JAARVERSLAG d.d Z.5J.U).2Q / Voor identificatiedoelejnden. / Behorend bij controieverkiavn6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. d.d Z.5J.U).2Q.12...44/ Voor identificatiedoelejnden. / Behorend bij controieverkiavn6"

Transcriptie

1 Petroleumweg KD Vondelingenplaat (Rt) Postbus ZG Vondelingenplaat (Rt) Telefoon Telefax Voor identificatiedoelejnden. / Behorend bij controieverkiavn6 d.d Z.5J.U).2Q /

2 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 2 Bestuursverslag 3 Kenmerken pensioenfonds 3 Ontwikkelingen van het pensioenfonds 5 Versiag over hetjaar Jaarrekening 24 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht 26 Algemene toelichting 27 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de Staat van baten en lasten over Overige gegevens 45 Versiag Visitatiecommissie 46 Reactie van het bestuur op Visitatiecommissie 51 Versiag Verantwoordingsorgaan 53 Reactie van het bestuur op versiag Verantwoordingsorgaan 55 Gebeurtenissen na balansdatum 57 Uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers 58 Actuariële verkiaring 59 Controleverkiaring van de onathankelijke accountant 61 Voor identificatjedoelejfldefl Behorend bij control everklarin d.d

3 Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen Financiële gegevens per 31 december (x 1.000) Belegd vermogen Pensioenvermogen Technische voorzieningen (marktwaarde) Premies (bijdragen) Pensioenuitkeringen Totale baten Totale lasten Saldo baten en lasten Dekkingsgraad FTK 105,0% 112,2% 109,0% 105,0% 136,4% Reservetekortgrens FTK 114,7% 114,8% 114,9% 115,4% 120,9% Aantallen per 31 december Actieve deelnemers Premievrijen Pensioengerechtigden Totaal Toeslagverlening pensioenen per 1 januari (volgend jaar) Premievrijenlpensioengerechtigden 0,00% 0,66% 0,40% 0,00% 1,29% 80% CPI referentieperiode 2,17% 1,26% 0,57% 2,22% 1,29% Pensioenvermogen = reserves +technische voorzieningen. Voor identificatiedoeleinden Behorend bij COntroIeverk!arnc/ d.d 2.5JUN.?l2..fl47 2

4 Bestuursverslag Kenmerken pensioenfonds Doelstelling van het pensioenfonds De (het Fonds) statutair gevestigd te Rotterdam, heeft als doel het verschaffen van pensioenen en andere periodieke uitkeringen aan de deelnemers en hun nabestaanden. Pensioenregeling Het Fonds verleent volgens de regeling aanspraken op ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Personalia Samenstelling bestuur De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 is als volgt: Benoemd door de werkgevers Gekozen door de deelnemers Gekozen door de pensioengerechtigden C.J. van Klink, voorzitter M. Verlinde, secretaris B.A.M. Bierens J.P.T. van der Velden C.W.H. van Dongen (*) D.R. McNair (*) De heer van Dongen is begin 2012 benoemd na goedkeuring door DNB. Pensioenbureau In het kader van de verdere professionalisering van het pensioenbureau heeft gedurende het verslagjaar de heer A.W. van Ettinger gefunctioneerd als directeur ad interim van het Pensioenbureau en de heer L.P.C. Betzel als administrateur van het Pensioenbureau. Actuaris De heer R. van de Meerakker, lid van het Actuarieel Genootschap, werkzaam bij Towers Watson (kantoor Rotterdam) is aangesteld als adviserend actuaris. De certificerend actuaris is de heer F.A.P.M. Hopman, lid van het Actuarieel Genootschap, verbonden aan Towers Watson te Rotterdam. Voor identificatiedoeleinden, Beho rend b cg ordv rk JAARVERSLAG2O11 d.d ti.

5 Beleggingscommissie C.J. van Klink M. Verlinde D.R. McNair Governance Commissie J.P.T.van der Velden B.A.M. Bierens C.W.H. van Dongen Accountant Aon Hewitt te Amsterdam heeft de jaarrekening opgesteld. De controle van de jaarrekening is uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V. te Rotterdam. Deelnemersadministratie /financieie administratie ASR heeft halverwege het verslagjaar besloten om de activiteiten voor een aantal pensioenfondsen, waaronder Chevron, onder te brengen bij een andere uitvoerder, zijnde Aon Hewitt. Daartoe heeft in de loop van december een conversie plaatsgevonden van alle deelnemersgegevens van ASR Pension Fund Services naar Aon Hewitt middels overheveling van het Lifetime systeem. Daarnaast heeft Aon Hewitt ook de financiële administratie overgenomen. De betrokken functionarissen die voor Chevron pensioenfonds verantwoordelijk waren bij ASR, zijn meegegaan naar Aon Hewitt. Vermogensbeheer Per 31 december 2011 maakte het pensioenfonds gebruik van de volgende vermogensbeheerders: AEGON Investment Management B.V. State Street Global Advisors Ltd. Legal & General Assurance Management Ltd. Mondrian Investment Partners Ltd. Custodian Per 31 December 2011 is State Street Bank and Trust Company als custodian werkzaam. Voor identificatiedoeleifldefl. Behorend bij controieveqkiing dd 2.5JUN.2 4

6 Ontwikkelingen van het pensioenfonds Bestand deelnemers en pensioengerechtigden De ontwikkeling van het bestand (in aantal personen) is als volgt: Ouder- Nabe- Wezen- Totaal Deel- Premie- doms- staanden- pensioen nemers vrijen pensioen pensioen Standperol Bij Af Stand per De relatief grote afname van het aantal gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wordt voor een belangrijk dee! veroorzaakt door extra activiteiten in 2011 met betrekking tot afkopen van kleine pensioenen. In de kolom deelnemers zijn ook diegenen inbegrepen die een uitkering genieten uit de zogenaamde Fleurtex-regeling. De Fleurtex-regeling voorzag in een uitkering voordat het eigenlijke pensioen inging. Deze regeling is, naar aanleiding van nieuwe wetgeving, met ingang van 1 januari 2006 aangepast. De regeling is niet separaat opgenomen in de verzekerdenadministratie. Er zijn geen nieuwe gerechtigden meer die in de toekomst aanspraak kunnen maken op de Fleurtex-regeling.Er zijn nog wel 6 gerechtigden (geboren na ) die vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving geen aanspraak meer kunnen maken op de Fleurtex regeling maar we! op vrijwillige basis geldlvakantiedagen hebben gespaard ten behoeve van de Fleurtex regeling. Deze deelnemers zu!len vanaf 62 jarige leeftijd hun gespaarde sa!do in maandelijkse termijnen uitgekeerd krijgen. Actieve deelnemers naar werkmaatschappij Chevron Oronite Technology b.v. 68 Chevron Netherlands B.V. 28 Combined Refuelling Service v.o.f. 39 ChevronB.V. 9 Versiag over het.jaar Uitvoeringsovereenkomst Gedurende het verslagjaar is door het bestuur in nauwe samenwerking met sponsoren gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Omdat de onderhandelingen nog niet waren afgerond op het einde van 2011, is de niet opgezegde uitvoeringsovereenkomst geldig tot het moment dat de nieuwe overeenkomst in de loop van 2012 van kracht wordt. Voor identificatiedoejejnden Be ho rend IJcptro leve ri1i r/n g JAARVERSLAG2OII d.d vn2tjlz

7 Met CRS wordt apart onderhandeld over een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat CRS in de toekomst niet meer verbonden zal zijn aan het Chevron pensioenfonds. Ook deze onderhandelingen waren nog niet afgerond op het einde van 2011, en ook hier is de verwachting dat en nieuwe overeenkomst in de eerste heift van 2012 van kracht wordt. Beleggingsbeleid Flet bestuur heeft het beheer over het vermogen van het Fonds uitbesteed aan State Street Global Advisors Ltd., Mondrian Investment Partners Ltd., AEGON Investment Management B.V. en Legal & General Assurance Management Ltd. De rechten en verplichtingen met betrekking tot dit vermogensbeheer zijn vastgelegd in vermogensbeheerovereenkomsten. Het bestuur wordt in het bepalen van haar beleggingsbeleid, geadviseerd door Towers Watson en Chevron BPI (Benefit Plan Investments). De actuele beleggingsmix van het beheerd vermogen van het Fonds ziet er eind 2011 als volgt uit: Actuele mix Strategische mix Bandbreedte % % % Aandelen 34, Vastrentende beleggingen 65, Kas 0, De benchmarks voor de portefeuilles vastrentende waarden zijn de Barclays Capital Euro Aggregate Index met een duration van 5,3 jaar en de Citigroup EMIJ Over 15 Year Index met een duration van 13,7 jaar. De benchmark voor aandelen is de MSCI World index. Gebaseerd op een ALM studie is door het bestuur gedurende de eerste heift van 2011 het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld. Daarnaast is specifiek aandacht gegeven aan de implementatie van deze strategische beleggingsmix, aangezien in de afgelopen j aren de actieve vermogensbeheerders er niet in zijn geslaagd om een positief beleggingsresultaat ten opzichte van de benchmark te behalen. Uitgangspunten van het nieuwe beleggingsbeleid zijn als volgt: Het startpunt voor het vaststellen van het strategisch beleid is de uitkomst van de eerder genoemde ALM studie geweest. Daarbij is met name gelet op de resultaten ten aanzien van de bijdrage door sponsoren, de volatiliteit daarvan en de mate waarin de toeslag ambitie over de ALM periode van 15 jaar gehaald wordt. Naar aanleiding van deze ALM is besloten om in lijn met de ALM van 2006 een dekkingsgraad volatiliteit te accepteren van 7,3%. Dit heeft geleid tot een strategische mix van 35% Wereldwijde Aandelen en 65% Eurozone Obligaties, bij een rente afdekking van 75%. Het bestuur heeft vastgesteld dat het aanwezige governance budget (aanwezige tijd, middelen, expertise) een belangrijke rol moet spelen bij de ambitie ten aanzien van de complexiteit van het beleggingsbeleid en de controle op de verschillende onderdelen van de portefeuille. Derhalve wil het bestuur zich liever richten op belangrijke strategische beslissingen en het aantal beleggingscategorieen en vermogensbeheerders beperken. Voor identificatiedoelejnden Be ho rend b IJ co ntro leve r [rai/g d.d Z.5JUN.2012

8 Additionele beleggingscategorieen zoals Emerging Markets Aandelen, Emerging Markets Obligaties, High Yield Obligaties en Direct Vastgoed zijn wel bekeken door het Fonds. Deze categorieen leveren naar de mening van het bestuur echter geen significante verbetering van het risico/rendement profiel op, maar vereisen wel veel meer governance en zijn riskanter. De verwachte outperformance (of alpha) van hoog genoteerde vermogensbeheerders mag dan interessant zijn, de ervaringen van het Fonds op dit gebied zijn zeer teleurstellend. Daarnaast betekent actief beheer dat er diversificatie over verschillende managers dient plaats te vinden met verschillende profielen en stijlen. Flet gevoig is een ingewikkelder governance en hogere vermogensbeheerkosten. Bij passief beheer zijn de vermogensbeheerkosten juist zeer laag. In plaats van het risico aan te gaan om een gunstiger beleggingsresultaat te halen met actief beheer, heeft het bestuur besloten om de hele portefeuille passief te laten beleggen. Daarnaast is besloten om een asset mix aan te houden van 35/65 in plaats van 30/70. Daardoor zal de volatiliteit van de dekkingsgraad enigszins toenemen tot 7,5% in ALM context. Het bestuur heeft besloten om de strategische afdekking van het renterisico uit te breiden naar 75% van de verplichtingen. Ultimo 2011 lag de afdekking op circa 55% van de verplichtingen. De timing van de transitie naar de nieuwe afdekkings-doelstelling hangt af van de ontwikkeling van de rente. Het valutarisico doet zich alleen voor op de beleggingen in Wereldwijde Aandelen en bedraagt ca. 30% van de totale beleggingen. Twee derde van dit valutarisico bestaat uit een Dollar risico (ca. 20% van de totale beleggingen). Een (gedeeltelijke) afdekking van het Dollar risico als grootste risico post wordt overwogen. Echter bij huidige koers vindt het Fonds het niet opportuun om dit risico af te dekken. Tot slot is besloten dat het herbalanceringsbeleid een element van momentum zal bevatten. De 35/65 mix heeft een bandbreedte van 5% om de strategische positie heen. Daarbinnen zal de herbalancering moeten plaatsvinden. Het eerste mogelijke herb alancerings trigger punt ligt bij een afwij king van 3,5%. Indien 5% wordt bereikt dient geherbalanceerd te worden, maar het kan reeds overwogen worden vanaf 3,5% afwijking. In 2011 is overlegd met sponsoren (niet CRS) over een verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst, die tot eind 2011 loopt. Echter de onderhandelingen zijn nog niet afgerond en de sponsoren hebben de overeenkomst niet opgezegd. De Uitvoeringsovereenkomst is een van de hoekstenen van het risico beheer van het Fonds. Het is de verwachting dat de nieuwe overeenkomst in lijn zal zijn met de huidige overeenkomst, en dat bij een tekort de werkgever zal bijbetalen, zodat het gekozen risico profiel verantwoord is. Dit wordt ondersteund door het advies van de beleggingsadviseur, Towers Watson. Implementatie beleggingsbeleid Op basis van een gestructureerd selectieproces is een vermogensbeheerder aangesteld voor passief te beheren mandaten. Dit is State Street Global Advisors (SSgA). In dit proces worden wij mede ondersteund door onze beleggingsadviseurs. Daarnaast neemt risico monitoring en rapportage een.. \/nr irintfrptiedpeiejnden

9 belangrijke plaats in. Deze zal zich meer concentreren op totaal niveau binnen de ALM context en minder op individueel mandaat niveau, omdat het gehele vermogen in index trackers zal worden belegd. De belangrijkste tactische beslissingen liggen op drie gebieden, zijnde: de herbalancering van de beleggingsmix naar de strategische gewichten (35/65); de stapsgewijze verhoging van de rente afdekking naar 75% athankelijk van de toekomstige rente ontwikkeling; de afdekking van het valuta risico afhankelijk van de ontwikkeling van de Euro/Dollar koers. Het beleggingsbeleid is door de adviseur geadviseerd binnen het kader van de al eerder gememoreerde ALM studie, waarin wordt vooruitgekeken over een periode van 15 jaar. Daaruit blijkt dat als gemiddelde uitkomst dat de dekkingsgraad van het Fonds aan het einde van deze periode van 15 jaar op ca 135% uitkomt. Uiteraard is dit een gemiddelde uitkomst en kan het resultaat hoger, maar ook lager uitvallen. Er is zelfs nog een kans op onderdekking (dekkingsgraad beneden minimaal vereist vermogen van 105%) maar deze is door het gevoerde beleid gering. In het verslagjaar is afscheid genomen van Acadian als actieve manager en is de transitie doorgevoerd naar SSgA als indexmanager. BlackRock is aangesteld als transitie manager. Vanwege marktomstandigheden is de transitie van de obligatie portefeuilles van Aegon en Mondrian naar SSgA uitgesteld naar begin Beleggingsresultaat Het beleggingsresultaat over 2011 laat voor de totale portefeuille een resultaat zien van 2,9%. De benchmark voor de totale portefeuille voor het jaar bedroeg 2,1%. De outperformance ten opzichte van de benchmark kwam tot stand door goede prestaties van alle managers. De absolute performance van bijna 3% werd met name gedragen door de performance van het beleggingsmandaat van Legal &General. Dit is een portefeuille van overheidsobligaties in de Eurozone met een lange looptijd, om het renterisico van de verplichtingen af te dekken. Gedurende het verslagjaar kwam deze portefeuille echter sterk onder druk vanwege de tegenvallende ontwikkeling van de obligaties in Zuid-Europese landen als gevoig van de schuldencrisis. In de maand december werd dit gedeeltelijk weer teniet gedaan, nadat met name de druk op Italiaanse obligaties wat afnam. De gemiddelde performance voor Nederlandse pensioenfondsen over 2011 bedroeg volgens WM Company 8,8%. Dit is beduidend hoger dan de performance van ons Fonds. Dit wordt veroorzaakt doordat veel fondsen hun rente afdekking implementeren door renteswaps terwijl het Fonds heeft besloten niet met derivaten te werken, maar met korte en lange tennijn Eurozone obligatiefondsen. Door de kredietcrisis is de performance van de obligatieportefeuille sterk in waarde achter gebleven ten opzichte van swaps (4,6% versus 16.0%). Dit hoeft geen blijvend effect te zijn, met name als de renteniveau s weer normaliseren. Aan de ander kant heeft ons aandelenbeleid goed gewerkt (-0,6% versus -6,6%) omdat onze portefeuille wereldwijd is gespreid. Voor identificatjedoelejnden Dehorend bj curitrpleyerklarjna I III JAARVERSLAG2O11-1.u.)AW..LJLL

10 Toeslag In de uitvoeringsovereenkomst met de werkgevers is opgenomen dat het Fonds een voorwaardeiijke toesiag zal toekennen indien de dekkingsgraad hiervoor toereikend is. Voigens deze overeenkomst wordt de toeslagverlening van het komende jaar bepaald aan de hand van de inflatie tussen de september index (CPI) van het jaar voorafgaande aan het verslagjaar en de september index (CPI) van het verslagjaar en de dekkingsgraad op 31 december van dat verslagjaar. De maatstaf daarbij is 80% van de CPI. De inflatie over de periode september september 2010 was 1,58% (bron inflatie: CBS). De geschatte dekkingsgraad per 31 december 2010 bedroeg op het moment van de beslissing tot het doorvoeren van de toeslagveriening 110,2%, waarbij rekening is gehouden met een verzwaring van de sterftegrondslagen conform advies van de actuaris. Dat wil zeggen op basis van de AG prognose tafel met een correctie door middel van toepassing van de TW 2010 ervaringssterfte. Op basis van deze geraamde dekkingsgraad bedroeg de toeslagverlening 52% van 1,26% (80% van 1,58%), ofwel 0,66%. Het bestuur heeft op deze basis eind januari 2011 besioten een toeslag toe te kennen van 0,66%. Aangezien het feitelijke besluit daartoe niet in boekjaar 2010 heeft plaatsgevonden, is de verleende toeslag per 1 januari 2011 verantwoord in het boekjaar De cumulatieve achterstand in toeslagverlening t.o.v. de ambitie per bedraagt 2,99%. Uitvoeringskosten De professionaiiseringslag van bestuur en Pensioenbureau en de hogere eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld op het gebied van rapportage, deskundigheidsbevordering, risicobeheer en beleggingsbeleid en governance, hebben de structurele uitvoeringskosten van het Fonds op de lange termijn doen stijgen. De uitvoeringskosten van het fonds bedroegen in 2011(2010: 1.621). Dit is 0,48% van het pensioenvermogen (2010: 0,58%). De uitvoeringskosten hebben de voile aandacht van het bestuur en voor 2012 wordt een verdere kostenreductie beoogd van Ca. 10%. Voor het jaarversiag van 2012 neemt het bestuur zich voor om een grotere transparantie te betrachten zowel op het gebied van uitvoeringskosten als beleggingskosten zodat een duideiijk totaalbeeld ontstaat. Dit is in lijn met verzoeken van de overheid om uitvoeringskosten inzichtelijker te maken. Financiële positie De doelstellingen van het lange termijn hersteiplan is op grond van de dekkingsgraad eind 2011 niet gehaald. De dekkingsgraad is in 2011 gedaald van 112,2% naar 105,0% per Dit is lager dan verwacht op basis van de ingediende korte- en lange termijn herstelpiannen. Gezien het feit dat de dekkingsgraad wel hoger is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad is er echter geen sprake meer van een dekkingstekort en is het korte termijn herstelpian beeindigd. Het lange termijn herstelpian blijft echter wel van toepassing gezien het reservetekort. Uit een recente evaluatie van het herstelpian is gebleken dat verwacht mag worden dat het Fonds biimen de gestelde termijn uit reservetekort zal komen. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controieverkiariig / d.d 2. JU1.2012

11 In een tabel ziet de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2011 er als volgt uit: 2011 Verwacht 2011 in herstelpian Stand per 1 januari 112,2% 106,5% Nieuwe aanspraken en kosten 1,3% 1,3% Uitkeringen 0,6% 0,6% Toeslagverlening -I- 0,7% -I- 0,1% Wijziging rentetermijnstructuur -I- 10,9% 0,0% Beleggingsrendement 1,7% 1,3% Reservering uitvoeringskosten -I- 2,9% 0,0% Aanvulling sponsoren 3,7% 0,0% Overig 0,0% 0,1% Stand per 31 december 105,0% 109,7% Nieuwe aanspraken en kosten De op grond van de Uitvoeringsovereenkomst ontvangen premies hebben een positief effect op de dekkingsgraad gehad. Uitkeringen De uitkeringen aan pensioengerechtigden zorgen voor een vrijval van de solvabiliteitsbuffer, wat eveneens een positief effect heeft op de dekkingsgraad. Toeslagverlening Per 1 januari 2011 is een toeslag verleend op de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van 0,66%. Een toeslag doet de technische voorzieningen toenemen, hetgeen een negatief effect heeft op de dekkingsgraad. Wijziging rentetermijnstructuur De daling van de rentetermijnstructuur van 2011 ten opzichte van 2010 heeft per saldo een flinke stijging van de technische voorzieningen ultimo 2011 tot gevoig gehad. De volgende figuur geeft de rentetermijnstructuren van 2011 en 2010 weer. Chevron Pensioenfonds Vnnr Hentjficptedpeieindcn d..

12 / / / I Dec Dec-li Beleggingsrendement De waardetoename van de beleggingen had een positief effect op de dekkingsgraad. Reservering uitvoeringskosten Door het bestuur is besloten om de reservering van de uitvoeringskosten te verhogen van 2,0% naar 4,5% van het verplichtingen niveau wat meer in lijn is met het uitgaven niveau van het Fonds. Dit heeft in 2011 een negatief effect gehad op de dekkingsgraad ( 6.516). Aanvulling sponsoren Conform de uitvoeringsovereenkomst tussen het Fonds en de sponsoren is er sprake van een aanvulling van sponsoren omdat er sprake was van een dekkingstekort op jaareinde. Dit zal in 2012 leiden tot een additionele betaling van boven op de reguliere premie. Overig Deze post betreft de kruiseffecten tussen de diverse categorieen. Voor identificatiedo&einden. Behorend bij controiever1r d.d 2.5.iUL2ft12

13 beleggingsresultaat wijziging Solvabiliteitsanalyse Onder het FTK is het vereist eigen vermogen het vermogen dat hoort bij de zogeheten evenwichtssituatie van bet pensioenfonds. In die evenwichtssituatie is het eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen één jaar over minder middelen beschikt dan nodig om te kunnen voldoen aan de onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Met andere woorden, de kans dat het pensioenfonds zich één jaar later in een situatie van onderdekking bevindt, is kleiner dan of gelijk aan 2,5%. De toezichthouder DNB heeft een gestandaardiseerde methode vastgesteld om te toetsen of er voldoende eigen vennogen aanwezig is: de standaardtoets. De standaardtoets meet voor een aantal risicofactoren bet mogelijke (negatieve) effect (in euro s) op het eigen vermogen. Omdat de resultaten van de standaardtoets athankelijk zijn van marktomstandigheden en het risicoprofiel van de aanwezige beleggingen, fluctueren ze in de loop van de tijd. De vereiste solvabiliteit op basis van deze toets bedroeg ultimo Het eigen vermogen van het pensioenfonds ultimo 2011 bedroeg Dit betekent dat het pensioenfonds ultimo 2011 niet voldeed aan de solvabiliteitstoets. Het eigen vermogen van bet pensioenfonds is per balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen. Er is dus sprake van een reservetekort. De vermogenspositie is naar het oordeel van het bestuur niet voldoende, vanwege bet reservetekort. Er was zelfs sprake van een dekkingstekort. Echter door de Uitvoeringsovereenkomst met sponsoren zal dit tekort in 2012 worden aangevuld. Dit levert een aanvulling van sponsoren op zodat de dekkingsgraad eind 2011 op het minimaal vereiste niveau van 105% uitkwam. Actuariële paragraaf In bet volgende overzicht is de actuariële analyse van het saldo van baten en lasten opgenomen. Zoals uit dit overzicht blijkt is over 2011 een negatief resultaat geboekt van Dit saldo komt ten laste van de algemene reserve Premies en koopsommen a Beleggingen b Beleggingen rentetermijnstuctuur -I I Toeslagverlening -I I Sterfte en herverzekering -I Arbeidsongeschiktheid 225 -I Kosten 0 -I Mutaties / diversen 796 -I Wijziging overlevingsgrondslagen 0 -I Vrijval wijziging overlevingsgrondslagen Correctie beginstand Reservering uitvoeringskosten -I Aanvulling sponsoren Totaal resultaat (=mutatie algemene reserve) -I Voor identificatjedoelejnden Behurend bij controieverkij d.d 2..5.J.UN.lftlZ

14 - actuariële - kostenopsiagen - risicopremie - actuariële - risicopremie Kostendekkende en feitelijke premie De kostendekkende en feitelijke premies zijn als volgt (cf. art. 130 PW): Kostendekkende premie Feitelijke premie De samenstelling van de kostendekkende en feitelijke premie zijn als volgt bepaald: Kostendekkende premie Actuariële koopsom voor pensioenopbouw en risicodekking inkoop (inclusief Fleurtex) actuariële inkoop toeslag u.h.v. ploegentoeslag overlij den risicopremie premievrij stelling en arbeidsongeschiktheidspensioen Subtotaal Opsiag uitvoeringskosten Solvabiliteitsopsiag (Vereist Vermogen FTK) Totaal De kostendekkende premie wordt volgens de ABTN berekend op basis van de nominale marktrente. Feitelijke premie Actuariële koopsom voor pensioenopbouw en risicodekking inkoop (exciusieffleurtex) (2% excasso en 1% voor betaling 100 overlijden risicopremie premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen Subtotaal Opsiag uitvoeringskosten Dekkingsgraadathankelijke opsiag Subtotaal bijdragen werkgever I werknemer termijn Bijclragen Fleurtex -I FVP-bijdragen 1 14 Werkgeversbijdrage Diversen -I- 8 -I Totaal De feitelijke premie wordt volgens de ABTN berekend op basis van de reële marktrente. Vooridentifjcatjedoelejflder Deilorena DJJ COntroIeverjpj d.d 2..5.JUN..2 yy

15 Het Aan De Risico Het Met De post werkgeversbijdrage is naar aanleiding van een langlopend geschil dat de werkgever alsnog de werkgeverspremie over dejaren voldoet, inclusief opgelopen rente. De werkgever heeft dit bedrag inmiddels overgemaakt op de bankrekening van het pensioenfonds. De post diversen betreft verrekening premie 2007 COTN ad -I- 8. De kostendekkende premie op basis van het FTK is voldaan, want de feitelijke premie moet tenniinste gelijk zijn aan de kostendekkende premie (art. 129 PW). De feitelijke premie heeft hiermee een positieve bijdrage geleverd aan de vereiste solvabiliteitspositie van het Fonds. Risico analyse Het bestuur heeft in het verslagjaar een geactualiseerde analyse gemaakt van alle risico s die zich ten aanzien van het Pensioenfonds kunnen voordoen. Daarbij is onder begeleiding van de adviserend actuaris gewerkt volgens het FIRM principe, waarbij van alle risico s is aangegeven de mate van waarschijnlijkheid dat zij zich voordoen, de mate van impact van het risico en de mogelijkheid om het risico middels beheersmaatregelen te beheersen dan wel beperken. Er is gekeken naar de volgende risicogebieden: Matching-/Interest Risk renterisico van de verplichtingen van het Fonds, het valuta risico als gevoig van beleggingen in niet-euro gedenomineerde beleggingen. Market Risk volatiliteit van aandelen beleggingen en zaken als securities lending. Credit Risk de ene kant het risico aan de kant van obligatie beleggingen en verzekeringsinstellingen aan de andere kant de financiële sterkte van de sponsoren van het Fonds Technical Insurance Risk name het langleven risico, maar ook overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico s. Environmental Risk s die het zelfstandig voortbestaan van het Fonds aantasten. Contracting Out Risk Er zijn veel exteme partijen betrokken bij het Fonds, waar een zeker risico mee wordt gelopen, met name in de uitvoering. IT Risk Het risico dat wordt gelopen als IT systemen het laten afweten. Integrity Risk Kans op fraude of onoorbaar gedrag van bestuursleden of pensioenbureau. Legal Risk risico niet compliant te zijn met wet en regelgeving, maar ook contractuele verbintenissen met externe partijen die aandacht behoeven. Al deze risico s zijn in kaart gebracht en op twee hoofdaspecten bekeken: de mate waarin we een risico lopen, ofwel Probability/Impact (een lage score is een klein risico) de mate waarin het Fonds het risico onder controle heeft (een lage score betekent een adequate controle). Stichtmg Chevron Pensioenfonds JAARVERSLAG2O11 Voor identificatjedoelejflden BQhorcnd bij COi ttr oteverkianini. d d 14.JUWtu

16 0 4 chprcnd bij controievtdcfdriw/ Joor identificatiedoeleinden Ten minste vier keer per jaar worden door de beleggingscommissie de volgende punten behandeld: uit naar het beleid op het gebied van herbalancering, rente risico en valuta afdekking op totaal lending die de continue aandacht van het bestuur vraagt. portefeuilles ten opzichte van de vastgestelde benchmarks; portefeuille niveau. Daarnaast is er een ongerealiseerd verlies op het onderpand van securities Aangezien er volledig passief belegd zal worden, gaat de meeste aandacht van de commissie Evaluatie van de beleggingsresultaten, zowel van bet totaal der beleggingen als van de deel Vaststelling dat de mandaten (door de beheerders) in acht zijn genomen; Resultaatevaluatie Een van de beslissingen die het bestuur reeds in 2010 had genomen is om naast de Beleggingscommissie een Governance Commissie in te stellen. De risico s zijn op hoofdlijnen te verdelen in Financiële risico s en Governance risico s. De financiële risico s worden door de Beleggingscommissie behandeld. In de opsomming op de vorige pagina zijn dat de eerste 3 risicogebieden. De Governance Commissie houdt zich met name bezig met de overige risico s. Uiteindelijk is het bestuur verantwoordelijk voor alle risico s en werken de commissies als adviesorganen voor het voltallige bestuur. Uit de matrix kan worden opgemaakt dat het contracting out risico de meeste aandacht opeist. Risico s c-.. II C.? 4 JAARVERSLAG2O11....J.JUI.&Jj. II Probaliuity (1=low, 4=high) Dit heeft voor het Fonds de volgende geactualiseerde risico matrix opgeleverd:

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie