Study Coach And Learning Environment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Study Coach And Learning Environment"

Transcriptie

1 Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Voortgangsrapportage Periode juli 2005 t/m september 2005 Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam UMCU, Universiteit van Utrecht UMCN, Katholieke Universiteit Nijmegen

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 Projectdoelstelling... 3 Voortgang per fase... 4 Fase 1 Opstellen leerdoelen boom voor COO materiaal... 4 Fase 2 Inventariseren en klasseren van COO materiaal... 4 Werkplan COO... 4 COO classificeren... 4 Fase 3 Functioneel ontwerp studie coach... 4 Fase 4 Technische realisatie studie coach... 5 Database aanpassingen... 5 Zoekmachine gebruikersinterface... 8 Zoekmachine in LRS.Net gebruikershandleiding... 9 Technische beschrijving zoekmachine...10 Stored procedures voor het zoeken in de database...11 Classification Builder...11 Technische beschrijving Classification Builder...12 Classificeren...12 Classificeren in LRS.Net gebruikershandleiding...13 Stored procedures voor het indexeren in de database...14 Multiuser-registratie...15 Multiuser-registratie in LRS.Net gebruikershandleiding...15 Baseframe...16 Baseframe in de LRS.Net gebruikershandleiding...16 Fase 5 Integratie van LRS.Net met de bestaande ICT infrastructuur Erasmus MC...16 UMCU...17 UMC st Radboud...17 LUMC...18 Fase 6 Inbedding in het onderwijs Fase 7 Promotie projectresultaten Fase 8 Evaluatie Knelpunten Standlijnen overzicht Kennis disseminatie AMEE Kostenoverzicht Declaratie Bijlagen Bijlage 1 Werkplan COO Werkplan SCALE UMCU...26 Werkplan SCALE UMC st Radboud...26 SCALE Erasmus MC...27 SCALE LUMC...27 Bijlage 2 Mijn les is geclassificeerd want Bijlage 3 AMEE abstract en poster Abstract for AMEE Poster for AMEE Bijlage 4 Functioneel ontwerp

3 Samenvatting In het derde kwartaal zijn er vier bijeenkomsten geweest van de projectgroep. Eén extra bijeenkomst is met leden van de projectgroep gepland om extra aandacht te besteden aan de geïmplementeerde classificatiemodule en standaardisering van classificeren. Fase 2 startte. Door de projectdeelnemers zijn werkplannen opgesteld hoe bij hun instelling het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden. Verder is er begonnen met het opstellen van een leidraad voor classificatie met de in dit project geïmplementeerde classificatie module. Het Functioneel ontwerp (Fase 3) is eind juli 2005 afgerond en er zijn nog wat accenten gelegd. In augustus 2005 is gestart met de technische implementatie van de studiecoach (Fase 4). Hierbij is veel werk verzet. De database (tabellen in LRS.Net) zijn aangepast voor SCALE. De zoekengine is gemaakt, tijdens de vergadering gedemonstreerd en verbeterd, getest door alle projectleden op de testserver, in productie genomen en in een technische specificatie en gebruikershandleiding opgenomen. Het zoeken in het grote aantal termen (40.000) en synoniemen ( ) is versneld. Zoeken gaat op hele woorden en er kan gebruik gemaakt worden van wildcards (*) en AND, OR, NOT (AND NOT, OR NOT), met phrases d.m.v. dubbel quotes ( ). De zoekterm wordt geregistreerd. Het gewicht van een gevonden les wordt uitgedrukt in een percentage. Advanced search kan momenteel al in meerdere talen zoeken en kan ook alleen lessen die in een bepaalde taal geschreven zijn selecteren. Alle in het FO benoemde classificaties zijn ingevoerd met de Classification Builder. Het classificeren van lessen is volledig geïmplementeerd. Er zijn tooltips toegevoegd voor de invoer van lessen. Er zijn procedures ontwikkeld die het indexeren van lessen in de database mogelijk te maken. De multiuser registratie is ontwikkeld om in dit geval voor beide studenten een registratie in het LRS.Net te realiseren, zodat het Personal Portfolio van beide studenten compleet blijft. Er is een Baseframe functionaliteit ontwikkeld. Dit houdt in dat een les binnen een frame van LRS.Net opgestart kan worden, het zogenaamde Baseframe. Zodra de gebruiker het frame verlaat wordt de sessie van LRS.Net afgesloten. Voor Fase 5 hebben alle deelnemende instelling de huidige stand van zaken weergegeven van de integratie SCALE met leeromgeving. Het project verloopt in deze fase heel voorspoedig. Een paar knelpunten worden in deze rapportage genoemd. Projectdoelstelling Reeds 25 jaar wordt aan de Nederlandse medische universiteiten gebruik gemaakt van Computer Ondersteund Onderwijs (COO). Voor deze onderwijsvorm zijn inmiddels honderden programma s gemaakt die in het medisch onderwijs (studies geneeskunde en biomedische wetenschappen) ieder hun eigen leerdoel en toepassing hebben. Met COO bedoelen wij in deze, alle denkbare vormen van elektronisch studiemateriaal, variërend van casuïstiek, tutorials, simulaties tot toetsen. Iedere instelling gebruikt hierbij zijn eigen materiaal. Het merendeel hiervan wordt als zelfstudie materiaal aangeboden. Het volgen van dit onderwijs is vaak niet verplicht en wordt niet getoetst. De toegenomen kwaliteit van het COO materiaal, zowel inhoudelijk als technisch, alsook de toegenomen kwantiteit vraagt om een meer structurele plaats in het onderwijs en in de toetsing. Met andere woorden de resultaten van de projecten uit het verleden moeten indalen in de organisatie van het onderwijs. De studies Geneeskunde van de universiteiten in Nederland zijn gebaseerd op het Raamplan 2001(Metz et al., 2001). Eén van de belangrijkste uitgangspunten hiervan is het aanleren van de vaardigheden waarmee de arts de gezondheidsproblemen van patiënten kan benaderen en oplossen. Elk COO is bedoeld ter ondersteuning van het aanleren van 1 of meerdere van deze vaardigheden en kunnen omschreven worden als de COO leerdoelen. Binnen het project moet aan de student een eenvoudige en snelle toegang tot (een specifieke selectie van) het COO materiaal geboden worden, waarbij de studie historie van de student in relatie tot de leerdoelen in de tijd automatisch wordt bewaakt. Behalve een longitudinale follow-up van een student over verschillende studiejaren, wordt het hierdoor ook voor de student mogelijk zijn eigen studieprestaties met betrekking tot de verschillende leerdoelen in te zien, voor zover 3

4 dat gedekt wordt door het aangeboden materiaal. Het systeem zelf kan automatisch studenten van een individueel studieadvies voorzien. De belangrijkste doelstelling van dit project is dus het koppelen van studie-informatie wat betreft het gebruik van COO met de curriculum database en de individuele student. Daarnaast is het belangrijk dat alle deelnemende instellingen de beschikking krijgen over COO materiaal van de zusterfaculteiten. Hoewel in het verleden hier al vaker afspraken over gemaakt zijn (zie bijlage) blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om te achterhalen waar welk materiaal zich bevindt en of dit ook geschikt is voor het eigen onderwijs. Door de directe beschikbaarheid van de lessen en de metadata waarin de leerdoelen zijn vastgelegd wordt dit proces vele malen simpeler. Deze ontwikkeling sluit aan op het concept van een LCMS (een Leerobject Content Management Systeem). Verschil hiermee is enerzijds dat de leerobjecten bestaan uit grote afgebakende modules en anderzijds dat de te ontwikkelen database slechts de metadata van de lessen bevat en niet de objecten zelf. Voortgang per fase Fase 1 Opstellen leerdoelen boom voor COO materiaal Deze fase is in de tweede rapportage periode afgerond en reeds gerapporteerd. Er zijn momenteel geen activiteiten. In januari 2006 wordt deze fase opnieuw geopend om eventuele wijzigingen in de classificatie te kunnen doen, naar aanleiding van de ervaringen van de gebruikers hiermee. Fase 2 Inventariseren en klasseren van COO materiaal Met deze fase is gestart in juli Alle partners zijn gestart met het invoeren van eigen COO in het LRS.Net. De metadatavelden voor de classificatie van het LRS.Net zijn inmiddels al aangepast aan SCALE en kunnen worden ingevuld. Ook de koppeling aan de classificatie kan gelegd worden. Naast het inventariseren en klasseren van COO materiaal valt onder deze fase ook het testen van nieuwe releases van LRS.net door de projectpartners. De technische realisatie van LRS.net door Leiden valt onder fase 4. In dit kwartaal hebben de projectdeelnemers nieuwe versies van LRS.Net getest. Er is gerapporteerd als er onderdelen van LRS.Net niet naar behoren werkten. Werkplan COO Er zijn bij de verschillende faculteiten werkplannen opgesteld waarin wordt omschreven hoe het COO in LRS.Net opgenomen gaat worden. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlagen van het UMC st Radboud en het UMCU. Erasmus MC en LUMC beschrijven in bijdrage hoe deze werkzaamheden uitgevoerd zijn. COO classificeren Er is een extra bijeenkomst georganiseerd onder de projectgroepmedewerkers waarbij in de voor dit project geimplementeerde classificatie module van LRS.Net het classificeren is geoefend en voorzien van feedback. Van te voren hebben de projectmedewerkers lessen in LRS.Net online klaargezet voor de usergroepen Teachers en Administrators en aangegeven welke lessen in LRS ze geclassifieerd wilde zien op die dag (lessonid's). De in dit overleg opgestelde leidraad:" Mijn les is geclassificeerd want..." is te lezen in desbetreffende bijlage. Fase 3 Functioneel ontwerp studie coach Deze fase is eind juli 2005 afgerond. 4

5 In de loop van de discussie over het Functioneel ontwerp zijn er nog wat accenten gelegd. Verder hebben alle projectmedewerkers bekeken of dit FO voldoet aan hun functionele specificaties. Review door studenten zal éénmalig na afloop van het volgen van de les plaatsvinden (in het huidige LRS.Net wordt deze mogelijkheid in het hoofdscherm aangeboden). Bij opstarten vanuit Blackboard komt de student niet langs dit review systeem. Onderzocht wordt hoe de lessen dan terugloggen naar deze pagina (logsession of baseframe) de review kan afvangen. Lessen zullen worden gekoppeld aan de classificati. De koppeling aan de classificatie is voor de gebruiker gesplitst in de verschillende takken. Er is nagedacht over de gewichten van de gevonden verbindingen met de boom en de metadata van de lessen van de les. De keuze is gemaakt om de zoekfunctie zo simpel mogelijk te maken (wel is er informatie verzameld om toch een zoekfunctie op ingewikkelde boomstructuren te kunnen hebben). Door het opstellen van de nieuwe classificatie is van de bestaande features (onderscheiden 3 groepen) van LRS.Net, de Category of disease vervallen in SCALE. Het traject van de studiecoach wordt los gezien van de zoekengine. Het huidige ontwerp zal verder worden uitgediept betreffende de studiecoach. In dit FO zal de coach bestaan uit het op verschillende manieren benaderen van de omgeving van een gevolgde les. Studiecoach adviezen kunnen gebaseerd zijn op: zwaarte van de les (via curriculum koppeling), gerelateerde lessen (via medische inhoud zoeken naar lessen met bijna hetzelfde onderwerp), mening van anderen over deze les (gebruiksgegevens van anderen), theorie bij de praktijk of praktijk bij de theorie, onderwijskundige omgeving van de les opzoeken (via de classificatie onderwijskundig) of je kan op basis van COO type een ander soortig les aanvragen. In het FO is een selectie uit de nieuwe databasedocumentatie opgenomen: een nieuw ER diagram is toegevoegd. Er is nagevraagd of domeinsplitsing binnen het coo.lumc.nl voor de verschillende projectpartners mogelijk is. Dit om elke faculteit de mogelijkheid te bieden in een herkenbaar format SCALE aan de gebruiker te presenteren. Per instituut zal er een aanvraag voor desbetreffende naam moeten worden gedaan (bijv. coo.erasmusmc.nl). Er is gesproken over de in het FO genoemde Service Level Agreement. Dit wordt gezien als een aanzet waarmee je het project kan afronden en waarmee je eventuele nieuwe partners in het project kunnen worden betrokken (en wellicht zelfs ten behoeve van een centrale organisatie van COO). Er zal nog verder overleg moeten zijn over wat er vastgelegd moet worden in een afspraak en over de aanvangsdatum en het format van deze agreement (kan ook een SLIntentions worden). Het FO is, na de eerste technische implementatie, gebruikt om te checken in hoeverre de implementatie vordert. Fase 4 Technische realisatie studie coach Deze fase is in augustus 2005 gestart en er is inmiddels veel gerealiseerd. Er is van te voren geen uitgebreid Technisch Ontwerp geschreven, maar steeds zijn nieuwe versies van LRS.Net klaargezet op de testserver. Per mail werden alle projectgroep leden opgeroepen om naar nieuwe versies te kijken. Bij ontwerpbeslissingen die niet binnen Leiden genomen konden worden, werden ook aan de andere projectleden g d. Die vervolgens tussen een aantal alternatieven konden kiezen en daarop binnen enkele dagen moesten antwoorden. In de vergaderingen werden de nieuwere versies besproken. Hieronder volgt een beschrijving van de gerealiseerde technische implementatie, ter vervanging van een technisch ontwerp. Database aanpassingen Om de COO classificatie in LRS.Net te kunnen implementeren is de LRS.Net database uitgebreid met de volgende tabellen: - Term, om voor alle classificatie termen op te slaan: o tot welke classificatie tak deze behoort (RootTreeID) 5

6 o de naam van de term (Name) o de taal van de term (Lng) o de codering (Code) o de originele MeSH code (OriginalCode o de beschrijving van de term (Description) o 3 velden om gegevens over een eventueel plaatje op te slaan ( ImageType, Image en ImageThumb) - Tree, om de boomstructuur en de plaats van termen in de classificatieboom op te slaan: o de ouder, ofwel de hoger gelegen oksel in de boom (ParentID) o optioneel de term die aan de oksel verbonden is. Er komen dus ook oksels voor die alleen de vorm van de boom bepalen, maar waaraan geen term is verbonden (TermID) o het eerste kind, ofwel de eerste dieper gelegen oksel in de boom (FirstChild) o het eerste broertje of zusje, ofwel de volgende oksel op hetzelfde niveau (NextSibling) o BranchType o de mogelijkheid om lessen aan deze oksel van de classificatie te koppelen (LT_Linkable) o degene die de tak mag aanpassen/eigenaar is van de tak (AdmingroupID) o de MeSH codering voor de plaats in de boom (Code) o de door LRS.Net gegenereerde codering, waarin het pad van de wortels tot aan de oksel wordt weergegeven (InternalCode). - Synonym, om de synoniemen voor termen in op te slaan: o de term waarvan dit een synoniem betreft (TermID) o de naam van het synoniem (Name) o de taal van het synoniem (Lng) - LT_Link, om de koppeling van lessen aan de classificatie vast te leggen: o de unieke code van de les (LessonID) o de plaats van de koppeling in de boom (TreeID) o het gewicht van de koppeling (Weight) Voor het zoeken is de database opnieuw uitgebreid, nu met de volgende tabellen: - Word, om alle woorden in op te slaan waarop gezocht kan worden: o het zoekwoord (Name) o het woord zonder speciale tekens (InternalName) o de taal van het woord. - LostWord, om alle losse woorden waarop niet gezocht mag worden op te slaan: o het verboden zoekwoord (Name) o de taal van het woord. - TW_Link, koppeling tussen de tabel Word en Term om op te slaan welke woorden in een term voorkomen: o de unieke code van de term (TermID) o de unieke code van het woord (WordID) o het gewicht van het woord t.o.v. de volledige term (Weight) - LW_Link, koppeling tussen de tabel Word en Lesson om op te slaan welke woorden in de beschrijvende velden van de les voorkomen: o de unieke code van de les (LessonID) o de unieke code van het woord (WordID) o het gewicht van het woord t.o.v. het volledige beschrijvende veld (Weight) o verwijzing naar het veld van de les waaruit het woord afkomstig is (SearchItem). - LF_Link, koppeling tussen de tabel Lesson en Feature om op te slaan welke features de les aan gekoppeld is: o De unieke code van de les (LessonID) o De unieke code van het feature (FeatureID) 6

7 7

8 Zoekmachine gebruikersinterface Het zoeken naar lessen is geïmplementeerd. Afhankelijk van de rechten van het account wordt het zoekresultaat meer of minder uitgebreid weergegeven, zoals beschreven in het Functioneel Ontwerp. Voor studenten wordt getoond: - het icoon van de les, - de titel, - het gewicht, - het icoon van de instelling die eigenaar is van de les, - de beschrijving van de les, - de taal, - de tijdsduur. Hierbij wordt de zoekterm gekleurd weergegeven, wanneer deze in één van de getoonde velden werd gevonden. Student zoekresultaat Voor docenten en administratoren wordt hetzelfde getoond als voor studenten, met daarbij: - het onderwerp, - de versie datum, - het unieke Lesson ID, - de URL, - de plaats van de les in de classificatietakken, - de gebruikersgroepen waarvoor de les beschikbaar staat, - de checks die op de eindgebruikers PC worden uitgevoerd voor het starten.

9 Docent/Administrator zoekresultaat Met Advanced search kan de taligheid ingesteld worden, van zowel de interpretatie van de zoekterm, alsook de taal van de les zelf. In het voorbeeld wordt een Engelse term ingetypt, waarmee naar Nederlandstalige lessen wordt gezocht. Advanced search Zoekmachine in LRS.Net gebruikershandleiding In de LRS.Net handleiding wordt het zoekmechanisme als volgt beschreven: The string can consist of one or multiple words. Words can be separated with logical operators AND, OR or NOT, these operators are case-sensitive. Two words separated by a space are considered to be separated by AND. The use of wildcards is also enabled. The characters * and? can be used when searching for only a part of a word. A combination of words in a specific order, a phrase, should be put between brackets. Some examples: - appendicitis -> all lessons about appendicitis - simulation -> all lessons presenting in the form of a simulation - acute appendicitis -> all lessons about acute appendicitis, described with this specific combination of two words - appendicitis NOT acute -> all lessons about appendicitis, except the ones about the acute form of appendicitis 9

10 - appendicitis AND acute -> all lessons about acute appendicitis, described with these two words in any order - abdomen anatomy -> all lessons about anatomy and about the abdomen - appendi* -> all lessons about appendicitis, but also about the appendix in general or any other word containing the letters appendi in this order. Advanced search can be used to search only for lessons in a specific language, or to make sure your search string is interpreted in the right language. Technische beschrijving zoekmachine Voor het zoeken zijn naast de bij Database aanpassingen genoemde nieuwe tabellen, ook een aantal bestaande tabellen van belang. Lesson, de 3 velden, name, subject en description waarin gezocht wordt Feature, de vakgebieden waarin gezocht wordt Synonym, synoniemen van de termen van de classificatie waarin gezocht wordt Log, om de zoekwoorden die door studenten zijn ingetypt op te slaan Bij het zoeken via de metadata worden de velden Lesson.Name, Lesson.Subject, Lesson.Description betrokken en via LF_Link het veld Feature.Name. Bij het zoeken via de classificatie worden via de velden Term.Name, Term.Description en Synonym.Name betrokken. Omdat het vergelijken van de zoekterm met al deze velden in praktijk te traag werkt zijn een aantal tussentabellen in het leven geroepen; Word, LostWord, TW_Link en LW_Link In de tabel Word zijn alle losse worden uit de bij het zoeken betrokken velden opgeslagen. In de tabel LostWord staan alle woorden waarop niet gezocht kan worden. Bij het zoeken wordt de zoekopdracht eerst gesplitst in losse woorden, waarvan alle tekens, zoals ë, ï e.d omgezet worden in gewone letters. Als in de zoekopdracht AND, NOT of OR voorkomt worden deze logisch geïnterpreteerd. De woorden die in de tabel LostWord voorkomen worden genegeerd. Met de rest van de woorden wordt individueel gezocht en voor elke zoekterm wordt een collectie met lessen met het bijbehorende gewicht opgesteld. Bij het zoeken via de metadata wordt het volledige woord gezocht in de bovengenoemde velden, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele taligheid van het woord, afhankelijk van de instelling bij advanced search. Wanneer het woord hierin voorkomt wordt de bijbehorende les aan de collectie toegevoegd met een gewicht van 1 voor de naam (veld:name) en het onderwerp (veld:subject) van de les en 0.75 voor de beschrijving(veld:description). Hierbij wordt het gewicht gedeeld door het aantal woorden wat dit veld in totaal beslaat. Wanneer een les meerdere malen wordt gevonden bij dezelfde zoekterm, telt het hoogste gewicht. Bij het zoeken via de classificatie wordt het volledige woord gezocht in de bovengenoemde velden van de tabel Term. In de tabel Tree wordt vervolgens opgezocht aan welke oksels van de classificatie deze Term is verbonden. Van deze oksels (TreeID s) wordt via de tabel LT_Link gekeken of hier lessen aan verbonden zijn en wordt het gewicht van de koppeling opgehaald en de les toegevoegd aan de collectie. Vervolgens wordt ook nog voor al deze TreeID s in de internal codes van de andere TreeID s gekeken of het een nakomeling van deze TreeID is, zo ja, dan wordt gekeken of hier lessen aan gekoppeld zijn. Als dit zo is worden de lessen aan de collectie toegevoegd, waarbij het gewicht van de koppeling in LT_Link wordt verminderd (gedeeld door de afstand tot het originele TreeID * ), dus als het gevonden TreeID een direct kind is van de originele TreeID, wordt het gewicht bijvoorbeeld gedeeld door Wanneer het gewicht kleiner is dan 0.01 wordt de les niet toegevoegd aan de collectie. Bij het gebruik van wildcards (* of?) wordt niet het volledige woord gezocht in de tabel Word, maar wordt met een Like statement gezocht, zodat ook de woorden worden gevonden waarin de zoekterm een gedeelte van het woord uitmaakt. Bij meerdere zoektermen worden nu de opgebouwde collecties samengevoegd volgens de volgende formules, waarin W1 het gewicht van de gevonden les bij de eerste zoekterm is en W2 bij de tweede zoekterm: 10

11 Zoekterm1 AND Zoekterm2 => W1 * W2 Zoekterm1 NOT Zoekterm2 => W1 * (1 W2) Zoekterm1 OR Zoekterm2 => Max (W1, W2). Wanneer met Advanced search de taligheid van de les is ingesteld, worden de lessen in de verkeerde taal uit de collectie gefilterd. De lessen waar de gebruiker geen recht op heeft (er bestaat geen koppeling tussen de les en 1 van de usergroepen waar de gebruiker toe behoort) worden ook uit de collectie gefilterd. De lessen die niet online staan, onbereikbaar zijn, worden ook uit de collectie gefilterd. Bij meerdere woorden tussen dubbelquotes als zoekterm (een zogenaamde phrase) wordt de phrase beschouwd als een lang woord met een spatie erin. Stored procedures voor het zoeken in de database Bij het zoeken worden de stored procedures spsearchlesson voor het zoeken van een les aan de hand van de metadata en spsearchtree aangeroepen voor het zoeken van de les aan de hand van de koppeling aan de classificatie: spsearchlesson In de zoekstring worden eerst met de functie fncvervangdoorspaties alle karakters zoals <, >,!,? en punten en komma s vervangen door spaties. Met de functie fncdeletelostwords worden alle woorden die in de tabel LostWords voorkomen uit de zoekopdracht gefilterd. De losse woorden worden nu exact gezocht in het veld InternalName van de tabel Word, rekening houdend met de taal van de zoekopdracht. Via de tabel LW_Link wordt het LessonID van de gekoppelde les opgehaald. Met de functie fncmathmax wordt hierbij het maximale gewicht van de betreffende records in de tabel LW_Link bepaald en overgenomen als gewicht van de koppeling van de gevonden les aan het zoekwoord. Als in de zoekopdracht een wildcard voorkomt (* of?), wordt gezocht of de zoekstring deel uitmaakt van het veld InternalName van de tabel Word. spsearchtree De procedure bij het zoeken via de boomstructuur lijkt sterk op die van spsearchlesson. Eerst worden de vreemde tekens vervangen door spaties en de LostWords uit de zoekstring gefilterd. De losse woorden worden weer gezocht in het veld InternalName van de tabel Word, maar nu wordt via de tabel TW_Link, Term, Tree en LT_Link het LessonID van de gekoppelde les opgehaald. Classification Builder In het LRS.Net kunnen administratoren hun eigen classificatie boom invoeren. De rechten hiervoor gaan op basis van lidmaatschap van een administratorgroep. De 5 classificatie takken voor het classificeren van Medisch COO, zoals gerapporteerd in de vorige voortgangsrapportage zijn inmiddels ingevoerd: - MeSH voor de medische inhoud, - CBT-Type voor de typering van het soort COO, - Technical voor het beschrijven van de benodigde techniek voor het aanpassen of distribueren van de lessen, - Educational voor de beschrijving van het onderwijskundige principe achter de les, - Curriculum voor de plaats van het COO in het eigen onderwijsprogramma. Elk instituut heeft een eigen administratorgroep die de curriculum-tak van de classificatie kan onderhouden. 11

12 Omdat het bouwen van de classificatie slechts een éénmalige actie is en daarna slechts sporadisch aanpassingen aan de curriculum classificaties worden verricht, is hiervoor geen hoofdstuk in de LRS.Net handleiding opgenomen. Technische beschrijving Classification Builder Elke classificatie bestaat uit een boomstructuur en bladeren die (eventueel op meerdere plaatsen) aan de oksels van de boom gekoppeld kunnen worden. De boomstructuur is opgeslagen in de tabel Tree, de termen of bladeren in de tabel Term. De rechten voor het veranderen, toevoegen of verwijderen van takken of bladeren worden bepaald door het AdmingroupID van het TreeID. Automatisch wordt bij kinderen die onder een TreeID worden toegevoegd hetzelfde AdmingroupID aangehouden. Eenmalig zijn handmatig de verschillende takken aan de verschillende administratiegroepen toegekend. Tijdens het invoeren van de classificatie wordt steeds per term en per oksel Stored Procedures aangeroepen (zie hoofdstuk Stored Procedures) met behulp van triggers die zorgen voor het automatisch indexeren. Triggers Er staan triggers op tabellen die geïndexeerd moeten worden voor het zoeken. De triggers worden geactiveerd wanneer in de tabel iets wordt veranderd, toegevoegd of verwijderd. De triggers roepen één van de stored procedures aan en geven hieraan parameters door, zodat alleen het veranderde record opnieuw geïndexeerd wordt en niet de hele tabel. Er staan triggers die stored procedures aanroepen voor het indexeren op de tabellen Term en Synonym, die spindexterm aanroepen en op Feature en Lesson die spindexlesson aanroepen. Op de tabel Tree staat een trigger die spinternalcodes aanroept. Classificeren Het classificeren van lessen is volledig geïmplementeerd. Elke administrator kan zijn/haar eigen lessen classificeren en krijgt 1 maal per maand automatisch bericht over de stand van zaken van de eigen lessen op het gebied van de classificatie. Bij het classificeren heeft de classificeerder een aantal hulpmiddelen tot zijn beschikking. - Omdat vooral de MeSH classificatie erg uitgebreid is kan de classificeerder hierin zoeken naar een passende term met behulp van losse woorden. - De classificeerder heeft direct een overzicht van de mate waarin de les geclassificeerd is door de lijst met classificatie takken en het aantal koppelingen van de les hieraan rechtsboven in het scherm. Hier wordt ook het classificatiegetal getoond, wat aangeeft hoe goed de les geclassificeerd is in vergelijking met de best 12

13 geclassificeerde les in het systeem. De classificatie takken zijn aanklikbaar, waarbij direct naar de hoofdtak wordt gesprongen. - Het gewicht van een subtak kan automatisch naar een willekeurig getal geschaald worden, waarbij de verhouding tussen de gewichten van de kinderen hiervan gelijk blijft. Op 27 september jl. is een extra bijeenkomst gehouden voor de projectgroepleden om elkaar te helpen met de aanpak bij het classificeren van COO. Met behulp van de richtlijnen die tijdens deze bijeenkomst opgesteld zijn is het betreffende gedeelte van de handleiding van LRS.Net geschreven. Classificeren in LRS.Net gebruikershandleiding In de LRS.Net handleiding wordt het classificeren van lessen als volgt beschreven: To ensure that Endusers can find lessons with the right specifications, all lessons should be classified in the Computer Based Training classification that is incorporated in LRS.Net. The classification consists of 5 roots; MeSH classification, CBT-Type, Technical, Educational and Curriculum. All lessons should be linked to the first 4 roots and can be optionally linked to the own curriculum. The button Classify Lesson provides access to a list of all the lessons of the administrator and displays the classification percentage. The best classified lesson has a percentage of 100. Zero percent indicates that the lesson has not yet been classified. Select a lesson name from the list and click the Select button to enter the classification module. The currently linked classification items are displayed top left in the classification module. The number of links to each classification root is displayed top right in the classification module. Each root can be reached directly by clicking on it. The Search box can be used to search for specific terms in the classification and is especially useful when classifying in MeSH. Mulitple search terms are interpreted with a logical AND, and return only those classification items that contain all search terms. The search results are displayed below the box as the route from the root of the classification to the classification item. If this route is too long to display, the middle is abbreviated to ( ). Clicking on a route displays the classification tree on the right, with the item highlighted. In 13

14 MeSH the same classification item can appear multiple times in the tree. The lesson can be linked once or several times to the same item, as long as the route to get there is applicable. Clicking on the item in the classification tree links the lesson to the classification with a weight of 100%. The weight can be updated by clicking on the linked classification item in the top left list. The new number (between 0 and 1) should be typed in the box and saved by clicking the Update Weight button. The weight indicates how well the description of the classification item (displayed middle right in the screen) applies to the lesson. 0.2 indicates only little resemblance, 1 indicates accurate describer of the lesson. Weights can be automatically scaled to a number between 0 and 1 by clicking the button Scale. The weight of the selected link and its siblings is than automatically updated such as that the total of these weights is the number entered in the scale box. Each link can be removed by selecting it in the top left list and clicking the button RemoveLink. Stored procedures voor het indexeren in de database Hieronder volgt een beschrijving van de technische stappen die zijn geautomatiseerd om het indexeren van lessen in LRS.Net mogelijk te maken. Voor het indexeren worden een aantal Stored Procedures in de LRS.Net database aangeroepen: spindexallesbatch De tabel Word wordt leeg gemaakt. Hierdoor worden ook automatisch alle records uit de tabellen TW_Link en LW_Link verwijderd. Vervolgens worden spindextermbatch en spindexsynonymbatch aangeroepen om de tabellen Word en TW_Link opnieuw te vullen en spindexfeaturebatch en spindexlessonbatch om de tabellen Word en LW_link opnieuw te vullen. Daarna worden alle woorden die in de tabel LostWord voorkomen uit de tabel Word verwijderd. Door middel van spinternalcodes worden alle InternalCodes van de tabel Tree opnieuw gevuld. spindextermbatch Uit de tabel Term worden Name, Lng en Description opgehaald. Woorden uit het Name veld worden met behulp van spindexterm met een gewicht van 1.0 geïndexeerd, woorden uit het veld Description met een gewicht van spindexterm Met de functie fncvervangdoorspaties worden alle karakters zoals <, >,!,? en punten en komma s vervangen door spaties. Met de functie fnccountwords wordt het gewicht gedeeld door het aantal woorden waaruit de Name of Description bestaat. Vervolgens wordt elk woord afzonderlijk in de tabel Word opgeslagen in het veld Name. Met de functie fncmaakinternal worden letters met trema s of accenten omgezet in gewone letters en als InternalName opgeslagen. Er wordt een record in de tabel TW_Link aangemaakt met het berekende gewicht. Bestaat het record al, dan wordt dit aangepast met het hoogste gewicht. spindexsynonymbatch Uit de tabel Synonym worden Name en Lng opgehaald. Van deze records wordt gecontroleerd bij welk TermID ze behoren en voor dit termid wordt spindexterm aangeroepen. De Name en Lng van het synonym worden hierbij als Name en Lng van de Term beschouwd. spindexlessonbatch Uit de tabel Lesson worden de velden Name, Subject, Description, EducationalSetting en Lng opgehaald. Woorden uit het veld Name en Subject worden met behulp van spindexlesson met een gewicht van 1.0 geïndexeerd, woorden de velden Description en EducationalSetting met een gewicht van spindexlesson Net als bij spindexterm worden de functies fncvervangdoorspaties, fnccountwords en fncmaakinternal aangeroepen en wordt elk woord afzonderlijk opgeslagen in de tabel Word. Er wordt een record in de tabel LW_Link aangemaakt met het berekende gewicht. Bestaat het record al, dan wordt dit aangepast met het hoogste gewicht. spindexfeaturebatch Uit de tabel Feature worden de velden Name en Description opgehaald. Van deze records wordt gecontroleerd bij welk LessonID ze behoren en voor dit LessonID wordt spindexlesson 14

Study Coach And Learning Environment

Study Coach And Learning Environment Controlling Document Study Coach And Learning Environment for Computer Based Training Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: LUMC, Universiteit Leiden Participerende instellingen: AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Quickscan Blackboard: eindrapport

Quickscan Blackboard: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Projectteam : Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Susanne Ootes, Wytze Koopal Sir Bakx & Susanne

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs

Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Klinisch Redeneren in het Universitair Lijnonderwijs Voortgangsrapportage Penvoerende instelling: Participerende instellingen: LUMC, Universiteit Leiden AMC, Universiteit van Amsterdam UMCN, Katholieke

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs.

Live & Social Tagging van Weblectures. Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek naar de invloed van live & social tagging op weblectures binnen het onderwijs. Live & Social Tagging van Weblectures Een toegepast onderzoek

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Toetsing eisen OSV 4 en 5 voor alle soorten verkiezingen

Toetsing eisen OSV 4 en 5 voor alle soorten verkiezingen Toetsing eisen OSV 4 en 5 voor alle soorten verkiezingen Rapport t.b.v. de Kiesraad 10 februari 2011 Dr. Sieuwert van Otterloo +31 20 314 0950 s.vanotterloo@sig.eu Dr. Bas Cornelissen +31 20 314 0950 b.cornelissen@sig.eu

Nadere informatie

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding

ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding ALL-CRM AC-Mailing Interface Handleiding Auteur: Thijs Haarman Datum: 08-01-2015 Versie: v1.4 Reference: 2014-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 4 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: Technische analyse

Quickscan SharePoint: Technische analyse Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Deelrapport B Quickscan SharePoint Dennis Vierkant en Eelco Laagland ICT Servicecentrum Informatievoorziening, Systeemontwikkeling en Applicatieondersteuning

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk

Monitoring Educatieve Contentketen. Doelrealisatie Behoeften Rollen. Hans van Gennip Jos van Kuijk Monitoring Educatieve Contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van Kuijk oktober 2006 Monitoring Educatieve contentketen Doelrealisatie Behoeften Rollen Hans van Gennip Jos van

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem?

Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem? Seminar Hoe selecteer ik een digitaal toetssysteem? September 2011 Elf leveranciers beschrijven de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, infrastructuur en architectuur, financiële aspecten en toekomstvastheid

Nadere informatie