OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN ELEKTRONISCHE HANDEL DOOR KMO S IN VLAANDEREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Diana Simons onder leiding van Prof. dr. R. Paemeleire

2 Ondergetekende, Diana Simons, bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld.

3 Woord vooraf Deze eindverhandeling maakt deel uit van de opleiding tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Allereerst wil ik mijn promotor, Prof. dr. R. Paemeleire, en mijn thesisbegeleidster, Ann Maes, van harte bedanken voor de begeleiding. Daarnaast gaat ook een woord van dank naar mijn ouders voor hun steun en interesse. Speciale dank gaat uit naar Thomas voor het geduld en de steun tijdens deze veeleisende periode. Tenslotte zou ik graag mijn dank willen betuigen aan iedereen die ik hier niet uitdrukkelijk vernoemd heb, maar die, rechtstreeks of onrechtstreeks, mij hebben bijgestaan om de realisatie van deze eindverhandeling mogelijk te maken. Diana Simons, 2004 I

4 Inhoudsopgave Woord vooraf...i Inhoudsopgave... II Lijst van tabellen en figuren...iv Inleiding...1 Deel Hoofdstuk 1 Algemene context van het begrip e-commerce Definities E-commerce E-business Soorten en toepassingen van e-commerce Toepassingen van e-business E-commerce in Europa en de rest van de wereld E-commerce wereldwijd E-commerce in Europa E-commerce in België, het land van de KMO s Wat zijn KMO s? Het belang van KMO s Internettoepassingen door KMO s Specifieke toepassingen van elektronische handel door KMO s...19 Hoofdstuk 2 Opportuniteiten van e-commerce Inleiding Opportuniteiten van e-commerce m.b.t. relaties Betere service dankzij e-commerce Invloed van e-commerce op de prijsstelling Kostenreductie als voordeel van e-commerce Voordelen voor de consument...31 Hoofdstuk 3 Knelpunten van e-commerce Inleiding Privacybescherming: beveiliging van data Problemen van e-commerce m.b.t. de levering...35 II

5 3.4 Knelpunten van elektronisch betalen Beveiliging van het netwerk Start-up problemen Overige problemen, nadelen, Problemen voorkomen of mogelijke oplossingen van problemen...45 Deel Hoofdstuk 1 Onderzoek opbouw Onderzoeksvragen Onderzoeksinstrument Opbouw van de steekproef...52 Hoofdstuk 2 Resultaten DEEL I: E-commerce als e-consument Deel 1: Toepassing van e-commerce als e-consument Deel 2: Opportuniteiten van e-commerce als e-consument Deel 3: Knelpunten van e-commerce als e-consument E-commerce als e-consument, een overzicht DEEL II: E-commerce als e-leverancier Deel 4: Toepassing van e-commerce als e-leverancier Deel 5: E-business Deel 6: Opportuniteiten van e-commerce als e-leverancier Deel 7: Knelpunten van e-commerce als e-leverancier E-commerce als e-leverancier, een overzicht Deel 8: Knelpunten voorkomen en oplossen Deel 9: Knelpunten bij de strat-up van e-commerce Deel 10: algemene bedrijfsgegevens Meest efficiënte e-commerce gebruikers KMO s die niet elektronisch handelen...81 Hoofdstuk 3 Conclusies Toepassing van e-commerce Opportuniteiten Knelpunten Aanzet tot verder onderzoek...87 Algemeen besluit...89 Lijst van geraadpleegde werken... V III

6 Bijlagen...XIV Bijlage 1: Begeleidende brief bij enquête...xiv Bijlage 2: Enquête... XV Lijst van tabellen en figuren Tabel 1: Toepassing van e-business...8 Tabel 2: Definitie KMO volgens de Europese aanbeveling...14 Tabel 3: Aantal KMO s in België (2002)...15 Tabel 4: Aantal KMO s in Vlaanderen (2002)...16 Grafiek 1: Internetaansluiting door KMO s...17 Grafiek 2: Dagelijks tot regelmatig gebruik van het Internet...18 Figuur 1: Schematische voorstelling algemene structuur enquête...49 Tabel 5: Toepassing van e-commerce als e-consument...57 Tabel 6: Mate van toepassing van e-commerce als e-consument...58 Tabel 7: Gemiddelde toepassing van e-commerce als e-consument...58 Tabel 8: Opportuniteiten van e-commerce als e-consument...61 Tabel 9: Opportuniteiten van e-commerce als e-consument (gemiddeld)...61 Tabel 10: Knelpunten van e-commerce als e-consument...64 Tabel 11: Knelpunten van e-commerce als e-consument (gemiddeld)...65 Tabel 12: Toepassing van e-commerce als e-leverancier...68 Tabel 13: Mate van toepassing van e-commerce als e-leverancier...69 Tabel 14: Gemiddelde toepassing van e-commerce als e-leverancier...69 Grafiek 3: Toepassing van e-business...70 Tabel 15: Opportuniteiten van e-commerce als e-leverancier...72 Tabel 16: Oportuniteiten van e-commerce als e-leverancier (gemiddeld)...73 Tabel 17: Knelpunten van e-commerce als e-leverancier...75 Tabel 18: Knelpunten van e-commerce als e-leverancier (gemiddeld)...75 Tabel 19: Efficiënte gebruikers van e-commerce versus geen toepassing van e-commerce...82 Tabel 20: Overzicht van de cijfers...83 IV

7 Inleiding De laatste jaren is het gebruik van computers en het Internet steeds meer ingeburgerd in onze samenleving. Een wereld er zonder is haast ondenkbaar geworden. Er worden steeds meer mogelijkheden van het wereldwijde Internet ontdekt. De ontwikkeling van het Net laat ook de economie niet onberoerd. Eén van de mogelijkheden is het elektronisch handelen, beter bekend onder de term electronic commerce of e-commerce. Deze virtuele wereld van aan- en verkoop wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Hoewel elektronische handel of e-commerce een recent begrip is, werd er al zeer veel onderzoek naar verricht en is er al veel over geschreven. De literatuurstudie in een eerste deel van deze thesis beoogt niet om een exhaustieve behandeling van het onderwerp te bieden. We zullen vooral op zoek gaan naar de opportuniteiten en knelpunten van e-commerce en de algemene informatie over elektronische handel beknopt houden. Er is tot nu toe nog niet veel onderzoek verricht naar e-commerce toepassingen door Vlaamse KMO s. Daarom kan het interessant zijn om daar wat meer over te weten te komen door zelf op onderzoek uit te gaan. Een tweede deel bestaat uit een eigen empirisch onderzoek. Op basis van het literatuuronderzoek worden een reeks onderzoeksvragen opgesteld die als leidraad dienen voor het praktijkonderzoek. Omdat België hèt land is van de KMO s en Kleine en Middelgrote Ondernemingen ook in Vlaanderen belangrijke spelers op de markt zijn, willen we het specifiek hebben over de toepassing van e-commerce door Vlaamse KMO s en vooral over de opportuniteiten en de knelpunten die KMO s daarbij ondervinden. De titel van deze thesis is daarom: Opportuniteiten en knelpunten bij de toepassing van elektronische handel door KMO s in Vlaanderen. E- commerce is een zeer actueel onderwerp, waar veel ondernemingen tegenwoordig een toepassing in vinden. Daarom belichten we niet enkel het positieve van de elektronische handel, maar aanschouwen we ook de negatieve kanten ervan. De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat: de e-commerce toepassingen door KMO s in Vlaanderen gelokaliseerd in kaart brengen, op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief empirisch onderzoek. Meer specifiek richten we ons op de opportuniteiten en knelpunten die Vlaamse KMO s ondervinden bij elektronische handel. 1

8 In een eerste hoofdstuk voeren we een literatuurstudie uit naar de algemene, ruime context van e- commerce. Definities, soorten en toepassingen van e-commerce en e-business zijn onderwerpen die er aan bod komen. Ook wordt er even stilgestaan bij de situatie van het gebruik van e- commerce in Europa en in de rest van de wereld. Verder belichten we de specifieke situatie van KMO s in België en Vlaanderen. E-commerce is de laatste jaren steeds populairder aan het worden. Ongetwijfeld komt dat in zekere mate door de vele voordelen die de toepassing van elektronische handel te bieden heeft. Deze opportuniteiten zullen in een tweede hoofdstuk aan bod komen. We maken daarbij een onderscheid tussen verschillende categorieën voordelen. In een derde hoofdstuk belichten we de andere kant van de medaille. Behalve de vele voordelen die de toepassing van e-commerce te bieden heeft, zijn er ook veel knelpunten aan verbonden. Het zijn wellicht deze knelpunten die het algemeen gebruik van e-commerce in de weg staan. Ook de nadelen kunnen in een aantal categorieën onderverdeeld worden. In het tweede deel polst een eigen onderzoek, aan de hand van enquêtes, naar de mate waarin KMO s in Vlaanderen elektronisch handelen. Eveneens onderzoeken we welke opportuniteiten e-commerce hen biedt en welke knelpunten Vlaamse KMO s ondervinden bij de toepassing van e-commerce systemen. Vooraleer te kunnen starten met een onderzoek, is een degelijke onderzoeksopzet vereist. Eens het onderzoek is afgerond, kunnen de resultaten worden geanalyseerd. We hanteren hiervoor dezelfde volgorde als de opbouw van de enquête en de literatuurstudie. In een derde hoofdstuk vatten we de bevindingen samen in een aantal conclusies. Tenslotte wordt het laatste hoofdstuk gewijd aan de bespreking van mogelijkheden tot verder onderzoek. De voornaamste bevindingen van zowel het literatuuronderzoek als van het eigen empirisch onderzoek worden tenslotte geformuleerd in een algemeen besluit. 2

9 Deel 1 Hoofdstuk 1 Algemene context van het begrip e-commerce 1.1 Definities E-commerce E-commerce is de afkorting van electronic commerce, hetgeen staat voor elektronisch handelen of handelen via het Internet. Hoewel hierbij door velen onmiddellijk wordt gedacht aan kopen van producten via internet sites, houdt e-commerce veel meer in dan enkel het aankopen via het Internet. Elektronisch aankopen, e-procurement genoemd, is slechts een deelverzameling van e- commerce. E-procurement wordt door Lejeune en Smits (2003, p.1) gedefinieerd als de transformatie van het aankoopproces van een onderneming door middel van informatietechnologie. Verschillende auteurs hanteren tal van definities voor e-commerce. Het is een zeer ruim begrip dat daarom moeilijk eenduidig te beschrijven valt in één enkele definitie. Volgens Dumortier (2001, p. 68) betekent e-commerce in de meest strikte zin van het woord dat zowel het bestellen, het betalen als het ontvangen van het goed of de dienst online gebeurt. Als een typisch voorbeeld hiervan vermeldt hij het aanschaffen van software door het installatiebestand te downloaden via het Internet. Er is ook al sprake van e-commerce indien een goed of dienst online besteld en online betaald wordt, maar via de klassieke weg geleverd wordt. Dumortier (2001) vergelijkt deze werkwijze met de klassieke postorderverkoop. Er bestaan zowel enge als meer algemene definities voor e-commerce. Thole en Dekhuijzen geven als enge definitie van e-commerce het online doen van aan- en verkopen. (Thole en Dekhuijzen, 2001, p. 19) Algemeen wordt echter aangenomen dat elektronisch handelen veel meer is dan dat. Er moet worden onder verstaan alle zakelijke activiteiten die op elektronische wijze worden uitgevoerd, van het gehele verkooptraject van adverteren, onderhandelen, contracteren, leveren tot en met betalen. Ook de fiscale afhandeling van deze transacties behoort tot e-commerce. (Thole en Dekhuijzen, 2001, p.19) 3

10 Als we deze twee definities samenvoegen, spreken we van e-commerce wanneer bij het aankopen zowel het bestellen, het betalen en eventueel het ontvangen van het goed of de dienst online gebeuren. Eveneens spreken we van e-commerce wanneer de verkoop online gebeurt. Maar e-commerce kan nog veel meer zijn dan dat: ook adverteren, onderhandelen, contracteren, leveren tot en met betalen en de fiscale afhandeling van deze transacties behoren tot e- commerce E-business Er wordt niet altijd een onderscheid gemaakt tussen de termen e-commerce en e-business. Toch worden de termen soms verschillend gedefinieerd. Een mogelijke definitie van e-business of elektronisch zakendoen is inzet van het Internet en aanverwante technologie om de efficiëntie te verhogen in een organisatie of in een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. E- business komt voor in drie niveaus, namelijk in het bedrijf zelf, met partners en met klanten. (Visterin, 2003a, p. 1) E-business op het niveau van het bedrijf zelf omsluit onder meer e-marketing via een (open) website, e-payment, e-invoicing of elektronische facturatie, het intranet a en interne . (Visterin, 2003a) E-marketing is een onderdeel van direct marketing (DM) waarbij commerciële berichten per e- mail worden verzonden naar een doelgroep (Baeyens, 29 maart 2004). Marketing via biedt verschillende voordelen. Het is een efficiënt alternatief voor de klassieke DM en het is goedkoop. Het belangrijkste voordeel wordt echter geboden door het feit dat e-marketing meetbaar is: de verzender kan zien wie de mails opent, hoe lang ze gelezen worden, waar naar wordt doorgeklikt, enz. (Baeyens, 29 maart 2004) a Een intranet is een website die enkel toegankelijk is voor de eigen personeelsleden, en bevat veelal ondersteunende, interne informatie. (Ven en Langerock, 2002, p.3) 4

11 E-invoicing of elektronische facturatie vervangt een tijdrovend en duur proces door een volautomatisch systeem. Het werkt volgens specialisten aanzienlijke besparingen in de hand op het vlak van papier- en administratiekosten. Het ministerie van Financiën verstrekte tot nu toe vijf vergunningen voor elektronische facturatieplatvormen. Het gaat om Tectrade (Clear2Pay), Isabel, Seagha, Aditel (Certipost) en Hypertrust. Die platvormen organiseren het elektronische factuurverkeer tussen de bedrijven. De vergunning van het ministerie van Financiën is nodig om de authenticiteit en de integriteit van de gegevens te waarborgen. (van de Velde, 2003) Het extranet b behoort tot het niveau van e-business met partners. Volgens Caskey et al. (2001) heeft e-commerce de meeste impact op business-to-business-relaties (zie 1.2) tussen KMO s door de ontwikkeling van extranetten. Ook elektronische of virtuele marktplaatsen en online veilingen, waar verschillende handelspartners elkaar ontmoeten en nauw kunnen samenwerken, maken deel uit van dat niveau van e-business. (Visterin, 2003a) E-business brengt het bedrijf ook in contact met klanten. Dit gebeurt via e-marktplaatsen, extranetten voor klanten, e-commerce sites en tal van andere communicatiekanalen zoals telefoon, fax, , mobiele communicatie, het gewone gesprek, Niet enkel de verkoopafdeling maar ook klantenondersteuning, de marketingafdeling en andere diensten worden mee ingeschakeld om de klant optimaal te benaderen. (Visterin, 2003a) Phan (2003) maakt een vergelijkbare opdeling in categorieën van e-business, maar ziet elektronische marktplaatsen, waar goederen en diensten worden gekocht en verkocht, als een aparte categorie. Inter-organisationele systemen zijn in dit geval zowel de inter- als intraorganisationele goederenstromen, diensten, informatie, communicatie en samenwerking. Consumenten diensten, hulp, klachten afhandeling, orders verwerken en dergelijke ziet ook Phan hij als een derde niveau van e-business. b Een extranet is een website die niet voor iedereen toegankelijk is. Vaak heeft men een paswoord nodig om in te loggen. (Ven en Langerock, 2002, p.2) 5

12 1.2 Soorten en toepassingen van e-commerce E-commerce dient niet beperkt te blijven tot de relatie onderneming-consument, maar kan even goed de relatie tussen ondernemingen onderling en tussen overheid en onderneming betreffen. Anders gezegd kunnen we drie soorten handelsrelaties onderscheiden: business-to-consumer (B2C), business-to-business (B2B) en business-to-government (B2G). (Thole en Dekhuijzen, 2001) Phan (2003) stelt dat er nog veel meer categorieën van e-commerce bestaan. Zich baserend op de verschillende types handelspartners, noemt hij naast B2C, B2B en B2G ook C2B (Consumer to Business), C2C (Consumer to Consumer), P2P (People to People), G2C (Governement to Citizen), C2G (Citizen to Governement), E2E (Exchange to Exchange) en Intra-business (Organisation Unit to Organisation Unit) als mogelijke vormen van e-commerce. Hierbij kan men zich de vraag stellen of dit onderscheid niet te ver doorgevoerd wordt. Bestaat er bijvoorbeeld een verschil tussen Intra-business, E2E en B2B? Eén ding hebben ze allemaal gemeen: zonder gebruik te maken van face to face operaties, worden alle e-commerce transacties elektronisch uitgevoerd met behulp van computer- en communicatienetwerken. (Phan, 2003) De groei van B2B electronic commerce is tot nu toe een zakelijke activiteit geweest van een veel hogere waarde dan B2C e-commerce. Dat zal ook in de toekomst niet anders zijn. Bovendien zal B2B e-commerce op lange termijn een impact hebben op bijna alle organisaties. (Warkentin, 2002) Volgens DG-Enterprise maakten in 1999 business-to-business websites al 61% uit van het totaal aantal websites van Europa. Business-to-consumer websites telden mee voor de overige 39%. (Europese Commissie, 1999) Ook Dingenen (2001) beaamt het groter belang van de B2B sector. Ze beweert dat het bestedingsniveau per zakelijke online aankoper ongeveer 11 keer zo groot is als dat van de privé online uitgaven. Gianotten et al. (2000, p.1) formuleren het als volgt: Op zakelijke markten is de invloed van het Internet het grootst. Wat op de consumentmarkt gebeurt, is wat dat betreft het topje van de ijsberg. 6

13 Bovendien kan een onderscheid gemaakt worden tussen directe versus indirecte e-commerce. Bij directe e-commerce worden de producten of diensten rechtstreeks via een website of per afgenomen. Hierbij denken we onder meer aan het downloaden van software of muziek. Er komt geen effectieve levering aan te pas. Indirecte e-commerce daarentegen gaat wel gepaard met een effectieve levering. In dit geval moeten er afspraken gemaakt worden over het transport en de risico-overgang naar de klant toe. Een voorbeeld van indirecte e-commerce is een computer aanschaffen via het Internet die vervolgens moet geleverd worden. (Thole en Dekhuijzen, 2001) Uit een onderzoek door het Verbond van Belgische Ondernemingen en het onderzoeksbureau InSites blijkt dat zowel in 2001 als in 2002 ongeveer 80% van 483 bestudeerde Belgische bedrijven c over een website beschikken. Het grootste deel van deze websites, nl. 76%, geeft enkel algemene bedrijfsinformatie en eventueel informatie over de producten en diensten die de onderneming aanbiedt. (Ven en Langerock, 2002) Lambrecht (2002) stelt eveneens dat het Internet door Belgische bedrijven vooral gebruikt wordt voor informatieverschaffing. Van de resterende websites ondersteunt 19% ook e-commerce activiteiten. (Ven en Langerock, 2002) Kuchler (2003b) rapporteert over een gelijkaardig onderzoek in Daaruit blijkt dat in dat jaar het aantal bedrijven dat een website heeft met e-commerce toepassingen, gestegen is van 19% naar 27%. In 1999 beperkten e-commerce toepassingen zich vooralsnog tot marketing- en verkoopachtige applicaties. Internetactiviteiten worden beschouwd als een voorzichtige try-out. Van de baten die internet inspanningen met zich kunnen meebrengen, had men zich voorlopig nog geen concreet beeld gevormd. (Cramer, 1999) Eén ding staat vast: de belofte van e-commerce is uitgekomen: zowel handelspartners als individuelen gebruiken het Web om goederen en diensten aan te schaffen. (Britton et al., 2001) De snelle expansie van e-commerce de laatste jaren en de enorme mogelijkheden die e- commerce kan bieden, zijn niet langer te ontkennen. Het heeft er zelfs toe geleid dat velen geloven dat e-commerce een nieuw economisch systeem is dat over het succes van de toekomstige organisaties beslist. (Phan, 2003) c Er werden voor deze studie antwoorden van 483 bedrijven bestudeerd. 55% van die ondernemingen heeft minder dan 100 werknemers. 7

14 In 1998 stelde Grove, directeur van Intel: Binnen vijf jaar zullen alle ondernemingen Internet ondernemingen zijn of ze zullen helemaal geen onderneming meer zijn. (URL: <http://www.intel.com/ebusiness/strategies/enabling/>) Ondanks het feit dat deze voorspelling danig overdreven was, toonde deze stelling een sterk geloof in de mogelijkheden van e-commerce. (Phan, 2003) Dit geloof laat zich in de hedendaagse opgang van e-commerce terugvinden. Toch blijken er de dag van vandaag nog heel wat ondernemingen te zijn die zonder e-commerce succesvol weten te overleven. 1.3 Toepassingen van e-business Ook de e-business toepassingen, voor zover daarbij een onderscheid gemaakt wordt met e- commerce (zie 1.1.2), vertonen een toenemend gebruik. Tabel 1: Toepassing van e-business Extranet voor klanten 24% 24% 35% Intranet ±60% ±60% ±60% Vituele marktplaatsen 6% 3% (*) Online veilingen 6% 5% (*) E-marketing 24% gestegen E-facturatie 8% gestegen Bron: Kuchler, 2003b; Ven en Langerock, 2002 (*) Geen aparte data beschikbaar. Virtuele marktplaatsen en online veilingen worden samen door 7% ondernemingen toegepast. Het aantal bedrijven met een extranet voor klanten (24%) veranderde in 2002 niet t.o.v. het jaar voordien. In 2003 is er wel een stijging, van 24% tot 35%, waar te nemen. Maar liefst 60% van de ondernemingen beschikt in 2003 over een intranet, wat een relatief hoog percentage is in vergelijking met de andere, eerder extern georiënteerde toepassingen. Ook dit percentage is de jaren voordien redelijk stabiel gebleven. 8

15 Slechts een klein percentage (ongeveer 5%) maken in 2001 en 2002 gebruik van virtuele marktplaatsen of online veilingen. Online veilingen en virtuele marktplaatsen breken ook in 2003 niet door. Slechts 7% doet op deze technologieën een beroep. De eerste virtuele marktplaatsen krijgen pas eind 1999 en begin 2000 vorm. Vele industriële sectoren zien het Internet als een middel om de creatie van virtuele markten te vergemakkelijken. Er wordt een groep van kopers en verkopers samengesteld die tracht een veelheid van aanbieders en kopers te omvatten in een online samenwerking. Het zijn veelbelovende, zeer efficiënte, virtuele marktplaatsen. (Caskey et al., 2001) De eerste e-marktplaatsen beoogden een interessante prijs en zoveel mogelijk participanten. Later richtten sommige industrieën marktplaatsen op waarbinnen een kleiner aantal partners nauw kan samenwerken. Deze marktplaatsen worden Private Trade Networks (PTN) genoemd. (Visterin, 2003a) In de automobielsector is de handelsas van General Motors (GM) en Ford een bekend voorbeeld. Deze virtuele markten laten firma s toe onderdelen en componenten te kopen van duizenden leveranciers, ze laten aanbieders toe afnemers te zoeken en laten kopers toe om verkopers te vinden. In 2001 werd geschat dat een kwart van de externe aankopen door ondernemingen in de Verenigde Staten tegen 2003 besteld zullen worden via het Internet, terwijl dat in 2001 slechts 2% bedroeg. Die virtuele markten kunnen gecreëerd worden door een grote firma (zoals die van GM en Ford) of door een derde partij. (Caskey et al., 2001) Meer succesvol dan de virtuele marktplaatsen zijn toepassingen zoals e-marketing (24% in 2002). 27% overweegt in 2002 e-marketing in te voeren in de toekomst en 7% staat op het punt om dit te doen. Ook e-facturatie kent succes, hoewel het wettelijke kader hieromtrent nog niet volledig op punt staat. 8% van de ondervraagde bedrijven past in 2002 elektronische facturatie toe voor haar klanten. Het zijn echter vooral de grotere bedrijven die hier gebruik van maken. Kuchler (2003b) stelt dat een duidelijke toename van internettoepassingen zoals e-marketing en e-facturatie is waar te nemen in (Kuchler, 2003b; Ven en Langerock, 2002) 9

16 1.4 E-commerce in Europa en de rest van de wereld E-commerce wereldwijd Volgens een studie uit 1998 zou er vijf jaar later, in 2003, wereldwijd een e-handel ter waarde van duizend miljard dollar bestaan. In 1998 winkelden er naar schatting 31 miljoen mensen op het Internet, tegen 2003 zouden dat er 183 miljoen kunnen zijn. Voor de periode tot en met 1998 was e-commerce vooral een succes in de Verenigde Staten, aldus de studie. (Cornelis en Goethals, 1999) Voor 2004 schat de OTR Group Brussel dat een bedrag van ongeveer 1428 miljard euro wordt gekoppeld aan e-commerce over de hele wereld. (Klaver, 2001) De voorspellingen van OTR sluiten redelijk goed aan bij voorspellingen van onderzoeksbureau International Data Corporation (IDC) in datzelfde jaar. Dat komt voor 2004 uit op een bedrag van 1500 miljard euro wereldwijd. (Klaver, 2001) Forester Research schat dat in het jaar 2003 de waarde van e-commerce in de Verenigde Staten en Europa zelfs drie triljoen dollar zou bereiken! (Phan, 2002) Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat KMO handelspartners gewoonlijk niet technologisch hoogstaand te werk gaan en ze hebben het moeilijker om toepassingen aan te schaffen en hun product data te outilleren om tegemoet te komen aan de vele verschillende initiatieven en vereisten van hun grotere handelspartners. Recente data gepubliceerd door industriële onderzoekers geeft aan dat slechts 12% van de handelspartners producten online aanbieden m.b.v. een elektronische catalogus. Slechts 33% van die producten kunnen ook online worden aangeschaft. (Commercenet, 2003) In Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico, Peru, Colombia, Brazilië en Cuba is de verkoop via het Internet al goed ingeburgerd. Toch blijft volgens gegevens van de Superintendencia de Telecomunicaciones het aantal mensen dat er het Internet gebruikt vrij beperkt. Dat komt onder andere door het feit dat het aantal computers in dergelijke landen veel minder is dan in landen 10

17 met een betere economische toestand. Ongeveer 3,5% van de Colombianen maken er geregeld gebruik van het Net d. In Ecuador daarentegen is de zgn. e-commerce nauwelijks van de grond gekomen. Dat is niet enkel toe te schrijven aan het feit dat slechts een klein percentage van de bevolking met het Internet werkt, maar vooral aan de Ecuadoriaanse wetgeving, die e-commerce verboden heeft! e. Slechts een 500-tal Ecuadoriaanse bedrijven hebben een website. Amper 2,5% van de bevolking gebruikt er geregeld het Net. (Ecuador-centrum Esmeralda, 2002) E-commerce in Europa In 2000 worden in Europa 80 miljoen zakelijke aankopen gedaan, met een totale waarde van 28 miljard euro. OTR schat dat er in Europa op de B2B e-commerce markt in 2001 voor zo n 77 miljard euro zal worden verhandeld. Dat betekent op amper één jaar tijd bijna een verdrievoudiging! Dat bedrag zou tegen 2004 zelfs groeien naar 357 miljard euro. Dat zou overeenkomen met 25 procent van het totaal bedrag dat gekoppeld is aan B2B e-commerce over de hele wereld. (Klaver, 2001) Van de zakelijke aankopen is 60% afkomstig van Duitse en Engelse bedrijven. 14% van de zakelijke aankopen wordt door Scandinavische bedrijven gedaan. Zwitserland en Nederland zorgen elk voor 6%, Frankrijk en Italië elk voor 5%, Spanje voor 2%. Slechts 1% van de zakelijke aankopen zijn afkomstig van België. (van Elburg, 2000) Er zit een groot verschil in het aankoopgedrag tussen de noordelijke en zuidelijke Europese landen. Uit een vooronderzoek van Pro Active International is gebleken dat in Denemarken, Engeland en Duitsland gemiddeld meer dan de helft van de internetgebruikers online aankopen doet, terwijl dat aandeel in België, Frankrijk, Spanje en Italië een derde is. (Hell, 1999) d In de meeste Westerse landen is dat 25%. e Ondertussen is er een nieuwe wet die e-commerce regulariseert. 11

18 Op basis van de bevindingen uit een studie bij de Italiaanse fabricage, diensten en verzorgingsindustrie, waarvan bijna 90% ondernemingen met minder dan 100 werknemers, schatten onderzoekers dat tegen het 4 de kwartaal van 2003 bijna 50% van populatie van firma s in het geënquêteerd gebied, e-commerce zullen hebben geïntroduceerd. (Santarelli en D Altri, 2003) Volgens een artikel van DG-Enterprise (1999), dat de bevindingen van een studie beschrijft waarvan de meeste van de bestudeerde bedrijven KMO s zijn, maakt in 1999 het elektronisch handelen al voor meer dan de helft van de Europese bedrijven deel uit van de dagelijkse business. En degene die nog geen gebruik maken van e-commerce dromen van de voordelen die het kan opleveren. 202 miljoen Europeanen zullen volgens het artikel tegen 2005 online zijn en bedrijven die nog niet vertegenwoordigd zijn op het Internet zijn dan vergelijkbaar met ondernemingen die vandaag geen telefoonaansluiting hebben. (Europese Commissie, 1999) Europese ondernemingen zijn de mogelijkheden van e-commerce beginnen inzien en ondernemen stappen om hun technologieën te implementeren, met als grote voorbeeld de Amerikaanse bedrijven. Toch is er een duidelijke achterstand waar te nemen bij de KMO s ten opzichte van grotere bedrijven. Micro- ondernemingen lopen zelfs nog verder achter. Bovendien zouden kleine en onafhankelijke firma s meer succesvol zijn dan dochtermaatschappijen of grotere companies. (Europese Commissie, 1999) Iets dichter bij huis, in Nederland, is een groot deel van de online shoppers nog maar enkele jaren online. Een onderzoek van het bureau InSites Consulting, wijst uit dat 38% van de online kopers in Nederland pas sinds 1999 online is. (Houtman, 2001) Toch worden ook daar spectaculaire omzetcijfers gehaald door toepassing van e-commerce. Uit onderzoek is gebleken dat in 1999 in Nederland al een omzet van 2,4 miljard gulden (ongeveer 1,2 miljard euro) werd behaald met e-commerce. Het jaar voordien bedroeg dat bedrag slechts 725 miljoen gulden (ongeveer 362 miljoen euro). Dat betekent dus een omzetstijging van maar liefst meer dan 300% in minder dan een jaar tijd! (Thole en Dekhuijzen, 2001) 12

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Country factsheet - September 2013. Frankrijk

Country factsheet - September 2013. Frankrijk Country factsheet - September 2013 Frankrijk Frankrijk is een van de grootste e-commercemarkten ter wereld, met een enorm groeipotentieel. Wereldwijd staat het land op de 6e plaats en in Europa zijn alleen

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Country factsheet - April 2016. België

Country factsheet - April 2016. België Country factsheet - April 2016 België Inhoud Inleiding 3 Wat kopen de Belgische klanten online? 4 Populaire betaalmethodes 4 Populaire leveringsmethodes 5 Populaire online platformen 5 Over de grenzen

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal

landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal landmark global COUNTRY FACTSHEET I SEPTEMBER 2016 Portugal Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Portugese consument? 05 03 Wat en hoe kopen Portugese e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen

Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Hoofdstuk 18 Direct en online marketing: directe klantrelaties opbouwen Leerdoelen Een definitie geven van direct marketing en de benefits voor klanten en bedrijven bespreken. De belangrijkste vormen van

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2009

Digitale (r)evolutie in België anno 2009 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 9 februari Digitale (r)evolutie in België anno 9 De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 71% van de huishoudens in

Nadere informatie

November E-commerce

November E-commerce November 2017 E-commerce 9 op 10 zelfstandige handelaars is online aanwezig, via eigen website of sociale media. 5 op 10 verkoopt ook online, via verschillende kanalen, niet noodzakelijk webshop. Gebrek

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen

Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen Rapport Aandeel MKB in buitenlandse handel en investeringen Drie afbakeningen van het MKB Oscar Lemmers Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren geen

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën

West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën VUB-onderzoek in het kader van FLEET (FLEmisch E-publishing Trends): West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën In 2007 veranderden een aantal internationaal toonaangevende kranten hun

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel

Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom verhoogt omzet met nieuwe webwinkel Bakker Hillegom is het grootste tuinpostorderbedrijf in Europa. Verkoop via internet wordt daarbij steeds belangrijker. The Vision Web heeft voor Bakker

Nadere informatie

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs

De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs VIVES BRIEFING 2016/09 De impact van concurrentie op de productmix van exporteurs Koen Breemersch KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, VIVES 1 DE IMPACT VAN CONCURRENTIE OP DE PRODUCTMIX

Nadere informatie

Country factsheet - Februari 2015. Italië

Country factsheet - Februari 2015. Italië Country factsheet - Februari 2015 Italië Hoewel de Italiaanse e-commerce wat achterloop in vergelijking met de buurlanden, heeft ze toch veelbelovende cijfers te bieden: Eind 2013 waren er 14 miljoen online

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com

Online winkelen. & conversie. Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik. tradedoubler.com Online winkelen & conversie Affiliate marketing van de eerste impressie tot de laatste klik Europese winkelaars richten zich eerst tot kanalen voor affiliate marketing wanneer zij inspiratie zoeken met

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Whitepaper Mobile commerce

Whitepaper Mobile commerce Whitepaper Mobile commerce Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WAT IS M-COMMERCE?... 3 VAN E-COMMERCE NAAR M-COMMERCE... 3 HUIDIGE RESULTATEN... 4 THE NEXT STEP... 4 MOBILE FAST CHECKOUT... 5 MEER WETEN?... 5

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

De smartphone gaat de retail redden.

De smartphone gaat de retail redden. De smartphone gaat de retail redden. Natuurlijk er wordt steeds meer op internet gekocht en deze ontwikkeling zal nog veel verder doorgaan. Maar tegelijkertijd zien we ook dat winkels en winkelgebieden

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2016 Finland Inhoud 01 Inleiding 03 02 Wie is de Finse consument? 05 03 Wat en hoe kopen Finse e-shoppers? 06 04 Welke leveringsmethoden verkiezen de Finnen?

Nadere informatie

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen

Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen P E R S B E R I C H T Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen: goed nieuws voor mobiele betalingen Het aantal Europeanen dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat voor betalingen

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD

HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD HET BOEKEN MANIFEST LEZEN WAT JE WENST, WANNEER JIJ DAT WENST, IN IEDER DOOR JOU GEWENST FORMAAT. #MYNEXTREAD 2 I Het Boeken Manifest De Europese en Internationale Federatie van Boekhandels (EIBF) vertegenwoordigt

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

De veranderende markt

De veranderende markt De veranderende markt 1 De veranderende markt Vanaf 2000 is de detailhandel sterk veranderd door de opkomst van de computer. Als verkoper kun je de kennis over de geschiedenis en de toekomst van de detailhandel

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

We love what we do. Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen.

We love what we do. Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen. We love what we do Het eenvoudiger maken voor consumenten om in uw webwinkel te shoppen. Het vertrouwen opbouwen tussen verkopers en klanten. Het verhogen van uw omzet. Misschien komt het hierdoor dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016

Willemstad, mei Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Willemstad, mei 2017 Resultaten Conjunctuurenquête 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 5 1.1 Investeringsbelemmeringen en bevorderingen... 5 1.2 Concurrentiepositie...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk

landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk landmark global COUNTRY FACTSHEET I AUGUSTUS 2017 Verenigd Koninkrijk Inhoud 01 Inleiding: het Verenigd Koninkrijk 03 02 Hoe groot is de e-commercemarkt in het Verenigd Koninkrijk? 04 03 Wie is de Britse

Nadere informatie

Creativiteit is prioriteit

Creativiteit is prioriteit PERSBERICHT Hasselt, 9 november 2011 Creativiteit is prioriteit Creativiteit noodzakelijk voor toekomst Limburgse bedrijven Onderzoek VKW Limburg en UNIZO-Limburg: 4 op 5 bedrijven acht creativiteit noodzakelijk

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Globalisering verandert in digitalisering

Globalisering verandert in digitalisering Globalisering verandert in digitalisering Het proces van Globalisering, zoals we dat kennen, loopt ten einde. Het proces van digitalisering als alternatief voor een nieuwe tak aan de boom van globalisering

Nadere informatie

Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden

Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden Al uw online aankopen in no-time verzekerd met Nsure van Nationale Nederlanden Nsure Met Nsure creëren wij voor Nationale Nederlanden een nieuwe dienst. Een dienst met de potentie om universeel geaccepteerd

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013

Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 Consument minder ver dan retailer denkt De 10 retailtrends van 2013 accepteren en adapteren nieuwe diensten en technologieën steeds sneller. Zij zien vooral veel in het gebruik van een zelfscankassa, Click

Nadere informatie

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post

NIEUW! Transactional Color Printing. Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post NIEUW! Transactional Color Printing Een businessoplossing van Speos, filiaal van De Post De laatste jaren is de relatie tussen bedrijven en hun klanten geëvolueerd. Consumenten hebben nu sneller toegang

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Supply Chains, basis voor (e)retailers

Supply Chains, basis voor (e)retailers Supply Chains, basis voor (e)retailers De realiteit van vandaag, de dromen van de toekomst Prof Dr C.N.A. Molenaar Wij worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en mogelijkheden. De toekomst is onzekerder

Nadere informatie

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt

Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Examen economie thema 2 deel 1 Theorie thema 2: Produceren voor de wereldmarkt Door: F. De Smyter en P. Holvoet 1. Geef een correcte omschrijving van de volgende economische begrippen: a) Globalisering:.

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Kansrijke E-business toepassingen

Kansrijke E-business toepassingen Kansrijke E-business toepassingen 2001-03 / WhitePaper E-business kan op verschillende manieren toegepast worden. In deze whitepaper wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende soorten E-business

Nadere informatie