ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ"

Transcriptie

1 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014

2 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Inleiding Intern beheersingssysteem en AO/IC Mandaatregeling Organogram Het bestuur Uitbesteding van taken Verzekeren van risico's Administratie Vermogensbeheer Communicatie Operationele besturing bestuursondersteuning en archivering Aansluitings- en deelnemerschapscriteria en hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst Aangesloten werkgever(s) Deelnemers pensioenregeling Deelnemers prepensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst Herverzekering Samenvatting van de pensioenregelingen Samenvatting van de pensioenregelingen Risicomanagement Financiële opzet Eigen vermogen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagenbeleid Systematiek vaststelling parameters Sturingsmiddelen Premiebeleid Beleggingsbeleid salarisdiensttijdregelingen Toeslagenbeleid van 117

3 9. Korting pensioenaanspraken en -rechten Korting van aanspraken Herstel van gekorte aanspraken en gemiste toeslagen Bijlage A Minimaal vereist eigen vermogen Bijlage B Vereist eigen vermogen Bijlage C Toetsing premiebeleid Bijlage D Verklaring inzake beleggingsbeginselen Bijlage E Algemene gegevens Bijlage F Overzicht ruil-, vervroegings- en conversiefactoren Bijlage G Robeco Beleggingsfondsen Bijlage H Ervaringssterfte Bijlage I Investment Beliefs Bijlage J Crisisplan van 117

4 1. Inleiding Zoals in artikel 8 van de statuten is vermeld, werkt Stichting Pensioenfonds Heinz gevestigd te Zeist, hierna te noemen 'het pensioenfonds', volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). De inhoud van de hierna te beschrijven ABTN is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet: Artikel 145 van de Pensioenwet, en; Paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Deze ABTN is vastgesteld op 21 oktober 2014 en vervangt alle voorgaande nota s. De beschrijvingen die deze ABTN bevat zijn zodanig dat De Nederlandsche Bank op basis van deze ABTN tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. Omdat per 1 januari 2015 het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen wijzigt, beschrijft deze ABTN de situatie tot en met 31 december De ABTN is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle (hoofdstuk 2); procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij het pensioenfonds en voor het verkrijgen van het deelnemerschap van hun werknemers en de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 3); herverzekering (hoofdstuk 4); de hoofdlijnen van de pensioenregeling (hoofdstuk 5); het risicomanagement (hoofdstuk 6); de financiële opzet (hoofdstuk 7); de financiële sturingsmiddelen (hoofdstuk 8); korting pensioenaanspraken en rechten (hoofdstuk 9); De bijlagen omvatten algemene gegevens en fondsstukken die aan wijziging onderhevig kunnen zijn, zodat niet steeds de hele ABTN hoeft te worden aangepast, indien bijv. de hoogte van de franchise wijzigt: De berekening van het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen (bijlage A en B); De vaststelling van de kostendekkende premie en de toetsing van het premiebeleid (bijlage C); Verklaring inzake beleggingsbeginselen en een afkortingenlijst met een beknopte omschrijving (bijlage D); Algemene gegevens en franchises en indexatiepercentages (bijlage E); De flexibiliseringsfactoren (bijlage F); Robeco beleggingsfondsen en adviesmixen (bijlage G); Leeftijdsafhankelijke vermenigvuldigingsfactoren ervaringssterfte (bijlage H); Investment Beliefs van het pensioenfonds (bijlage I); Crisisplan van het pensioenfonds (bijlage J). 4 van 117

5 2. Intern beheersingssysteem en AO/IC 2.1. Mandaatregeling Het bestuur van de stichting heeft de administrateur gemandateerd om de administratie uit te voeren. Het gaat daarbij om de financiële administratie, de uitkeringsadministratie en de deelnemersadministratie. In een contract met de administrateur is het mandaat vastgelegd. Naast een administrateur zijn vijf vermogensbeheerders en een herverzekeraar aangesteld, waaronder het beheer van het vermogen in het kader van de beschikbare premie regelingen. Met deze partijen zijn contracten gesloten, waarin mandaten zijn opgenomen. Voor het beheer en de administratie van de beleggingen heeft het pensioenfonds een contract afgesloten met een custodian. De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel wordt bij de aangesloten werkgevers van het pensioenfonds door HR-personeelsleden tijd ingeruimd voor het doorgeven aan het pensioenfonds van mutaties in het werknemersbestand van de aangesloten werkgevers en voor de communicatie met de deelnemers in de pensioenregelingen. Het bestuur van de stichting heeft een adviserend en certificerend actuaris en een accountant aangesteld. In de bijlage worden de namen van partijen genoemd Organogram De uitvoeringsorganisatie van de stichting kan als volgt worden geschetst: PFG Verantwoordingsorgaan Intern Toezicht Commissies: 1 Beleggingen 2 Pensionfund Governance 3 Communicatie 4 Beschikbare premie Compliance officer Adviserend Actuaris Accountant Bestuur Certificerend Actuaris Uitbesteding Adviseurs - Adviserend actuaris - investment consulting - Juristen - Communicatie e.a. Administrateur Herverzekeraar Custodian Vermogens - beheerders Contactpersonen bij aangesloten werkgevers Bestuurs - ondersteuning 5 van 117

6 2.3. Het bestuur Het bestuur bestaat uit zes leden: drie leden voorgedragen door de directie van Heinz en twee voorgedragen door de ondernemingsraad. In het bestuur wordt geen vertegenwoordiger uit de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden opgenomen. De namen van de bestuursleden staan in de bijlage vermeld. Het bepalen van het beleid (de besluitvorming over het door de stichting te voeren lange termijn of strategisch beleid betreffende de algemene uitvoering van diens werkzaamheden) geschiedt door het hele bestuur. Onder het dagelijks beleid wordt verstaan de besluitvorming over het door de stichting te voeren beleid betreffende de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden. Bij beslissingen die genomen worden aangaande een aspect van het dagelijks beleid dienen te allen tijde twee bestuursleden te zijn betrokken. Ieder aspect van het dagelijks beleid is daarom in 'portefeuille' bij ten minste twee bestuursleden: de voorzitter en de secretaris. Het bestuur volgt de gedragscode van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Het bestuur komt ten minste 6 maal per jaar bijeen. Bij deze vergaderingen is doorgaans de adviserend actuaris aanwezig en op uitnodiging de administrateur, de vermogensbeheerder, de accountant, de certificerend actuaris, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht van het pensioenfonds aanwezig. Bestuurscommissies Het pensioenfonds kent de volgende commissies: 1. Beleggingscommissie 2. Pensionfund Governance 3. Communicatie 4. Beschikbare premie De commissies hebben een beleidsvoorbereidende en adviserende rol. Besluitvorming ten aanzien van uitvoering vindt plaats op basis van specifieke mandatering. De taken en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de desbetreffende commissie. Goed pensioenfondsbestuur Het fonds heeft de wijzigingen op het gebied van Pensionfund Governance als gevolg van de WVPB per 01 juli 2014 doorgevoerd. Verantwoordingsorgaan Aan het fonds is verantwoordingsorgaan (VO) verbonden op grond van de WVPB. Het verantwoordingsorgaan is ingesteld per conform de bepalingen in de WVPB en bestaat uit maximaal zes leden. De deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoordigd op basis van onderlinge getalsverhoudingen (respectievelijk 4 en 2). De leden worden respectievelijk door de deelnemers en door de pensioengerechtigden gekozen. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben vier jaar zitting in het verantwoordingsorgaan. Een lid kan één keer worden herbenoemd. De leden genieten geen bezoldiging. De stichting vergoedt de kosten die het VO heeft gemaakt, na goedkeuring van het bestuur. 6 van 117

7 Het verantwoordingsorgaan heeft de taken en bevoegdheden die de Pensioenwet aan het verantwoordingsorgaan toekent. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De bevoegdheden welke voorheen golden voor de deelnemersraad zijn in onderling overleg aanvullend op de wettelijke bevoegdheden toegevoegd. Bovenop de wettelijke adviestaken, als bedoeld in artikel 115a van de Pensioenwet, wordt het verantwoordingsorgaan ook in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot: a. Het nemen van besluiten van algemene strekking; b. Wijziging van de statuten en reglementen van de stichting; c. Vaststelling van het jaarverslag, de begroting, de actuariële en bedrijfstechnische nota, de jaarrekening met inbegrip van de overige gegevens over het verstreken boekjaar en een - herstelplan als bedoeld in de Pensioenwet; d. Vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet; e. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of overname van verplichtingen door de Stichting; f. Vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid; g. Liquidatie van de stichting; h. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; i. Het terugstorten van premie of het geven van premiekorting bedoeld als in de Pensioenwet. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Tenminste twee keer per kalenderjaar, komen het bestuur en de leden van het verantwoordingsorgaan in vergadering bijeen. Intern toezicht Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht per 1 januari Daartoe was door het bestuur tot en met het jaarwerk van 2010 een auditcommissie ingesteld bestaande uit een accountant, een door de aangesloten onderneming te benoemen medewerker en een deskundige aangewezen door de OR. Op basis van een evaluatie heeft het bestuur besloten om over te gaan op toetsing door een Visitatiecommissie. De eerste visitatie is uitgevoerd over de boekjaren De visitatiecommissie zal over de boekjaren 2013/2014 uiterlijk 1 juli 2015 een visitatie uitvoeren en vervolgens zal de visitatie conform WVPB jaarlijks plaatsvinden. Bestuursondersteuning Het bestuur ontvangt ondersteuning op het gebied van: a) Voorbereiden van bestuursvergaderingen waaronder het opstellen van de agenda, het notuleren tijdens de bestuursvergadering en het opstellen van de notulen; b) Kennisontwikkeling; c) Uitvoeren van actiepunten voortvloeiend uit bestuursbesluiten; d) Archivering en documentatie; e) Overige bestuursondersteuning De ondersteuning wordt nader beschreven in een Service Level Agreement (SLA). In 2008 is besloten de bestuursondersteuning extern uit te besteden. 7 van 117

8 Gedragscode Het fonds heeft een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van het fonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen betrokkenen, ter voorkoming van conflicten tussen het belang van het fonds en de privé-belangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van vertrouwelijke informatie van het fonds voor privé-doeleinden. Het bestuur stelt voor het toezicht op de naleving van de gedragscode een compliance officer aan. Deskundigheidsplan In haar deskundigheidsplan beschrijft het bestuur hoe zij haar deskundigheid op het gewenste niveau brengt c.q. houdt. Daarbij wordt gehandeld naar de Beleidsregel Deskundigheid Dit houdt onder meer in dat aantredende bestuursleden dienen te voldoen aan deskundigheidsniveau 1 en dienen te beschikken over specifieke competenties. Middels een deskundigheidsmatrix is vastgesteld dat het bestuur op de vereiste gebieden als geheel aan deskundigheidniveau 2 voldoet. Deze matrix wordt door de bestuursondersteuning onderhouden en wordt jaarlijks geëvalueerd (Pensioendag bestuur). Nieuw aantredende bestuursleden hebben bij aantreden de vereiste geschiktheid die hen in staat stelt de bestuursfunctie conform het geldende functieprofiel te vervullen. Mocht het deskundigheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel of collectief opleidingen volgen. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen kennis en deskundigheid. Op de pensioendag wordt de deskundigheid van bestuursleden als collectief beoordeeld en een opleidingsplan samengesteld (jaarplan). De PFG-commissie is belast met de individuele toetsing van deskundigheid (o.a. tijdens selectie) Uitbesteding van taken Het bestuur heeft een groot aantal van haar taken uitbesteed aan derden. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze uitbesteding Verzekeren van risico's De overeenkomst tot het herverzekeren van risico s is schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst tussen het pensioenfonds en Leidsche Verzekeringen Administratie De overeenkomst tot uitbesteding van de administratie is schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst d.d. 25 oktober 2010 tussen het pensioenfonds en AZL. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan, met een opzegmogelijkheid na 5 jaar. Daarnaast is een SLA opgesteld. 8 van 117

9 De door het bestuur benoemde administrateur voert o.a. de volgende taken uit: 1. Inrichten en bijhouden van de deelnemersadministratie 2. Berekenen van de herverzekeringspremies 3. Verzorgen van de financiële administratie 4. Verzorgen van de uitkeringenadministratie 5. Verzorgen van de boekhoudkundige en actuariële verslagstaten (hiertoe zal er overleg zijn tussen de administrateur enerzijds en de certificerend actuaris en de accountant anderzijds) 6. Verzorgen van de jaarlijkse pensioenopgaven 7. Verzorgen van waardeoverdrachten en (andere) actuariële berekeningen (als gevolg van echtscheiding, etc.) 8. Vraagbaak voor vragen van deelnemers, die door de aangesloten werkgevers zijn verzameld De accountant van de stichting zal de door de administrateur uitgevoerde werkzaamheden jaarlijks controleren en in samenspraak met de accountant van de aangesloten werkgevers vaststellen of bij het uitvoeren van de werkzaamheden de juiste gegevens zijn gebruikt. (AZL procedures gelden) Vermogensbeheer Er zijn vier vermogensbeheerders: Vastrentend / LDI - Black Rock Enhanced Index Equity - Robeco Particuliere hypotheken - Syntrus Achmea Vastgoed Beheer kapitaal uit beschikbare premies - Robeco De overeenkomst tot uitbesteding van het vermogensbeheer is per mandaat schriftelijk vastgelegd in vermogensbeheerovereenkomsten. Binnen de bandbreedtes die door het bestuur zijn bepaald (zie ook hoofdstuk 7.3) beleggen de vermogensbeheerders de gelden die in eigen beheer worden gehouden door het pensioenfonds. De rapportage voor de eerste vier (bovenstaand) genoemde vermogensbeheerders wordt verzorgd door de custodian BNY Mellon. De rapportage over het beheerde vermogen in het kader van de beschikbare premie regelingen wordt verzorgd door de betreffende vermogensbeheerder. BNY Mellon verzorgt daarnaast ook de valuta afdekking alsmede de EMIR-rapportages. De renteafdekking wordt verzorgd op instructie van het bestuur door BlackRock op basis van de duratie van respectievelijk verplichtingen en het vastrentende vermogen. Voor de renteafdekking worden waar nodig rentederivaten ingezet. BlackRock verzorgt de vereiste EMIR rapportages rond rentederivaten. Sinds 2008 werkt het pensioenfonds met een aanvullende rapportage in de vorm van een pensioen-dashboard waarin naast het vermogen ook de verplichtingen en de belangrijkste risico s in de rapportage worden betrokken. Deze rapportage wordt door een extern deskundige (Sprenkels&Verschuren) verzorgd. 9 van 117

10 Communicatie De communicatietaak van het pensioenfonds behelst het verzorgen van pensioenopgaven, evenals het communiceren van de pensioenregelingen naar haar deelnemers. De pensioenopgaven worden door de administrateur verzorgd, de overige communicatie door de bij de aangesloten werkgevers aangewezen HR-functionarissen. De pensioenopgaven volgen de opzet van het Uniform Pensioen Overzicht conform artikel 38 van de Pensioenwet. In de communicatie wordt met name aandacht gegeven aan de voortdurende consistentie in de diverse uitingen voor wat betreft de voorwaardelijke toeslagverlening. Er is in 2011 een afzonderlijk communicatiebeleidsplan geformuleerd en een jaarlijks communicatieplan. Beide worden op de Pensioendag van het bestuur geëvalueerd. Voor de veranderingen welke vanaf medio 2014 zullen worden doorgevoerd is een communicatieproject van toepassing, de sturing vindt plaats door het bestuur, de uitvoering door Bridgevest Operationele besturing Het fonds draagt zorg voor de uitvoering conform paragraaf 8 van het Besluit FTK. De volgende onderwerpen worden hierbij in acht genomen: Beheerste bedrijfsvoering; Integriteitsrisico; Belangenverstrengeling; Soliditeit van het fonds; Continuïteitsanalyse. Het bestuur laat zich bij het maken van beleid en het toetsen van het pensioenbeheer ondersteunen door diverse periodieke rapportages. Deze rapportages en de signalen die het bestuur anderszins bereiken, vormen samen een totaalbeeld. Met dit totaalbeeld moet een voldoende inzicht verkregen worden van de (financiële) positie van het pensioenfonds met de daarbij te onderkennen en eventueel nader te analyseren risico s. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende, periodiek op te stellen rapportages: - het jaarverslag en verslagstaten voor de DNB; - de maandelijkse cashflow analyses vanuit de financiële administratie; - de rapportages van de administrateur; - de maandelijkse en kwartaalrapportages van de vermogensbeheerders en de custodian; - een ALM-studie (laatstelijk in 2010 uitgevoerd door Sprenkels & Verschuren): In 2014 is in het kader van de strategische heroriëntatie door Towers Watson een aangepaste ALM-studie uitgevoerd ten aanzien van de toekomst van het fonds; - het jaarlijkse rapport van de accountant en de certificerend actuaris; - de managementletters van de accountant; - maandelijkse rapportages met een inschatting van de financiële positie van het fonds; - kwartaalrapportages met een vaststelling van de financiële positie van het fonds; - de continuïteitsanalyse conform artikel 22 van het Besluit FTK (laatstelijk in 2011 uitgevoerd door Sprenkels & Verschuren). 10 van 117

11 bestuursondersteuning en archivering Voor de bestuursondersteuning ter voorbereiding van en het notuleren van de bestuursvergaderingen is Montae Pensioen aangesteld. Tevens is Montae verantwoordelijk voor de archivering van de juridische documenten met ingang van 1 januari Voor de periode vóór 1 januari 2008 zijn de juridische documenten gearchiveerd bij de toenmalige administratie van het pensioenfonds (Towers Watson). Archivering van administratieve documenten is een verantwoordelijkheid van de administrateur. 11 van 117

12 3. Aansluitings- en deelnemerschapscriteria en hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst 3.1. Aangesloten werkgever(s) De stichting is opgericht met als doel de pensioentoezeggingen aan de werknemers van de aangesloten werkgevers uit te voeren. De aangesloten werkgevers staan genoemd in de bijlage. Tussen de stichting en de aangesloten werkgevers is een uitvoeringsovereenkomst overeengekomen en is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2012 voor onbepaalde tijd. In 2013 zijn er met Heinz aanvullende afspraken gemaakt, welke vormgegeven zijn middels een addendum (d.d ) bij de uitvoeringsovereenkomst. Het is denkbaar dat in de toekomst één of meerdere nieuwe werkgevers zich bij de stichting zullen aansluiten. Uiteraard kan niet iedere onderneming zich aansluiten bij de stichting. In de Pensioenwet zijn bepalingen opgenomen betreffende de (economische) verbondenheid tussen de aangesloten werkgevers van een (ondernemings)pensioenfonds. Naast deze bepalingen zal het bestuur van de stichting de voorwaarden stellen waaronder eventueel nieuwe werkgevers zullen worden toegelaten. Met nieuwe werkgevers zal, net als met de huidige, een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. In 2013 is het bestuur een project strategische herorientatie gestart met het doel om het bestaansrecht van het fonds op langere termijn te beoordelen en de noodzakelijke maatregelen te nemen. Het bestuur heeft de continuïteit van het bestuur tot eind 2016 geborgd en houdt vooralsnog rekening met een mogelijke liquidatie uiterlijk eind Deelnemers pensioenregeling De werknemers van de aangesloten werkgevers worden per de eerste dag van de maand opgenomen als deelnemer in de pensioenregeling zoals beschreven in hoofdstuk 5. Het deelnemerschap eindigt: a. bij overlijden van de deelnemer; b. bij het bereiken van de pensioendatum; c. door beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever voor de pensioendatum anders dan door arbeidsongeschiktheid of het deelnemen aan de bij de aangesloten werkgever geldende regeling voor vervroegde uittreding Deelnemers prepensioenregeling Deze regeling is gesloten en kent uitsluitend gewezen deelnemers: de regeling vervalt per 1/1/ Uitvoeringsovereenkomst De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds en de aangesloten werkgever(s) zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet. In paragraaf 3.2 van de Pensioenwet staan de eisen omtrent de inhoud ervan opgesomd. 12 van 117

13 Wijze vaststelling verschuldigde premie 1. De volgende premies: a. De premies voor de middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst). Deze bedragen 30,3% van de totale pensioengrondslagsom van de deelnemers aan de basis middelloonregeling van het fonds. De middelloonpremie is kostendekkend en is opgebouwd uit: i. Actuarieel vastgestelde koopsommen t.b.v. middelloon ii. Herverzekeringspremies van de deelnemers in de middelloonregeling iii. Aandeel van kosten die het fonds maakt voor de middelloonregeling (6% van de pensioengrondslagsom) iv. Solvabiliteitsopslag overeenkomstig het benodigde Eigen Vermogen van het fonds maar ten minste het op basis van het strategisch beleggingsbeleid minimaal benodigd Eigen Vermogen over de onderdelen i. en ii. b. De premies voor de basis beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Deze bedragen de totale premie zoals voortvloeit uit de beschikbare premiestaffel. Deze staffel luidt als volgt: Indien de leeftijd van de deelnemer per de 1e dag van de maand volgend op zijn verjaardag in volle jaren Ten minste gelijk is aan maar minder dan ,0% ,6% ,6% ,8% ,3% ,1% ,5% ,3% ,1% ,1% Bedraagt de door de werkgever beschikbaar te stellen premie van de pensioengrondslag. c. De beschikbare premies voor de aanvullende regeling zoals bedoeld in artikel 44 van het reglement (premieovereenkomst). Deze bedragen 2,9% van de totale pensioengevende salarissom van alle deelnemers aan deze pensioenregeling; d. De premies voor de financiering van de pensioenaanspraken uit de pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten. Dit lid heeft een tijdelijk karakter en geldt tot en met 31 december van 117

14 De premies zijn opgebouwd uit: i. Actuarieel vastgestelde koopsommen t.b.v. de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten ii. Herverzekeringspremies van de deelnemers in de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten iii. Aandeel van kosten die het fonds maakt voor de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten. Deze kosten worden bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2009 vastgesteld op 3% van de pensioengrondslagsom. iv. Aanvullende opslag ten behoeve van de omrekening van de actuarieel vastgestelde koopsom naar de grondslagen op basis van de reële dekkingsgraad v. Solvabiliteitsopslag overeenkomstig het benodigde Eigen Vermogen van het fonds maar ten minste het op basis van het strategisch beleggingsbeleid minimaal benodigd Eigen Vermogen over de onderdelen i., ii en iv. e. ad 1) De premies voor de financiering van de pensioenaanspraken uit de pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) voor degenen die op 31 december 2012 de leeftijd van ten minste 55 jaar zullen bereiken en een uitkering genieten krachtens een sociaalplan dat na 31 december 2005 tot stand is gekomen. De premie is opgebouwd uit: i. Actuarieel vastgestelde koopsommen (basis middelloonregeling) op basis van de reglementen die per einde dienstverband gelden voor de deelnemers waarvoor in het sociaal plan voorzien is in de voortzetting van pensioenopbouw. Voor zover overgangsbepalingen op basis van artikel 55 van het reglement gelden, blijven die van kracht en zullen die in de bepaling van de koopsommen worden begrepen. ii. Herverzekeringspremies van de deelnemers in de pensioenregeling die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. iii. Aandeel van kosten die het fonds maakt voor de pensioenregeling die betrekking heeft op de voortgezette pensioenopbouw voor deelnemers die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. Deze kosten worden bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2009 vastgesteld op 3% van de pensioengrondslagsom iv. Aanvullende opslag ten behoeve van de omrekening van de actuarieel vastgestelde koopsom naar de grondslagen op basis van de reële dekkingsgraad v. Solvabiliteitsopslag overeenkomstig het benodigde Eigen Vermogen van het fonds maar ten minste het op basis van het strategisch beleggingsbeleid vi. minimaal benodigd Eigen Vermogen over de onderdelen i., ii en iv. Aanvullende beschikbare premies voor de individueel vastgestelde overgangsmaatregelen op basis van artikel 55, lid 5 van het reglement ad 2) De premies voor de basis beschikbare premieregeling (premieovereenkomst) voor degenen die op 31 december 2012 de leeftijd van ten minste 55 jaar zullen bereiken en een uitkering genieten krachtens een sociaalplan dat na 31 december 2005 tot stand is gekomen. De premie is opgebouwd uit: 14 van 117

15 i. de totale premie zoals voortvloeit uit de beschikbare premiestaffel van de deelnemers in de pensioenregeling die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. ii. de aanvullende premie ter dekking van de herverzekeringspremies, de kosten van de deelnemers in de pensioenregeling die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. Deze aanvullende premies worden bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2013 vastgesteld op 4,6% van de pensioengrondslagsom van de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling (*). Dit percentage zal worden herzien indien de toe te rekenen kosten aan de beschikbare iii. premieregelingen meer gaan bedragen dan de vastgestelde 4,6%. Aanvullende beschikbare premies voor de individueel vastgestelde overgangsmaatregelen op basis van artikel 55, lid 5 van het reglement f. Premies voor de individueel vastgestelde overgangsmaatregelen (premieovereenkomst); g. Premies voor de overgangsmaatregel partnerpensioen; h. Vrijwillige premies van de werknemers voor de aanvullende- en keuzepensioenregeling (premieovereenkomst). 2. Herverzekeringspremies voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico: a. Voor de middelloonregeling vormen deze premies onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. bovenstaand; b. Voor de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten vormen deze premies onderdeel van de premie bedoeld onder 1.d bovenstaand. Dit lid heeft een tijdelijk karakter en geldt tot en met december c. Voor de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling worden de risicopremies bij de werkgevers in rekening gebracht. 3. De specifieke kosten die het fonds maakt ten aanzien van de geldende uitkeringsovereenkomsten (zijnde de middelloonregeling en de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten), zijnde de algemene uitvoeringskosten. Deze kosten vormen onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. en 1.d. beschreven. 4. De algemene kosten die het fonds maakt om tot een goede uitvoering van zijn taken te komen, bijvoorbeeld: - kosten van opleidingen; - de kosten voor het inschakelen van adviseurs; - kosten van de administrateur en accountant - overige kosten die niet uitdrukkelijk aan een van de regelingen zijn toe te wijzen. Deze kosten vormen onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. en 1.d. beschreven. 5. De kosten van het beheer van het vermogen dat samenhangt met de beschikbare premie regelingen komen voor rekening van werkgevers. 6. De kosten van tijdsbeslag van bestuursleden (**): De tijdsbesteding van bestuursleden en andere functionarissen met uitzondering van de tijdsbesteding van de voorzitter en secretaris van het fonds vindt plaats in bedrijfstijd en is derhalve voor rekening van werkgever. H.J. Heinz B.V. zal de loon- en overige kosten van de voorzitter en van de secretaris op basis van de tijdsbesteding als voorzitter respectievelijk secretaris en bestuurslid die geschat worden op 50% voor de voorzitter en 40% voor de secretaris mogen doorbelasten aan het 15 van 117

16 fonds. H.J. Heinz B.V. zal eenmaal per jaar aan het fonds een opgave doen van de hoogte van de door te belasten kosten. 7. Voor de afzonderlijke regelingen geldt: a. Voor de middelloonregeling vormen alle kosten onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. bovenstaand; b. Voor de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten vormen de genoemde kosten onderdeel van de premie bedoeld onder 1.d bovenstaand c. Voor de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling worden de kosten zoals hierboven beschreven in c, en bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2013 vastgesteld op 4,6% van de pensioengrondslagsom van de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling (*). Dit percentage zal worden herzien indien de toe te rekenen kosten aan de beschikbare premieregeling meer gaan bedragen dan de vastgestelde 4,6%. 8. Bovengenoemde percentages zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vastgesteld voor een periode van vijf jaar. De percentages zullen voor het eerst heroverwogen worden per 1 januari 2017, eventuele bijzondere omstandigheden daargelaten, waarna deze weer voor vijf jaar zullen worden vastgesteld. (*) De bijdrage van 4,6% is in 2013 vastgelegd in een addendum op de uitvoeringsovereenkomst. Bij de bepaling van dit percentage is rekening gehouden met een bijdrage in de kosten voor het instandhouden van een ondernemingspensioenfonds. (**)De kosten die samenhangen met de beloning van bestuursleden conform het geformuleerde beloningsbeleid vormen onderdeel van de kosten die opgenomen zijn in de kostenopslagen/premies zoals omschreven in de uitvoerinsgovereenkomst en addendum van de uitvoeringsovereenkomst. Deze afspraak is vastgelegd in een separaat document. 16 van 117

17 Premiebetaling De werkgevers zijn jaarlijks aan het fonds een bijdrage verschuldigd. De werkgevers zullen maandelijks aan het fonds een twaalfde deel van de jaarlijkse som aan het fonds betalen. Het fonds verzendt aan het begin van iedere maand nota s aan de werkgevers. De nota s zijn gebaseerd op de door de werkgevers voor 15 februari op te geven bestandsgegevens voor het betreffende jaar. Deze nota s dienen door de werkgevers binnen 30 dagen na dagtekening van de nota aan het fonds te worden voldaan. Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds De werkgevers geven maandelijks de mutaties door waarover het fonds dient te beschikken voor een goede uitvoering van de reglementen. Het fonds deelt de werkgevers schriftelijk mede welke mutaties dienen worden gemeld en op welke wijze de aanlevering dient plaats te vinden. Procedures premiebetalingsachterstand Bij het uitblijven van betaling van de aan het fonds verschuldigde premies en koopsommen op de vervaldag is de werkgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag tot het moment van betaling is de betreffende werkgever over het aan het fonds verschuldigde bedrag vertragingsrente verschuldigd. Deze rente is gelijk aan het u-rendement per 1 januari van het betreffende jaar vermeerderd met 1 procentpunt. Indien sprake is van een situatie van onderdekking zal het fonds aan het eind van ieder maand het Verantwoordingsorgaan informeren, indien sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het fonds te ontvangen jaarpremie. Het fonds zal tevens de ondernemingsraad van de werkgever die nog premie aan het pensioenfonds verschuldigd is, hierover informeren. Procedures wijziging pensioenovereenkomst Het fonds beoordeelt of een wijziging in de pensioenovereenkomst naast aanpassing van het pensioenreglement ook van invloed is op de uitvoeringsovereenkomst. In dat geval overlegt het fonds met de werkgever over de gevolgen van de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst. Ingeval het fonds geen overeenstemming bereikt met de werkgever over de aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst, dan zal het bestuur besluiten om de aanpassingen van de pensioenovereenkomst niet uit te voeren. Indien het fonds de uitvoeringsovereenkomst zo nodig heeft aangepast, zal het fonds een aangepast pensioenreglement in concept opstellen en legt dit concept ter goedkeuring voor aan de werkgever (en evt. de ondernemingsraad). De genoemde partijen wordt hierbij gevraagd om aan te geven of de in het concept pensioenreglement opgenomen wijzigingen volledig in overeenstemming zijn met de wijzigingen van de pensioenovereenkomst. Ter verifiëring zal aan partijen gevraagd worden het pensioenreglement te accorderen. Voorwaarden toeslagverlening In de uitvoeringsovereenkomst is het toeslagbeleid vastgelegd zoals verwoord in 7.4 van deze ABTN (toeslagenbeleid). 17 van 117

18 Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschotten, vermogenstekorten dan wel winstdeling Vermogensoverschotten Ingeval van een overschot zal een notitie worden opgesteld met betrekking tot het geconstateerde overschot. In de notitie wordt mede betrokken: - de uitkomsten van een ALM-studie/continuïteitsanalyse; - de vergrijzing van de Nederlands bevolking en de inzichten hierover; - ontwikkelingen in de gemiddelde levensduur van mannen en vrouwen. Deze notitie wordt vervolgens behandeld in een bestuursvergadering. Aan de hand hiervan kan een bestuursbesluit worden genomen ter zake van het geconstateerde overschot of, indien dit besluit mede het terugstorten van gelden aan de werkgever of het verlenen van premiekorting inhoudt, het voorleggen van het voorgenomen bestuursbesluit aan hetverantwoordingsorgaan. Indien het bestuur van oordeel is dat kan worden besloten tot een terugstorting aan de werkgever of het verlenen van premiekorting, dan wordt in de besluitvorming rekening gehouden met de aspecten: - de evenwichtige belangenbehartiging van alle belanghebbenden; - een in de afgelopen tien jaar in het kader van een korte- of langetermijnherstelplan of een bestaand dekkingstekort onverplicht verleende bijdragen door de werkgever; - een in de afgelopen tien jaar in het kader van een korte- of langetermijnherstelplan of een bestaand dekkingstekort verhoogde werknemersbijdrage. Het terugstorten van gelden naar de werkgever, anders dan in de vorm van een premiekorting, kan niet eerder plaatsvinden dan nadat een compensatie heeft plaatsgevonden van de voorwaardelijke toeslagen die in de voorgaande tien jaar niet (volledig) zijn verleend en een in de voorgaande tien jaar toegepaste korting op de pensioenaanspraken. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan (VO) in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot het terugstorten van gelden of het geven van een premiekorting. Hierbij wordt het volgende in acht genomen: - Bij het vragen van advies wordt aan het VO een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor dit besluit, de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de betrokkenen zal hebben en de termijn waarbinnen het advies moet worden uitgebracht (zes weken); - Indien het fonds het advies niet of niet geheel volgt, deelt het fonds dit zo spoedig mogelijk aan het VO schriftelijk mee, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. Nadat het VO het gevraagde advies heeft uitgebracht dan wel de termijn hiervoor is verstreken, zal in de eerstvolgende bestuursvergadering het voorgenomen besluit kunnen worden bekrachtigd dan wel worden aangepast, waarna deze kan worden bekrachtigd. Vermogenstekorten Er geldt bij vermogenstekort geen bijstortingsverplichting voor de werkgevers. Het bestuur zal een vermogenstekort of een dreigend vermogenstekort melden aan de aangesloten ondernemingen. De aangesloten ondernemingen worden in de gelegenheid gesteld om in overleg met ondernemingsraad en/of werknemersverenigingen betrokken bij de totstandkoming van de pensioenregeling nader afspraken te maken voor aanvullende financiering en/of aanpassing van de premies. Indien ultimo maand sprake is van een reservetekort wordt een langetermijnherstelplan ingediend bij de toezichthouder 18 van 117

19 Indien aan het einde van een maand sprake is van een dekkingstekort meldt het fonds dit onverwijld aan de toezichthouder en wordt er binnen twee maanden een kortetermijnherstelplan ingediend om binnen drie jaar uit dit dekkingstekort te komen. Ingeval er sprake is van een dekkingstekort kan het fonds besluiten de verworven pensioenaanspraken te verminderen indien het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn het dekkingstekort op te lossen. Betalingsvoorbehoud werkgever Indien in enig jaar de kostendekkende premie voor de middelloonregeling van het fonds meer bedraagt dan de overeengekomen premie voor de middelloonregeling, treden het fonds en de werkgevers in overleg over aanpassing van de percentages dan wel een aanpassing van de over de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. Werkgevers worden in de gelegenheid gesteld om in overleg met ondernemingsraad en/of werknemersverenigingen betrokken bij de totstandkoming van de pensioenregeling nader afspraken te maken in de pensioenovereenkomst. Indien tot vermindering van pensioenaanspraken wordt besloten, zal dit slechts geschieden op grond van een ingrijpende wijziging van de omstandigheden, terwijl geen inbreuk zal worden gemaakt op het gedeelte van de aanspraken dat correspondeert met het gedeelte van de aanspraken dat tot de datum van de vermindering van de toegekende pensioenaanspraken is verkregen uit de betalingen die tot die datum aan het fonds zijn gedaan of nog verschuldigd zijn. Vrijwillige premies in de aanvullende- en keuzepensioenregeling Het fonds voert via de aanvullende- en keuzepensioenregeling een pensioenregeling uit waar alle deelnemers aan kunnen deelnemen. Op grond van deze vrijwillige pensioenregeling kan de deelnemer vrijwillig een extra bedrag beschikbaar stellen (de keuze beschikbare premie) voor een aanvullend pensioen. Bij aanmelding en vervolgens jaarlijks geeft de deelnemer aan welk bedrag hij in het betreffende jaar vrijwillig extra beschikbaar wenst te stellen voor het sluiten en verhogen van het pensioenkapitaal. Aan de pensioenspaarpremie en koopsom is geen minimum verbonden. De maximum pensioenspaarpremie en koopsom zijn fiscaal bepaald. Jaarlijks wordt de deelnemer door het pensioenfonds geïnformeerd over het voor hem maximale extra bedrag. Wijze van inhouding en afdracht deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage wordt door de werkgever van het salaris van de betrokken deelnemer ingehouden in 12 maandelijkse termijnen als waarin het salaris verschuldigd is. Maandelijks wordt een 1/12 deel van de totaal beschikbaar gestelde premie door de werkgever aan het fonds afgedragen. 19 van 117

20 4. Herverzekering De financiële gevolgen van overlijden en optredende arbeidsongeschiktheid van deelnemers zijn herverzekerd. Hiertoe wordt jaarlijks per 1 januari de premies voor de som van de risicokapitalen van de deelnemers, evenals de premies voor de vrij te stellen pensioenpremies bij invaliditeit berekend. Het risicokapitaal wordt per deelnemer bepaald en is gelijk aan de actuariële contante waarde van de stroom uitkeringen die bij overlijden moeten worden gedaan verminderd met de voorziening pensioenverplichtingen op het berekeningsmoment. Ook de premies voor de arbeidsongeschiktheidsrente worden per deelnemer bepaald. De risicokapitalen en de vrij te stellen pensioenpremies worden berekend op basis van de actuariële en economische grondslagen van het pensioenfonds. De verschuldigde premies aan de herverzekeraar worden berekend op basis van de grondslagen en tarieven die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen het pensioenfonds en de herverzekeraar. De administrateur van het pensioenfonds stelt, uitgaande van de herverzekeringsovereenkomst, de totale herverzekeringspremie vast. De berekende premie wordt voldaan op basis van een jaaropgave vervaardigd door het fonds hetgeen als input dient voor de eindafrekening van de herverzekeraar. Bij een overlijdens- of invaliditeitsgeval worden respectievelijk het risicokapitaal of de arbeidsongeschiktheidsrente door de herverzekeraar uitgekeerd aan het fonds. Voor het premiebetalingsverkeer en voor eventuele uitkeringen wordt een rekening-courant met de herverzekeraar aangehouden. De kosten van de herverzekeringen voor het gehele fonds worden gedekt door de in genoemde premiespecificatie, met uitzondering van de Excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering (deze laatste wordt afzonderlijk bij de werkgever in rekening gebracht) De herverzekeringen zijn sinds 2012 ondergebracht bij De Leidsche Verzekeringen, waarbij AON optreedt als tussenpersoon/adviseur. De herverzekering heeft een looptijd van 3 jaar en zal eind 2014 verlengd worden voor een looptijd die rekening houdt met het project strategische heroriëntatie. 20 van 117

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeeld uitvoeringsovereenkomst Deze voorbeeld

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015

Pensioenen... Vopak pensioenregeling 2015 Pensioenen.............................................. Vopak pensioenregeling 2015 18 juni 2015 Inhoud INTRODUCTIE ALGEMEEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 Artikel 2 Deelneming... 2 Artikel 3 Pensioen en

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Pensioenreglement excedentregeling 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling.

Startbrief SBZ 1. Inhoud van de basispensioenregeling. Startbrief SBZ Inhoudsopgave: 1. Inhoud van de basispensioenregeling. 2. Flexibele elementen pensioenregeling. 3. De toeslagverlening. 4. Opvragen van informatie. 5. Het functioneren van de pensioenuitvoerder.

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2017 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)

Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Voorstel van wet houdende invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet) Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben,

Nadere informatie