Het gebruik van dataminingtechnieken in de forensische accountancy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van dataminingtechnieken in de forensische accountancy"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Het gebruik van dataminingtechnieken in de forensische accountancy Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dorien Roosens onder leiding van Prof. dr. Ignace De Beelde

2

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR Het gebruik van dataminingtechnieken in de forensische accountancy Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen Dorien Roosens onder leiding van Prof. dr. Ignace De Beelde

4 PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Dorien Roosens

5 Woord vooraf Deze masterproef is tot stand gekomen met de hulp van een aantal mensen die ik hier dan ook voor wil bedanken. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Prof. dr. Ignace De Beelde, mijn promotor, die aanwijzingen gaf bij het schrijven van deze masterproef en mij interessante tijdschriften bezorgde. Een extra bedanking gaat uit naar mijn ouders. Zonder hun financiële en morele steun was deze opleiding immers niet mogelijk geweest. Steeds weer stonden ze klaar om mij met raad en daad bij te staan en een luisterend oor te bieden. Ook mijn zus verdient een bedankje voor de nodige steun tijdens de afgelopen jaren en voor het nalezen van dit werk. Ten slotte moet ik ook een woordje van dank richten aan een vriend, die tijdens mijn opleiding steeds voor mij klaar stond. I

6 Inhoudsopgave Woord vooraf...i Inhoudsopgave... II Gebruikte afkortingen...iv Lijst van figuren...v Lijst van tabellen...v Inleiding...1 Verklaring van de titel...2 Hoofdstuk 1: Wetgeving en normen Amerika Sarbanes-Oxley Act (SOx) SAS N België Code Lippens Fraude en onwettige handelingen, 5 juni Hoofdstuk 2: Dataminingtechnieken Beslissingsboom Neurale Netwerken (NN) Bayesian Belief Network (BBN) Benford s law Zipf s law Vergelijking tussen Benford s law en Zipf s law Relative Size Factor...26 Hoofdstuk 3: Software Microsoft Excel Microsoft Access TopCAATs ACL ActiveData IDEA Vergelijking van ACL, ActiveData for Excel, IDEA, Excel, Access en TopCAATs EnCase...44 II

7 3.8 Ktrace...49 Conclusie...52 Algemeen besluit...53 Lijst van de geraadpleegde werken...vi Boeken...VI Artikels/papers...VI Websites... VIII ...X Bijlagen...XI Bijlage 1: Voorbeelden van red flags (Maeyaert, Staelens, 2007)...XI Bijlage 2: Algoritmen bij de Zipfanalyse (Huang et al., 2008)... XV III

8 Gebruikte afkortingen BBN: Bayesian Belief Network CCM: Continue Controlemonitoring CPT: Conditional Probability Table CRC: Cyclische overtolligheidcontrole NN: Neuraal Netwerk SOx: Sarbanes-Oxley Act IV

9 Lijst van figuren Figuur 1: Fraudedriehoek (Greene, 2003)...5 Figuur 2: Beslissingsboom (gebaseerd op Kirkos et al., 2007)...10 Figuur 3: Neuraal Netwerk (Calderon, Cheh, 2002)...12 Figuur 4: Fraudedetectie met behulp van een Neuraal Netwerk (Cerullo, Cerullo, 2006)...13 Figuur 5: Basiselementen van een neuron (Calderon, Cheh, 2002)...14 Figuur 6: Bayesian Belief Network met conditional probability table (Rokach, Maimon, 2006, p194)...16 Figuur 7: Werking van de Zipfanalyse (Huang et al., 2008)...24 Figuur 8: Werking van EnCase Forensic in 4 stappen (How EnCase Forensics works, 2007)...45 Figuur 9: Werking van EnCase Enterprise (How EnCase Enterprise Works, 2008)...48 Figuur 10: Werking van Ktrace (De Cremer Hilde, KPMG, 13 oktober 2008)...51 Lijst van tabellen Tabel 1: Benford s verdeling (Nigrini, 1996)...20 Tabel 2: Vergelijking Benford s law en Zipf s law (Huang et al., 2008)...26 Tabel 3: Functies van MS Excel (eigen werk, gebaseerd op Lanza, 2003 & Lanza, 2006a)...30 Tabel 4: Vergelijking tussen ActiveData for Excel en ActiveData for Office (Eigen werk, gebaseerd op Comparison of ActiveData for Excel vs. ActiveData for Office, 2008 )...39 Tabel 5: Vergelijking tussen ACL, ActiveData for Excel, IDEA, Excel, Access en TopCAATs (gebaseerd op Lanza, 2009)...43 V

10 Inleiding Fraude is van alle tijden en maakt onlosmakelijk deel uit van het bedrijfsleven. Uit oude geschriften blijkt dat er in Syrië zo n 3400 jaar geleden al sprake was van fraude en corrupte praktijken. De wijze waarop fraude gebeurt, is sterk geëvolueerd doorheen de tijd en wordt steeds geraffineerder. Onderzoek (Fraud detection, 2009) heeft aangetoond dat het gemiddeld 18 maanden duurt vooraleer fraude aan het licht komt. Uit een enquête (A Survey into Fraud Risk Mitigation in European Countries, 2007), afgenomen door Ernst & Young, blijkt dat 5% van de jaarlijkse inkomsten van een bedrijf verloren kan gaan als gevolg van fraude. ACL (Fraud detection, 2009), een bedrijf dat auditsoftware ontwikkelt, spreekt zelfs over 7%. Uiteraard heeft fraude niet enkel een financiële impact, maar krijgen ook de reputatie en het vertrouwen een deuk (Huang,Yen, Yang, Hua, 2008). Proactief optreden is dus de boodschap! Bedrijven maken daarom meer en meer gebruik van allerlei methodes om fraude vroegtijdig op te sporen. Dit kan gaan van eenvoudige tot erg gesofisticeerde methodes. Vele grote organisaties hebben een forensische accountant in dienst die, met behulp van een aantal dataminingtechnieken, fraude op het spoor probeert te komen. Aangezien de manier waarop fraude gepleegd wordt evolueert, moeten deze technieken steeds verbeterd worden. Het is niet altijd eenvoudig om dit manueel toe te passen. Daarom zijn er een aantal softwarepakketten ontwikkeld die gebaseerd zijn op deze technieken en hun nut al bewezen hebben. Binnen een aantal categorieën is het moeilijker om fraude op te sporen, omdat het maken van een subjectieve schatting toegelaten wordt. Dit is het geval bij te innen vorderingen, voorraad en verkopen (Kirkos, Spathis, Manolopoulos, 2007). Men moet dus op zoek gaan naar technieken die ook deze categorieën adequaat kunnen ontleden en red flags opsporen (voor voorbeelden van red flags, zie bijlage 1). Het vervolg van deze masterproef is als volgt opgebouwd: na een korte verklaring van de titel behandelt hoofdstuk 1 relevante wetteksten en normen. Hier wordt niet diep op ingegaan, aangezien dit niet het doel van deze masterproef is. Voor een uitgewerkte juridische versie over dit onderwerp verwijs ik naar de masterproef van Priscillia Zsombik. In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste dataminingtechnieken beschreven. Ten slotte geeft hoofdstuk 3 een overzicht van de door de auditor gebruikte software. Dit wordt aangevuld met enkele getuigenissen van bedrijven, waardoor duidelijk wordt hoe ze software in de praktijk toepassen en wat zij als voordelen en nadelen ervaren. Een algemeen besluit sluit deze masterproef af. 1

11 Verklaring van de titel Vooraleer dieper op het onderwerp in te gaan, staan we even stil bij de betekenis van de begrippen forensische accountancy en dataminingtechnieken. Forensisch is afgeleid van het Latijnse woord forum, wat verwijst naar de plaats waar men recht sprak in het oude Rome. Het begrip forensische accountancy is een relatief nieuw begrip, afkomstig uit Angelsaksische landen, dat stilaan de wereld verovert. Deze tak onderzoekt of financiële transacties op een correcte wijze gebeuren en of er al dan niet fraude gepleegd wordt. Een forensisch accountant is erg gewild, aangezien zijn oordeel over verdachte transacties geloofwaardigheid oplevert (Nunn, McGuire, Whitcomb, Jost, 2006). Zijn profiel: hij beschikt over een uitstekende kennis audit en accounting en een basiskennis recht en criminologie. Daarnaast is hij vertrouwd met manipulatie van jaarrekeningen, witwassen van geld, corruptie en geldverduistering en kan hij zich inleven in de geest van een fraudeur. Sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn noodzakelijk, maar ook computervaardigheden zijn belangrijk (Lammers, 2000). Een forensisch accountant hoeft fraude niet aan te geven bij de politie, maar heeft wel een aantal specifieke taken (Lammers, 2000): Inzicht krijgen in de werkwijze van de fraudeur, bewijsmateriaal zoeken en een preventief beleid opstellen. De geleden financiële en morele schade vaststellen. Advies verstrekken over de op korte termijn te ondernemen acties (bijvoorbeeld: bewijsmateriaal veiligstellen). Acties ondernemen: de fraudeur ontslaan, andere deskundigen inschakelen of procedures invoeren om dergelijke fraude te vermijden. De betrokkenen opsporen. De onderneming ondersteunen bij het ondernemen van juridische stappen. Datamining kan gedefinieerd worden als het op geavanceerde wijze zoeken naar informatie in grote gegevensbestanden (Van Dale). Letterlijk betekent dit graven (mining) naar gegevens (data). 2

12 Er zijn verschillende technieken om aan datamining te doen: door gebruik te maken van een beslissingsboom, een Neuraal Netwerk, een Bayesian Belief Network, Benford s law, Zipf s law of door de techniek van de Relative Size Factor in te schakelen. Datamining heeft als hoofdactiviteiten ontdekken, voorspellen en analyseren van afwijkingen (Panigrahi, 2006). Een forensisch accountant die gebruik maakt van dataminingtechnieken hoopt dus patronen en relaties in grote hoeveelheden gegevens te ontdekken en op deze manier onregelmatigheden en red flags op te sporen, die vervolgens aan een dieper onderzoek onderworpen worden. Op deze manier kan hij fraude op het spoor komen. Hij hoeft deze technieken niet manueel uit te voeren: naast Microsoft Excel en Access bestaan een aantal gespecialiseerde softwarepakketten, zoals Ktrace, IDEA, (cfr. infra), die steunen op deze technieken en specifiek ontwikkeld werden om te helpen bij zijn zoektocht naar fraude. 3

13 Hoofdstuk 1: Wetgeving en normen Er is een gepaste wetgeving en normering nodig om op een adequate wijze met fraudedetectie en -preventie om te gaan. Wereldwijd werden er de laatste jaren strengere regels opgesteld, zodat frauderen moeilijker is geworden. In Amerika zijn de Sarbanes-Oxley Act en SAS n 99 de belangrijkste. Een Belgisch alternatief voor de SOx is de Code Lippens; de aanbeveling fraude en onwettige handelingen ligt in de lijn van SAS n 99. Ze worden hieronder kort besproken. 1.1 Amerika Sarbanes-Oxley Act (SOx) De Amerikaanse Democratische senator Paul Sarbanes diende in de senaat in 2002 een wetsvoorstel in betreffende corporate governance, maar kreeg weinig steun wegens de strenge maatregelen die erin genomen werden. Michael Oxley paste deze versie aan, maar ook hierop werd aanvankelijk niet echt enthousiast gereageerd. Toen de wereld geconfronteerd werd met schandalen zoals Enron en WorldCom, kende het wetsvoorstel plots veel meer bijval. Uit een samenvoeging van beide wetsvoorstellen werd de Sarbanes-Oxley Act geboren die op 30 juli 2002 ingevoerd werd. Het doel van deze wet is preventief fraude op te sporen (Engela, Hayesb, Wang, 2007). Hoe werkt dit concreet? Deze wet, bestaande uit 69 artikels, voorziet in een aantal regels voor op de Amerikaanse beurs genoteerde bedrijven en haar buitenlandse filialen en voor buitenlandse bedrijven met een genoteerde vestiging. Op deze wijze probeert men te komen tot corporate governance, dat nieuwe schandalen moet vermijden. SOx vereist dat de bijlagen voldoende informatie bevatten over speciale transacties en over transacties die buiten de balans gebeuren. Daarnaast bepaalt deze wet dat er behalve een jaarlijks financieel verslag ook een verslag dient opgemaakt te worden waaruit blijkt dat volgens een interne controle de gemelde cijfers correct zijn. Het doel van deze interne controles is voorkomen dat men beslissingen neemt die gebaseerd zijn op een verkeerd beeld dat ontstaan is door onvolledige of onjuiste gegevens. Schandalen zoals Enron konden plaatsvinden doordat interne en externe controles opzettelijk onjuist werden uitgevoerd. 4

14 Om het vertrouwen in de accountancy te herstellen, worden die controles geformaliseerd door de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Daarnaast controleert de PCAOB de controleurs en heeft het de macht om -wanneer de voorwaarden van corporate governance niet voldaan zijn- gevangenisstraffen en geldboetes op te leggen aan de directie. Ook de voorwaarden voor het lidmaatschap zijn strenger geworden: de auditor moet onafhankelijk zijn (Engela et al., 2007). De Sarbanes-Oxley Act draagt ertoe bij dat frauderen moeilijker zal zijn, maar het zou een utopie zijn te denken dat hiermee alle problemen van de baan zijn SAS N 99 Dit is de afkorting van Statement on Auditing Standards N 99: Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Deze norm werd opgesteld door American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en kwam eveneens ter wereld als gevolg van onder andere het Enronschandaal. SAS 99 beschrijft fraude als an intentional act that results in a material misstatement in financial statements (Greene, 2003, p32). Wanneer er sprake is van fraude zijn er meestal drie voorwaarden voldaan: motief/dwang, opportuniteit en attitude/rationaliteit. De fraudeur ondervindt dwang of heeft een motief om fraude te plegen, hij ziet er de mogelijkheid toe en hij overtuigt zichzelf dat zijn daad rationeel is. Figuur 1 toont deze drie voorwaarden, samengevat in een zogenaamde fraudedriehoek. Figuur 1: Fraudedriehoek (Greene, 2003) Auditors hebben een zware verantwoordelijkheid: ze moeten met een redelijke zekerheid (en objectief) kunnen verklaren dat de financiële rekeningen vrij zijn van fouten (al dan niet 5

15 toevallig ontstaan). SAS 53 en 82 - voorgangers van SAS 99 - verschaften voornamelijk een checklist van frauderisicofactoren die de auditor kon gebruiken. SAS 99 vereist bovendien brainstormsessies met verschillende auditors. Dit kan helpen om fraude op te sporen. De bedoeling hiervan is de auditors te laten overleggen welke onderdelen beïnvloed kunnen zijn door fraude en hoe het management deze fouten zou kunnen verstoppen via financiële rapportering. De brainstormsessie genereert ideeën over fraude die van een hogere kwaliteit zijn dan die een individuele auditor zou kunnen bereiken (Carpenter, 2007). Andere vereisten van SAS 99 (American Institute of Certified Public Accountants, 2002) zijn dat de auditor moet nagaan in welke mate het management vertrouwd is met fraude; hij moet informatie verzamelen waaruit hij vervolgens concludeert of er mogelijk sprake is van fraude; als er bewijs is van mogelijke fraude moet dit meegedeeld worden aan het management. Volgens deze standaard moet een auditor zes zaken vermelden (Greene, 2003). Eerst en vooral moet hij het tijdstip en de plaats waarop de brainstormsessie plaatsvond vermelden, wie de aanwezigen waren en wat er besproken werd. Vervolgens moeten de procedures die toegepast werden om tot de nodige informatie te komen genoteerd worden. Als derde aspect moet de auditor duidelijk maken waarom een ongewone situatie, waarbij er ongepaste revenue recognition plaatsvond, niet als een risico van misclassificatie ten gevolg van fraude aanzien werd. Ten vierde vermeldt de auditor de resultaten van de procedures, uitgevoerd om het risico van het management dat de controle met de voeten treedt aan te pakken. De zaken die geleid hebben tot bijkomend onderzoek vormen een vijfde aspect. Ten slotte moet er duidelijk worden hoe de communicatie over de fraudegevallen verliep tussen de auditor en het management. De vereisten die vermeld staan in SAS 99 zijn enkel minimumvereisten. Het is noodzakelijk dat de auditor hier zelf nog zaken aan toevoegt en als een goede huisvader procedures uitvoert die hij noodzakelijk acht (Greene, 2003). 1.2 België Ook in België moet er een Corporate governance code gevolgd worden. Voor beursgenoteerde bedrijven is er de Code Lippens, voor niet beursgenoteerde bedrijven de Code Buysse. Ik ga enkel dieper in op de eerste soort, aangezien deze code een Belgisch alternatief is van SOx. 6

16 1.2.1 Code Lippens De Code Lippens werd vanaf boekjaar 2005 verplicht voor Belgische beursgenoteerde vennootschappen. Op 12 maart 2009 werd de herziene Code gepubliceerd onder de naam Code Deze Code bestaat uit negen principes: Principe 1: De vennootschap past een duidelijke governance structuur toe; Principe 2: De vennootschap heeft een effectieve en efficiënte Raad van Bestuur die beslissingen neemt in het belang van de vennootschap; Principe 3: Alle bestuurders dienen blijk te geven van integriteit en toewijding; Principe 4: De vennootschap heeft een rigoureuze en transparante procedure voor de aanstelling en de evaluatie van haar Raad en zijn leden; Principe 5: De Raad van Bestuur richt gespecialiseerde comités op; Principe 6: De vennootschap legt een duidelijke structuur vast voor het uitvoerend management; Principe 7: De vennootschap vergoedt de bestuurders en de leden van het uitvoerend management op een billijke en verantwoorde wijze; Principe 8: De vennootschap zal in dialoog treden met aandeelhouders en mogelijke aandeelhouders, gebaseerd op een wederzijds begrip van de doelstellingen en de belangen; Principe 9: De vennootschap waarborgt een adequate openbaarmaking van haar corporate governance. Elk principe is nog eens opgebouwd uit een aantal richtlijnen (The 2009 Belgian Code on Corporate Governance, 2009). Daarnaast werden een aantal Europese ISA s (International Standard on Accounting) uitgevaardigd, waarop de Belgische normering gebaseerd is Fraude en onwettige handelingen, 5 juni 1998 In België is er de aanbeveling Fraude en onwettige handelingen van 5 juni Dit vertoont grote gelijkenissen met ISA 240 ( Fraude en fouten, wat in maart 2001 vervangen werd door De verantwoordelijkheid van de auditor om rekening te houden met fraude in het kader van een controle van financiële overzichten ) en 250 ( Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten ), dewelke Europese normen zijn. 7

17 Fraude en onwettige handelingen beschrijft het verschil tussen onwettige handelingen en vergissingen en geeft aan wat de verantwoordelijkheden van de leiding zijn. Ook wordt vermeld wat de rol van de revisor is met betrekking tot preventie en opsporing van vergissingen, fraude en onwettige handelingen, welke procedure hij moet volgen wanneer er aanwijzingen voor fraude (of vergissingen) en onwettige handelingen bestaan en hoe de auditor moet communiceren met de leiding, met regelgevende instanties en met de met toezicht belaste instanties (Instituut der bedrijfsrevisoren, 2006b). Het doel van de door de auditor uitgevoerde controle is een deskundig en objectief oordeel te geven over de betrouwbaarheid van de financiële staten. De auditor moet de boekhoudkundige verwerking van de mogelijke gevolgen van fraude of van een onwettige handeling die werd vastgesteld of redelijk vaststaand is, beoordelen. Hij moet er zich dus van bewust zijn dat niet enkel fraude, maar ook andere overtredingen een grote impact op de financiële staten kunnen hebben (Instituut der bedrijfsrevisoren, 2006b). Toch moet men ook het volgende in acht nemen: Wanneer de revisor zijn opdracht uitvoert, houdt hij rekening met de mogelijkheid van fraude. De controle zal zo opgevat worden, dat de revisor een redelijke kans maakt op het ontdekken van materiële fouten in de jaarrekening ten gevolge van fraude. Van een controle kan evenwel niet verlangd worden dat zij elke fraude aan het licht brengt en de revisor is niet verplicht deze op te sporen. (Instituut der bedrijfsrevisoren, 2006a). Deze standaard ligt in de lijn van SAS 99. Dit was een zeer beperkte blik op wetgevingen en normeringen met betrekking tot fraude, aangezien dit niet de kern vormt van deze masterproef. 8

18 Hoofdstuk 2: Dataminingtechnieken Uiteraard lost een strengere wetgeving het probleem van fraude nog niet volledig op. Steeds meer bedrijven schakelen daarom een forensisch accountant in, die in zijn zoektocht naar (indicatoren van) fraude beroep doet op een aantal dataminingtechnieken. Hieronder worden achtereenvolgens een beslissingsboom, een Neuraal Netwerk en een Bayesian Belief Network besproken, gevolgd door Benford s law, Zipf s law en een vergelijking tussen beide. Als laatste wordt de Relative Size Factor toegelicht. 2.1 Beslissingsboom Een beslissingsboom (of decision tree) wordt grafisch voorgesteld als een boomstructuur. Elke knoop van deze boom symboliseert hierbij een test, iedere tak symboliseert de uitkomst van een test. Door deze boomstructuur worden observaties verdeeld in mutueel exclusieve subgroepen (Kirkos et al., 2007). Je stelt de beslissingsboom op door gebruik te maken van een trainingset. Deze bevat gegevens waarvan zowel de input als de output gekend is. Op een deel van de gegevens van de trainingsset ( venster ) pas je splitting criteria toe: de door Ross Quinlan ontwikkelde ID3 (Iterative Dichotomiser 3), C4.5 of C5.0 algoritmes (wat uitbreidingen van elkaar zijn), een Gini-index, CHAID, Deze criteria laten je toe aan de hand van formules te berekenen wat de eerste knoop is, welke vervolgens komt,. Bij de Gini-index is dat het attribuut met de kleinste index, bij ID3 het attribuut met het grootste informatievoordeel, bij C4.5 het attribuut met de grootste winstratio, (Kamber, Han, 2006). Op deze manier komt je beslissingsboom tot stand. De overige gegevens uit die trainingset worden vervolgens geclassificeerd door gebruik te maken van die reeds opgestelde boom. Als de boom voor elk object een antwoord geeft dat overeenkomt met het vooropgestelde antwoord, dan heb je een goede beslissingsboom; geeft de boom niet voor elk object een juist antwoord, dan voeg je een deel van de foutgeclassificeerde objecten toe aan het venster en pas je het proces van in het begin weer toe. Dit herhaal je tot je voor elk gegeven uit de trainingset het juiste antwoord verkrijgt. Op deze manier heb je een beslissingsboom opgesteld die je kunt gebruiken om het resultaat bij nieuwe gegevens te verkrijgen (Quinlan, 1986). Je kunt ook een beslissingsboom opstellen door alle gegevens uit de trainingset te nemen, maar deze methode zal meer tijd in beslag nemen dan voorgaande. (Kamber, Han, 2006). 9

19 Figuur 2: Beslissingsboom (gebaseerd op Kirkos et al., 2007) Figuur 2 toont een beslissingsboom (dit is een fictief voorbeeld). We kunnen hier nieuwe gegevens instoppen en de takken volgen. Uit figuur 2 blijkt dat er geen sprake is van fraude bij bedrijven met een hoge Z-score en een hoge opbrengst. Ook kunnen we afleiden dat een lage Z-score, een lage nettowinst en een lage COSAL wijzen op fraude. Een forensisch accountant kan dus in zijn zoektocht naar fraude gebruik maken van bestaande beslissingsbomen. Door nieuwe gegevens door de boom te loodsen kan hij ontdekken of er sprake is van fraude of niet. Daarnaast kan hij ook proberen om zelf nieuwe bomen op te stellen, die specifiek voldoen aan de criteria die hij wenst te onderzoeken. Zoals alles heeft deze techniek zowel voor- als nadelen: Voordelen: Maakt de situatie visueel. Gemakkelijk interpreteerbaar. Helpt bij het beslissingsproces (Hung, Chen, 2009). De verworven kennis wordt op een betekenisvolle wijze voorgesteld. Laat toe er ALS-DAN regels mee te maken (Kirkos et al., 2007). 10

20 Nadelen: Er is sprake van noise : niet alle gegevens zijn in werkelijkheid geheel nauwkeurig, maar steunen soms op metingen of op subjectieve schattingen. ID3 vereist dat de targetattributen enkel discrete waarden hebben, maar dit wordt opgelost door C4.5, die ook continue attributen aankan (Rokach, Maimon, 2006). 2.2 Neurale Netwerken (NN) In de zakenwereld gaat men steeds meer gebruik maken van Neurale Netwerken. Deze populaire methode behandelt gegevens zoals het menselijke brein dit doet. Sommige patronen zijn echter te complex of nauwelijks merkbaar voor de mens. In deze gevallen levert een NN betere resultaten op. Een Neuraal Netwerk werkt heel snel, aangezien het in staat is om meerdere operaties tegelijk uit te voeren. Dit is in tegenstelling tot traditionele methoden, die gegevens in serie verwerken. Toch wordt deze techniek vaak over het hoofd gezien. Een NN is dus een niet-lineair statistisch analyseprogramma dat via trial & error herhaaldelijk historische gegevens analyseert, op zoek gaat naar patronen en automatisch een model creëert voor die gegevens (Cerullo, Cerullo, 2006). Neurale Netwerken komen voor in verschillende vormen, waarvan back-propagation de populairste is. Figuur 3 toont een NN met back-propagation. Deze bestaat steeds uit een input layer, één of meer hidden layers en een output layer. Elke neuron (voorgesteld door een knoop) in de input layer stelt een onafhankelijke variabele voor, de knoop in de output layer is de afhankelijke variabele. In figuur 3 is er slechts 1 knoop in de output layer, maar dit is niet altijd zo: de output layer kan bestaan uit meerdere knopen (Cerullo, Cerullo, 2006). 11

21 Figuur 3: Neuraal Netwerk (Calderon, Cheh, 2002) Je kunt voor een specifiek probleem een NN opstellen, wat gebeurt in 5 stappen (figuur 4). De wijze waarop je dit kunt creëren en de werking ervan wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld, concreet toegepast op het onderwerp van deze masterproef. In de eerste stap wordt het probleem geformuleerd: Je wilt nagaan of het topmanagement van een bedrijf fraude heeft gepleegd. Deze vorm van fraude manifesteert zich meestal in het overwaarderen van inkomsten en het onderwaarderen van schulden en uitgaven. Dit kan dus tot uiting komen als je een aantal ratio s berekent (Cerullo, Cerullo, 2006). Een volgende stap bestaat uit het opstellen van een database met historische waarden. Die database moet bestaan uit onafhankelijke inputvariabelen en afhankelijke outputvariabelen. Als inputvariabelen neem je negen ratio s, die gebruikt worden door bedrijven om fraude op te sporen (deze ratio s kan je bekomen door rondvraag te doen bij een aantal bedrijven). Je selecteert eveneens 15 bedrijven die deze vorm van fraude hebben gerapporteerd en 15 bedrijven zonder dergelijke rapportering. Je stelt bijgevolg een database op met de 9 berekende ratio s van die 30 bedrijven voor het jaar vooraleer enige vorm van fraude gerapporteerd was. De outputvariabele geeft aan of er fraude is of niet. Aan deze tweede fase moet er erg veel aandacht besteed worden, want wanneer dit op een foutieve wijze gebeurt (te weinig gegevens, nietrepresentatieve steekproef, ) zal het model weinig waarde opleveren. 12

22 Figuur 4: Fraudedetectie met behulp van een Neuraal Netwerk (Cerullo, Cerullo, 2006) Als derde stap wordt het model opgesteld. Hiervoor kies je een trainingset en een testset. In dit geval nemen we een trainingset van 22 observaties en een testset van de overige 8 observaties. De trainingset wordt gebruikt om het model te trainen, zodat er patronen herkend worden tussen de inputs (de ratio s) en de outputs (is er fraude of niet). De testset bepaalt hoe goed het netwerk in staat is om te gaan met nieuwe gegevens. Je stelt dus een NN op met als inputvariabelen de ratio s van de bedrijven (dit bepaalt dus de input layer). Een knoop van de hidden layer krijgt als input de output van elke knoop van de inputlayer, vermenigvuldigd met een bepaald gewicht dat aan elke knoop toegekend is. Dit alles wordt gesommeerd. Zijn er meerdere hidden layers, dan krijgt de volgende hidden layer als input weer de output van de vorige layer, vermenigvuldigd met gewichten en ook weer hier gesommeerd. De gewichten die gegeven worden kunnen de ene ratio zwaarder laten doorwegen dan de andere, als men denkt dat de ene ratio meer invloed heeft bij het opsporen van fraude. Figuur 5 toont hoe een knoop er uitziet en welke berekening er gebeurt (Cerullo, Cerullo, 2006). 13

23 Figuur 5: Basiselementen van een neuron (Calderon, Cheh, 2002) In formulevorm: waarbij u. j = wi x j i u j het totaal inputsignaal van neuron j is w ij het gewicht van de verbinding tussen neuronen i en j is x i het inputsignaal van neuron i is (Kirkos et al., 2007) Het definitieve resultaat is te vinden in de output layer. Dit berekende resultaat wordt vervolgens vergeleken met het verwachte resultaat. Hier vergelijkt men dus of men via het NN de bedrijven waar fraude gepleegd is kan achterhalen. Dit is mogelijk omdat men weet bij welke bedrijven er sprake is van fraude en bij welke niet. Het model wordt getraind om de kwadratische fout tussen deze twee resultaten te minimaliseren. Dit kan men via een systeem van trial & error bereiken: men past de gewichten van de verbindingen steeds aan, tot men een aanvaardbaar resultaat bekomt. Na de training gebruik je de testset, waarvan je eveneens het te bekomen resultaat kent. Door deze testset te gebruiken, kan je achterhalen of het leerproces juist is doorlopen (Cerullo, Cerullo, 2006). Als vierde stap wordt het resultaat geëvalueerd. Daarvoor vergelijkt men een aantal statistische getallen van de testset en de trainingset. Er zijn een aantal factoren die wijzen op een aanvaardbaar model: 14

24 als de gemiddelde absolute fout van de testset laag is vergeleken met het outputmaximum en outputminimum; als de minima, maxima, gemiddelde en standaardafwijking van de output van de testset en de trainingset dicht bij elkaar liggen (Wanneer dit niet het geval is, moet het aantal observaties verhoogd worden en een nieuw model opgesteld worden); wanneer de voorspelde kwadratische fout van de trainingset dicht bij de gemiddelde kwadratische fout van de testset ligt; wanneer R² van de testset dicht bij 1 ligt. Als blijkt dat het geen aanvaardbaar model is, dan kan men proberen met nieuwe variabelen, door de steekproefgrootte te verhogen, door een nieuw model te trainen en opnieuw de resultaten te evalueren. Is het wel een aanvaardbaar model, dan kan het geïmplementeerd worden voor het opsporen van fraude. Dit is meteen de laatste stap. Op deze manier kan je dan fraude in andere bedrijven opsporen door gebruik te maken van het opgestelde Neuraal Netwerk (Cerullo, Cerullo, 2006). Neurale Netwerken worden in vele gebieden gebruikt: bij de evaluatie van managementfraude, bij het vormen van een mening over auditprobleemstellingen, om financiële crisissen te voorspellen, bij de beoordeling van interne controlesystemen en bij beslissingen over vergoedingen (Chen, Huang, Kuo, 2009). Voordelen van een Neuraal Netwerk: Beantwoordt wat als vragen. Is onderworpen aan een adaptief leerproces en kan dus gemakkelijk aangepast worden. Kan grote hoeveelheden (inconsistente) gegevens verwerken. Biedt een alternatief voor problemen die niet met algoritmen kunnen opgelost worden. Blijft een vrij hoge graad van performantie behouden, zelfs al wordt er een deel van het netwerk vernield. Maakt geen veronderstellingen over de onafhankelijkheid van attributen. Kan zichzelf organiseren: het kan een eigen voorstelling van een gegevensset maken. Werkt heel snel. Is gemakkelijk te implementeren voor het opsporen van managementfraude (Cerullo, Cerullo, 2006). 15

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Het gebruik van informatietechnologie in auditing

Het gebruik van informatietechnologie in auditing UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Het gebruik van informatietechnologie in auditing Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H

Bachelorproef. Financiële audit. De boekhoudfraude bij L&H departement bedrijfskunde aalst Bachelorproef Financiële audit & De boekhoudfraude bij L&H Stagebegeleider: Stefanie De Bruyckere Stage-instelling: MVP Accountants & Belastingconsulenten Stagementor: Lieve

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

aé=äéîéáäáöáåö=î~å=ïéä~ééäáå~íáéë

aé=äéîéáäáöáåö=î~å=ïéä~ééäáå~íáéë aé=äéîéáäáöáåö=î~å=ïéä~ééäáå~íáéë hêáë=t^rqbop éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=hçéå=s^kellc = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~ Voorwoord Deze thesis

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008-2009 De invloed van vrijwilligers op de kwaliteit van de jaarrekeningen van vzw s uit de sector van de dienstverlening en gezondheidszorg.

Nadere informatie

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING

DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 DE IMPACT VAN ERP-SYSTEMEN OP BUDGETTERING EN RAPPORTERING Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Internetverslaggeving met XBRL

Internetverslaggeving met XBRL Internetverslaggeving met XBRL ICT ELS VANDERHAEGEN 1 1. Inleiding XBRL (Extensible Business Reporting Language) is de nieuwste evolutie op het gebied van financiële rapporteringstechnieken. Het kan worden

Nadere informatie

aé=áãé~åí=î~å=çé=áåîçéêáåö=î~å=çé=fcop=çé=çé= ~~åçéäéåçéíáéë

aé=áãé~åí=î~å=çé=áåîçéêáåö=î~å=çé=fcop=çé=çé= ~~åçéäéåçéíáéë aé=áãé~åí=î~å=çé=áåîçéêáåö=î~å=çé=fcop=çé=çé= ~~åçéäéåçéíáéë qüçã~ë=s~åü~ãéä éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk

Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het bepalen van de risicopremie voor aandelen: theorie en praktijk Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs)

Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie: Computer-assisted audit techniques (CAATs) Afstudeerscriptie Definitieve versie 5 juni 2008 Hugo de Vries, hugo@hugodevries.eu; Studentnummer: 9981236 Teamnummer: 831 Vrije Universiteit

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen.

De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT EN RISK MATURITY IN DE PRAKTIJK 2011 Universiteit Twente Naam Student: Martijn Mensink Studentnummer: 0098469 Onderwijsinstelling: Universiteit Twente Studierichting: Bedrijfswetenschappen Begeleider: Prof. dr. P.B. Boorsma Tweede begeleider:

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie