Ondersteuning minima in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuning minima in 2015"

Transcriptie

1 Ondersteuning minima in 2015 Bijzondere bijstand en gemeentelijk Minimabeleid vanaf 1 januari 2015 Datum : 20 januari 2015 Focus : Veranderingen als gevolg van de Maatregelen WWB 2015 en de Participatiewet Auteur : Werkgroep WWB Maatregelen Regio Noord-Brabant Noordoost Versie : 1.3 *Z00B0B54D5D* documentnr.: ADV/G/14/00732 zaaknr.: Z/G/14/13638

2

3

4 Inhoudsopgave DEZE NOTITIE... 2 REGIONALE WERKGROEP... 2 MINIMABELEID EN ARMOEDEBESTRIJDING... 2 OPZET VAN DEZE NOTITIE... 2 VERANDERINGEN PER 1 JANUARI AANLEIDING... 4 BELEIDSKEUZEN BIJZONDERE BIJSTAND INDIVIDUEEL... 6 INDIVIDUELE BIJZONDERE BIJSTAND... 6 BELEIDSKEUZEN BIJZONDERE BIJSTAND CATEGORIAAL... 7 LANGDURIGHEIDSTOESLAG... 7 COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING BIJ VGZ VOOR MINIMA... 9 REGELING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN EN GEMEENTELIJK MINIMABELEID BIJLAGEN WIJZIGINGEN LANGDURIGHEIDSTOESLAG IN INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG... 1 VOORWAARDEN INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

5 Deze notitie Gemeenten kennen verschillende mogelijkheden om mensen financieel te ondersteunen bij een minimuminkomen of net daarboven. Bij gemeenten kan men voor o.a. individuele en categoriale Bijzondere bijstand, evenals diverse minimaregelingen terecht. Met de transities in het Sociale Domein verplaatsen zich een aantal taken van hogere overheden naar de gemeenten toe. Dit brengt veranderingen met zich mee. Deze veranderingen gaan gepaard met de wijziging van de Wet Werk en Bijstand (WWB) via de wet Maatregelen WWB Regionale werkgroep In de regio Brabant Noordoost-Oost (hierna BNOO genoemd) wordt door 12 gemeenten 1 gezamenlijk gekeken naar de gevolgen van de transities in het Sociale Domein. Voor wat betreft de Maatregelen WWB 2015, is er een regionale werkgroep opgezet die specifiek kijkt naar de gevolgen voor wet- en beleid. Deze werkgroep is onderverdeeld in diverse clusters, waarbij ieder cluster een eigen onderdeel onder diens hoede heeft genomen. De clusters hebben de opdracht gekregen om op hun onderdeel een document te maken waarin de veranderingen vanuit de wet Maatregelen WWB 2015 inzichtelijk gemaakt worden en een advies bieden aan de gemeenten in BNOO zodat op een passende wijze hun beleid aan kan worden gepast. Minimabeleid en armoedebestrijding De wet Maatregelen WWB 2015 heeft gevolgen voor onder meer het minimabeleid van de gemeenten in BNOO. Deze notitie dient ter ondersteuning van gemeenten in het actualiseren van hun verordeningen en beleidsregels zodat deze aansluiten bij de gevolgen van de wet Maatregelen WWB Opzet van deze notitie Het doel van deze notitie is het bieden van een beleidskader waarbinnen alle deelnemende gemeenten in BNOO de verschillende keuzes voor het minimabeleid in hun gemeente kunnen organiseren. Dit beleidskader is niet volledig gelijk, daar er sprake is van lokale onderlinge verschillen in het minimabeleid. Deze verschillen vloeien voort uit andere inzichten en belangen bij het ondersteunen van mensen met een laag inkomen. Deze notitie inventariseert daarom de verschillende regelingen en geeft gemeenten in BNOO de mogelijkheid om de notitie aan te passen aan hun eigen regelingen, doordat dit document is zo ingedeeld dat per onderdeel van bijzondere bijstand of de minimaregeling in de desbetreffende gemeente een eigen paragraaf geschreven kan worden. In deze paragrafen wordt de uitgangspositie omschreven en een korte toelichting van de gevolgen van de wet Maatregelen WWB 2015 gevolgd door een advies vanuit de werkgroep. 1 De deelnemende gemeenten onder BNOO zijn: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel. 2

6 Het uitgangspunt vanuit de werkgroep is om het bestaande beleid zoveel mogelijk te kunnen continueren, zodat de lokale accenten op het minimabeleid gewaarborgd blijven. Er moet opgemerkt worden dat regionaal er geen grote verschillen zitten in het minimabeleid van de 12 gemeenten in BNOO. 3

7 Veranderingen per 1 januari 2015 Aanleiding WWB verruiming individuele bijzondere bijstand De Wet Werk en Bijstand wordt in 2015 ingrijpend gewijzigd. Binnen de nieuwe wet worden de mogelijkheden voor individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten verruimd en de categoriale bijzondere bijstand voor aannemelijke kosten wordt verder verkleind. De ruimte voor gemeenten om groepen mensen extra inkomensondersteuning categoriaal te geven voor aannemelijke kosten die verband houden met kenmerken van de groep waar ze toe behoren wordt daarmee beperkt. Tegelijkertijd krijgen gemeenten meer financiële ruimte om via individueel maatwerk aanvullende inkomensondersteuning te leveren (voor daadwerkelijk gemaakte kosten) en armoede te bestrijden. Op grond van de afspraken in het regeerakkoord is er in miljoen en vanaf 2015 structureel 100 miljoen per jaar extra beschikbaar voor het armoede- en schuldenbeleid. Daarentegen blijft vanaf 1 januari 2015 alleen nog de mogelijkheid tot categoriale bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering en/of het verstrekken van een vergoeding voor de kosten van de premie bestaan. Daarbij vervalt ook de verplichte inkomensnorm van 110% van de bijstandsnorm voor categoriale bijzondere bijstand. In het kader van de bevordering van de deelname aan culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen en activiteiten kan de gemeente gebruik blijven maken van zogenaamde stadspassen of de bestaande regelingen als de Verordening Gemeentelijk Minimabeleid. Inkomensgrenzen terugbrengen naar oude niveau Met de aanpassing van de Wet werk en bijstand in 2012 is door artikel 35 lid 9 WWB een maximuminkomensgrens van 110% opgelegd aan gemeenten voor wat betreft categoriale bijzondere bijstand. Dit heeft er in BNOO toe geleid dat op de bestaande categoriale regelingen grotendeels een lagere inkomensgrens kwam te liggen. Bijkomend effect was dat er binnen het minimabeleid vervolgens verschillende inkomensgrenzen gehanteerd moesten worden wat tot verwarring bij belanghebbenden leidt en voor hogere uitvoeringskosten zorgt. Door de invoering van de Participatiewet vervalt artikel 35 lid 9 WWB, maar vervallen ook de mogelijkheden voor nagenoeg alle vormen van categoriale bijzondere bijstand. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om voor de resterende categoriale bijzondere bijstand, te weten de collectieve ziektekostenverzekering, een inkomensgrens te hanteren die gelijk is aan de individuele bijzondere bijstand. Omwille van de eenduidigheid en de uitvoeringsaspecten wordt dan ook regionaal geadviseerd om zoveel mogelijk te kiezen voor één inkomensgrens voor individuele én categoriale bijzondere bijstand. 4

8 Transitie Awbz naar de Wmo Naast de invoering van de wet maatregelen WWB 2015, wordt met de transitie Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast. Eén van de aanpassingen die plaatsvindt is de overheveling van de landelijke regelingen voor de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg 2 en CER 3. Deze regelingen komen te vervallen per respectievelijk 1 januari 2015 en 1 januari 2014 (terugwerkende kracht). Regionaal is door de gemeenten in BNOO afgesproken dat de invulling van de compensatie van aannemelijke meerkosten voor chronische ziekten en beperkingen niet onder de Verordening Wmo wordt uitgewerkt, maar dat bewust dit open gelaten wordt door middel van invulling via het minimabeleid. Gemeenten krijgen hierbij beleidsruimte om een tegemoetkoming te verstrekken aan personen met aannemelijke meerkosten wiens inkomen binnen bepaalde de inkomensgrenzen liggen. Hierbij wordt geadviseerd om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de collectieve ziektekostenverzekering biedt voor het vergoeden van zorgkosten die mensen met een chronische aandoening of beperking hebben. De beschikbare middelen voor deze tegemoetkoming bedragen in ,- en in ,- Gemeenten zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven, daar deze middelen behoren tot het Sociaal Deelfonds. 2 Wtcg: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Een jaarlijkse, forfaitaire tegemoetkoming voor de aannemelijke meerkosten voor mensen met specifieke zorgkosten uit een chronische aandoening. 3 CER: Compensatie Eigen Risico Een jaarlijkse tegemoetkoming voor het eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet voor mensen met specifieke zorgkosten. 5

9 Beleidskeuzen bijzondere bijstand Individueel Individuele bijzondere bijstand Beleidskeuze bij de individuele bijzondere bijstand De inkomensgrens ligt nu op 115% Bij de individuele bijzondere bijstand welke nu een inkomensgrens van 115% kent heeft de gemeente de beleidsvrijheid deze grens te bepalen. Beslispunt/Advies a) Voorgesteld wordt de bestaande inkomensnormering te handhaven op 115%, zodat ook bijvoorbeeld burgers die werken met een inkomen hoger dan 100% van het sociaal minimum, in beginsel voor individuele bijzondere bijstand in aanmerking kunnen blijven komen. b) Voorgesteld wordt om bestaande draagkrachtpercentages te handhaven per 1 januari Ligt het inkomen boven 115% dan wordt een draagkrachtberekening toegepast, en wordt afhankelijk van de hoogte van het inkomen, de kostenvergoeding verminderd met het bedrag van de draagkracht. De draagkrachtpercentages bijzondere bijstand staan in onderstaand schema. Draagkrachtbepaling tussen verschillende inkomensnormen Draagkrachtbepaling: 1. Inkomen tot 115% : geen draagkracht 2. Inkomen boven 115% : 100% van het meerdere boven 115% De individuele bijzondere bijstand is op dit moment een doeltreffend instrument om maatwerk te leveren en om mensen met bijzondere kosten financieel tegemoet te komen. Zowel op grond van inhoudelijke als financiële argumenten is er geen aanleiding om de inkomensgrens en draagkrachtsystematiek van de van de individuele bijzondere bijstand direct te wijzigen. 6

10 Beleidskeuzen bijzondere bijstand Categoriaal Langdurigheidstoeslag Beleidskeuze bij de Langdurigheidstoeslag (LDT) De inkomensgrens van de LDT ligt nu op 100%. Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen, bijv. langer dan 3, 4 of 5 jaar, onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 de Langdurigheidstoeslag (afgekort: LDT) in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de Langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de Langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de Individuele Inkomenstoeslag de bestaande Langdurigheidstoeslag. Dit heeft voor de verordening inhoudelijk weinig gevolgen. Wel zijn beleidsregels nodig waarin aandacht is besteed aan wat verstaan wordt onder de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Nu bestaat vrijwel automatisch recht op de LDT. De beoordeling of er al dan niet sprake is van 'zicht op inkomensverbetering' zal aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval moeten plaatsvinden. Het is net als in de huidige regeling toegestaan de wettelijke doelgroep nader af te bakenen en bijvoorbeeld bepaalde groepen - zoals studenten - uit te sluiten. Ook kan rekening worden gehouden met het feit dat een belanghebbende zelf niets gedaan heeft om zijn perspectief te verbeteren. Zo kan worden gedacht aan beleid waarbij iemand die een maatregel heeft gehad in de referteperiode wordt geacht, voor zover zijn perspectief ontbreekt, daar zelf schuld aan te zijn en om die reden geen recht op een individuele inkomenstoeslag te hebben. De verplichte maximale inkomensgrens 110% komt te vervallen. Ook het huidige artikel 36 lid 5 WWB 4 keert niet terug in artikel 36 Participatiewet. Dit betekent dat het bestuur bij verordening een inkomensgrens mag bepalen die hoger is dan 110%. Op grond van de gewijzigde WWB 2015 is er geen noodzaak om de vastgestelde inkomensgrens van 100% en de bestaande referteperiode te herzien. 4 "Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder laag inkomen niet verstaan in aanmerking te nemen inkomen hoger dan 110 procent van de op de desbetreffende alleenstaande of gezin van toepassing zijnde bijstandsnorm." 7

11 Beslispunt/Advies a) Voorgesteld wordt om de bestaande inkomensgrens van 100% bij de LDT te handhaven voor de Individuele Inkomenstoeslag. Dit omdat de gemeente een kortere referteperiode kent dan de wettelijk toegestane periode van 5 jaar. 8

12 Collectieve zorgverzekering bij VGZ voor minima Beleidskeuze voor de collectieve zorgverzekering voor minima (en chronisch zieken) De inkomensgrens voor deelname aan deze regeling ligt nu op 110%. Onze gemeente heeft vanaf 2006 een collectieve zorgverzekering voor minima bij zorgverzekeraar VGZ (voorheen Trias). De meeste gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost bieden burgers met een minimuminkomen toegang tot een collectieve basis- en aanvullende zorgverzekering. Via het aanvullend pakket bij verzekeraars VGZ kunnen veel medische kosten en veelvoorkomende medische kosten van burgers gedekt worden bij de zorgverzekeraar. Het belangrijkste voordeel is dat de aanvullende zorgverzekering als eerste wordt aangesproken, voordat de meerkosten in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente via de bijzondere bijstand of Wmo. Men verzekert zich voor het risico van medisch noodzakelijke zorg, zonder een beroep te doen op het maatschappelijk vangnet. Bovendien brengt deze optie geen extra administratieve lasten voor burgers en gemeenten met zich mee: claimbeoordeling en afhandeling van declaraties, al dan niet rechtstreeks vanuit de zorgverlener, vindt immers plaats door de zorgverzekeraar. Ontwikkelingen Vanaf 1 januari 2015 mag alleen de categoriale bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering of het verstrekken van een vergoeding voor de kosten van de premie per januari 2015 blijven bestaan. De verplichte inkomensgrens van 110% voor categoriale bijzondere bijstand wordt afgeschaft. Dit betekent dat gemeenten ook aan burgers met een inkomen boven de 110% van het sociaal minimum categoriale bijzondere bijstand kunnen verstrekken. Dus ook in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering, dan wel een bijdrage in de premie van een dergelijke verzekering. Voor de gemeente Grave houdt dit in dat de inkomensgrens bij deze doelgroep ook op 115% mag worden gesteld. De grens is in 2012 op 110% gezet op grond van wetswijzigingen van de WWB door het Rijk. Deze verplichting komt per 1 januari 2015 te vervallen. Beslispunt/Advies a) Bij collegebesluit van datum 11 november 2014 is de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering open gesteld voor inwoners met een inkomen tot 115%. Verdere besluitvorming is nu niet noodzakelijk. b) Tevens is bij collegebesluit van 11 november 2014 ondersteuning voor minima met zorgkosten vanuit de Wmo geregeld, doordat bij burgers met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm géén eigen bijdrage wordt geïnd. 9

13 Regeling Maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen en Gemeentelijk Minimabeleid Beleidskeuze bij de Reductieregeling(voor kinderen en volwassenen) De inkomensgrens ligt nu op 110% Door het college kan jaarlijks een (financiële) bijdrage worden verleend aan een aanvrager die kosten maakt in verband met sociaal-culturele, sportieve en educatieve activiteiten van zijn schoolgaande kinderen, zoals: a) Abonnementen en (seizoen)kaartjes voor bijv.: zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea, kunstuitleen, etc.; b) Contributies voor sport-, zang, ouderen- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, hobbyclub en kosten sportattributen, etc.; c) Cursusgeld voor her, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, cluben buurthuisactiviteiten en ouderbijdragen, etc.; d) Eenmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan dierentuin en pretpark De bijdrage is voor kinderen 126,- per jaar en voor volwassenen hetzelfde bedrag per jaar. Met ingang van 1 januari 2012 was het verplicht om een verordening op grond van de Wet werk en bijstand vast te stellen voor maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen. Dit betekende voor onze gemeente dat de regels voor een tegemoetkoming in deze kosten voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit de Verordening Gemeentelijk Minimabeleid zijn gehaald en afzonderlijk werden vastgelegd. Per 1 januari 2015 vervalt de Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen vervalt echter weer, waardoor ook de regels voor hen weer kunnen worden opgenomen in de Verordening Reductieregeling 2015 gemeente Grave. De bestaande Verordening Reductieregeling 2012 Grave behoeft daarom ook aanpassing. De inkomensgrens van deze regeling ligt nu op 110%. Per 1 januari 2012 moest deze op wettelijke gronden op 110% van het sociaal minimum gesteld worden. De inkomensgrens voor deze regeling kan de gemeente per 1 januari 2015 weer zelf bepalen. Het betreft Gemeentelijk Minimabeleid wat niet onder de WWB valt, maar onder wat in artikel 108 Gemeentewet wordt aangemerkt als gemeentelijke huishouding. Hierdoor heeft de gemeente meer beleidsvrijheid in het formuleren van de regeling en het stellen van voorwaarden. De armoede in Nederland met name ook onder kinderen neemt toe. De Kinderombudsman roept in het recent verschenen rapport Kinderen in armoede gemeenten op tot minimabeleid dat: a) direct ten goede komt aan kinderen, b) toegankelijk is voor gezinnen met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum en c) voorziet in het mogelijk maken van deelname aan bijvoorbeeld sport, cultuur, zwemmen, vervoer en lidmaatschap van de bibliotheek. 10

14 Het bestaande beleid voldoet aan de doelstelling van het Kabinet, en onderschrijft het belang van maatschappelijke participatie van ten laste komende schoolgaande kinderen. We zijn er voorstander van om de regelingen voort te zetten door aanpassing van de Verordening Reductieregeling 2012 Grave en om de inkomensgrens per 1 januari 2015 vast te stellen op 115%. Ook werkende burgers met een inkomen hoger dan 110% van het sociaal minimum, kunnen dan voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. De draagkrachtsystematiek die wel geldt voor individuele bijzondere bijstand is ook van toepassing op deze regeling. Betaling De bestaande Verordening Reductieregeling 2012 Grave kent in principe een tegemoetkoming in geld op aanvraag. Controle geschiedt steekproefsgewijs op individuele basis. Beslispunt/Advies 1. Voorgesteld wordt het bestaande beleid voor de maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen per 1 januari 2015 op te nemen in de Reductieregeling 2015 gemeente Grave. 2. De inkomensgrens te bepalen op 115%, zodat ook bijvoorbeeld werkende burgers met een inkomen hoger dan 110% van het sociaal minimum, voor deze regeling in aanmerking gaan komen. De draagkrachtsystematiek die wel geldt voor individuele bijzondere bijstand is ook van toepassing. 11

15 Bijlagen 1. Wijzigingen Langdurigheidstoeslag in

16 Wijzigingen Langdurigheidstoeslag in 2015 Individuele inkomenstoeslag De langdurigheidstoeslag wordt vervangen door een individuele inkomenstoeslag. Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering, in beginsel toereikend is. Toch kan de financiële positie van mensen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen onder druk komen te staan als er na verloop van tijd geen enkel perspectief lijkt te zijn om door inkomen uit arbeid het inkomen te verhogen. Om die reden is bij de invoering van de WWB in 2004 de langdurigheidstoeslag in het leven geroepen. Sinds 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag gedecentraliseerd. Ook is de langdurigheidstoeslag sinds die datum een bijzondere vorm van (categoriale) bijzondere bijstand. Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Het college kent onder de huidige WWB op aanvraag een langdurigheidstoeslag toe indien een persoon: een langdurig laag inkomen heeft en; geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 WWB; en geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. Voorwaarden individuele inkomenstoeslag Na wijziging van artikel 36 Participatiewet kan het college op verzoek een individuele inkomenstoeslag toekennen indien een persoon: een langdurig laag inkomen heeft en; geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 Participatiewet en; gelet op zijn omstandigheden geen uitzicht heeft op inkomensverbetering. Beoordeling zicht op inkomensverbetering De beoordeling door het college of er al dan niet sprake is van 'zicht op inkomensverbetering' zal aan de hand van de individuele omstandigheden van het geval moeten plaatsvinden. Het college zal in ieder geval de individuele omstandigheden zoals genoemd in artikel 36 lid 2 Participatiewet moeten betrekken bij de beoordeling van het recht op een individuele inkomenstoeslag. Het betreft: de krachten en bekwaamheden van de persoon; en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Discretionaire bevoegdheid Voor de langdurigheidstoeslag gold dat het college de langdurigheidstoeslag moest verlenen als een belanghebbende voldoet aan de voorwaarden daarvoor. Onder de Participatiewet kan het college een individuele inkomenstoeslag verlenen. Het toekennen van een individuele inkomenstoeslag is daarmee een bevoegdheid geworden en geen verplichting. Dit kan ertoe 1

17 leiden dat het college ook kan afzien van het toekennen van een individuele inkomenstoeslag, ook al voldoet een belanghebbende wel aan de voorwaarden voor een dergelijke toeslag. Het is echter niet mogelijk te bepalen dat in het geheel nooit een individuele inkomenstoeslag wordt verstrekt. Dit blijkt mede uit de nadere regels die bij verordening moeten worden gesteld met betrekking tot het verstrekken van de individuele inkomenstoeslag. Het is echter wel toegestaan nog voordat de verdere toetsing plaatsvindt - de wettelijke doelgroep nader af te bakenen en bijvoorbeeld bepaalde groepen - zoals studenten - uit te sluiten. Wordt de doelgroep door het beleid (beleidsregels) vooraf niet beperkt door het uitsluiten van doelgroepen, dan moet het college verder toetsen aan de hand 'persoonlijke omstandigheden' of een belanghebbende recht heeft op individuele inkomenstoeslag. In de praktijk zal met name worden beoordeeld of een belanghebbende zicht op inkomensverbetering heeft. Daarbij kunnen wel algemene regels worden gesteld. Zo kan in beleidsregels in het algemeen ook worden gesteld dat een student een (goed) perspectief heeft op inkomensverbetering, maar moet je bij de toets oog blijven houden voor de uitzonderingsgevallen waarin dat niet zo is. Ook kan rekening worden gehouden met het feit dat een belanghebbende zelf niets gedaan heeft om zijn perspectief te verbeteren. Zo kan worden gedacht aan beleid waarbij iemand die een maatregel heeft gehad in de referteperiode wordt geacht, voor zover zijn perspectief ontbreekt, daar zelf schuld aan te zijn en om die reden geen recht op een individuele inkomenstoeslag te hebben. Dit maakt dat het college in beleidsregels hierover regels kan stellen. Op verzoek Een individuele inkomenstoeslag wordt na inwerkingtreding van het wetsvoorstel niet meer op aanvraag verstrekt, maar op verzoek. Dit kan leiden tot onduidelijkheid voor de uitvoerders van de Participatiewet. Beoogt de regering hiermee een inhoudelijke wijziging? Deze wijziging wordt niet nader toegelicht door de regering. Eerder verstrekte toeslag is geen inkomen Het huidige artikel 36 lid 2 WWB keert niet terug in artikel 36 Participatiewet. De bepaling dat bij de vaststelling van het inkomen voor het recht op de langdurigheidstoeslag een eerder verstrekte langdurigheidstoeslag buiten beschouwing wordt gelaten, komt daarmee te vervallen. Dit maakt echter niet dat een eerder verstrekte langdurigheidstoeslag of een eerder verstrekte individuele inkomenstoeslag als inkomen in aanmerking wordt genomen, tenzij anders bepaald in de verordening individuele inkomenstoeslag. Uit artikel 32 Participatiewet volgt immers reeds dat bijstand waaronder langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag niet als inkomen in aanmerking wordt genomen. Inkomensgrens 110% komt te vervallen Ook het huidige artikel 36 lid 5 WWB ("Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder laag inkomen niet verstaan in aanmerking te nemen inkomen hoger dan 110 procent van de op de desbetreffende alleenstaande of gezin van toepassing zijnde bijstandsnorm.") keert niet terug in artikel 36 Participatiewet. Dit betekent dat de gemeenteraad bij verordening een inkomensgrens mag bepalen die hoger is dan 110%. 2

18 Gevolgen voor de verordening De verordening langdurigheidstoeslag dient als volgt te worden aangepast. Verwijzingen naar 'WWB' Alle verwijzingen naar de 'WWB' moeten worden vervangen door 'Participatiewet'. Voorbeeldbeleid Om te voorkomen dat geen individuele inkomenstoeslag wordt verleend aan een belanghebbende die wel voldoet aan de voorwaarden, kan het college daarvoor in beleidsregels bepalen dat aan iedereen die voldoet aan de voorwaarden langdurigheidstoeslag wordt verleend. Een dergelijke bepaling kan er als volgt uitzien: Artikel x. Recht op individuele inkomenstoeslag Het college verleent een persoon op verzoek individuele inkomenstoeslag indien hij voldoet aan de voorwaarden als opgenomen in artikel 36 van de wet en de verordening individuele inkomenstoeslag. Toelichting op artikel x. Recht op individuele inkomenstoeslag Het college verleent een persoon individuele inkomenstoeslag indien hij voldoet aan de in artikel 36 van de wet en de in de verordening individuele inkomenstoeslag opgenomen voorwaarden. Deze bepaling is opgenomen in de beleidsregels omdat het verlenen van individuele inkomenstoeslag een bevoegdheid is en geen verplichting. Artikel 36 lid 1 van de Participatiewet bepaalt immers dat het college een individuele inkomenstoeslag kan verlenen aan een persoon indien hij voldoet aan de in die bepaling opgenomen voorwaarden. Dit betekent dat het college de mogelijkheid heeft af te zien van het toekennen van een individuele inkomenstoeslag, ook al voldoet een persoon wel aan de voorwaarden voor een dergelijke toeslag. Dit vindt de gemeenteraad niet wenselijk. Daarom bepaalt artikel x van deze beleidsregels dat het college individuele inkomenstoeslag moet verstrekken als een persoon voldoet aan de voorwaarden daarvoor. Term 'langdurigheidstoeslag' De term 'individuele inkomenstoeslag' komt in de plaats voor 'langdurigheidstoeslag'. Juridische grondslag In de aanhef van de verordening verandert de juridische grondslag: in de Participatiewet is de juridische grondslag te vinden in artikel 8 lid 1 onderdelen b en artikel 8 lid 2 Participatiewet. Momenteel is de juridische grondslag van de verordening langdurigheidstoeslag verankerd in artikel 8 lid 1 onderdeel d en artikel 8 lid 2 onderdeel b WWB. Op verzoek De Wet maatregelen WWB wijzigt artikel 36 lid 1 Participatiewet dusdanig dat een belanghebbende een verzoek tot verlening van individuele inkomenstoeslag kan indienen. Voorheen was de langdurigheidstoeslag alleen op aanvraag verkrijgbaar. Onder aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen (artikel 1:3 lid 3 Awb). Een aanvraag dient in beginsel schriftelijk te worden ingediend (artikel 4:1 Awb). 3

19 Het veranderen van 'aanvraag' in 'verzoek' is niet nader toegelicht door de wetgever zodat discussie mogelijk is of een verzoek zoals bedoeld in artikel 36 lid 1 Participatiewet een aanvraag is. Omdat 'verzoek' niet letterlijk is gedefinieerd in de Awb en ter bevordering van de leesbaarheid adviseren wij om in de verordening te bepalen dat een verzoek schriftelijk moet worden ingediend op een door het college opgesteld formulier. Dit voorkomt procedures over eventuele niet schriftelijk ingediende verzoeken. Bovendien kan de gemeenteraad dan in de toelichting daarop aangeven dat het een verzoek zoals bedoeld in artikel 36 lid 1 Participatiewet opvat als een schriftelijke aanvraag zoals bedoeld in afdeling Awb. Bovengrens 110% In de verordening moet worden bepaald wanneer sprake is van een langdurig laag inkomen. Vanaf 1 januari 2015 is de bovengrens van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm losgelaten doordat het huidige artikel 36 lid 5 WWB niet terugkeert in artikel 36 Participatiewet. Op dit punt kan de verordening dan ook worden aangepast (indien nodig en gewenst). Gevolgen voor overig beleid Naast aanpassing van de verordening langdurigheidstoeslag moeten ook de beleidsregels, het eventuele werkvoorschrift en de beschikkingen inzake langdurigheidstoeslag worden aangepast. Verwijzingen naar 'WWB' Alle verwijzingen naar de 'WWB' moeten worden vervangen door 'Participatiewet'. Term 'langdurigheidstoeslag' De term 'individuele inkomenstoeslag' komt in de plaats voor 'langdurigheidstoeslag'. Criterium 'zicht op inkomensverbetering' De beoordeling van het criterium 'zicht op inkomensverbetering' moet worden aangepast. Het college zal in ieder geval de individuele omstandigheden zoals genoemd in artikel 36 lid 2 Participatiewet (de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen) moeten betrekken bij de beoordeling. Beleid Bovenstaande punten dienen te worden verwerkt in de Verordening individuele inkomenstoeslag die op grond van de Participatiewet moet worden vastgesteld. Zie voor een voorbeeld het model van de verordening individuele inkomenstoeslag van de VNG. Discretionaire bevoegdheid Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk groepen uit te sluiten van het recht op langdurigheidstoeslag omdat artikel 36 lid 1 Participatiewet een discretionaire bevoegdheid is geworden. Het college kan in beleidsregels voorts aangeven welke groepen niet in aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag omdat betreffende groepen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen 4

20 aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeids- of re-integratieverplichting of aan personen die uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgen. Voorbeeld beoordeling zicht op inkomensverbetering Aan de hand van de krachten en bekwaamheden van een belanghebbende en de inspanningen die belanghebbende heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen, moet worden beoordeeld of hij op de peildatum uitzicht heeft op inkomensverbetering. Indien een belanghebbende op de peildatum geen inkomsten uit arbeid of inkomsten uit arbeid uit een deeltijdbaan heeft en er geen vastgestelde belemmeringen zijn om (meer uren) te gaan werken, dan heeft belanghebbende uitzicht op inkomensverbetering. De gevolgen die er zijn als belanghebbende zicht heeft op inkomensverbetering, maar niet wil werken of niet meer uren wil werken, kunnen niet worden afgewenteld op de gemeente. In een dergelijk geval bestaat alleen recht op individuele inkomenstoeslag als is vastgesteld dat belanghebbende door redenen van medische of sociale aard niet in staat is (meer uren) te gaan werken of als belanghebbende gedurende de referteperiode aantoonbaar naar vermogen heeft geprobeerd arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Voorbeeld beoordeling zicht op inkomensverbetering Een belanghebbende heeft geen zicht op inkomensverbetering, waardoor hij niet in aanmerking komt voor een individuele inkomenstoeslag indien: aan hem in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeids- of re-integratieverplichting; hij uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs volgt of tijdens de referteperiode heeft gevolgd. Toelichting Een belanghebbende aan wie in de referteperiode een maatregel is opgelegd wegens een schending van een arbeids- of re-integratieverplichting heeft in beginsel geen zicht op inkomstenverbetering (zie ook CRvB , nr. 12/83 WWB, ECLI:NL:CRVB:2013:2842). Het college beoordeelt in dergelijke gevallen niettemin telkens het uitzicht op inkomstenverbetering van belanghebbende als hij zijn verplichtingen niet zou hebben geschonden (zie ook Rechtbank Rotterdam , nr. ROT 12/520, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3895). Het enkele feit dat een belanghebbende zijn arbeids- of re-integratieverplichting heeft geschonden, vooronderstelt niet dat hij, als hij zijn verplichtingen niet had geschonden, wel uitzicht op inkomstenverbetering zou hebben gehad. Dit is mogelijk wel het geval indien belanghebbende een (goede) baan heeft laten lopen, maar als hij enkel onvoldoende heeft meegewerkt aan een re-integratieactiviteit, hoeft geen sprake te zijn van geen zicht op inkomstenverbetering. Daarom moet het college dit telkens individueel beoordelen. 5

21 Dit is een uitgave van: Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Telefoonnummer: (0485) (0486) (0485) Postadres: Postbus Postbus 7 Postbus DA Cuijk 5360 AA Grave 5450 AA Mill Bezoekadres: Louis Jansenplein 1 Arnoud van Gelderweg 71 Kerkstraat BV Cuijk 6361 CV Grave 5451 BM Mill Website:

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; *CONCEPT* CONCEPT Onderwerp Onderwerp_Corsa VERORDENING Nieuw_wijziging_intrekking Dossiercode Documentsoort De Raad van de gemeente Uden; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van een individuele

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Toelichting. Conceptversie toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 18 september 2014 Pagina 1

Toelichting. Conceptversie toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag 18 september 2014 Pagina 1 Toelichting Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering,

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER; (nr. 7); gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017,

De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017, Verordening individuele inkomenstoeslag Zevenaar 2018 De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017, gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

- Alleenstaanden en alleenstaande ouders krijgen dezelfde norm voor inkomenstoeslag, namelijk 436,- ;

- Alleenstaanden en alleenstaande ouders krijgen dezelfde norm voor inkomenstoeslag, namelijk 436,- ; Toelichting Algemeen Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan het in 2016 door de raad en het college vastgestelde beleidskader Armoede en Schulden Gouda 2017 2020. Het speerpunt van de kadernota

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-84 Participatiewet, onderdeel WWB-maatregelen Dienst/afdeling Werk en inkomen De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Drechterland Nr. 160394 1 juli 2019 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2015 Tekstplaatsing De raad van de gemeente Drechterland Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

GEMEENTEBLAD. Officiële uitgave van gemeente Staphorst. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Staphorst 2014 nr. 21 11 december 2014 De raad van de gemeente Staphorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Ede,

De Raad van de gemeente Ede, De Raad van de gemeente Ede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Ede d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van [naam commissie];

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van [naam commissie]; Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Haarlem Versie 04092014 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr ; RAADSBESLUIT Registr.nr. : 938105 R.nr. : 72.5 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014, R.nr.

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

Toelichting op de verordening individuele inkomenstoeslag

Toelichting op de verordening individuele inkomenstoeslag Toelichting op de verordening individuele inkomenstoeslag Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van

Nadere informatie

Verordening. Individuele inkomenstoeslag. gemeente Noord-Beveland 2015

Verordening. Individuele inkomenstoeslag. gemeente Noord-Beveland 2015 Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Noord-Beveland 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het college van burgemeester en wethouders; b. het dagelijks

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

*Z033732B8C5* gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

*Z033732B8C5* gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; *Z033732B8C5* Registratienummer: Z -14-27454 / 26824 Verordening individuele inkomenstoeslag Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; gelet op artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 36 van de Participatiewet en artikel 5 van de Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2014;

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Smallingerland. Nr. 79151 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Smallingerland 2015 De raad van de gemeente Smallingerland ; gelezen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Leidschendam-Voorburg 2019

Verordening individuele inkomenstoeslag Leidschendam-Voorburg 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Leidschendam-Voorburg Nr. 276848 21 december 2018 Verordening individuele inkomenstoeslag Leidschendam-Voorburg 2019 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11D De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Ameland 2018

Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Ameland 2018 Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Ameland 2018 De raad van de gemeente Ameland; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, jo. artikel 36 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en sub b, en tweede lid, van de Participatiewet. b e s l u i t :

Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en sub b, en tweede lid, van de Participatiewet. b e s l u i t : De gemeenteraad Gooise Meren Gelezen het voorstel van 9348 Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en sub b, en tweede lid, van de Participatiewet b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Verordening

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 81416 31 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Rijswijk De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk.

besluit vast te stellen de Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk. Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Harderwijk; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven worden hier behandeld. Toelichting Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met inbegrip van een component reservering,

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015

Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Toelichting Verordening individuele inkomenstoeslag Deurne 2015 Algemeen Aan de bijstand ligt het uitgangspunt ten grondslag dat het normbedrag, bedoeld ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; b e s l u i t :

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; b e s l u i t : Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Boxtel 2018 De raad van de gemeente Boxtel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, Verordening Individuele inkomenstoeslag ISD BOL 2018 De raad van de gemeente Landgraaf; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 18-11-2014 Nummer gemeenteblad: 0316 Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2015 Doel Aan de burger die langdurig een laag inkomen heeft, waarbij er geen zicht is op een inkomensverbetering

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Versie 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Woudenberg. gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 november 2014;

Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Woudenberg. gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 11 november 2014; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudenberg. Nr. 80217 24 december 2014 Verordening Individuele inkomenstoeslag 2015 gemeente Woudenberg De raad van de Gemeente Woudenberg, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden d.d. 11 november 2014, met nummer 3384, Besluit:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden d.d. 11 november 2014, met nummer 3384, Besluit: De raden van de gemeente Muiden Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Muiden d.d. 11 november 2014, met nummer 3384, Besluit: gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 648);

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 648); GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 131316 27 juli 2017 Intrekken van de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Amsterdam en vaststellen van de Verordening individuele

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Nummer Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015

Nummer Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.5-01.2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2014; gezien

Nadere informatie

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 Gemeente Gilze en Rijen

Beleidsregel individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregel individuele inkomenstoeslag Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 Gemeente Gilze en Rijen 24 maart 2015 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Venray 2015 De raad van de gemeente Venray; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Nr. 15B De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 5 december 2017; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Pagina 1-10 Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende

Nadere informatie

Rectificatie Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enkhuizen 2015

Rectificatie Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enkhuizen 2015 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR401787_1 4 oktober 2016 Rectificatie Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enkhuizen 2015 Dit betreft een rectificatie van het gemeenteblad nummer

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Gemeente Harlingen

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Gemeente Harlingen Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Gemeente Harlingen Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet; overwegende dat het

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 21, 24 december 2014 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente De Wolden 2015 De raad van de gemeente De Wolden;

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 36 van de Participatiewet; Gezien het advies van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hilvarenbeek. Nr. 3793 9 januari 2017 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2017 De raad van de gemeente Hilvarenbeek, gezien het voorstel van het college,

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( )

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas ( ) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Peel en Maas (2014-089) De raad van de gemeente Peel en Maas; Gelezen raadsvoorstel 2014-089; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling

Wetstechnische informatie. Gegevens van de regeling D2 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door d.d. Datum inwerkingtreding Bron bekendmaking d.d. Onderwerp Regionale Sociale

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Beuningen 2015 at IIII I'll II Hi lil III IIII

Verordening individuele inkomenstoeslag Beuningen 2015 at IIII I'll II Hi lil III IIII GEMEENTE BEU NINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening individuele inkomenstoeslag Beuningen 2015 at 14003476 IIII I'll II Hi lil III IIII Stijn van Cleef Openbaar De

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 9 juni 2015;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 9 juni 2015; CVDR Officiële uitgave van Medemblik. Nr. CVDR379456_1 3 juli 2018 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019 De raad van de gemeente Het Hogeland; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk

Gescand archief. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr.  Programma Registratie nr. Stuk Raadsvoorstel Gescand archief Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk Onderwerp college van B&W 4 november 2014 S.M. Brandligt Marleen van Prooijen 06-53641739

Nadere informatie

Artikel 6: Nadere regels Het college stelt nadere regels voor de individuele inkomenstoeslag in beleidsregels.

Artikel 6: Nadere regels Het college stelt nadere regels voor de individuele inkomenstoeslag in beleidsregels. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 24593 15 februari 2017 Verordening individuele inkomenstoeslag 2017 Artikel 1: Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder:college: het college

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; Gemeenteblad nr. 172, 11 december 2014 Nr..a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; gehoord de commissie Samenleving d.d. 26 november

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Januari 2015 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Almere De raad van de gemeente Almere; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 8 lid 1, aanhef en onderdeel b, en lid 2 Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015.

Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015. CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR343762_1 29 maart 2016 Verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

d. voor gehuwden met ten laste komende kind(eren) van 12 tot en met 17 jaar: 39 % van de norm gehuwden, vermeerderd met een bedrag van 240,- euro.

d. voor gehuwden met ten laste komende kind(eren) van 12 tot en met 17 jaar: 39 % van de norm gehuwden, vermeerderd met een bedrag van 240,- euro. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 12827 4 februari 2016 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2016 Raadsbesluit 2015_287 De raad van de gemeente Tilburg: gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westland. Nr. 80641 29 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Westland 2015 Leeswijzer verordening individuele inkomenstoeslag Met ingang

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 151/2014 Datum : 9 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : F. Siemes Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet

Nadere informatie

+. šl/alg (icmccntc. Gemeente Weesp. l ll l lll l l llllll lilllllllllllllllllllll. del'-gr-el! Verordening individuele inkomenstoeslag Weesp 2015

+. šl/alg (icmccntc. Gemeente Weesp. l ll l lll l l llllll lilllllllllllllllllllll. del'-gr-el! Verordening individuele inkomenstoeslag Weesp 2015 Scan nummer 1 van 1 Scanpagina 1 van 6 Gemeente Weesp /\_/Ã l ll l lll l l llllll lilllllllllllllllllllll +. šl/alg (icmccntc Stitlnso Uechv.!`9 U Weesp del'grel! De raad van de gemeente Weesp; gelezen

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Brummen 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepaling... 3 Artikel 2 Indienen verzoek... 3 Hoofdstuk 2 Recht

Nadere informatie

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet; gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141106/5 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van 23 september 2014; gelet op de

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Midden-Delfland. Nr. 81363 24 december 2014 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015 De raad van de gemeente Midden-Delfland gelezen

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Ameland Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet Besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG GEMEENTE BUREN De Raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d,

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND 2015 Registratienummer : 2014-25285 / 14Z.005915 Onderwerp : Concept 'Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Midden-Delfland 2015' VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Leeuwarden 2015-2 De raad van de gemeente Leeuwarden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel

Nadere informatie

Beleidsnota Bijzondere bijstand en Gemeentelijk Minimabeleid Sint-Michielsgestel vanaf 1 januari 2017

Beleidsnota Bijzondere bijstand en Gemeentelijk Minimabeleid Sint-Michielsgestel vanaf 1 januari 2017 Beleidsnota Bijzondere bijstand en Gemeentelijk Minimabeleid Sint-Michielsgestel vanaf 1 januari 2017 Ondersteuning minima 1. Huidig beleid De gemeente kent verschillende mogelijkheden om mensen financieel

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb037, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 2012. VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gemeente Albrandswaard ( ) d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 187730 30 december 2016 Verordening individuele studie- en inkomenstoeslag Albrandswaard 2016 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Albrandswaard;

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE VELSEN De raad van de gemeente Velsen; gelet op artikel 8, eerste lid, sub b van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie