REDACTEUREN: DELFT. Jammer dat de tentoonstelling alleen voor Corpsleden. toegankelijk was. Immers velen, Delftsche. hun fotographische kennis te

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REDACTEUREN: DELFT. Jammer dat de tentoonstelling alleen voor Corpsleden. toegankelijk was. Immers velen, Delftsche. hun fotographische kennis te"

Transcriptie

1 - STUDENTEN WEEKBLAD REDACTEUREN: W. MAAS GEESTERANUS, J. H. MEYER, W. F. E. VAN HASSELT, 16 e Jaargang. Mej. G. Th. OS DELDEN, A. DE MOL VAN OTTERLOO, L. G. M. BAAS BECKING, J. G. KAM. Donderdag No. 29. ORGAAN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR STUDIEBELANGEN. 14 Mei l4. de Dit blad verschijnt Donderdags, behalve in vacantiën. De abonnementsprijs is ƒ 8,50, bij vooruitbetaling/ 3, per jaar. De jaargang loopt 1 October tot 30 September. De prijs der advertentiën is 10 cents per regel. TECHNISCHE BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ J. WALTMAN Jr. DELFT. Inzendingen te bezorgen vóór Maandagmiddag 4 uur aan Redactie-adres: KQORNMABKT 62. Delftsch Studenlen-Corps. Inhoud. De Almanak-Adreslijst, door W. M. G. Jammer de tentoonstelling all voor Corpsleden toegankelijk was. Immers velen, Delftsche 'zoowel dames-studenteu als ingezetenen, zouden dan de gelegenheid om hun fotographische kennis te verrijken, gaarne gebruik maken. D. S. A. F. V. Delftsche Studenteu-Boud. Bestuurssamenstelling I). S. S. Soranus. Gedachten en Gedichten. Delftsche Studenten-Bond. Weemoed, door Iraw. Namori. Je m aceuse. Van verre en nabij. De Groninger Maskerade, door W. M.,G. Het Bestuur de D. S. S. SORANUS Feuilleton. Bedwelming en Kracht, door Sura. dit de Delftsche wereld. Onze Gezelligheids-Verenigingen (Vervolg), door E. L. S. heeft zich als volgt samengesteld: W. Schermerhoru, Voorzitter. W. Duvekot, Secretaris. Onze Gezelligheids-Verigingen en E. L. S., Geesteranus. Uit de Pers. Verigiugsleven. door W. Maas E. Rademaker, Penningmeester. L. v.d. Kloot, Vice-Voorzitter. A. Wagenvoorde, Vice-Secretaris. Agenda. Tentoonstelling ontwerpen door de Soc.-Teehn. Ver. Dem. Ing. en Arob. Gedachten en Gedichten. Delftsch Studenten-Corps. Weemoed. De Almanak-Adreslijst. Over de aarde hangt dichte nevel, Lantaarnlicht glimt vaag door grijzen mist. O! meisje uit droom heerlijke verbeelding, Mijn mooie, teere kindje, als je wist. Hoewel Delft steeds de naam heeft gehad centrum te zijn hen die praktisch waren aangelegd, treft men er verschillende gevallen aan waarbij logisch verband ver is te zoeken. Zoo bijv. de Almanak-adreslijst, deze is Januari tot Januari de ige bron waar de verschillende adressen uit geput kunnen worden. Helaas Hoe licht jou beeld door grijzen avondnevel; Je donkere lokken, en je oogen zacht en rein In mij rijst weer meemoedsvol verlangen Naar jou; O! kon je altijd bij mij zijn. werd echter in Delft de gewoonte aangenomen om in September te verhuizen, t Gevolg is duidelijk we zijn September tot Januari verstoken igszins betrouwbare adreslijst. Vroeger was dit niet zoo lastig, toen bleven de menschen langer dezelfde kamer bewonen, maar inden laatsten tijd nu verhuizen veel meer plaats vindt, wordt dit ontbreken adreslijst, gedurende de eerste De avond is vol droeve, droomende gedachten. En om mij is de stilte gelijk roerloos meer. Ik hoor jou blijden lach door leege kamer jubelen En op mijn moede hoofd rust zacht jou handje, teer. Isram Namori. maanden den cursus, tot zeer lastig euvel. Zeer gemakkelijk is te verhelpen n.l. door de adreslijst uit de Almanak weg te laten en hem in begin October (b.v. gebrocheerd) uitte geven. Mijns inziens zal de Almanak Je m accuse. er g schade, onder leiden, terwijl lastig zoeken naar veranderde adressen vermeden wordt. Lettre d uue demoiselle suisse è, la Haye a son amie. W. M. G. Ma tres chcre amie. Op D. S. A. F. V. Dispuutzaaltje was keurige collectie fotogra- Q,ue je suis heureuse. Enfin il m'a déclaré son aniour. Ah, je savais déja longtemps qu il devait m aimer. Tune peux te figurer comine je vois ma vie éclairée tant de par bouheur. J avais tant espéré de rencontrer celui a qui je pourrais me donner de toute raon &me. phieën bij gebracht. De belichting was hier beter dan Et maintenant que ce voeu s est accompli, je ne sais pas op de leeszaal, hoewel, vooral bij de achterwand, nog Zeer si je suis gaie ou si je suis triste. Du moins c est venu slecht. trop vite. Ik zal niet tot detail-bespreking overgaan, all zou Ce soir la, lorsque je me promeuais avec lui, il s arrêta ik willen zeggen, de beste foto s dezer collectie, vooral dé portretten de heeren Herbig en Wijsman niet voor tont coup en me regardant fixement dans les yeux. M aimes tu un peu, dit-il, je t aime tant. Alors j ai bien werk beroepsfotographen onder deden. pleuré dans ses bras.

2 208 Je me sens lasse, je ue puls plus penser ni écrire. Ce dachten in zonnige Ispahan En de feestweek, die volgde, bonheur me corable trop. Je t embrasse bleu affectueusement, toen tot uitvoering kwam, wat maanden lang was voorbereid, die droom Oostersche pracht en grootheid, zal ta Blanche. niet licht uit ons geheugen worden gewischt. Wie denkt niet met genoegen terug, aan die dagen, toen de Stads Doelen met Perzische wereld was bevolkt, toen Kurruglou, Brief den heer G. aan den heer K. de roofridder, de aandacht der aanwezigen wist te boeien. Helaas, die Oostersche wereld was vergankelijk, de Perzen Amice. toen zijn weer gewone Delftenaren geworden en ons Ik heb de week extra buitenkansje gehad. Ik had je verteld, ik kennis gemaakt heb met Zwitsersch juffie, snoes kind. Op oogenblik kan ik haar om mijn vinger winden. Ik krijg alles haar gedaan. Ik mag die Fransche kippies wel. Ze zijn niet te bedienen. Verdere details schrijf ik je nog wel s. Wees gegroet. Yours G. G. zijn slechts gebleven de aangename herinneringen en de vele kieken, die ons wederom doen terugdenken aan de bals inde smaakvolle feestzaal, en aan de Doelentuin, waar de Perzische wereld koelte zocht. Van t jaar trekt Groningsch Studenten-Corps heinde en ver zijn gasten tot zich. Bedriegen de voorteekenen niet, dan zal ook deze maskerade uiterst smaakvol geheel vormen, Zooals we vroeger reeds melden zullen voorgesteld wórden de Spaausche en Hollaudsche Gezanten die de Vrede Munster komen teekeneu. We moeten ons dus verplaatsen inde Oud-Hollaudsche tijd, de tijd de zware fluweelen mantels en kanten Van verre en nabij. kragen. In tegenstelling met geheimzinnig Oostersch waas, verleden jaar over onze maskerade lag, belooft De Groningsche Maskerade. deze iudruk te zullen maken door de kalmte en waardigheid de oude Hollanders. De Spaausche Gezanten zullen in kleuriger kleedij verschijnen, zoo geheel De voorbereidingen voor de a.s. feestelijkheden ter eere aangename afwisseling en mooie combinatie belooft te worden jarig bestaan der Universiteit zijn in vollen De gang. Feestcommissie heeft de handen vol met regelen en uitdenken plannen, met organiseeren tentoonstellingen costuums en dergelijke. Al deze berichten wekken bij ons herinneringen aan verleden jaar, toen wij meeleefden met de plannen De hoofdpersoon is de Spanjaard Penaranda, die voorgesteld wordt door den heer N. Hasselt. De belangrijkste personen zijn verder; Graaf Nassau, (de heer T. D. Zijlker), Walckeustein, (de heer Kiewit de Jonge), Godard Reede, Frans Wonia, Wallensteiu, Don Pedro, de Overste Roermond, A. Brun, de Staatssecretaris Hollandt, de Spaausche Secretaris Belne, Adriaan onzen Pauw en verder verschillende burgemeesters, kapiteins, Feest-Commissie, toen wij de kleurige Perzische gewaden op de Leeszaal bewonderden en ons Delft herschapen edellieden en pages. Feuilleton. We wisten t al lang hè, we samen zouden reizen, met ons tweetjes all in zoo n dor akelig derde klasse coupeetje En toen, ja lukte, elk in hoek, ver elkaar, ondeugend Bedwelming en Kracht. onschuldig, angstig er toch iemand nog komen zou. En op t laatste, t allerlaatste moment die dikke, breede oude juffer, lompe schoenen, plat naast mekaar; bom, neergeploft op de bank die massale belemmering tussohen ons beiden. Ik ben t Was avond, juist zooals deze: ik had heerlijken dag gehad, had prettige jonge menschen gezien en gesproken, de zou had geschenen en windvegen waren aan den hemel geweest. Toen thuis op mijn kamer de: plotse stilte, de hatelijke gedwongen stilte Delftschen Zaterdagavond: niemand is te vinden, dus wordt zitten op je kamer onverdraaglijk. En ik was uitgeloopen, had wat geslenterd langs Oude Delft en verder, wat men hier de Klis belieft te noemen, t Verveelde gauw genoeg; ins had ik licht feitelijk nijdig op je geworden, toen jij daarachter zoo luchtig ging zitten, jij kleine namaak teddybeer, nonchalant de ben over elkaar, met je kleine sierlijke schoentjes onbereikbaar achter lompe stel, met je lichte figuurtje (want je had om de dood je mantel niet opengeslagen voor de warmte). Zeg, waarom mij zoo prikken en hoonen met je ondeugende oogen, daar achter breed roode gelaat dikke obstacel? Maar je aan eerste station uitstapte, mij met vrouwmensch all liet,, Hüda of Kate of hoe je mag heeten, wilde ik juist je nimmer vergeven toen je, trippend den dorpstraat in, even wuifde met kléin rood lapje, jij misschien zakdoek noemt. op gezien op Karel s kamer; even later legde ik jas en hoed op stoel en ging zitten tegenover mijn gastheer, lui languit in lage clubfauteuille; de haard brandde met groote houtblokken; zacht zoemde We gas. zwegen, rookten. Dan, hinderlijk zeurig, neuriede Karei:.. en wordt t dan nooit g Zaterdagavond, Zaterdagavond zeven uur? N, nooit meer viel ik plots hard uit. Als wakker geschrokken, sprong Karei op; Wacht ik zal je wat voorlezen, me zelf, en terwijl hij naar zijn bureau liep, Ja, wist je niet hè, ik heb ook patent. Scsjes! t Laatste woord had lichte toon zelfbespotting, dus wist ik ik iets Kareis innerlijk zon te hooren krijgen. Want klein beetje schaamte blijft ons altijd nog over! Weer gezeten, nu rechtop, met bundel copy in zijn hand, keek hij even naar ik weet niet wat zoekend rond en dan, mij aanziend, herhaalde hij, nu ernstiger: Scsjes, luister je? Ja, ga je maar! gang Hij sorteerde nog wat, bladerde, keek hier en daar. Ik niet Zoo zoo was mijn critiek. Feitelijk viel me tegen, qua scsje maar wel wat de inhoud betreft: Karei zelf was niet, tenminste zoo dacht ik. Volgend mouvement, sprak Karei; APOLLO-THEATER. Een vreeslijke liefdeshistorie was juist zoover mijn oogen gingen tranen film-bewegen, toen door donkere. stoelenpad in donkere zaaltje juffertje aanschoof. Wel waren er zeven plaatsen nog vrij, maar toch werd onmid lijk naast mij plaats genomen; waarschijnlijk om veel groote hoeden dames die voor ons daar zaten Mijn ooren vertelden de stem des explicateurs wat hard klonk ; maar mijn linker hand deelde mij mee hoe warmig zacht de dikke dikke bont mijn buurdame was. Toevallig voelde ik schoentje; en donker met filmgesnor was de zaal; en zachter maar sterker de druk menscbendrager; en mijn tastende hand vond tastend handje. Yreeselijk liefdestoöneel, juist licht genoeg om mij te toonen snuitje vol aandacht,- snuitje vol dwaze, dolle pikanterie. Eu de donkerte t Apollo theater was heel gauw verwisseld met de duisternis t groote Bosch ; ook daar lantaarns ver vari ons af, zwak en niet hinderlijk, voor de nooduitgang weet je. Wat slecht en onzedelijk? Nonsens hoor, jong, en mensch met bloed in je kloppende aderen. lag nog steeds languit, schijnbaar apaüsch, inderdaad in lichtgewekte belangstelling. Toen begon hij ; Karei hield even stak op, sigaret aan, viel dadelijk inde rede, toen ik wal begon te zeggen. mij dan N, hou je mond, eerst luisteren, dit is maar half. DE REIS. t Bracht mij de wijs; ik was al zoo zeker geworden, O Ililda of K'ate of hoe je mag heeten, wat heb ik die oude juffrouw verwenscht, die met ons in t derde klasse hok zat. We waren t lang, o zoo lang s al geworden, ernstig daar wandelend op perron; ik had wel gezien je flikkerende kijkers, diep onder je dwaas groote hoed. Zoo toevallig is niet, had je je lippen wat nat gemaakt, den tweeden maal k je passeerde; ja die warme roode lipjes, ze waren zoo droog. t niets was, dan die beroerde prikkel rommel; die quasie echtheid vooral, dien laatsten regel. Eu nu in s deed Karei weer vermoeden t anders zou gaan. Hij zocht weer poosje, las soms even voor zich zelf, 1 gde liet blad dan weer op zij, had eindelijk gevonden ; maar stond dan sklaps op: Een whisky-soda? Kijken

3 209 Door de welwillendheid den Grouiugschen Senaat, die ons alle gegevens verstrekte, zijn we tevens in staat programma der feestweek te publiceeren n.1.: Maandag: Ontgst Réunisteu en bevriende Senaten. Matinée. Opening door den Rector. s Avonds Serenade. Dinsdag: (Acad.feesten) s middags Matinée. s Avonds Cabaret. Daarna officieele aangeboden aan de Kroegjool Réunisteu. Woensdag: Maskerade.. Cour Donderdag: Plênière s middags. s Avonds Gala- Uitvoering Studenten Tooueelgezelschap. Vrijdag: Gourses Gala-baL Zaterdag: s Middags ontgst G. S. C. en zijn gasten door den heer J. E. Scholten op de Paalkoepel te Paterswolde. Gezamenlijk Diner studenten en hunne dames M. op F., s avonds Fête de Nuit inde Harmonie. W. M. G. Uit de Delftsche wereld. Onze Gezelligheids-Verenigingen. (Vervolg). Ze betreurden, aldus er buiten te staan; ook bij hen bestond de drang naar vereniging ; want ook zij vormden vriendenkringen; ook de fanatiekste blokker heeft nog tijd over, en velen waren niet blind voor de voordelen verenigingsleven; eerst de omgang met vele geeft brede blik, en getuigt onderschatting hier en kortzichtigheid, te zeggen : Ik heb niet nodig, als ik wil zit m n kast tjokvol. Wel zou sociëteit zeker niet zó belangrijke plaats innemen ; slechts de gelegenheid om elkaar te ontmoeten moest bestaan. Zo zien we dan in 1897 debatingclub geven aan de Delftsche Studenten Boud. Zoals is ook hier studievereniging begin tot nauwere aansluiting. Er had zich kern gevormd onder de uitgeworpeneu. aanzien bijna steeds Hoe schuchter was uog eerste begin ; was voor hen overtrekken de Rubicon ; men gevoelde daarmee voorgoed de kans op heid was verkeken, tweespalt er gevolg zou de andere kant: waarom zouden ze werden ze immers toch niet; en als zou zijn. Maar aan niet; lid t korps gevaar dreigde immers korps zelf zich hervormen en kon eindelik betere toestand intreden ; zo dacht men, ofschoon de ondervinding elders opgedaan, Utrecht o. a. reeds toen beter had kunnen leren. De karakteristieke eigenschappen volgen logies omstandigheden voort: uit de lage kontributie, toetreding zo ge-,makkelik mogelik en democratiese opzet. Het ging goed met de jonggeborene, ze groeide, suejler nog dan was verwacht en liet z n invloed gelden ; zo werd o. a. de kommissie voor studiebelangen algem gemaakt, daar de Bond er zelf ging oprichten; de groentijd werd, althans op papier, verzacht. Een aanvraag om erkenning werd door korps afgewezen: termen aanwezig wèl te doen, dus niet. Er waren g Ondertussen, blijkt reeds uit dit antwoord, werd vinnige strijd gevoerd, soms met de vuisten zelfs, voorlopig óók' tegen algemene streven de Bond, die zich toen reeds begon te gevoelen als mogelike, latere, universele heerser. de kiem Helaas, er is tijdje depressie geweest; inde reaktie de oprichtingstijd was men te ver met evenwicht gekomen, zo de kennismaking te los, de finaucieële regeling onvoldoende bleek. Maar ze bleef staan, en door scha en schande wijs geworden, kon gezonde óf er uog is. Hij schommelde paar glazen op en flesscbeu, hield mijn glas daarna op oogshoogte, terwijl hij de whisky inschonk sterk of slap? Slap graag. Even twee korte plofjes opengaande sodafleschjes, geklok water, Karei weer neergeploft inde stoel. Ik alles zag gebeuren, altijd lui uog languit, ik, die de dingen om me maar gebeuren liét. k Nam slokje whisky, wachtte tot de dreun de voorlees-stem weer komen zou. Toch onverwacht was er weer: HOEK 'VAN HOLLAND. Je kent niet, och n, je kent slechts de remmende trein en t nachtlijk station, de douane-menschen die voor den vertrekkende ongevaarlijk zijn, donkere boof-silhouet, ver inde donkerte boven girnt water. Den Hoek, n je kent t niet, vluchtige reiziger. Wat weet je die huizen on huisjes, die alle daar staan om jou maar veilig varen te laten, wat ken je de duinen en strand 'en hoofd; de helle zomer dagen de zeeën maan beglansd inde zoel warme nachten? Wat ken je de wind, die juichend gaat, die alles weg waait uit ons ongezonde hoofd. O, eindelijk weer mensch te zijn, los uit de besohavingsban, o te rennen in zand, te weten je durft te zijn wie je bent. Want de zee is jong en strand, en je zelf bent jong en alles leeft, leeft. Zoo liepen wij samen daar inden Hoek, waar vlak bij even de jachtende stroom gaat verpeste groote leven; maar je kunt zoo vrij bewonderen de groote booten en de vele seinen en schermende zoeklicht, al, wat hoort aan wereldgedoe. Want wij liepen samen de duinen in, t avond. Stil was gingen wij, gezond en jong en natuurlijk; ónze armen gaven telkens even den druk terug; en stil bezijden zagen plots soms onze oogen diep elkander aan, dan bogen de hoofden en vreemd zaligheid kusten wij, lippen op lippen, en zagen dan weer omhoog, hoog naar de die maan, vredig te schijnen hing. Een duimhelling noodde tot rusten; en we lagen stil, droomend daar naast elkaar, en langzaam groeide ons verlangen, zoo als natuurlijk en echt inde lente levensverlangen uitbreekt; als juichend was de overgave die volgde; en wijd, nooit gekende rustgevoel. daar na kwam blank En plotseling stonden wij op, gaven elkaar zwijgend hand en zagen open en vrij elkander aan; wonder geheim lag om ons beiden, geheim, niet zwoel brandend door ander niet mocht weten, geheim vredig sterk door ander niet zou kunnen begrijpen ons rustig geluk. Ver en breed lagen de maneglanzen op de zee. Van ver klonk zwak brommen brul-boei. De stilte duurde inde kamer. Karei keek naar t plafond ik keek naar hem. Er was verwarring in mij. Een wilde opstand tegen al t omringende om ik sklaps Goed Karei, heel goed; laat die lieve fatsoenswereld maar barsten. Karei schrok op. N, zoo is niet zei hij Eén scs kan langzaam. ik "niet maken, die is te moeilijk voor mij; ik begonnen, wil niet. Want zie je, al wat ik je voorlas isvalsch, tienmaal ben en t lijkt wat mooi, all maar door reactie. Ik weet wel de pestilentie beschaving en fatsoen en deuken aan maatschappij ; maar dacht je waarlijk daarin die duinen die menscheu N eerlijk zijn geweest. hoor, ze waren vrij, even, de lieve wereld en ze waanden zich toen vrij ook zich zelf. En wat ik schrijven wou, als laatste scs, eischt de onvrijheid tegenover je zelf, de onvrijheid tegenover wat je zelf als Liefde kent. Die onvrijheid helpen ; ben all kan ons je waarlijk volkomen in dien band geslagen, och dan vallen alle andere banden af. Weet je wat is lief te hebben? Weet je wat is vrouw lief te hebben? Denk je waarlijk, je dan nog last hebt beschaving, je dan iets geeft om al gezeur moraal enzoo? Je neemt gewillig die kleine o zoo kleine hindernissen, want in je liefde voor haar is er plots zoo ruim plaats voor beetje liefde voor je medemensch. Ken je. brandend verlangen grooter dan hem die liefheeft, maar weet je niet tegelijk hij die. liefheeft nog veel grooter kracht bezit om verlangen te bewaren, veilig en rustig. Och, als je maar waarlijk eerlijk durft zijn, eerlijk ook tegenover je eigen schuchterheid. Maar schrijven ; ik praat ook niet ik kan de scs niet langer, evenmin kan ik je vertellen wat ik wil. Weer hing de stilte. Diep in me steeg ongekende vreugde ; de hartelijkheid die even had geklonken was om in Kareis stem? Was om heimelijk geloof sterker was dan abstinenlie-pijn en machtiger dan dwaze zeuuw-zwakte! Nog warrelde ; maarde warreling was zoo onbelangrijk geworden ; ééue, verre, lichtte zoo klaar, zoo vast. Zeg, willen weden Hoorn nog omloopen, t is prachtig weer. Ja, goed. En even later sloeg de voordeur dicht achter ons, klonken onze voetstappen door de ptille straat. mde zuiver te zien, mde die twee daar aan den Hoek toch goed en waar geweest waren; haat gloeide in me tegen eischeustellende leven Sura.

4 voor 210 herbouw beheer en' verplichte kennismaking Hel laatste is volkomen juist. Al die veranderingen,, einde aan euvel maken, zo de Boud tabs steviger dan ooit op z n poten staat. Langzamerhand past haar organisatie zich volkomen aan de omstandigheden; hoe sprekend kwam weer uit bij- de instelling kroeg-kommissie, welks tevens dezelfde penningmeester funktie inde Bond moet bekleden. Nog blijft te regelen over; de kennismaking is nog niet zoals te wensen is ; ze zal voorlopig nog delikate kwestie blijven, en misschien welke in onze ogen verbeteringen zouden kunnen zijn, moeten wel achterwege blijven. Want contributieverlaging tot ƒlo. korps en kroeg, zonder hoofdelike omslagen, de feitelike afschaffing de groentijd, deraokraties bestuur, zijn dingen waar ik zelfs de mogelikheid niet kan inzien. Waarvoor ook? De korpsleden taus, ze voelen zich goed ; ze zijn, opgevoed in korpsbegrippen, op enkele na, tevreden. Zij voelen niet de uoodzakelikheid verandering.- En aan de andere kant, is voor de Bond veel beter ze geheel zelfstandig opgroeit; all geeft kans zeer sterke veranderingen ondergaan; toch kan ze, door de omstandigheden en de historiese ontwikkeling nimmer worden als de groentijd tegenwoordig met z n eigenaardigheden. Plet korps heeft ogenschijnlijk z n aanvallende houding op rationele en radikale oplossing der problemen ; en eerst als ze volkomen veilig staat, als ze de overgrote verlaten; doch ieder die enige tijd in Delft is geweest, weet hoe de aanvallen op details, op personen, soms op de meest onnozele en belachlike wijze, voortduren; in kleinwerk wordt de kracht gezocht, om tegen.de algemene lijn weinig is in te brengen. Telkens opnieuw wordt ons de handschoen toegeworpeu door mensen, die maar nog niet kunnen begrijpen, de Boud uatuurlike noodzakelikheid is, die zich tot nog toe all bezig hield met organiseren der nihilisten, en er dus voor eigenlike strijd weinig reden is, die vaak ander op gebied, b.v. studie- en sportverenigingen, tot ongewenste verhoudingen voert. Echter wordt inde laatste tijd die handschoen gretig want opgenomen ; met de groei neemt ook de, zelfbewustheid de Bond toe, welke eigenschap voorlopig niet genoeg kan worden aaugekweekt. Ja, er worden -zelfs plannen gemaakt aan de overzij : eksploitatie de konkurrentie onder de kamerverhuurders; studiebeurzen, niet all voor, maar ook door studenten. Last, not least: Bezuiniging, bij sommigen misschien zwak glimpje hoop heeft gewekt. Het verloop zon men komies kunnen noemen. R. v. I. verdedigt op Debating stellingen over demokratiese korpsuitbreiding. Met algem enthousiaslne wordt motie aangenomen. De Senaat, de kwestie zeer belangrijk vindende, zul er zich de na groentijd zelf mede bezig honden! C. v. T. tracht met nog, kommissie uit Debating, meerderheid der studenten eerst dan omvat, zal er misschien over fusie met korps gedacht Er zullen er zijn, die bij lezen kunnen worden. deze woorden de schrijver met medelijdend glimlachje voor niet recht helder zullen verklaren; laat ons echter paar jaren wachten; ondertussen zal. de Bond, verenigd met haar soortgenoten, die, gemschappelik propageren, progressief aangroeien ; aan de ene Universiteit wat vlugger als aan de andere; Unitas in Utrecht is met aantal novieten korps reeds boven hoofd gegroeid. Want de Bonden en Unitates moeten groeien, om de faktoren waardoor ze zijn ontstaan, nog voortdurend werken en zullen blijven werken steeds ; groter zal worden de behoefte intellektueie arbeiders, steeds groter de koncentratie der bedrijven. Er zullen studenten met nog kleiner minimum jaarwedde komen, als nu reeds in Duitschland en België. En eerst deze zullen misschien koöperatie noodzakelik en daardoor mogelik maken. En ook naar de andere kant moet de Bond zich nog uitbreiden ; want is al te veel te nog wijten aan onbekendheid, vooroordeel en onjuiste inlichtingen, velen weerhouden worden zich aan te sluiten ; ook dit zal veranderen, de krachtige propaganda waarborgt, en daarmee zal langzamerhand de Bond de plaats veroveren, hem volgens zijn beginselen toekomt. Raima suffipoudere crescit. E. L. S. die uit de doofpot te houden. En ging inde doofpot, ouder motto : Er moet (/ie verder Tweede Blad). niet te veel getornd worden aan oude korpsgebruiken. AD VERTENTIEN. H.H. STUDEERENDEN* De ondergeteekende, J. H. Böhmer, bediende Microchemie en Metallografie, beveelt zich beleefd aan voor alle soorten Typwerk. Speciaal voor overtypen Dictaat-Cahiers. J H. BÖHMER, Oude Delft 71. INGENIEUR, voor ten hoogste 3 maanden in Delft werkzaam, zoekt tegen 1 Juni a.s. : gemeubil. Zit- en Slaapkamer. Brieven onder No. 6739, Bureau dit Blad. Gemeubileerde Kamers Een groote Kamer, TE HUUR, met of zonder verkeer, voor Dame of Heer. pension en huiselijk geschikt voor 2 Heeren, met twee vrije slaapkamers en gebruik twee schvijfburean s te huur aangeboden. Adres: ORANJE-PLANÏAGE No. 25. Adres Bureau dit Blad. Erven Wed. A. J. DE WOLF, STALHOUDERIJ. DELFTSCHE Verhuur-Inrichting Luxe AUTOMOBIELEN NOORDEINDE 40. DELFT. TELEFOON No. 41. Limonade-Siropen Sinaasappel- of Oranje-Limonade 75 ets. per flescb; 6 flesschen franco zending. NIEUWE LANGENDIJK 50. Stalling voor Automobielen Aanbevelend, W. DE HOOGH. en Motoren. Verhuren f&otoren.

5 211 TWEEDE BLAD Ditzelfde geldt uw opmerking als zou de groentijd all op papier verzacht zijn. Ook hier matigt U, U behoorende tot STUDENTEN-WEEKBLAD 14 MEI No. 29. oordeel aan over toestanden waar U niets weet. Hadt ge de groentijden meegemaakt dan zou ik U competent achten er over te oordeelen. Maar dergelijke schijnbaar los ueergeschreven bewering, waarbij alle argumentatie Onze Gezelligheids-Vefigingen en E. L. S. gemist wordt, misleidt de argelooze lezer en kan onmogelijk de bedoeling geweest zijn uw wetenschappelijk betoog. Een feit is juist, de ergerlijke ruwheden Zelden heb ik zoo verbaasd gestaan over betoog, als o O' over lange inde laatste twee. nummers gepubliceerde artikel over bovenstaand onderwerp. En niet verbaasd, over de lengte of over de nieuwe (?) gezichtspunten die er geopend werden, maar over de wijze iemand onder waarop de dekmantel kwasi-wetenschappelijk betoog,'reclame maakte voor beginselen, in dit geval de Bondsbegiuselen, want was kennelijk doel de geheele opzet. Niet ik propaganda af keur,, in geu deele, maar wel is verkeerd propaganda, gesteund door onjuiste voorstelling der feiten; propaganda, die den lezer verkeerde indruk geeft. Dat gij de Delftsche toestanden sociologisch wetenschappelijk wenscht te ontleden, is loffelijk streven, maar bedenk daarbij E. L. S. wetenschappelijk onderzoek allereerst waar en veelzijdig behoort te zijn. Trouwens U erkent dit zelf waar U schrijft, U niet ondienstig toeschijnt op dit onderwerp alle kanten licht te laten schijnen. Zeker, kan niet anders dan goed voor de zaak zijn, maar dan alle kanten helder en g valsch licht op de toestanden geworpen, anders ontaardt loffelijke wetenschappelijke streven reclame-makerij mindere soort. U zult mij natuurlijk tegenwerpen, eeuige subjectieviteit haast onvermijdelijk is, zooals U ook reeds in Uw artikel vermeldde. Aan den lezer wil ik overlaten te oordeelen of hier kwestie is ige subjectieviteit. in slechts zeër zelden meer voorkomen, dank zij de strenge maatregelen die hiertegen werden genomen (zie de schorsingen in vroegere jaren). Op nog ige onjuistheden of vergissingen wil ik U nu nog wijzen. Inde eerste plaats, de plannen over de studentenhuizen en studiebeurzen zijn, om ze door enthousiast Corpslid werden geopperd, nog g plannen uitgaande D. S. C. N, ze zijn bedoeld ten bate alle ingeschrevenen. Verder de bezuiniging, die ging volgens U inde doofpot? Hé, is wat nieuws, maar ik ben blij, U zoo goed weet. Maar ik kan U bovendien mededeelen, in November rapport den Senaat verschenen is, en er al ernstige pogingen worden aangewend, vooral onder Eerste Jaar om tot bezuiniging te geraken. G. T. (U schijnt beter iugelicht te zijn en schrijft C. v. ï.) met hoeft dus niet commissie de zaak uit de doofpot te houden. Ten slotte nog uw laatste onnauwkeurigheid. Deze betreft de: neutrale studiebelangen-commissie die werd ingesteld initiatief op bestuur der toenmalige Corpscommissie ter behartiging der studiebelangen (de Gelder) en de Senaat. Deze verandering geschiedde uitsluitend ten gevolge de overweging, de studiebelangen alle ingeschrevenen behartigd moesten worden door commissie uit hen allen. Van eventueele stemmen uit den Bond, die hierop invloed hebben doen -gelden is g sprake geweest. (S. W. Rapport C. C.) U constateert dan allereerst toename aantal Als ik dus concludeer, dan blijft er uw bezwaren studeerenden en percentsgewijs sterk afnemen voor Corpslid worden slechts duurte bezwaar over. aantal Corpsleden. Hebben de studenten nu minder behoefte aan gezellige omgang, zijn ze zelviger geworden, Als ik vraagt U ge. goed begrijp komt ge tot de conclusie niet evenredig toenemen aantal Corpsleden Dit bestaat ongetwijfeld, maar neemt af aan beteekenis tengevolge streven naar bezuiniging. De duurte is trouwens niet de ige reden, slechts de helft der ingeschrevenen Corpslid is. Het groote aantal der niet- met aantal ingeschrevenen zijn oorzaak vindt inden Corpsleden, spoort n.l. 477, is tevens groote factor. groentijd en inde duurte Corps. Dezen Zoowaar, de groentijd wordt wederom ten tooneele gevoerd vinden buiten Delft hun familie en kennissenkringen en nog wel inde volgende schoone bewoordingen ; En al wordt in families ivaar studie traditie is, vaak nog terwille de veronderstelde voordeelen Corpslidmaatschap door de zure appel h gebeten, hij velen met name hen, die uit ander milieu voortkomen, is de moreele vernedering te grof om te dulden. leder, die dit leest, krijgt onwillekeurig medelijdend glimlachje om de lippen en vraagt zich af of de steller door zich wanhopig vastklemmen aan groengeheel blind is geworden voor g er te Delft omgaat. In S.-W. No. 4, XIV de Jrg., komt verklaring voor Bondslid, aangevallen over de wijze waarop zijn dientengevolge voor de Delftsche samenleving verloren. Ook speelt de Hollandsche laksheid grootere rol, dan U denkt. U behoeft slechts op vakverigingsvergaderingen (g lezingen) te verschijnen-om te zien, er groot gebrek aan belangstelling voor hun organisatie bestaat. Inden aanhef uw artikel merkte U op vervelend werd, voor de zooveelste maal over studententoestanden te schrijven. Maar onderwerp is niet, uw artikel vervelend maakte, is de manier waarop de zaak werd voorgesteld, de scheeve voorstelling der feiten, onware licht waarin ze gesteld werden. Wilt ge werkelijk de Delftsche belangen dienen, strijdt dan met eerlijke middelen, maar kom- niet aandragen met onbewezen feiten, hij bij huisbezoek propaganda maakte, waarin deze verklaarde de finantieele lasten waren, die de slagboom die blijken onwaarheden te zijn, is noch gunstig voorde vormden, welke de Bondsleden belette Corpslid te worden belangen, dip gij tracht te dienen, noch voor de Delftsche samenleving. Tenslotte nog dit E. L. S,, gaarne zag ik u uit uw schuilhoek te voorschijn komen, gij onwaarheden schrijft en valsche indruk wenscht te vestigen, moet gij weten, maar verschuil U dan niet achter uw letters maar kom er open voor uit. en niet den groentijd. Sinds dien tijd (Oct. 1912) is de groentijd verzacht, terwijl bij den D. S. B. de kennismaking verplicht werd gesteld. Het komt mij dus voor, de opinie der meeste Bondsleden onmogelijk ten ongunste de groentijd veranderd W. Maas Geesteranus. kan zijn. Zoo lang is toch niet geleden of E. L. S. had zich gemakkelijk op de hoogte kunnen stellen de Wij mden dit artikel direkt achter E. L. S toen gewisselde artikelen, misschien had dit hem gebracht te moeten plaatsen, daar nog slechts weinig S. W.-nummers tot juister inzicht inde zaak, die hij zoo wetenschappe- voor de vacantie zullen verschijnen. lijk ( alle kanten) tracht te bestudeeren. Reu. Verder zie ik tot mijn groote verwondering, gij hebt over veronderstelde voordeelen Corpslidmaatschap. Een dergelijke uitlating had ik niet iemand verwacht, Uit de Pers. die zich verbeeldt, hij sociologische studie aan schrijven is. Ik dacht wetenschappelijk beschouwd grootere organisatie, dus met meer gelegenheid tot algem ontwikkelende omgang, verre te verkiezen was boven iedere In T. S. T. lazen wijde volgende niet gedrukte regelen: kleinere organisatie Maar daargelaten. Hoe komt gij er eigenlijk toe te De geheele Raadhuismarkt, hoe ruim ook, wordt spreken over die voordeelen, gij, die die voordeelen niet kent. Veel minder komt dan te pas ge spreekt over veronderstelde voordeelen, ge matigt U daarbij tegenwoordig minder door Raadhuis, dan wel door de omringende winkelhuizen, hotels en café s beheerscht. Vooral bij nacht waren deze gebouwen oordeel aan over zaken, waar ge g verstand hebt. hel verlicht en boden zeer schoon schouwspel. Ik geef U daarom de raad: Stel,.voor ge schrijft, II beter op de hoogte! weer artikel Ook interieur lokte aan, en werd dan ook onder leiding der Proffesoren bezichtigd.

6 212 Verigingsleven. Agenda. SOCIAAL-TECHNISCHE VEREENIGING VAN DEMOKRATISCHE INGENIEURS EN ARCHITECTEN. DEKT HAAG. Donderdag 14 Mei. Haghespelersgeb.: De tweede mevrouw Door dein hoofde dezes genoemde Veriging werd Tanqueray ; 8 / 4 uur. prijsvraag uitgeschreven voor ontwerpen tuinstadwijk en de daarin te bouwen arbeiders-woningen. De ontgen inzendingen worden geëxposeerd inde oostelijke vergaderzaal de Groote Koopmansbeurs te Amsterdam, voor genoodigdeu op Zaterdagmiddag 16 Mei a.s., Theater Bouwmeester: Tooueelver.: Esthers verloving ; 8 uur. Vrijdag 15 Mei. Geb. v. K. en W.: Opeuing Bioscoop Albert Frères; 8 uur. Haghespelersgeb.: Afscheidsvoorstelling: Nina ; Buur. en voor publiek op 17, 18 en 19 Mei (10 5 uur). ROTTERDAM. Donderdag 14 Mei. Tivoli-Schouwburg: Nap do la Mar: Artikel 284 ; 8 uur. Vrijdag 15 Mei. Nutzaal: Concert Zangveriging Amphion ; 8 uur. AD VERTENTIEN. BIJVERDIENSTE. Finantieele Instelling den eersten rang (g Levensverzekering) zoekt onder Studenten actieve vertegenwoordigers(sters). Salaris f 50.- s maands. Discretie verzekerd. Br. lett. B. N. 1650, Alg. Adv. Bureau A. DE LA MAR Azn., Amsterdam. Verschenen: De Roman Student DOOR JO VAN AMMERS-KÜLLER. Prijs: ingenaaid f3,50, gebonden f3,90. Voorhanden inde Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr. BINNENWATERSLOOT 33 35, DELFT.