Position Paper Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde* Vertegenwoordiger: Mr. Drs. Jim Faas, verzekeringsarts en voorzitter NVVG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Position Paper Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde* Vertegenwoordiger: Mr. Drs. Jim Faas, verzekeringsarts en voorzitter NVVG"

Transcriptie

1 Position Paper Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde* Vertegenwoordiger: Mr. Drs. Jim Faas, verzekeringsarts en voorzitter NVVG Aanleiding: rondetafelgesprek d.d. 12 december 2013 vaste commissie van de Tweede Kamer SZW over privacy, ziekteverzuim begeleiding en de rol van de bedrijfsarts. Samenvatting: 1. Voorkom kostbare reorganisatie van zorg voor gezondheid van werknemers en investeer in plaats daarvan in kennis. Het is echt belangrijk om het focus in de discussie te verleggen. Verbeter de uitvoeringspraktijk door introductie van een gemeenschappelijk begrippenkader rond arbeid en belastbaarheid en versterk de wetenschappelijke basis hiervan. 2. Stel eisen aan de inzet als arts bij verzuimbegeleiding (minimaal bedrijfsarts / verzekeringsarts in opleiding) en verbeter het toezicht daarop. 3. Bij het thema omgang met medische gegevens en privacy plaatsen wij enige kanttekeningen. Ad 1. De NVVG ziet de positie van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts als volgt: bedrijfsarts preventie verzuimbegeleiding, advies <privaat> <werknemers in loondienst, eerste twee jaar> klinische arbeidsgeneeskunde verzekeringsarts verzuimbegeleiding, advies, beoordeling <publiek/ UWV> <vangnetters, werknemers WIA claim> <publiek/ Gemeente <bijstand, oud-wajonger e.a.> <privaat/ particuliere verzekeraars> < zzp-ers, AOV > bezwaar en beroep De twee middenkolommen vertegenwoordigen de bulk van het werk van zowel bedrijfsartsen als en verzekeringsartsen. Beide beroepsgroepen hebben een gemeenschappelijk paradigma: het belastingbelastbaarheidsmodel. Zowel verzuimbegeleiding, -advisering als (claim) beoordeling hebben dit model als basis. Niettemin sluiten op dit moment de begrippenkaders nog onvoldoende op elkaar aan. Zie artikel Financieel Dagblad van 5 december jl. (bijlage 1) In plaats van de twee disciplines te blijven verbijzonderen kan en moet naar de mening van de NVVG gestreefd worden naar één discipline (ook wel genoemd: arts voor arbeid en gezondheid). In de functie van arts arbeid en gezondheid kunnen de verschillende rollen worden vervuld: begeleiding, advisering, beoordeling. Uiteraard verdient dit nadere uitwerking. De doelmatigheidsvoordelen zijn direct inzichtelijk. Enkele voorbeelden: concentratie in één specialistische opleiding (in plaats van twee); gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen en protocollen (hiermee wordt inmiddels een start gemaakt); gemakkelijker switchen van rol (waar nu een ingewikkeld proces nodig is om van bedrijfsarts verzekeringsarts te worden en andersom); concentratie van (academische) onderzoeksgroepen (in tegenstelling tot de huidige versnippering). Als het gaat om de 1

2 noodzaak om een opleidingfonds in te stellen pleit de NVVG ervoor dat te doen voor de volle breedte van de Sociale Geneeskunde c.q. het terrein van arbeid en gezondheid. Eerder heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat het medisch handelen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid verbetering behoeft. In dat kader wordt ook wel gesproken over 3B-richtlijnen voor begeleiding (bedrijfsarts), behandeling (huisarts/specialist) en beoordeling (verzekeringsarts). Bij curatieve artsen is nog een wereld te winnen ( blinde vlek voor werk ). Structurele, adequate aandacht van behandelend artsen voor werk is een gewenste eindsituatie, die nog lang niet is bereikt. De discussie zou dan ook veel meer moeten gaan over kennis delen en ontwikkelen dan over reorganisatie. Ad 2. Eisen aan de professionals In de wereld van de verzuimbegeleiding is sprake van een grote toeloop van basisartsen en anders opgeleide artsen, vaak arboarts genoemd. Geen beschermde titel. Bij de voorbeelden in de Zembla uitzending waren vooral ongekwalificeerde arboartsen betrokken. Ook voor de verzuimbegeleiding door het UWV van vangnetters in de Ziektewet voor niet eigen risico dragers wordt geworven onder basisartsen en anders opgeleide artsen. Reorganisatie van zorg is zinloos zolang er geen toezicht en handhaving plaats vindt op de inzet van gekwalificeerde bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Minimaal vereiste voor inzet als arts bij verzuimbegeleiding zou bedrijfsarts of verzekeringsarts in opleiding moeten zijn en afronding van een module basiskennis op het gebied van Arbeid en Belastbaarheid. De waardering en beloning en daarmee de instroom voor het vak stijgen als vastgehouden wordt aan beroepskwalificaties als toegangseis. Ad 3. Geheimhouding en privacy De NVVG onderschrijft de brief van het Ministerie van SZW d.d. 25 oktober jl. over de omgang met medische gegevens. Daarbij vraagt de NVVG wel aandacht voor enkele serieuze praktijkproblemen, die onvoldoende aandacht lijken te krijgen. Er wordt steeds, terecht, een onderscheid gemaakt ten aanzien van het vragen naar (medische) gegevens en het opslaan van (medische) gegevens in het kader van de verzuimbegeleiding en re-integratie. Voor het verwerken van gegevens zijn in documenten zoals de Leidraad Bedrijfsarts en Privacy (NVAB/BoraBorea, 2011) handvatten gegeven. Willen wij daadwerkelijk dat alle ziekmeldingen direct onder de verlengde arm constructie van een bedrijfsarts of verzekeringsarts worden afgehandeld? Bijvoorbeeld door een case manager of re-integratiebegeleider? Dat is voor de bulk van de meldingen (kortdurend verzuim) een kostbare aangelegenheid. Iets om goed over na te denken. Dat dit juridisch gezien, onder de huidige wet- en regelgeving een must is, lijkt ons voor een voldongen feit te plaatsen (CPB eisen; rapport Gevers). Zonder die verlengde armconstructie is het voor case managers en re-integratiebegeleiders moeilijk, zo niet onmogelijk om een normaal gesprek te voeren met de zich ziek meldende persoon. Mensen voeren nu eenmaal geen gesprekken waarin zij de gegevens over hun gezondheid strikt gescheiden verwoorden van de gegevens die gaan over hun beperkingen, mogelijkheden, verwachte duur van het verzuim, eventuele noodzakelijke werkaanpassingen etc. Een voorbeeld. Eerder dit jaar overkwam mij een ongeval. Met welke gegevens meldt ik mij nu wel en niet ziek bij (in dit geval) mijn werkgever? ik heb vanmiddag een zwieper gemaakt op de fiets. Aanvankelijk leek het mee te vallen maar in de loop van de middag kreeg ik steeds meer pijn in de borststreek. Later toch maar naar de VU gegaan omdat ik het niet vertrouwde. Blijk ik 5 ribben te hebben gebroken, wat reden is om mij flink onder de pijnstilling te houden en een nachtje in het ziekenhuis te observeren, waar ik nu tegen een kale muur lig te kijken. Ik verwacht morgenmiddag wel weer naar huis te mogen maar voorlopig even uitgeschakeld te zijn. 2

3 De dag erna: Update: inmiddels thuis, opname was ter controle longfunctie, die is in orde. Nu paar dagen rustig aan met stevige pijnstilling om de ademhaling niet te hinderen en de pijn te verzachten. Daarna zien we wel verder. Maak jullie geen zorgen na de eerste schrik - was toch behoorlijke smak - denk ik dat het wel mee zal vallen. Een week later: inmiddels doe ik - voorzichtig - wat lichte oefeningen, voel me nog niet echt vrij om te bewegen. Ik houd me de komende week nog wel koest. Ik heb een controle afspraak in het ziekenhuis op(datum x). Ik verwacht op (datum y) weer aanwezig te zijn. Kan iemand uitleggen hoe ik het als werknemer voor elkaar moet krijgen om de gegevens over de aard, oorzaak en beloop van de ziekte gescheiden van de gegevens over het verwachte herstel te bespreken of aan te leveren? En: moet hier nu echt een bedrijfsarts aan te pas komen? Al of niet in een constructie met de verlengde arm. Een tweede probleem is de rapportage die naar de werkgever gaat. In bijlage 2 vindt u (op pagina 23 van genoemde Leidraad) voorbeelden van wat wel en wat niet aan de werkgever gemeld mag worden. Na enige ervaring met verzuimgevallen kan de gemiddelde werkgever of personeelsfunctionaris de tekst toch gewoon terugvertalen? Zeker in combinatie met de informatie die rechtstreeks van de werknemer is verkregen bij de ziekmelding of als de werkgever bij zijn werknemer informeert hoe het gaat. Het privacy-proof rapporteren krijgt hiermee surrealistische trekken. De vraag die wij stellen is of we in deze materie wel op de goede weg zijn en niet doorschieten. Dit verdient naar onze opvatting een kritische nadere bestudering. Ook hier gaat het dus om balans en om het voorkomen van misbruik van de ene of andere kant. Amsterdam, 8 december 2013 * De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden ; de verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de (claim)klachten en een goed risicomanagement. De NVVG is opgericht in 1969 en telt ongeveer 650 leden. De vereniging is federatiepartner van de KNMG. De NVVG wil de verzekeringsgeneeskunde in de ruimste zin bevorderen. Pijlers zijn: continue vakontwikkeling, opleiding en deskundigheidsbevordering; bevordering van de professionele kwaliteit en het 'goede' handelen; behartiging van de professionele belangen voor een goede beroepsuitoefening; afstemming en profilering van het vakgebied in de samenleving. Dit doet de NVVG door contacten met onder andere: federatiepartners van de KNMG; de beleidsmakers op het ministerie van SZW; de directie van het UWV; wetenschappelijke onderzoekscentra zoals het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde; andere verenigingen waaronder NVAB, GAV en NVvA. NB: verzekeringsartsen die werkzaam zijn in de particuliere sector hebben zich grotendeels verenigd in de Nederlandse vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV). 3

4 05 december 2013 Het Financieele Dagblad Laat alle betrokkenen bij zieke werknemers zelfde taal spreken Bas Tomassen, Jim Faas en Nico Croon De SER werkt in opdracht van minister Asscher van SZW aan een vervolgadvies over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg. Zolang de verschillende beroepsgroepen die betrokken zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid hun eigen taal en terminologie bezigen, zullen de geboden oplossingen suboptimaal zijn. Het is onverstandig om een gebrek aan kennis van arbeidsgerelateerde zorg op te lossen door die zorg te herstructureren. Er kan beter worden geïnvesteerd in kennis. Per saldo mogen de maatregelen niet leiden tot hogere kosten voor de Zorgverzekeringswet. Het is daarom van belang onderscheid te maken tussen beroepsziekten (veroorzaakt door het werk of de arbeidsomstandigheden) en arbeids relevante aandoeningen waarbij de ziekte gevolgen heeft voor het verrichten van arbeid. Bijna alle ziekten zijn arbeidsrelevant en worden gewoon gediagnosticeerd en behandeld door huisartsen en medisch specialisten in de regulier verzekerde gezondheidszorg. Voor beroepsziekten veel kleiner in aantal bestaat een aantal gespecialiseerde en academische centra. Bij het zoeken naar oplossingen voor verbetering van de zorg bij arbeidsrelevante aandoeningen wordt ten onrechte nog geen verbinding gemaakt met de verzekeringsgeneeskunde. Als gevolg van de steeds verdergaande labeling van jeugdigen, vergrijzing van de beroepsbevolking en verhoging van de pensioenleeftijd zal de druk op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en re integratie van mensen met chronische ziekten en blijvende medische beperkingen de komende jaren sterk toenemen. Voor de verzuimbegeleiding van zieke werknemers door de bedrijfsarts en de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsarts is dezelfde kennis vereist, maar worden verschillende protocollen gehanteerd. Enkele jaren geleden al constateerde de Gezondheidsraad dat het medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verbetering behoeft. Richtlijnen voor beoordeling, behandeling en begeleiding en voorbeeldcasuïstiek kunnen daarbij helpen. Op deze manier kunnen samenwerking en informatie uitwisseling in de uitvoeringspraktijk worden verbeterd. Gemeenschappelijk begrippenkader essentieel voor hervorming arbeidsgerelateerde zorg Opdat de betrokkenen inclusief niet medici zoals arbeidsdeskundigen elkaar goed kunnen begrijpen is een gemeenschappelijk begrippenkader vereist rond arbeid en belastbaarheid. dit is essentieel om goed vorm en inhoud te geven aan re integratie en schadelastbeheersing zonder schending van privacy en medisch beroepsgeheim. de factor arbeid dient meer aandacht te krijgen in de verschillende medische beroepsopleidingen. daar is geen organisatieverandering voor nodig, maar bundeling van initiatieven en regie. B. W. M. Tomassen is algemeen directeur van Ergatis Arbeid en Gezondheid, mr. drs. W. A. Faas is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en dr. mr. N. H. T. Croon is verzekeringsarts bij De Amersfoortse.

5 Bijlage 2 Niet Tekstvoorbeelden (niet uitputtend!) Wel Aard van de behandeling Benoemen van aandoening Chemotherapie Familieomstandigheden Fysiotherapeut Gedragscognitief Geopereerd aan. Hartklachten Hartrevalidatie Is bestraald Knieklachten Lopen met krukken ivm knie Moe Nekklachten Psychische aandoening Psychiater Psycholoog Privé oorzaak Pijnpoli Revalidatie op afdeling Rugklachten Ruzie met baas of collega Stappen in werkhervatting Werkgever kent de ziekte De behandeling is adequaat De verzuimoorzaak is medisch Gerichte behandeling Omstandigheden Behandelaar Maatwerktraining Gerichte behandeling, waardoor op korte termijn geen mogelijkheden tot re-integratie bestaan Aandoening waardoor energetische beperkingen Medewerker werkt actief aan zijn herstel Is behandeld Onvoldoende mobiel; beperkingen met langdurig achtereen lopen, beperkt ten aanzien van hurken en knielen (e.d.) Voor zijn eigen fysiek belastende werkzaamheden heeft hij goed gebruik van beide armen en benen nodig Energetisch beperkt; energetische disbalans Beperkingen met frequent reiken of voor activiteiten boven schouderniveau Aandoening Specialist Deskundige begeleider Niet arbeidsgerelateerd Gespecialiseerde kliniek Medewerker werkt actief aan zijn herstel Beperkingen bij bukken, tillen en dragen, duwen en trekken (e.d.) Verstoorde arbeidsverhouding Concreet werkhervattingsschema met data, uren en aard van werk (of beperkingen) De werkgever is door werknemer op de hoogte gesteld van de aandoening en het beloop, of zoals uw medewerker u reeds heeft verteld. pagina 23

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies

Academisch Centrum voor. Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Verzekerd van wetenschappelijk onderbouwd medisch advies Onderzoeksprogramma 2014-2018 Academisch Centrum voor Private Verzekeringsgeneeskunde Acade

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II

Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Werken met WAD Een multidisciplinaire visie op belastbaarheid en re-integratie van mensen met Whiplash Associated Disorder I en II Consensustraject begeleid door het Kwaliteitsbureau NVAB: Noks Nauta André

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk

Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk PATIENTENVERSIE Niet- Aangeboren Hersenletsel en werk Een richtlijn voor patiënten. Inleiding: Niet aangeboren hersenletsel (NAH) Deze richtlijn gaat over de terugkeer naar werk van patiënten met niet-aangeboren

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Empowering van de zieke werkende

Empowering van de zieke werkende Empowering van de zieke werkende Verslag van de invitational conference op 4 september 2007 in het SER-gebouw in Den Haag. Jan van Zijl wijst in zijn openingswoord op het bijzondere karakter van de bijeenkomst.

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

Leidraad Bedrijfsarts en privacy

Leidraad Bedrijfsarts en privacy Leidraad Bedrijfsarts en privacy Hoe om te gaan met privacy-gevoelige informatie in de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder met medische gegevens bij ziekteverzuimbegeleiding? pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV RIV-toets in de praktijk Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Opzet...5 2 Uitgangspunten...6 2.1 Wettelijk kader...6

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Langdurige Zorg Bijlage(n) 3 Datum 16 januari 2013 Betreft Onderzoeksrapport

Nadere informatie

1 De relatie tussen werk en gezondheid

1 De relatie tussen werk en gezondheid 1 De relatie tussen werk en gezondheid J.H.A.M. Verbeek en P.B.A. Smits De relatie tussen werk en gezondheid is medisch interessant en complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren

Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Duurzaam inzetbaar door het versterken van positieve factoren Samenvatting en conclusies Demografische en maatschappelijke veranderingen nopen de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) te vernieuwen. De band tussen

Nadere informatie