Verslagperiode : 22 mei 2012 t/m 20 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 4:30 Bestede uren Totaal : 85:18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagperiode : 22 mei 2012 t/m 20 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 4:30 Bestede uren Totaal : 85:18"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 20 augustus 2012 Gegevens onderneming : Beekmans Keukenmontage B.V., gevestigd te (5038 BW) Tilburg aan het Pieter Vreedeplein 106 Faillissementsnummer : 11/196 F Datum uitspraak : 12 april 2011 Curator : mr. T.M. Schraven R-C : mr. H.W.P.J. Hopmans Activiteiten onderneming : Gefailleerde hield zich bezig met het monteren en stellen van keukens Omzetgegevens : Bedrijfsresultaat 2009: , : , : 1 e kwartaal onbekend Personeel gemiddeld aantal : 2 Saldo einde verslagperiode : ,91 Verslagperiode : 22 mei 2012 t/m 20 augustus 2012 Bestede uren in verslagperiode : 4:30 Bestede uren Totaal : 85:18 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van Beekmans Keukenmontage B.V. is B.J.M.A. de Beer Holding B.V. Bestuurder en aandeelhouder van B.J.M.A. de Beer Holding B.V. is de heer B.J.M.A. de Beer 1.2 Winst en verlies : 2009: ,-- winst 2010: ,-- verlies 2011: 1 e kwartaal onbekend 1.3 Balanstotaal : 2009: , : , : , Lopende procedures : Geen 1.5 Verzekeringen : WGA Hiaat verzekering Ziekteverzuimverzekering Collectieve ongevallenverzekering 1

2 Alle verzekeringen zijn inmiddels opgezegd 1.6 Huur : De huur van de bedrijfsruimte is opgezegd door gefailleerde vóór datum faillissement 1.7 Oorzaak faillissement : Beekmans Keukenmontage B.V. had een overeenkomst met Grando en SVEA terzake het monteren en stellen van de keukens. De opdrachten verminderden op een gegeven moment en bleven op den duur uit. Bovendien werden facturen niet tijdig betaald waardoor de schulden, waaronder het salaris van het personeel niet meer kon worden betaald. Daarnaast was het niet mogelijk om nieuwe opdrachtgevers te werven. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 15 april 2011 Werkzaamheden : Na verkregen toestemming van de rechtercommissaris op 15 april 2011 zijn de personeelsleden ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Voor zover bekend geen 3.2 Verkoopopbrengst : Voor zover bekend geen 3.3 Hoogte hypotheek : Voor zover bekend geen 3.4 Boedelbijdrage : Voor zover bekend geen Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Voor zover bekend geen 3.6 Verkoopopbrengst : Voor zover bekend geen 3.7 Boedelbijdrage : Voor zover bekend geen 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Voor zover bekend geen Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Voor zover bekend geen 3.10 Verkoopopbrengst : Voor zover bekend geen 3.11 Boedelbijdrage : Voor zover bekend geen 2

3 Andere activa 3.12 Beschrijving : Voor zover bekend geen 3.13 Verkoopopbrengst : Voor zover bekend geen 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : , Opbrengst : Nog geen 4.3. Boedelbijdrage : Niet van toepassing Werkzaamheden : Incasseren debiteuren. De debiteuren zijn aangeschreven. De reacties van de debiteuren zijn ontvangen, welke reacties de curator zal beoordelen. De curator heeft de reacties beoordeeld. De curator heeft debiteur Grando aangeschreven dat zij heeft aangetoond niets meer verschuldigd te zijn. Grando is wederom op betaling aangesproken. De curator heeft daarna nog een rappel verzonden. Grando heeft daarop niet gereageerd. Grando is door de curator voor de laatste maal in der minne aangesproken tot betaling. De curator is in afwachting van de betaling. Indien Grando niet tot betaling overgaat, zal de curator in overleg treden met de rechter-commissaris terzake het in rechte betrekken van Grando. Dit overleg heeft nog niet plaatsgevonden. In overleg treden met de rechtercommissaris. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Gefailleerde heeft geen financiering van de bank. Enkel een betaalrekening bij de Rabobank. Op deze bankrekening bevond zich ten tijde van het faillissement een positief saldo van 213,07, welk bedrag reeds op de boedelrekening is betaald. 5.2 Leasecontracten : N.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : N.v.t. 5.7 Reclamerechten : N.v.t 5.8 Retentierechten : N.v.t Werkzaamheden : N.v.t 3

4 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. Werkzaamheden : geen Doorstart 6.3 Beschrijving : Van een doorstart is in de huidige vorm geen sprake. 6.4 Verantwoording : N.v.t. 6.5 Opbrengst : N.v.t. 6.6 Boedelbijdrage : N.v.t. Werkzaamheden : geen 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Wordt onderzocht. Onderzoek voortzetten. 7.2 Depot jaarrekening : 2008: tijdig gedeponeerd 2009: niet tijdig gedeponeerd 2010: niet gedeponeerd, nog niet verplicht 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Wordt onderzocht. Onderzoek voortzetten. 7.4 Stortingsverplichting aandelen : Wordt onderzocht. Onderzoek voortzetten. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Wordt onderzocht. Onderzoek voortzetten. 7.6 Paulianeus handelen : Gefailleerde heeft kort voor faillissement een bedrijfsauto en de aanwezige voorraden verkocht en de koopprijs is verrekend met een vordering van de koper. De curator heeft het vermoeden dat er sprake van een paulianeuze rechtshandeling en heeft zich alle rechten voorbehouden. De curator beraadt zich momenteel over de te nemen vervolgstappen. De bestuurder/ aandeelhouder van gefailleerde heeft op het moment dat het faillissement van gefailleerde reeds was aangevraagd een bedrag ad ,-- ontvangen van debiteuren van gefailleerde. Dit bedrag is aangewend voor voldoening van de vordering van de bestuurder/aandeelhouder op gefailleerde uit hoofde van de tussen hen bestaande rekening-courantverhouding. De curator heeft zich primair op het standpunt gesteld dat er sprake is van een paulianeuze rechtshandeling en heeft de vernietiging van de rechtshandeling ingeroepen. Subsidiair heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat er sprake 4

5 is van onrechtmatig handelen. In dat kader is de bestuurder/aandeelhouder gesommeerd om het bedrag van ,-- terug te betalen aan de boedel. Tot op heden heeft de boedel de gelden (nog) niet ontvangen. Inmiddels heeft de curator het bedrag van ,-- van de bestuurder/aandeelhouder op de boedelrekening ontvangen. Werkzaamheden : Onderzoek voortzetten. Beoordelen of bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het totaal tekort van de boedel wegens schending van de publicatieplicht. Voortzetten beoordeling of de bestuurder van gefailleerde aansprakelijk kan worden gesteld voor het totaal tekort van de boedel wegens schending van de publicatieplicht. Mede bepalend is of er sprake is van een boedeltekort. Duidelijkheid daarom wordt eerst afgewacht. Beoordeling afronden. De afronding van de beoordeling is uitgesteld in afwachting van de betaling van Grando, mede gezien de omvang van het boedeltekort. Beoordeling afronden. Voortzetten afronden beoordeling. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Nog onbekend ,97 van het UWV 8.2 Pref. vord. van de fiscus : Nog onbekend , Pref. vord. van het UWV : Nog onbekend , Andere pref. crediteuren : Nog onbekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : 3167, Verwachte wijze afwikkeling : Nog onbekend. Werkzaamheden : Aanschrijven en verifiëren van de crediteuren 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t. 9.2 Aard procedure : N.v.t. 9.3 Stand procedure : N.v.t. Werkzaamheden : geen 5

6 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend 10.2 Plan van aanpak : Werkzaamheden als hiervoor vermeld uitvoeren 10.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden Werkzaamheden : Aanschrijven en verifiëren van de crediteuren Incasseren debiteuren Onderzoek voortzetten. Voortzetten Beoordelen of bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor het totaal tekort van de boedel wegens schending van de publicatieplicht; Beoordelen verweer debiteuren. Toezien op ontvangst debiteurvordering Grando; Beoordeling afronden als bedoeld in punt 7.6.; Toezien op ontvangst debiteurvordering Grando als bedoeld in punt 4.3.; In overleg treden met rechter-commissaris terzake debiteurvordering Grando als bedoeld in punt 4.3; Onderzoek voortzetten als bedoeld in punt 7.1, 7.3, 7.4 en7.5; Beoordeling afronden als bedoeld in punt 7.6. mr. T.M. Schraven, curator. 6