OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN"

Transcriptie

1 FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN ELEKTRONISCHE HANDEL DOOR KMO S IN VLAANDEREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Diana Simons onder leiding van Prof. dr. R. Paemeleire

2 Ondergetekende, Diana Simons, bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld.

3 Woord vooraf Deze eindverhandeling maakt deel uit van de opleiding tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Allereerst wil ik mijn promotor, Prof. dr. R. Paemeleire, en mijn thesisbegeleidster, Ann Maes, van harte bedanken voor de begeleiding. Daarnaast gaat ook een woord van dank naar mijn ouders voor hun steun en interesse. Speciale dank gaat uit naar Thomas voor het geduld en de steun tijdens deze veeleisende periode. Tenslotte zou ik graag mijn dank willen betuigen aan iedereen die ik hier niet uitdrukkelijk vernoemd heb, maar die, rechtstreeks of onrechtstreeks, mij hebben bijgestaan om de realisatie van deze eindverhandeling mogelijk te maken. Diana Simons, 2004 I

4 Inhoudsopgave Woord vooraf...i Inhoudsopgave... II Lijst van tabellen en figuren...iv Inleiding...1 Deel Hoofdstuk 1 Algemene context van het begrip e-commerce Definities E-commerce E-business Soorten en toepassingen van e-commerce Toepassingen van e-business E-commerce in Europa en de rest van de wereld E-commerce wereldwijd E-commerce in Europa E-commerce in België, het land van de KMO s Wat zijn KMO s? Het belang van KMO s Internettoepassingen door KMO s Specifieke toepassingen van elektronische handel door KMO s...19 Hoofdstuk 2 Opportuniteiten van e-commerce Inleiding Opportuniteiten van e-commerce m.b.t. relaties Betere service dankzij e-commerce Invloed van e-commerce op de prijsstelling Kostenreductie als voordeel van e-commerce Voordelen voor de consument...31 Hoofdstuk 3 Knelpunten van e-commerce Inleiding Privacybescherming: beveiliging van data Problemen van e-commerce m.b.t. de levering...35 II

5 3.4 Knelpunten van elektronisch betalen Beveiliging van het netwerk Start-up problemen Overige problemen, nadelen, Problemen voorkomen of mogelijke oplossingen van problemen...45 Deel Hoofdstuk 1 Onderzoek opbouw Onderzoeksvragen Onderzoeksinstrument Opbouw van de steekproef...52 Hoofdstuk 2 Resultaten DEEL I: E-commerce als e-consument Deel 1: Toepassing van e-commerce als e-consument Deel 2: Opportuniteiten van e-commerce als e-consument Deel 3: Knelpunten van e-commerce als e-consument E-commerce als e-consument, een overzicht DEEL II: E-commerce als e-leverancier Deel 4: Toepassing van e-commerce als e-leverancier Deel 5: E-business Deel 6: Opportuniteiten van e-commerce als e-leverancier Deel 7: Knelpunten van e-commerce als e-leverancier E-commerce als e-leverancier, een overzicht Deel 8: Knelpunten voorkomen en oplossen Deel 9: Knelpunten bij de strat-up van e-commerce Deel 10: algemene bedrijfsgegevens Meest efficiënte e-commerce gebruikers KMO s die niet elektronisch handelen...81 Hoofdstuk 3 Conclusies Toepassing van e-commerce Opportuniteiten Knelpunten Aanzet tot verder onderzoek...87 Algemeen besluit...89 Lijst van geraadpleegde werken... V III

6 Bijlagen...XIV Bijlage 1: Begeleidende brief bij enquête...xiv Bijlage 2: Enquête... XV Lijst van tabellen en figuren Tabel 1: Toepassing van e-business...8 Tabel 2: Definitie KMO volgens de Europese aanbeveling...14 Tabel 3: Aantal KMO s in België (2002)...15 Tabel 4: Aantal KMO s in Vlaanderen (2002)...16 Grafiek 1: Internetaansluiting door KMO s...17 Grafiek 2: Dagelijks tot regelmatig gebruik van het Internet...18 Figuur 1: Schematische voorstelling algemene structuur enquête...49 Tabel 5: Toepassing van e-commerce als e-consument...57 Tabel 6: Mate van toepassing van e-commerce als e-consument...58 Tabel 7: Gemiddelde toepassing van e-commerce als e-consument...58 Tabel 8: Opportuniteiten van e-commerce als e-consument...61 Tabel 9: Opportuniteiten van e-commerce als e-consument (gemiddeld)...61 Tabel 10: Knelpunten van e-commerce als e-consument...64 Tabel 11: Knelpunten van e-commerce als e-consument (gemiddeld)...65 Tabel 12: Toepassing van e-commerce als e-leverancier...68 Tabel 13: Mate van toepassing van e-commerce als e-leverancier...69 Tabel 14: Gemiddelde toepassing van e-commerce als e-leverancier...69 Grafiek 3: Toepassing van e-business...70 Tabel 15: Opportuniteiten van e-commerce als e-leverancier...72 Tabel 16: Oportuniteiten van e-commerce als e-leverancier (gemiddeld)...73 Tabel 17: Knelpunten van e-commerce als e-leverancier...75 Tabel 18: Knelpunten van e-commerce als e-leverancier (gemiddeld)...75 Tabel 19: Efficiënte gebruikers van e-commerce versus geen toepassing van e-commerce...82 Tabel 20: Overzicht van de cijfers...83 IV

7 Inleiding De laatste jaren is het gebruik van computers en het Internet steeds meer ingeburgerd in onze samenleving. Een wereld er zonder is haast ondenkbaar geworden. Er worden steeds meer mogelijkheden van het wereldwijde Internet ontdekt. De ontwikkeling van het Net laat ook de economie niet onberoerd. Eén van de mogelijkheden is het elektronisch handelen, beter bekend onder de term electronic commerce of e-commerce. Deze virtuele wereld van aan- en verkoop wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit. Hoewel elektronische handel of e-commerce een recent begrip is, werd er al zeer veel onderzoek naar verricht en is er al veel over geschreven. De literatuurstudie in een eerste deel van deze thesis beoogt niet om een exhaustieve behandeling van het onderwerp te bieden. We zullen vooral op zoek gaan naar de opportuniteiten en knelpunten van e-commerce en de algemene informatie over elektronische handel beknopt houden. Er is tot nu toe nog niet veel onderzoek verricht naar e-commerce toepassingen door Vlaamse KMO s. Daarom kan het interessant zijn om daar wat meer over te weten te komen door zelf op onderzoek uit te gaan. Een tweede deel bestaat uit een eigen empirisch onderzoek. Op basis van het literatuuronderzoek worden een reeks onderzoeksvragen opgesteld die als leidraad dienen voor het praktijkonderzoek. Omdat België hèt land is van de KMO s en Kleine en Middelgrote Ondernemingen ook in Vlaanderen belangrijke spelers op de markt zijn, willen we het specifiek hebben over de toepassing van e-commerce door Vlaamse KMO s en vooral over de opportuniteiten en de knelpunten die KMO s daarbij ondervinden. De titel van deze thesis is daarom: Opportuniteiten en knelpunten bij de toepassing van elektronische handel door KMO s in Vlaanderen. E- commerce is een zeer actueel onderwerp, waar veel ondernemingen tegenwoordig een toepassing in vinden. Daarom belichten we niet enkel het positieve van de elektronische handel, maar aanschouwen we ook de negatieve kanten ervan. De doelstelling van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat: de e-commerce toepassingen door KMO s in Vlaanderen gelokaliseerd in kaart brengen, op basis van een literatuurstudie en een kwalitatief empirisch onderzoek. Meer specifiek richten we ons op de opportuniteiten en knelpunten die Vlaamse KMO s ondervinden bij elektronische handel. 1

8 In een eerste hoofdstuk voeren we een literatuurstudie uit naar de algemene, ruime context van e- commerce. Definities, soorten en toepassingen van e-commerce en e-business zijn onderwerpen die er aan bod komen. Ook wordt er even stilgestaan bij de situatie van het gebruik van e- commerce in Europa en in de rest van de wereld. Verder belichten we de specifieke situatie van KMO s in België en Vlaanderen. E-commerce is de laatste jaren steeds populairder aan het worden. Ongetwijfeld komt dat in zekere mate door de vele voordelen die de toepassing van elektronische handel te bieden heeft. Deze opportuniteiten zullen in een tweede hoofdstuk aan bod komen. We maken daarbij een onderscheid tussen verschillende categorieën voordelen. In een derde hoofdstuk belichten we de andere kant van de medaille. Behalve de vele voordelen die de toepassing van e-commerce te bieden heeft, zijn er ook veel knelpunten aan verbonden. Het zijn wellicht deze knelpunten die het algemeen gebruik van e-commerce in de weg staan. Ook de nadelen kunnen in een aantal categorieën onderverdeeld worden. In het tweede deel polst een eigen onderzoek, aan de hand van enquêtes, naar de mate waarin KMO s in Vlaanderen elektronisch handelen. Eveneens onderzoeken we welke opportuniteiten e-commerce hen biedt en welke knelpunten Vlaamse KMO s ondervinden bij de toepassing van e-commerce systemen. Vooraleer te kunnen starten met een onderzoek, is een degelijke onderzoeksopzet vereist. Eens het onderzoek is afgerond, kunnen de resultaten worden geanalyseerd. We hanteren hiervoor dezelfde volgorde als de opbouw van de enquête en de literatuurstudie. In een derde hoofdstuk vatten we de bevindingen samen in een aantal conclusies. Tenslotte wordt het laatste hoofdstuk gewijd aan de bespreking van mogelijkheden tot verder onderzoek. De voornaamste bevindingen van zowel het literatuuronderzoek als van het eigen empirisch onderzoek worden tenslotte geformuleerd in een algemeen besluit. 2

9 Deel 1 Hoofdstuk 1 Algemene context van het begrip e-commerce 1.1 Definities E-commerce E-commerce is de afkorting van electronic commerce, hetgeen staat voor elektronisch handelen of handelen via het Internet. Hoewel hierbij door velen onmiddellijk wordt gedacht aan kopen van producten via internet sites, houdt e-commerce veel meer in dan enkel het aankopen via het Internet. Elektronisch aankopen, e-procurement genoemd, is slechts een deelverzameling van e- commerce. E-procurement wordt door Lejeune en Smits (2003, p.1) gedefinieerd als de transformatie van het aankoopproces van een onderneming door middel van informatietechnologie. Verschillende auteurs hanteren tal van definities voor e-commerce. Het is een zeer ruim begrip dat daarom moeilijk eenduidig te beschrijven valt in één enkele definitie. Volgens Dumortier (2001, p. 68) betekent e-commerce in de meest strikte zin van het woord dat zowel het bestellen, het betalen als het ontvangen van het goed of de dienst online gebeurt. Als een typisch voorbeeld hiervan vermeldt hij het aanschaffen van software door het installatiebestand te downloaden via het Internet. Er is ook al sprake van e-commerce indien een goed of dienst online besteld en online betaald wordt, maar via de klassieke weg geleverd wordt. Dumortier (2001) vergelijkt deze werkwijze met de klassieke postorderverkoop. Er bestaan zowel enge als meer algemene definities voor e-commerce. Thole en Dekhuijzen geven als enge definitie van e-commerce het online doen van aan- en verkopen. (Thole en Dekhuijzen, 2001, p. 19) Algemeen wordt echter aangenomen dat elektronisch handelen veel meer is dan dat. Er moet worden onder verstaan alle zakelijke activiteiten die op elektronische wijze worden uitgevoerd, van het gehele verkooptraject van adverteren, onderhandelen, contracteren, leveren tot en met betalen. Ook de fiscale afhandeling van deze transacties behoort tot e-commerce. (Thole en Dekhuijzen, 2001, p.19) 3

10 Als we deze twee definities samenvoegen, spreken we van e-commerce wanneer bij het aankopen zowel het bestellen, het betalen en eventueel het ontvangen van het goed of de dienst online gebeuren. Eveneens spreken we van e-commerce wanneer de verkoop online gebeurt. Maar e-commerce kan nog veel meer zijn dan dat: ook adverteren, onderhandelen, contracteren, leveren tot en met betalen en de fiscale afhandeling van deze transacties behoren tot e- commerce E-business Er wordt niet altijd een onderscheid gemaakt tussen de termen e-commerce en e-business. Toch worden de termen soms verschillend gedefinieerd. Een mogelijke definitie van e-business of elektronisch zakendoen is inzet van het Internet en aanverwante technologie om de efficiëntie te verhogen in een organisatie of in een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. E- business komt voor in drie niveaus, namelijk in het bedrijf zelf, met partners en met klanten. (Visterin, 2003a, p. 1) E-business op het niveau van het bedrijf zelf omsluit onder meer e-marketing via een (open) website, e-payment, e-invoicing of elektronische facturatie, het intranet a en interne . (Visterin, 2003a) E-marketing is een onderdeel van direct marketing (DM) waarbij commerciële berichten per e- mail worden verzonden naar een doelgroep (Baeyens, 29 maart 2004). Marketing via biedt verschillende voordelen. Het is een efficiënt alternatief voor de klassieke DM en het is goedkoop. Het belangrijkste voordeel wordt echter geboden door het feit dat e-marketing meetbaar is: de verzender kan zien wie de mails opent, hoe lang ze gelezen worden, waar naar wordt doorgeklikt, enz. (Baeyens, 29 maart 2004) a Een intranet is een website die enkel toegankelijk is voor de eigen personeelsleden, en bevat veelal ondersteunende, interne informatie. (Ven en Langerock, 2002, p.3) 4

11 E-invoicing of elektronische facturatie vervangt een tijdrovend en duur proces door een volautomatisch systeem. Het werkt volgens specialisten aanzienlijke besparingen in de hand op het vlak van papier- en administratiekosten. Het ministerie van Financiën verstrekte tot nu toe vijf vergunningen voor elektronische facturatieplatvormen. Het gaat om Tectrade (Clear2Pay), Isabel, Seagha, Aditel (Certipost) en Hypertrust. Die platvormen organiseren het elektronische factuurverkeer tussen de bedrijven. De vergunning van het ministerie van Financiën is nodig om de authenticiteit en de integriteit van de gegevens te waarborgen. (van de Velde, 2003) Het extranet b behoort tot het niveau van e-business met partners. Volgens Caskey et al. (2001) heeft e-commerce de meeste impact op business-to-business-relaties (zie 1.2) tussen KMO s door de ontwikkeling van extranetten. Ook elektronische of virtuele marktplaatsen en online veilingen, waar verschillende handelspartners elkaar ontmoeten en nauw kunnen samenwerken, maken deel uit van dat niveau van e-business. (Visterin, 2003a) E-business brengt het bedrijf ook in contact met klanten. Dit gebeurt via e-marktplaatsen, extranetten voor klanten, e-commerce sites en tal van andere communicatiekanalen zoals telefoon, fax, , mobiele communicatie, het gewone gesprek, Niet enkel de verkoopafdeling maar ook klantenondersteuning, de marketingafdeling en andere diensten worden mee ingeschakeld om de klant optimaal te benaderen. (Visterin, 2003a) Phan (2003) maakt een vergelijkbare opdeling in categorieën van e-business, maar ziet elektronische marktplaatsen, waar goederen en diensten worden gekocht en verkocht, als een aparte categorie. Inter-organisationele systemen zijn in dit geval zowel de inter- als intraorganisationele goederenstromen, diensten, informatie, communicatie en samenwerking. Consumenten diensten, hulp, klachten afhandeling, orders verwerken en dergelijke ziet ook Phan hij als een derde niveau van e-business. b Een extranet is een website die niet voor iedereen toegankelijk is. Vaak heeft men een paswoord nodig om in te loggen. (Ven en Langerock, 2002, p.2) 5

12 1.2 Soorten en toepassingen van e-commerce E-commerce dient niet beperkt te blijven tot de relatie onderneming-consument, maar kan even goed de relatie tussen ondernemingen onderling en tussen overheid en onderneming betreffen. Anders gezegd kunnen we drie soorten handelsrelaties onderscheiden: business-to-consumer (B2C), business-to-business (B2B) en business-to-government (B2G). (Thole en Dekhuijzen, 2001) Phan (2003) stelt dat er nog veel meer categorieën van e-commerce bestaan. Zich baserend op de verschillende types handelspartners, noemt hij naast B2C, B2B en B2G ook C2B (Consumer to Business), C2C (Consumer to Consumer), P2P (People to People), G2C (Governement to Citizen), C2G (Citizen to Governement), E2E (Exchange to Exchange) en Intra-business (Organisation Unit to Organisation Unit) als mogelijke vormen van e-commerce. Hierbij kan men zich de vraag stellen of dit onderscheid niet te ver doorgevoerd wordt. Bestaat er bijvoorbeeld een verschil tussen Intra-business, E2E en B2B? Eén ding hebben ze allemaal gemeen: zonder gebruik te maken van face to face operaties, worden alle e-commerce transacties elektronisch uitgevoerd met behulp van computer- en communicatienetwerken. (Phan, 2003) De groei van B2B electronic commerce is tot nu toe een zakelijke activiteit geweest van een veel hogere waarde dan B2C e-commerce. Dat zal ook in de toekomst niet anders zijn. Bovendien zal B2B e-commerce op lange termijn een impact hebben op bijna alle organisaties. (Warkentin, 2002) Volgens DG-Enterprise maakten in 1999 business-to-business websites al 61% uit van het totaal aantal websites van Europa. Business-to-consumer websites telden mee voor de overige 39%. (Europese Commissie, 1999) Ook Dingenen (2001) beaamt het groter belang van de B2B sector. Ze beweert dat het bestedingsniveau per zakelijke online aankoper ongeveer 11 keer zo groot is als dat van de privé online uitgaven. Gianotten et al. (2000, p.1) formuleren het als volgt: Op zakelijke markten is de invloed van het Internet het grootst. Wat op de consumentmarkt gebeurt, is wat dat betreft het topje van de ijsberg. 6

13 Bovendien kan een onderscheid gemaakt worden tussen directe versus indirecte e-commerce. Bij directe e-commerce worden de producten of diensten rechtstreeks via een website of per afgenomen. Hierbij denken we onder meer aan het downloaden van software of muziek. Er komt geen effectieve levering aan te pas. Indirecte e-commerce daarentegen gaat wel gepaard met een effectieve levering. In dit geval moeten er afspraken gemaakt worden over het transport en de risico-overgang naar de klant toe. Een voorbeeld van indirecte e-commerce is een computer aanschaffen via het Internet die vervolgens moet geleverd worden. (Thole en Dekhuijzen, 2001) Uit een onderzoek door het Verbond van Belgische Ondernemingen en het onderzoeksbureau InSites blijkt dat zowel in 2001 als in 2002 ongeveer 80% van 483 bestudeerde Belgische bedrijven c over een website beschikken. Het grootste deel van deze websites, nl. 76%, geeft enkel algemene bedrijfsinformatie en eventueel informatie over de producten en diensten die de onderneming aanbiedt. (Ven en Langerock, 2002) Lambrecht (2002) stelt eveneens dat het Internet door Belgische bedrijven vooral gebruikt wordt voor informatieverschaffing. Van de resterende websites ondersteunt 19% ook e-commerce activiteiten. (Ven en Langerock, 2002) Kuchler (2003b) rapporteert over een gelijkaardig onderzoek in Daaruit blijkt dat in dat jaar het aantal bedrijven dat een website heeft met e-commerce toepassingen, gestegen is van 19% naar 27%. In 1999 beperkten e-commerce toepassingen zich vooralsnog tot marketing- en verkoopachtige applicaties. Internetactiviteiten worden beschouwd als een voorzichtige try-out. Van de baten die internet inspanningen met zich kunnen meebrengen, had men zich voorlopig nog geen concreet beeld gevormd. (Cramer, 1999) Eén ding staat vast: de belofte van e-commerce is uitgekomen: zowel handelspartners als individuelen gebruiken het Web om goederen en diensten aan te schaffen. (Britton et al., 2001) De snelle expansie van e-commerce de laatste jaren en de enorme mogelijkheden die e- commerce kan bieden, zijn niet langer te ontkennen. Het heeft er zelfs toe geleid dat velen geloven dat e-commerce een nieuw economisch systeem is dat over het succes van de toekomstige organisaties beslist. (Phan, 2003) c Er werden voor deze studie antwoorden van 483 bedrijven bestudeerd. 55% van die ondernemingen heeft minder dan 100 werknemers. 7

14 In 1998 stelde Grove, directeur van Intel: Binnen vijf jaar zullen alle ondernemingen Internet ondernemingen zijn of ze zullen helemaal geen onderneming meer zijn. (URL: <http://www.intel.com/ebusiness/strategies/enabling/>) Ondanks het feit dat deze voorspelling danig overdreven was, toonde deze stelling een sterk geloof in de mogelijkheden van e-commerce. (Phan, 2003) Dit geloof laat zich in de hedendaagse opgang van e-commerce terugvinden. Toch blijken er de dag van vandaag nog heel wat ondernemingen te zijn die zonder e-commerce succesvol weten te overleven. 1.3 Toepassingen van e-business Ook de e-business toepassingen, voor zover daarbij een onderscheid gemaakt wordt met e- commerce (zie 1.1.2), vertonen een toenemend gebruik. Tabel 1: Toepassing van e-business Extranet voor klanten 24% 24% 35% Intranet ±60% ±60% ±60% Vituele marktplaatsen 6% 3% (*) Online veilingen 6% 5% (*) E-marketing 24% gestegen E-facturatie 8% gestegen Bron: Kuchler, 2003b; Ven en Langerock, 2002 (*) Geen aparte data beschikbaar. Virtuele marktplaatsen en online veilingen worden samen door 7% ondernemingen toegepast. Het aantal bedrijven met een extranet voor klanten (24%) veranderde in 2002 niet t.o.v. het jaar voordien. In 2003 is er wel een stijging, van 24% tot 35%, waar te nemen. Maar liefst 60% van de ondernemingen beschikt in 2003 over een intranet, wat een relatief hoog percentage is in vergelijking met de andere, eerder extern georiënteerde toepassingen. Ook dit percentage is de jaren voordien redelijk stabiel gebleven. 8

15 Slechts een klein percentage (ongeveer 5%) maken in 2001 en 2002 gebruik van virtuele marktplaatsen of online veilingen. Online veilingen en virtuele marktplaatsen breken ook in 2003 niet door. Slechts 7% doet op deze technologieën een beroep. De eerste virtuele marktplaatsen krijgen pas eind 1999 en begin 2000 vorm. Vele industriële sectoren zien het Internet als een middel om de creatie van virtuele markten te vergemakkelijken. Er wordt een groep van kopers en verkopers samengesteld die tracht een veelheid van aanbieders en kopers te omvatten in een online samenwerking. Het zijn veelbelovende, zeer efficiënte, virtuele marktplaatsen. (Caskey et al., 2001) De eerste e-marktplaatsen beoogden een interessante prijs en zoveel mogelijk participanten. Later richtten sommige industrieën marktplaatsen op waarbinnen een kleiner aantal partners nauw kan samenwerken. Deze marktplaatsen worden Private Trade Networks (PTN) genoemd. (Visterin, 2003a) In de automobielsector is de handelsas van General Motors (GM) en Ford een bekend voorbeeld. Deze virtuele markten laten firma s toe onderdelen en componenten te kopen van duizenden leveranciers, ze laten aanbieders toe afnemers te zoeken en laten kopers toe om verkopers te vinden. In 2001 werd geschat dat een kwart van de externe aankopen door ondernemingen in de Verenigde Staten tegen 2003 besteld zullen worden via het Internet, terwijl dat in 2001 slechts 2% bedroeg. Die virtuele markten kunnen gecreëerd worden door een grote firma (zoals die van GM en Ford) of door een derde partij. (Caskey et al., 2001) Meer succesvol dan de virtuele marktplaatsen zijn toepassingen zoals e-marketing (24% in 2002). 27% overweegt in 2002 e-marketing in te voeren in de toekomst en 7% staat op het punt om dit te doen. Ook e-facturatie kent succes, hoewel het wettelijke kader hieromtrent nog niet volledig op punt staat. 8% van de ondervraagde bedrijven past in 2002 elektronische facturatie toe voor haar klanten. Het zijn echter vooral de grotere bedrijven die hier gebruik van maken. Kuchler (2003b) stelt dat een duidelijke toename van internettoepassingen zoals e-marketing en e-facturatie is waar te nemen in (Kuchler, 2003b; Ven en Langerock, 2002) 9

16 1.4 E-commerce in Europa en de rest van de wereld E-commerce wereldwijd Volgens een studie uit 1998 zou er vijf jaar later, in 2003, wereldwijd een e-handel ter waarde van duizend miljard dollar bestaan. In 1998 winkelden er naar schatting 31 miljoen mensen op het Internet, tegen 2003 zouden dat er 183 miljoen kunnen zijn. Voor de periode tot en met 1998 was e-commerce vooral een succes in de Verenigde Staten, aldus de studie. (Cornelis en Goethals, 1999) Voor 2004 schat de OTR Group Brussel dat een bedrag van ongeveer 1428 miljard euro wordt gekoppeld aan e-commerce over de hele wereld. (Klaver, 2001) De voorspellingen van OTR sluiten redelijk goed aan bij voorspellingen van onderzoeksbureau International Data Corporation (IDC) in datzelfde jaar. Dat komt voor 2004 uit op een bedrag van 1500 miljard euro wereldwijd. (Klaver, 2001) Forester Research schat dat in het jaar 2003 de waarde van e-commerce in de Verenigde Staten en Europa zelfs drie triljoen dollar zou bereiken! (Phan, 2002) Onderzoek in de Verenigde Staten heeft uitgewezen dat KMO handelspartners gewoonlijk niet technologisch hoogstaand te werk gaan en ze hebben het moeilijker om toepassingen aan te schaffen en hun product data te outilleren om tegemoet te komen aan de vele verschillende initiatieven en vereisten van hun grotere handelspartners. Recente data gepubliceerd door industriële onderzoekers geeft aan dat slechts 12% van de handelspartners producten online aanbieden m.b.v. een elektronische catalogus. Slechts 33% van die producten kunnen ook online worden aangeschaft. (Commercenet, 2003) In Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico, Peru, Colombia, Brazilië en Cuba is de verkoop via het Internet al goed ingeburgerd. Toch blijft volgens gegevens van de Superintendencia de Telecomunicaciones het aantal mensen dat er het Internet gebruikt vrij beperkt. Dat komt onder andere door het feit dat het aantal computers in dergelijke landen veel minder is dan in landen 10

17 met een betere economische toestand. Ongeveer 3,5% van de Colombianen maken er geregeld gebruik van het Net d. In Ecuador daarentegen is de zgn. e-commerce nauwelijks van de grond gekomen. Dat is niet enkel toe te schrijven aan het feit dat slechts een klein percentage van de bevolking met het Internet werkt, maar vooral aan de Ecuadoriaanse wetgeving, die e-commerce verboden heeft! e. Slechts een 500-tal Ecuadoriaanse bedrijven hebben een website. Amper 2,5% van de bevolking gebruikt er geregeld het Net. (Ecuador-centrum Esmeralda, 2002) E-commerce in Europa In 2000 worden in Europa 80 miljoen zakelijke aankopen gedaan, met een totale waarde van 28 miljard euro. OTR schat dat er in Europa op de B2B e-commerce markt in 2001 voor zo n 77 miljard euro zal worden verhandeld. Dat betekent op amper één jaar tijd bijna een verdrievoudiging! Dat bedrag zou tegen 2004 zelfs groeien naar 357 miljard euro. Dat zou overeenkomen met 25 procent van het totaal bedrag dat gekoppeld is aan B2B e-commerce over de hele wereld. (Klaver, 2001) Van de zakelijke aankopen is 60% afkomstig van Duitse en Engelse bedrijven. 14% van de zakelijke aankopen wordt door Scandinavische bedrijven gedaan. Zwitserland en Nederland zorgen elk voor 6%, Frankrijk en Italië elk voor 5%, Spanje voor 2%. Slechts 1% van de zakelijke aankopen zijn afkomstig van België. (van Elburg, 2000) Er zit een groot verschil in het aankoopgedrag tussen de noordelijke en zuidelijke Europese landen. Uit een vooronderzoek van Pro Active International is gebleken dat in Denemarken, Engeland en Duitsland gemiddeld meer dan de helft van de internetgebruikers online aankopen doet, terwijl dat aandeel in België, Frankrijk, Spanje en Italië een derde is. (Hell, 1999) d In de meeste Westerse landen is dat 25%. e Ondertussen is er een nieuwe wet die e-commerce regulariseert. 11

18 Op basis van de bevindingen uit een studie bij de Italiaanse fabricage, diensten en verzorgingsindustrie, waarvan bijna 90% ondernemingen met minder dan 100 werknemers, schatten onderzoekers dat tegen het 4 de kwartaal van 2003 bijna 50% van populatie van firma s in het geënquêteerd gebied, e-commerce zullen hebben geïntroduceerd. (Santarelli en D Altri, 2003) Volgens een artikel van DG-Enterprise (1999), dat de bevindingen van een studie beschrijft waarvan de meeste van de bestudeerde bedrijven KMO s zijn, maakt in 1999 het elektronisch handelen al voor meer dan de helft van de Europese bedrijven deel uit van de dagelijkse business. En degene die nog geen gebruik maken van e-commerce dromen van de voordelen die het kan opleveren. 202 miljoen Europeanen zullen volgens het artikel tegen 2005 online zijn en bedrijven die nog niet vertegenwoordigd zijn op het Internet zijn dan vergelijkbaar met ondernemingen die vandaag geen telefoonaansluiting hebben. (Europese Commissie, 1999) Europese ondernemingen zijn de mogelijkheden van e-commerce beginnen inzien en ondernemen stappen om hun technologieën te implementeren, met als grote voorbeeld de Amerikaanse bedrijven. Toch is er een duidelijke achterstand waar te nemen bij de KMO s ten opzichte van grotere bedrijven. Micro- ondernemingen lopen zelfs nog verder achter. Bovendien zouden kleine en onafhankelijke firma s meer succesvol zijn dan dochtermaatschappijen of grotere companies. (Europese Commissie, 1999) Iets dichter bij huis, in Nederland, is een groot deel van de online shoppers nog maar enkele jaren online. Een onderzoek van het bureau InSites Consulting, wijst uit dat 38% van de online kopers in Nederland pas sinds 1999 online is. (Houtman, 2001) Toch worden ook daar spectaculaire omzetcijfers gehaald door toepassing van e-commerce. Uit onderzoek is gebleken dat in 1999 in Nederland al een omzet van 2,4 miljard gulden (ongeveer 1,2 miljard euro) werd behaald met e-commerce. Het jaar voordien bedroeg dat bedrag slechts 725 miljoen gulden (ongeveer 362 miljoen euro). Dat betekent dus een omzetstijging van maar liefst meer dan 300% in minder dan een jaar tijd! (Thole en Dekhuijzen, 2001) 12

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Is internet een orkaan, windkracht 10 of een zacht briesje? Of is het een kracht

Nadere informatie

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Internationaal Zakenwezen Academiejaar 2012-2013 Het belang van webshops als internationalisatiestrategie in de modesector: Een kwalitatieve studie Eindrapport

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

De Ruijter Mobitel. Internetverkoop door de lokale detailhandel. Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde. Auteur: L.

De Ruijter Mobitel. Internetverkoop door de lokale detailhandel. Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde. Auteur: L. De Ruijter Mobitel Internetverkoop door de lokale detailhandel Bacheloropdracht BSc. Technische Bedrijfskunde Auteur: Examinator: ir. J.W.L. van Benthem Meelezer: drs. P. Bliek Externe begeleiders: M.

Nadere informatie

Project Van Roey Automation

Project Van Roey Automation Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Marketing Project Van Roey Automation EDS Giovanni Colin Kristof Cools Roy Diepvens Tinne Oostvogels

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Business-to-business marktplaatsen op internet. Functioneren en betekenis voor de detailhandel

Business-to-business marktplaatsen op internet. Functioneren en betekenis voor de detailhandel Business-to-business marktplaatsen op internet Functioneren en betekenis voor de detailhandel Inhoud 1 Inleiding 3 Onderzoek 3 Drie vragen 3 2 Samenvatting 4 Drie soorten 4 De grote spelers 5 Betekenis

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN TELL A FRIEND

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN TELL A FRIEND FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE DEPARTEMENT COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN TELL A FRIEND LITERATUURSTUDIE EN EXPLORATIEF ONDERZOEK NAAR DE MOTIVATIES EN ATTITUDE VAN VUB-STUDENTEN TEN AANZIEN VAN VIRALE

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert

Report. Economy.be at the Crossroads. Hoe het Internet de Belgische economie verandert Report Economy.be at the Crossroads Hoe het Internet de Belgische economie verandert The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijde management consultant en toonaangevend op het gebied van strategie.

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen?

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? 0305715 mgjbaas@gmail.com Thesis Bachelor Informatiekunde Programma Business Information Systems Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce Herman Stofbergen 20 augustus 2002 B W I H.L.N. Stofbergen BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs

méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs méáäáåö=å~~ê=âéååáëi=ééêåééíáéëi=áåíéåíáéë=éå= ÉîÉåíìÉäÉ=Éêî~êáåÖÉå=î~å=ÇÉ=_ÉäÖáëÅÜÉ=~ÇîÉêíÉÉêÇÉê= ãéí=äéíêéââáåö=íçí=áaqs j~êàçäéáå=kfgp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

MANAGEMENT ACCOUNTING. Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN EN DE GEVOLGEN VOOR MANAGEMENT ACCOUNTING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda.

lisamariax@gmail.com Katharina Prause katharina.prause@gmail.com Sandra van Kampen, Urgenda Sandra.van.kampen@urgenda. 1 Boer en consument heffen de vork; herverdeling van de voedselketen Een inventarisatie van regionale korte keten initiatieven in Nederland. Hoe kan deze beweging groeien? Auteurs Lisa Arkenbout lisamariax@gmail.com

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

INTERNET TOPICS ONDERNEMERS ZONDER EEN INTERNET STRATEGIE MISSEN DE BOOT WILLEM VERMEEND EN REMCO TOMEÏ. www.internettopics.nl

INTERNET TOPICS ONDERNEMERS ZONDER EEN INTERNET STRATEGIE MISSEN DE BOOT WILLEM VERMEEND EN REMCO TOMEÏ. www.internettopics.nl INTERNET TOPICS ONDERNEMERS ZONDER EEN INTERNET STRATEGIE MISSEN DE BOOT WILLEM VERMEEND EN REMCO TOMEÏ www.internettopics.nl Voorwoord De smartphone-tablet economie Internationale economische ontwikkelingen,

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie