Examenreglement Marne College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Marne College 2015-2016"

Transcriptie

1 Examenreglement Marne College VMBO Aangepast op na wetswijziging tav de rekentoets betreffende hoofdstuk 9.2 1

2 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers 4.6 Beroepen tegen cijfers 4.7 Herkansing 4.8 Afsluiting schoolexamen 4.9 Overige bepalingen 5. Centraal examen 5.1 Algemeen 5.2 Gang van zaken tijdens het centraal examen 5.3 Digitale centrale examens KB en BB 6. Afwijking wijze van examinering 7. Absentie 8. Onregelmatigheden 8.1 onregelmatigheden door de kandidaat 8.2 onreglematigheden dor de school 8.3 procedure nav geconstateede onregelmatigheden 9. Uitslag 9.1 Eindcijfer eindexamen 9.2 Vaststelling uitslag 9.3 Herkansing centraal examen 10. Diploma en cijferlijst 11. Certificaten 12. Geheimhouding 13. Spreiding examen 14. Slotbepalingen 2

3 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. In dit besluit worden de wettelijke regelingen genoemd die gelden voor de wijze waarop het examen wordt afgenomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het onderscheid tussen schoolexamen en centraal examen, om de wijze waarop de cijfers uitgedrukt worden en om de gang van zaken als er onregelmatigheden bij het afnemen van het examen worden geconstateerd. Het volledige examenbesluit ligt ter inzage bij de administratie van de school en is ook te raadplegen via Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.3 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 3

4 2. BEGRIPSBEPALINGEN Bevoegd gezag: Centraal Praktisch Examen Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) Centraal schriftelijk examen (CSE) Commissie van Beroep Eindexamenbesluit Examen Examencommissie Het bestuur van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Zuid-West Fryslân Een landelijk geregeld praktisch onderdeel in het kader van het centrale eindexamen vmbo GT (voor het vak BTE) Een landelijk geregeld schriftelijk en praktisch onderdeel in het kader van het Het examen dat plaatsvindt volgens door het College voor Examens (CvE) vastgestelde en landelijk genormeerde voorschriften Commissie waarbij een kandidaat in beroep kan gaan tegen een beslissing van de Het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. Dit besluit bevat voorschriften voor Het geheel van centraal examen en schoolexamen De commissie die zorgt voor de juiste afwikkeling van het examen. Examendossier Een dossier dat bestaat uit alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze in de Examinator Degene die is belast met het afnemen van het examen en de correctie/beoordeling Examenjaren De jaren waarin het examen wordt afgenomen voor het vmbo zijn leerjaar 3 en Examensecretaris Het personeelslid dat belast is met het toezicht op de organisatie en de uitvoering Kandidaat Een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. Portfolio Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Rector Schoolexamen (SE) Schoolleiding Afdelingsleider Toetsen Wet Vakoverstijgend onderdeel van het schoolexamen vmbo BB en KB Het overzicht van de examenonderdelen die in het kader van het schoolexamen De directeur van de school Elk examenonderdeel dat is opgenomen Programma van Toetsing en Afsluiting Rector en de afdelingsleiders Voorzitter en direct leidinggevende van een onderwijsafdeling, belast met o.a. de Alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) 4

5 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 3.1 Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een examen af te leggen. 3.2 Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma bepaald is - een centraal examen. 3.3 De examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het examen af. 3.4 De rector wijst personeelsleden aan als secretaris van het examen. Deze examensecretarissen regelen in nauw overleg met de schoolleiding alle aangelegenheden die het examen betreffen. 3.5 De rector stelt een examencommissie in die zorgt voor de juiste afwikkeling van het examen. De commissie bestaat uit de rector, de secretaris van het examen en de afdelingsleider van de leerling voor wie het examenreglement geldt. De examencommissie neemt in voorkomende gevallen beslissingen t.a.v. onregelmatigheden en klachten. 3.6 Het examenreglement met het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor het betreffende leerjaar wordt vóór 1 oktober kenbaar gemaakt aan de leerlingen door plaatsing op de website van de school. 5

6 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma van toetsing en afsluiting In het PTA staat een overzicht vermeld van de toetsen van het schoolexamen van dat leerjaar, inclusief een omschrijving van de te toetsen leerstof het moment waarop of de periode waarin de toets plaatsvindt de wijze waarop getoetst wordt de herkansbaarheid de weging van het resultaat voor het eindcijfer van het schoolexamen Het schoolexamen bestaat uit een of meer van de volgendeexamenonderdelen a. mondelinge toetsen met gesloten en/of open vragen b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen c. praktische opdrachten (PO) d. handelingsdelen (HD) e. sectorwerkstuk (vmbo GT) f. portfolio (vmbo BB en KB) Nadere toelichting bij de examenonderdelen Mondelinge toetsen met gesloten en / of open vragen Onder mondelinge toetsen met gesloten en/of open vragen verstaan we toetsen die door de examinator bij leerlingen individueel of in een groepje mondeling worden afgenomen. Schriftelijke toetsen met gesloten en / of open vragen Onder schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen verstaan we toetsen die door de examinator bij alle leerlingen van een leerjaar schriftelijk worden afgenomen. Luister- en kijktoetsen worden beschouwd als schriftelijke toetsen met open en/of gesloten vragen. Praktische Opdracht Opdracht waarbij (algemene)vaardigheden en toepassing van kennis van een bepaald vak worden getoetst en die wordt beoordeeld met een cijfer Handelingsdeel Opdracht waarbij (algemene) vaardigheden van één of meer vakken in een min of meer complexe situatie worden getoetst en die met ten minste een voldoende dient te worden beoordeeld. Sectorwerkstuk (vmbo GT) Een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in de desbetreffende sector. Het werkstuk dient met minimaal een voldoende beoordeeld te worden. De schoolspecifieke eisen worden tijdig door de school aan de kandidaten bekend gemaakt. Portfolio (vmbo BB en KB) Verzameling van gemaakte opdrachten en prestaties. Het portfolio dient met minimaal een voldoende beoordeeld te worden. De schoolspecifieke eisen worden tijdig door de school aan de kandidaten bekend gemaakt Hulpmiddelen Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door het CvE is toegestaan, zal tijdig aan de leerlingen worden uitgereikt. 6

7 4.2 Tijden van het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de examenjaren (de leerjaren 3 en 4 vmbo; Het moment van afname van examenonderdelen staat vermeld in het PTA, indien nodig aangevuld met nadere informatie in een studieplanner of handleiding Voor leerlingen van het vmbo BB en KB bestaat het schooljaar uit 4 perioden. In het 4 de leerjaar is de laatste periode korter. Afname van toetsen vindt plaats tijdens de reguliere lessen. De laatste week van elke periode bestaat uit een zogenaamde afrondingsweek waarin o.a. gesprekken plaatsvinden over het portfolio. Voor leerlingen van het vmbo GT bestaat het schooljaar uit 4 perioden. In het 4 de leerjaar is de laatste periode korter. Afname van toetsen vindt plaats tijdens de reguliere lessen en in de toetsweek aan het einde van elke periode Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen afgesloten Indien een kandidaat het centraal examen zal afleggen in het tweede tijdvak, doordat hij niet in staat geweest is het schoolexamen, om een geldige reden, tijdig vóór het eerste tijdvak van het centraal examen af te ronden, dient het schoolexamen tenminste één week voor de aanvang van tweede tijdvak van het centraal examen te worden afgesloten Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de examencommissie, is verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden zowel voor het eerste als voor het tweede tijdvak en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten overstaan van de staatsexamencommissie, moet het schoolexamen tenminste 4 weken voor de aanvang van dit staatsexamen zijn afgesloten. 4.3 Inhoud en normering: De inhoud van de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vakgroepen vastgesteld Het cijfer wordt door de examinator vastgesteld Bij beoordeling van schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen maakt de examinator gebruik van een correctiemodel De criteria voor de beoordeling van overige toetsen worden voorafgaand aan de uitvoering tijdens de lessen schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 4.4 Beoordeling Voor de beoordeling van mondelinge toetsen en schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal Voor de beoordeling van praktische opdrachten gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal Handelingsdelen worden niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. Ditzelfde geldt voor de beoordeling van het sectorwerkstuk vmbo GT Voor de beoordelingen van het schoolexamen vmbo van het vak Lichamelijke Opvoeding 1 en het vak Kunstvakken 1 wordt gebruik gemaakt van de beoordeling onvoldoende, voldoende of goed. 7

8 4.4.5 Uit de beoordeling van alle toetsen in een vak leidt de examinator het eindcijfer voor het schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende cijfers met één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit gemiddelde cijfer wordt afgerond op 1 decimaal Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak door twee of meer leraren is geëxamineerd, bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. 4.5 Mededelingen cijfers/beoordelingen Het cijfer van iedere toets of beoordeling van opdrachten op het vmbo wordt door de examinator zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk in te zien. De examinator noteert de behaalde beoordelingen zo spoedig mogelijk in het examendossier Het examendossier wordt door de leraar/examinator beheerd; indien sprake is van een portfolio, ligt het beheer in handen van de leerling Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het schoolexamen geschiedt periodiek na elke periode. In de laatste week voor de aanvang van het centraal examen worden de eindcijfers voor het schoolexamen gerapporteerd. 4.6 Beroep tegen cijfers/beoordelingen Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een beoordeling voor een onderdeel van het schoolexamen, kan de kandidaat binnen 5 dagen na het bekend worden van de beoordeling een verzoek tot herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door zijn ouders Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het schoolexamen kan de kandidaat binnen 1 dag na het bekend worden van dit cijfer een verzoek tot herziening van eindcijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door zijn ouders De in en genoemde verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden bij de examencommissie De commissie stelt een onderzoek in. Binnen 10 dagen na ontvangst van een verzoek om herziening van het cijfer beslist de examencommissie over het verzoek. In geval het een verzoek betreft conform treedt een collega-vakdocent op als adviseur van de commissie De kandidaat heeft het recht tegen een beslissing van de examencommissie in beroep te gaan bij de commissie van beroep. De commissie van beroep is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de geledingen ouders, bestuur en personeel, elk één lid waarbij van de geleding personeel de schoolleiding is uitgesloten. Het adres van de commissie is: Postbus 586, 8901 BJ, Leeuwarden Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing van de examencommissie schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie van beroep stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het betreffende onderdeel van het schoolexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de examencommissie en de inspectie. 8

9 4.7 Herkansing Herkansingsregeling VMBO Na elke periode heeft de leerling de mogelijkheid zich op te geven voor een herkansing. De herkansing vindt plaats in de loop van de volgende periode. Per periode is er 1 herkansing. Na periode 4 in de derde klas vinden herkansingen plaats vóór de eindrapportvergaderingen. Na periode 3 in de vierde klas vindt de herkansing plaats vóór de vaststelling van de schoolexamencijfers. Opgave voor herkansing dient te gebeuren binnen de gestelde termijn. Een leerling geeft zich op voor de herkansing via een inschrijfprocedure. De inschrijvingen worden verzameld en er wordt centraal een herkansingsrooster gemaakt In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde resultaat Indien een handelingsdeel naar het oordeel van de examinator niet met een voldoende beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog deze beoordeling te behalen Indien het schoolexamen van het vak lichamelijke opvoeding en het kunstvak naar het oordeel van de examinator niet met een voldoende beoordeeld kunnen worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog deze beoordeling te behalen. Daarnaast geldt dat als het eindcijfer voor het vak maatschappijleer 1 lager dan een 6,5 is, de kandidaat de gelegenheid krijgt om voor dit vak een hoger eindcijfer te halen wat kan gelden als compensatiepunt bij de zak/slaagregeling VMBO. 4.8 Afsluiting schoolexamen In een aantal gevallen kan het resultaat voor het schoolexamen ertoe leiden dat een kandidaat niet aan het eindexamen kan deelnemen. Zo gelden de volgende voorwaarden voor deelname aan het centraal examen: de vakken die niet met een cijfer, maar met een beoordeling in woorden worden afgesloten moeten een beoordeling voldoende of goed krijgen. een kandidaat moet alle onderdelen van het schoolexamen hebben afgesloten. Voldoet een kandidaat niet aan deze voorwaarden, dan mag hij geen eindexamen doen De eindresultaten van het schoolexamen worden vastgesteld en schriftelijk aan de kandidaat meegegeven ter akkoord verklaring In het schoolexamen vmbo zit ook een aantal vakken dat niet centraal geëxamineerd wordt. De cijfers voor het schoolexamen voor deze vakken zijn dus meteen eindcijfers. Dit geldt voor LO2 en maatschappijleer 1. Als een kandidaat voor deze vakken meer dan 2 tekortpunten of een cijfer lager dan een 4 als eindcijfer heeft, kan hij niet meer slagen, omdat deze vakken wel meetellen in de algemene slaag/zakregeling Het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer. 9

10 4.9 Overige bepalingen De resultaten van het schoolexamen vmbo behaald in het voorlaatste leerjaar, komen te vervallen als de kandidaat niet wordt bevorderd van het voorlaatste naar het laatste leerjaar. Uitzondering hierop vormen enkele vakken in vmbo 3GT, namelijk de vakken die in klas 3 vmbo GT volledig door middel van een schoolexamen met een voldoende zijn afgesloten De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste leerjaar, komen te vervallen, als de kandidaat niet slaagt voor het examen Voor de kandidaat die als instromer wordt toegelaten, stelt de schoolleiding een regeling vast, na overleg met de examensecretaris en betrokken docent(en). De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld. 5. CENTRAAL EXAMEN 5.1 Algemeen In het eindexamenjaar wordt de opleiding afgesloten met het Centraal Examen Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten het rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld: a. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen c. de duur van de toetsen. 5.2 Gang van zaken tijdens het centraal examen De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de schoolleiding aangewezen leraren In elke ruimte waar een examen wordt afgenomen zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CvE is toegestaan, zal tijdig aan de leerlingen worden uitgereikt Tassen, jassen, telefoons e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam van de betrokken examinator Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het examen niet verwijderen uit het examenlokaal Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen. 10

11 Gedurende een uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat niet toegestaan te vertrekken De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in het examenlokaal tot het einde van die toets. Een kandidaat die eerder dan het sluitingstijdstip klaar is, levert zowel het gemaakte werk als de opgaven in Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het examenlokaal niet verlaten Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein geeft om te vertrekken Het is de kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een andere plaats dan op de hun toegewezen tafel te leggen. 5.3 Digitale centrale examens KB en BB De school is binnen bepaalde kaders vrij om zelf een moment te kiezen om de centrale examens af te nemen. Het definitieve rooster wordt tijdig aan de kandidaten meegedeeld Indien een kandidaat bij een zitting met een geldige reden afwezig was, bepaalt de schoolleiding op welk moment de zitting wordt ingehaald Een kandidaat heeft het recht om het digitale examen van één algemeen vak te herkansen. De school kiest het herkansingsmoment, waarbij rekening wordt gehouden dat een kandidaat het recht heeft om te herkansen nadat de definitieve examencijfers bekend zijn Indien de afnamecondities van een examen een adequate beoordeling onmogelijk maken, kan de sectorleiding contact opnemen met de inspectie. De inspectie kan dan besluiten dat het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en niet wordt beoordeeld. Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen, hebben dan recht op opnieuw maken/inhalen Ten aanzien van de afname voor de papieren cse s zijn er twee afwijkingen 1) de opgaven zijn na afloop niet ter beschikking van de kandidaat 2) bij het verlaten van de examenzaal mogen geen examendocumenten worden meegenomen Voor de digitale examens gelden voor inzage van het examenwerk dezelfde regels als voor de papieren examens, met de aanvulling dat er tijdens de inzage geen aantekeningen mogen worden gemaakt. 11

12 6. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN 6.1 De schoolleiding kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de schoolleiding de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 6.2 Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 6.3 Voor dyslectische kandidaten gelden de regels zoals beschreven in 6.1 en Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal en literatuur; b. het vak Nederlandse taal; c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 12

13 7. ABSENTIE A. Tijdens CSE en SE: 7.1 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 7.2 Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij te wonen, moet dit schriftelijk voor of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van de toets gemeld worden bij de administratie. 7.3 Een kandidaat die in gebreke blijft de genoemde verklaring in te leveren, wordt geacht niet reglementair afwezig geweest te zijn. 7.4 Indien een kandidaat op grond van niet reglementaire afwezigheid een toets niet heeft afgelegd, neemt de rector maatregelen overeenkomstig het gestelde in artikel 8. B. Tijdens CSE: 7.5. Indien het een toets van het centraal examen niet is afgelegd op grond van reglementaire afwezigheid, wordt de kandidaat in het tweede tijdvak van het centraal examen de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. 7.6 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 7.7 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de schoolleiding aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de schoolleiding aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 6.2 toestemming is verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit; b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 6.1. toestemming is verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn mogelijkheden. 7.8 Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de schoolleiding. C. Tijdens SE: 7.9 Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van reglementaire afwezigheid, wordt door de schoolleiding de mogelijkheid verleend het betreffende onderdeel van het schoolexamen in te halen Een kandidaat die op de datum van een toets onreglementair afwezig is, zal een herkansing moeten inzetten om de toets alsnog te maken. Tevens kan de kandidaat het recht om voor het betreffende vak bij een volgende gelegenheid een herkansing aan te vragen verliezen Wanneer een kandidaat een toets, inhaaltoets of herkansing, vroegtijdig verlaat, om welke reden dan ook, heeft deze geen recht op een extra herkansing Wanneer een kandidaat tijdens een toets, inhaaltoets of herkansing summier werk inlevert, wat 13

14 lager gescoord wordt dan een 3.0, verliest de kandidaat het recht om voor het betreffende vak bij een volgende gelegenheid een herkansing aan te vragen Een kandidaat die op de datum van een herkansing of inhaaltoets onreglementair afwezig is, verliest het recht de toets alsnog te maken. Tevens kan de kandidaat het recht om voor het betreffende vak bij een volgende gelegenheid een herkansing aan te vragen verliezen. Bij herhaling vervalt het recht op een herkansing voor elk vak. D Tijdens de rekentoets De kandidaat heeft recht op 4 pogingen, waarvan 1 poging in het voorexamenjaar. Er zijn 3 afnamemomenten in het jaar. Bij afwezigheid met geldige reden van de kandidaat biedt de school (waar mogelijk) tijdens het geldende afnamemoment een inhaalmoment. 14

15 8. ONREGELMATIGHEDEN 8.1 Onregelmatigheden door de kandidaat Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het centraal examen of schoolexamen, c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich schuldig maakt (of zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere onregelmatigheid kan de schoolleiding maatregelen treffen. Onder "het zich onttrekken aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets of, het niet tijdig inleveren van het (de) voorgeschreven werkstuk(ken), het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten en boekverslagen, het niet tijdig afronden van een praktische opdracht of een handelingsdeel, het niet tijdig aanmelden voor een herkansing, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een examenonderdeel; b. het ongeldig verklaren van het betreffende examenonderdeel; c. uitsluiting van de herkansing van het betreffende examenonderdeel; d. het ontzeggen van verdere deelneming aan het examen; e. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het examen; f. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de schoolleiding aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt kan de schoolleiding het schoolexamen ongeldig verklaren hetgeen tevens ontzegging van deelneming aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen, dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de schoolleiding aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze. 8.2 Onregelmatigheden door de school Indien een kandidaat ten aanzien van enig deel van het schoolexamen dan wel van het centraal examen van mening is dat inhoud en/of organisatie van (delen van)het examen of het programma van toetsing en afsluiting niet overeenkomstig het bepaalde hieromtrent in het examenreglement dan wel in het programma van toetsing en afsluiting is, maakt de kandidaat zijn klacht kenbaar aan de schoolleiding. 8.3 Procedure n.a.v. geconstateerde onregelmatigheden Alvorens een beslissing ingevolge of wordt genomen, hoort de schoolleiding de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De schoolleiding deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op de hier na te noemen beroepsmogelijkheid De kandidaat kan tegen een beslissing van de schoolleiding in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep De commissie van beroep is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de geledingen ouders, bestuur en personeel, elk één lid waarbij van de geleding personeel de schoolleiding is uitgesloten. Het adres van de commissie is: Postbus 586, 8901 BJ, Leeuwarden Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing van de schoolleiding schriftelijk ter 15

16 kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in d. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de schoolleiding en de inspectie. 8.4 In alle gevallen waarin het examenreglement van het Marne College niet voorziet beslist de voorzitter van de examencommissie van het Marne College 16

17 9. UITSLAG 9.1 Eindcijfer eindexamen Voor vmbo geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald door het eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal examen. [(1 X SE + 1 X CE) : 2] Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10 met uitzondering van de vakken LO en KV Indien het volgens berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het, indien het eerste cijfer achter de komma 4 of minder is, naar beneden afgerond, en indien dit 5 of meer is, naar boven afgerond. 9.2 Vaststelling uitslag De schoolleiding en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast De schoolleiding en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers en beoordelingen van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 22 tot en met 24 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de schoolleiding en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de uitslag. Indien een extra" vak buiten beschouwing moet worden gelaten om de kandidaat te kunnen laten slagen, maakt deze, indien hij op meerdere manieren kan slagen, zelf een keuze aan de hand van een voorstel van de schoolleiding Aangepaste zak-slaagregeling door wetswijziging: wijzigingsbesluit artikel 61 De kandidaat vmbo is geslaagd, indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 is (onafgerond), en hij tevens: a. 1. voor het vak Nederlandse taal het eindcijfer 5 of meer heeft behaald 2. de rekentoets heeft afgelegd b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of d. voor twee van zijn examenvakken, het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, e. voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken de beoordeling voldoende of goed heeft behaald f. voor het sectorwerkstuk GT de beoordeling voldoende of goed heeft behaald Het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in BB en KB wordt meegerekend als twee eindcijfers. Het cijfer voor het praktijkexamen (CSPE) telt één keer mee bij de berekening van het gemiddelde van al je centrale examencijfers. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet, is geslaagd indien hij zowel voor het beroepsgerichte programma als voor het vak Nederlandse taal ten minste het eindcijfer 6 heeft behaald en de rekentoets heeft afgelegd. 17

18 9.2.5 Het bepaalde in kan worden bijgesteld als daarvoor door de minister afwijkingen op de regeling worden gepubliceerd die geldend zijn voor het betreffende examen en de vaststelling van de uitslag Zodra de uitslag volgens en is vastgesteld, deelt de schoolleiding deze samen met de eindcijfers aan iedere kandidaat mede. Hij maakt daarbij melding van het bepaalde in art Herkansing centraal examen De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de herkansing van het centraal examen of aan het cspe in één vak of programma dat deel uitmaakt van het centraal examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Voor kandidaten van de leerweg BB en KB bestaat het recht om naast een cse het cspe te herkansen. De herkansing van het cspe bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 10. DIPLOMA EN CIJFERLJST 10.1 De schoolleiding reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld: a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen, b. het thema van het sectorwerkstuk vmbo GT alsmede de beoordeling daarvan, c. de beoordeling van LO en kv1 d. de beoordeling van de maatschappelijke stage, indien: 1. de maatschappelijke stage is beoordeeld met «voldoende» of «goed»; 2. deze tenminste de duur heeft gehad van 30 uren, e. het eindcijfer voor de rekentoets en van de examenvakken. Voor BB wordt het cijfer van de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst geplaats f. volgens welke differentiatie is geëxamineerd g. de uitslag van het eindexamen De rector reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit waarop de leerweg vmbo vermeld is die bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 18

19 11. CERTIFICAAT EN CIJFERLIJST 11.1 De schoolleiding reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat die de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald b. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met "goed" of "voldoende" c. de rekentoets indien de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald 12 GEHEIMHOUDING Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 19

20 13 SPREIDING EXAMEN Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen. 20

21 Examenreglement Marne College SLOTBEPALINGEN 14.1 Het werk van het centraal examen en de lijst met de definitieve uitslag zoals bedoeld in art. 56 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo worden tot 7 maanden na de laatste dag van het examen op school bewaard. Daarna wordt het vernietigd In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector nadat de partijen zijn gehoord Waar in dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen worden: de verzorgers of voogden Waar sprake is van (mede) ondertekening door de ouders van de kandidaat geldt dit voor leerlingen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Meerderjarigen (18 jaar en ouder) hebben in dezen zelf tekenbevoegdheid De schoolleiding behoudt zich het recht voor de ouders van meerderjarigen over alle examenzaken inlichtingen te verschaffen, tenzij de meerderjarige schriftelijk kenbaar maakt dat hij dit niet wenst. 21

Examenreglement Marne College 2014-2015

Examenreglement Marne College 2014-2015 Examenreglement Marne College 2014-2015 VMBO 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. Algemene bepalingen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen: inhoud en organisatie 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2013-2014

Examenreglement Marne College 2013-2014 Examenreglement Marne College 2013-2014 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Examenreglement Marne College 2015-2016

Examenreglement Marne College 2015-2016 Examenreglement Marne College 2015-2016 HAVO / VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN 4 3. HET EXAMEN: INHOUD EN ORGANISATIE 5 4. SCHOOLEXAMEN 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25)

Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) Examenreglement Vmbo Unie Noord loc. Noordrand College (BRIN 02VG25) (Geldig in het schooljaar 2015-2016) Inhoud examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. SE 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) EXAMENREGLEMENT VMBO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO-BBL en VMBO-KBL

Examenreglement. VMBO-BBL en VMBO-KBL Examenreglement VMBO-BBL en VMBO-KBL 2016-2017 2 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016

Examenreglement 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Tentamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het tentamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 1 1. ALGEMEEN 1.1 Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE) alsmede enige

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld: 1 oktober 2016 Eindexamenreglement VMBO 2016-2017 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO INHOUD EXAMENREGLEMENT

EXAMENREGLEMENT VMBO INHOUD EXAMENREGLEMENT Examenreglement schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT Pagina 1. Algemeen 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het examen 3 4. Schoolexamen 4 4.1. Algemeen 4.2. Tijden van het

Nadere informatie

Examenreglement VMBO. Examenperiode

Examenreglement VMBO. Examenperiode Examenreglement VMBO Examenperiode 2015-2017 Examenreglement VMBO Inhoud Examenreglement 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen 4. Schoolexamen 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015 2016

EXAMENREGLEMENT 2015 2016 EXAMENREGLEMENT 2015 2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 2015-2016 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO Examenreglement 2016-2018 Examenreglement 1. ALGEMEEN Dit reglement geldt voor alle leerwegen VMBO B/K die door de Scholengroep Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch

EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016. locatie Hervensebaan s-hertogenbosch EXAMENREGLEMENT Cursusjaar 2015-2016 locatie Hervensebaan s-hertogenbosch 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN blz. 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN blz. 3 3. HET EXAMEN blz. 3 4. SCHOOLEXAMEN blz. 4 t/m 7 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

MAVO. Examenreglement

MAVO. Examenreglement MAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Aanvang en afsluiting 3. De toetsen 4. Beoordeling 5. Mededeling resultaten 6. Beroep

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement. Hubertus & Berkhoff

Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO. Examenreglement. Hubertus & Berkhoff Scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VMBO Examenreglement Hubertus & Berkhoff 2017-2019 Voorwoord Waarin dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding pagina 2

Inhoud. Inleiding pagina 2 Inhoud Inleiding pagina 2 Leerlingenversie van het examenreglement pagina 3 1. Algemene bepalingen pagina 3 2. Regeling van het schoolexamen pagina 3 3. Algemene regels met betrekking tot de examens pagina

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4

Examenreglement. schooljaar 2012-2013. leerjaar 3 en 4 Examenreglement schooljaar 2012-2013 leerjaar 3 en 4 Hanze College is onderdeel van Scholengroep Kwadrant / rk scholengemeenschap voor vmbo, Bouwlingstraat 74, 4902 AK Oosterhout Nb., tel. 0162-453581

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Klas 4T

Inhoudsopgave. Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 Klas 4T Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inhoudsopgave Bladzijde 2 Aan de leerlingen Bladzijde 3 Reglement eindexamen 2015-2016 Bladzijde 4 Het programma schoolexamens 2015-2016 Bladzijde 5 Examenreglement VMBO Bladzijde

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Klas 4 schooljaar 2016-2017 1 oktober 2016 Toelichting examenonderdeel rekentoets Een onderdeel van het eindexamen is de rekentoets. Eind juni heeft

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO. Kaderberoepsgerichte leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg

Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO. Kaderberoepsgerichte leerweg. Basisberoepsgerichte leerweg Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN... 4 2. BEGRIPSBEPALINGEN... 4 3. HET EXAMEN... 5 4. SCHOOLEXAMEN...

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten.

VOORWOORD. Aan de examenkandidaten. VOORWOORD Aan de examenkandidaten. Je zit nu in de bovenbouw. Dit heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Voor jou betekent dit onder andere dat je dit jaar bezig bent met het schoolexamen. Naast

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School

Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Examenreglement V.M.B.O. Burgemeester Harmsma School Klas 3 schooljaar 2016-2017 1 oktober 2016 Toelichting examenonderdeel rekentoets Dit examenreglement wijkt af van het examenreglement van de huidige

Nadere informatie

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN

INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5 Mededeling cijfers 4.6 Beroepen tegen

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Examenreglement voor het Veluws College 3 VMBO 1. ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN HET EXAMEN SCHOOLEXAMEN... 5

Examenreglement voor het Veluws College 3 VMBO 1. ALGEMEEN BEGRIPSBEPALINGEN HET EXAMEN SCHOOLEXAMEN... 5 Examenreglement voor het Veluws College 3 VMBO Gemengde en Theoretische leerweg / MAVO Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN... 3 2. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

HAVO. Examenreglement

HAVO. Examenreglement HAVO 2015 2016 Examenreglement INHOUD 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 1. Algemeen 2. Beoordeling 3. Beroep inzake behaalde cijfers 4. Herkansingsregeling schoolexamen 5.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement Examenperiode VMBO

Examenreglement Examenperiode VMBO Examenreglement Examenperiode 2015-2017 VMBO VO INHOUD EXAMENREGLEMENT BLZ 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het examen. Het schoolexamen.1 Algemeen.2 Beoordeling.3 Mededeling cijfers. Verhindering bij

Nadere informatie

Bogerman Koudum schooljaar 2014/2015. Programma van toetsing en afsluiting, 4 VMBO T

Bogerman Koudum schooljaar 2014/2015. Programma van toetsing en afsluiting, 4 VMBO T 1 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Vakken 4 VMBO T Inhoudsopgave 3 Aan de leerlingen 5 Reglement eindexamens 2014-2015 6 Aardrijkskunde Het Programma schoolexamens 2014-2015 7 Beeldende vakken II Examenreglement VMBO

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE

Deze regels gelden zowel voor het SE als voor het CE Algemeen gedeelte Het eindexamen bestaat tegenwoordig uit twee soorten examens: - het schoolexamen, afgekort - het centraal examen, afgekort CE Het centraal examen is een landelijk examen en dat doe je

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

Oog voor elkaar! Examenreglement

Oog voor elkaar! Examenreglement Oog voor elkaar! Examenreglement Locatie Quintus 2015-2016 Examenreglement 2015-2016 Het Examenreglement van het Dr. Nassau College is vastgesteld door het bevoegd gezag. In het examenreglement staan de

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg

Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg Examenreglement 2013-2015 Dr. Nassau College, Norg September 2013 1. HET EXAMENREGLEMENT locatie Norg 2013-2015 Examenreglement van het Dr. Nassau College, vastgesteld door het bevoegd gezag. 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 VMBO

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 VMBO EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 4 VMBO Handel en Administratie (basis en kader) Zorg en Welzijn (basis en kader) ICT-Route (basis en kader) Theoretische leerweg 2010-2011 1

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016)

Examenreglement. VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) Examenreglement VMBO - leerjaar 3 en 4 2014 2015(2016) locatie Kwakkenbergweg Bij dit reglement hoort een programma van toetsing en afsluiting (PTA) 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen Pagina 3 1 Regeling

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo d.d 28 juli 2000.

beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo d.d 28 juli 2000. Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad in september 2010 en aangepast in september 2016 beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

Examenreglement. vmbo, havo, vwo

Examenreglement. vmbo, havo, vwo Examenreglement vmbo, havo, vwo school voor gereformeerd voortgezet onderwijs met vestigingen in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle Postbus 393, 8000 AJ Zwolle Tel. 038 4 698 698 Examenreglement 2016-2017

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie