ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ"

Transcriptie

1 ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014

2 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Inleiding Intern beheersingssysteem en AO/IC Mandaatregeling Organogram Het bestuur Uitbesteding van taken Verzekeren van risico's Administratie Vermogensbeheer Communicatie Operationele besturing bestuursondersteuning en archivering Aansluitings- en deelnemerschapscriteria en hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst Aangesloten werkgever(s) Deelnemers pensioenregeling Deelnemers prepensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst Herverzekering Samenvatting van de pensioenregelingen Samenvatting van de pensioenregelingen Risicomanagement Financiële opzet Eigen vermogen Premiebeleid Beleggingsbeleid Toeslagenbeleid Systematiek vaststelling parameters Sturingsmiddelen Premiebeleid Beleggingsbeleid salarisdiensttijdregelingen Toeslagenbeleid van 117

3 9. Korting pensioenaanspraken en -rechten Korting van aanspraken Herstel van gekorte aanspraken en gemiste toeslagen Bijlage A Minimaal vereist eigen vermogen Bijlage B Vereist eigen vermogen Bijlage C Toetsing premiebeleid Bijlage D Verklaring inzake beleggingsbeginselen Bijlage E Algemene gegevens Bijlage F Overzicht ruil-, vervroegings- en conversiefactoren Bijlage G Robeco Beleggingsfondsen Bijlage H Ervaringssterfte Bijlage I Investment Beliefs Bijlage J Crisisplan van 117

4 1. Inleiding Zoals in artikel 8 van de statuten is vermeld, werkt Stichting Pensioenfonds Heinz gevestigd te Zeist, hierna te noemen 'het pensioenfonds', volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). De inhoud van de hierna te beschrijven ABTN is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet: Artikel 145 van de Pensioenwet, en; Paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Deze ABTN is vastgesteld op 21 oktober 2014 en vervangt alle voorgaande nota s. De beschrijvingen die deze ABTN bevat zijn zodanig dat De Nederlandsche Bank op basis van deze ABTN tot een oordeel kan komen over de wijze waarop wordt voldaan aan het bij en krachtens de Pensioenwet bepaalde. Omdat per 1 januari 2015 het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen wijzigt, beschrijft deze ABTN de situatie tot en met 31 december De ABTN is onderverdeeld in de volgende onderwerpen: de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle (hoofdstuk 2); procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij het pensioenfonds en voor het verkrijgen van het deelnemerschap van hun werknemers en de hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 3); herverzekering (hoofdstuk 4); de hoofdlijnen van de pensioenregeling (hoofdstuk 5); het risicomanagement (hoofdstuk 6); de financiële opzet (hoofdstuk 7); de financiële sturingsmiddelen (hoofdstuk 8); korting pensioenaanspraken en rechten (hoofdstuk 9); De bijlagen omvatten algemene gegevens en fondsstukken die aan wijziging onderhevig kunnen zijn, zodat niet steeds de hele ABTN hoeft te worden aangepast, indien bijv. de hoogte van de franchise wijzigt: De berekening van het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen (bijlage A en B); De vaststelling van de kostendekkende premie en de toetsing van het premiebeleid (bijlage C); Verklaring inzake beleggingsbeginselen en een afkortingenlijst met een beknopte omschrijving (bijlage D); Algemene gegevens en franchises en indexatiepercentages (bijlage E); De flexibiliseringsfactoren (bijlage F); Robeco beleggingsfondsen en adviesmixen (bijlage G); Leeftijdsafhankelijke vermenigvuldigingsfactoren ervaringssterfte (bijlage H); Investment Beliefs van het pensioenfonds (bijlage I); Crisisplan van het pensioenfonds (bijlage J). 4 van 117

5 2. Intern beheersingssysteem en AO/IC 2.1. Mandaatregeling Het bestuur van de stichting heeft de administrateur gemandateerd om de administratie uit te voeren. Het gaat daarbij om de financiële administratie, de uitkeringsadministratie en de deelnemersadministratie. In een contract met de administrateur is het mandaat vastgelegd. Naast een administrateur zijn vijf vermogensbeheerders en een herverzekeraar aangesteld, waaronder het beheer van het vermogen in het kader van de beschikbare premie regelingen. Met deze partijen zijn contracten gesloten, waarin mandaten zijn opgenomen. Voor het beheer en de administratie van de beleggingen heeft het pensioenfonds een contract afgesloten met een custodian. De stichting heeft geen personeel in dienst. Wel wordt bij de aangesloten werkgevers van het pensioenfonds door HR-personeelsleden tijd ingeruimd voor het doorgeven aan het pensioenfonds van mutaties in het werknemersbestand van de aangesloten werkgevers en voor de communicatie met de deelnemers in de pensioenregelingen. Het bestuur van de stichting heeft een adviserend en certificerend actuaris en een accountant aangesteld. In de bijlage worden de namen van partijen genoemd Organogram De uitvoeringsorganisatie van de stichting kan als volgt worden geschetst: PFG Verantwoordingsorgaan Intern Toezicht Commissies: 1 Beleggingen 2 Pensionfund Governance 3 Communicatie 4 Beschikbare premie Compliance officer Adviserend Actuaris Accountant Bestuur Certificerend Actuaris Uitbesteding Adviseurs - Adviserend actuaris - investment consulting - Juristen - Communicatie e.a. Administrateur Herverzekeraar Custodian Vermogens - beheerders Contactpersonen bij aangesloten werkgevers Bestuurs - ondersteuning 5 van 117

6 2.3. Het bestuur Het bestuur bestaat uit zes leden: drie leden voorgedragen door de directie van Heinz en twee voorgedragen door de ondernemingsraad. In het bestuur wordt geen vertegenwoordiger uit de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden opgenomen. De namen van de bestuursleden staan in de bijlage vermeld. Het bepalen van het beleid (de besluitvorming over het door de stichting te voeren lange termijn of strategisch beleid betreffende de algemene uitvoering van diens werkzaamheden) geschiedt door het hele bestuur. Onder het dagelijks beleid wordt verstaan de besluitvorming over het door de stichting te voeren beleid betreffende de dagelijkse uitvoering van diens werkzaamheden. Bij beslissingen die genomen worden aangaande een aspect van het dagelijks beleid dienen te allen tijde twee bestuursleden te zijn betrokken. Ieder aspect van het dagelijks beleid is daarom in 'portefeuille' bij ten minste twee bestuursleden: de voorzitter en de secretaris. Het bestuur volgt de gedragscode van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF). Het bestuur komt ten minste 6 maal per jaar bijeen. Bij deze vergaderingen is doorgaans de adviserend actuaris aanwezig en op uitnodiging de administrateur, de vermogensbeheerder, de accountant, de certificerend actuaris, het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht van het pensioenfonds aanwezig. Bestuurscommissies Het pensioenfonds kent de volgende commissies: 1. Beleggingscommissie 2. Pensionfund Governance 3. Communicatie 4. Beschikbare premie De commissies hebben een beleidsvoorbereidende en adviserende rol. Besluitvorming ten aanzien van uitvoering vindt plaats op basis van specifieke mandatering. De taken en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de desbetreffende commissie. Goed pensioenfondsbestuur Het fonds heeft de wijzigingen op het gebied van Pensionfund Governance als gevolg van de WVPB per 01 juli 2014 doorgevoerd. Verantwoordingsorgaan Aan het fonds is verantwoordingsorgaan (VO) verbonden op grond van de WVPB. Het verantwoordingsorgaan is ingesteld per conform de bepalingen in de WVPB en bestaat uit maximaal zes leden. De deelnemers en de pensioengerechtigden zijn evenredig vertegenwoordigd op basis van onderlinge getalsverhoudingen (respectievelijk 4 en 2). De leden worden respectievelijk door de deelnemers en door de pensioengerechtigden gekozen. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben vier jaar zitting in het verantwoordingsorgaan. Een lid kan één keer worden herbenoemd. De leden genieten geen bezoldiging. De stichting vergoedt de kosten die het VO heeft gemaakt, na goedkeuring van het bestuur. 6 van 117

7 Het verantwoordingsorgaan heeft de taken en bevoegdheden die de Pensioenwet aan het verantwoordingsorgaan toekent. Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De bevoegdheden welke voorheen golden voor de deelnemersraad zijn in onderling overleg aanvullend op de wettelijke bevoegdheden toegevoegd. Bovenop de wettelijke adviestaken, als bedoeld in artikel 115a van de Pensioenwet, wordt het verantwoordingsorgaan ook in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit tot: a. Het nemen van besluiten van algemene strekking; b. Wijziging van de statuten en reglementen van de stichting; c. Vaststelling van het jaarverslag, de begroting, de actuariële en bedrijfstechnische nota, de jaarrekening met inbegrip van de overige gegevens over het verstreken boekjaar en een - herstelplan als bedoeld in de Pensioenwet; d. Vermindering van de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten indien toepassing wordt gegeven aan artikel 134 van de Pensioenwet; e. Gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of overname van verplichtingen door de Stichting; f. Vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid; g. Liquidatie van de stichting; h. Het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; i. Het terugstorten van premie of het geven van premiekorting bedoeld als in de Pensioenwet. Het bestuur is verplicht desgevraagd aan het verantwoordingsorgaan tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken, die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. Tenminste twee keer per kalenderjaar, komen het bestuur en de leden van het verantwoordingsorgaan in vergadering bijeen. Intern toezicht Het bestuur van het pensioenfonds heeft gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht per 1 januari Daartoe was door het bestuur tot en met het jaarwerk van 2010 een auditcommissie ingesteld bestaande uit een accountant, een door de aangesloten onderneming te benoemen medewerker en een deskundige aangewezen door de OR. Op basis van een evaluatie heeft het bestuur besloten om over te gaan op toetsing door een Visitatiecommissie. De eerste visitatie is uitgevoerd over de boekjaren De visitatiecommissie zal over de boekjaren 2013/2014 uiterlijk 1 juli 2015 een visitatie uitvoeren en vervolgens zal de visitatie conform WVPB jaarlijks plaatsvinden. Bestuursondersteuning Het bestuur ontvangt ondersteuning op het gebied van: a) Voorbereiden van bestuursvergaderingen waaronder het opstellen van de agenda, het notuleren tijdens de bestuursvergadering en het opstellen van de notulen; b) Kennisontwikkeling; c) Uitvoeren van actiepunten voortvloeiend uit bestuursbesluiten; d) Archivering en documentatie; e) Overige bestuursondersteuning De ondersteuning wordt nader beschreven in een Service Level Agreement (SLA). In 2008 is besloten de bestuursondersteuning extern uit te besteden. 7 van 117

8 Gedragscode Het fonds heeft een gedragscode ingesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van het fonds werken en alle door het bestuur aan te wijzen betrokkenen, ter voorkoming van conflicten tussen het belang van het fonds en de privé-belangen van betrokkenen alsmede ter voorkoming van het gebruik van vertrouwelijke informatie van het fonds voor privé-doeleinden. Het bestuur stelt voor het toezicht op de naleving van de gedragscode een compliance officer aan. Deskundigheidsplan In haar deskundigheidsplan beschrijft het bestuur hoe zij haar deskundigheid op het gewenste niveau brengt c.q. houdt. Daarbij wordt gehandeld naar de Beleidsregel Deskundigheid Dit houdt onder meer in dat aantredende bestuursleden dienen te voldoen aan deskundigheidsniveau 1 en dienen te beschikken over specifieke competenties. Middels een deskundigheidsmatrix is vastgesteld dat het bestuur op de vereiste gebieden als geheel aan deskundigheidniveau 2 voldoet. Deze matrix wordt door de bestuursondersteuning onderhouden en wordt jaarlijks geëvalueerd (Pensioendag bestuur). Nieuw aantredende bestuursleden hebben bij aantreden de vereiste geschiktheid die hen in staat stelt de bestuursfunctie conform het geldende functieprofiel te vervullen. Mocht het deskundigheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel of collectief opleidingen volgen. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen kennis en deskundigheid. Op de pensioendag wordt de deskundigheid van bestuursleden als collectief beoordeeld en een opleidingsplan samengesteld (jaarplan). De PFG-commissie is belast met de individuele toetsing van deskundigheid (o.a. tijdens selectie) Uitbesteding van taken Het bestuur heeft een groot aantal van haar taken uitbesteed aan derden. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze uitbesteding Verzekeren van risico's De overeenkomst tot het herverzekeren van risico s is schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst tussen het pensioenfonds en Leidsche Verzekeringen Administratie De overeenkomst tot uitbesteding van de administratie is schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst d.d. 25 oktober 2010 tussen het pensioenfonds en AZL. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan, met een opzegmogelijkheid na 5 jaar. Daarnaast is een SLA opgesteld. 8 van 117

9 De door het bestuur benoemde administrateur voert o.a. de volgende taken uit: 1. Inrichten en bijhouden van de deelnemersadministratie 2. Berekenen van de herverzekeringspremies 3. Verzorgen van de financiële administratie 4. Verzorgen van de uitkeringenadministratie 5. Verzorgen van de boekhoudkundige en actuariële verslagstaten (hiertoe zal er overleg zijn tussen de administrateur enerzijds en de certificerend actuaris en de accountant anderzijds) 6. Verzorgen van de jaarlijkse pensioenopgaven 7. Verzorgen van waardeoverdrachten en (andere) actuariële berekeningen (als gevolg van echtscheiding, etc.) 8. Vraagbaak voor vragen van deelnemers, die door de aangesloten werkgevers zijn verzameld De accountant van de stichting zal de door de administrateur uitgevoerde werkzaamheden jaarlijks controleren en in samenspraak met de accountant van de aangesloten werkgevers vaststellen of bij het uitvoeren van de werkzaamheden de juiste gegevens zijn gebruikt. (AZL procedures gelden) Vermogensbeheer Er zijn vier vermogensbeheerders: Vastrentend / LDI - Black Rock Enhanced Index Equity - Robeco Particuliere hypotheken - Syntrus Achmea Vastgoed Beheer kapitaal uit beschikbare premies - Robeco De overeenkomst tot uitbesteding van het vermogensbeheer is per mandaat schriftelijk vastgelegd in vermogensbeheerovereenkomsten. Binnen de bandbreedtes die door het bestuur zijn bepaald (zie ook hoofdstuk 7.3) beleggen de vermogensbeheerders de gelden die in eigen beheer worden gehouden door het pensioenfonds. De rapportage voor de eerste vier (bovenstaand) genoemde vermogensbeheerders wordt verzorgd door de custodian BNY Mellon. De rapportage over het beheerde vermogen in het kader van de beschikbare premie regelingen wordt verzorgd door de betreffende vermogensbeheerder. BNY Mellon verzorgt daarnaast ook de valuta afdekking alsmede de EMIR-rapportages. De renteafdekking wordt verzorgd op instructie van het bestuur door BlackRock op basis van de duratie van respectievelijk verplichtingen en het vastrentende vermogen. Voor de renteafdekking worden waar nodig rentederivaten ingezet. BlackRock verzorgt de vereiste EMIR rapportages rond rentederivaten. Sinds 2008 werkt het pensioenfonds met een aanvullende rapportage in de vorm van een pensioen-dashboard waarin naast het vermogen ook de verplichtingen en de belangrijkste risico s in de rapportage worden betrokken. Deze rapportage wordt door een extern deskundige (Sprenkels&Verschuren) verzorgd. 9 van 117

10 Communicatie De communicatietaak van het pensioenfonds behelst het verzorgen van pensioenopgaven, evenals het communiceren van de pensioenregelingen naar haar deelnemers. De pensioenopgaven worden door de administrateur verzorgd, de overige communicatie door de bij de aangesloten werkgevers aangewezen HR-functionarissen. De pensioenopgaven volgen de opzet van het Uniform Pensioen Overzicht conform artikel 38 van de Pensioenwet. In de communicatie wordt met name aandacht gegeven aan de voortdurende consistentie in de diverse uitingen voor wat betreft de voorwaardelijke toeslagverlening. Er is in 2011 een afzonderlijk communicatiebeleidsplan geformuleerd en een jaarlijks communicatieplan. Beide worden op de Pensioendag van het bestuur geëvalueerd. Voor de veranderingen welke vanaf medio 2014 zullen worden doorgevoerd is een communicatieproject van toepassing, de sturing vindt plaats door het bestuur, de uitvoering door Bridgevest Operationele besturing Het fonds draagt zorg voor de uitvoering conform paragraaf 8 van het Besluit FTK. De volgende onderwerpen worden hierbij in acht genomen: Beheerste bedrijfsvoering; Integriteitsrisico; Belangenverstrengeling; Soliditeit van het fonds; Continuïteitsanalyse. Het bestuur laat zich bij het maken van beleid en het toetsen van het pensioenbeheer ondersteunen door diverse periodieke rapportages. Deze rapportages en de signalen die het bestuur anderszins bereiken, vormen samen een totaalbeeld. Met dit totaalbeeld moet een voldoende inzicht verkregen worden van de (financiële) positie van het pensioenfonds met de daarbij te onderkennen en eventueel nader te analyseren risico s. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende, periodiek op te stellen rapportages: - het jaarverslag en verslagstaten voor de DNB; - de maandelijkse cashflow analyses vanuit de financiële administratie; - de rapportages van de administrateur; - de maandelijkse en kwartaalrapportages van de vermogensbeheerders en de custodian; - een ALM-studie (laatstelijk in 2010 uitgevoerd door Sprenkels & Verschuren): In 2014 is in het kader van de strategische heroriëntatie door Towers Watson een aangepaste ALM-studie uitgevoerd ten aanzien van de toekomst van het fonds; - het jaarlijkse rapport van de accountant en de certificerend actuaris; - de managementletters van de accountant; - maandelijkse rapportages met een inschatting van de financiële positie van het fonds; - kwartaalrapportages met een vaststelling van de financiële positie van het fonds; - de continuïteitsanalyse conform artikel 22 van het Besluit FTK (laatstelijk in 2011 uitgevoerd door Sprenkels & Verschuren). 10 van 117

11 bestuursondersteuning en archivering Voor de bestuursondersteuning ter voorbereiding van en het notuleren van de bestuursvergaderingen is Montae Pensioen aangesteld. Tevens is Montae verantwoordelijk voor de archivering van de juridische documenten met ingang van 1 januari Voor de periode vóór 1 januari 2008 zijn de juridische documenten gearchiveerd bij de toenmalige administratie van het pensioenfonds (Towers Watson). Archivering van administratieve documenten is een verantwoordelijkheid van de administrateur. 11 van 117

12 3. Aansluitings- en deelnemerschapscriteria en hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst 3.1. Aangesloten werkgever(s) De stichting is opgericht met als doel de pensioentoezeggingen aan de werknemers van de aangesloten werkgevers uit te voeren. De aangesloten werkgevers staan genoemd in de bijlage. Tussen de stichting en de aangesloten werkgevers is een uitvoeringsovereenkomst overeengekomen en is laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2012 voor onbepaalde tijd. In 2013 zijn er met Heinz aanvullende afspraken gemaakt, welke vormgegeven zijn middels een addendum (d.d ) bij de uitvoeringsovereenkomst. Het is denkbaar dat in de toekomst één of meerdere nieuwe werkgevers zich bij de stichting zullen aansluiten. Uiteraard kan niet iedere onderneming zich aansluiten bij de stichting. In de Pensioenwet zijn bepalingen opgenomen betreffende de (economische) verbondenheid tussen de aangesloten werkgevers van een (ondernemings)pensioenfonds. Naast deze bepalingen zal het bestuur van de stichting de voorwaarden stellen waaronder eventueel nieuwe werkgevers zullen worden toegelaten. Met nieuwe werkgevers zal, net als met de huidige, een uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten. In 2013 is het bestuur een project strategische herorientatie gestart met het doel om het bestaansrecht van het fonds op langere termijn te beoordelen en de noodzakelijke maatregelen te nemen. Het bestuur heeft de continuïteit van het bestuur tot eind 2016 geborgd en houdt vooralsnog rekening met een mogelijke liquidatie uiterlijk eind Deelnemers pensioenregeling De werknemers van de aangesloten werkgevers worden per de eerste dag van de maand opgenomen als deelnemer in de pensioenregeling zoals beschreven in hoofdstuk 5. Het deelnemerschap eindigt: a. bij overlijden van de deelnemer; b. bij het bereiken van de pensioendatum; c. door beëindiging van de dienstbetrekking met de werkgever voor de pensioendatum anders dan door arbeidsongeschiktheid of het deelnemen aan de bij de aangesloten werkgever geldende regeling voor vervroegde uittreding Deelnemers prepensioenregeling Deze regeling is gesloten en kent uitsluitend gewezen deelnemers: de regeling vervalt per 1/1/ Uitvoeringsovereenkomst De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen het pensioenfonds en de aangesloten werkgever(s) zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet. In paragraaf 3.2 van de Pensioenwet staan de eisen omtrent de inhoud ervan opgesomd. 12 van 117

13 Wijze vaststelling verschuldigde premie 1. De volgende premies: a. De premies voor de middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst). Deze bedragen 30,3% van de totale pensioengrondslagsom van de deelnemers aan de basis middelloonregeling van het fonds. De middelloonpremie is kostendekkend en is opgebouwd uit: i. Actuarieel vastgestelde koopsommen t.b.v. middelloon ii. Herverzekeringspremies van de deelnemers in de middelloonregeling iii. Aandeel van kosten die het fonds maakt voor de middelloonregeling (6% van de pensioengrondslagsom) iv. Solvabiliteitsopslag overeenkomstig het benodigde Eigen Vermogen van het fonds maar ten minste het op basis van het strategisch beleggingsbeleid minimaal benodigd Eigen Vermogen over de onderdelen i. en ii. b. De premies voor de basis beschikbare premieregeling (premieovereenkomst). Deze bedragen de totale premie zoals voortvloeit uit de beschikbare premiestaffel. Deze staffel luidt als volgt: Indien de leeftijd van de deelnemer per de 1e dag van de maand volgend op zijn verjaardag in volle jaren Ten minste gelijk is aan maar minder dan ,0% ,6% ,6% ,8% ,3% ,1% ,5% ,3% ,1% ,1% Bedraagt de door de werkgever beschikbaar te stellen premie van de pensioengrondslag. c. De beschikbare premies voor de aanvullende regeling zoals bedoeld in artikel 44 van het reglement (premieovereenkomst). Deze bedragen 2,9% van de totale pensioengevende salarissom van alle deelnemers aan deze pensioenregeling; d. De premies voor de financiering van de pensioenaanspraken uit de pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten. Dit lid heeft een tijdelijk karakter en geldt tot en met 31 december van 117

14 De premies zijn opgebouwd uit: i. Actuarieel vastgestelde koopsommen t.b.v. de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten ii. Herverzekeringspremies van de deelnemers in de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten iii. Aandeel van kosten die het fonds maakt voor de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten. Deze kosten worden bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2009 vastgesteld op 3% van de pensioengrondslagsom. iv. Aanvullende opslag ten behoeve van de omrekening van de actuarieel vastgestelde koopsom naar de grondslagen op basis van de reële dekkingsgraad v. Solvabiliteitsopslag overeenkomstig het benodigde Eigen Vermogen van het fonds maar ten minste het op basis van het strategisch beleggingsbeleid minimaal benodigd Eigen Vermogen over de onderdelen i., ii en iv. e. ad 1) De premies voor de financiering van de pensioenaanspraken uit de pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) voor degenen die op 31 december 2012 de leeftijd van ten minste 55 jaar zullen bereiken en een uitkering genieten krachtens een sociaalplan dat na 31 december 2005 tot stand is gekomen. De premie is opgebouwd uit: i. Actuarieel vastgestelde koopsommen (basis middelloonregeling) op basis van de reglementen die per einde dienstverband gelden voor de deelnemers waarvoor in het sociaal plan voorzien is in de voortzetting van pensioenopbouw. Voor zover overgangsbepalingen op basis van artikel 55 van het reglement gelden, blijven die van kracht en zullen die in de bepaling van de koopsommen worden begrepen. ii. Herverzekeringspremies van de deelnemers in de pensioenregeling die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. iii. Aandeel van kosten die het fonds maakt voor de pensioenregeling die betrekking heeft op de voortgezette pensioenopbouw voor deelnemers die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. Deze kosten worden bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2009 vastgesteld op 3% van de pensioengrondslagsom iv. Aanvullende opslag ten behoeve van de omrekening van de actuarieel vastgestelde koopsom naar de grondslagen op basis van de reële dekkingsgraad v. Solvabiliteitsopslag overeenkomstig het benodigde Eigen Vermogen van het fonds maar ten minste het op basis van het strategisch beleggingsbeleid vi. minimaal benodigd Eigen Vermogen over de onderdelen i., ii en iv. Aanvullende beschikbare premies voor de individueel vastgestelde overgangsmaatregelen op basis van artikel 55, lid 5 van het reglement ad 2) De premies voor de basis beschikbare premieregeling (premieovereenkomst) voor degenen die op 31 december 2012 de leeftijd van ten minste 55 jaar zullen bereiken en een uitkering genieten krachtens een sociaalplan dat na 31 december 2005 tot stand is gekomen. De premie is opgebouwd uit: 14 van 117

15 i. de totale premie zoals voortvloeit uit de beschikbare premiestaffel van de deelnemers in de pensioenregeling die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. ii. de aanvullende premie ter dekking van de herverzekeringspremies, de kosten van de deelnemers in de pensioenregeling die krachtens een sociaal plan pensioen opbouwen. Deze aanvullende premies worden bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2013 vastgesteld op 4,6% van de pensioengrondslagsom van de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling (*). Dit percentage zal worden herzien indien de toe te rekenen kosten aan de beschikbare iii. premieregelingen meer gaan bedragen dan de vastgestelde 4,6%. Aanvullende beschikbare premies voor de individueel vastgestelde overgangsmaatregelen op basis van artikel 55, lid 5 van het reglement f. Premies voor de individueel vastgestelde overgangsmaatregelen (premieovereenkomst); g. Premies voor de overgangsmaatregel partnerpensioen; h. Vrijwillige premies van de werknemers voor de aanvullende- en keuzepensioenregeling (premieovereenkomst). 2. Herverzekeringspremies voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico: a. Voor de middelloonregeling vormen deze premies onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. bovenstaand; b. Voor de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten vormen deze premies onderdeel van de premie bedoeld onder 1.d bovenstaand. Dit lid heeft een tijdelijk karakter en geldt tot en met december c. Voor de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling worden de risicopremies bij de werkgevers in rekening gebracht. 3. De specifieke kosten die het fonds maakt ten aanzien van de geldende uitkeringsovereenkomsten (zijnde de middelloonregeling en de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten), zijnde de algemene uitvoeringskosten. Deze kosten vormen onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. en 1.d. beschreven. 4. De algemene kosten die het fonds maakt om tot een goede uitvoering van zijn taken te komen, bijvoorbeeld: - kosten van opleidingen; - de kosten voor het inschakelen van adviseurs; - kosten van de administrateur en accountant - overige kosten die niet uitdrukkelijk aan een van de regelingen zijn toe te wijzen. Deze kosten vormen onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. en 1.d. beschreven. 5. De kosten van het beheer van het vermogen dat samenhangt met de beschikbare premie regelingen komen voor rekening van werkgevers. 6. De kosten van tijdsbeslag van bestuursleden (**): De tijdsbesteding van bestuursleden en andere functionarissen met uitzondering van de tijdsbesteding van de voorzitter en secretaris van het fonds vindt plaats in bedrijfstijd en is derhalve voor rekening van werkgever. H.J. Heinz B.V. zal de loon- en overige kosten van de voorzitter en van de secretaris op basis van de tijdsbesteding als voorzitter respectievelijk secretaris en bestuurslid die geschat worden op 50% voor de voorzitter en 40% voor de secretaris mogen doorbelasten aan het 15 van 117

16 fonds. H.J. Heinz B.V. zal eenmaal per jaar aan het fonds een opgave doen van de hoogte van de door te belasten kosten. 7. Voor de afzonderlijke regelingen geldt: a. Voor de middelloonregeling vormen alle kosten onderdeel van de premie als bedoeld onder 1.a. bovenstaand; b. Voor de pensioenregeling die reeds van toepassing was per 31 december 2005 voor degenen die op 31 december 2005 een uitkering krachtens een sociaal plan of een regeling voor vervroegde uittreding genoten vormen de genoemde kosten onderdeel van de premie bedoeld onder 1.d bovenstaand c. Voor de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling worden de kosten zoals hierboven beschreven in c, en bij de werkgevers in rekening gebracht via een vast percentage van de pensioengrondslag. Het percentage is in 2013 vastgesteld op 4,6% van de pensioengrondslagsom van de deelnemers in de basis beschikbare premieregeling (*). Dit percentage zal worden herzien indien de toe te rekenen kosten aan de beschikbare premieregeling meer gaan bedragen dan de vastgestelde 4,6%. 8. Bovengenoemde percentages zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vastgesteld voor een periode van vijf jaar. De percentages zullen voor het eerst heroverwogen worden per 1 januari 2017, eventuele bijzondere omstandigheden daargelaten, waarna deze weer voor vijf jaar zullen worden vastgesteld. (*) De bijdrage van 4,6% is in 2013 vastgelegd in een addendum op de uitvoeringsovereenkomst. Bij de bepaling van dit percentage is rekening gehouden met een bijdrage in de kosten voor het instandhouden van een ondernemingspensioenfonds. (**)De kosten die samenhangen met de beloning van bestuursleden conform het geformuleerde beloningsbeleid vormen onderdeel van de kosten die opgenomen zijn in de kostenopslagen/premies zoals omschreven in de uitvoerinsgovereenkomst en addendum van de uitvoeringsovereenkomst. Deze afspraak is vastgelegd in een separaat document. 16 van 117

17 Premiebetaling De werkgevers zijn jaarlijks aan het fonds een bijdrage verschuldigd. De werkgevers zullen maandelijks aan het fonds een twaalfde deel van de jaarlijkse som aan het fonds betalen. Het fonds verzendt aan het begin van iedere maand nota s aan de werkgevers. De nota s zijn gebaseerd op de door de werkgevers voor 15 februari op te geven bestandsgegevens voor het betreffende jaar. Deze nota s dienen door de werkgevers binnen 30 dagen na dagtekening van de nota aan het fonds te worden voldaan. Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds De werkgevers geven maandelijks de mutaties door waarover het fonds dient te beschikken voor een goede uitvoering van de reglementen. Het fonds deelt de werkgevers schriftelijk mede welke mutaties dienen worden gemeld en op welke wijze de aanlevering dient plaats te vinden. Procedures premiebetalingsachterstand Bij het uitblijven van betaling van de aan het fonds verschuldigde premies en koopsommen op de vervaldag is de werkgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag tot het moment van betaling is de betreffende werkgever over het aan het fonds verschuldigde bedrag vertragingsrente verschuldigd. Deze rente is gelijk aan het u-rendement per 1 januari van het betreffende jaar vermeerderd met 1 procentpunt. Indien sprake is van een situatie van onderdekking zal het fonds aan het eind van ieder maand het Verantwoordingsorgaan informeren, indien sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het fonds te ontvangen jaarpremie. Het fonds zal tevens de ondernemingsraad van de werkgever die nog premie aan het pensioenfonds verschuldigd is, hierover informeren. Procedures wijziging pensioenovereenkomst Het fonds beoordeelt of een wijziging in de pensioenovereenkomst naast aanpassing van het pensioenreglement ook van invloed is op de uitvoeringsovereenkomst. In dat geval overlegt het fonds met de werkgever over de gevolgen van de wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst. Ingeval het fonds geen overeenstemming bereikt met de werkgever over de aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst, dan zal het bestuur besluiten om de aanpassingen van de pensioenovereenkomst niet uit te voeren. Indien het fonds de uitvoeringsovereenkomst zo nodig heeft aangepast, zal het fonds een aangepast pensioenreglement in concept opstellen en legt dit concept ter goedkeuring voor aan de werkgever (en evt. de ondernemingsraad). De genoemde partijen wordt hierbij gevraagd om aan te geven of de in het concept pensioenreglement opgenomen wijzigingen volledig in overeenstemming zijn met de wijzigingen van de pensioenovereenkomst. Ter verifiëring zal aan partijen gevraagd worden het pensioenreglement te accorderen. Voorwaarden toeslagverlening In de uitvoeringsovereenkomst is het toeslagbeleid vastgelegd zoals verwoord in 7.4 van deze ABTN (toeslagenbeleid). 17 van 117

18 Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschotten, vermogenstekorten dan wel winstdeling Vermogensoverschotten Ingeval van een overschot zal een notitie worden opgesteld met betrekking tot het geconstateerde overschot. In de notitie wordt mede betrokken: - de uitkomsten van een ALM-studie/continuïteitsanalyse; - de vergrijzing van de Nederlands bevolking en de inzichten hierover; - ontwikkelingen in de gemiddelde levensduur van mannen en vrouwen. Deze notitie wordt vervolgens behandeld in een bestuursvergadering. Aan de hand hiervan kan een bestuursbesluit worden genomen ter zake van het geconstateerde overschot of, indien dit besluit mede het terugstorten van gelden aan de werkgever of het verlenen van premiekorting inhoudt, het voorleggen van het voorgenomen bestuursbesluit aan hetverantwoordingsorgaan. Indien het bestuur van oordeel is dat kan worden besloten tot een terugstorting aan de werkgever of het verlenen van premiekorting, dan wordt in de besluitvorming rekening gehouden met de aspecten: - de evenwichtige belangenbehartiging van alle belanghebbenden; - een in de afgelopen tien jaar in het kader van een korte- of langetermijnherstelplan of een bestaand dekkingstekort onverplicht verleende bijdragen door de werkgever; - een in de afgelopen tien jaar in het kader van een korte- of langetermijnherstelplan of een bestaand dekkingstekort verhoogde werknemersbijdrage. Het terugstorten van gelden naar de werkgever, anders dan in de vorm van een premiekorting, kan niet eerder plaatsvinden dan nadat een compensatie heeft plaatsgevonden van de voorwaardelijke toeslagen die in de voorgaande tien jaar niet (volledig) zijn verleend en een in de voorgaande tien jaar toegepaste korting op de pensioenaanspraken. Het fonds stelt het verantwoordingsorgaan (VO) in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot het terugstorten van gelden of het geven van een premiekorting. Hierbij wordt het volgende in acht genomen: - Bij het vragen van advies wordt aan het VO een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor dit besluit, de gevolgen die het besluit naar verwachting voor de betrokkenen zal hebben en de termijn waarbinnen het advies moet worden uitgebracht (zes weken); - Indien het fonds het advies niet of niet geheel volgt, deelt het fonds dit zo spoedig mogelijk aan het VO schriftelijk mee, waarbij tevens wordt meegedeeld waarom van het advies of van een daarin vervat minderheidsadvies wordt afgeweken. Nadat het VO het gevraagde advies heeft uitgebracht dan wel de termijn hiervoor is verstreken, zal in de eerstvolgende bestuursvergadering het voorgenomen besluit kunnen worden bekrachtigd dan wel worden aangepast, waarna deze kan worden bekrachtigd. Vermogenstekorten Er geldt bij vermogenstekort geen bijstortingsverplichting voor de werkgevers. Het bestuur zal een vermogenstekort of een dreigend vermogenstekort melden aan de aangesloten ondernemingen. De aangesloten ondernemingen worden in de gelegenheid gesteld om in overleg met ondernemingsraad en/of werknemersverenigingen betrokken bij de totstandkoming van de pensioenregeling nader afspraken te maken voor aanvullende financiering en/of aanpassing van de premies. Indien ultimo maand sprake is van een reservetekort wordt een langetermijnherstelplan ingediend bij de toezichthouder 18 van 117

19 Indien aan het einde van een maand sprake is van een dekkingstekort meldt het fonds dit onverwijld aan de toezichthouder en wordt er binnen twee maanden een kortetermijnherstelplan ingediend om binnen drie jaar uit dit dekkingstekort te komen. Ingeval er sprake is van een dekkingstekort kan het fonds besluiten de verworven pensioenaanspraken te verminderen indien het fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn het dekkingstekort op te lossen. Betalingsvoorbehoud werkgever Indien in enig jaar de kostendekkende premie voor de middelloonregeling van het fonds meer bedraagt dan de overeengekomen premie voor de middelloonregeling, treden het fonds en de werkgevers in overleg over aanpassing van de percentages dan wel een aanpassing van de over de toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. Werkgevers worden in de gelegenheid gesteld om in overleg met ondernemingsraad en/of werknemersverenigingen betrokken bij de totstandkoming van de pensioenregeling nader afspraken te maken in de pensioenovereenkomst. Indien tot vermindering van pensioenaanspraken wordt besloten, zal dit slechts geschieden op grond van een ingrijpende wijziging van de omstandigheden, terwijl geen inbreuk zal worden gemaakt op het gedeelte van de aanspraken dat correspondeert met het gedeelte van de aanspraken dat tot de datum van de vermindering van de toegekende pensioenaanspraken is verkregen uit de betalingen die tot die datum aan het fonds zijn gedaan of nog verschuldigd zijn. Vrijwillige premies in de aanvullende- en keuzepensioenregeling Het fonds voert via de aanvullende- en keuzepensioenregeling een pensioenregeling uit waar alle deelnemers aan kunnen deelnemen. Op grond van deze vrijwillige pensioenregeling kan de deelnemer vrijwillig een extra bedrag beschikbaar stellen (de keuze beschikbare premie) voor een aanvullend pensioen. Bij aanmelding en vervolgens jaarlijks geeft de deelnemer aan welk bedrag hij in het betreffende jaar vrijwillig extra beschikbaar wenst te stellen voor het sluiten en verhogen van het pensioenkapitaal. Aan de pensioenspaarpremie en koopsom is geen minimum verbonden. De maximum pensioenspaarpremie en koopsom zijn fiscaal bepaald. Jaarlijks wordt de deelnemer door het pensioenfonds geïnformeerd over het voor hem maximale extra bedrag. Wijze van inhouding en afdracht deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage wordt door de werkgever van het salaris van de betrokken deelnemer ingehouden in 12 maandelijkse termijnen als waarin het salaris verschuldigd is. Maandelijks wordt een 1/12 deel van de totaal beschikbaar gestelde premie door de werkgever aan het fonds afgedragen. 19 van 117

20 4. Herverzekering De financiële gevolgen van overlijden en optredende arbeidsongeschiktheid van deelnemers zijn herverzekerd. Hiertoe wordt jaarlijks per 1 januari de premies voor de som van de risicokapitalen van de deelnemers, evenals de premies voor de vrij te stellen pensioenpremies bij invaliditeit berekend. Het risicokapitaal wordt per deelnemer bepaald en is gelijk aan de actuariële contante waarde van de stroom uitkeringen die bij overlijden moeten worden gedaan verminderd met de voorziening pensioenverplichtingen op het berekeningsmoment. Ook de premies voor de arbeidsongeschiktheidsrente worden per deelnemer bepaald. De risicokapitalen en de vrij te stellen pensioenpremies worden berekend op basis van de actuariële en economische grondslagen van het pensioenfonds. De verschuldigde premies aan de herverzekeraar worden berekend op basis van de grondslagen en tarieven die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen het pensioenfonds en de herverzekeraar. De administrateur van het pensioenfonds stelt, uitgaande van de herverzekeringsovereenkomst, de totale herverzekeringspremie vast. De berekende premie wordt voldaan op basis van een jaaropgave vervaardigd door het fonds hetgeen als input dient voor de eindafrekening van de herverzekeraar. Bij een overlijdens- of invaliditeitsgeval worden respectievelijk het risicokapitaal of de arbeidsongeschiktheidsrente door de herverzekeraar uitgekeerd aan het fonds. Voor het premiebetalingsverkeer en voor eventuele uitkeringen wordt een rekening-courant met de herverzekeraar aangehouden. De kosten van de herverzekeringen voor het gehele fonds worden gedekt door de in genoemde premiespecificatie, met uitzondering van de Excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering (deze laatste wordt afzonderlijk bij de werkgever in rekening gebracht) De herverzekeringen zijn sinds 2012 ondergebracht bij De Leidsche Verzekeringen, waarbij AON optreedt als tussenpersoon/adviseur. De herverzekering heeft een looptijd van 3 jaar en zal eind 2014 verlengd worden voor een looptijd die rekening houdt met het project strategische heroriëntatie. 20 van 117

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V.

Pensioenovereenkomst. Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. NL branche Ortho Clinical Diagnostics N.V. Mentor Medical Systems B.V.

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds

Reglement V Stichting Chevron Pensioenfonds Versie Omschrijving Datum ingang Goedgekeurd 1 Vervangt reglementen II en IV 1 december 2006 6 maart 2007 2 3 4 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v. Pensioenwet 2007 Aanpassingen t.b.v.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007

STICHTING PENSIOENFONDS ECI. Pensioenreglement 2007 STICHTING PENSIOENFONDS ECI Pensioenreglement 2007 Oktober 2008 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsbepalingen...3 Aanspraken op pensioen...5 Hoofdstuk 2 Pensioenregeling...7 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro ii Inhoudsopgave Artikel 1: Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2: Karakter pensioenregeling 3 Artikel 3: Deelnemerschap en pensioenaanspraken...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS

Reglement voor. prepensioen. van. Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement voor prepensioen van Stichting Pensioenfonds EQUENS Reglement prepensioen 27 augustus 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...1 Artikel 2 Deelnemerschap...2 Artikel 3 Pensioenaanspraken...3

Nadere informatie

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds:

Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014. Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Versie 10 december 2013 pensioenregeling B 2014 Voorblad bij Reglement voor pensioenregeling B van Stichting CRH Pensioenfonds: Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf vastgestelde premie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Deelnemers... 5. Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 pensioenreglement geldig vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Deelnemers.... 5 Artikel 2a Uitgangspunten van de pensioenregeling... 6 Artikel 2b Bepalingen inzake pensioenovereenkomst...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds SNT. Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds SNT Pensioenreglement 2 Inhoudsopgave A. Algemeen deel 4 Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Voorwaarden voor Deelneming 7 Artikel 3 Informatieverstrekking aan de deelnemer 7 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A

Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A Van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland Voor de werknemers van Sanoma die in dienst zijn getreden voor 1 januari 2009 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie