Tertaalrapportage. 3e tertaal Werkplein Fivelingo. Datum : Versie : 1.2 definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tertaalrapportage. 3e tertaal Werkplein Fivelingo. Datum : Versie : 1.2 definitief"

Transcriptie

1 Tertaalrapportage 3e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Datum : Versie : 1.2 definitief W e r k p l e i n F i v e l i n g o F i v e l p o o r t 1, S R A p p i n g e d a m K v K w w w. w e r k p l e i n f i v e l i n g o. n l

2 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Afgestemd met Vastgesteld door Bestuur op Definitieve versie na aanpassingen Taskforce Taskforce Definitieve versie na aanpassingen DB Dit document is geschikt gemaakt voor dubbelzijdig printen Referentie Organisatie: Werkplein Fivelingo Directie: Gert-Jan van Westerveld Samenstelling: Mirjam Eefting Datum: Versie: 1.2 Definitief Naam document: Werkplein Fivelingo - Tertaalrapportage derde tertaal 1.1 definitief ( ) - 2 -

3 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelen en Opdracht Leeswijzer en aandachtspunten Arbeidsparticipatie Algemeen Door- en uitstroom Afspraakbanen Inkomen uit parttime werk Werkgeversbenadering Pilot Statushouders Samenwerking in de arbeidsmarktregio Begeleide participatie Algemeen Personeelsverloop SW Nieuw beschut Inkomensvoorzieningen Algemeen Beperken instroom Handhaving Themacontrole en onderzoek kostprijs uitkeringen Bijzondere bijstand en overige regelingen Algemeen Webshop Kinderopvang Bijlagen In- en uitstroom Participatiewet, IOAW en IOAZ t/m december Verloop dossiers met redenen

4 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 1 Inleiding 1.1 Doelen en Opdracht Dienstverleningsovereenkomst (DVO ) De gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo is een samenwerkingsverband van de colleges van Appingedam, Delfzijl en Loppersum voor de uitvoering diverse taken op het terrein van werk en inkomen en (een gedeelte van het) minimabeleid. Met deze samenwerking willen de gemeenten willen de volgende gemeenschappelijke doelstellingen realiseren: 1. het bevorderen van uitstroom uit de uitkering; 2. het verhogen van de efficiency en effectiviteit in de bedrijfsvoering; 3. het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening; 4. het verminderen van de uitkeringskosten. De dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, is de basis van deze opdrachten met prestatie indicatoren en kengetallen. Ieder tertaal rapporteert het Algemeen Bestuur van Werkplein Fivelingo over en legt verantwoording af aan de colleges over de voortgang en de resultaten van deze opdrachten. Opvallende afwijkingen en/of knelpunten in de uitvoering van de opdrachten worden in de tertaalrapportages opgenomen. Daar waar nodig kunnen deze signalen aanleiding zijn voor het bijstellen van het beleid, de uitvoeringsopdracht in de dienstverleningsopdracht en de begroting. 1.2 Leeswijzer en aandachtspunten Algemeen Werkplein Fivelingo rapporteert over en legt verantwoording af per tertaal over de voortgang van de opdrachten en de resultaten die zijn opgenomen in de programma's van de dienstverleningsovereenkomst. De indeling van de tertaalrapportage is op basis van BBV ingedeeld per taakveld. Hieronder volgen de belangrijkste aandachtspunten per taakveld. Een cijfermatige onderbouwing van de taakvelden is niet opgenomen in deze rapportage. Deze maakt onderdeel uit van het jaarverslag 2019 dat momenteel nog onderhanden is. Arbeidsparticipatie Hier worden de uitstroomresultaten t/m het derde tertaal 2019 genoemd. Daarnaast worden in dit hoofdstuk de projecten toegelicht die in de DVO 2019/2020 zijn opgenomen. Begeleide participatie In dit hoofdstuk worden de inzet en het verloop van de SW-medewerkers toegelicht. Daarnaast worden de stand van zaken van Beschut Werk toegelicht

5 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Inkomensvoorziening Hier worden de maatregelen die worden getroffen om de instroom te beperken en de handhaving besproken. Aanvullend zijn de BUIG-resultaten over 2019 hier opgenomen. Bijzondere bijstand en overige regelingen In dit hoofdstuk worden de resultaten tot en met het derde tertaal 2019 met betrekking tot webshop en kinderopvang toegelicht. Bijlage: verloop klantenbestand per gemeente over 2019 In de bijlage, hoofdstuk 6, volgt een uitsplitsing van het verloop van het klantenbestand per gemeente

6 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 2 Arbeidsparticipatie 2.1 Algemeen De kernopdracht van Werkplein Fivelingo is het ondersteunen van inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum met een gerede kans op een betaalde baan. Werkplein Fivelingo richt zich daarbij op de volgende twee groepen: 1. De groep bemiddeling, dit zijn de uitkeringsgerechtigden die in principe voldoende kennis en ervaring hebben om binnen 12 maanden aan het werk te gaan. 2. De groep kans op werk, dit zijn de uitkeringsgerechtigden die een gerede kans op werk hebben. In de groep maatschappelijke participatie zitten de uitkeringsgerechtigden die op basis van een (medische) keuring niet in staat zijn om te werken. Zij hebben een (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsplicht. De rol van Werkplein Fivelingo beperkt zich voor deze groep tot doorverwijzing en toeleiding naar een gepaste (gemeentelijke) algemene voorziening. 2.2 Door- en uitstroom Doel: In 2019 wordt een verlaging van het uitkeringsbestand gerealiseerd van 150 huishoudens per jaar op basis van het uitkeringsbestand per In 2019 heeft Werkplein Fivelingo de verlaging van het bestand van uitkeringsgerechtigden die in 2018 is gerealiseerd niet kunnen doorzetten. In 2019 stroomden in totaal 537 personen uit de uitkering. Er was sprake van een instroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden van in totaal 479. Per saldo nam het aantal uitkeringsgerechtigden af met 58 (in 2018: 137). In 2019 waren er 308 uitkeringsgerechtigden in deeltijd aan het werk (in 2018: 368). Werkplein Fivelingo krijgt steeds meer te maken met de groep uitkeringsgerechtigden die een intensievere begeleiding vragen. Deze groep vindt het moeilijk om zelfstandig de weg naar werk te vinden vanwege o.a. multi-problematiek, weinig scholing en/of medische belemmeringen. In het derde tertaal is nagegaan of en zo ja op welke aanpassingen in de werkwijze tot meer resultaat zouden leiden. Aan het eind van dat tertaal is gestart met het aanpassen van de werkwijze. Dit heeft tot verbeteringen in het resultaat geleid. Uitstroom In 2019 zijn 537 personen uit de uitkering gestroomd, van wie 208 naar betaald werk (arbeidsmatige dienstbetrekking, afspraakbaan, beschut werk, regulier werk en zelfstandig beroep). Er waren in uitkeringsgerechtigden in deeltijd aan het werk. Van het totaal aan uitstroom behoorden 38 uitkeringsgerechtigden tot de groep statushouders. Van hen stroomden14 uit naar regulier betaald werk. Per eind 2019 telden de Eemsdelta-gemeenten samen 189 statushouders met een uitkering

7 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo De belangrijkste redenen voor uitstroom (aantal) in 2019 waren: 1. Aanvaarden werk (beïnvloedbaar); (208). 2. Verhuizing naar andere dan DAL-gemeenten (niet beïnvloedbaar); (52)*. 3. Niet voldoen aan informatieplicht (niet beïnvloedbaar); (47). 4. Aanvang studie (deels beïnvloedbaar); (34). 5. Andere uitkering/pensioen/overlijden (niet beïnvloedbaar); (42). Een aantal factoren bij de genoemde uitstroom is door het Werkplein (deels) beïnvloedbaar. Vanzelfsprekend worden zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden gestimuleerd betaald werk te aanvaarden c.q. naar betaald werk begeleid. Met name bij jongeren geldt bovendien dat wordt ingezet op het starten van een studie (met studiefinanciering) of een betaalde BBL-opleiding. In die gevallen is sprake van uitstroom. Instroom Er stroomden in 2019 een groot aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden in: 479. De belangrijkste redenen voor deze instroom (aantal) waren: 1. Einde dienstbetrekking zonder WW-recht; (116) ((beperkt beïnvloedbaar). 2. Verhuizing van buiten Eemsdelta-gemeenten; (78) (niet beïnvloedbaar). *Per saldo 26 instromers. 3. Verlies van inkomen van ZZP er of partner;(68) (niet beïnvloedbaar). 4. Beëindiging andere uitkering (b.v. WW); (76) (beperkt beïnvloedbaar). 5. Beëindiging studie; (47) (niet beïnvloedbaar). Zoals bekend is de arbeidsmarkt in belangrijke mate een flex-markt geworden: kortdurende arbeidsovereenkomsten, 0-urencontracten en deeltijdwerk al dan niet via uitzendbureaus. Bij veel van dergelijke (kortere) contracten wordt geen WW-recht opgebouwd, zodat men na afloop contract is aangewezen op een Participatiewetuitkering. Dit verklaart het grote aantal nieuwe uitkeringsgerechtigden dat onder 1. wordt bedoeld. Voor zover het mensen betreft die via Werkplein Fivelingo naar werk zijn begeleid wordt uiteraard zoveel als mogelijk geprobeerd om draaideureffecten te voorkomen door tijdig te bevorderen dat de contractduur wordt verlengd of aanvullend werk te zoeken. In die zin is dit beperkt beïnvloedbaar. Een aanzienlijk deel van de nieuwe uitkeringsgerechtigden bestaat uit mensen, die verhuizen vanuit een niet-dal gemeente. Deze instroom is voor Werkplein Fivelingo niet beïnvloedbaar. Een extra complicatie hierbij is dat het in veel gevallen om mensen gaat die vanwege bijvoorbeeld multiproblematiek niet gemakkelijk naar betaald werk te begeleiden is. Deze ontwikkeling is al geruime tijd gaande en vraagt om nader onderzoek. Bij de instroom van mensen vanuit de WW is wel beïnvloeding mogelijk, zij het zeer beperkt. Daarvoor is de medewerking van het UWV noodzakelijk en dat is, vanwege interne beleidsregels bij die organisatie, maar tot op zekere hoogte mogelijk. Ten behoeve van de toeleiding naar betaald werk werden in 2019 door Werkplein Fivelingo diverse instrumenten ingezet c.q. projecten gestart. Bij instrumenten gaat het om met name kortdurende trainingen zoals die gericht op het behalen van bijvoorbeeld een VCA-certificaat, een vorkheftruckcertificaat of een taxipas. Ook was er de samenwerking met Saaksumborg gericht op toeleiding naar betaald werk bij een zorginstelling. Daarnaast is aan enkele uitkeringsgerechtigden - 7 -

8 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo een microkrediet verstrekt t.b.v. het starten van een eigen bedrijf of is sprake geweest van financiering in het kader van de BBZ. 2.3 Afspraakbanen Doel: De focus van Werkplein Fivelingo ligt op het toeleiden naar regulier werk en het terugdringen van de uitkeringslasten. Daar waar nodig worden afspraakbanen gerealiseerd.. Op 1 januari 2020 zijn er 256 personen opgenomen in het doelgroepenregister. Daarvan hebben er op dat moment 78 een afspraakbaan (inclusief praktijkroutes). Beschikbaar voor bemiddeling en met bijstandsuitkering in het doelgroepenregister zijn 56 personen. De overige personen in het doelgroepenregister hebben geen uitkering of een UWV uitkering, of zijn fysiek en/of geestelijk niet in staat om te werken. 2.4 Inkomen uit parttime werk Doel: In 2019 en 2020 verwerven minimaal 400 personen per jaar met een Participatiewet uitkering een inkomen via parttime werk. In 2019 verwierven 308 personen op enig moment inkomsten uit deeltijdwerk. Hiermee wordt een besparing van gerealiseerd op de uitkeringsuitgaven. Vanwege de inkomstenvrijlating bij deeltijdwerk leidt een werkhervatting niet in alle gevallen tot een besparing op de BUIG-kosten. Tijdelijk werken bevordert wel een duurzamere uitstroom op de langere termijn. 2.5 Werkgeversbenadering Doel: Werkplein Fivelingo en de gemeenten (beleid samenleving en economische zaken) stellen (op basis van de verdiepende bestandsanalyse) in coproductie met bureau EZ een branchegericht actieplan op voor de werkgeversdienstverlening met daarin de projecten en acties. Werkplein Fivelingo draagt in samenwerking met Economische zaken en de uitzendbureaus zorg voor het vergroten van het werkgeversnetwerk in die sectoren die aansluiten bij de kansen en wensen van werkzoekenden. Werkplein Fivelingo breidt het werkgeversnetwerk uit met bedrijven passend bij de verschillende doelgroepen. In het Plan van aanpak "Meer mensen aan het werk", dat vanaf oktober 2019 wordt ontwikkeld, wordt de dienstverlening aan werkgevers verder uitgewerkt, evenals de te maken resultaatafspraken met werkgevers. De benadering vindt branchegewijs plaats. Er worden acht kansrijke branches onderscheiden. Dit zijn bouw, installatietechniek, metaal, horeca, groen/agrarisch, schoonmaak, zorg, transport en logistiek, De focus ligt hierbij primair op kansrijke beroepen. Er worden bijeenkomsten met groepen werkgevers uit deze branches georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt bij werkgevers geïnventariseerd wat in de komende periode hun vragen op het gebied van personeelsvoorziening zijn: qua aantal, functies, opleidingseisen, enz. Per bijeenkomst worden met de werkgevers afspraken gemaakt over levering van kandidaten door het Werkplein enerzijds en afname - toezeggingen van werkgevers anderzijds. Het Werkplein verzorgt eventueel benodigde kortdurende, op de praktijk gerichte trainingen/opleidingen. De gemaakte afspraken worden per - 8 -

9 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo branche vastgelegd. Tijdens elke bijeenkomst is een van de wethouders van een DAL:-gemeente aanwezig. 2.6 Pilot Statushouders Doel: De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum stellen gezamenlijk ter beschikking voor de uitvoering van een pilot statushouders met als doel extra bemiddelingsactiviteiten te ondernemen met 45 statushouders en 20 statushouders duurzaam uit te laten stromen naar werk. In totaal ontvangen 189 statushouders een uitkering bij Werkplein Fivelingo. Na het project 'PIP' cq. het in beeld brengen van de doelgroep, is de verwachting dat zo'n 65 statushouders binnen nu en twee jaar werk vinden. In 2019 stroomden 38 statushouders uit de bijstand. Tabel:2.7.2 Reden einde bijstand statushouders Reden einde bijstand Appingedam Delfzijl Loppersum DAL Aanvang studie Andere oorzaak 1 1 Normwijziging 1 1 Oorzaak bij partner Uitstroom naar regulier werk Verhuizing andere gemeente Verhuizing naar andere gemeente 3 3 (niet DAL) Verhuizing naar andere gemeente (wel DAL) 1 1 Verhuizing naar buitenland 2 2 Werk en arbeidsondersteun. jonggehandi. (Wajong) 1 1 overig 1 1 Eindtotaal Toelichting: Veertien statushouders vonden regulier werk in Als gevolg hiervan, zijn de uitkeringen van 5 partners ook beëindigd. Het jongerenteam heeft vier statushouders onder zevenentwintig weer naar school kunnen bemiddelen. 11 statushouders hebben een part time baan, waardoor ze vooralsnog een aanvullende uitkering ontvangen

10 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 2.7 Samenwerking in de arbeidsmarktregio Doel: Werkplein Fivelingo neemt deel aan projecten in de regio, die de arbeidsmarktparticipatie van uitkeringsgerechtigden verbeteren. Deze projecten hebben met name betrekking op een regionale werkgeversbenadering en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De resultaten van deze projecten geeft Werkplein Fivelingo weer in haar tertaalrapportage. Werkplein Fivelingo werkte ook in 2019 samen met andere partijen in het kader van Werk in Zicht. Een van de projecten hierbij is Kansrijk Beroep. In 2019 stroomden 7 mensen met een uitkering Participatiewet via een opleiding daar uit naar betaald werk. Daarnaast zijn er 11 uitkeringsgerechtigden aangemeld voor een traject bij het 1000-banenplan. Daarvan zijn 2 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar betaald werk. Nadat in het voorgaande jaar de kandidaten met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt direct uitstroomden naar werk, hebben zij in 2019 vaak ook een voorschakeltraject of extra begeleiding nodig. Dit beeld geldt voor alle deelnemende gemeenten in het 1000-banenplan. Vanuit het 1000-banenplan wordt gewerkt aan opleidingsmogelijkheden die beter aansluiten bij de veranderende doelgroep. Daarnaast worden naast bouw en techniek ook uitstroommogelijkheden naar andere kansrijke sectoren in het project opgenomen. Werkplein Fivelingo zoekt actief binnen het klantenbestand naar deelnemers die toe geleid kunnen worden naar 1000-banenplan, onder andere via de activeringsbijeenkomsten

11 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 3 Begeleide participatie 3.1 Algemeen Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. De afbouw van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) die landelijk in gang is gezet en die gepaard gaan met teruglopen rijksbudgetten vraagt om een nieuwe visie op de (omvorming van de) sociale werkvoorziening en het beschutte werken in het bijzonder. Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de omvorming van de sociale werkvoorziening in het algemeen en beschut werk in het bijzonder. Dit onderzoek wordt in 2019 afgerond met het opleveren van een aantal scenario's die aan de colleges en raden ter besluitvorming worden aangeboden. Er geldt een landelijke taakstelling voor het aantal te realiseren beschutte werkplekken. Aan Werkplein Fivelingo is de opdracht verleend om de realisatie van de taakstelling per ultimo 2019 uit te voeren. 3.2 Personeelsverloop SW Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari In 2015 hadden nog 552 personen een SWdienstverband. Op 1 januari 2020 zijn dat er 368. Totaal zijn dat er 184 minder. Er vindt natuurlijke daling van het aantal SW-medewerkers plaats door pensionering, ziekte en na twee jaar WGA of WIA en overlijden. Tabel 3.2: Aantal SW-medewerkers (personen) in loondienst bij WPF Maand 1-sept 19 1-okt 19 1-nov 19 1-dec 19 1-jan 20 Beschut Binnen Werken op locatie Detachering Begeleid Werken Totaal SW Toelichting: Er zitten 25 mensen in begeleid werken. Deze mensen hebben een dienstverband bij een externe werkgever. Mocht dat dienstverband eindigen dan hebben ze een terugkeergarantie bij het swbedrijf

12 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 3.3 Nieuw beschut Doel: De totale instroom in beschut werk bedraagt 25 op Tabel 3.3. Nieuw Beschut Werken. Nieuw Beschut Werken Te realiseren plaatsen in 2019 Aantal uren Aantal personen geplaatst Geplaatst in uren Nog in te vullen uren Delfzijl Appingedam Loppersum Toelichting: Tot de doelgroep (nieuw) beschut werk behoren mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, maar die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of het UWV. Dit onderscheidt de doelgroep beschut werk van de doelgroep voor de banenafspraak. Een belangrijk deel van de doelgroep betreft mensen met een Wajonguitkering. Beschut werk kan voor mensen met een Wajong-uitkering ook worden ingezet in combinatie met loondispensatie verleend door het UWV. De taakstelling gaat uit van aantallen aanstellingen gebaseerd op 31 uur. Bij aanstellingen onder de 31 uur moet een hoger aantal plaatsingen worden gerealiseerd. Nieuw Beschut werk (NB) heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking, bij een gemeente of bij een externe werkgever, waarbij de persoon loon krijgt voor de werkzaamheden die hij gedurende zekere tijd verricht. Bij WPF is elke plaatsing Nieuw beschut maatwerk, hierdoor is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de werkcoaches en HRM. Maatwerk vraagt veel inzet en betrokkenheid van medewerkers en flexibiliteit van onze organisatie

13 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 4 Inkomensvoorzieningen 4.1 Algemeen Op basis van de participatiewet heeft Werkplein Fivelingo de taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. De inzet is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Dat doen we door het beperken van de instroom (poortwachter) en het bevorderen van de uitstroom naar betaald werk. 4.2 Beperken instroom Doel: Werkplein Fivelingo zorgt er, daar waar mogelijk, met gerichte acties voor dat de doorstroom vanuit de WW naar de Participatiewet wordt beperkt. Werkplein Fivelingo richt haar dienstverlening en werkprocessen dusdanig in dat tijdelijk, kortdurend werk aantrekkelijk en lonend wordt. Met een optimale inzet van de Poortwachter zorgt Werkplein Fivelingo er voor dat onterechte aanvragen niet in behandeling hoeven te worden. Resultaten Tabel 4.2 Aantallen huishoudens in de P-wet, IOAW en IOAZ (stand per eerste van de maand) Gemeente jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept okt nov dec jan '20 Appingedam Delfzijl Loppersum Totaal Toelichting Werkplein Fivelingo heeft haar processen zodanig ingericht dat, wanneer iemand binnen drie maanden na uitstroom wegens werkaanvaarding weer een beroep doet op de P-wet, er sprake is van een verkorte aanvraagprocedure met minimale uitvraag zodat de uitkering snel kan worden hervat/toegekend. Daarnaast wordt de vrijlating inkomsten bij parttime werk toegepast. Werkplein Fivelingo werkt met de inzet van een Poortwachter. Elke aanvraag die binnenkomt wordt door de Poortwachter middels 'inkijk SUWI' gescreend op de eerste rechtmatigheidskenmerken. Mocht daaruit blijken dat er geen recht bestaat dan wordt de klant binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld. De aanvraag wordt dan niet verder in behandeling genomen. De klanten reageren positief op de snelle (afwijzende) reactie op hun aanvraag. Over het 3 de tertaal zijn op deze manier 16 aanvragen door de Poortwachter buiten het intakeproces gehouden

14 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo In het bruto aantal aanvragen zien we een stijging van 30 aanvragen ten opzichte van het tweede tertaal. Ook ten opzichte van het derde tertaal van het voorgaande jaar is dit een vergelijkbare stijging. Uit een analyse daarop blijkt niet dat het om een specifieke doelgroep gaat. Netto in- en uitstroomgegevens per gemeente zijn opgenomen in hoofdstuk Bespaarde Uitkering als gevolg van deeltijdwerk Tabel Bespaarde uitkering per gemeente Deeltijdwerk Klanten met deeltijdwerk Bespaarde uitkering Toelichting: In 2019 verwierven 308 personen op enig moment inkomsten uit deeltijdwerk. Dit levert een besparing op in de uitkeringen à Є Handhaving Doel: Werkplein Fivelingo voert in het 1 e tertaal van 2019 een nader onderzoek uit naar de oorzaken van de afwijkingen op het gebied van de maatregelen, de incassoquote, de hoogte van de aflossingen. Dit onderzoek leidt tot een rapport met conclusies en aanbevelingen dat wordt aangeboden aan de colleges. Maatregelen: Als personen met een uitkering Participatiewet hun opgelegde verplichtingen niet nakomen dan kunnen gemeenten een maatregel opleggen. Dit vindt met name plaats op het gebied van reintegratie en is bedoeld om gedragsverandering teweeg te brengen. Bij vergelijkbare gemeenten ligt het gemiddelde op 2,9%. De ADL gemeenten liggen daar met 2,2% iets onder. De conclusie van het rapport is dat door een omissie in de wetgeving, de toepassing van de inkeer regeling, de financiële consequenties voor de klant, de professionele relatie met de klant en de maatschappelijke participatie er toe geleid hebben dat WPF minder maatregelen heeft opgelegd dan vergelijkbare gemeenten. Incassoquote: Op grond van artikel 58 van de Participatiewet kan het college dat de bijstand heeft verleend de kosten van bijstand terugvorderen. In de beleidsregels is opgenomen dat teveel/ten onrechte verstrekte bijstand volledig wordt teruggevorderd en ingevorderd. In de DVO is gevraagd verdiepend onderzoek te doen naar waarom er een lichte afwijking is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten

15 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat WPF al het mogelijke doet om in te vorderen. De accountant heeft over de uitvoering van de invorderingen een positief oordeel. De doelgroep van WPF is over het algemeen niet financieel draagkrachtig om af te lossen. Geadviseerd wordt o.a. om maatwerk te leveren, te kiezen voor een persoonlijke benadering, scherp blijven op vroegtijdige signalenverwerking, aan te sluiten bij het landelijke platform. 4.4 Themacontrole en onderzoek kostprijs uitkeringen Doel: Werkplein Fivelingo start in het 1 e tertaal van 2019 een themacontrole die aansluit bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Werkplein Fivelingo verricht in 2019 een onderzoek naar de redenen van een hogere kostprijs per uitkering dan het landelijk gemiddelde. Dit onderzoek leidt tot een rapport met conclusies en aanbevelingen aan de colleges. Hogere kostprijs per uitkering: Er is gevraagd om te onderzoeken waarom de kostprijs van een uitkering hoger ligt ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Vanaf eind 2016 stijgt de prijs van een uitkering van tot Dit is hoger in vergelijking met de provinciale en landelijke cijfers. Deze liggen rond Uit het onderzoek blijkt dat deeltijd arbeid, terug- en invorderingen belangrijke factoren zijn die de kostprijs van de uitkering beïnvloeden. Maar ook het innen van boetes. Geadviseerd wordt om deeltijdarbeid te stimuleren en scherp/actief te blijven op in- en terugvordering en het innen van boetes. Dit sluit grotendeels aan op het onderzoek m.b.t. de incassoquote. Uit onderzoek is gebleken dat de drie ADL gemeenten (Gemeentelijke Basis Administratie) gestart zijn met de aansluiting op de LAA. Het bleek dat WPF dit niet zelfstandig kan doen maar vanuit de gemeenten moeten komen. Met hen zijn inmiddels de benodigde convenanten afgesloten. WPF heeft hier momenteel geen actieve rol in. Zodra de aanpak functioneel wordt komen de signalen bij ons binnen. Bij het opstellen van dit werkproces wordt WPF weer betrokken

16 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 5 Bijzondere bijstand en overige regelingen 5.1 Algemeen Werkplein Fivelingo voert diverse onderdelen van het minimabeleid uit voor de drie gemeenten. De drie gemeenten zijn in de afgelopen jaren geconfronteerd met budgetoverschrijdingen. Om beleid te kunnen aanpassen is inzicht in effectiviteit van het huidige minimabeleid noodzakelijk voor gemeenten. Naar aanleiding van cijfers in de tertaalrapportage kunnen gedurende het jaar keuzes gemaakt met betrekking tot vergoedingen in bijzondere bijstand en overige minimaregelingen. De gemeenten worden volgens afspraak geïnformeerd over het gebruik van de bijzondere bijstand en de overige minimaregelingen en de ontwikkeling van de samenhangende kosten. Tabel 5.1: Aantallen aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen Aanvragen Bijzondere Klanten Aanvragen % toegekende Aantal Bijstand met Overig Doorlooptijd aanvragen klanten uitkering in weken Appingedam % ,51 Delfzijl % ,68 Loppersum % ,87 Opmerking 1: Omdat klant meerdere aanvragen kan indienen is het mogelijk dat klant op moment van afhandeling van de ene aanvraag nog een uitkering had, maar op het moment van afhandeling van een andere aanvraag niet meer. Klant kan dus in beide groepen voorkomen. Opmerking 2: Omdat klant tussentijds van de ene gemeente naar de andere gemeente kan verhuizen kan klant bij meerdere gemeenten voorkomen. 5.2 Webshop Doel: In 2019 wordt het aanbod van de diverse kind voorzieningen geëvalueerd en beter op elkaar afgestemd. Dit heeft gevolgen voor het aanbod van Werkplein Fivelingo in de webshop. Een wijziging van de huidige opdracht met nadere regels en financiële afspraken wordt opgenomen in een addendum bij de DVO en daar waar nodig verwerkt in een wijziging van de begroting. Bereik kinderen Webshop Ouders met uitkering Ouders overig inkomen Ouders totaal Kinderen jonger dan 4 jaar Kinderen 4-12 jaar Kinderen jaar Kinderen totaal Appingedam Delfzijl Loppersum DAL

17 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 5.3 Kinderopvang Doel: In 2019 wordt de uitvoering van de kinderopvang aangepast aan de kerntaak van Werkplein Fivelingo. De opvang met een sociale en/of medische indicatie wordt per 1 januari 2020 overgedragen aan de sociale teams van de gemeenten. Werkplein Fivelingo is voor een specifieke doelgroep belast met de uitvoering van de Wet kinderopvang. Het gaat hier om inwoners die geen werk hebben, die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen en die deelnemen aan een (re-integratie) traject naar werk. Zij kunnen in principe een kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst. Werkplein Fivelingo ondersteunt deze inwoners bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst en vergoedt de eigen bijdrage die ouders moeten betalen. In onderstaand overzicht zijn de aanvragen die in 2019 zijn binnengekomen vermeld, uitgesplitst naar gemeente en naar regulier of SMI. Tabel Overzicht kosten reguliere kinderopvang per gemeente Reguliere aanvragen in vergoeding eigen bijdrage Per gemeente Delfzijl Appingedam Loppersum Totaal Aantal Kinderen Tabel Overzicht kosten kinderopvang met sociaal medische indicatie per gemeente SMI aanvragen vergoeding eigen bijdrage Per gemeente Delfzijl Appingedam Loppersum Totaal Aantal Kinderen Toelichting: De vergoedingen die de belastingdienst verstrekt voor kinderopvang lopen per kalenderjaar. Derhalve moeten de ouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding van de kosten kinderopvang bij aanvang van elke kalenderjaar bij de belastingdienst een nieuwe aanvraag indienen. Ook voor de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang en SMI bij de gemeente dienen de ouders elk nieuw kalenderjaar een aanvraag in te dienen. Bij de, in totaal, 96 aanvragen in 2019 gaat het om 135 kinderen. Per 1 januari 2020 is de uitvoering van de kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie overgedragen aan de sociale teams van de Eemsdelta-gemeenten

18 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo 6 Bijlagen 6.1 In- en uitstroom Participatiewet, IOAW en IOAZ t/m december Gemeente Appingedam Mutaties in huishoudens Appingedam jan feb maart april mei juni juli aug sep okt nov dec in uit saldo (cumulatief) Gemeente Delfzijl Doelstelling daling bestand gemeente Appingedam: -40. Resultaat -19 Mutaties in huishoudens Delfzijl jan feb maart april mei juni juli aug sep okt nov dec in uit saldo (cummulatief) Doelstelling daling bestand gemeente Delfzijl: -89. Resultaat

19 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Gemeente Loppersum Mutaties in huishoudens Loppersum jan feb maart april mei juni juli aug sep okt nov dec in uit saldo (cumulatief) Doelstelling daling bestand gemeente Loppersum: -21. resultaat Totaal ADL-gemeenten Mutaties in huishoudens Totaal ADL-gemeenten jan feb maart april mei juni juli aug sep okt nov dec in uit saldo (cumulatief) Doelstelling daling bestand ADL-gemeenten totaal: Resultaat

20 Tertaalrapportage 2 d e tertaal 2019 Werkplein Fiveling 6.2 Verloop dossiers met redenen Aantallen dossiers (standcijfers) Regeling Norm uitkeringsdossier IOAW/IOAZ Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend Totaal IOAW/IOAWZ Participatiewet Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd/samenwonend Totaal P-wet Totaal aantal dossiers Mutaties in aantallen dossiers Regeling Mutatie jan 2019 feb 2019 mrt 2019 apr 2019 mei 2019 jun 2019 jul 2019 aug 2019 sep 2019 okt 2019 nov 2019 dec 2019 IOAW/IOAZ Dossier voorzien van einddatum Dossier nieuw aangemaakt Totaal mutatie IOAW/IOAZ Participatiewet Dossier voorzien van einddatum Dossier nieuw aangemaakt Totaal mutatie dossiers P-wet Totaal mutaties in aantal dossiers

21 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Reden einddatum dossier jan 2019 feb 2019 mrt 2019 apr 2019 mei 2019 juni 2019 juli 2019 aug 2019 sep 2019 okt 2019 nov 2019 dec 2019 Regeling Reden einddatum dossier cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner IOAW/IOAZ Aangaan relatie 1 Ander inkomen Bereiken AOW-leeftijd Normwijziging 1 1 Oorzaak bij partner Overlijden Uitstroom naar regulier werk Verhuizing andere gemeente 1 1 Totaal IOAW/IOAZ Participatiewet Aangaan relatie Aanvang studie Alimentatie 1 Ander inkomen Andere oorzaak Bereiken AOW-leeftijd Detentie Geen inlichtingen Niet verschenen op herh oproep inlichtingenplicht 2 1 Normwijziging Oorzaak bij partner Overlijden Overschrijden max. verblijfsduur buitenland Uitkering arbeidsongeschiktheid Uitkering werkloosheid 1 Uitstroom naar afspraakbaan Uitstroom naar beschut werk 1 1 Uitstroom naar regulier werk Verhuizing andere gemeente Verhuizing andere gemeente (niet DAL) Verhuizing andere gemeente (wel DAL) Verhuizing naar buitenland Werk en arbeidsondersteun. jonggehandi. (Wajong) Zelfstandig beroep of bedrijf Onbekend Totaal P-wet Totaal

22 Tertaalrapportage 3 d e tertaal 2019 Werkplein Fivelingo Reden aanvang dossier Regeling Reden aanvang dossier cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner cliënt partner IOAW/IOAZ Beëindiging arbeid in dienstbetr. zonder WWrecht 1 1 Beëindiging uitkering werkloosheid Oorzaak bij (verlies inkomen) partner Verhuizing uit andere gemeente met WWB (niet DAL) Verhuizing uit andere gemeente met WWB (wel DAL) Onbekend Totaal IOAW/IOAZ Beëind/onvold.inkomen zelfst.beroepbedrijf/zzp Participatiewet Beëindiging arbeid in dienstbetr. zonder WWrecht Beëindiging detentie Beëindiging huwelijk/relatie Beëindiging of onvold. inkomen arbeidsongeschikth Beëindiging studie Beëindiging uitkering werkloosheid Beëindiging Ziektewet zonder WIA-recht Beëindiging zwervend bestaan Ingeteerd op vermogen Oorzaak bij (verlies inkomen) partner Statushouder Verhuizing uit andere gemeente met WWB (niet DAL) Verhuizing uit andere gemeente met WWB (wel DAL) jan 2019 feb 2019 mrt 2019 apr 2019 mei 2019 juni 2019 juli 2019 aug Onbekend Totaal P-wet Totaal sep 2019 okt 2019 nov 2019 dec