Stichting Pensioenfonds TNO. Jaarverslag Plan. Bijsturen. Actie. Check. Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds TNO. Jaarverslag 2012. Plan. Bijsturen. Actie. Check. Jaarverslag 2012 1"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2012 Plan Bijsturen Actie Check Jaarverslag

2 Colofon Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165, 2289 DD Rijswijk Postbus 7018, 2280 KA Rijswijk Telefoon : Telefax : Website : Productie en design mr. B.H. de Rijk Foto s Maritiem Research Instituut Nederland Layout en druk QuantesArtoos, Rijswijk Oplage: Jaarverslag 2012

3 Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2012 Het fonds verzorgt de pensioenregeling voor onderstaande werkgevers Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) Stichting Maritiem Research Instituut Nederland Batavia Bioservices B.V. BiosparQ B.V. CBO B.V. Celsian Glas & Solar B.V. Delft Patents B.V. Den Haag Centrum voor Strategische Studies Ducares B.V. Dutchear B.V. Efectis Nederland B.V. EEMC B.V. Euroloop B.V. Fytagoras B.V. Investors in People Nederland B.V. Keuren & Kalibreren B.V. Lightweight Structures B.V. NMI Certain B.V. ProQares B.V. TASS B.V. TNO Bedrijven B.V. TNO Diana B.V. TNO Heimolen B.V. TNO Homologations B.V. TNO Management Consultants B.V. TNO MC Customer Management B.V. TNO Triskelion B.V. TÜV Rheinland Nederland B.V. TÜV Rheinland TNO Automotive International B.V. TÜV Rheinland EPS B.V. Triple E Consulting B.V. Verispect B.V. VSL B.V. Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag

4 Inhoudsopgave bladzijde 3 Aangesloten werkgevers 4 Inhoudsopgave 5 Voorwoord in hoofdlijnen Fondskarakteristieken 8 Kerncijfers 10 Organisatie 11 Profiel Verslag van het bestuur 12 Bestuurszaken 20 Beleggingen 26 Risicobeheer 31 Pensioenbeheer 34 Uitvoeringsorganisatie 35 Uitvoeringskosten 36 Vooruitblik Medezeggenschap, verantwoording en toezicht 37 Deelnemersraad 37 Verantwoordingsorgaan 39 Visitatiecommissie Jaarrekening 42 Balans 43 Staat van baten en lasten 44 Kasstroomoverzicht 45 Actuariële analyse 46 Toelichting op de jaarrekening 48 Toelichting op de balans 52 Toelichting op de staat van baten en lasten 54 Overige toelichting Overige gegevens 57 Overige gegevens en gebeurtenissen na balansdatum 58 Actuariële verklaring 59 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlagen 61 Pensioenregelingen 66 Begrippenlijst 4 Jaarverslag 2012

5 Voorwoord Stichting Pensioenfonds TNO Voorwoord 2012 was een goed beleggingsjaar. Het vermogen ontwikkelde zich in gunstige zin. Met een dekkingsgraad van 104,8% aan het einde van het jaar hoefden de pensioenen niet te worden gekort. Dit ondanks de toename van de pensioenverplichtingen door de lage rentestand en een stijgende levensverwachting. Toch blijft er in deze onzekere tijden een kans op een dalende dekkingsgraad bestaan en kan een eventuele korting op de pensioenen in de toekomst niet worden uitgesloten. Wanneer eind 2013 de dekkingsgraad onder de 104,2% komt, kan het bestuur genoodzaakt zijn aanvullende maatregelen te nemen, zoals het korten van de pensioenen. Het pensioenfonds stond in het verslagjaar voor een veelheid van uitdagingen in een snel veranderende omgeving. De aanhoudende financiële crisis, de ontwikkeling op de mondiale financiële markten en de voorgenomen ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving zorgden voor een volle agenda. Onderwerpen die aandacht kregen, waren onder andere de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de mogelijke gang naar een nieuw pensioencontract, de rentetermijnstructuur en de bestuurlijke en organisatorische inrichting van het pensioenfonds. Dit is zomaar een greep uit een veelheid van zaken. Het bestuur besloot dit jaar om de pensioenadministratie, de boekhouding en de communicatie uit te besteden. Van externe expertise maakt het pensioenfonds al jaren gebruik. Met name op het gebied van het vermogensbeheer. Dat blijkt goed te werken. Nu wordt ook op administratief gebied gebruik gemaakt van specifieke externe deskundigheid. Op deze manier is de continuïteit en de kwaliteit van de administratie gewaarborgd. Dit vraagt wel om een goede beheersing, monitoring en samenwerking met de externe partijen. Ook de komende jaren blijft het voor het bestuur een uitdaging om een solide en betaalbare pensioenvoorziening uit te voeren voor alle belanghebbenden. De verwachting is dat in de loop van 2013 meer dan ooit principiële en ingrijpende veranderingen aan de orde komen door wet- en regelgeving op pensioengebied. Dit zal onontkoombaar leiden tot aanpassing van het pensioencontract. Het bestuur neemt zich voor om de gewenste aanpassingen, de indexeringsbehoefte en de mate van de te lopen risico s bij de deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgevers in 2013 te toetsen en hierover te communiceren met alle belanghebbenden. Met dit verslag legt het bestuur verantwoording af aan de werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden over het afgelopen jaar. Het bestuur bedankt daarbij allen die zich met veerkracht hebben ingezet voor de behaalde resultaten in een snel veranderende omgeving. Rijswijk, 10 juni 2013 Namens het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO Ir. D. Ph. Schmidt Voorzitter Jaarverslag

6 METEN MONITORING RAPPORTERING Foto: Maritiem Research Instituut Nederland 6 Jaarverslag 2012

7 Hoofdlijnen 2012 in hoofdlijnen Financiële positie De dekkingsgraad kwam eind december 2012 uit op 104,8% versus 99,7% eind De goede beleggingsrendementen en de introductie van de ultimate forward rate (UFR) wisten de stijgende pensioenverplichtingen te compenseren. Per saldo stegen de bezittingen in totaal met 291 miljoen naar miljoen. De verplichtingen stegen door de lage rente en de toenemende levensverwachting met 169 miljoen naar miljoen. Het bestuur verwacht een verder herstel van de dekkingsgraad door in 2013, overeenkomstig de premie- en toeslagenstaffel zoals vermeld in de bijlage, af te zien van toeslagen op het pensioen en de pensioenpremie vast te stellen op 18% met daarnaast een extra werkgeversbijdrage van 2%. Toch blijft er een kans op een dalende dekkingsgraad. Indien eind 2013 de dekkingsgraad onder de 104,2% mocht zakken, kan het bestuur genoodzaakt zijn aanvullende maatregelen te nemen, zoals het korten van de pensioenen. Pensioenuitvoering Het bestuur besloot de pensioenadministratie, de boekhouding en de communicatie in 2013 uit te besteden aan AZL N.V. Aspecten als continuïteit, kwaliteit, service en schaaleffecten gaven de doorslag. Voor de implementatie van de uitbestede werkzaamheden is een gedetailleerd stappenplan opgesteld. Vooruitlopend op de uitbesteding zijn de pensioengegevens in het geautomatiseerde pensioenadministratiesysteem doorgelicht. Geconstateerde onvolkomenheden zijn gecorrigeerd. In het verslagjaar is tevens uitvoering gegeven aan een digitaal pensioendossier voor deelnemers en pensioengerechtigden en is in samenwerking met ING IM een zorgplichtmodule voor het extra en tijdelijk pensioen ontwikkeld. Hoofdlijnen Vermogensbeheer Het totale beleggingsrendement bedroeg 14,8%. De belangrijkste beleggingscategorieën zoals vastrentende waarden en aandelen rendeerden respectievelijk met 15% en 16%. In 2012 bleef het aandelenbelang in de normportefeuille nagenoeg gelijk. Het belang in Europese bedrijfsobligaties werd afgebouwd ten gunste van langlopende hoogwaardige Europese staatsobligaties. Daarnaast werd het belang in hedgefunds verkocht en gebruikt om de weging in Emerging Markets Debts en Global High Yield te verhogen. Het afdekkingbeleid van het rente- en valutarisico bleef ongewijzigd. Jaarplan 2013 Door de in het vooruitzicht gestelde aanpassingen in de Pensioenwet heeft een nieuw pensioencontract de aandacht van het bestuur. Waarschijnlijk heeft het pensioenfonds de keus uit twee opties, namelijk het reële pensioencontract versus het aangescherpte nominale contract. Bij het tegen elkaar afwegen van de opties staan de voorkeuren en de evenwichtige belangen van alle betrokkenen centraal. Daartoe wil het bestuur komend jaar een onderzoek doen naar de mogelijke veranderingen en een dialoog aangaan met de werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden. Om goed voorbereid te zijn, participeert het pensioenfonds in een werkgroep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt in 2013 de inrichting van het bestuur aangepast. Zo wordt een evenredige zetelverdeling van werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden ingevoerd en wordt uitvoering gegeven aan een nieuw deskundigheidsplan. Bestuursleden participeren in commissies en werkgroepen in samenwerking met een heringericht bestuursbureau. In 2013 wordt ook nieuwe wetgeving verwacht, die zal leiden tot een aanpassing in het aantal medezeggenschap- en toezichtorganen bij het pensioenfonds. Met betrekking tot de communicatie zal met name aandacht geschonken worden aan de aanpassingen in de pensioenuitvoering, de gevolgen van de wijziging van de AOW-leeftijd, de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de voorstellen tot aanpassing van het pensioencontract. Jaarverslag

8 Kerncijfers Deelnemers en pensioengerechtigden (aantallen) Deelnemers *) Gewezen deelnemers Ouderdomspensioenen Partnerpensioenen Wezenpensioenen Arbeidsongeschiktheidspensioenen Totaal *) waarvan TOP/Afvloeiing Vermogen en verplichtingen (bedragen in miljoenen euro s) Belegd pensioenvermogen 2.563, , , , ,4 Belegd tijdelijk ouderdomspensioen 134,3 133,8 148,1 148,8 144,5 Totaal belegd vermogen 2.691,1 *) 2.398, , , ,9 Karakteristieken Pensioenverplichtingen 2.440, , , , ,8 Tijdelijk pensioenverplichtingen 134,3 133,8 148,1 148,8 144,5 Totale pensioenverplichtingen 2.574, , , , ,3 Fondsvermogen (reserves) 116,5-6,6 156,7 186,0 17,6 *) inclusief een post overige van - 6,9 miljoen Premies en uitkeringen (bedragen in miljoenen euro s) Premies pensioenregeling Deelnemers 16,8 16,7 14,5 15,4 12,6 Werkgevers 36,4 36,2 31,6 38,3 29,1 Totaal bijdragepercentage 20%*) 20%*) 17% 18,5%*) 15% *) Inclusief 2% extra werkgeverspremie Premies TOP Deelnemers - 0,1 0,4 0,7 1,0 Werkgevers - 0,2 0,5 0,8 1,0 Fonds - 0,1 0,4 0,9 1,5 Extra Pensioen Deelnemers 0, Pensioenuitkeringen (incl. TOP) 92,3 91,3 89,0 86,6 83,0 Kosten Pensioenuitvoering (in euro s per deelnemer en pensioengerechtigde) Vermogensbeheer (excl. transactiekosten 0,75% 0,84% 0,84% - - in % van het belegd vermogen) Overige Totaal rendement 14,8% 6,6% 12,0% 12,8% - 7,1% Dekkingsgraad 104,8% 99,7% 108% 110% 101% Toeslag 0% 0% 0% 0% 3,3% Algemene salarisverhoging TNO 0% 1,25% 0% 3,3% 3,3% 8 Jaarverslag 2012

9 Grafieken Aantallen deelnemers en pensioengerechtigden Deelnemers Gewezen deelnemers TOP/Afvloeiing Ouderdomspensioenen Partnerpensioenen Arbeidsongeschiktheidspensioenen Ontwikkeling vermogen en en verplichtingen ( miljoen) ( mln.) Belegd pensioenvermogen Pensioenverplichtingen Karakteristieken Totaal rendement belegd pensioenvermogen in % in % Totaal rendement (ultimo standen) Dekkingsgraad in % Dekkingsgraad in % Dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad Minimaal vereiste dekkingsgraad Dekkingsgraad volgens herstelplan (ultimo standen) Jaarverslag

10 Organisatie Situatie per 1 juni 2013 Bestuur Werkgeversleden Deelnemersleden Ir. D.Ph. Schmidt voorzitter Drs. F. Phillipson RTD Ir. L. Hoedemaker (t/m 2012 plv. voorzitter) Drs. J.A. Veltman (per 2013 plv. voorzitter) Drs. C.H.M. van Gerven Ir. J.W. Vethaak Mw. mr. I.C. van den Broek Ir. drs. J.B.M. Louwe (per 2013) secretaris Karakteristieken Deelnemersraad Bestuurscommissies Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Directie Adviserend actuaris Certficerend actuaris Accountant Compliance Pensioengerechtigde leden Prof. ir. J. Witteveen Ir. drs. P.D. van der Koogh Vacature Deelnemers Pensioengerechtigden Ir. B.J. Busropan voorzitter Ir. P.J. Brandenburg secretaris K.W. Bouman Prof. dr. D. van Norren Ir. R.J.M. Creusen Prof.dr. J.L.A van Rijckevorsel (tot ) Ir. O.C. van der Jagt (tot ) Dr. ir. A. Scheepmaker Dr. J.P.M. Jore Ir. J.M. van Loon (per ) Drs. R.W. Versseput Vacature Benoemd door Raad van Bestuur TNO Uit de deelnemersraad Ing. J.L. Groen MBA voorzitter K.W. Bouman C.J.O.M. van Strien (per ) Ir. P.J. Brandenburg Dr. H.G.C. Werij (tot ) Ir. O.C. van der Jagt (tot secretaris) Prof.dr. J.L.A van Rijckevorsel (tot ) Dr. J.P.M. Jore (per secretaris) Prof. dr. D. van Norren (per ) Drs. P.B.A. Dirks (tot voorzitter) R. van Dam AAG (per voorzitter) Prof. dr. J. Koelewijn Mw. H.C.M. Vedder-Wubben Beleggingsadviescommissie Commissie Pensioenbeheer Drs. C.H.M. van Gerven voorzitter Drs. J.A. Veltman voorzitter Ir. L. Hoedemaker (tot ) Prof. ir. J. Witteveen Drs. J.A. Veltman Mw. mr. I.C. van den Broek Ir. J.W. Vethaak Drs. F. Phillipson RTD Drs. W.A.H. Baljet extern adviseur Drs. B.P.H. Puijn extern adviseur Audit, risk & compliance commissie Drs. L. Dijkstra extern adviseur Ir. J.W. Vethaak voorzitter Ir. drs. P.D. van der Koogh Drs. C.H.M. van Gerven Drs. A. de Waal extern adviseur Drs. J.T. Ruijgrok MBA directeur Mr. A. van Luijk adjunct-directeur Aon Hewitt; per AZL N.V. Aon Hewitt KPMG Accountants N.V. Nederlands Compliance Instituut B.V. Mw. Drs. M.P.J. Huisman RA (interne compliance officer) 10 Jaarverslag 2012

11 Profiel Doelstelling De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit te voeren. Het bestuur handelt overeenkomstig de principes voor goed pensioenfondsbestuur, die de Stichting van de Arbeid heeft vastgesteld en die verankerd zijn in de Pensioenwet. Organisatie Het bestuur bestaat uit tien leden. Vier werkgeversleden, drie deelnemersleden en drie pensioengerechtigde leden. Het pensioenfonds kent een deelnemersraad, een verantwoordingsorgaan en een visitatiecommissie. Het bestuur wordt geadviseerd door de beleggingsadviescommissie, de commissie pensioenbeheer en de audit, risk & compliance commissie. Voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering laat het bestuur zich ondersteunen door het pensioenbureau. Het pensioenbureau verricht de uitvoerende werkzaamheden. Een tweehoofdige directie heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het bestuur. De uitvoerende werkzaamheden waren tot eind 2012 ingedeeld in een secretariaat en de afdelingen beleggingen, finance & control, pensioenbeheer en beleid & communicatie. In verband met het bestuursbesluit tot uitbesteding van het pensioenbeheer en aanverwante zaken, wordt het pensioenbureau in 2013 omgevormd tot een bestuursbureau, bestaande uit een directie met een secretariaat en de afdelingen beleggingen, pensioenen en audit, risk & compliance. Karakteristieken Pensioenregelingen Het pensioenfonds kent een middelloonregeling met een voorwaardelijke toeslag. De regeling voorziet in de opbouw van een ouderdomspensioen vanaf 65 jaar en een partner- en wezenpensioen voor de nabestaanden alsmede op risicobasis een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze regeling is een zogenoemde uitkeringsregeling. Daarnaast bestaat er een regeling Extra Pensioen en Tijdelijk Ouderdomspensioen, die het karakter heeft van een beschikbare premieregeling. De premies zijn belegd, waarbij de verantwoordelijkheid voor het rendement en het risico geheel bij de deelnemer ligt. Toeslagregeling Het pensioenfonds betaalt een eventuele toeslag, die ook wel indexatie wordt genoemd, uit het beleggingsrendement. De toeslag is voorwaardelijk. Voor deze toeslag is geen reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. Het bestuur stelt jaarlijks vast of de financiële middelen in enig jaar toereikend zijn om de verhoging door te voeren. Daarbij is onder meer de hoogte van de dekkingsgraad van het pensioenfonds van belang. Als leidraad daartoe hanteert het bestuur een beleidsstaffel. Indien het bestuur van oordeel is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet voldoende is, wordt de toeslag verminderd of niet verleend. In de afgelopen vier jaar is geen toeslag verleend in verband met de lage dekkingsgraad, dan wel het ontbreken van een algemene salarismaatregel bij TNO. Op grond van de huidige dekkingsgraad wordt ook in de komende jaren niet verwacht dat er voldoende middelen zijn om een volledige toeslag te verlenen. Beleggen Het pensioenfonds wil, binnen een van te voren vastgesteld risicokader (zie ook blz. 16), een zo hoog mogelijk langetermijnrendement op het belegd vermogen behalen. Het bestuur bepaalt met behulp van langetermijnstudies (zogenoemde ALM-studies) de balans tussen de mate van risico en rendement, met inachtneming van de samenstelling van het deelnemersbestand, de vereiste solvabiliteit en de wenselijkheid van stabiele premies. De beleggingen dienen maatschappelijk verantwoord en aanvaardbaar te zijn. Jaarverslag

12 Bestuurszaken Verslag van het bestuur Bestuurszaken Dit verslag geeft een overzicht van de belangrijkste zaken die in het verslagjaar aan de orde zijn gekomen. Het overzicht is verdeeld over een zestal gebieden, waarin het bestuur actief is. 1. Besturen van het pensioenfonds Verslag van het bestuur Vergaderingen en workshops Het bestuur kwam zevenmaal in vergadering bijeen. Leidend voor de bestuursagenda waren de concrete acties uit het Jaarplan 2012 en het Middellange Termijnplan De actuele ontwikkelingen op relevante onderwerpen speelden daarbij natuurlijk een rol. Naast de bestuursvergaderingen kwamen de betreffende bestuursleden diverse malen bijeen in de onderscheidende bestuurscommissies. Ook kwam een bestuursdelegatie tweemaal met de deelnemersraad bijeen. Daarbij was eenmaal het verantwoordingsorgaan aanwezig. De onderwerpen waarover de deelnemersraad adviseerde en waarover het verantwoordingsorgaan een oordeel uitsprak, zijn elders in het jaarverslag opgenomen. In het kader van de deskundigheidsbevordering zijn enkele workshops gehouden. Deze gingen over het vermogensbeheer, de bestuurlijke inrichting, het toekomstig pensioencontract en de administratieve uitvoering. Zetelverdeling en werkwijze Het bestuur besloot de zetelverdeling in het bestuur aan te passen. Dit gebeurde met name om recht te doen aan een evenwichtige representatie van belanghebbenden in het bestuur en door het groeiend aantal pensioengerechtigden. De in 2012 nog geldende zetelverdeling van 4 werkgeversleden, 4 werknemersleden en 2 pensioengerechtigde leden is begin 2013 zodanig aangepast dat elke geleding drie zetels heeft. De tiende zetel kan gebruikt worden voor een onafhankelijke voorzitter, indien het bestuur daartoe wenst over te gaan. Tot dat tijdstip komt deze zetel toe aan de werkgevers. Aan het einde van het verslagjaar trad ir. L. Hoedemaker af wegens het aflopen van de zittingstermijn. Het bestuur bedankt hem voor zijn inzet voor het pensioenfonds, de deelnemers en de pensioengerechtigden. Deskundig en betrokken wist hij in een turbulente tijd inhoud te geven aan een diversiteit van taken. De Raad van Bestuur TNO droeg aan het einde van het verslagjaar het aftredend lid voor de werknemers ir. drs. J.B.M. Louwe voor als nieuw werkgeverslid en heeft drs. C.H.M. van Gerven voorgedragen voor een tweede zittingstermijn. Voor de opengevallen zetels heeft het bestuur een oproep voor kandidaatstelling geplaatst. Ir. J.W. Vethaak stelde zich herkiesbaar en is in april 2013 herbenoemd. Het bestuur besloot ook de eigen werkwijze aan te passen. Met ingang van 2013 zijn er drie vaste bestuurscommissies, overeenkomstig de beoogde herinrichting van het pensioenbureau. Het zijn de beleggingsadviescommissie, de commissie pensioenbeheer en de commissie audit, risk & compliance. De commissies bestaan uit bestuursleden, externe deskundigen en medewerkers van het bureau. Zij werken op omschreven deskundigheidsgebieden en hebben een taak in de voorbereiding, uitvoering en monitoring van het beleid. Besluitvorming blijft geconcentreerd in de bestuursvergadering. Met deze aanpassing wil het bestuur rechtdoen aan toenemende eisen ten aanzien van competentie en deskundigheid. 12 Jaarverslag 2012

13 Bestuurszaken Het pensioenfonds heeft deelgenomen aan een onderzoek van De Nederlandsche Bank over de bestuurlijke effectiviteit. Ook heeft het bestuur, evenals in voorgaande jaren, deelgenomen aan een jaarlijkse zelfevaluatie. De uitkomsten waren voor het bestuur positief. Afgesproken is het gaan hanteren van een bestuurdersprofiel, dat zowel deskundigheidsvereisten als competenties bevat. Het bestuur zal kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden aan de hand van dit profiel toetsen. Zittende bestuursleden evalueren elkaar tegen dit profiel in de jaarlijkse zelfevaluatie onder externe begeleiding. Ook dit jaar heeft het bestuur een zelfevaluatie gehouden. Dit gebeurde aan de hand van interviews, evaluatie van twee casus en een door de bestuursleden ingevulde gedragsvoorkeurenlijst. Twee verbeterpunten kwamen naar voren: reflectie op het eigen en elkaars gedrag in de alledaagse bestuurspraktijk en het elkaar zo nodig kritisch aanspreken op het functioneren. 2. Wet-/regelgeving en pensioenregelingen Statuten en reglementen Het bestuur heeft de statuten en reglementen getoetst aan de actuele wet- en regelgeving en waar nodig op onderdelen aangepast. Dit is gebeurd in overeenstemming met de afspraken tussen de Raad van Bestuur TNO en de Ondernemingsraad. Het gaat om de volgende aanpassingen: de statutaire samenstelling van het bestuur alsmede de voordracht- en de benoemingprocedure van bestuursleden; wijziging van de grondslag voor de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspensioen; de keuze voor de ex-partner om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen; de keuze om het ouderdomspensioen gedeeltelijk uit te stellen; redactionele wijzigingen wegens het opschuiven van de ingangsdatum van de AOW en de keuze voor een AOW-overbruggingspensioen; de omzetting van het extra opgebouwd spaarkapitaal in pensioen bij het einde van de deelneming. Verslag van het bestuur Premie-, franchiseen toeslagbesluit Het bestuur heeft voor 2012 de pensioenpremie vastgesteld op 18% van de totale salarissom met een extra werkgeverspremie van 2%. Dit is de maximale premie in overeenstemming met de staffeltabel, zoals in de bijlage vermeld. De deelnemers dragen daar een deel van bij. Per 1 januari 2012 bedroeg de deelnemerspremie 11,41% van het jaarsalaris minus een premievrijevoet van Per 1 april 2012 werd het percentage verlaagd naar 11,27%. De franchise, ofwel het deel van het salaris dat niet pensioengevend is, werd per 1 januari 2012 door het bestuur vastgesteld op In het verslagjaar werden de pensioenen niet verhoogd. Het toekennen van een toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de dekkingsgraad aan het einde van het voorgaande jaar. Omdat de dekkingsgraad minder dan 110% bedroeg, heeft het bestuur overeenkomstig de in de bijlage vermelde staffeltabel geen toeslag op de pensioenen gegeven. Nieuw pensioencontract De in het vooruitzicht gestelde aanpassingen in de Pensioenwet nopen sociale partners tot het opstellen van een nieuw pensioencontract. Het bestuur heeft zich de taak gesteld mogelijke alternatieven te vergelijken. Uitgangspunt zijn de twee belangrijkste opties: het reële pensioencontract versus het aangescherpte nominale contract. Om zich daar helderheid in te verschaffen volgt het bestuur een stappenplan, waarbij het bestuur zoekt naar objectieve rechtvaardigingsgronden voor een keuze. Het tegen elkaar afwegen van de opties staat in het licht van de voorkeuren en belangen van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten werkgevers. Daartoe heeft het bestuur onder meer de ambitie geuit om komend jaar onderzoek te doen naar de risicobereidheid die deelnemers en pensioengerechtigden willen hanteren. Jaarverslag

14 Bestuurszaken 3. Financieel-technische en actuariële aspecten Evaluatie herstelplan Het bestuur heeft in 2012 De Nederlandsche Bank geïnformeerd over de ontwikkeling van de financiële positie in relatie tot het in 2009 ingediende kortetermijnherstelplan. In mei 2012 heeft het bestuur, na advies van de actuaris, de minimaal vereiste dekkingsgraad eind 2012 vastgesteld op 104,2%. Per eind 2012 bedraagt de dekkingsgraad 104,8%. Dit ligt boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en boven het niveau van het minimale herstelpad met een dekkingsgraad van 99,2%. Het is niet nodig gebleken om een korting op de pensioenen te moeten aankondigen. Het bestuur is er zich terdege van bewust dat de financiële situatie van het fonds niet florissant is. Officieel is het fonds eerst uit een onderdekking wanneer de dekkingsgraad drie aaneensluitende kwartalen meer dan 104,2% bedraagt. Ook is er nog steeds sprake van een reservetekort. Pas bij een dekkingsgraad van 114,6% is dit tekort opgeheven. Het fonds heeft tot eind 2023 de tijd om uit dit tekort te geraken. Verslag van het bestuur Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de in de evaluatie aan De Nederlandsche Bank gepresenteerde herstelpaden. Overzicht herstelplan Toelichting grafiek Bovenstaande figuur toont zowel het originele herstelpad (lichtblauwe lijn) als het verwachte herstelpad (donderblauwe gestippelde lijn). Bij de herstelpaden is uitgegaan van de ultimate forward rate per eind 2012 en een jaarlijks fondsrendement van 5%. Het minimaal haalbare herstelpad start vanuit een dekkingsgraad die zodanig bepaald is dat het herstelpad vanuit dat punt aan twee voorwaarden voldoet: a) de dekkingsgraad is voor eind 2013 hoger dan 104,2% (minimaal vereiste dekkingsgraad); b) de dekkingsgraad is voor eind 2023 hoger dan de vereiste dekkingsgraad van 114,6%. De grafiek laat het minimaal haalbare herstelpad zien per december 2012 (oranje lijn). De feitelijke dekkingsgraad per eind december 2012 van 104,8% ligt boven de minimale dekkingsgraad (99,2%). Korting is daarna echter niet uitgesloten. Indien de financiële situatie van het fonds in 2013 verslechtert, bestaat de kans dat de pensioenen alsnog moeten worden gekort. Het bestuur heeft hiervoor een crisisplan ontwikkeld. Dit crisisplan is onder andere via de Pensioenkrant gecommuniceerd met de werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden. 14 Jaarverslag 2012

15 Bestuurszaken Ontwikkeling dekkingsgraad De oorzaken en de gevolgen van de ontwikkeling in de dekkingsgraad in 2012 kunnen als volgt worden weergegeven. Overrendement 13,0% Dekkingsgraad eind ,7% Premie 0,3% Uitkering Indexatie 0,0% 0,0% Rente -4,9% Overig -3,3% Dekkingsgraad eind ,8% Toelichting Premie De ontvangen premie van 20% is hoger dan de marktwaarde van de ingekochte nieuwe pensioenaanspraken. Dit droeg 0,3% bij aan de stijging van de dekkingsgraad. De uitkeringen Bij een dekkingsgraad lager dan 100% is er voor elke uitkering meer vermogen nodig dan aanwezig is. Dit tekort is door het fonds gefinancierd. Gelet op het geringe tekort is het effect op de dekkingsgraad hier onzichtbaar door afronding. Indexatie In 2012 is geen toeslag maar ook geen korting gegeven. Er is geen effect op de dekkingsgraad. Rente Voor het vaststellen van de pensioenverplichtingen is de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. Dit is een wijziging ten opzichte van de vorig jaar gehanteerde driemaands gemiddelde swapcurve. Desondanks stegen de pensioenverplichtingen. Dit veroorzaakte een daling van de dekkingsgraad met 4,9%. Overrendement Het beleggingsrendement inclusief swap- en currency overlay bedroeg 14,8%. Door de gestegen verplichtingen was het effect van het overrendement 13,0% op de dekkingsgraad. Overig Voor een negatief effect zorgde de weer gestegen levensverwachting. Daarnaast waren er kruiseffecten in de vaststelling van het beleggingsrendement en de verplichtingen. Verslag van het bestuur Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de beleggingen, verplichtingen en de dekkingsgraad over de afgelopen vier jaar. Beleggingen en verplichtingen in mln. Actuele ontwikkeling dekkingsgraad, beleggingen en verplichtingen van het Pensioenfonds TNO vanaf september 2007 Dekkingsgraad Jaarverslag

16 Bestuurszaken Monitoring Alertheid ten aanzien van de financiële situatie blijft geboden. Het bestuur ontvangt wekelijks informatie over de ontwikkeling van de dekkingsgraad en evalueert de voortgang ervan ieder kwartaal, mede aan de hand van een herstelplanmonitor. Daarnaast is verdere studie gedaan naar de ontwikkeling van de kostendekkende premie en het herstelvermogen van het pensioenfonds. Mede in dit kader is op basis van geactualiseerde gegevens een ALM-studie en een continuïteitsanalyse uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de dekkingsgraad op lange termijn een stijging laat zien, maar dat de solvabiliteitsrisico s hoog blijven. Over een horizon van 15 jaar is de kans op een dekkingstekort 18% en de kans op een reservetekort 42%. Vooralsnog is een bijstelling van de uitgangspunten van het herstelplan echter niet nodig. Actuariële tafels Het bestuur besloot om met ingang van 31 december 2012 de pensioenverplichtingen met 1,2% naar boven bij te stellen. Reden daarvoor was de bijgestelde actuariële prognosetafels wegens de wederom gestegen levensverwachting van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Daarmee is het fonds in lijn met de regels van het Actuariële Genootschap en de eisen van De Nederlandsche Bank. Verslag van het bestuur 4. Vermogensbeheer Het vermogensbeheer heeft als doelstelling het vermogen te beleggen met een evenwichtige verhouding tussen de verwachte rendementen en de te nemen risico s. Daartoe stelt het bestuur jaarlijks van te voren een risicokader en een normportefeuille vast. Een vaste procedure wordt daarbij gevolgd met gebruikmaking van interne en externe deskundigheid. Risicokader Het bestuur zag geen mondiale veranderingen die eenduidig en significant genoeg waren om het risiconiveau ten opzichte van vorig jaar te verlagen. Verhoging van het risicobudget was eveneens niet wenselijk en is bij de bestaande onderdekking ook niet toegestaan. Het bestuur acht het accepteren van het huidig risiconiveau noodzakelijk om het vermogen verder te laten groeien. De verwachtingen van het bestuur over toekomstige rendementen blijven voor 2013 zeer gematigd. Het bestuur ziet naast het minimum herstelpad een nominale dekkingsgraad van 90% als een belangrijke ondergrens, omdat herstel vanuit een dergelijke positie zeer moeilijk is. Deze positie moet redelijkerwijs vermeden worden. Indien dit zich onverhoopt voordoet of dreigt voor te doen dan beziet het bestuur opnieuw zijn risicohouding, met in acht name van het bestaande crisisplan. Het fonds heeft de ambitie de pensioenen jaarlijks te indexeren met de algemene salarismaatregel van TNO, maar naar verwachting is slechts de helft van de door De Nederlandsche Bank veronderstelde loonstijging van 3% realiseerbaar. Op korte termijn is indexatie echter niet of nauwelijks mogelijk. Mocht een korting van de pensioenen aan de orde komen, dan wil het bestuur een omvangrijke korting ineens vermijden. Het veilig trachten te stellen van de nominale pensioenen voor de langere termijn heeft thans verre de voorkeur boven het kunnen honoreren van een indexatiemogelijkheid op korte termijn. Een substantieel herstel van de dekkingsgraad is uiterst onzeker, zodat op korte termijn de risicobeheersing gericht is op het kunnen realiseren van het herstelplan. Normportefeuille en beleggingsbeginselen Centraal in het beleggingsbeleid staat het voorzichtigheidsbeginsel. Dit houdt in dat het beleggingsbeleid wordt afgestemd op de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds. Het daartoe samenstellen van de normportefeuille binnen het vastgestelde risicokader is het meest belangrijke onderdeel van het beleggingsproces. Overwegingen daarbij zijn dat het bestuur de overtuiging is toegedaan dat verdeling van beleggingen over verschillende cate- 16 Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Jaarverslag 2011 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Datum rapport 21 juni 2012 Nummer/versie definitief Auteur Bestuur Telefoon (050) 582 9811 1 Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2013. 89ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2013 89ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Voorwoord 3 Belangrijke gegevens 4 Ahold Pensioenfonds 5 Bestuursverslag Inleiding 8 Verwachte gang van zaken in 2014 10 Resultaat en ontwikkeling

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar

Jaarverslag 2009. 85e boekjaar Jaarverslag 2009 85e boekjaar 2 Jaarverslag 2009 Belangrijke gegevens (Geldbedragen x 1 miljoen) Aantal: 2009 2008 2007 2006 2005 Deelnemers 30.423 28.799 27.010 26.867 29.589 Gewezen deelnemers 38.538

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 KERNCIJFERS 5 JAARVERSLAG Karakteristieken van het pensioenfonds Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR

Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR Stichting Shell Pensioenfonds JAARVERSLAG 2013 65STE BOEKJAAR JAARVERSLAG 2013 Contact Stichting Shell Pensioenfonds Postbus 65 2501 CB Den Haag Nederland E-mail: Internetsite: pensioenfonds@shell.com

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Stichting Pensioenfonds Xerox Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Xerox Maasheseweg 89, 5804 AB Venray bezoekadres Postbus 43, 5800 MA Venray postadres 0478 52 52 51 telefoon info@xeroxpensioenfondsen.nl

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008

STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 STICHTING PENSIOENFONDS UNISYS NEDERLAND JAARVERSLAG 2008 1-56 Inhoudsopgave 1 Karakteristieken van het Pensioenfonds 4 1.1 Profiel 4 1.2 Organisatie 4 1.2.1 Bestuur 4 1.2.2 Verantwoordingsorgaan 5 1.2.3

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later

Jaarverslag 2012. 88ste boekjaar. Vroeger of later Jaarverslag 2012 88ste boekjaar Vroeger of later 2 Inhoud Ahold Pensioenfonds 3 Belangrijke gegevens 4 Personalia 5 Bestuursverslag Voorwoord 6 Resultaat en ontwikkeling dekkingsgraad 8 Beleggingen 10

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Governance Aandacht voor goed bestuur

Governance Aandacht voor goed bestuur Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 2 Inhoud Jaarverslag Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Fondsontwikkelingen in 2011 8 Premie- en toeslagbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden.

- Doelstelling van PDN is te zorgen dat de door de werkgever met zijn medewerkers overeengekomen pensioenen betaald kunnen worden. Inhoudsopgave 1 Profiel 3 2 Persoons- en adresgegevens ultimo 2007 4 3 Kerncijfers 5 4 Verslag van het Bestuur 6 4.1 Gang van zaken in 2007 6 4.2 Organisatie in 2007 8 4.3 Financiële positie 10 4.4 Pensioenen

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie