Tentamens AIS. Plannen en budgetten reiken verder: hieraan ligt een bestuursbeslissing ten grondslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamens AIS. Plannen en budgetten reiken verder: hieraan ligt een bestuursbeslissing ten grondslag."

Transcriptie

1 Tentamens AIS 1. Waaruit bestaat volgens Starreveld ca de kern van het besturen? C. Het nemen van beslissingen met betrekking tot doelstellingen, middelen en werkwijze van de organisatie en de binnen de gekozen werkwijze te verrichten handelingen. 2. Over welke objecten moet volgens Starreveld ca een kwaliteitsoordeel worden gevormd in het kader van BIV. A. De verstrekte informatie, het informatieverzorgingsproces, het ontwerp- en ontwikkelingsproces en het beheer en onderhoud van het informatieverzorginssysteem. 3. Welke van de volgende stellingen is waar? B. Afhankelijk van wetmatigheden kan de indirecte methode voor het verkrijgen van basisgegevens al dan niet worden toegepast. 4. Welke van de volgende stellingen is waar volgens Starreveld ca. A. Plannen en budgetten reiken in de betekenis van informatieverstrekking van de oordeelsvorming ex ante verder dan prognoses en begrotingen. Plannen en budgetten reiken verder: hieraan ligt een bestuursbeslissing ten grondslag. 5. Welke controles behoren volgens Starreveld ca niet tot het interne betrouwbaarheidssysteem? C. Voortgangscontrole (Informatiecontrole, Bewaringscontrole en bevoegdheidscontrole behoren tot het interne betrouwbaarheidssysteem.) 6. In Starreveld ca deel 1 wordt het KAD model behandeld. In dit verband wordt ook over regelkringen geschreven. Wat is geen regelkring in de zin van het KAD model D. ketengerichte sturing 7. Waartoe kan slepen leiden? D. min of meer duurzame verduistering van ontvangen zaken 8. Starreveld ca stellen ten aanzien van controletechnische functiescheiding het volgende.. B. de kwaliteit van een organisatie kan worden afgemeten aan de mate waarin het ideaal van een volledige functiescheiding wordt benaderd. 9. Het intern betrouwbaarheidssysteem kent een aantal grenzen. Welke worden in Starreveld onder andere genoemd? B. Samenspanning Grenzen: Economische gronden, samenspanning, hoogste leiding neemt minder maatregelen, maatrgelen worden niet uitgevoerd. 1

2 10. In de meeste bedrijven is het bezwaarlijk alle voorraden in een korte periode na elkaar te inventariseren. Onder welke voorwaarde(n) zijn deelinventarisaties mogelijk. A. Aanwezigheid van iemand die maatschappelijk en functioneel onafhankelijk staat van de te controleren bewaarder. 11. Welke eisen dienen aan het informatieverzorgingssyssteem te worden gesteld om toepassing van een omspannende materiele verbandscontrole mogelijk te maken? B. Er mogen geen gemengde rekeningen worden gebruikt en toestandsgrootheden moeten kunnen worden geïnventariseerd. 12. Een geprogrammeerde controle waarbij volgens Starreveld ca toleranties zijn toegestaan is A. redelijkheidscontrole geprogrammeerde controles (in de software). * Controles zonder tolerantie, zoals totaal-controle (batch/ hash total), verbandscontrole, volgordecontrole of bestaanbaarheidscontrole. * Controles met tolerantie, met een toegestane tolerantie redelijkheidscontrole, verbandscontrole (tolerantie in omzettingsfactor) De omspannende materiele verbandscontrole kunnen in de praktijk nooit volkomen sluitend worden gemaakt, omdat: het infosysteem het leveren van bewijs moet mogelijk maken de waardenkringloop nooit zo eenvoudig is er altijd verstoringen zijn zoals indrogen, verstuiven, enzovoorts. de waardenkringloop betrekking heeft op passieve productiemiddelen terwijl er ook transacties zijn met actieve productiemiddelen (arbeid, dpm) er altijd het risico is van buiten de administratie houden van zowel inkoop als verkoop ( zaakje in de zaak ) 13. Welke stelling is volgens Starreveld ca waar A. De waardekringloop gaat uit van een procesbenadering De waardekringloop gaat uit van een procesbenadering. Deze manier van denken staat haaks op bijvoorbeeld afdelingsgewijs denken of hiërachisch denken. Overigens kunnen onderdelen van het waardekringloopproces zich organisatorisch afdelingsgewijs voltrekken. 14. Wie verricht de factuurcontrole volgens Starreveld ca C. administratie Ontvangen facturen worden direct door de Financiële administratie ingevoerd, waarna automatisch controles worden uitgevoerd, zoals matching met bestel-, ontvangst- en keuringsgegevens. Voor de factuurcontrole op de prijzen matcht het systeem de ingevoerde factuurgegevens met het prijzenbestand in het artikel- cq leveranciersbestand. Tevens worden ingevoerd: intern factuurnummer (voor identificatie) ontvangstdatum vd factuur factuurdatum Bij gebruik van EDI behoort een geheel geautomatiseerde controle vd factuur tot de mogelijkheden. 2

3 Bij acceptatie van de factuur volgt automatische boeking in het grootboek en crediteuren-administratie. Bij factuurverschillen (dus verschil met bestelgegevens enz) moet de betreffende bevoegde functionaris worden ingeschakeld. Deze moet besluiten of de factuur wordt geaccepteerd. 15. Wanneer wordt een inkoopfactuur bij een onderneming geboekt volgens Starreveld ca C. direct na controle en goedkeuring van de factuur Bij acceptatie van de factuur volgt automatische boeking in het grootboek en crediteuren-administratie. Bij factuurverschillen (dus verschil met bestelgegevens enz) moet de betreffende bevoegde functionaris worden ingeschakeld. Deze moet besluiten of de factuur wordt geaccepteerd. 16. Wat is de controletechnische functie van degene die de opdracht tot betaling geeft C. beschikkend beslissen tot (niet) betalen door directeur, treasurer of een procuratiehouder, de procuratiehouder geeft de facturen vrij voor betaling (beschikkende functie) 17. De uitspraak: bedragen verschuldigd aan verkopers dienen juist en direct geclassificeerd, samengevat en gerapporteerd te worden betreft de volgende transaction cycle. B. Expenditure Revenue cycle: customers and prices should be authorized in accordance with management s criteria. All shipments result in billing, all billing should be accurately, promptly classified summarized and reported. Customer order entry, billing, accounts receivable, sales reporting Expenditure cycle: Vendors should be authorized in accordance with management s criteria. Employees should be hired in accordance with management s criteria. Access to personnel, payroll, and disbursement records should be permitted only in accordance with management s criteria. Compensation rates and payroll deductions should be authorized in accordance with management s criteria. Amounts due to vendors should be accurately and promptly classified, summarized, and reported. Vendor selection, requisitioning, purchasing, accounts payable, payroll Production cycle: The production plan should be authorized in accordance with management s criteria. Cost of goods manufactured should be accurately and promptly classified, summarized, and reported. Production control and reporting, product costing, inventory control, property accounting Finance cycle: The amounts and timing of debt transactions should be authorized in accordance with management s criteria. Access tot cash and securities should be permitted only in accordance with management s criteria. Cash management and control, debt management 18. Welke van de onderstaande IT functies is in het algemeen verantwoordelijk voor het ontwerp, de programmering en het herstel van computerprogramma s A. technische ondersteuning 19. De verantwoordelijkheid voor het instellen en onderhouden van een internal control structuur ligt bij D. de controller 20. In de meeste gevallen van computerfraude is de volgende methode gebruikt B. Manipulatie met invoer van gegevens 3

4 Input manipulation (most cases of computer fraud) 21. Om controles uit te voeren telt een medewerker de Sofi-nummers op van elke batch met salarisbetalingen. Welke van de volgende termen beschrijft het desbetreffende totaal het best. A. hashtotal geprogrammeerde controles (in de software). invoercontroles Controles zonder tolerantie, zoals totaal-controle (batch/ hash total), verbandscontrole, volgordecontrole of bestaanbaarheidscontrole. controles met tolerantie, zoals redelijkheidscontrole en ook verbandscontroles. 22. Het prijzen vindt in het klant order managementproces gewoonlijk plaats tijdens D. de facturering Facturering Nav de invoer vd goederenafgifte muteert het systeem het voorraadbestand (status 'verzonden') en, met raadpleging vh prijzenbestand, het debiteurenbestand (status 'te factureren'). Dagelijks raadpleegt het systeem het debiteurenbestand en genereert een factuur vd te factureren posten. De status vh debiteurenbestand wordt gewijzigd in 'gefactureerd'. 23. Contante betalingen die in de postkamer worden ontvangen moeten direct overgedragen worden aan A. kassier 24. Welke van de volgende afdelingen is onder normale omstandigheden verantwoordelijk voor de voorbereiding van de inkoop order: B. Inkopen 25. Welke van de volgende documenten dient in een productie control applicatie systeem als een autorisatie voor de productie om bepaalde producten te maken. A. een productie order Tentamen Welke van de volgende elementen zijn niet opgenomen in de definitie van Bestuurlijke Informatieverzorging zoals opgenomen in Starreveld ca deel 1. B. de gehele levenscyclus van data ontstaan tot en met de verantwoording ermee Definitie Bestuurlijke Informatieverzorging: Alle activiteiten met betrekking tot het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen in engere zin (kiezen uit alternatieve mogelijkheden), het doen functioneren en het beheersen van een huishouding en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. 2. Het uniform basispatroon volgens Starreveld ca deel 1 heeft het meest betrekking op A. de waardekringloop 4

5 3. Wat is het voordeel van het werken met intracomptabele gegevens boven het werken met extracomptabele gegevens. B. voor deze gegevens hoeft niet extra betaald te worden. Duurzaam toegepaste methoden: 1. De specifiek financiële administratie (boekhouding) Deze is een zeer belangrijk middel; bij vermogensverantwoordingsadministratie(dubbel boekhouden) worden alle verkregen en toegevoegde waarden systematisch gevolgd, waarbij de totale waardenkringloop in een aantal fasen wordt verdeeld die allen worden geregistreerd. Als gevolg van de toenemende arbeidsverdeling zullen meer personen worden gemachtigd over goederen en geld te beschikken. De betekenis van de interne verantwoording hiervan en de controle hierop word steeds groter; in de vermogensadministratie kan men steeds meer verantwoordingen van gedelegeerde functies verwerken. 2. Statistische bewerking van comptabele gegevens: dit houd in: berekenen van gemiddelden, verhoudingscijfers, spreidingscijfers, trendcijfers, correlatiecoëfficiënt, enzovoorts. 3. Extracomptabele statistieken Extracomptabel betekend: buiten de boekhouding om. Door middel van afzonderlijke waarneming- en registratieprocedures kan informatie worden verkregen over bijvoorbeeld ziekteverzuim, machine netstoringen. 4. Andere extracomptabele administraties Voor niet statische doeleinden, bijvoorbeeld persoonsadministratie, technische gegevens machinepark Incidenteel toegepaste methoden: 1. Statistische bewerking van enquêteresultaten Gevaar van te subjectief karakter; toetsing aan objectieve gegevens kan gewenst zijn 2. Statistische bewerking van bijzondere waarneming mbt geselecteerde objecten/ gevallen Deze methode neemt een belangrijke plaats in bij doelmatigheidsonderzoeken 3. Statistische bewerking van multi- momentsopnames. Bij deze methoden worden een groot aantal verricht van zeer korte duur, gericht op de dan aanwezige toestand. Met behulp van waarschijnlijkheidsberekening kan een kwantitatieve conclusie worden getrokken 4. Intercomptabele zoeklichtadministratie Dit ten behoeve van (extra) info van kwantitatieve aard, waarbij niet al te hoge eisen aan de nauwkeurigheid behoeven te worden gesteld. Degene die zelf met de uitvoering is belast vult tijdelijk uitvoeriger verantwoordingsformulieren in die voor de normale boekhouding niet van belang zijn. 4. De twee metavragen van Starreveld vormen het geheel van interne controle maatregelen een doeltreffend en doelmatig geheel? worden de voorschriften die daarmee samenhangen voldoende nageleefd? B. Hebben zowel betrekking op het interne-beheersingssysteem als het interne betrouwbaarheidssysteem. Interne-beheersingssystemen Beoordeling van de oordeelsvorming ex ante Verwachtingscontrole Beoordeling van het feitelijke bedrijfsgebeuren Beleidsbeoordeling Uitvoeringsbeoordeling Voortgangsbeoordeling Doelmatigheidsbeoordeling Kwaliteitsbeoordeling Beoordeling van de gehanteerde normen Interne-betrouwbaarheidssystemen Bevoegdheidscontrole Bewaringscontrole Informatiecontrole 5

6 Normbeoordeling Metavragen Vormt het gehele systeem een doelmatig en doeltreffend geheel? Worden de voorschriften van het systeem voldoende nageleefd? 5. In Starreveld ca deel 1 wordt het KAD model behandeld. Uit welke modules bestaat het KAD model D. productmodule, procesmodule en structuurmodule 6. Bij de controle van de uit basisgegevens afgeleide samenvattende of anderzins veredelde gegevens die als informatie worden verstrekt, dient het volgende te worden gecontroleerd. C. betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens en juiste toepassing van bewerkingsregels 7. De techniek van het slepen kent een aantal varianten. Welke zou voor een fraudeur tot het gewenste resultaat kunnen leiden. A. Ontvangsten later verantwoorden dan deze werkelijk hebben plaatsgevonden. Datumcontrole blijft dan wel belangrijk gezien de mogelijkheid tot slepen door de magazijnmeester 8. In de meeste bedrijven is het bezwaarlijk alle voorraden in een korte periode achter elkaar te inventariseren. Onder welke voorwaarde(n) zijn deelinventarisaties mogelijk A. bij aanwezigheid van iemand die maatschappelijk en functioneel onafhankelijk staat van de te controleren bewaarder Voor zover de inventarisatie met het oogmerk van controle geschiedt, dient deze te worden uitgevoerd door (of in aanwezigheid van) iemand die maatschappelijk en functioneel onafhankelijk staat vd te controleren bewaarder. Inventarisatieploeg moet onafhankelijk zijn vd bewaarfunctie en vd KVA. Het is gewenst een protocol van opneming te maken. 9. Welke eisen dienen aan het informatieverzorgingsysteem te worden gesteld om toepassing van een omspannende materiele verbandscontroles mogelijk te maken. B. Er mogen geen gemengde rekeningen worden gebruikt en toestandsgrootheden moeten kunnen worden geïnventariseerd. 10. Met migratie van controles wordt bedoeld. B. de verschuiving van controlemaatregelen die door gebruikers worden uitgevoerd naar controles in systeem- en toepassingsprogrammatuur. De technische ontwikkeling maakte on line/ real time verwerking mogelijk; migratie van controles: verschuiven van IC-maatregelen van gebruikers binnen het systeem autorisatiecontrole door systeemprogrammatuur volledigheidscontrole door applicatieprogrammatuur (doorlopende nummering) 11. Een PC-omgeving is B. moeilijker te beheersen als een mainframe omgeving door het gebrek aan functiescheiding Bij de verdere miniaturisering van computers in de jaren 80 deed de PC zijn intrede. De hierboven bij 4 genoemde complicaties doen zich bij PC s in verstrekte mate voor: gevaar van weinig discipline in back-up procedures fysieke beveiliging nog moeilijker verdere afbraak van functiescheiding. 6

7 Toepassing van netwerken daarentegen vergroot de mogelijkheden tot IC-maatregelen weer, maar tegelijkertijd is het netwerk door de concentratie van functies in de server juist weer extra kwetsbaar geworden. 12. Binnen een geautomatiseerde omgeving moet er functiescheiding zijn A. tussen ontwikkelen en gebruik van applicaties Functiescheidingen enerzijds tussen de gebruikersorganisatie en de automatiseringsorganisatie Binnen de automatiseringsorganisatie tussen: - systeemontwikkeling en programmering - GGV - technische ondersteuning (DB-Administrator, netwerkbeheer) - staffunctie bibliotheekbeheer (tussen gebruikers en bouwers in) - staffunctie interne controle/security 13. Welke vraag maakt geen deel uit van de twaalf vragen waarin de hoofdproblematiek van het vak bestuurlijke informatieverzorging is samengevat B. hoe kan de informatieverzorging tegen de laagste kosten plaatsvinden Twaalf vragen die de problematiek van Bestuurlijke-informatie-verzorging samenvatten Vragen betreffende het wat, in casu welke informatie? 1. Welke informatie hebben de verschillende functionarissen voor hun besluitvorming, uitvoeringsvoorbereiding, uitvoering en controle nodig? 2. Welke informatie moeten zij eventueel kunnen verschaffen ten behoeve van hun egen decharge? 3. Welke basisgegevens dienen te worden vastgelegd ten behoeve van de onder 1 en 2 bedoelde informatie, alsmede die ten behoeve van het contact met derden? Vragen betreffende het wie, in casu welke taakverdeling? 4. Waar en door wie dient de eerste vastlegging van de basisgegevens te worden gemaakt? 5. Door wie kan de verdere gegevensverwerking het best geschieden? 6. Hoe dient de taakverdeling met betrekking tot de bedrijfsvoering overigens te zijn geregeld opdat met de informatieverzorging belaste organen hun functie op optimale wijze kunnen vervullen? Vragen betreffende het hoe, in casu welke werkwijze? 7. Volgens welke systematiek kunnen de primaire vastlegging en de verdere verwerking van de gegevens het best geschieden? 8. Hoe kan de geproduceerde informatie het best ter beschikking worden gesteld van hen die deze nodig hebben? 9. Hoe kan een optimale betrouwbaarheid van de geproduceerde informatie worden verzekerd? Vragen betreffende het wanneer, in casu welk tijdschema? 10. Op welke tijdstippen dienen de primaire vastleggingen te worden gedaan? 11. Wat is de lengte van de perioden waarover de samenvattende overzichten dienen te worden geproduceerd? (informatie-interval) 12. Op welke tijdstippen dienen de onderscheiden gegevensverwerkingsprocessen te zijn beëindigd, opdat de informatieverstrekking tijdig kan plaatsvinden? (informatievertraging) 14. Welke categorie inkopen wordt niet door Starreveld onderkend in het kader van het bepalen van de positie van de inkoop binnen een organisatie. C. digitale inkoop administratief georiënteerde inkoop gaat het veelal om de beschikbaarheid van goederen tegen een acceptabele prijs. Gaat te werk volgens vaste richtlijnen. 7

8 technisch georiënteerde inkoop betreft het vooral het kritische gehalte van de specificaties, zodat nauw met de leveranciers moet worden samengewerkt: zo nauw dat eventueel gekozen wordt voor een beperkt aantal mogelijke leveranciers of zelfs voor één leverancier (co-makership). Waarbij de technische specificatie een belangrijke plaats inneemt, vaak zelfs in die mate dat het voldoende aan deze specificatie van meer betekenis is (uiteraard binnen zekere grenzen) dan de prijs. commercieel georiënteerde inkoop is het vooral van belang niet afhankelijk te zijn van één leverancier om door het uitbrengen van offerteverzoeken of door onderhandelen kostenvoordelen te kunnen behalen. Is kenmerkend voor het handelsbedrijf, met een grotere gevoeligheid ten opzichte van de prijs. 15. Wanneer is volgens Starreveld sprake van een inkoopresultaat D. indien natuurproducten worden ingekocht die een wisselende kwaliteit kunnen hebben en waarvoor de leverancier zicht niet garant heeft gesteld. (blz 50, deel 2A) In sommige gevallen zal op grond van deze registratie een zeker inkoopresultaat kunnen worden berekend, zijnde het geld op gewaardeerde verschil tussen de verwachte samenstelling van de ingekochte goederen en de werkelijke samenstelling van de ontvangen goederen, zowel voor wat de kwantiteiten als voor wat de kwaliteiten betreft. Een inkoopresultaat zal voorkomen in die situaties waarin de leverancier geen harde garanties kan geven omtrent de kwaliteit en samenstelling van de te leveren producten. Veelal gaat het, zoals reeds vermeld, om natuurproducten in een onbewerkte of licht bewerkte vorm. Er is dan veelal spraken van de inkoop van een bepaalde partij voor een bepaalde prijs. Het verschil tussen de verwachte hoeveelheid/kwaliteit en de geleverde hoeveelheid/kwaliteit zal bij ontvangst van de betreffende partij worden vastgesteld, (meestal) de intern geldende tarieven per standaardeenheid product. Het verschil tussen deze voorraadadministratie opgenomen waarde en de aan de leverancier betaalde prijs is het inkoopresultaat. 16. Wat is de controletechnische functie van de crediteurenadministratie Controlerend of registerend Degene die schulden bewaart (en registreert) is normaal gesproken de crediteuren-administrateur (beheer van onbetaalde facturen). De bewaarder moet dus buiten inkoop, goederenontvangst en betalingsverkeer staan. Hij voert taken uit in opdracht van anderen. Degene die de geregistreerde schuldverhoudingen met de crediteuren controleert. In een kleine organisatie zal dat het hoofd vd administratie zijn. 17. Welke van de volgende opties is een aanvaardbare keuze vanuit de optiek van een goede internal control A de kassier rapporteert aan de treasures B. de salarisafdeling rapporteert aan de controller C. zowel a als b zijn onaanvaardbaar D. zowel a als b zijn aanvaardbaar 18. Welke van de onderstaande elementen is een element van een internal proces C. information and communication 19. Welke van de volgende maatregelen beperkt de mogelijkheid tot het opstarten van een transactie door een beperkt aantal mensen. A. autorisatie Autorisatie in de informatica is het proces waarin een subject (een persoon of een proces) rechten krijgt op het benaderen van een object (een bestand, een systeem). De autorisatie wordt toegekend door de objecteigenaar. Het leidende principe daarbij is need-to-know: je mag alleen zien wat je voor je functie nodig hebt. Er bestaat een direct verband met Administratieve Organisatie. 8

9 audit trail:: het pad waarlangs een ingevoerde post in het systeem te volgen is, en een geproduceerd gegeven is terug te leiden op een ingevoerde post. Bij de constructie van een audit trail gaat het dus om: adequate invoerverslagen (totalen, doorlopende nummering), verwerkingsverslagen, mutatieverslagen ( before and after images ), een adequaat stelsel van verwijzingen. A fidelity bond is a form of protection that covers policyholders for losses that they incur as a result of fraudulent acts by specified individuals. It usually insures a business for losses caused by the dishonest acts of its employees 20. Een vernietigend computerprogramma verpakt in een normaal computerprogramma is een C. trojan horse 21. Welke van de volgende fouten zou vermoedelijk worden gecorrigeerd bij key verification van data input A. een medewerker van de afdeling verkoop zet een fout productnummer op een verkoopfactuur. Deze factuur is vervolgens afgegeven aan een data entry medewerker die werkzaam is op de automatiseringsafdeling voor vertaling van de key naar een voor de computer leesbaar format B. een data entry medewerker op de automatiseringsafdeling typt een verkeerd nummer op de factuur bij het coderen van een document tot een voor de computer leesbaar format C. a en b D. noch a noch B 22. Welke van de volgende afdeling zou de vergelijking moeten maken tussen de ontvangstbon met de openstaande verkooporders en de voorbereiding van de samenvatting van de dagelijkse verkopen B. verkooporders Orderbehandeling Het systeem controleert of afnemer betalingsachterstand heeft of op zwarte lijst staat. Bij orders boven een door de directie gestelde limiet verricht het hoofd verkoop een aanvullend kredietwaardigheidsonderzoek. Het systeem raadpleegt het voorraadbestand voor controle op leverbaarheid. Als ogv kredietwaardigheid of voorraad niet kan worden geleverd, deelt de verkoopfunctionaris dit mee aan de afnemer. Als de order wel uitvoerbaar is, boekt het systeem de order door naar het voorraadbestand (status 'uit te leveren') en genereert een uitleveropdracht in het magazijn. Het systeem bewaakt de tijdige afhandeling vd order. 23. De factureringsfunctie rapporteert onder normale omstandigheden aan B. treasurer beslissen tot (niet) betalen door directeur, treasurer of een procuratiehouder 24. Welke van de volgende afdelingen dient de het ontvangstrapport naar de crediteurenafdeling te zenden. B. ontvangstafdeling De magazijnmeester mag alleen na opdracht goederen afgeven, waarna hij schriftelijk kwijting ontvangt voor de afgegeven goederen. Met deze kwijtingen kan hij verantwoording afleggen over de door hem uitgeoefende bewaarfunctie. Inschakelen afzonderlijke ontvangstafdeling: Bij grote bedrijven zien we vaak een afzonderlijke ontvangstafdeling, vooral bij inkoop in partijen, sorteren, keuren etc. Deze afdeling stelt een gedetailleerd 9

10 sorteerrapport op, waardoor IC versterkt wordt en tevens als hulpmiddel voor het bepalen vh inkoopresultaat. 25. Welke van de volgende documenten heeft in een productie control applicatie systeem een autorisatiefunctie om grondstoffen vrij te geven voor de productie. A. een productieorder 10

11 Tentamen AIS 1 (Ik heb geen toelichting of ander antwoord bij de vragen 1 t/m 17 gezet ) 18. Programming 19. Management 21. A (blz. 221) 22. Order entry (blz. 262) 23. A (blz. 263) 24. B 25. A Tentamen AIS 2 2. Informatieverzorgingsprocessen 16. Controlerend of registrerend?? 21. B 22. Factuur 23. A. Controller 24. D Stores 25. D material requisitions 11

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 8 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 7 OKTOBER 14.00-17.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 8 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 8 Casus

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. donderdag 18 juni uur 12:00 uur. Belangrijke informatie SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Accounting Information Systems donderdag 18 juni 2015 9.00 uur 12:00 uur Belangrijke informatie 2015 NGO - ENS Opgave 1 Case Aquaporte BV Vraag 1 (8 punten) Dienstverlening

Nadere informatie

Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015)

Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015) Opgave diamantair (behandeld op 23 oktober 2015) Vraag: Welke AO/IC maatregelen zijn nodig in deze organisatie? Hoe kunnen we deze bekende vraag aanpakken? Bedenk dat het in principe gaat om alle meest

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bestuurlijke informatievoorziening Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit

Nadere informatie

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde.

idem de overeenstemming van de inkoopfactuur met het voorgaand vermelde. Groothandel In deze uitwerking moet ten minste aandacht worden besteed aan: het feit dat er een groot assortiment is (massaliteit); het feit dat er veel leveranciers zijn (massaliteit); kortingen voor

Nadere informatie

Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016

Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Opgave Glaskoning t.b.v. NIVE/HOFAM voorjaar 2016 Glaskoning produceert enerzijds glazen flessen in een aantal standaardmodellen en anderzijds hoogwaardig glaswerk voor de farmacie en cosmetica. Flessen

Nadere informatie

Afschrijvingen in CASH

Afschrijvingen in CASH Inleiding Bijna elke onderneming investeert in duurzame productiemiddelen (DPM). Dit zijn kapitaalinvesteringen, welke vanzelfsprekend in waarde dalen, door verloop van tijd en/of door gebruik, de zogenaamde

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening

Betrouwbaarheidstypologie. Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening Betrouwbaarheidstypologie Inleiding betrouwbaarheidstypologie en Handelsbedrijven op rekening 1 Doel betrouwbaarheidstypologie Typologie van Starreveld is gericht op het vaststellen van de betrouwbaarheid

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing)

AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) AOIB (administratieve organisatie en interne beheersing) Stichting Week van de Chronisch Zieken 1 Algemeen... 2 2 Organisatiestructuur... 2 2.1 Projectmanagement... 2 2.2 Functiescheiding... 3 3 Richtlijnen...

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

KPMG Klynveld Bosboom Hegener

KPMG Klynveld Bosboom Hegener KPMG Klynveld Bosboom Hegener Organisatie advisu MINISTERIE VAN VERKEER & WATERSTAAT INLEIDING TOT HET HANDBOEK ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Klynveld Bosboom Hegener Organisatie-adviseurs MINISTERIE VAN

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2

Praktijkinstructie Financieel administratieve data entry 2 instructie Financieel administratieve data entry 2 (CBA02.2/CREBO:50190) pi.cba02.2.v3 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS MAANDAG 14 DECEMBER 2015 9.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2015 NGO-ENS B / 7 Opgave

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties

Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties Naam:... - Reeks: 6.. - Datum:../11/2008 - Opdracht Begrippenlijst Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties 1.1 Organisaties Organisatie (p. 17) Ik heb de vragen als paragraph opgeschreven, zodat

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK

DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK DATA-ANALYSES IN PRAKTIJK 11 mrt 15 Anco Bruins Mazars Management Consultants 1 EVEN VOORSTELLEN Drs. Anco Bruins RA EMITA Manager IT Audit Mazars Management Consultants 14 jaar ervaring in de MKBaccountantscontrole

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 9 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 9 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 9 MAART 2015 14.15-17.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems Woensdag 9 maart 2015 B / 9 2015 NGO-ENS

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid

1. Afwijkingen leveranciers (levertijden) t.b.v. leveranciersbeoordeling 2. Omloopsnelheid Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op doeltreffende wijze kunnen inkopen van artikelen die voldoen aan de eisen en de verwachtingen van onze klanten. 2. TOEPASSINGSGEBIED Voorraad in het centrale magazijn

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze geldt in principe voor een

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens

Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg 1 Begripsbepalingen a. persoonsgegeven: b. verwerking van persoonsgegevens Regelement bescherming persoonsgegevens relaties Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD

Administratief toezicht grondstromen. Arno Don, VROM-IOD Administratief toezicht grondstromen Arno Don, VROM-IOD Waarom administratief toezicht? Administratie- en registratieverplichting in wet & regelgeving Bedrijfsactiviteiten laten sporen na in de administratie

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Administratief 12 mei 2007 Inhoud Aanleiding Administratieve systemen REA model Aspect Oriented

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze geldt in principe voor een

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht

Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht Als ondernemer moet u alle gegevens uit uw geautomatiseerde administratie bewaren die belangrijk zijn voor de belastingheffing. Deze fiscale

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden

PRIVACY REGLEMENT. Welzijn Rijnwaarden PRIVACY REGLEMENT Welzijn Rijnwaarden 3. Privacy Reglement Welzijn Rijnwaarden gelet op het bepaalde in Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), besluit vast te stellen het reglement van de persoonsregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Multi Management W1500. uitleg

Multi Management W1500. uitleg Multi Management W1500 uitleg www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inkooplevering invoeren...4 3 Inkoopfactuur aanmaken...6 4 Invoeren Factuur...8 5 Betaling verkoopfactuur...10 Multi

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Praktijkinstructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) instructie Boekhouden 1 (CBA08.1/CREBO:50229) pi.cba08.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes

Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Continuous auditing and continuous monitoring: continuous solutions? J. Jacobs en M. Hoetjes Introductie Jacco Jacobs E-mail: jacco.jacobs@nl.ey.com Internet: www.ey.com Meta Hoetjes E-mail: meta.hoetjes@csi4grc.com

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4

Inhoud. Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 v Inhoud Inleiding 1 Waarom Exact? 1 Doelgroep 2 Methodiek 2 Indeling van het boek 2 Dankwoord 4 Disclaimer 4 2 Bedrijfsfilosofie 5 2.1 Inleiding 5 2.1 Organisatie 5 2.1.1 Organisatieplan 5 2.2 Marktonderzoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FRAUDE- EN GELDTRANSPORTVERZEKERING (a.u.b. volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is)

AANVRAAGFORMULIER FRAUDE- EN GELDTRANSPORTVERZEKERING (a.u.b. volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is) AANVRAAGFORMULIER FRAUDE- EN GELDTRANSPORTVERZEKERING (a.u.b. volledig invullen en aankruisen wat van toepassing is) 1. Aanvrager Naam en voorletters / naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Bedrijfsadministratie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Uitwerkingen cases hoofdstuk 1

Uitwerkingen cases hoofdstuk 1 Uitwerkingen cases hoofdstuk 1 1.1 Eurowinkel 1 Welke informatie heeft de directeur annex inkoper nodig om goed in te kopen? Maak een onderscheid in externe en interne informatie en geef aan met welke

Nadere informatie

Financieel beleidsplan. KV Atalante

Financieel beleidsplan. KV Atalante Financieel beleidsplan KV Atalante september 2015 www.atalante.nl Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 De financiële administratie...3 1.3 Bewaarplicht...3 2 Financiële beheersing...3 2.1 Inleiding...3

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK

FYSIOTHERAPIE STEENWIJK FYSIOTHERAPIE STEENWIJK Privacyreglement Introductie van dit reglement Onze praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienst te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging

LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke informatieverzorging Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN BIV Postbachelor (BIV/AO) Bestuurlijke

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie