Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de. Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS)"

Transcriptie

1 Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Jaarverslag 2009 Dit jaarverslag is een uitgave van Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Postbus 3183,3502 GD De Meern telefoon: (0900) ( 0,05 p/m) datum 24 juni 2010 versie 2.0 ( )

2 Jaarverslag 2009 VNPS pagina 2 92

3 Samenvatting Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Postbus 3183,3502 GD De Meern Telefoon: (0900) ( 0,05 p/m) Internet: Leden Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening Bestuur De heer G.W. Hompe (werknemersvoorzitter) De heer M.H.J.M. Crijnen (werkgeversvoorzitter) De heer J.C. Dwarswaard De heer W.J.I. Vinken De heer R.J. Zwijnenburg De heer C.N.J.M. de Gooijer R.A.J.C. Rozemeijer (tot 1 maart 2010) De heer C.A. van Loon (plaatsvervanger) Mevrouw L.F.A.M. Jansen (plaatsvervanger) Mevrouw C. Dassen-Soons (plaatsvervanger) Verantwoordingsorgaan De heer A.P.M. Mens De heer J.C.M. Dankers De heer A.L.M. Geerts Uitvoeringsorganisatie Pensioenbeheer Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Vermogensbeheer Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Vastgoedbeheer Syntrus Achmea Vastgoed B.V. Adviserend actuaris De heer A.J.M. Jansen AAG (Towers Watson BV) Waarmerkend actuaris De heer H.J.W. van Gemert AAG (Towers Watson BV) Accountant De heer W.J. Thuss RA (Ernst & Young Accountants LLP) Compliance officer Mevrouw M. van der Werff (Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services) Deelnemersraad De heer J.C.M. Dankers (voorzitter) De heer J. van de Klundert De heer A.A.H.W. Wijnen De heer A.L.M. Geerts Mevrouw M.J.J. van de Wiel Jaarverslag 2009 VNPS pagina 3 92

4 Ontwikkelingen De pensioenwereld is ook in 2009 niet in rustig vaarwater gekomen. De Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) zag haar dekkingsgraad ten gevolge van de wereldwijde financiële crisis begin 2009 verder dalen. In tegenstelling tot de meeste andere pensioenfondsen hoefde echter geen herstelplan opgesteld te worden. In de tweede helft van het jaar heeft de dekkingsgraad een voorzichtig herstel laten zien. Omdat het nog te beperkt en onzeker was, is besloten om de pensioenen per 1 januari 2010 niet te indexeren. In overleg met DNB, Cao-partijen en deelnemersraad heeft het bestuur, tezamen met de adviserend actuaris een nieuwe financiële opzet afgesproken; door het wijzigen van de premiestelling, het toeslagenbeleid en de voorzieningen is het fonds weer toekomst-proof. Het bestuur heeft zich in 2009 prominent bezig gehouden met de toekomst van het fonds. Aanleiding hiervoor is dat het bestuur diverse ontwikkelingen constateert: een kleiner wordende sector, stijgende uitvoeringskosten en een grotere belasting van het bestuur. Daarnaast liep de administratieovereenkomst met Syntrus Achmea per 1 januari 2010 af. Het bestuur heeft in maart 2010 besloten een nieuwe administratieovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een opzegtermijn van 12 maanden) af te sluiten, waarbij afgesproken is dat Syntrus Achmea het fonds zal ondersteunen bij initiatieven ten aanzien van samenwerking met andere fondsen. In hoofdstuk 2 wordt hier nader op ingegaan. Financieel beleid Doelstelling van het fonds is het verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten en reglementen. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen moeten er voldoende middelen aanwezig zijn en blijven om de huidige en toekomstige pensioenuitgaven te kunnen dekken. Het bestuur hanteert daarbij de volgende beleidsinstrumenten: het premiebeleid; het toeslagen- of indexatiebeleid; het beleggingsbeleid; de pensioenregeling. De verschuldigde premie voor 2009 is middels een continuïteitsanalyse in november 2008 berekend op 16%. Eind december 2008 besloot het bestuur om een premiekorting van 5% toe te kennen. Conform het in 2009 door het bestuur overeengekomen toeslagenbeleid (variant B uit de toeslagenmatrix), is er geen uitgewerkt plan om de pensioenen in de toekomst te verhogen. Jaarlijks beoordeelt het bestuur of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Of en in hoeverre de pensioenen inderdaad worden verhoogd, hangt af van hoe het fonds er financieel voorstaat. Het is dus niet zeker óf de pensioenen in de toekomst worden verhoogd en ook niet met hoeveel. Voor verhoging is geen geld apart gezet. Het fonds ontvangt premies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het fonds de premies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald. Een belangrijk onderdeel hierbij is het beheersen van beleggingsrisico s. Het fonds moet continu overwegen welk totaal risiconiveau het fonds kan of wil accepteren. Vervolgens wordt dit risico zo ingezet dat het rendement van het vermogen wordt gemaximeerd. Het bestuur van het fonds bepaalt dit beleggingsbeleid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het fonds. Jaarlijks evalueert het fonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, indien nodig, het beleid aan. De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een middelloonregeling met een standaard pensioenleeftijd van 65 jaar. Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen opgebouwd van 1,75% van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend loon onder aftrek van een franchise. Tevens bestaat er recht op partner- en wezenpensioen. Deelname aan de regeling is verplicht vanaf de leeftijd van 21 jaar (vóór 1 januari 2008: 25 jaar), dan wel vanaf de datum van indiensttreding bij een werkgever in de bedrijfstak. In hoofdstuk 3 wordt nader op het financieel beleid ingegaan. Jaarverslag 2009 pagina 4 92

5 Kerncijfers Bedragen x euro Pensioenvermogen Technische voorziening Aanwezige dekkingsgraad 123% 116% Deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Werkgevers Oordeel verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven is van oordeel dat: - het bestuur afdoende informatie aan het verantwoordingsorgaan heeft verstrekt om zich een oordeel te vormen; - het handelen van het bestuur in 2009 in overeenstemming is geweest met de statuten en reglementen; - het bestuur in 2009 een consistent beleid heeft gevoerd, waarbij de belangen van alle betrokkenen afgewogen en geborgd zijn - het bestuur logische beleidskeuzes voor de toekomst heeft gemaakt. Advies deelnemersraad De deelnemersraad adviseert positief aan het bestuur ten aanzien van de vaststelling van het jaarverslag Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening door het bestuur Het bestuur van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vastgesteld in de vergadering van 24 juni Vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening door de ledenvergadering De ledenvergadering van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2009 goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 24 juni Jaarverslag 2009 pagina 5 92

6 Jaarverslag 2009 pagina 6 92

7 Voorwoord Het bestuur van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) geeft in dit jaarverslag inzage in de werkzaamheden, het beleid en de pensioenontwikkelingen gedurende het jaar Het bestuur verstrekt duidelijkheid over de financiële positie en resultaten van het fonds. Dit jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In hoofdstuk 1 leest u meer over de organisatie van het fonds en de kerncijfers over 2009 en de voorafgaande jaren. De daaropvolgende hoofdstukken bevatten het verslag van het bestuur, het gevoerde financieel en beleggingsbeleid en de uitvoering van de pensioenregeling. In de hoofdstukken 5 en 6 kunt u het verslag, oordeel en advies van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad lezen, alsmede de reacties van het bestuur daarop. In hoofdstuk 7 komt de jaarrekening aan bod. Het jaarverslag wordt afgesloten met de verklaringen van de accountant en de waarmerkend actuaris. Graag bedanken wij iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van het fonds. Met vriendelijke groet, namens het bestuur, G.W. Hompe Werknemersvoorzitter M.H.J.M. Crijnen Werkgeversvoorzitter Best, 24 juni 2010 Jaarverslag 2009 pagina 7 92

8 Inhoud 1 Het fonds Inleiding Over het fonds Naam en vestigingsplaats Doelstelling Aangesloten werkgevers Samenwerkende organisaties Externe partijen De leden Samenstelling en taak Vergaderdata Het bestuur Samenstelling en taak Vergaderdata en studiedagen Bestuurlijke commissie Het verantwoordingsorgaan Samenstelling en vergaderdata Vergaderdata en studiedagen De deelnemersraad Samenstelling Vergaderdata en studiedagen De visitatiecommissie Uitbesteding Meerjarenoverzicht kengetallen Meerjarenoverzicht financiële gegevens 18 2 Verslag van het bestuur Ontwikkelingen financiële positie Goed pensioenfondsbestuur Transparantiedocument Intern toezicht en verantwoordingsorgaan Deskundigheidsbevordering Gedragscode en compliance Communicatie Toekomst fonds Toezichthouder AFM en DNB Autoriteit Financiële Markten (AFM) De Nederlandsche Bank (DNB) Wet- en regelgeving 25 3 Financieel beleid Inleiding Premiebeleid Toeslagenbeleid Pensioenvermogen en voorzieningen Samenvatting van de financiële positie van het fonds en ontwikkelingen gedurende het jaar 28 Jaarverslag 2009 pagina 8 92

9 3.5 Actuariële analyse Analyse resultaat Actuariële analyse Uitkomsten van de solvabiliteitstoets Oordeel van de waarmerkend actuaris over de financiële positie Beleggingsbeleid Terugblik economie en financiële markten Gevoerd beleid Hedgeportefeuilles Verantwoord beleggen Vooruitzichten Z-score Risicoparagraaf Risicobeheersingsbeleid Beleggingsrisico s Actuariële risico s 38 4 Uitvoering van de pensioenregeling Inleiding De pensioenregeling Wijzigingen statuten en reglementen Statuten Pensioenreglement Uitvoeringsreglement 41 5 Verantwoordingsorgaan Verslag van het verantwoordingsorgaan Algemeen Verslag Bevindingen Oordeel Aanbevelingen Reactie bestuur 44 6 Deelnemersraad Verslag van de deelnemersraad Algemeen Verslag Bevindingen en Advies Reactie bestuur 46 7 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Algemene toelichting Inleiding Overeenstemmingverklaring Schattingswijziging technische voorziening voor risico fonds 52 Jaarverslag 2009 pagina 9 92

10 7.4.4 Presentatie Grondslagen voor de waardering Grondslagen voor de resultaatbepaling Grondslagen kasstroomoverzicht Toelichting op de Balans Beleggingen voor risico fonds Beleggingen voor risico deelnemers Vorderingen en overlopende activa Overige activa Stichtingskapitaal en reserves Technische voorziening voor risico fonds Technische voorziening voor risico deelnemers Overige schulden en overlopende passiva Risicobeheer en derivaten Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting op de staat van baten en lasten Premiebijdragen risico fonds Premiebijdragen risico deelnemers Beleggingsresultaten risico fonds Beleggingsresultaten risico deelnemers Overige baten Pensioenopbouw Indexering en overige toeslagen Rentetoevoeging technische voorziening Onttrekking uit technische voorziening voor pensioenuitkeringen Onttrekking uit technische voorziening voor pensioenuitvoeringskosten Pensioenuitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Aantal personeelsleden Verbonden partijen Bezoldiging bestuurders Wijziging marktrente Wijziging overige actuariële uitgangspunten Overige wijzigingen in de technische voorziening Saldo overdracht van rechten Wijziging technische voorziening risico deelnemers Overige lasten Belastingen Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur 85 8 Overige gegevens Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Actuariële verklaring Accountantsverklaring 88 9 Bijlagen Bijlage 1 Volumeveranderingen Bijlage 2 Nevenfuncties bestuursleden 91 Jaarverslag 2009 pagina 10 92

11 1 Het fonds 1.1 Inleiding Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (verder: het fonds) heeft verschillende organen, zoals het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. Daarnaast is een aantal externe partijen bij het fonds betrokken. In dit hoofdstuk stelt het fonds de bestuursorganen en externe partijen voor. Allereerst volgen de doelstelling en een aantal algemene gegevens van het fonds. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met meerjarenoverzichten met diverse kengetallen. 1.2 Over het fonds Naam en vestigingsplaats Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven is opgericht op 11 januari 1933 en statutair gevestigd in Eindhoven. Het kantooradres van het fonds is Rijnzathe PV De Meern. Postadres is Postbus GD Utrecht. Het fonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer De laatste statutenwijziging vond plaats op 26 januari Het fonds is aangesloten bij de Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) Doelstelling Doelstelling van het fonds is het verlenen van pensioenen aan deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden met inachtneming van de statuten en reglementen. Het fonds probeert dit doel te bereiken door premies te innen bij de aangesloten ondernemingen. De gelden worden belegd en beheerd en het fonds doet daaruit uitkeringen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid Aangesloten werkgevers Agio Sigarenfabrieken N.V. in Duizel Deli-HTL B.V. Tabak Maatschappij in Eindhoven (vrijwillige aansluiting) Swedish Match Cigars B.V. in Valkenswaard Swedish Match Benelux Sales B.V. in Valkenswaard Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V. in Eersel Ritmeester Cigars in s-hertogenbosch Tobacco Service Holland B.V. in Tubbergen Sigarenfabriek B.G. van t Veen B.V. in Grafhorst VCT B.V. in Cruquius Sigarenfabriek Hovens VOF in Tegelen Hoogeboom s Sigarenfabriek B.V. in Badhoevedorp Pronk Import B.V. in Diemen Sigarenfabriek De Olifant B.V. in Kampen Jaarverslag 2009 pagina 11 92

12 1.2.4 Samenwerkende organisaties De volgende organisaties benoemen leden in het bestuur, de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan: 1. Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie (NVS) Postbus JB Tilburg telefoonnummer: (013) website: 2. De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening Postbus AK Culemborg telefoonnummer: (0345) website: 3. FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht telefoonnummer (0900) 9690 website: 4. CNV Vakmensen Postbus GM Utrecht telefoonnummer: (0900) website: 5. Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) Postbus AE Utrecht telefoonnummer: (030) website Externe partijen Het fonds werkt samen met de volgende externe partijen. Uitvoeringsorganisatie Pensioenbeheer Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Vermogensbeheer Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Vastgoedbeheer Syntrus Achmea Vastgoed B.V. Adviserend actuaris De heer A.J.M. Jansen AAG (Towers Watson B.V.) Waarmerkend actuaris De heer H.J.W. van Gemert AAG (Towers Watson B.V.) Accountant De heer W.J. Thuss RA (Ernst & Young Accountants LLP) Compliance officer Mevrouw M. van der Werff (Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services) Jaarverslag 2009 pagina 12 92

13 1.3 De leden Samenstelling en taak Leden van het fonds zijn de Nederlandse Vereniging voor de Sigarenindustrie, gevestigd in Tilburg; FNV Bondgenoten, gevestigd in Utrecht; CNV Vakmensen, gevestigd in Utrecht; De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd in Culemborg. De leden van het bestuur die gemandateerd zijn door de leden vormen samen de ledenvergadering. De ledenvergadering heeft onder meer tot taak (wijzigingen in) de statuten, reglementen, balans, rekening van baten en lasten en het jaarverslag goed te keuren en vast te stellen Vergaderdata De leden hebben in 2009 zeven keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 12 februari, 2 april, 4 juni, 24 juni, 11 september, 29 september en 4 december. 1.4 Het bestuur Samenstelling en taak Het paritaire bestuur was op 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Benoemd tot Plaatsvervanger Organisatie M.H.J.M. Crijnen 1 januari 2011 C. Dassen-Soons NVS W.J.I. Vinken 1 januari 2011 C. Dassen-Soons NVS C.N.J.M. de Gooijer 1 januari 2011 C. Dassen-Soons NVS R.A.J.C. Rozemeijer 1 januari 2011 C. Dassen-Soons NVS Leden werknemers Benoemd tot Plaatsvervanger Organisatie G.W. Hompe 1 januari 2011 L.F.A.M. Jansen FNV Bondgenoten J.C. Dwarswaard 1 januari 2011 C.A. van Loon De Unie R. Zwijnenburg 1 januari 2011 vacature CNV Vakmensen vacature 1 januari 2011 L.F.A.M. Jansen FNV Bondgenoten In 2009 was de heer G.W. Hompe voorzitter van het fonds. De heer M.H.J.M. Crijnen was plaatsvervangend voorzitter. De samenstelling van het bestuur is in 2009 als volgt gewijzigd: Tot 1 februari was de heer A.M.P de Jong bestuurslid namens werkgevers; hij is per 1 februari opgevolgd door de heer R.A.J.C. Rozemeijer. Per 1 februari is mevrouw C. Dassen-Soons benoemd als plaatsvervangend bestuurslid namens werkgevers. De heer R.A.J.C. Rozemeijer is per 1 maart 2010 gestopt als bestuurslid. Het bestuur is belast met de leiding, het algemene beleid en het beheer van het fonds. Het bestuur of beide voorzitters samen mogen het fonds vertegenwoordigen, tenzij de statuten of het pensioenreglement dit anders regelen. Beide voorzitters samen bepalen het dagelijkse beleid van het fonds. Jaarverslag 2009 pagina 13 92

14 1.4.2 Vergaderdata en studiedagen Het bestuur heeft in 2009 zeven keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 12 februari, 2 april, 4 juni, 24 juni, 11 september, 29 september en 4 december. Op 12 februari en 4 december zijn tevens studie-ochtenden gehouden Bestuurlijke commissie In 2009 bestond de volgende bestuurlijke commissie: Adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten De Adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten is in 2004 ingesteld. De commissie adviseert het bestuur in bezwaarschriftprocedures tegen vrijstellingsbeslissingen (waaronder gemoedsbezwaren). In 2009 zijn geen vrijstellingsbesluiten genomen of bezwaarschriften ontvangen. De adviescommissie heeft in 2009 dan ook niet bij elkaar hoeven komen. Per 1 januari 2010 is de commissie opgeheven. Het Adviescommissie was op 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden Benoemd tot Organisatie L.H. Blom (Voorzitter) 1 januari 2010 Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. G.W. Hompe 1 januari 2010 Bestuur E.L.M. de Bruijn 1 januari 2010 Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. 1.5 Het verantwoordingsorgaan Samenstelling en vergaderdata Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 leden: één namens deelnemers, één namens gepensioneerden en één namens werkgevers. De leden zijn benoemd door de onder genoemde organisaties. Het verantwoordingsorgaan is op 1 januari 2008 ingesteld. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het verantwoordingsorgaan legt zijn oordeel minimaal één keer per jaar schriftelijk vast. Dit oordeel en de reactie van het bestuur daarop worden gepubliceerd in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan was op 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden Benoemd tot Organisatie A.P.M. Mens (namens werkgevers) 1 januari 2011 NVS J.C.M. Dankers (namens gepensioneerden) 1 januari 2011 werknemersorganisaties vacature (namens werknemers) 1 januari 2011 werknemersorganisaties De heer P.C.M. Verspeek was tot 1 juli lid namens werknemers, alsmede voorzitter. In januari 2010 is de heer A.L.M. Geerts benoemd als lid namens werknemers Vergaderdata en studiedagen Het verantwoordingsorgaan vergaderde in 2009 op 23 april en 15 juni. Op 24 juni is gezamenlijk met het bestuur vergaderd. Op 23 april is tevens een studie-ochtend gehouden. Jaarverslag 2009 pagina 14 92

15 1.6 De deelnemersraad Samenstelling De deelnemersraad bestaat statutair uit zeven leden, namens deelnemers en namens gepensioneerden. De verdeling wordt gebaseerd op de verhouding deelnemers-gepensioneerden bij het fonds. De leden zijn benoemd door de onder genoemde werknemersorganisaties en het CSO. De deelnemersraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die het fonds aangaan. In ieder geval adviseert de deelnemersraad over voorgenomen besluiten tot statuten- en reglementswijziging, vaststelling van het jaarverslag en de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), het toeslagenbeleid en de jaarlijkse besluiten daarover. Naast het adviesrecht heeft de deelnemersraad in bepaalde omstandigheden het recht om beroep bij de rechtbank in te stellen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het bestuur een advies van de deelnemersraad niet opvolgt. De deelnemersraad was op 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden deelnemers Benoemd tot Organisatie A.A.H.W. Wijnen 1 januari 2011 De Unie A.L.M. Geerts 1 januari 2011 FNV Bondgenoten M.J.J. van de Wiel 1 januari 2011 FNV Bondgenoten (in overleg met CNV) Leden gepensioneerden Benoemd tot Organisatie J.C.M. Dankers 1 januari 2011 De Unie J. van de Klundert 1 januari 2011 De Unie (in overleg met CNV) vacature 1 januari 2011 CSO vacature 1 januari 2011 FNV Bondgenoten In 2009 was de heer J.C.M. Dankers voorzitter van de deelnemersraad. De heren J.J.C. Wijnen en T.G.F. Bekx waren tot 1 juni werknemersleden namens FNV Bondgenoten. Per 1 juni is de heer A.L.M. Geerts benoemd als werknemerslid door FNV Bondgenoten. De heer P.C.M. Verspeek was tot 1 juli werknemerslid namens FNV Bondgenoten, alsmede plaatsvervangend voorzitter. De heer N.P.C.G. Smulders, gepensioneerdenlid namens het CSO, is in oktober gestopt Vergaderdata en studiedagen De deelnemersraad heeft in 2009 vier keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 23 april, 15 juni, 22 oktober en 10 december. Bij de vergaderingen van 23 april en 10 december waren de voorzitters van het bestuur aanwezig. Op 23 april en 22 oktober zijn tevens studie-ochtenden gehouden. 1.7 De visitatiecommissie Ten minste één keer in de drie jaar wordt het functioneren van het fonds en dat van het bestuur kritisch bezien door onafhankelijke deskundigen. In 2007 heeft het bestuur besloten hiervoor een visitatiecommissie in te stellen bestaande uit minimaal drie personen. Het bestuur heeft in 2009 de stichting Het Vak-VC opdracht gegeven om het functioneren van het fonds en zijn bestuur over 2008 te beoordelen. De bevindingen van de visitatiecommissie en de reacties van het bestuur en het verantwoordingsorgaan daarop zijn opgenomen in het jaarverslag Het functioneren van het fonds en zijn bestuur over 2009 is/wordt niet beoordeeld door een visitatiecommissie. Jaarverslag 2009 pagina 15 92

16 1.8 Uitbesteding Het bestuur heeft de uitvoering van het pensioenbeheer en het vermogens- en vastgoedbeheer uitbesteed aan Syntrus Achmea. Het bestuur heeft dit bedrijf gemandateerd voor de hieraan verbonden werkzaamheden. Syntrus Achmea bestaat uit drie rechtspersonen: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (v/h Interpolis Pensioenbeheer B.V.) Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. (v/h Interpolis Pensioenen Vermogensbeheer B.V.) Syntrus Achmea Vastgoed B.V. (v/h Achmea Vastgoed B.V.) Het fonds en Syntrus Achmea hebben hun afspraken over uitbesteding vastgelegd in een vier-partijenovereenkomst. Bij deze vier-partijenovereenkomst zijn het fonds en de genoemde bedrijfsonderdelen van Syntrus Achmea partij. Nadere afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening zijn vastgelegd in aparte dienstverleningsovereenkomsten (DVO s) voor pensioenbeheer, vermogensbeheer en vastgoedbeheer. Alle overeenkomsten bieden de mogelijkheid om de bestaande dienstverlening tussentijds aan te passen of nieuwe diensten toe te voegen. Het bestuur en de uitvoerder leggen eventuele nieuwe afspraken altijd contractueel vast. Jaarverslag 2009 pagina 16 92

17 1.9 Meerjarenoverzicht kengetallen Aantallen Werkgevers ultimo Actieve deelnemers Arbeidsongeschikte deelnemers Deelnemers ultimo - totaal Gewezen deelnemers (slapers) Gepensioneerden Gepensioneerden Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Premie en opbouwpercentage Doorsneepremie 11,0% 10,5% 10,0% 9,5% 9,0% Opbouwpercentage per dienstjaar 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% Toeslag op pensioen en pensioenaanspraken Toeslag per Toeslag per Toeslag per Toeslag per Toeslag per Actieven 0,00% 3,00% 2,65% 1,25% 1,00% Gewezen deelnemers en gepensioneerden 0,00% 3,00% 1,00% 1,80% 1,60% Jaarverslag 2009 pagina 17 92

18 1.10 Meerjarenoverzicht financiële gegevens (Bedragen x 1.000) Vermogenssituatie en solvabiliteit Pensioenvermogen (totaal activa -/- schulden) Reserves Technische voorzieningen Aanwezige dekkingsgraad 123% 116% 165% 159% 145% 144% Vereiste dekkingsgraad 115% 112% 123% 125% 125% 128% Resultaat Beleggingsperformance Beleggingsopbrengsten Fondsrendement (incl. hedges) 13,8% -7,8% 0,4% 7,0% 14,8% 7,5% Gemiddeld rendement op beleggingen (exclusief 19,5% -19,3% 2,5% 7,0% 14,8% 7,5% hedges) Benchmark 18,0% -18,0% 2,7% 7,5% 14,5% 7,7% Z-score 0,66-0,62-0,08-0,29 0, Pensioenuitvoering Feitelijke premie Kostendekkende premie Gedempte premie Uitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Beleggingsportefeuille 5 Aandelen Vastrentende waarden Vastgoedbeleggingen Derivaten Derivaten - schulden Overige beleggingen Totaal belegd vermogen Exclusief vermogen voor rekening en risico deelnemers 2 Exclusief voorziening voor rekening en risico deelnemers 3 Inclusief resultaat beleggingen voor rekening en risico deelnemers 4 Inclusief premie voor rekening en risico deelnemers 5 Inclusief beleggingen voor rekening en risico deelnemers Jaarverslag 2009 pagina 18 92

19 Toelichting meerjarenoverzicht Algemeen Alle bedragen in de overzichten zijn vermeld in duizenden euro s. De per jaar opgenomen cijfers zijn niet in alle gevallen volledig vergelijkbaar. Het in de Pensioenwet opgenomen Financiële Toetsingskader Pensioenfondsen stelt namelijk sinds 2006 nieuwe eisen aan de vaststelling van jaarcijfers. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is een goede graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. Volgens het Financiële Toetsingskader is de dekkingsgraad gelijk aan het pensioenvermogen gedeeld door de technische voorziening. Beleggingen Het fonds haalde in 2009 een totaalrendement van 19,5% (de benchmark 18,0% ). Dit resulteerde in een z-score van 0,66. De beleggingsresultaten omvatten mede het resultaat op de renteafdekking via renteswaps. Een daling van de rente heeft een positief effect op de indirecte beleggingsopbrengsten, maar anderzijds een negatief effect op de waardering van de technische voorziening. De afdekking van het renterisico op de technische voorziening is geen doelstelling uit hoofde van vermogensbeheer. Het resultaateffect daarvan op de beleggingsopbrengsten telt daarom niet mee in de berekening van het gemiddelde rendement op beleggingen. Er bestaat dus geen directe samenhang tussen de opgenomen beleggingsresultaten en het percentage van het gemiddelde rendement op beleggingen. Jaarverslag 2009 pagina 19 92

20 2 Verslag van het bestuur 2.1 Ontwikkelingen financiële positie Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven niet in onderdekking Evenals 2008 stond 2009 in het licht van de economische crisis als gevolg van de kredietcrisis. Aan het begin van 2009 waren er nog steeds forse verliezen op de beurzen. Daarnaast was sprake van een lage rente. Als gevolg hiervan verkeerden enkele honderden pensioenfondsen begin 2009 in onderdekking. Dat wil zeggen dat er onvoldoende financiële middelen waren om aan alle (toekomstige) verplichtingen te voldoen. In 2008 daalde de dekkingsgraad van het fonds van 165% naar 116%. Eind maart 2009 werd een dieptepunt bereikt van 112%. Omdat de dekkingsgraad vervolgens direct weer steeg, hoefde het fonds in tegenstelling tot de meeste andere pensioenfondsen geen herstelplan bij de toezichthouder DNB in te dienen. De dekkingsgraad per 31 december 2009 bedraagt 123%. Dekkingsgraad De dekkingsgraad is, kort gezegd, de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en de verplichtingen van een pensioenfonds op korte en langere termijn. De dekkingsgraad geeft aan hoeveel euro s het pensioenfonds in kas heeft tegenover de contante waarde van elke euro die het (straks) moet uitkeren. De Pensioenwet stelt regels voor het geval de dekkingsgraad van een pensioenfonds onvoldoende is. Pensioenfondsen zijn verplicht een onderdekking of reservetekort direct te melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het fonds heeft een onderdekking als de dekkingsgraad lager is dan 104%, en een reservetekort als de dekkingsgraad lager is dan het vereist eigen vermogen (per 31 december %). Herstel beurzen en beleggingen Vanaf het tweede kwartaal van 2009 herstelden de beurzen zich en dus ook de beleggingen van het fonds. Hierdoor steeg de dekkingsgraad en de waarde van de beleggingen van het fonds. Geen toeslag per 1 januari 2010 Het bestuur besloot eind 2009 om geen toeslagen per 1 januari 2010 te verlenen. Het bestuur oordeelde dat de financiële positie van het fonds nog niet sterk genoeg was en de stijging van de beurzen en de dekkingsgraad nog te broos en te kort. Ontwikkelingen in 2010 Begin 2010 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend dat de levensverwachting hoger is dan eerder gedacht. Omdat de mensen dus ouder worden, hebben alle pensioenfondsen meer geld nodig om alle pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Door het bestuur is besloten om met deze kennis reeds rekening te houden in het jaarverslag 2009 en de voorziening voor de toekomstige uitkeringen per 31 december 2009 te verhogen. Door dit besluit is de dekkingsgraad per 31 december 2009 met enkele procenten gedaald. 2.2 Goed pensioenfondsbestuur Het bestuur vindt het van groot belang om het fonds goed te besturen. In de afgelopen jaren zijn steeds meer richtlijnen en regels opgesteld om te zorgen dat pensioenfondsen hun taken daadwerkelijk goed uitvoeren. Zo publiceerde de Stichting van de Arbeid (STAR) in 2005 de Principes voor goed pensioenfondsbestuur. Deze principes bieden kaders voor zorgvuldig bestuur, intern toezicht, verantwoording, deskundigheid, openheid en communicatie. Maar ook andere regels spelen een rol: zo is de Code Tabaksblat van belang voor het beleggingsbeleid. Sinds 2007 zijn de Principes voor goed Pensioenfondsbestuur van de STAR Jaarverslag 2009 pagina 20 92

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

Jaarverslag 2011. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Jaarverslag 2011 Samenvatting Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij Adres: Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam

Tekst PMA Productie A vier Communicatie, Amsterdam Ontwerp DATBureau, Amsterdam Fotografie Ton Hendriks, Amsterdam pmaπjaarverslagπ2009 Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Neuhuyskade 92 2596 XM Den Haag Postbus 97851 2509 GH Den Haag Telefoon Info-lijn 070 3110155 Telefoon secretariaat 070 3110157 Telefax

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie