaren langer wordt gespaard (van 62 tot 65); b. er een aantal jaren langer rente op de gespaarde bedragen wordt genoten; c. er 3 jaar korter uitgekeerd wordt; d. er tot nu toe gespaard is voor een pensioen ingaande op 62 jaar, maar de uitkering tussen 62 en 65 jaar niet wordt genoten. Daarmee kan een deel van het gespaarde geld gebruikt worden om het pensioen na 65 te verhogen. Als een werknemer niet tot 65 jaar wil doorwerken, dan kan flexibiliteit geboden worden. De pensioenregeling kan de flexibiliteit bieden dat een werknemer die eerder dan 65 jaar met pensioen wil, dat kan. De werknemer ontvangt een lager pensioen dan als hij tot 65 jaar doorwerkt. Eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch indien een werknemer 65 jaar wordt? Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioenleeftijd, zijn verschillende scenario s mogelijk. Op grond van artikel 7A:1615 e BW eindigt een dienstbetrekking van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken, bij overeenkomst of reglement, bij landsverordening of door het gebruik aangegeven. Dit betekent dat er geen opzegging vereist is bij het bereiken van de overeengekomen pensioenleeftijd, tenzij anders overeengekomen. Er moeten dan wel duidelijke afspraken zijn gemaakt met de werknemer dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Artikel 7A:1615 e BW is niet beperkt tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ook een voor onbepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt, voor zover de tijd is verstreken die bij overeenkomst of reglement, bij landsverordening of door gebruik is aangegeven. Indien de overeengekomen pensioenleeftijd lager is dan de AOV-leeftijd (de gebruikelijke pensioenleeftijd) kan bij het eindigen van het dienstverband op de pensioenleeftijd discussie ontstaan of sprake is van leeftijdsdiscriminatie. Dan zal moeten worden nagegaan of het gemaakte leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd is. Daartoe dient onderzocht te worden of het leeftijdsonderscheid een legitiem doel dient en zo ja of het gemaakte onderscheid passend en noodzakelijk is voor dat doel. Indien er geen afspraken zijn gemaakt tussen de werkgever en de werknemer over een einde van de dienstbetrekking bij het bereiken van de pensioenleeftijd, eindigt deze niet automatisch. De werkgever kan dan proberen op te zeggen, waarvoor hij ontslagvergunning vraagt. De Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn volgt bij de beslissing op die aanvraag de Richtlijnen voor de toepassing van de Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten. Op grond daarvan dient in het algemeen toestemming te worden verleend bij opzegging wegens het bereiken van de pensioenleeftijd, tenzij de werknemer aannemelijk maakt over onvoldoende middelen en mogelijkheden en vooruitzichten te beschikken na beëindiging van het dienstverband op sociaal aanvaardbare wijze in het onderhoud van zichzelf en gezin te kunnen voorzien. Is dit het geval, dan dient de werknemer (bijv. met een doktersverklaring) aan te tonen dat hij geestelijk en lichamelijk in staat is de bedongen arbeid te blijven verrichten. De werkgever kan ook kiezen voor ontbinding bij de rechter. Het Gerecht in eerste aanleg heeft geen beleid in zaken betreffende een ontbin- A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 4

5 dingsverzoek wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Indien de werkgever eenzijdig besluit een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken bij het Gerecht, zal de situatie per geval worden bekeken. Het is dus aan te raden duidelijke afspraken te maken met werknemers over het einde van het dienstverband bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Weigert een werknemer desondanks te stoppen op de afgesproken pensioenleeftijd, of zijn daarover geen afspraken gemaakt, dan kan getracht worden met de werknemer alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dat niet dan zal al dan niet voor zover vereist zekerheidshalve een ontslagvergunning of een ontbinding bij de rechter kunnen worden verzocht. Bovenstaand is geen uitputtend overzicht van alle wijzigingen en gevolgen van de wijziging van de AOV-regeling. De gevolgen en oplossingen verschillen per geval, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. AJV VERWELKOMT HAAR 450 ste LID R ecentelijk heeft de Antilliaanse Juristen Vereniging haar 450 ste lid welkom mogen heten binnen de vereniging: mevrouw mr. Irma Lips, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden. Irma Lips is onder meer stafjurist geweest bij de vliegende brigade van de rechtbank Den Haag in Nederland. In 2008 werd zij benoemd tot rechter bij de Rechtbank in Haarlem. Op 21 september 2012 werd Irma Lips geïnstalleerd als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof. Binnen het Gemeenschappelijk Hof is zij ingedeeld in de sector strafrecht, waar haar expertise ligt. Momenteel houdt zij zich onder meer bezig met de geruchtmakende Zambezi-zaak. * Mw. mr. D.A. (Darlène) Matroos-Piar is advocaat bij HBN Law en heeft ruime ervaring in het adviseren van werkgevers en werknemers inzake (grensoverschrijdende) arbeidsrechtelijke vragen. Dhr. L. (Laurens) Keesen is actuaris bij Keesen Actuarissen, een bureau dat zich richt op actuariele dienstverlening en advisering omtrent pensioenen. Voorzitter Ingeborg Meijer verwelkomt rechter Irma Lips als 450 ste lid van de AJV op de trappen van haar werkplek, het Stadhuis. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 5

6 LEZING: DE OVERNAME VAN ABN AMRO: THE PERFECT STORM O p 17 oktober jl. organiseerde de Antilliaanse Juristen Vereniging een lezing, verzorgd door mr. Hein Hooghoudt, over de veelbesproken overname van ABN AMRO. Hooghoudt is corporate en M&A partner bij NautaDutilh. Tevens was hij lid van de eerste Nederlandse corporate governance commissie. Het merendeel van de transacties waarbij hij betrokken is geweest, betreffen de sector van de financiële dienstverlening. Hooghoudt trad onder meer op voor ABN bij de fusie met de AMRO Bank, alsook voor beide banken bij de daaropvolgende integratie. Tevens vertegenwoordigde hij ABN AMRO bij de concurrerende biedingen door Barclays en het Consortium bestaande uit Fortis Bank, Royal Bank of Scotland en Banco Santander, alsmede bij de verkoop van LaSalle Bank aan Bank of America en bij conflicten met LaSalle aandeelhouders. Daarnaast trad hij namens ABN AMRO op bij de veilingverkoop van MeesPierson. Na puntsgewijs de relevante feiten en omstandigheden in het complexe overnameproces in kaart te hebben gebracht, heeft Hooghoudt de verschillende facetten van dit proces uitvoerig belicht. Hierbij kwamen onder meer het aandeelhoudersactivisme van hedgefund The Children s Investment aan de orde, het bod van Barclays, het ( onvriendelijke ) bod van het Consortium en de daarmee samenhangende aspecten van hun concurrerende biedingen, de procedure bij de Ondernemingskamer inhoudende het bezwaar van de Vereniging van Effectenbezitters tegen de verkoop van LaSalle, waarbij beslist werd dat de LaSalle-transactie aandeelhoudersgoedkeuring behoefde, en ten slotte de vernietiging van deze uitspraak door de Hoge Raad. Kortom, het was een succesvolle avond gevuld met alle ins and outs van deze spraakmakende overname! Zoals u van de AJV gewend bent, belooft ook 2014 een jaar met interessante lezingen te worden. Houdt u onze Juridische Agenda en uitnodigingsmails in de gaten! A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 6

7 VRAGEN EN ANTWOORDEN: PRIVACY EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS mrs. C.A.D. Jänsch en E.M. Pennings* O p 1 oktober 2013 is de Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens ingevoerd in Curaçao. De Landsverordening stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Advocaten Carine Jänsch en Eva Pennings lichtten de nieuwe wetgeving en praktische implicaties toe in een door het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne georganiseerd seminar op 12 november 2013 in het Kura Hulanda Hotel. Onderstaande Q&A informeert u over de belangrijkste vraagstukken. V: Wat zijn persoonsgegevens? A: Dat zijn alle gegevens die herleid kunnen worden tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, adres of geboortedatum, maar ook een paspoort- of rekeningnummer. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen gewone persoonsgegevens (iemands naam, adres en woonplaats) en bijzondere persoonsgegevens (gegevens over iemands gezondheid, ras en politieke gezindheid). V: Wat wordt er precies verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens? A: Verwerken is élke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder valt volgens de wet in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is aan regels gebonden. V: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? A: Degene die verantwoordelijk is, is volgens de wetgeving de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. V: Ben ik als ondernemer nog steeds verantwoordelijk als ik mijn bedrijfsactiviteiten outsource? A: Ja, wanneer u als verantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens outsourcet, dan blijft u desalniettemin verantwoordelijk voor het op juiste wijze verwerken van de gegevens. V: Gegevensverwerking is onder meer toegestaan als het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Waaraan kan ik hierbij denken? A: Op basis van deze grondslag mogen persoonsgegevens verwerkt worden als dat noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van u (de verantwoordelijke) of een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten van de betrokkene prevaleren. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld een goede bedrijfsvoering. Het vermarkten van nieuwe producten, zoals een klantenbestand gebruiken om informatie op te sturen over een nieuw product, is in beginsel een gerechtvaardigd belang van een onderneming dat in de regel opweegt tegen de geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de klanten. V: Mag ik gegevens doorgeven naar andere landen? A: Doorgifte van persoonsgegevens naar een land buiten het Koninkrijk der Nederlanden mag alleen in specifieke gevallen. U mag gegevens naar een dergelijk land in beginsel alleen doorgeven als dat land een passend niveau van privacybescherming waarborgt. Is hiervan geen sprake, dan kunt u in bepaalde gevallen toch persoonsgegevens doorgeven, bijvoorbeeld wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven of de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst tussen u en de betrokkene, of wanneer de Minister hiervoor toestemming verleent. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 7

8 V: Volgens de Privacy wetgeving is het verplicht om gegevensverwerking te beveiligen. Op welke manier kan ik dit doen? A: U moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De (technische en organisatorische) maatregelen moeten er mede op gericht zijn onnodige verzameling of verdere verwerking te voorkomen. De beveiliging moet steeds adequaat zijn. Dit betekent ook dat u periodiek moet nagaan of uw systeem aanpassing behoeft, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. * mw. mr. C.A.D. (Carine) Jänsch is als of counsel verbonden aan het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne en is specialist op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en IT-recht. Mw. mr. E.M. (Eva) Pennings is als advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne. Naast de ondernemingsrechtelijke kwesties adviseert zij ook op het gebied van maritiem- en vervoersrecht. V: Mag ik persoonsgegevens verstrekken aan een kredietbureau of financiële instelling? A: Dit mag alleen als hier een grondslag voor is, bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. Ook is het mogelijk wanneer dit vooraf wordt afgesproken met cliënt en dus diens toestemming hiervoor is verkregen. Maar hoewel dat wellicht klinkt als een waterdichte oplossing is het commercieel vaak niet wenselijk of praktisch onhaalbaar. V: Geldt de bescherming ook voor de gegevens van mijn werknemers? A: Ja, de wetgeving is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van uw personeel. V: Welke gevolgen heeft deze wetgeving voor mijn huidige cliëntenbestand? A: Voor wat betreft persoonsgegevens van huidige cliënten, is het belangrijk om te evalueren of van ieder persoonsgegeven de verwerking gerechtvaardigd is. Gegevens waarvan dit niet het geval is dienen vernietigd te worden. Daarvoor krijgt u een bepaalde periode de tijd; de nieuwe Landsverordening Bescherming Persoonsgegevens in Curaçao bijvoorbeeld, geeft verantwoordelijken een jaar, gerekend vanaf inwerkingtreding van de wet, om de verwerkingen in overeenstemming met de wet te brengen. V: Hoe lang mag ik de gegevens bewaren? A: Zolang u de persoonsgegevens nodig hebt voor het doel waarvoor u ze verwerkt, mag u ze bewaren. Daarna moet u ze vernietigen. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 8

9 THEMABIJEENKOMST: VAN PETITUM TOT DICTUM O p 12 en 14 november 2013 organiseerde de AJV in samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een tweedaagse themabijeenkomst genaamd Van petitum tot dictum. Spreekster was prof. mr. Margreet J.A.M. Ahsmann. Ahsmann boeide de vele aanwezigen met haar betoog over de civiele rechtsstrijd. Ze beschreef het proces als een uitwisseling van informatie. Het gaat daarbij om een samenspel van informatie verschaffen (stellen), verificatie van informatie (bewijzen), aanleveren van informatiebronnen (bewijsmiddelen) en verschaffen van nieuwe informatie (bewijslevering). De bedoeling van de Antilliaanse wetgever werd vergeleken met die van de Nederlandse wetgever. Beide wetgevers hebben bij het opstellen van het burgerlijk procesrecht als belangrijkste voor ogen gehad de versnelling van de procedure en wilden meer aandacht voor de waarheidsvinding. De actieve rol van de rechter, de casemanager tijdens het gerechtelijk proces, kwam ook uitvoerig aan bod. Voorts gaf Ahsmann heldere aanwijzingen voor het inrichten van processtukken. Het belang van de comparitie van partijen kwam eveneens uitvoerig ter sprake. Ahsmann sloot af met een uiteenzetting over de bewijslastverdeling. Margreet Ahsmann is werkzaam geweest als vice-president in de sector civiel recht van de Rechtbank Rotterdam en als lector civiel recht van SSR, het opleidingscentrum voor rechters en officieren van justitie. Voorts heeft zij vele cursussen over het bewijsrecht en het civiele vonnis aan rechters en advocaten gegeven. Zij is auteur van het boek De weg naar het civiele vonnis. Sinds 2011 is zij senior rechter in de Rechtbank s-gravenhage en bijzonder hoogleraar Rechtspleging in de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Prof. mr. M.J.A.M. (Margreet) Ahsmann A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 9

10 LUSTRUMVIERING 14 MAART 2014: 30 JAAR ANTILLIAANSE JURISTEN VERENIGING I n 2014 wordt het 30-jarig bestaan van de Antilliaanse Juristenvereniging gevierd. Vele activiteiten worden daarvoor georganiseerd. U hoort daar begin volgend jaar meer over. Eén van de ideeën kunnen wij u al meedelen: de AJV lijkt het een aardig idee om een wedstrijd uit te schrijven waarbij leden ideeën voor een nieuwe wet kunnen opwerpen. Of een bestaande wet zou moeten worden aangepast. Het winnende voorstel zal door juristen van de AJV worden uitgewerkt tot een serieus conceptwetsvoorstel. Prof. mr. Jan de Boer, rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de BES-eilanden, heeft zijn medewerking hierbij toegezegd. Dus, laten we aan crowdsourcing doen door de krachten te bundelen en een goed wetsvoorstel te ontwerpen! Graag ontvangen wij uw onderbouwde voorstel voor 1 maart 2014 op het adres: BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR: ROYEMENT LEDEN E erder in deze Nieuwsbrief las u dat de Antilliaanse Juristen vereniging recentelijk haar 450 ste lid heeft mogen verwelkomen. De AJV is blij met zoveel animo en organiseert met veel plezier interessante en leuke activiteiten voor haar leden gedurende het verenigingsjaar. Aan deze activiteiten zijn kosten verbonden, welke worden gedekt door de jaarlijkse aan het lidmaatschap verbonden contributie die door de leden wordt voldaan. Helaas betalen niet alle leden tijdig hun contributie. Het is de afgelopen jaren gebleken dat niet-betalende leden deelnamen aan de diverse activiteiten wat betekent dat de daarmee gemoeide kosten worden betaald door de wel tijdig betaalde leden. Het bestuur van de AJV vindt dat deze laatste groep niet de kosten moet dragen voor de niet-betalende leden en wil op dit punt orde op zaken stellen. Het bestuur informeert hierbij al haar leden dat zij die een achterstallige contributie hebben van twee jaar of meer, aan het begin van het nieuwe kalenderjaar zullen worden geroyeerd als lid. Zij zullen hierover individueel worden geïnformeerd. Geroyeerde leden zijn niet langer welkom op door de AJV georganiseerde activiteiten. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 10

11 DE TRUSTBAROMETER Met de invoering van de Landsverordening houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake trusts (Landsverordening trust) beschikt Curaçao met ingang van 1 januari 2012 over haar eigen trust. Maar hoe populair is deze nieuwe rechtsfiguur nu eigenlijk? De AJV houdt u op de hoogte van de laatste stand met de AJV trustbarometer! TRUST Totaal A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 11

12 JURIDISCHE AGENDA vrijdag 17 januari 2013: Gezamenlijke Nieuwjaarsborrel van de Antilliaanse Juristen Vereniging, de Orde van Advocaten, de Jonge Balie Curaçao en de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs. Voorafgaand aan de gezamenlijke borrel zal prof. dr. Heleen M. Dupuis, emeritus hoogleraar medische ethiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, een lezing geven rondom het onderwerp ethiek en recht, getiteld: Een nieuw jaar, een nieuwe ethiek voor Curaçao? De lezing vangt aan om 16:30 uur op Landhuis Brievengat. A J V - N i e u w s b r i e f n o. 6, ( d e c e m b e r ) p. 12

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012

Curaçao. Wijzigingen Burgerlijk Wetboek. Januari 2012 Wijzigingen Burgerlijk Wetboek Op 1 januari 2012 is een dertiental landsverordeningen voor van kracht geworden, waarmee een tweede fase in het project tot invoering van een nieuw burgerlijk wetboek op

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ

ARBEIDSRECHT WWZ #02 MAGNA CHARTA MAGAZINE JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ MAGNA CHARTA MAGAZINE ARBEIDSRECHT WWZ #02 JANUARI 2015 DE NIEUWE AANZEGGING ; EEN OPLOSSING ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE WWZ HET NIEUWE ONTSLAGRECHT REFORMATIO IN PEIUS? VAN DE REGEN IN

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap

Copyright: Auteurs: Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 2 Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap Modelcontract Franchising 2002 Modelcontract Franchising 2002 ARTIKEL 23: Copyright: RZO en HBD behouden zich alle rechten op het model voor. Auteurs: Het modelcontract 2002 is de geactualiseerde versie

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule?

Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Verboden onderscheid naar leeftijd in de kantonrechtersformule? Doctoraalscriptie: E.J.M. van der Lans Scriptiebegeleider: E. Verhulp Datum: 10 juli 2006 Copyright: Emilie van der Lans, 2006 De auteur

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. Actieve openbaarmaking en eerbiediging. augustus. februari 2013

CBP Richtsnoeren. Actieve openbaarmaking en eerbiediging. augustus. februari 2013 CBP Richtsnoeren Actieve openbaarmaking en eerbiediging BEVEILIGING van persoonsgegevens van de persoonlijke levenssfeer augustus 2009 februari 2013 INHOUD Samenvatting 2 Inleiding 4 Schema beveiliging

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie