concept Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "concept Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs"

Transcriptie

1 concept Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt de ICLON-Bestuursraad de onderwijs- en examenregeling regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel 9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen. Inhoud 1. Algemene bepalingen 2. Beschrijving van de opleiding 3. Onderwijsprogramma 4. Tentamens en examens, vervolgopleiding 5. Toegang en toelating tot de opleiding 6. Studiebegeleiding en studieadvies 7. Overgangsbepalingen 8. Slotbepalingen Bijlagen juni 2011

2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen Voorbereidend Hoger Onderwijs in de schoolvakken: Nederlands, Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming, Frans, Duits, Engels, Spaans, Turks, wiskunde,natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis en staatsinrichting, kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming/kunst algemeen, maatschappijleer, godsdienst en levensbeschouwing, filosofie, algemene economie, management en organisatie, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding is overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling, die is afgesloten tussen alle faculteiten van de Universiteit Leiden, ondergebracht bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ECTS: het European Credit Transfer System; b. examen: de tentamens verbonden aan de tot de opleiding behorende onderwijseenheden, voor zover de examencommissie dat heeft bepaald met inbegrip van een door haar zelf te verrichten onderzoek als bedoeld in artikel 7.10, eerste lid, van de wet; c. examencommissie: de examencommissie van de opleiding, ingesteld en benoemd krachtens artikel 7.12a van de wet; d. examinator: degene die door de examencommissie is aangewezen ten behoeve van het afnemen van tentamens, krachtens artikel 7.12c van de wet; e. Leids universitair register opleidingen: het onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur gehouden register 1 van de door de Universiteit Leiden verzorgde opleidingen als bedoeld in artikel 7 van het Bestuurs- en beheersreglement; f. niveau: het niveau van een onderwijseenheid volgens de abstracte structuur zoals omschreven in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen¹; g. onderwijseenheid: een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 van de wet. De studielast van elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt in gehele studiepunten. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden; h. praktische oefening: een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13, tweede lid onder d van de wet, in één van de volgende vormen: - het maken van een scriptie, - het maken van een werkstuk of een proefontwerp, - het uitvoeren van een onderzoekopdracht, - het deelnemen aan veldwerk of een excursie, - het doorlopen van een stage, of - het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden; 1. Het kaderdocument Leids universitair register opleidingen is te raadplegen op

3 i. student: degene die is ingeschreven aan de Universiteit Leiden voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; j. studiegids: de papieren en/of digitale gids bevattende specifieke en bindende informatie over de opleiding; k. studiepunt: de eenheid waarin volgens de wet de studielast van een onderwijseenheid wordt uitgedrukt. Volgens het ECTS is één studiepunt gelijk aan 28 uren studie; l. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek (overeenkomstig artikel 7.10 van de wet) door ten minste één daartoe door de examencommissie aangewezen examinator; m. toelatingscommissie: de commissie, ingesteld door de ICLON-Bestuursraad, die tot taak heeft met toepassing van de toelatingseisen, opgenomen in deze en met inachtneming van het in voorkomende gevallen door het College van Bestuur krachtens artikel 7.30a, derde lid onder b, van de wet vastgestelde aantal, te beoordelen welke verzoekers tot deze masteropleiding kunnen worden toegelaten; n. werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de erkende feestdagen; o. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). p. afstudeerverslag: de neerslag van een van de praktische oefeningen als bedoeld onder h; q. eerste lezer/beoordelaar:... r. tweede... lezer/beoordelaar: s. portfolio: een dossier van monitoring en beoordeling waarmee studenten (1) aannemelijk maken te beschikken over een niveau van academische vorming dat voldoende is voor het verwerven van het diploma, (2) inzicht geven in het persoonlijk proces van academische vorming gedurende de opleiding, en (3) begeleiding en studieloopbaanadvisering mogelijk maken; De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Gedragscode ICT Op het onderwijs van de opleiding zijn de regels zoals vastgelegd in de Gedragscode docenten en studenten binnen ICT en onderwijs 22 van toepassing. 2. De Gedragscode docenten en studenten binnen ICT en onderwijs is vastgesteld door het College van Bestuur op 30 juni 2005 en is te raadplegen op

4 Hoofdstuk 2 Beschrijving van de opleiding Artikel 2.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is: het verwerven van wetenschappelijke kennis, inzicht, vaardigheden en gebruik van wetenschappelijke methoden op het gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek; 1. academische vorming ten behoeve van de beroepspraktijk: - het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen, - het analyseren van complexe problemen; 2. voorbereiding op een loopbaan binnen het onderwijs. Artikel 2.2 Afstudeerrichtingen Niet van toepassing. Artikel 2.3 Eindkwalificaties Afgestudeerden van de opleiding beschikken over de onderstaande eindkwalificaties en voldoen daarmee aan de in de Wet Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) vastgelegde bekwaamheidseisen voor de leraar VHO. a. Kennis en inzicht op gebied van de onderwijskunde, pedagogiek en (vak)didactiek In de eindtermen (zie bijlage 2), zoals die per docentrol zijn omschreven, wordt telkens aangegeven dat de afgestudeerden over voldoende kennis moeten beschikken om de aan die beroepsrol gerelateerde taken te kunnen verrichten. In de eindtermen van de docentrol Onderzoeker/Specialist/Ontwikkelaar is bovendien aangegeven dat een afgestudeerde voldoende kennis en vaardigheden heeft om op grond van zijn wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school.. b. Toepassing van de verworven kennis en inzichten op onderwijskundig, pedagogisch en (vak)didactisch gebied om de taken van een leraar VHO te kunnen vervullen Het op een adequaat niveau kunnen toepassen van kennis en inzichten bij het vervullen van de taken als docent (startbekwaamheid) wordt in de eindtermen (zie bijlage 2) bij alle rollen genoemd, met uitzondering van de rol van Professional. Bij de rollen van Regisseur, Vakdidacticus, Pedagoog, Lid van de Schoolorganisatie en Specialist/Onderzoeker/Ontwikkelaar gaat het er om dan om dat docenten in staat zijn op voldoende niveau te functioneren (dwz. startbekwaam zijn). Dat betekent ook dat zij in staat zijn relevante kennis en inzichten toe te passen bij het vervullen van de taken van de leraar VHO. Bij de rol van professional gaat het er in de eerste plaats om dat docenten in staat en bereid zijn hun opvattingen over het leraarschap en hun bekwaamheid als leraar te onderzoeken, te expliciteren, en voortdurend te ontwikkelen. c. Oordeelsvorming op grond van (wetenschappelijke) informatie op onderwijskundig, pedagogisch en (vak)didactisch gebied en in de context van de beroepsrol In de eindtermen (zie bijlage 2) is bij alle docentrollen aangegeven, dat van een docent die aan de Leidse ULO is opgeleid wordt verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid onderschrijft voor de wijze waarop hij zijn taken vervult in de betreffende beroepsrol. Het gaat er daarbij ook om, dat de leraar als professional zelfstandig beslissingen neemt bij de vervulling van zijn taken en daarop aanspreekbaar is. Dat doet hij op basis van de informatie die hij op dat moment ter beschikking heeft. Dat impliceert dat hij bij het nemen van die beslissingen niet alleen uitgaat

5 van de doelen die hij als professional en persoon wil bereiken, maar ook dat hij rekening houdt met de eisen die de context waarin hij functioneert aan hem stelt en met de (wetenschappelijke) informatie die van belang is bij het nemen van die beslissingen d. Communicatie met diverse doelgroepen over alle bij de beroepsrol van leraar VHO behorende facetten In de eindtermen (zie bijlage 2) bij alle docentrollen is aangegeven dat de docent verantwoordelijkheid neemt voor de wijze waarop taken worden vervuld. Dat betekent ook dat de docent daarop aanspreekbaar is door leerlingen, collega s, ouders/verzorgers, specialisten en leken, binnen en buiten de school en met hen kan samenwerken en met hen het gesprek aangaat. Bij de rol Lid van de schoolorganisatie is expliciet gemaakt dat de leraar voorbereidend hoger onderwijs ook voldoende kennis en vaardigheid heeft om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school.. e. Leervaardigheden voor de verdere professionalisering van de leraar VHO De samenleving en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Er is steeds meer kennis beschikbaar en ook de inzichten over onderwijs en onderwijzen ontwikkelen zich. Dat betekent dat routinevorming in een lerarenopleiding weliswaar noodzakelijk is als een solide basis voor lesgeven (startcompetentie), maar dat docenten zich daarnaast moeten kunnen blijven ontwikkelen. Dit is expliciet gemaakt in de eindtermen voor de vervulling van de rol van professional: De leraar VHO onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. Artikel 2.4 Inrichting van de opleiding De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. De deeltijdopleiding wordt overdag verzorgd. Artikel 2.5 Studielast De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten. Artikel 2.6 Aanvang van de opleiding; uniforme jaarindeling De opleiding start één week voor aanvang van het schooljaar van het voortgezet onderwijs in de regio midden en in de eerste week van februari van ieder jaar. Het cursorisch onderwijs van de opleiding is ingericht volgens de uniforme semesterindeling 3 Artikel 2.7 Examens van de opleiding Aan de opleiding is een examen verbonden Een student die is ingeschreven voor de opleiding kan zelf, met toestemming van de daarvoor het meest in aanmerking komende examencommissie, uit onderwijseenheden die door een instelling worden verzorgd een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. Bij het verlenen van de toestemming geeft de examencommissie tevens aan tot welke opleiding van de instelling dat programma wordt geacht te behoren. 3 De uniforme semesterindeling, inclusief de toelichting daarop, is vastgesteld door het College van Bestuur op 14 oktober 2004 en gewijzigd op 12 januari 2010.

6 Artikel 2.8 Voertaal Met inachtneming van de Gedragscode voertaal 4 is de voertaal binnen de opleiding Nederlands. De student wordt geacht de gebruikte voertaal(talen) binnen de opleiding voldoende te beheersen. Artikel 2.9 Kwaliteit De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en voldoet aan de kwaliteitseisen die op nationaal en internationaal niveau aan opleidingen worden gesteld. Ook voldoet de opleiding aan de kwaliteitsstandaarden voor het onderwijs die zijn vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 4 De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op

7 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden De opleiding omvat verplichte onderwijseenheden met een totale studielast van 60 studiepunten. Deze onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage 1. Per onderwijseenheid is de studielast (in studiepunten) en het niveau 5 vermeld In de studiegids worden de inhoud en de onderwijsvorm van de onderwijseenheden van het onderwijsprogramma nader omschreven. Artikel 3.2 Keuzevrijheid Naast de in genoemde onderwijseenheden kan de student geen onderwijseenheden kiezen. Artikel 3.3 Praktische oefeningen Bij elk van de in de bijlage 1 vermelde onderwijseenheden is aangegeven welke praktische oefeningen zij omvatten, welke de aard en de omvang is van de werkzaamheden van de student, alsmede of deelneming aan die praktische oefeningen verplicht is met het oog op de toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen In bijlage 1 staan omvang en studielast van de/het specialisatie/ afstudeerverslag (portfolio) beschreven. Verder zijn de normen waaraan de/het specialisatie/ afstudeerverslag (portfolio) moet voldoen en de verdere gang van zaken rond de/het specialisatie/ afstudeerverslag (portfolio) beschreven in de portfoliohandleiding en in de specialisatiehandleiding (bijlage 3) waaronder: - de procedure rond het aanwijzen door de examencommissie van een eerste lezer / begeleider / beoordelaar en tweede lezer / begeleider / beoordelaar; - de wijze waarop vervangende begeleiding wordt geregeld Artikel 3.4 Deelname aan een onderwijseenheid Deelname aan een onderwijseenheid vindt plaats in de volgorde van inschrijving, met dien verstande dat voor de bij de opleiding ingeschreven studenten plaatsing gegarandeerd is bij de onderwijseenheden die behoren tot het verplichte deel van de opleiding. 5 conform de abstracte structuur als omschreven in het Kaderdocument Leids universitair register opleidingen

8 Hoofdstuk 4 Tentamens en examens, vervolgopleiding Artikel 4.1 Tentamengelegenheid Ten minste tweemaal per studiejaar wordt de gelegenheid geboden tot het afleggen van het tentamen verbonden aan elk van de onderwijseenheden Indien een onderwijseenheid een praktische oefening omvat, staat deelneming aan een tentamen als bedoeld in uitsluitend open voor degene die met goed gevolg aan de praktische oefening heeft deelgenomen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om anders te besluiten In overeenstemming met artikel 7.13, tweede lid sub h van de wet zijn in de studiegids de tentamendata opgenomen. Artikel 4.2 Verplichte volgorde Aan de tentamens van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan de tentamens van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: Vakdidactiek 2: na behalen van Vakdidactiek 1 Begeleiding 2: na behalen van Begeleiding 1 Artikel 4.3 Vorm van de tentamens In de studiegids staat vermeld of het tentamen van een onderwijseenheid schriftelijk of mondeling dan wel door middel van een vaardigheidstest wordt afgelegd In bijzondere gevallen kan op verzoek van de student de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze wordt afgelegd dan in de studiegids is vastgelegd Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen De tentaminering vindt plaats met inachtneming van de Gedragscode voertaal Er vindt een individuele beoordeling plaats in geval van presentaties, onderzoek, verslagen of andere onderwijsprestaties die in groepsverband worden verricht. Artikel 4.4 Mondelinge tentamens Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald Niet van toepassing Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. Artikel 4.5 Regels examencommissie Conform artikel 7.12b, derde lid, van de wet stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. Daartoe behoren de maatregelen die worden genomen in geval van fraude, waaronder begrepen het plegen van plagiaat.

9 4.5.2 De commissie draagt er zorg voor dat het recht van de student om beroep in te stellen tegen beslissingen van de examencommissie of de examinatoren is gewaarborgd; daartoe stelt zij ten minste regels vast met betrekking tot de verstrekking van kopieën van beoordeeld schriftelijk werk; de waarborging van de rechtszekerheid bij mondeling afgenomen tentamens, bij voorbeeld door deze te registreren of door een tweede examinator te laten bijwonen. Daarnaast stelt de examencommissie de procedure vast voor de aanwijzing van een eerste beoordelaar (en tweede lezer) van het afstudeerverslag, alsmede de procedure rond de beoordeling van het afstudeerverslag en de wijze van verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de eerste en de tweede lezer. Artikel 4.6 Oordeel De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen het oordeel vast en reikt de student een daarop betrekking hebbende schriftelijke verklaring uit Binnen vijftien werkdagen na de dag waarop dit is afgenomen stelt de examinator het oordeel over een schriftelijk of op andere wijze afgenomen tentamen vast en verschaft de administratie van de opleiding de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk van het oordeel aan de student Wanneer niet aan de in vermelde termijn van vijftien werkdagen kan worden voldaan, dan wordt de student hiervan op de hoogte gesteld binnen deze termijn. Tevens wordt de dan geldende procedure aan de student medegedeeld De uitslag van het tentamen wordt uitgedrukt in een geheel of gebroken getal tussen 1 tot 10, beide grenzen inbegrepen. De uitslag wordt niet uitgedrukt in een getal tussen 5 en Op de schriftelijke of digitale verklaring van het oordeel over een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, bedoeld in artikel 4.8, en op de bezwaarprocedure. Artikel 4.7 Geldigheidsduur De examencommissie kan voor een onderwijseenheid, waarvan het tentamen langer dan 3 jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen. Dit betreft alle onderdelen van de opleiding. Artikel 4.8 Inzagerecht en nabespreking Gedurende ten minste dertig dagen direct na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen heeft de student recht op inzage in zijn beoordeelde werk Gedurende de in genoemde termijn kan kennis worden genomen van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden Op verzoek van de student vindt een nabespreking plaats. Deze mogelijkheid wordt tegelijkertijd met de uitslag van het tentamen bekend gemaakt De examencommissie heeft de bevoegdheid te bepalen of de nabespreking collectief dan wel individueel plaatsvindt De nabespreking geschiedt op een door de examencommissie te bepalen plaats en tijdstip.

10 4.8.6 Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest voor de nabespreking bedoeld in 4.8.3, dan wordt hem een andere gelegenheid geboden, zo mogelijk binnen de in genoemde termijn. Artikel 4.9 Vrijstelling van tentamens en/of praktische oefeningen De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer tentamens of van deelneming aan praktische oefeningen, indien de student: een qua inhoud en niveau overeenkomstige onderwijseenheid van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid, dan wel aantoont door werk- of beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken met betrekking tot de desbetreffende onderwijseenheid. Artikel 4.10 Examen De examencommissie reikt een getuigschrift uit wanneer uit door de student overgelegde bewijzen van door hem afgelegde tentamens blijkt dat het examen met goed gevolg is afgelegd en de student een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 5.2 is verstrekt. De student dient zich daartoe te wenden tot de examencommissie De examencommissie kan zelf een tot het examen behorend onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus instellen en de uitkomst daarvan beoordelen De getuigschriften worden tweemaal per studiejaar uitgereikt op door de examencommissie vastgestelde data. Daarnaast kan een getuigschrift door de student worden opgehaald De examencommissie stelt regels op waaruit blijkt onder welke voorwaarden zij gebruik zal maken van de haar in art. 7.12b, derde lid, van de wet gegeven bevoegdheid om te bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg behoeft te worden afgelegd, en/of onder welke voorwaarden de resultaten van deeltentamens elkaar kunnen compenseren Het getuigschrift wordt niet uitgereikt dan nadat het College van Bestuur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor de afgifte is voldaan. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. Op het getuigschrift wordt vermeld dat de opleiding is verzorgd door de Universiteit Leiden Overeenkomstig de regeling als bedoeld in artikel 7.11, derde lid, van de wet kan degene die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan Aan het getuigschrift wordt een in het Nederlands en in het Engels gesteld supplement toegevoegd dat voldoet aan het Europese overeengekomen standaardformat. Artikel 4.11 Graadverlening Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt de graad Master verleend met de toevoeging of Arts danwel of Science De verleende graad en de bevoegdheid wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. Artikel 4.12 Vervolgopleiding De verleende graad geeft toegang tot de promotie.

11 Hoofdstuk 5 Toegang en toelating tot de opleiding Paragraaf 5.1 Rechtstreekse toegang Artikel 5.1 (niet van toepassing) Rechtstreekse toegang Paragraaf 5.2 Toelating (door of namens de ICLON-bestuursraad) Artikel 5.2 Bewijs van toelating Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.3 voorzover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de Regeling toelating masteropleidingen 6. Artikel 5.3 Toelatingseisen Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen tot de opleiding toegelaten 7 : Onverminderd hetgeen in artikel is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen tot de opleiding toegelaten: - aan wie de graad Master én Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs in de discipline waartoe het schoolvak behoort is verleend, of aan wie de graad Bachelor en Master van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs in een aan het schoolvak verwante discipline is verleend en kan aantonen te voldoen aan de eisen die voor het aanverwante schoolvak zijn vastgesteld, waarbij ten minste 180 studiepunten* in het Bachelor en Mastertraject op het schoolvak waren gericht, en - die naar het oordeel van de ICLON-Bestuursraad voldoende kennis van de voertaal van de opleiding hebben. * (voor de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur is dit tenminste 200 studiepunten) Artikel 5.4 Deficiënties Studenten die in het bezit zijn van een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma, maar die nog 15 studiepunten aan deficiënties hebben, kunnen worden toegelaten tot de opleiding mits redelijkerwijs mag worden verwacht dat binnen redelijke termijn alsnog voldaan wordt aan de toelatingseisen Studenten die nog deficiënties hebben als bedoeld in kunnen na toelating tot de opleiding deelnemen aan het onderwijs, maar geen examen of door de ICLON bestuursraad bij zijn besluit tot toelating aan te wijzen tentamens afleggen. 6 De Regeling toelating masteropleidingen Universiteit Leiden is vastgesteld door het College van Bestuur op 27 april 2005 en gewijzigd bij besluiten van 20 december 2005 en 6 maart 2007; zij is te raadplegen op

12 5.4.3 Voor toelating als bedoeld onder stelt de toelatingscommissie een inhaalprogramma vast, naar aanleiding waarvan de kandidaat afspraken over tentamens maakt met de betreffende opleiding Indien op grond van een student wordt toegelaten tot de opleiding kunnen de toetsen die moeten worden afgelegd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen geen deel uitmaken van het curriculum van de masteropleiding. Artikel 5.5 Niet van toepassing. Schakelprogramma s

13 Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studieadvies Artikel 6.1 Studievoortgangadministratie De opleiding registreert de individuele studieresultaten van de studenten De opleiding verschaft de student ten minste twee keer per jaar een overzicht van de door hem behaalde studieresultaten Indien, naar het inzicht van de opleiding, de student ernstige studievertraging oploopt ten opzichte van de nominale studievoortgang, attendeert de opleiding de student op de mogelijkheid ondersteuning te krijgen bij het opstellen van een studieplan. Artikel 6.2 Introductie en begeleiding De opleiding draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten. Artikel 6.3 Begeleiding van het afstudeerverslag De student maakt met de begeleider bedoeld in een planning voor de specialisatie/ afstudeerverslag (portfolio). Deze planning is afgeleid van de studielast die voor deze onderwijseenheid in de bijlage bedoeld in is vastgelegd In de planning bedoeld in is tevens de frequentie van de begeleiding en de wijze waarop de begeleiding wordt gegeven vastgelegd. Artikel 6.4 Topsport Aan studenten die topsport bedrijven wordt de gelegenheid geboden hun studie zoveel als redelijkerwijs mogelijk is aan de eisen van hun sportieve bezigheden aan te passen. Om vast te stellen wie tot deze categorie behoren, hanteert de opleiding de richtlijnen van het College van Bestuur. Artikel 6.5 Duurzame functiestoornis Aan studenten met een handicap of met een chronische ziekte wordt de gelegenheid geboden hun studie zoveel als redelijkerwijs mogelijk is aan de beperkingen die de functiestoornis met zich meebrengt aan te passen.

14 Hoofdstuk 7 Overgangsbepalingen Artikel 7.1 Bepalingen betreffende eerder voor de opleiding ingeschreven studenten Voor degenen die voor de eerste maal voor de opleiding zijn ingeschreven op een tijdstip niet langer dan vijf jaren voor de datum waarop deze regeling van kracht is geworden blijft hoofdstuk 3 van de Onderwijs- en examenregeling van toepassing zoals dat luidde op het moment van de eerste inschrijving Voor degenen die voor de eerste maal voor de opleiding zijn ingeschreven op een tijdstip langer dan vijf jaren voor de datum waarop deze regeling van kracht is geworden, dan wel op verzoek van de student, kan de examencommissie de Onderwijs- en examenregeling zoals die gold in enig jaar niet langer dan vijf jaar voor de datum waarop deze regeling van kracht is geworden op hem van toepassing verklaren Indien onderwijseenheden als bedoeld in de artikelen en 3.2 van de op grond van of van toepassing zijnde Onderwijs- en examenregeling niet meer worden aangeboden, dan wijst de examencommissie vervangende onderwijseenheden aan. Zo nodig worden onderwijseenheden aangewezen die door een andere instelling worden aangeboden.

15 Hoofdstuk 8 Slotbepalingen Artikel 8.1 Wijziging Wijzigingen van deze regeling worden door de ICLON-Bestuursraad bij afzonderlijk besluit vastgesteld. Wijzigingen in deze regeling die van toepassing zijn voor een bepaald studiejaar moeten voor de aanvang van dat studiejaar zijn vastgesteld en op de daarvoor bepaalde wijze zijn gepubliceerd. Hiervan kan uitsluitend worden afgeweken als een snellere invoering van een wijziging strikt noodzakelijk is en als daarbij de belangen van de studenten redelijkerwijs niet worden geschaad. Een wijziging kan niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige beslissing welke krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van een student. Bekendmaking De opleiding draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling en van de regels en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september 2011.

16 Bijlagen Bijlage 1: Verplichte onderwijseenheden, inclusief studielast en niveau (artikel 3.1), Bijlage 2: Eindtermen/Startbekwaamheidseisen Bijlage 3: Criteria waaraan afstudeerverslag moet voldoen, gang van zaken t.a.v. afstudeerverslag (artikel 3.3.2): Portfolio handleiding en Specialisatiehandleiding.

17 Bijlage 1 Onderdelen van de opleiding De opleiding omvat de volgende onderwijseenheden: Onderwijseenheid Studielast in ECTS Academisch niveau Begeleiding 1 (inclusief startweek) Begeleiding Pedagogiek Vakdidactiek Vakdidactiek Specialisatie Praktijk 1 15 Praktijk 2 15 In het portfolio is opgenomen de Specialisatie (8 stp), en de producten behorend bij Begeleiding 1 (4 stp) en Begeleiding 2 (3 stp). Aanwezigheid bij de praktische oefeningen Begeleiding 1 (inclusief de Startweek) en Begeleiding 2, Pedagogiek en Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2 is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen. Zie voor beschrijving van de onderwijseenheden de ICLON studiegids.

18 Bijlage 2 Eindtermen/startbekwaamheidseisen ICLON lerarenopleiding De docent als professional De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen professionele ontwikkeling. Hij onderzoekt, expliciteert en ontwikkelt zijn opvattingen over het leraarschap en zijn bekwaamheid als leraar. De docent als regisseur De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn organisatorische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende organisatorische kennis en vaardigheid om in zijn klas en zijn lessen een goed leef- en werkklimaat tot stand te brengen. Overzichtelijk, ordelijk en taakgericht. In alle opzichten voor hemzelf, zijn collega s en vooral voor de leerlingen helder. En dat op een professionele, planmatige manier. Hij is zich bewust van zijn eigen houding en gedrag én van de invloed daarvan op de leerlingen. Hij heeft ook voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van groepsprocessen en communicatie om een goede samenwerking met en van de leerlingen tot stand te brengen. De docent als pedagoog De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn pedagogische verantwoordelijkheid. Hij heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leeromgeving tot stand te brengen. Voor een hele klas of groep maar ook voor een individuele leerling. En dat op een professionele, planmatige manier. De docent als vakdidacticus De leraar voorbereidend hoger onderwijs moet de leerlingen helpen zich de basiskennis en principes van het schoolvak eigen te maken en vertrouwd te raken met de manier waarop deze kennis in het dagelijkse leven en in de wereld van het werken gebruikt wordt. Bovendien moet hij zijn leerlingen introduceren in de kennis, principes, onderzoekswijzen en toepassingen van de wetenschappelijke discipline(s) waaraan het schoolvak gerelateerd is. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar voorbereidend hoger onderwijs en om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet hij vakinhoudelijk en didactisch competent zijn. De docent als lid van de schoolorganisatie De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega s. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat van zijn school, aan goede werkverhoudingen en een goede schoolorganisatie De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de school. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheid om goed samen te werken met mensen en instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor de leerlingen en bij zijn school. De docent als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar De leraar voorbereidend hoger onderwijs onderschrijft zijn verantwoordelijkheid als onderzoeker/specialist/ontwikkelaar. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden om op grond van zijn wetenschappelijke achtergrond een bijdrage te leveren aan de systematische verdieping van verschillende aspecten van de verschillende rollen van de docent in de school.

19 Bijlage 3 Criteria waaraan afstudeerverslag moet voldoen, gang van zaken t.a.v. afstudeerverslag Portfoliohandleiding Ervaringsleren Het beroep van leraar leer je onder meer door ervaringen in de praktijk. Daarbij gaat het om lessen ontwerpen en geven, gesprekken voeren met leerlingen, collega s en ouders, enzovoort. Leren van dergelijke ervaringen gaat beter en sneller als je er systematisch en analytisch naar kijkt. Op basis daarvan kun je vaststellen wat al goed gaat, en wat je dus vast wilt houden, en wat je bij een volgende gelegenheid (nog) beter kunt doen. Dit proces stuur je zelf, maar je wordt uiteraard geholpen door gesprekken met anderen en theorie. Deze manier van werken noemen we ervaringsleren. Ervaringsleren vormt het uitgangspunt voor het onderwijs in onze lerarenopleiding. In de lerarenopleiding beschouwen we jou als beginnend docent. Niet voor niets spreken we je aan als docent-in-opleiding (dio) en niet als student. Dat betekent dan ook dat jijzelf op de eerste plaats verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling tot docent. Daarbij maak je keuzes en zul je merken dat je bepaalde voorkeuren en een bepaalde stijl hebt. Je ontwikkelt met andere woorden een eigen profiel als docent. Bespreken van ontwikkeling Op veel scholen voeren docenten periodiek gesprekken met leidinggevenden en/of begeleiders. Die gesprekken gaan over de wijze waarop beginnende docenten hun taken vervullen, wat zij belangrijk vinden en welke keuzes ze daarom maken, en hoe ze zich verder zouden willen ontwikkelen. Die gesprekken hebben aan de ene kant de bedoeling om beginnende docenten te begeleiden bij hun ontwikkeling, van de andere kant worden op basis van die gesprekken ook beslissingen genomen over bijvoorbeeld de aanstelling van de docent. De functie-eisen die aan beginnende docenten worden gesteld vormen daarbij vaak het kader. In die gesprekken worden concrete afspraken gemaakt voor de volgende periode. Dergelijke gesprekken worden resultaaten ontwikkelingsgesprekken, functioneringsgesprekken, of voortgangsgesprekken genoemd. Ook in de opleiding zul je dergelijke individuele gesprekken met je begeleiders hebben. De opleidingsdoelen, zoals die zijn vastgelegd in de Rubrics 8, vormen daarbij het kader. In het eerste gesprek, dat plaatsvindt na de oriëntatieperiode, krijg je een advies over of en hoe je de opleiding het best voort kunt zetten. In het tweede gesprek, de middenevaluatie, gaat het vooral om de voortgang van je ontwikkeling. In het derde gesprek, de eindevaluatie, staat naast je ontwikkeling tevens de eindbeoordeling op de agenda. Voorbereiding van gesprekken Aan docenten op school wordt vaak gevraagd om ter voorbereiding op een dergelijk gesprek te beschrijven welke taken ze hebben uitgevoerd, wat goed ging en hoe het volgens hen nog beter kan, en ook hoe ze hun rol als docent zien. Bovendien wordt hen gevraagd om bijvoorbeeld evaluaties of resultaten van leerlingen te tonen. In de opleiding vragen we je ook om de hierboven genoemde gesprekken op die manier voor te bereiden. Dat doe je door beschrijving en analyses van je functioneren en ontwikkeling èn verschillende soorten illustratief materiaal bij elkaar te brengen in een zogenaamd portfolio. Hieronder leggen we uit wat precies de bedoeling is. Het portfolio Geleend van kunstenaars en architecten Een portfolio is letterlijk een map, in ons geval een elektronische map, waarin je beschrijvingen, analyses, en materiaal bij elkaar brengt die je gedurende de opleiding maakt en verzameld. Het idee van portfolio s is geleend van kunstenaars en architecten die in portfolio s beschrijvingen en afbeeldingen van hun werk bij elkaar brengen om potentiële opdrachtgevers de kwaliteit ervan te laten zien. 8 Zie de opleidingsmap voor de rubrics. januari 2010

20 Waarom een portfolio De reden dat portfolio s in opleidingen zoals lerarenopleidingen maar ook bijvoorbeeld in de opleiding tot medisch specialist worden gebruikt, is dat op die manier functioneren en ontwikkeling in de praktijk zichtbaar kan worden gemaakt.. Praktijksituaties waarin mensen werken kunnen sterk verschillen. Zo maakt het toch nogal wat uit of je lesgeeft op een VMBO in een grote stad of op een gymnasium in een rustige kleine plaats. Met het materiaal dat je in je portfolio bijeen brengt en je beschrijvingen kun je laten zien hoe de specifieke situatie waarin jij werkt eruit ziet, welke mogelijkheden en beperkingen die situatie biedt, en hoe jij in die omgeving hebt gefunctioneerd en je hebt ontwikkeld. Door het rijke beeld dat het portfolio geeft van jouw functioneren en ontwikkeling, is het voor jezelf èn je begeleiders beter mogelijk dat functioneren en die ontwikkeling goed te begrijpen en te analyseren. Op basis van een dergelijke analyse kunnen vervolgens plannen worden gemaakt voor verdere ontwikkeling. Doordat je in je portfolio allerlei materiaal en producten bij elkaar brengt, kan het bovendien ook functioneren als je persoonlijk archief. Portfoliowegwijzer Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat het geen probleem is als mensen hun portfolio vormgeven zoals ze dat zelf willen, maar dat het wel nodig is om in een portfolio een duidelijk herkenbare structuur aan te houden die voor iedereen die er mee werkt goed herkenbaar is. Bij het ICLON doen we dat door een wegwijzer in het portfolio op te nemen waarin de verschillende onderdelen van het portfolio duidelijk herkenbaar zijn en ze met enkele muisklikken ook bereikbaar zijn. In die portfoliowegwijzer verwijs je ook naar andere beschrijvingen, analyses en materiaal dat in diverse submappen in elektronisch portfolio te vinden is. In figuur 1 zie je de structuur van het portfolio en de plaats van de portfoliowegwijzer daarin. Figuur 1 Mappenstructuur portfolio Die portfoliowegwijzer is een Word-document 9 dat je kunt downloaden van BlackBoard. In de portfoliowegwijzer kun je niet alleen hyperlinks 10 naar documenten en ander materiaal opnemen maar kun je ook toelichtingen en beschrijvingen kwijt. 9 We hebben gekozen voor Microsoft Word als gereedschap voor het werken aan en met het portfolio omdat dat voor de meeste docenten bekende software is en het ruim voldoende mogelijkheden biedt. De keuze voor Word is echter zeker geen principiële. Als je liever met andere software aan hun portfolio werkt staat je dat uiteraard vrij, zolang je er maar voor zorgt dat je begeleiders er ook mee uit de voeten kunnen. 10 Het maken van hyperlinks in Word is absoluut niet moeilijk. In de technische handleiding, die je ook in BlackBoard kunt vinden, wordt stap voor stap uitgelegd hoe dat moet en vind je ook andere handige tips voor het werken met de portfoliowegwijzer in Microsoft Word.

21 Figuur 2 Portfoliowegwijzer In de portfoliowegwijzer zijn al een aantal koppen (hoofdstuktitels) gegeven. Het is verstandig om die te handhaven zodat het document de functie van wegwijzer blijft vervullen, maar als je dat leuk vindt kun je de portfoliowegwijzer natuurlijk best een persoonlijke look and feel geven door je eigen opmaak toe te passen. De inhoud van het portfolio Iemand die je portfolio wil bekijken zal eerst de portfoliowegwijzer openen. Geef in dit document daarom eerst je naam en een foto van jezelf. Je kunt hier eventueel ook een hyperlink opnemen naar je CV. In de portfoliowegwijzer vind je daarna aantal onderdelen: Mijn Profiel als Leraar Rijke casus Terugkijken en vooruitkijken Dossiers Hieronder lichten we die onderdelen verder toe. Profiel Dit is het eerste wat iemand ziet die je portfolio gaat bekijken. Geef hier niet alleen je naam en foto, maar beschrijf ook kort jezelf als leraar. Dat doe je door antwoord te geven op de volgende vragen: Waarom kies ik voor het docentschap? Wat vind ik kenmerkend voor mezelf als docent? Wat heb ik nodig om goed te kunnen functioneren als docent? Hoe zorg ik ervoor dat ik me blijft ontwikkelen als docent? Kijk bij het beantwoorden van deze vraag naar de rubric voor Professional. Gebruik vuistregels om de strategieën te beschrijven die je hierbij succesvol toepast. Illustreer die vuistregels bijvoorbeeld met citaten uit je BLOG of illustreer met materiaal uit het portfolio. Het gaat daarbij natuurlijk niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit van de voorbeelden.

22 Terugkijken en vooruitkijken Opdracht oriëntatietraject Het eindverslag van het oriëntatietraject neem je op in je portfolio. In dit verslag neem je op: 1. Personalia en gegevens over stageschool; 2. Lijst met ondernomen activiteiten; 3. Verslag van de (praktijk)kennis die is verworven over de leerling als doelgroep, het beroep van docent en de school als werkomgeving; 4. Twee lesplannen met een analyse van de uitvoering; 5. Verslag Observatieopdracht; 6. Beargumenteerd antwoord op de vraag waarom de school als werkomgeving wel/niet geschikt is, mede op basis van een zelfanalyse van de student in de rol van regisseur/pedagoog/vakdidacticus; 7. Verslag van de begeleider van de stageschool. 8. Overzicht leerdoelen, vuistregels en voornemens in de vorm van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP, zie bijlage 2). Terugkijken Voorafgaand aan de middenevaluatie en het eindgesprek met je begeleider(s), beschrijf en analyseer jij je ontwikkeling in de voorgaande periode. Dat doe je voor iedere rol die in de opleiding aan de orde is geweest. Denk daarbij aan het beantwoorden van vragen als: Wat zie je als belangrijke stappen in je ontwikkeling in deze periode (gebruik hierbij de rubrics als kader)? Illustreer deze stappen met betreffende probleem- en succeservaringen Analyseer deze probleem- en succeservaring en geef aan wat je hiervan hebt geleerd (zie bijlage 5). Geef ook aan wat je ziet als de volgende stap en wat je nu nog belemmert om deze stap te maken Geef een overzicht van de belangrijkste vuistregels per rol en geef voor iedere vuistregel aan waarom je het belangrijk vindt en waarom de vuistregel werkt (zie bijlage 5) Je onderbouwt deze beschrijvingen en analyses door gericht te verwijzen naar goede voorbeelden. Dat doe je met behulp van hyperlinks naar het materiaal, de beschrijvingen en de analyses in je rijke casus, en naar materiaal dat in je dossiers is opgenomen (zie bijlage 4 voor voorbeelden van materiaal). Vooruitkijken Op basis van de conclusies naar aanleiding van de rijke casus en onder Terugkijken, formuleer een voorlopig Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP, zie bijlage 2). Tijdens het evaluatiegesprek stel je samen met je instituutsbegeleider en je begeleider op school vast welke leerpunten in het POP inderdaad prioriteit verdienen. Dit wordt vervolgens door jou vastgelegd in een definitief Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Rijke casus Ter voorbereiding van de middenevaluatie en het eindgesprek onderzoek je systematisch je eigen lesgeven en de context waarin dat gebeurt. Dat doe je in de vorm van een zogenaamde rijke casus. Je geeft antwoord op de vraag: Hoe functioneer ik en ontwikkel ik mij als docent?

23 In de rijke casus verzamel en analyseer je gegevens over één les die je hebt verzorgd. Daarbij maak je gebruik van de theorie die in de opleiding is behandeld. De rubrics vormen daarbij het kader. In bijlage 1 wordt deze opdracht verder uitgewerkt. Dossiers In de diverse dossiers verzamel je documenten en ander materiaal die je gedurende je opleiding maakt of verzamelt en die iets zeggen over jouw ontwikkeling. Voor iedere rol die we in de opleiding onderscheiden maak je een dergelijk dossier. In bijlage 4 vind je suggesties voor materiaal dat je op zou kunnen nemen. In de portfoliowegwijzer word je gevraagd om door middel van een hyperlink naar dat materiaal te verwijzen. Om er voor te zorgen dat te begrijpen is wat er geopend wordt als die hyperlink wordt aangeklikt, is het verstandig om in een of twee regels te beschrijven wat het materiaal is, waar en wanneer je het hebt verzameld, en waarom je het hebt opgenomen en/of wat het volgens jou laat zien.

24 Bijlage 1 Opdracht Rijke Casus Inleiding Het is de bedoeling dat door de rijke casus zowel je begeleiders als jijzelf een goed beeld krijgen van je functioneren en ontwikkeling als docent. Op basis daarvan kun je plannen maken voor de toekomst. Het gaat erom dat je uit verschillende bronnen verschillende soorten gegevens verzamelt. De systematische analyse van die gegevens op basis van de theorie die in de opleiding is behandeld moet leiden tot conclusies ten aanzien van je functioneren en ontwikkelingen moet ook leiden tot conclusies over wat voor jou belangrijk is als docent. Voorbereiding Kies een les in een klas; Schrijf op waarom je deze les in deze klas gekozen hebt; Beschrijf kort de voorgeschiedenis. Denk daarbij aan: - voorkennis van de leerlingen, de lesmethode die wordt gebruikt, - incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan, je relatie met deze klas zoals je die met VIL hebt onderzocht (voeg de VIL ook bij), - de relaties in de klas tussen de leerlingen (neem eventueel het sociogram op wanneer je dat al hebt), - afspraken die met collega s en schoolleiding zijn gemaakt over het lesprogramma in deze klas en het lesgeven aan deze klas. Geef ook aan wanneer dergelijke afspraken er juist niet zijn; Geef aan welke voornemens je hebt voor deze les Maak een lesvoorbereiding en sla die op. Uitvoering Vraag een mede-dio of begeleider om een opname te maken van die les, en vraag hem of haar ook om achteraf over een of meer punten die je belangrijk vindt, feedback te geven en die elektronisch naar je op te sturen. Verzamel al het materiaal dit bij deze les hoort en (voorbeelden van) leerlingmateriaal dat in deze les is gemaakt. Bewaar de (eventuele) toets en een paar voorbeelden van hoe leerlingen die hebben gemaakt Analyse Bekijk de video één keer zorgvuldig en selecteer 2 à 3 momenten die belangrijk zijn geweest voor het verloop van de les. Beschrijf waarom je deze momenten hebt geselecteerd; Analyseer die momenten voor ieder van de rollen. Gebruik bij deze analyses ook de rubrics als kader. Gebruik ook de betreffende modellen en/of theorieën die in de opleiding aan de orde zijn geweest om te beschrijven en te verklaren wat er gebeurt:. - Wat betreft de theorie voor de rol van regisseur kun je bijvoorbeeld denken aan het Model Interpersoonlijk Leraarsgedrag en de theorie daarachter zoals die in de Reader is beschreven, - Bij de rol van vakdidacticus geeft het vakdidactisch model handvatten en kun je denken aan de theorie die bij vakdidactiek is behandeld en deels in Ebbens en van Ettekoven is beschreven, - Wanneer je specialisatie al hebt gedaan kun wellicht ook gebruik maken van wat je daarvoor hebt gelezen, - Als je pedagogiek al hebt gevolgd zijn theorieën over het functioneren van leerlinggroepen en de adolescentiepsychologie zoals die bij pedagogiek zijn behandeld wellicht relevant, - Voor de rol lid van de schoolorganisatie, wederom: als die rol al aan bod is geweest, kun je bijvoorbeeld denken aan de betekenis die afspraken op school of de cultuur van de school hebben voor de manier waarop jij je les hebt ingericht en wat de leerlingen verwachten; Illustreer je analyses door met hyperlinks te verwijzen naar de andere materialen die hebt opgeslagen;

25 Formuleer als conclusie per rol, op basis van wat je goed vindt gaan een of meer vuistregels. Geef daarbij aan waarom deze vuistregel werkt. Gebruik daarbij, indien beschikbaar, relevante theorie. Geef ook aan waarom je het belangrijk vindt dat de betreffende vuistregel wordt gerealiseerd (zie bijlage 5). Als het niet goed is gegaan in de les, geef dan aan waarom het niet werkte en beschrijf wat je in de toekomst anders zou willen doen en waarom: je voornemens. Bjilage 2 - Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Een POP behoort de volgende elementen te bevatten: - Wat zijn je belangrijkste leervragen op dit moment (datum) - Per leervraag: - Wat is de motivatie om de leervraag aan te pakken, - Wat is je leerdoel / zijn je leerdoelen, in positieve taal gesteld, - Hoe wil je jouw leerdoel(en) bereiken, - Wat is het tijdpad voor het bereiken van je doel(en), - Van welke bronnen ga je gebruik maken, - Met welk materiaal ga je je ontwikkeling illustreren. Bijlage 3 - De Specialisatie Relatie met het portfolio De resultaten van je specialisatie rapporteer je in een artikel of essay, zodat die resultaten voor anderen toegankelijk zijn (denk niet alleen aan je begeleiders maar bijvoorbeeld ook aan je collega s op school). Je concentreert je dan op de inzichten die voor een breder publiek interessant kunnen zijn. Het ligt dan ook niet voor de hand om binnen het artikel of essay in te gaan op wat jij persoonlijk van je specialisatie hebt geleerd en wat dat betekent voor je functioneren als eerstegraads docent. Het is de bedoeling dat je daaraan aandacht besteed in het portfolio (in een onderdeel specialisatie ). Het gaat dan zowel om de betekenis van de specialisatie voor je functioneren in de rol van praktijkonderzoeker/specialist/ontwikkelaar, als om de betekenis die je specialisatie heeft gehad voor je ontwikkeling in de rol (len) waarop je specialisatie betrekking heeft. Invulling specialisatieonderdeel van je portfolio Binnen het specialisatieonderdeel van je portfolio besteed je in ieder geval aandacht aan de betekenis van de specialisatie voor: - je functioneren in de rol van onderzoeker, ontwikkelaar, of specialist. Probeer hierbij in te gaan op vragen als: - Wat was mijn persoonlijke aanleiding voor de keuze voor dit onderwerp? - Wat heeft de specialisatie mij persoonlijk voor nieuwe inzichten, kennis, of ideeën opgeleverd? - Wat zijn daarvan de implicaties voor de wijze waarop ik de docentrol(len) invul? - Welke nieuwe vragen en /of problemen heeft de specialisatie bij mij opgeroepen? Wat zijn daarvan de implicaties voor de wijze waarop ik de docentrol(len) invul? - Wat levert het mij als docent op om systematisch naar een onderdeel uit mijn eigen lespraktijk te kijken? Ga ik de vorm die ik nu gebruikt heb (praktijkonderzoek, literatuurstudie of vakdidactische onderwijsontwikkeling) in de toekomst in mijn eigen schoolpraktijk toepassen? In wat voor situaties? Ga ik ook andere vormen uitproberen? - Welke voornemens voor de toekomst heb ik naar aanleiding van de specialisatie gemaakt? - Wat zijn mijn sterke en zwakke punten in het uitvoeren van praktijkonderzoek, literatuurstudie of vakdidactische onderwijsontwikkeling?

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september Masteropleiding Archeologie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september Masteropleiding Archeologie Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Masteropleiding Archeologie Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER M 2017-2018 NL Vastgesteld d.d. 30 juni 2017 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2017. Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Deze onderwijs- en examenregeling is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Masteropleiding Taalwetenschap Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2013 Bacheloropleiding Bestuurskunde Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Photographic Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE Inhoudsopgave Deel 1: Deel 2: Bijlage: Algemeen Deel Opleidingsspecifiek deel Eindkwalificaties educatieve

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Afrika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5

U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 U I T S P R A A K 1 5 1 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Bestuursraad van het ICLON, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling

Onderwijs- en ExamenRegeling Onderwijs- en ExamenRegeling Lerarenopleidingtraject van de Educatieve Masteropleidingen en de Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG 2011-2012 Inhoud:

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Onderwijs- en examenregeling 2005 Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Indiaans Amerika Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen geldig vanaf 01 september 2012 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs-en examenregeling

Onderwijs-en examenregeling Onderwijs-en examenregeling geldig vanaf 01-09-2015 Masteropleiding Vitality and Ageing Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 EDUCATIEVE MASTEROPLEIDINGEN RADBOUD DOCENTEN ACADEMIE Inhoud DEEL I ALGEMEEN DEEL... 4 Paragraaf 1 Algemene bepalingen opleidingen... 4 Artikel 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding Bestuurskunde Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Rechtsgeleerdheid 2010-2011 Geldig vanaf 1 september 2010 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger

Nadere informatie