Tegen de stroom in. jaarbericht 2012 mediaan automatisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegen de stroom in. jaarbericht 2012 mediaan automatisering"

Transcriptie

1 Tegen de stroom in jaarbericht 2012 mediaan automatisering

2

3 Tegen de stroom in jaarbericht 2012 mediaan automatisering

4

5 Inhoud Altijd in beweging 4 De bakens verzetten 8 De juiste koers 12 In control zijn 16 Stroomversnelling 20 Tegen de stroom in 24 Grensoverschrijdend 28 Bruggen slaan 32 Alle zeilen bijzetten 36 Verbinden 40 Communiceren 44 Waterstanden 48 Bedankt 54 3

6 Altijd in beweging 4

7 Stilstand is achteruitgang. Dat geldt in de wereld van de ICT, waarin veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, maar vooral ook voor de markten van de opdrachtgevers waar Mediaan voor werkt. Het is voor ons een uitdaging om hen te helpen deze veranderingen om te zetten in nieuwe successen. Tegen de stroom van moeilijke econo mische ontwikkelingen in zijn we daar in het afge - lopen jaar opnieuw in geslaagd. Door hard te werken, niet stil te vallen en voortdurend in beweging te blijven. 5

8 Altijd in beweging Dit jaarbericht van Mediaan beschrijft de resultaten en ontwikkelingen die we hebben gerealiseerd in We vertellen u graag wie we zijn, wat we doen, wat ons drijft en hoe we werken aan projecten en programma s die we voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Ondanks aanhoudend moeilijke economische omstandigheden mogen we vaststellen dat 2012 opnieuw een succesvol jaar is geweest voor ons bedrijf met een resultaat waar we trots op zijn en dat ons met voldoening vervult. Het laat zien dat professionaliteit, kwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid en het realiseren van een solide financiële positie, juist in tijden van crisis meer dan ooit hun waarde bewijzen. In dit jaarbericht schetsen we kort hoe het de ICT-branche in 2012 is vergaan, hoe Mediaan hierop heeft ingespeeld en wat de resultaten zijn. De overige onderwerpen die in dit jaar - bericht aan de orde komen zijn onder andere missie en visie; klant- en medewerkerstevredenheid; hoe wij de bakens verzetten om de juiste koers te kunnen volgen; de inrichting van onze processen; publicaties en maatschappelijke betrokkenheid. We besluiten dit jaarbericht met een hoofdstuk met kengetallen. Tegen de stroom in is de titel en het motto dat we voor dit jaarbericht 2012 hanteren. Hoewel de economische omstandigheden en de ontwikkelingen in de marktsector in het verslagjaar onzeker zijn, de bestedingen en het consumentenvertrouwen verder teruglopen en de spanningen op de huizenmarkt fors toenemen, heeft Mediaan ondanks alle tegenwind opnieuw positieve resultaten geboekt. De marsroute naar bestendiging daarvan is daarom nog fermer uitgezet: in 2012 hebben we naast ons zusterbedrijf in Duitsland een vestiging geopend in Brussel. Ook zijn de voor bereidingen gestart voor Mediaan Amsterdam. Dit laat zien dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We zijn ervan overtuigd dat het tempo waarin we werken omhoog moet en dat we scherper aan de wind moeten zeilen dan we ooit hebben gedaan. Technische en economische ontwikkelingen, internationalisering, veranderende arbeidsmarkten, informatietechnologie en nieuwe vormen van marketing en sales (mede door de opkomst van mobile devices en social media) dwingen ons en onze klanten bovendien tot vergaande innovaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om web-toepassingen, kantoorautomatisering, (maatwerk)applicaties, 6

9 bedrijfs processen in back en front office en om de competenties van management en medewerkers. Als specialisten in informatie- en communicatietechnologie zijn wij in staat om ICT -toepassingen aan te reiken die een brug slaan naar hun business. Meer dan ooit maken we daarom extra werk van innovaties in onze producten en diensten. Reinventing your business is tenslotte niet alleen het adagium voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onze eigen onderneming. De transitie die we in deze turbulente tijden door - maken daagt ons uit om blijvend na te denken over de te volgen koers, de gevolgen die dat voor onze klanten heeft en hoe wij hen kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Om het motto van dit jaarbericht op treffende wijze te kunnen illustreren, hebben wij gebruik mogen maken van tot de verbeelding sprekend en karakteristiek fotomateriaal. De bedrijven en organisaties die ons dit ter beschikking stelden beheren de stromen, beken, rivieren en andere waterlopen aan beide zijden van de Limburgse grens. Wij zijn hen bijzonder erkentelijk voor de hulp die zij ons hebben geboden. Wij identificeren ons graag met hen, omdat ze de bedrijfs - filosofie en de cultuur van ons bedrijf in hun foto s op voortreffelijke wijze weerspiegelen. Een digitale versie van het Jaarbericht 2012 staat op onze website Léon Beerendonk 7

10 De bakens verzetten 8

11 Medianers zijn ondernemende specialisten met ambitie, vakmanschap en een goed netwerk. En vooral: gepassioneerde medewerkers met verstand van zaken van de business van onze klanten. Zij slagen erin om de uitdagingen van de sterk veranderende wereld om ons heen aan te gaan en die om te zetten in innovatieve producten en diensten. Zij willen altijd beter, vergaren voortdurend nieuwe kennis en delen die graag met anderen. Medianers hebben zelfvertrouwen en zijn een autoriteit in hun vakgebied. In het contact met hun klanten denken en handelen zij kritisch en proactief en doen er alles aan om op tijd de bakens te verzetten. 9

12 De bakens verzetten Wie wereldwijd de trends volgt op het gebied van ICT kan vaststellen dat we aan het begin staan van een omvangrijke transitie naar een nieuwe werkelijkheid. Was er tot nu toe een duidelijk onderscheid tussen de aandachtsgebieden hardware (o.a. Apple, Samsung) en technische infrastructuur (bijv. HP, Cisco), software (o.a. SAP, Oracle, Huawei) en internet (bijv. Google, Amazon), Io.a. CT-providers (IBM, Atos Origin, Cap Gemini) en telecomproviders (o.m. Vodafone, Deutsche Telekom), de jongste ontwikkelingen laten zien dat individuele marktpartijen in snel tempo naar elkaar toegroeien en voorwaarts en achterwaarts integreren. Wie als winnaars uit deze convergentieslag tevoorschijn komen is op voorhand niet voor - spelbaar. De eerste tekenen wijzen er echter op dat dit mogelijk de leveranciers van softwarepakketten zijn, bijv. SAP en HuaWei. De motor achter deze internationale transitie is de sterke opkomst van cloudtoepassingen en Software as a Service (SaaS), ook wel Software on Demand genoemd. Zij ondersteunen in hoge mate gestandaardiseerde applicaties en zijn daardoor relatief goedkoop in aanschaf, implementatie en gebruik. Zij krijgen steeds meer het karakter van commodities en zijn beschikbaar als stroom uit de muur ten behoeve van klant- en bedrijfsprocessen, ondersteunende applicaties, kantoorautomatisering of technische infrastructuur (hardware, opslag, netwerk, capaciteit). Nieuwe werkelijkheid De aandacht van bedrijven was in het verleden vooral gericht op backoffice-processen met als focus het realiseren van meer efficiëntie en het besparen van kosten. Hierbij was tot nu toe altijd een belangrijke rol weggelegd voor de eigen ICT-afdeling van de onder neming. Onder invloed van de nieuwste ontwikkelingen worden deze backofficeprocessen steeds vaker ondersteund door oplossingen uit de cloud. De aandacht verschuift hierdoor richting de frontoffice en klantprocessen met als belangrijkste aandachtspunten vergroting van omzet en marge, een real time online en multichannel aanpak, het gebruik van webapplicaties en portals, de inzet van social media en customer relation management en verander-, security-, privacy- en identitymanagement. Bedrijven gaan in dit veranderingsproces in hun backoffice- en frontofficeprocessen meer en meer voorbij aan de traditionele IT-afdeling binnen het eigen bedrijf. Zij kopen liever rechtstreeks gestandaardiseerde en goedkopere integrale (cloud)toepassingen in bij externe pakket - leveranciers. Deze toepassingen ondersteunen de innovatieve en uniforme werkprocessen in 10

13 front office en waar nodig ook in backoffice. De gekozen externe pakketleveranciers zorgen in de toekomst niet alleen voor de integratie van de noodzakelijke systemen, maar leveren tevens de technische infrastructuren. Bedrijven worden door de toename van deze uitbestedingen gedwongen tot een strakke regievoering op deze veranderprocessen; tot kostenbewust inkoopmanagement; tot het inrichten van een duidelijke architectuur (o.a. producten en diensten, bedrijfsprocessen, de eigen organisatie, ICT) en tot het strikt managen van de vraag naar eigen ICT-support van de eigen organisatie. Deze nieuwe werkelijkheid impliceert dat er steeds minder werk overblijft voor ICT-providers die zich uitsluitend bezig houden met systeemintegratie. De afhankelijkheid van opdracht - gevers t.o.v. deze systeemintegratoren neemt immerssterk af. Dat slaat de bodem weg onder een verdienmodel dat zij jarenlang hebben gehanteerd. Paradigma shift Voor Mediaan is dit alles reden om de bakens te verzetten. We doen minder zaken met ICTafdelingen binnen organisaties en ondernemingen, in plaats daarvan rechtstreeks en meer met de business-verantwoordelijken bij bedrijven. Omdat wij als geen ander integraal het speelveld overzien en begrijpen wat de gevolgen van de actuele ontwikkelingen zijn voor bedrijven en organisaties, kunnen we hen helpen om binnen de paradigma shift die zich momenteel voordoet de juiste keuzes te maken. In combinatie met de stand van zaken in de internationale economie, gewijzigde concurrentieverhoudingen, een om zich heen grijpende financiële en bankencrisis en vergrijzing van de bevolking vraagt dit op alle fronten om nog scherper en alerter acteren en om fundamentele koerswijzigingen, in het bijzonder op het terrein van marketing, sales en services. Meer dan ooit tevoren hebben opdrachtgevers behoefte aan werkende bedrijfsoplossingen in plaats van technologische hoogstandjes. Oplossingen die hen helpen overleven, sterker nog: die hen in staat stellen zich te onderscheiden bij hun klanten. Het vergroten van omzet en marge en het realiseren van kostenreducties zijn daarbij de belangrijkste speerpunten. De ingrijpende veranderingen die zich voltrekken - in combinatie met de huidige status van de economie, internationale ontwikkelingen wereldwijd op tal van terreinen en een steeds heviger concurrentie vereisen extra commerciële slagkracht en nog meer ondernemerschap. Om ook in de nieuwe werkelijkheid onze klanten van dienst te kunnen zijn, heeft Mediaan zich in Nederland, België en Duitsland versterkt op het terrein van marketing, sales en services. Leven lang leren Vanzelfsprekend heeft dit alles gevolgen voor de kenniswerkers die bij Mediaan actief zijn: mensen van alle leeftijden, vakgebieden en disciplines, medewerkers bovendien die een leven lang blijven leren. Alleen met de juiste houding, mentale instelling en basiscompetenties kan deze medewerker de weg afleggen die wij hem vragen te bewandelen. Waar nodig en noodzakelijk zal Mediaan hem daarbij faciliteren met opdrachten in topprojecten bij topklanten, innovatieve opleidingen, seminars, trainingen en specialisaties. Employability op de lange termijn is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Door hem maximaal te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden te scheppen, stelt Mediaan hem graag in staat die te nemen. 11

14 De juiste koers 12

15 ICT gaat hand in hand met het succes van bedrijven, overheden en organisaties. Zowel in de ontwikkeling van producten en diensten als in de realisatie van een adequate bedrijfsvoering speelt ICT de hoofdrol. Het is onze missie om vanuit die visie de juiste doorbraken te realiseren in de bedrijfsprestaties van onze klanten. Vanuit het streven hen maximaal te faciliteren, werken wij aan de realisatie van duurzame en strategische oplossingen van de hoogste kwaliteit. Zodat onze klanten de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 13

16 De juiste koers Mediaan is een onafhankelijk, internationaal opererend bedrijf, opgericht in 1969 en actief in ICT sinds Bij Mediaan zijn 75 medewerkers actief. Inclusief extern personeel zijn er dat in 2012 gemiddeld 90. Het hoofd - kantoor is gevestigd in Heerlen, onze (zuster)bedrijven opereren vanuit Düsseldorf (D), Brussel (B) en Amsterdam. Op middellange termijn overwegen we een vestiging te openen in het zuiden van Duitsland (München). Mediaan is ISO 9001 gecertificeerd, onze D&B Rating is 2A1 ( AAA ). Visie en missie ICT levert een onmisbare bijdrage aan het succes en het voortbestaan van ondernemingen, overheden, instellingen en organisaties. In de ontwikkeling van producten en diensten, in klant-, bedrijfs- en productieprocessen, maar ook in de algemene bedrijfsvoering, HRM en het management speelt informatietechnologie een niet te onderschatten kritieke hoofdrol. Mediaan wil door het gebruik van informatietechnologie opdrachtgevers helpen hun toekomst duurzaam veilig te stellen en de voorsprong op hun concurrenten te behouden. De mate waarin we hierin slagen is de beste graadmeter voor de kwaliteit en de effectiviteit van onze dienstverlening. Klanten en activiteiten Mediaan werkt sinds 1984 voor onder andere telecom- en energiebedrijven, verzekeraars, banken en bedrijven in het MKB. Ook onderwijs en gezondheid zijn sectoren waarin wij actief zijn. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het renoveren en vernieuwen van hun bedrijfsprocessen en applicaties. Wij zijn hen van dienst met adviesdiensten zoals Boardroomconsultancy; Programma- & Projectmanagement; Architectuurontwerp; Verander- & Implementatie management; Businessmetrics met kwantitatieve analyses en advies. Daarnaast bieden wij oplossingen aan, bijv. de selectie, migratie, totstandkoming en implementatie van ICT-toepassingen die een relatie hebben met hun bedrijfsprocessen en automatisering (bijv. op het gebied van Oracle, Microsoft, Business Intelligence, SharePoint, apps, portals, social media). Tevens ontwikkelen wij voor onze opdrachtgevers maatwerksoftware waarmee zij zich onderscheiden bij hun klanten. Wij garanderen dat we dit realiseren tegen een vooraf afgesproken prijs, kwaliteit en levertijd. Wij doen dit in ingrijpende innovatie- en renovatieprojecten die gevolgen hebben voor de 14

17 producten en diensten, klant- en bedrijfsprocessen en verdienmodellen van onze klanten. De projecten die wij doorvoeren leiden tot omzet- en margeverhoging en/of tot kostenreducties. Europa als marktgebied Met Brussel heeft West-Europa na Washington het tweede grootste gouvernementele administratieve centrum ter wereld en met onder andere Île de France, Scandinavië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland zijn er sterke economische en technologische topregio s vertegenwoordigd uit de internationale top 15. En hoewel wij er niet vanuit gaan dat de Europese economie op het niveau van weleer terugkeert, zijn wij er ook van overtuigd dat op de lange termijn Duitsland, België en Nederland hun vooraanstaande rol in Europa blijven spelen. In het bijzonder geldt dit voor de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen met Düsseldorf als internationale hotspot; voor de steden München in Beieren en Stuttgart in de deelstaat Baden Württemberg en voor de agglomeraties rond Brussel, Amsterdam en Rotterdam. Onze internationale aanwezigheid en activiteiten stellen Mediaan in staat om met succes in de toekomst actief te blijven in Noordwest-Europa. Zij leiden bovendien tot een betere risicospreiding, meer groei en extra ontplooiingskansen voor onze eigen kenniswerkers. Brainport 2020 In Nederland gaat onze aandacht uit naar drie mainports: Airport (regio Amsterdam), Seaport (Rotterdam) en Brainport (Eindhoven) in het zuidoosten van Brabant en Limburg. Brainport is van deze drie nationale regio s de grootste speler op het gebied van export (79 miljard) en private R & D-uitgaven (3,3 miljard). Het programma Brainport 2020 moet Zuidoost-Nederland binnen tien jaar een top 10-positie opleveren in de meest succesvolle economische en technologische topregio s wereldwijd en een top 3-positie in West-Europa. 15

18 In control zijn 16

19 Iedereen weegt bij het nemen van beslissingen risico s af. Het is een wezenlijk aspect van het ondernemen. Om die risico s beheersbaar te houden hebben werknemers, klanten en leveranciers het liefst van doen met een integere en betrouwbare partner die zijn interne processen op orde heeft, die aantoonbaar in control is en maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Kloppende cijfers alléén volstaan daarbij al lang niet meer. Onze opdrachtgevers vragen steeds meer inzicht in de wijze waarop wij onze onderneming leiden en besturen en hoe wij de processen borgen om de kwaliteit te managen die wij leveren. 17

20 In control zijn Mediaan hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat initieel is ontwikkeld in de periode en dat in de daarop volgende jaren is doorontwikkeld. Diverse processen en kritieke prestatie indicatoren (KPI s) zijn in die voorbije periode gewijzigd als gevolg van veranderende inzichten, ontwikkelingen in de markt, wijzigingen in het producten- en dienstenportfolio en als gevolg van verbetervoorstellen uit de jaarlijkse externe ISO 9001-audits. Het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn huidige vorm levert een aantoonbare bijdrage aan het realiseren van deze doelstellingen in het bijzonder en aan de kwaliteit van de bedrijfs voering van Mediaan in zijn algemeen. De management review is als onderdeel van dit kwaliteits managementsysteem een goed instrument voor kennisdeling en ondersteunt en bevordert het collectieve geheugen van Mediaan (historie, trends, kennisbank). ISO 9001 De ISO 9001-herbeoordeling door Certiked (Rotterdam) heeft in het voorjaar van 2012 voor Mediaan geen specifieke aanmerkingen of tekortkomingen opgeleverd. Het onderzoek spitste zich toe op de onderdelen Beleid; Organisatie; Primaire processen; Resultaten; Mensen en Hulpbronnen. Net als in 2011 is vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Mediaan transparant, gestructureerd en binnen de organisatie goed bekend is. De in het kader van het kwaliteits - managementsysteem geïntroduceerde instrumenten, zoals de management review, kwaliteitsdoelstellingen en prestatie-indicatoren, zijn volledig geïntegreerd in de beleidscyclus. Het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem gebeurt adequaat en consciëntieus. Dat is onder andere terug te zien in de wijze waarop proces beschrijvingen worden aangepast aan veranderde werkwijzen en hoe interne en externe audits worden voorbereid. Bij Mediaan is sprake van een volwassen kwaliteitsmanagementsysteem. Waar ISO 9001 geldt als de basis voor de beheersing van de bedrijfsprocessen, gebruikt Mediaan het EFQM-model dat zich richt op duurzame excellentie voor de besturing van de organisatie in bredere zin. De aandacht voor de omgeving valt hierin op. Vanuit de overtuiging iets terug te willen doen voor de maatschappij, wordt een deel van het bedrijfskapitaal gereserveerd voor regionale sponsoring van studenten, sporters en sociaal-culturele initiatieven. 18

21 Certiked stelt vast dat als Mediaan besluit iets te doen, dit gebeurt met passie en overgave. Als de toegevoegde waarde van activiteiten niet wordt ingezien, wordt er geen energie in gestopt. Met deze kritische grondhouding borgt Mediaan dat de organisatie de juiste dingen blijft doen. Tijdens het onderzoek is, op basis van de gemaakte afspraken tijdens het onderzoek van 2011, bijzondere aandacht besteed aan Service Level Agreements (SLA) tussen Mediaan en haar klanten. Vastgesteld is dat deze SLA s op adequate wijze worden afgesloten en gemonitord. Maart 2013 De uitkomsten van het Certiked-onderzoek 2012 met betrekking tot de eisen voor de ISO certificering laten opnieuw geen aanmerkingen of tekortkomingen zien. Voor de vierde maal op rij. Volgens Certiked is dat uniek in Nederland. De conclusie die uit het onderzoek wordt getrokken is dat Mediaan beschikt over een volwassen kwaliteitssysteem. De onderzoekers beschouwen dit niet als vanzelfsprekend. Zij stellen vast dat Mediaan blijk geeft van discipline in het beheer van haar kwaliteitssysteem. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een adequaat beheer van het kwaliteitshandboek, het consequent uitvoeren van interne audits en de volledigheid van het samenvoegen van informatie ten behoeve van de management review. Het onderzoek stelt tevens vast dat de strategie van Mediaan op een juiste wijze een vervolg krijgt op het operationele niveau. Mediaan heeft haar ambities vastgelegd in een helder beleidsplan. Op de realisatie hiervan wordt door het management aantoonbaar en consistent gestuurd. Dit is onder andere af te leiden uit de jaarplannen op afdelingsniveau, de bekendheid van medewerkers met de ambities van Mediaan en de wijze waarop de voortgang van de doelstellingen wordt gemonitord. Over Certiked Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties, op het gebied van management - systemen en deelaspecten daarvan: kwaliteitsmanagement, risicomanagement, kennismanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, planning & control. Certiked maakt deel uit van Lloyd's Register Nederland B.V. Meer informatie: 19

22 Stroom versnelling 20

23 ICT raakt het hart van iedere onderneming. Eigen servers en harde schijven op de werkvloer raken daarbij meer en meer in onbruik. Online ondernemen, werken in de cloud, SharePoint, social CRM, warehouses, security, privacy en identitymanagement zijn daarin belangrijke trefwoorden Is opnieuw een jaar van stroomversnellingen dankzij talloze technologische innovaties. Het gebruik van mobile devices als smartphones en tablets blijft explosief groeien. Hetzelfde geldt voor de online sociale netwerken waar mensen deel van uitmaken. Wie nu buiten de boot valt, dreigt te kapseizen en gaat misschien wel voorgoed kopje onder. 21

24 Stroomversnelling Nederland wordt in 2012 geconfronteerd met een krimpende economie. Ook de bestedingen aan ICT dalen. De Nederlandse ICT-markt laat een wisselend beeld zien. Bepaalde deelsegmenten, bijvoorbeeld applicatiesoftware, maken een gezonde groei door, terwijl bestedingen in deelsegmenten als consultancy flink zijn gedaald. In zijn geheel wordt er in ,6 procent minder aan ICT besteed dan een jaar eerder. De totale bestedingen komen hierdoor uit op 29,7 miljard euro. Daarmee bedragen de bestedingen ongeveer 5 procent van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product van 603 miljard euro (CPB, 2013). Het herstel van de ICT-markt dat in 2010 en 2011 plaatsvond heeft zich in 2012 niet weten door te zetten. Ondanks een lichte krimp presteert de ICT-branche wel beter dan de gehele Nederlandse economie. Naar verwachting zullen de bestedingen in 2013 op hetzelfde niveau blijven als in Het economische vertrouwen van de ICT-branche samengesteld uit reacties op de indicatoren omzet, winst en werkgelegenheid - is hoger dan het economisch vertrouwen van de hele zakelijke dienstverlening zoals gemeten door het CBS. Het vertrouwen van de branche piekt in het tweede kwartaal van 2012, om in het derde kwartaal snel en het vierde kwartaal langzamer te dalen. (Bron: ICT Marktmonitor 2012). Ernst & Young In de sector productie/industrie laat het ICT-budget volgens Ernst & Young een lichte groei zien, terwijl het budget in de sector dienstverlening nagenoeg stabiel blijft. Handel/distributie daarentegen vertoont een duidelijk afwijkend en negatief beeld. In deze sector dalen de bestedingen aanmerkelijk. Het historisch lage consumentenvertrouwen is een van de belangrijkste oorzaken. Bedrijven met meer dan 500 werknemers bezuinigen in 2012 op hun ICT-uitgaven. De budgetten van deze grote ondernemingen dalen vanwege de kostenreductieprogramma s die zij doorvoeren. Alleen middelgrote bedrijven investeren nog in ICT. Wel is er een toename zichtbaar in de bestedingen aan hardware. Bij veel bedrijven is het besef er dat het niet langer verantwoord is om vervangingsinvesteringen langer uit te stellen. Ten slotte laat de vraag naar interne ICT ers een daling zien, hoewel driekwart van de bedrijven er in 2012 nog in slaagt om de omvang van de eigen ICT-afdeling op peil te houden. De daling in de vraag naar externe ICT ers houdt in 2012 aan. 22

25 ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau stelt vast dat de omzet van softwareontwikkelaars en andere dienstverleners in 2012 met 2% krimpt. Teruglopende investeringen bij bedrijven en bezuinigingen bij de overheid zorgen voor aanhoudende druk op de omzet van de sectoren software en dienstverlening. Met name het consultancywerk heeft duidelijk te kampen met moeilijke omstandigheden. Er is sprake van neerwaartse druk in de tarieven, terwijl ook de vraag naar consultants sterk afneemt. In Nederland vinden in 2012 talloze reorganisaties plaats bij de grotere ondernemingen in de ICT-sector. Als gevolg daarvan worden bij Cap Gemini, Ordina, Logica, Getronics en HP samen ongeveer 2000 arbeidsplaatsen geschrapt. Aan oudere medewerkers wordt gevraagd om een percentage van hun salaris in te leveren om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden. Desondanks is er op sommige fronten sprake van een tekort aan ICT-ers. Het gaat daarbij om hoog opgeleid personeel t.b.v. mobiele apps, cybercrime en security, cloudoplossingen en business intelligence. Ondanks moeilijke marktomstandigheden liggen hier dus groeikansen. Gartner Het internationale onderzoeks- en adviesbureau Gartner ziet 2012 als een pessimistisch jaar voor ICT-uitgaven. Die dalen in West-Europa met 5,9 procent, in de hele EMEA-regio met 3,6 procent. Gartner voorziet een lichte groei in Europa in 2013 en extra groei in omzet en banen als de nieuwste technologische ontwikkelingen (cloud computing, social media, Big Data) worden gecombineerd. De stormachtige ontwikkeling van software en de verkoop van mobiele devices (smartphones, tablets, notebooks) bevinden zich in een stroomversnelling en doen het in 2012 het beste volgens Gartner. Die groei zet door: in 2016 zal tweederde van alle werknemers een tablet of een smartphone gebruiken tijdens en voor zijn werk. Dat betekent extra kansen voor software - leveranciers, omdat zij hun applicaties dienen aan te passen voor mobiele platforms. 23

26 Tegen de stroom in 24

27 Gezonde vissen zwemmen tegen de stroom in, dode vissen drijven met de stroom mee. Deze uitdrukking symboliseert de Mediaan-mentaliteit. Niet passief meedrijven met de golven, maar actief stroomopwaarts zwemmen, het oog gericht op de kansen en mogelijkheden die we onze opdrachtgevers kunnen aanreiken zonder de bedreigingen uit het oog te verliezen. Dat we goede resultaten behalen in tijden wanneer het anderen tegenzit, danken wij aan een consistente strategie door de jaren heen. Gericht op con - tinuïteit en niet op het behalen van korte termijnsuccessen. 25

28 Tegen de stroom in Het jaar 2012 gaat de geschiedenisboeken in als een crisisjaar. De groei van het Bruto Nationaal Product neemt af. De bestedingen van de overheid en de consumenten zijn substantieel minder, evenals de investeringen van bedrijven. Het bruto binnenlands product is gezakt naar het niveau van 2008, het aantal banen naar het niveau van De koopkracht is verslechterd en de werkloosheid neemt toe. De Nederlandse arbeids- en woningmarkt zitten op slot en banken verlenen mondjesmaat kredieten aan bedrijven en consumenten. Het in 2012 aangetreden kabinet profileert zich vooral door in grijpende bezuinigingen en aanzienlijke lastenverzwaringen. De economie met in haar kielzog de ICT-markt in Nederland, blijft dan ook kwakkelen zonder zicht op substantieel herstel. Mediaan heeft, ondanks moeilijke economische omstandigheden, over 2012 goede zwarte cijfers behaald en gaat daarmee niet voor het eerst in haar bestaan tegen de stroom in. Ook de resultaten in Duitsland zijn uitstekend: 2012 was een topjaar v.w.b. bruto en netto omzet. In Nederland zijn in 2012 binnen Architectuur & Management (A&M) diverse projecten gestart: o.a. bij XS4ALL (KPN): het inrichten van een nieuwe orderstraat; bij Vebego (1,1 miljard omzet, medewerkers): het invoeren van standaarden bij Corporate IT en het selecteren, contracteren en implementeren van een nieuwe technische infrastructuur; en bij Heuts (Nederlands nr. 3 grossier in automaterialen): strategische heroriëntatie op de inrichting van front- (web sales), mid- en back office). Voor Aevitae is in 2012 door Informatisering & Automatisering (I&A) de Zorg app opgeleverd en is de dienstverlening uitgebreid met inter action design. Bij Eneco en Cofely zijn Functie Punt Analyse (FPA) projecten uitgevoerd. En in een artikel in het vakblad Informatie wordt de systeemontwikkeling van Mediaan als Best in Class gekwalificeerd. De door Mediaan ontworpen en gebouwde Client Export applicatie wordt door de Dienst ICT van het ministerie EZ als hét voorbeeld project genoemd voor wat betreft het gebruik van FPA bij systeemontwikkeling en -beheer. Mediaan krijgt sinds 12 jaar onafgebroken van Dun & Bradstreet de 2A1 (AAA) status voor haar kredietwaardigheid. De basis voor deze solide financiële positie wordt gevormd door continuïteit: een sterk en groeiend klantenbestand en een solide groep hoog opgeleide medewerkers in 26

29 combinatie met een producten- en dienstenportfolio met een hoge toegevoegde waarde. Op 3 oktober 2012 is Mediaan België officieel van start gegaan in Brussel, een nieuwe stap in de strategie van internationalisering. In de Randstad is sinds eind 2012 een kwartiermaker gestart met de voorbereidingen voor een vestiging in Amsterdam. In de Brainportregio (Brabant en Limburg) moet groei worden gerealiseerd door het verwerven van opdrachten bij grotere bedrijven. Om dit te realiseren is eind 2012 een extra salesmanager aangetrokken. 29% Van de Medianers werkt in 2012 langer 20 jaar bij Mediaan, 53% langer dan 10 jaar en 70% langer dan 5 jaar. In 2012 vieren 4 medewerkers een jubileum, samen goed voor 87,5 jaar Mediaan. In 2012 is geïnvesteerd in nieuwe mensen (5) en opleidingen voor de bestaande bezetting. Dat levert o.a. nieuwe.net, Prince 2 en HTML5-certificeringen op, evenals de kwalificatie tot Microsoft Certified Gold Partner. In 2012 is in eigen beheer een kennisbeheersysteem ontwikkeld. In 2012 raakt Mediaan het keurmerk TOP ICT Werkgever van CRF kwijt omdat de minimale bedrijfs omvang voor deelnemers werd verhoogd naar 250 medewerkers. De ISO 9001 herbeoordeling levert voor de vierde keer op rij het maximale resultaat op: geen aanmerkingen. Door de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit is Mediaan genomineerd voor de Innovation Award 2012 (uit meer dan 4300 benaderde bedrijven). Dat levert uiteindelijk een eervolle derde plaats op. Resultaat Het geconsolideerde resultaat van Mediaan Nederland, MediaanABS Deutschland GmbH en MediaanABS België over 2012 is als volgt. 2012* 2011* Netto omzet ME ME Kostprijs omzet ME ME Bruto marge ME ME Kosten ME ME Bruto resultaat ME ME Baten en lasten ME ME Resultaat voor VPB ME 01,86 ME Belastingen ME ME Deelnemingen ME ME Resultaat na VPB ME ME * x 1 miljoen Verschil gerealiseerde resultaten voor/na Vennootschapsbelasting (VPB) : - In 2012 hebben we zowel in NL als in DE de hoogste bruto marge ooit gerealiseerd; - Daarnaast hebben we in 2012 fors geïnvesteerd in vergroting van onze commerciële slagkracht en ons ondernemerschap in NL, DE en BE in combinatie met reserveringen m.b.t. het verder klaar maken van Mediaan NL, DE en BE voor de toekomst. 27

Kwaliteit uit Limburg

Kwaliteit uit Limburg Kwaliteit uit Limburg jaarbericht 2011 mediaan automatisering Kwaliteit uit Limburg jaarbericht 2011 mediaan automatisering Inhoud Kwaliteit uit Limburg 5 Mensen met passie maken het verschil 9 Profiel,

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie!

Jaarverslag 2010. pure retail, onze ambitie! Jaarverslag 2010 pure retail, onze ambitie! Euretco BV Euretco werkt anno 2011 samen met zo n 1.400 zelfstandige ondernemers en franchisenemers, die tezamen bijna 1.900 winkels exploiteren in de sectoren

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

DE FINANCE PROFESSIONAL

DE FINANCE PROFESSIONAL #3 / oktober 2012 / FM.NL TEAM LEASEPLAN MENSEN ZIJN BELANGRIJKSTE ASSETS TOP 10 WERKGEVERS WAT ZOEKEN ZIJ IN FINANCIALS? JONGE TALENTEN 7 STAPPEN NAAR TOPCARRIÈRE IN FINANCE DE FINANCE PROFESSIONAL FINANCE

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Uitgebreide analyse van cybercrime

Uitgebreide analyse van cybercrime Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT connected enterprise www.it-executive.nl, www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES + BTG THEMADAG 14 en 15 mei 2013

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

nnual Jaarverslag 2009

nnual Jaarverslag 2009 nnual urius eport 9 Jaarverslag 2009 3 Inhoud 1 Brief van de CEO 5 2 Qurius in het kort 6 2.1 Profiel 6 2.2 Visie en Missie 6 2.3 Strategie 7 2.4 Highlights 2009 8 2.5 Vijfjarenoverzicht 8 2.6 Directie

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie