Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014"

Transcriptie

1 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014

2 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE VERDELING TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN UITBESTEDE WERKZAAMHEDEN BEHEERSMAATREGELEN EN INTERNE CONTROLE GOED PENSIOENFONDSBESTUUR GEDRAGSCODE COMPLIANCE OFFICER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN OPLEIDINGSBELEID PROCEDURES EN CRITERIA VOOR DE AANSLUITING VAN WERKGEVERS BIJ DE STICHTING EN VOOR HET VERKRIJGEN VAN HET DEELNEMERSCHAP VAN HUN WERKNEMERS AANSLUITING WERKGEVERS VERKRIJGING DEELNEMERSCHAP HOOFDLIJNEN VAN DE UITVOERINGSOVEREENKOMST WIJZE VASTSTELLING VERSCHULDIGDE PREMIE PREMIEBETALING INFORMATIEVERSTREKKING DOOR WERKGEVER AAN PENSIOENFONDS PROCEDURES PREMIEBETALINGSACHTERSTAND PROCEDURES WIJZING PENSIOENOVEREENKOMST VOORWAARDEN TOESLAGVERLENING PROCEDURES AANGAANDE BESLUITEN OMTRENT VERMOGENSOVERSCHOTTEN EN VERMOGENSTEKORTEN BETALINGSVOORBEHOUD WERKGEVER VRIJWILLIGE VOORTZETTING NA BEËINDIGING DIENSTVERBAND HOOFDLIJNEN VAN DE PENSIOENREGELINGEN BASISREGLEMENT EXCEDENTREGLEMENT HERVERZEKERING RISICOMANAGEMENT INRICHTING RISICOMANAGEMENT INDIVIDUELE RISICO S FINANCIËLE OPZET EIGEN VERMOGEN PREMIEBELEID BELEGGINGSBELEID TOESLAGBELEID SYSTEMATIEK VASTSTELLING PARAMETERS FINANCIËLE STURINGSMIDDELEN PREMIEBELEID BELEGGINGSBELEID TOESLAGBELEID HERSTELPLAN... 47

3 9. KORTING PENSIOENAANSPRAKEN EN -RECHTEN KORTING VAN AANSPRAKEN HERSTEL VAN GEKORTE AANSPRAKEN EN GEMISTE TOESLAGEN ONDERTEKENING BIJLAGE 1 MINIMAAL VEREIST EIGEN VERMOGEN BIJLAGE 2 VEREIST EIGEN VERMOGEN BIJLAGE 3 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN BIJLAGE 4 OVERZICHT TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RONDOM DE BELEGGINGSORGANISATIE BIJLAGE 5 HET BELEGGINGSPROCES BIJLAGE 6 JAARLIJKSE PROCEDURE DIE DE BELEGGINGSCOMMISSIE VOLGT VOOR DE VASTSTELLING EN EVALUATIE VAN HET BELEGGINGSBELEID BIJLAGE 7 CRISISPLAN... 67

4 Inleiding Zoals in artikel 3 lid 4 van de statuten is vermeld, werkt Stichting Brocacef Pensioenfonds gevestigd te Maarssen, hierna te noemen de Stichting, volgens een actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). Deze abtn is afgestemd op: artikel 145 van de Pensioenwet; en paragraaf 9 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Deze abtn is vastgesteld op 12 december 2013, geldt met ingang van 1 januari 2014 en vervangt alle voorgaande nota s. De beschrijvingen in deze abtn zijn zodanig dat de Nederlandsche Bank (DNB) op basis hiervan tot een oordeel kan komen over de wijze, waarop wordt voldaan aan de bepalingen van de Pensioenwet. De abtn gaat in op de volgende onderwerpen: het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle (hoofdstuk 1); procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij de Stichting en voor het verkrijgen van het deelnemerschap van hun werknemers (hoofdstuk 2); de uitvoeringsovereenkomst (hoofdstuk 3); de pensioenregeling (hoofdstuk 4); herverzekering (hoofdstuk 5); risicomanagement ((hoofdstuk 6); de financiële opzet (hoofdstuk 7); de financiële sturingsmiddelen (hoofdstuk 8); korting pensioenaanspraken en rechten (hoofdstuk 9). 1

5 Begrippenlijst Statuten: de statuten van de Stichting; Pensioenreglement: het reglement van de Stichting; Excedentreglement: het reglement beschikbare premieregeling van de Stichting; Technische Voorziening (TV): de op basis van deze nota berekende voorziening die dient ter dekking van de pensioenverplichtingen van de Stichting aangevuld met de voorziening arbeidsongeschikten; Eigen vermogen (EV): het eigen vermogen is het verschil van de som van de beleggingen, de herverzekeringen, de vorderingen en overlopende activa onder aftrek van de overige schulden en overlopende passiva enerzijds en de TV anderzijds; Vereist eigen vermogen (VEV): het vereist eigen vermogen zoals vastgesteld op basis van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Het vereist eigen vermogen is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie van de Stichting. In die situatie is het eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% ten aanzien van de als onvoorwaardelijk aangemerkte onderdelen van de pensioenovereenkomst wordt voorkomen dat de som van de beleggingen, de herverzekeringen, de vorderingen en overlopende activa onder aftrek van de overige schulden en overlopende passiva van de Stichting binnen één jaar minder is dan de TV; Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV): het minimaal vereist eigen vermogen zoals vastgesteld op basis van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 4,1% van de totale TV; Premiekortinggrens: de grens, die wordt bereikt wanneer de Stichting beschikt over het VEV en de voorwaardelijke toeslagen kunnen worden nagekomen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet; Dekkingsgraad (DG): Het EV en TV gedeeld door de TV; Dekkingstekort: er is een dekkingstekort indien het eigen vermogen minder is dan het minimaal vereist eigen vermogen; Reservetekort: er is een reservetekort indien het eigen vermogen minder is dan het Vereist eigen vermogen maar hoger dan het minimaal vereist eigen vermogen; Kostendekkende premie: de kostendekkende premie als bedoeld in artikel 128 van de Pensioenwet, die bestaat uit de volgende onderdelen: a. De premie die actuarieel benodigd is in verband met de pensioenverplichtingen, het betreft hier de comingservice en risicokoopsommen, de opslag ten behoeve van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid b. Een opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen; Een opslag voor de uitvoeringskosten; Gedempte premie: de kostendekkende premie berekent op basis van een gemiddeld historisch rendement in plaats van de marktrente. Bij het bepalen van het gemiddeld rendement wordt voor zakelijke waarden een historie van 10 jaar en voor vastrentende waarden een historie van 5 jaar in ogenschouw genomen. Het aldus bepaalde rendement zal echter niet hoger zijn dan het maximale rendement dat rekening houdende met de geldende asset-mix in aanmerking mag worden genomen conform het door SZW gepubliceerde besluit Regeling parameters pensioenfondsen; Pensioenovereenkomst: hetgeen tussen de Werkgever en de - vertegenwoordiging van de - werknemers is overeengekomen betreffende pensioen; 2

6 Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Werkgever en de Stichting, waarin de rechten en verplichtingen van Werkgever en de Stichting voortvloeiend uit de statuten en het reglement worden vastgelegd, tezamen met al hetgeen jegens elkaar verdere vastlegging behoeft; Toezichthouder: de Stichting Autoriteit Financiële Markten of DNB., ieder voor zover belast met de uitoefening van het toezicht bij of krachtens artikel 151 van de Pensioenwet. 3

7 1. Hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de uitvoeringsorganisatie. Hieronder is de organisatie weergegeven. In de daaropvolgende paragrafen worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden weergegeven. Dit is afgestemd op het bepaalde bij en krachtens hoofdstuk 4 en 5 van de Pensioenwet. Figuur 1: organisatieschema Stichting Brocacef Pensioenfonds Toezicht Verant - woordings - orgaan Accountant KPMG (KPMG) Accountants) Beleggings commissie Beleggings - commissie beheer Vermogens Vermogens - beheer (ING en Blackrock) Compliance officer Uitvoering Bestuur Stichting Pensioenfonds Brocacef Pensioenfonds Thales Nederland Overheid ( DNB / AFM) Administratie- en Bureau Pensioenzaken Pensioenbureau Herverzekering Communicatiecommissie (Alhermij) Administratie (Hewitt) Adviserend Visitatie - actuaris commissie (Towers Watson) Adviserend actuaris (Watson Wyatt) Compliance officer Waarmerkend actuaris Waarmerkend actuaris (Towers (Watson Watson) Wyatt) Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier werkgevers- en vier werknemersleden. Werkgever: Werknemers: - De heer J.P. Eeken (voorzitter) - De heer Mr. L.H.H.O. van Galen (plaatsvervangend voorzitter) - De heer N. van Esschoten RA - Mevrouw A.M.S.N.T. Tromp - De heer H. Kappert (namens de pensioengerechtigden) - De heer F. Huisman - De heer Drs. M.P. Venema - De heer Mr. J. de Wit (namens de pensioengerechtigden) 4

8 1.1 Verdeling taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het dagelijks beleid wordt gevoerd door de voorzitter van het bestuur, een bestuurslid en de pensioenfondsmanager. Zij nemen de dagelijkse gang van zaken waar. Bij afwezigheid vervangen kunnen zij worden door twee bestuursleden respectievelijk medewerker pensioenfonds. Het bestuur heeft de volgende verantwoordelijkheden: het beheer van de Stichting; het uitvoeren van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemers, en; het doen van pensioenuitkeringen aan pensioengerechtigden. Het bestuur heeft de volgende bevoegdheden: het vaststellen en/of wijzigen van statuten en pensioenreglementen: het zelfstandig vaststellen en/of wijzigen van de statuten en/of reglementen kan alleen door het bestuur worden geëffectueerd als de wijzigingen voortvloeien uit wettelijke veranderingen of als de haalbare of te behalen pensioenaanspraken niet wijzigen of als de wijzigingen tot stand zijn gekomen in nauw overleg tussen werkgever en vakverenigingen; het vaststellen en/of wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst (alleen in overleg met de werkgever); het vaststellen en/of wijzigen van uitvoeringsbesluiten; het uitvoeren van betalingen; contractuele verplichtingen aangaan met derden, waarbij de Stichting wordt vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een werknemerslid van het bestuur, als ook bij ontstentenis van deze door een door de werkgever benoemd bestuurslid en een door de deelnemers gekozen bestuurslid tezamen. Het bestuur heeft onder andere de volgende taken van de Stichting gedelegeerd aan de administratie: opstellen van statutenwijziging, reglementswijziging, wijziging uitvoeringsovereenkomst, uitvoeringsbesluiten, bestuursbesluiten die ter vaststelling aan het bestuur worden voorgelegd; correspondentie verzorgen en voeren met deelnemers, DNB en andere belanghebbenden; mede autorisator inzake het aangaan van overeenkomsten; sturing geven aan interne controle maatregelen; voeren van de financiële administratie en de interne controle daarop; voeren van de uitkeringsadministratie; voeren van de pensioenadministratie; uitvoeren van actuariële berekeningen; voorbereiding vergaderingen en stukken; correspondentie tussen het bestuur en externen; afstemming van het voldoen aan verplichtingen zoals verslaglegging. 5

9 1.2 Uitbestede werkzaamheden Het bestuur heeft de beleggingsadministratie, de werkzaamheden inzake actuariële berekeningen en de belegging van het vermogen van de Stichting uitbesteed aan externe deskundigen. Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door een drietal externe vermogensbeheerders. De vermogensbeheerders geven voor het tactische beleggingsplan advies over de overen onderweging van de verschillende vermogenssoorten binnen de bandbreedte, zoals deze is vastgelegd in het strategische beleggingsbeleid. De vermogensbeheerder van de vastrentende waarden vergelijkt periodiek (bijvoorbeeld elk kwartaal) de werkelijke en strategische beleggingsmix en zal, indien noodzakelijk, binnen zijn mandaat/ portefeuille vastrentende waarden aan- en verkopen om binnen de gestelde bandbreedtes te blijven beleggen. Voor de overige beleggingen verstrekt de pensioenfondsmanager in overleg met de beleggingscommissie schriftelijke opdrachten aan de vermogensbeheerder. Het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico zijn herverzekerd. Het bestuur heeft een extern accountantsbureau aangesteld. Deze accountant controleert jaarlijks de staten voor DNB en vervolgens doet de accountant verslag van zijn werkzaamheden in de vorm van een accountantsverklaring, een management letter met een verslag aan het bestuur. Het bestuur heeft een externe certificerend actuaris aangesteld. Deze actuaris beoordeelt de financiële positie van de Stichting volgens de eisen van DNB. Hij rapporteert eenmaal per jaar aan het bestuur door middel van een actuarieel rapport en een actuariële verklaring. Rapportage vindt plaats uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft. Om een scheiding tussen advisering en waarmerking te waarborgen is overeengekomen dat de taken van de certificerend actuaris en de adviserend actuaris in persoon zijn gesplitst. Omdat zowel de certificerend actuaris als de adviserend actuaris werkzaam is bij dezelfde organisatie heeft het bestuur geverifieerd dat deze organisatie beschikt over een door DNB goedgekeurde gedragscode en daarmee voldoet aan het bepaalde in artikel 148 van de Pensioenwet. Op ad-hoc basis kan het bestuur ook gebruik maken van andere externe deskundigen. 1.3 Beheersmaatregelen en interne controle Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van interne controlemaatregelen gericht op de juiste en volledige registratie van de gegevens van de Stichting. De Stichting heeft op het gebied van administratieve organisatie en interne controle maatregelen getroffen ter naleving van de Sanctiewet 1977 en de op grond van die wet vastgestelde regelingen en besluiten met betrekking tot het financieel verkeer. 6

10 Met de pensioenfondsmanager van de deelnemersadministratie en de financiële administratie zijn procedures opgesteld en vastgelegd in een procedureboek. Daarnaast vindt geregeld met de pensioenfondsmanager, minimaal eens per kwartaal, afstemming plaats over de openstaande actiepunten. Met de vermogensbeheerder is een overeenkomst afgesloten waarin onder andere zijn vastgelegd de beleggingsrichtlijnen en de overeengekomen rapportages. De afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. Voor de beleggingen in zakelijke waarden en de onroerende goederen verstrekt de pensioenfondsmanager in overleg met de beleggingscommissie schriftelijke opdrachten aan de vermogensbeheerder. De werkzaamheden die worden uitgevoerd door de certificerend actuaris zijn vastgelegd in een SLA. Het bestuur komt ten minste één maal per kwartaal bijeen. Bij al deze vergaderingen is de pensioenfondsmanager van de Stichting aanwezig. Daarbij laat het bestuur zich dan in ieder geval op de hoogte brengen van de volgende zaken: financiële positie van het pensioenfonds; ontwikkelingen op pensioengebied die acties vereisen (o.a. juridische of fiscale veranderingen); evaluatie van de opbrengsten van de beleggingsportefeuille. Het bestuur stelt jaarlijks de statutaire jaarrekening en staten voor DNB vast. Er wordt naar gestreefd om de jaarrekening vóór 1 juni gereed te hebben. Vervolgens vindt in de maand juni een evaluatie plaats tussen het bestuur, de actuaris, de accountant en de pensioenfondsmanager. 1.4 Goed pensioenfondsbestuur Het bestuur onderschrijft de principes voor goed pensioenfondsbestuur die de Stichting van de Arbeid heeft opgesteld en van toepassing zijn verklaard in de Pensioenwet. Het bestuur geeft invulling aan de principes die betrekking hebben op het bestuur. Zo beschikt het bestuur onder meer over een deskundigheidsplan en een gedragscode en evalueert het bestuur periodiek zijn eigen functioneren, zowel van het bestuur als geheel, als van de individuele bestuursleden. Ook heeft het bestuur een communicatieplan opgesteld. Het bestuur heeft gezorgd voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Daartoe is door het bestuur een vistitatiecommissie ingesteld. De bepalingen omtrent het intern toezicht worden nader uitgewerkt in het Reglement Intern Toezicht. Het verantwoordingsorgaan is ingesteld per 1 april 2008 en bestaat per 1 april 2013 uit de volgende drie leden: : Namens de werkgever : Vacature Namens de werknemers: Mevrouw A.A.C. Nahon Namens de Gepensioneerden: De heer drs. W.J. van den Bergh RA De bepalingen omtrent het intern toezicht zijn nader uitgewerkt in het Reglement Verantwoordingsorgaan. 7

11 1.5 Gedragscode De Stichting heeft een gedragscode opgesteld voor het bestuur en al degenen die voor, namens of in opdracht van de Stichting werken en alle door het bestuur aan te wijzen betrokkenen. Dit moet conflicten tussen het belang van de Stichting en de privébelangen van betrokkenen alsmede het gebruik van vertrouwelijke informatie van de Stichting voor privé-doeleinden voorkomen. 1.6 Compliance officer Als compliance officer is mevrouw Mr. M. van der Meer aangesteld. De compliance officer is een door het bestuur aangewezen persoon die bewaakt dat het pensioenfonds voldoet aan de voor het fonds van toepassing zijnde actuele wet- en regelgeving op het gebied van compliance. Zo is de compliance officer belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de gedragscode die gelden voor de bestuursleden. De taken en bevoegdheden van de compliance officer van het pensioenfonds zijn ook vastgelegd in deze gedragscode. Afgesproken is dat de compliance officer jaarlijks een schriftelijke terugkoppeling aan het bestuur geeft over zijn bevindingen inzake compliance. 1.7 Deskundigheidsbevordering en opleidingsbeleid Nieuwe bestuursleden volgen, indien noodzakelijk, een pensioenopleiding. Het pensioenfonds beschikt tevens over een deskundigheidsplan. Mocht het deskundigheidsplan daartoe aanleiding geven, dan kunnen bestuursleden individueel of collectief een opleiding volgen. Bij het bevorderen van de deskundigheid van de individuele bestuursleden en het bestuur als geheel handelt het bestuur in overeenstemming met het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering bij pensioenfondsen dat door de pensioenkoepels is opgesteld. In het deskundigheidsplan wordt het beleid ten aanzien van deskundigheidsbevordering vastgelegd. Doel is dat de bestuursleden over voldoende kennis, inzicht en oordeelsvorming beschikken om hun taken uit te voeren. Als de aanwezige deskundigheid afwijkt van de gewenste deskundigheid wordt per bestuurslid in een opleidingsplan vastgelegd welke stappen worden ondernomen om te komen tot de gewenste deskundigheid. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het individueel of collectief volgen van een pensioenopleiding. Het deskundigheidsplan en de voortgang van het opleidingsplan worden periodiek geëvalueerd. 8

12 2. Procedures en criteria voor de aansluiting van werkgevers bij de Stichting en voor het verkrijgen van het deelnemerschap van hun werknemers 2.1 Aansluiting werkgevers Volgens de statuten van de Stichting kunnen werkgevers aansluiten bij de Stichting mits Brocacef Groep N.V. of Imgroma BV aandelen in de aangesloten of aan te sluiten onderneming geheel of ten dele, direct of indirect, in handen heeft of heeft gehad. Als een werkgever wil aansluiten bij de Stichting dient de aan te sluiten onderneming door Brocacef Groep N.V. of door Imgroma BV als werkgever in de zin van de statuten en reglementen aangewezen te zijn. Met de aangesloten ondernemingen wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Voor de hoofdlijnen van deze uitvoeringsovereenkomst zie hoofdstuk Verkrijging deelnemerschap Volgens het pensioenreglement van de Stichting wordt van een aangesloten werkgever iedere werknemer, die voldoet aan de in de statuten en reglementen van de Stichting gestelde eisen tot het deelnemerschap toegelaten, met uitzondering van stagiaires, werkstudenten en vakantiewerkers. Daartoe dient de werknemer voorgedragen te worden door de werkgever. De volgende procedure wordt gevolgd teneinde werknemers te laten toetreden tot de pensioenregeling: - Namens de werkgever zal HRM de medewerker voor indiensttreding informeren over de pensioenregeling, waarbij ook de verschuldigde premie voor de medewerker wordt genoemd. - HRM zal bij indiensttreding de medewerker de personeelsinformatiemap uitreiken. In deze map worden onder de tab pensioen de volgende formulieren toegevoegd: Korte samenvatting pensioenreglement Aanmeldingsformulier partnerpensioenregeling + voorwaarden Formulier Waardeoverdracht + voorwaarden Het formulier waardeoverdracht dient door de medewerker uiterlijk 2 maanden na zijn / haar indiensttreding te worden afgegeven bij het pensioenfonds. - HRM meldt nieuwe medewerkers aan bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds zal de startbrief en de populaire versie van het pensioenreglement naar de nieuwe medewerker sturen. Afhankelijk van de hoogte van het salaris krijgt de nieuwe medewerker een aanmeldingsformulier excedentregeling ondergebracht bij Robeco. Het pensioenfonds zal de verschuldigde premie van de medewerker doorgeven aan de salarisadministratie. 9

13 3. Hoofdlijnen van de uitvoeringsovereenkomst Inleiding De afspraken over de uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen de Stichting en de aangesloten werkgever(s) zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 25 van de Pensioenwet. In paragraaf 3.2 van de Pensioenwet staan de eisen omtrent de inhoud ervan opgesomd. 3.1 Wijze vaststelling verschuldigde premie Basisregeling De werkgever is de Stichting jaarlijks een doorsneepremie verschuldigd. Vanaf bedraagt de doorsneepremie 33% van de som van de pensioengrondslagen (dit is inclusief de bijdrage van de werknemers). Voor degenen die niet het volle kalenderjaar deelnemer zijn, wordt de pensioengrondslag voor een evenredig deel meegeteld. Daarnaast is de werkgever de Stichting jaarlijks de uitvoeringskosten verschuldigd. De hiervoor omschreven premie is ten minste gelijk aan de gedempte premie. De huidige doorsneepremie is vastgesteld in 2010 en zal periodiek (eens per drie jaar, tenzij het risicoprofiel sterk wijzigt) worden geëvalueerd, waarbij wijzigingen in bestandsopbouw, tarieven en economische parameters in aanmerking worden genomen. De doorsneepremie is bepaald op grond van de volgende uitgangspunten: De benodigde koopsom voor de inkoop voor de actieve deelnemers van één kalenderjaar (comingservice), een bijbehorende risicokoopsom ter dekking van het (tijdelijk) partnerpensioen en een opslag op de comingservice ter grootte van 3,5% ter dekking van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De koopsom wordt vastgesteld uitgaande van een rekenrente van 4%. Een opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen (zie paragraaf 7.1) Van de opslag bedoeld voor de premievrijstelling van arbeidsongeschikte deelnemers. zal jaarlijks een voorziening worden gevormd (voorziening arbeidsongeschikten). Uit deze voorziening zal een eventuele inkoop bij invalidering gefinancierd worden. Een eventueel resultaat zal ten laste van de Stichting worden gebracht dan wel ten gunste van de Stichting komen. Deze opslag is vastgesteld en zal eens in de drie jaar door het bestuur getoetst worden en indien gewenst aangepast worden. Het volgende toets moment zal 2014 zijn. De bijdrage van de werknemers bedraagt 6% van de pensioengrondslag plus 0,5% van het pensioengevend salaris (waarbij rekening wordt gehouden met het maximum salaris voor de basisregeling). De werkgever zorgt voor afdracht van zowel de werkgevers- als de werknemerspremie aan de Stichting. Voor het verlenen van voorwaardelijke toeslagen op de ingegane pensioenen en de opgebouwde en premievrije aanspraken heeft de Stichting middelen beschikbaar die worden gevormd door behaalde overrendementen en de eventuele ruimte die de premie voor toeslagverlening biedt. Er is geen bestemmingsreserve gevormd en er wordt geen specifieke premie betaald voor de voorwaardelijke toeslagverlening. 10

14 De uitvoeringskosten bestaan onder andere uit: kosten van beheer; kosten van administratie; kosten van certificering en controle jaarverslag en jaarrekening; advieskosten externe adviseurs: aan- en verkoopkosten van de beleggingen. Op de genoemde kosten wordt in mindering gebracht de in het betreffende kalenderjaar vrijgevallen kostenvoorziening. De kosten van het extern vermogensbeheer (de beheerfee) worden buiten de uitvoeringskosten gelaten. Deze worden in mindering gebracht op het behaalde rendement in het betreffende jaar. Excedentregeling In de periode van het deelnemerschap tot de pensioendatum bedraagt de maandelijkse door de werkgever beschikbaar gestelde premie een percentage van de premiegrondslag. Het percentage is leeftijdsafhankelijk en wordt bepaald op basis van onderstaande tabel. Leeftijdscategorie van de deelnemer Percentage Beschikbare Premie t/m 19 6,3 20 t/m 24 7,2 25 t/m 29 8,7 30 t/m 34 10,5 35 t/m 39 12,7 40 t/m 44 15,3 45 t/m 49 18,5 50 t/m 54 22,4 55 t/m 59 27,1 60 t/m 64 33,0 In de kosten van de beschikbare premieregeling wordt door de werknemers bijgedragen door een inhouding op het salaris ter grootte van 6% van de premiegrondslag. De hiervoor genoemde tabel is gelijk aan de fiscaal maximaal toegestane bruto staffel op basis van een rekenrente van 4% - zoals deze is opgenomen in Bijlage VI C van het Besluit beschikbare premiestaffels In de fiscale staffel is rekening gehouden met onder andere een opslag voor kosten en premievrijstelling bij invaliditeit. Met deze opslagen dient op totaalniveau bij toepassing rekening gehouden te worden om te voorkomen dat de regeling fiscaal onzuiver wordt. Het fonds heeft het risico van eerder overlijden en arbeidsongeschiktheid herverzekerd, waarbij de premie niet aan de beschikbare premie wordt onttrokken. Deze risicopremie komt aanvullend voor rekening van de werkgever. In de verantwoording van eerdergenoemde staffel wordt rekening gehouden met een opslag ten behoeve van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid ter grootte van 5%. Deze opslag dient voor storting op de beleggingsrekening(en) bij Robeco afgehaald te worden van de beschikbaar gestelde premie. Van deze bijdrage zal jaarlijks een voorziening worden gevormd (voorziening arbeidsongeschikten). Uit deze voorziening zal een eventuele inkoop bij invalidering gefinancierd worden. Een eventueel resultaat 1 Staffel voor een ouderdomspensioen met een direct ingaand opgebouwd partnerpensioen ( staffel 3 ). 11

15 zal ten laste van de Stichting worden gebracht dan wel ten gunste van de Stichting komen. Deze opslag zal eens in de drie jaar door het bestuur getoetst worden en indien gewenst aangepast worden. Op pensioendatum wordt het gevormde pensioenkapitaal aangewend voor het toekennen van een levenslang ouderdomspensioen in combinatie met een partnerpensioen bij de Stichting. De aanwending geschiedt op basis van de bij de Stichting geldende grondslagen onder inhouding van de uitvoeringskosten, een solvabiliteitsopslag en een opslag ten behoeve van toeslagverlening. In de standaard fiscaal maximale staffel is een, in vergelijking met de fondsgrondslagen, opslag voor financieringskosten opgenomen van 19,1%. Hiervan wordt 5% benut voor de premievrijstelling bij invaliditeit (zoals reeds aangegeven), de uitvoeringskosten worden verondersteld gelijk te zijn aan 3% en de solvabiliteitsopslag is gesteld op 8%. Het restant wordt ter beschikking gesteld ten behoeve van toeslagverlening. De totale inhouding zal derhalve gelijk zijn aan 14,1% (19,1% - 5% voor invaliditeit). Eén keer per drie jaar zal bekeken worden of deze inhouding nog volstaat, tenzij externe oorzaken het noodzakelijk maken om de inhouding eerder aan te passen. Overgangsbepaling De werkgever is voor dìe werknemers, die 1 januari 2006 in dienst waren, op 31 december 2020 of zoveel eerder de werknemers de pensioneringsdatum hebben bereikt, een koopsom aan de Stichting verschuldigd ten behoeve van de inkoop van extra pensioen bij de Stichting. De vaststelling van de koopsom vindt plaats op basis van de tarieven zoals opgenomen in paragraaf 7.1 van deze actuariële en bedrijfstechnische nota, waarbij tevens rekening wordt gehouden met een opslag voor het in stand houden van het VEV. De opslag die gehanteerd wordt, is gelijk aan de opslag bij de inkoop uit de excedentregeling, dus 14,1%. De toekenning, de financiering en de inkoop vindt plaats onder de voorwaarde dat het dienstverband van de werknemers vanaf 1 januari 2006 tot het moment van toekenning, financiering en inkoop onafgebroken is voortgezet. Aanvullingsregeling De werkgever is voor de werknemers die 1 januari 2006 in dienst waren van de werkgever en geboren zijn voor 1 januari 1950 op grond van het Aanvullingsreglement op het moment dat de werknemers de pensioneringsdatum hebben bereikt een koopsom aan de Stichting verschuldigd ten behoeve van de inkoop van extra pensioen bij de Stichting. De vaststelling van de koopsom vindt plaats op basis van de tarieven zoals opgenomen in paragraaf 7.1 van deze actuariële en bedrijfstechnische nota, waarbij tevens rekening wordt gehouden met een opslag voor het in stand houden van het VEV. De opslag die gehanteerd wordt is vanwege de korte uitkeringsduur gesteld op 50% van de opslag die betaald wordt voor de inkoop uit de overgangsbepaling, derhalve 7,05%. De toekenning, de financiering en de inkoop vindt plaats onder de voorwaarde dat het dienstverband van de werknemers vanaf 1 januari 2006 tot het moment van toekenning, financiering en inkoop onafgebroken is voortgezet. Herstelpremies Gedurende boekjaar 2008 is bij het fonds een reservetekort ontstaan als gevolg van de kredietcrisis. Zolang het fonds een reservetekort heeft, is afgesproken dat de werkgever vanaf een herstelpremie ter grootte van 1,4% betaalt van de som van de pensioengrondslagen. 12

16 In de excedentregeling wordt gedurende de herstelperiode een opslag van 2% ingehouden als herstelpremie. Daarnaast wordt bij inkoop van het pensioenkapitaal een extra opslag gehanteerd van 2,3%. Ook bij de inkoop van rechten uit de overgangsbepaling en de aanvullingsregeling wordt een herstelpremie gevraagd. De herstelpremie die gehanteerd wordt, is voor de overgangsbepaling gelijk aan 2,3% van de actuariële koopsom uit hoofde van de overgangsbepaling en voor de aanvullingsregeling gelijk aan 1,15% van de actuariële koopsom uit hoofde van de aanvullingsregeling. 3.2 Premiebetaling De werkgeverspremie en de op het loon van de werknemer ingehouden werknemerspremie van zowel de basis- als de excedentregeling en de uitvoeringskosten worden door de werkgever uiterlijk binnen 10 dagen na afloop van elke maand voor een 1/12 deel, aan de Stichting betaald. Het betreft hier een voorschotpremie. De werkgever voldoet de totale verschuldigde premie, bestaande uit de werkgeverspremie en de werknemerspremies (som van de in paragraaf 3.1 vermelde premies, koopsommen en kosten), uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar aan de Stichting. Het betreft hier de eindafrekening. Ingeval van een beëindiging van de deelneming wordt de premie, die op het moment van beëindiging nog verschuldigd is, tegelijk met de koopsommen voor de overgangsbepaling en het aanvullingsreglement binnen dertien weken voldaan aan de Stichting. Voor deelnemers, die op de eerste dag van de desbetreffende maand volledig arbeidsongeschikt zijn volgens de bepalingen van het Pensioenreglement en het Excedentreglement, is met ingang van die maand geen bijdrage verschuldigd. 3.3 Informatieverstrekking door werkgever aan pensioenfonds De werkgever is verplicht deelnemers bij de Stichting aan te melden en bij uitdiensttreding af te melden en de volgende voor de uitvoering benodigde gegevens van de deelnemers en mutaties in deze gegevens aan de Stichting te leveren: a. de naam; b. het adres; c. de geboortedatum; d. het burgerservicenummer; e. het personeelsnummer; f. de salarisgegevens; g. het moment van ingang van de pensioenovereenkomst; h. en alle overige relevante gegevens om een pensioenaanspraak te kunnen vaststellen. De werkgever levert de genoemde gegevens en mutaties maandelijks in bestandsvorm bij de Stichting aan. Bij in gebreke blijven wordt de werkgever verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade. Verder informeert de werkgever de Stichting wie als rechtsgeldige vertegenwoordiger kan optreden voor de betrokken deelnemers bij een wijziging van de pensioenovereenkomst. 13

17 De werkgever informeert de Stichting binnen 10 dagen over een wijziging van de pensioenovereenkomst. De informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en een volledige opsomming te bevatten van de overeengekomen wijzigingen. 3.4 Procedures premiebetalingsachterstand De Stichting informeert elk kwartaal schriftelijk de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, alsmede de ondernemingsraad van de werkgever indien sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door de Stichting te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens artikel 131 van de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen. 3.5 Procedures wijzing pensioenovereenkomst De Stichting stelt een pensioenreglement op en wijzigt dit overeenkomstig de bepalingen uit de statuten en het Pensioenreglement. Nadat de Stichting kennis heeft genomen van een wijziging van de pensioenovereenkomst stelt de Stichting een aangepast Pensioenreglement in concept op en legt deze voor aan de werkgever en de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de deelnemers. De in de vorige volzin genoemde partijen wordt hierbij gevraagd om aan te geven of de in het concept Pensioenreglement opgenomen wijzigingen volledig in overeenstemming zijn met de wijzigingen van de pensioenovereenkomst. Ter verifiëring zal aan partijen gevraagd worden het Pensioenreglement te accorderen. Het hiervoor bepaalde geldt niet ingeval er sprake is van een eenzijdige wijziging door de werkgever van de pensioenovereenkomst, als bedoeld in artikel 29 van het Pensioenreglement. In dat geval wordt aan de werkgever gevraagd te verklaren dat het concept pensioenreglement is aangepast conform de wijziging van de pensioenovereenkomst. Het Pensioenreglement wordt overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel opgesteld in overeenstemming met de pensioenovereenkomst. Het voorgaande is van toepassing voor zover, naar het oordeel van het bestuur: a. de pensioenovereenkomst niet strijdig is met geldend jurisprudentie en pensioenwet- en regelgeving; b. de financiële toestand van de Stichting dit toelaat; en c. de bepalingen naar het oordeel van het Bestuur in redelijkheid uitvoerbaar zijn. Het Bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het Pensioenreglement, besluiten tot het zelfstandig doorvoeren van de door de wetgever of DNB vereiste wijzigingen van het Pensioenreglement die niet van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken. Het Bestuur zal de door de wetgever of DNB vereiste wijzigingen van het Pensioenreglement die wel van invloed zijn op de omvang of de aard van de pensioenaanspraken onder de aandacht brengen van de bij het arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken partijen. Indien binnen de geldende termijn voor doorvoering van de door de wetgever of DNB vereiste wijzigingen geen wijziging van het de pensioenovereenkomst tot stand komt, kan het Bestuur zelfstandig besluiten de noodzakelijke wijzigingen in het Pensioenreglement door te voeren. 14

18 3.6 Voorwaarden toeslagverlening Het bestuur kan besluiten tot aanpassing van de pensioenrechten en pensioenaanspraken van de in het Pensioenreglement genoemde groep actieve en inactieve deelnemers. Deze aanpassing betreft maximaal: de loonontwikkeling in het voorgaande kalenderjaar conform de CAO van de werkgever voor de actieve deelnemers de afwijking van het prijsindexcijfer van de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar ten opzichte van het prijsindexcijfer van de maand juli van het daaraan voorafgaande kalenderjaar voor de inactieve deelnemers Het prijsindexcijfer is gelijk aan de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleid) zoals vastgesteld door het CBS. Het Bestuur beslist jaarlijks in de laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast per 1 januari van het daaropvolgende jaar. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening voor zowel actieve als inactieve deelnemers wordt geen bestemmingsreserve gevormd en er wordt geen specifieke premie betaald. De financiële ruimte voor een toeslagverlening volgt uit behaald overrendement. Het bestuur houdt bij al dan niet verlenen van een toeslag rekening met onderstaande leidraad. Indien de omstandigheden dit naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk maken, kan het bestuur afwijken van deze leidraad. Deze leidraad is van toepassing voor zowel de actieve als inactieve deelnemers. Voor de bepaling van de toeslagruimte geldt de volgende staffel: Vermogen van de Stichting Toeslagruimte Hoger dan 120% van de verplichtingen 100% Lager dan 120% van de verplichtingen, Naar rato Hoger dan 110% van de verplichtingen Lager dan 110% van de verplichtingen 0% De toeslagruimte is algemeen en is derhalve van toepassing voor alle actieve deelnemers, arbeidsongeschikte deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van de Stichting. De Stichting behoudt zich het recht voor om de voorwaarden voor de toekenning het toeslagenbeleid volgens de bepalingen uit de Statuten en het Pensioenreglement aan te passen. Toekomstige wijzigingen zijn verbindend voor alle deelnemers, arbeidsongeschikte deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden van de Stichting. Als het vermogen van de Stichting meer bedraagt dan 130% van de verplichtingen, kan het bestuur besluiten de toeslagen, die in de tien jaren voorafgaande e aan het kalenderjaar niet verleend werden, alsnog toe te kennen, indien en voor zover het vermogen van de Stichting door toekenning van deze toeslagen niet lager zal uitkomen dan deze 130% van de verplichtingen. 15

19 3.7 Procedures aangaande besluiten omtrent vermogensoverschotten en vermogenstekorten Vermogensoverschot Een overschot is dat deel van het vermogen dat zich boven de premiekortinggrens bevindt. Zie hiervoor ook hoofdstuk 7.1. Ingeval van een overschot geldt de volgende procedure: voorbereiding notitie inzake het geconstateerde overschot; behandeling in bestuursvergadering van de notitie inzake het geconstateerde overschot; het nemen van een bestuursbesluit op basis van de notitie ter zake van het geconstateerde overschot. Hieronder zal op deze procedure nader worden ingegaan. Voorafgaand aan de bestuursvergadering waarvoor dit onderwerp op de agenda staat, wordt door het dagelijks bestuur een notitie voorbereid, waarin is vastgelegd hoe voor een nader omschreven periode kan worden omgegaan met het overschot. De volgende aspecten worden betrokken bij de afweging of, en in welke mate, kan worden besloten tot een premiekorting of terugstorting van gelden aan de werkgever: de uitkomsten van een continuïteitsanalyse; de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de inzichten hierover; ontwikkelingen in de gemiddelde levensduur van mannen en vrouwen. Indien het bestuur van oordeel is dat kan worden besloten tot een premiekorting of terugstorting van gelden aan de Werkgever, wordt in de besluitvorming hierover rekening gehouden met de volgend aspecten: de evenwichtige belangenbehartiging van alle belanghebbenden; een in de afgelopen tien jaar in het kader van een korte of lange termijn herstelplan of een bestaand dekkingstekort onverplicht verleende bijdragen door de Werkgever. een in de afgelopen tien jaar in het kader van een korte- of langetermijn herstelplan of een bestaand dekkingstekort verhoogde werknemersbijdrage; het terugstorten van gelden naar de Werkgever, anders dan in de vorm van een premiekorting, kan niet eerder plaatsvinden dan nadat een compensatie heeft plaatsgevonden van de voorwaardelijke toeslagen die in de voorgaande tien jaar niet (volledig) zijn verleend tot het maximale niveau en een in de voorgaande tien jaar toegepaste korting op de pensioenaanspraken en pensioenrechten. Vermogenstekort Indien ultimo enig jaar sprake is van een reservetekort, meldt de Stichting dit onverwijld aan DNB en wordt er binnen drie maanden of zoveel eerder als DNB bepaald ter instemming bij DNB een langetermijnherstelplan ingediend om uiterlijk binnen 15 jaar geen reservetekort meer te hebben. Indien aan het eind van een maand sprake is van een dekkingstekort meldt de Stichting dit onverwijld aan DNB en wordt er binnen twee maanden of zoveel eerder DNB bepaald een kortetermijnherstelplan ingediend om binnen drie jaar geen dekkingstekort meer te hebben. In dit plan wordt rekening gehouden met de kostendekkende premie, de opslag reservetekort, het verwachte fondsrendement en het niet toekennen van 16

20 toeslagen. Het een en ander op basis van de uitgangspunten welke zijn opgenomen in de regelgeving krachtens de Pensioenwet. De werkgever kan in het kader van een herstelplan bijdragen aan het herstel van de financiële situatie van de Stichting, maar is hier niet toe verplicht. Indien blijkt dat de Stichting met inzet van alle beschikbare sturingsmiddelen (uitgezonderd het beleggingsbeleid) niet in staat zal zijn om uiterlijk binnen drie jaar het dekkingstekort (of zoveel langer als DNB toestaat) op te lossen, kan de Stichting besluiten de verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen. Bij dit besluit zal de Stichting er naar streven dat de belangen van deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden of de werkgever evenredig worden getroffen. Ingeval de Stichting besluit tot korting van de rechten, informeert de Stichting de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten. De vermindering van rechten kan op zijn vroegst een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en Toezichthouder hierover geïnformeerd zijn, worden gerealiseerd. De stichting heeft tevens een leidraad opgesteld waarin is omschreven wat te doen in het geval van een crisissituatie. Deze leidraad (Crisisplan) is opgenomen bij bijlage Betalingsvoorbehoud werkgever De werkgever behoudt zich het recht voor om zijn bijdrage aan de Stichting tussentijds te verminderen, op te schorten of te beëindigen bij een ingrijpende wijziging van de omstandigheden. Een ingrijpende wijziging van omstandigheden wordt onder andere aanwezig geacht indien: de overheid maatregelen treft op pensioengebied, ten gevolge waarvan het handhaven van de bijdragen niet meer of niet meer in dezelfde mate gevergd kan worden; de financiële resultaten van de werkgever daartoe noodzaken; de werkgever verplicht wordt tot aansluiting bij een verplicht gesteld bedrijfs(tak)pensioenfonds. Wanneer de werkgever voornemens is tot uitoefening van bovenvermeld recht, deelt de werkgever dit onverwijld schriftelijk mee aan het pensioenfonds, alsmede aan degenen wier pensioen of aanspraken op pensioen daardoor wordt getroffen. 3.9 Vrijwillige voortzetting na beëindiging dienstverband Het bestuur is bevoegd om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder door het bestuur te stellen voorwaarden en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op voorstel van de werkgever het deelnemerschap voort te zetten, dan wel te herstellen. 17

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-01-2008 Bijlage 1 01-01-2008 2 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, Wolters

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V.

UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. UITVOERINGSOVEREENKOMST MET REXEL NEDERLAND B.V. STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS 1 De ondergetekenden: Stichting Pensioenfonds Sagittarius, gevestigd te Bussum aan de Brediusweg 57A, hierna te noemen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN

BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN BIJLAGE I: REGLEMENT BESCHIKBARE PREMIEREGELING (Premieovereenkomst) BEHORENDE BIJ HET OP 1 JANUARI 2006 IN WERKING GETREDEN PENSIOENREGLEMENT VAN STICHTING BROCACEF PENSIOENFONDS ALGEMEEN: Voor zover

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Stichting Pensioenfonds Ardagh Nederland, gevestigd te Dongen, hierna te noemen het fonds en de dochterondernemingen van Ardagh Group Netherlands B.V., gevestigd te Dongen, te weten:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES

Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland Uitvoeringsreglement als bedoeld in artikel 11f van de Pensioenwet ambtenaren BES Juni 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Algemene

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland

Uitvoeringsovereenkomst 2017 tussen Mafina B.V. en Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland De ondergetekenden: Mafina B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage en kantoorhoudend te Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg 273 (2594 AN), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder TOTAL

Nadere informatie

HERSTELPLAN 31 maart 2009

HERSTELPLAN 31 maart 2009 HERSTELPLAN 31 maart 2009 Naam pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel Nummer fonds: 07781 Dekkingsgraad per 31 december 2008: 95,6% Status financiële positie (reservetekort, dekkingstekort):

Nadere informatie

Financieel crisisplan. van de

Financieel crisisplan. van de Financieel crisisplan van de (vastgesteld in bestuursvergadering van 23 juni 2015) Inleiding Als onderdeel van de beschrijving van de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de financiële sturingsmiddelen,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF

UITVOERINGSREGLEMENT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VAN DE VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF UITVOERINGSREGLEMENT VAN DE STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHILDERS-, AFWERKINGS- EN GLASZETBEDRIJF 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities 3 Artikel 2 - Premiebetaling 3 Artikel

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Contractnr. /001

<WERKGEVER> Contractnr. <REG>/001 BETEREXCEDENT Uitvoeringsovereenkomst Contractnr. /001 Versiedatum: 1-1-2016 Pagina 2 van 11 Overeenkomst BeterExcedent /001 (uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 25 van

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst zonder vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeeld uitvoeringsovereenkomst Deze voorbeeld

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Uitvoeringsovereenkomst. Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Uitvoeringsovereenkomst Wolters Kluwer Holding Nederland B.V. en Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Overeengekomen 01-10-2016 Bijlage 1 01-10-2016 UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden,

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST 1 UITVOERINGSOVEREENKOMST Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de sector Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten jachtbouw INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Verplichtingen van de werkgever 2. Verplichtingen

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Zuivere Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte premie Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor

Nadere informatie

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement Overgangsregelingen Pensioenen 2002 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "de Stichting", enerzijds,

UITVOERINGSOVEREENKOMST. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Stichting, enerzijds, Draft UITVOERINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen "de Stichting", enerzijds, en Deutsche Bank AG, gevestigd te Frankfurt

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE

UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE UITVOERINGSREGLEMENT SW EN WIW STICHTING PENSIOENFONDS VOOR WERK EN (RE)INTEGRATIE JULI 2015 H OOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities Voor dit reglement zijn de definities van toepassing

Nadere informatie

1. De Werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten met de werknemers in dienst bij de Werkgevers;

1. De Werkgever een pensioenovereenkomst heeft gesloten met de werknemers in dienst bij de Werkgevers; UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland, statutair gevestigd te Almelo, hierna te noemen "de Stichting", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie

VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST. tussen het pensioenfonds en de werkgever. op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie VOORBEELD UITVOERINGSOVEREENKOMST tussen het pensioenfonds en de werkgever op basis van een uitkeringsovereenkomst met vaste werkgeverspremie Leeswijzer voorbeelduitvoeringsovereenkomst Deze voorbeelduitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst UITVOERINGSOVEREENKOMST HAGEE STICHTING, hierna te noemen "de stichting", gevestigd te Amstelveen, en hierna te noemen "de werkgever", gevestigd te Amstelveen, hieronder

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen Inhoud Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen... 2 Artikel 1 Werkingssfeer... 2 Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie... 2 Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen...

Nadere informatie

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. ADDENDUM inzake AOW-compensatie behorende bij de pensioenreglementen van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Artikel 1 Aard Addendum 1 De in dit addendum opgenomen bepalingen betreffen aanvullingen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. Contract: /001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie