Systeem de web based omgeving 2 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Systeem de web based omgeving 2 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 3"

Transcriptie

1 Date: Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 3 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 4 3. Aanpak 5 4. Functionaliteiten - Eisen en wensen 7 5. Onderhoud van gegevens de data Taken het proces Eindresultaat De baten De kosten Timing Condities Product en dienstverlening 19 ICT faciliteiten - hardware, network and software Hardware Network Software 22

2 Date: Pag: 2 Systeem de web based omgeving Het concept van het systeem is gebaseerd op de huidige vaak gebruikt term Cloud Computing. Deze term wordt eigenlijk gebruikt om hard- en software middelen aan gebruikers aan te bieden zonder dat zij de investering in deze middelen voor hun rekening hoeven te nemen. Hierdoor kunnen met name de kosten voor gebruik, bouw en onderhoud van het systeem fors gereduceerd worden. In onderstaand figuur is weergegeven hoe zo n cloud systeem er uit kan ziet. Met name via internet wordt de applicatie (bestaande uit met name de server(s) en de database applicatie transparant (via een webinterface) aan de gebruikers van het systeem aangeboden. Doordat het systeem via internet wordt aangeboden (gedraaid) kan de applicatie vanaf allerlei interfaces op computer, laptop, tablets, mart phones gedraaid worden. Het belangrijke voordeel van dit soort applicaties (systemen) is dat de kosten voor investering, de bouw en onderhoud enorm gereduceerd kunnen worden. Bovendien hoeft de klant zelf niet te investeren in de kennis die vereist is om zo n systeem te ontwikkelen. De klant denkt in termen van gebruik, functionaliteiten, prijs en dienstverlening. Daarnaast is van belang dat bij deze keuze van het systeem de continuïteit gewaarborgd kan worden. Met andere woorden dat dit systeem voor de toekomst inzetbaar blijft en mogelijke verbeteringen en uitbreidingen nagenoeg geen impact hebben op hun organisatie. Daarnaast zal duidelijk moeten zijn wat de baten zijn als men kiest voor dit soort systemen, het inzicht in de logica is van belang en de voordelen op korte en lange termijn. Dit wetende zal de keuze uiteindelijk bepaald worden door een formele afweging tussen kosten en baten.

3 Date: Pag: 3 ICT Meerjaren Plan Tafelvoetbal Nederland 1. Inleiding De aanleiding om dit informatie plan op te stellen is 2 ledig: a. Er is dringend behoefte om het bestaande systeem te verbeteren c.q. uit te breiden mede omdat het huidige systeem dat door de bonden gebruikt qua mogelijkheden aangepast dient te worden en er vraag is naar nieuwe uitbreidingen. Bovendien kan het systeem uitgebreid worden met functionaliteiten die reeds ontwikkeld zijn bij andere implementaties (biljard). b. Recent, 25 april 2012 j.l., hebben de betrokken partijen (bonden en 4 instanties) in een onderling overleg besloten om de NTF, de, op te richten. In een intentieverklaring is vastgelegd dat samenwerking tussen de verschillende bonden en betrokken instanties een vereiste is en met het doel de tafelvoetbalsport te herstructureren, krachten te bundelen om hieruit synergie voordelen te halen. Door met name een SWOT Analyse zijn belangrijke speerpunten benoemd: 1. Breedtesport 2. Jeugd 3. Topsport 4. Marketing 5. ICT De betrokken partijen hebben inmiddels de intentieverklaring getekend en is men gestart met gestructureerd overleg (Stuurgroep) en wordt er gewerkt aan oprichting van de NTF en begrotingsplannen. c. Uit punt b. vloeien allerlei synergie voordelen: door met name het systeem tussen de onderlinge bonden op elkaar af te stemmen kunnen investeringen gedeeld worden en op termijn bovendien gezamenlijk van de baten geprofiteerd worden. Hierdoor kan er geïnvesteerd worden in andere In dit document wordt het onderbouwd en gemotiveerd en worden de belangrijkste facetten toegelicht die cruciaal zijn bij het ingaan van dit traject. Verder zijn kosten en baten meegenomen.

4 Date: Pag: 4 2. Samenvatting Dit beschrijft een totaal implementatieplan en is gebaseerd op reeds uitgerolde en bestaande systemen (m.n. webapplicaties en websites), die inmiddels in biljard sport gehanteerd worden. Daarnaast is het gebaseerd op extra functionaliteiten, die specifiek ontwikkeld zijn voor tafelvoetbal in de periode De volgende ICT aspecten worden in dit plan behandeld: Aanpak, de werkwijze die gehanteerd zal worden bij de uitvoering van dit ict meerjaren plan. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 3. Functionaliteiten dus de eisen en wensen van bestaande en nieuwe applicatie functies, vertaald naar functionaliteiten. Uiteindelijk zij het de functionaliteiten die bepalen in hoeverre een systeem werkend en succesvol geïmplementeerd kan worden. In hoofdstuk 4 wordt dit verder toegelicht. Data - Onderhoud van gegevens, de database. Het systeem berust op adequate gegevens invoer zodat de activiteiten en de presentatie van deze gegevens voldoet aan de eisen en wensen van de gebruikers. De database is reeds aangemaakt en voorbereid op gebruik echter migratie van de oude database omgevingen is een belangrijk aspect en is nu aan de orde. In het projectplan is bovendien meegenomen dat bepaalde gegevens door de verschillende bonden gedeeld worden. In hoofdstuk 5 wordt dit verder toegelicht. Proces Taken en activiteiten (het proces) die ten grondslag liggen aan het op te leveren systeem. Het inzicht hierin wordt vastgelegd in procedures en instructies en is ook onderdeel van dit project plan. Het geheel van procedures en instructies bepaald de manier waarop het systeem aangeleerd kan worden en biedt inzicht wat er wel c.q. niet in verwerkt is. In hoofdstuk 6 wordt dit verder toegelicht. Eindresultaat. Het eindresultaat is een web applicatie die toepasbaar is voor tal van instanties (websites) die uitgerold kunnen worden binnen de tafelvoetbalsport. De web applicatie heeft 2 omgevingen: Site Presentation (de website die aan gebruikers wordt gepresenteerd en Site Management (een portal waarmee beheerders van de website inloggen en aldaar hun activiteiten uitvoeren). Momenteel zijn deze beide omgevingen al aangemaakt en beschikbaar. In hoofdstuk 7 wordt dit verder toegelicht. De baten wat zijn uiteindelijk de te verwachten baten na uitrol van dit. Na analyse van de financiële jaarverslagen van de bonden wordt verwacht dat per bond zo n 5000 euro bespaard kan worden. Daarnaast zijn er tal van andere baten. Deze worden toegelicht in hoofdstuk 8. De kosten wat zijn de investeringen en kosten die gepaard gaan met dit. In hoofdstuk 9 wordt daar verder op ingegaan.

5 Date: Pag: 5 3. Aanpak Het te leveren systeem is opgebouwd uit de volgende modules : 1. Basis Module (voor onderhoud van de basis gegevens zoals bestuur, verenigingen, sponsors, speellocaties, spelers, teams seizoenen etc etc.) 2. Reference (voor onderhoud van referentie gegevens die in alle modules gebruikt worden zoals continenten, landen, plaatsen, valuta, talen, competitie rooster, tournooi seedings, tournooi charts et.c etc.) 3. Competitie Module (voor de aanmaak, onderhoud en presentatie van het evenement competitie) 4. Beker Module (voor de aanmaak, onderhoud en presentatie van het beker evenement) 5. Toernooi Module (voor de aanmaak, onderhoud en presentatie van tournooi evenement 6. Financiële Module (voor aanmaak, onderhoud en presentatie van financiële zaken zoals betaal module, inschrijvingen, facturen, boekhouding) 7. Statistische Module (voor de presentatie van statistische cijfers) 8. ICT Module (voor de aanmaak, onderhoud van ICT objecten zoals gebruikers, groepen, rechten etc. etc) Een toelichting c.q. beschrijving van deze modules gedetailleerd omschreven via link: r=yes&showtabs=yes Op basis van een inventarisatie is gekeken naar de behoefte voorziening. Inventarisatie op basis van IST en SOLL. Er is dus meegenomen wat er al beschikbaar is vanuit andere bestaande modules en daarnaast gekeken wat er op termijn beschikbaar moet komen. Deze bestaande modules worden overgenomen en gereed gemaakt voor gebruik en de nieuwe functionaliteiten worden in de planning meegenomen. De functionaliteiten zijn samengevat per module en kunnen geraadpleegd worden via link: es&header=yes&footer=yes Functionele eisen en wensen van nieuw te bouwen onderdelen worden aangeleverd door de vragende partij. Op basis van reeds geïmplementeerde systemen zoals bij pool biljard zullen bestaande functionaliteiten zo veel mogelijk overgenomen in het implementatie plan. Voorbeelden zijn hiervan te vinden op:

6 Date: Pag: 6 Nieuw te bouwen functies doorlopen de concept ontwerp bouw lever cyclus. Deze cyclus houdt in dat middels een functionele specificatie toegelicht wordt wat de gewenste nieuwe functionaliteit inhoud, vervolgens wordt hiervoor een ontwerp gemaakt en indien goedgekeurd wordt vervolgens gebouwd, getest en het geheel opgeleverd. De bouw van nieuwe functies staat beschreven in een apart project : New Developments en kan geraadpleegd worden via link: ustomer=ntf&header=yes&filter=yes&showtabs=yes&footer=yes Alle stappen die uiteindelijk doorlopen moeten worden staan in een projectplan. Een overzicht van de verschillende projecten die momenteel gespecificeerd zijn c.q. lopen worden weergegeven via de weblink: =yes&showtabs=yes Van elk project kunnen alle projectdetails, dus de afzonderlijk stappen, ingezoomd worden door per project dit op te vragen. Van alle applicatie onderdelen wordt documentatie opgeleverd in de vorm van een procedure en/of instructie. Dit zal de basis vormen voor opleiding en instructie. Alle documentatie wordt als pdf document via de website beschikbaar gesteld. Applicatie onderdelen worden aangeboden via de sitemanagement module en zijn onderverdeeld per module. De rechten tot het systeem worden verleend via accounts al dan niet toegewezen aan een groep of profiel zodat alleen specifieke rechten tot de applicatie worden verleend. Er zullen aparte trainingen verstrekt worden die gericht zijn op eenduidig gebruik van het systeem.

7 Date: Pag: 7 4. Functionaliteiten - Eisen en wensen Eisen en wensen ten aanzien van de op te leveren modules worden vertaald naar functionaliteiten. Een functionaliteit is een ander woord voor werkzaamheid of doelmatigheid waarmee de gebruiker een bepaalde activiteit met daarbij de vereiste gegevens kan uitvoeren. Er zijn inmiddels tal van functionaliteiten gebouwd en daarnaast worden er nieuwe functionaliteiten gebouwd. In totaal zijn er meer dan 100 functionaliteiten opgenomen in het systeem en kunnen per module geraadpleegd worden via de weblink: es&header=yes&footer=yes Een toelichting c.q. uitbreiding op de functionaliteiten zoals in deze lijst zijn opgenomen worden t.z.t. aangevuld.

8 Date: Pag: 8 5. Onderhoud van gegevens de data. Alle gegevens van het systeem zijn opgeslagen in een database. De database reflecteert alle gegevensoorten die van belang zijn voor de uitvoer van activiteiten. Een gegevensoort wordt ook vaak entiteit of objecttype genoemd. Bekende verzamelingen zijn bijvoorbeeld spelers, bestuur, verenigingen, lokalen etc. etc. Van elke verzameling wordt een gegevensdefinitie gemaakt. Hierin is vastgelegd welke attributen belangrijk zijn en op welke manier de attribuutwaarden gewaarborgd worden. Het totaal aan attributen die in het systeem zitten wordt de datadictionary genoemd. Hierin staan alle attributen van het systeem beschreven. Bepaalde attributen zijn sleutels naar andere gegevensoorten en krijg je daardoor een relaties tussen verschillende gegevensoorten (vaak relationeel gegevensmodel genoemd) Belangrijkste aspecten van de nieuwe database zullen zijn: 1. Een tabel voor spelers Gegevens van spelers hoeven niet dubbel geadministreerd te worden. Al hoewel de oude pasnummers van de bonden bewaard zullen blijven zal een nieuw pasnummer toegewezen worden en gebruikt worden voor de presentatie en berekening van één ELO ranking of andere rankings. Indien spelers veranderen van bond kan dit bovendien dan plaatsvinden op hetzelfde pasnummer. Indien de bonden hierover afspraken kunnen kan gewerkt worden op dezelfde gegevens. Bovendien kunnen overschrijvingen en toernooi inschrijvingen op die manier veel efficiënter afgehandeld worden. 2. Een tabel voor lokalen. Deze tabel bevat alle lokalen c.q. locaties waar tafelvoetbal tafels geplaatst staan en/of gespeeld kan worden. Dus niet alleen cafe s waar nu verenigingen gevestigd zijn maar ook andere speellocaties. Ook hier wordt dubbele aanmaak voorkomen en kan veranderen van speellocatie door een de vereniging eenvoudiger vastgelegd worden. 3. Een tabel voor sponsoren. Binnen het systeem bestaat de mogelijkheid om dezelfde sponsoren te hergebruiken door meerdere bonden. Het onderhoud op sponsor gegevens wordt daardoor ster vereenvoudigd en kan beter gepresenteerd worden. 4. Een tabel voor verenigingen Ook voor de verenigingen zal een tabel opgesteld worden. De oude verenigingsnummers zullen voorlopig blijven bestaan echter elke vereniging hoeft maar 1 keer geadministreerd te worden. 5. Hetzelfde concept kan ook voor andere tabellen zoals bestuur, commissies etc. toegepast worden. Dit zal op termijn binnen het overleg van de NTF besproken worden. Toegang tot de database wordt op 2 manieren verstrekt: 1. Rechtstreeks via databasetool Navicat. Navicat is een database tool waarmee alle functies voor aanmaak en beheer op de database kunnen worden uitgevoerd. Dit interface is alleen bedoeld voor ervaren gebruikers en vereist adequate kennis van databases, tabellen, attributen en relaties tussen deze. Met dit interface kunnen ook mutaties uitgevoerd worden en exports van data gedaan worden. Op verzoek zal

9 Date: Pag: 9 een aparte cursus hiervan gegeven worden indien per bond een database beheerder aangewezen zal worden. 2. Via Site Management Deze omgeving geeft toegang tot alle informatie objecten via een gebruikersvriendelijke interface. De procedures en instructies zullen met name ook op deze omgeving afgestemd worden.

10 Date: Pag: Taken het proces. Het gebruik en onderhoud van de gegevens is gebaseerd op taken, dus activiteiten, die onderdeel zijn van het proces. Alle activiteiten worden beschreven in procedures en ondersteund met instructies. De taken zijn naast onderhoud van gegevens de stappen die doorlopen moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken. Hieronder een overzicht van taken zoals deze onderdeel zijn van het systeem.. De taken die binnen de programma modules van de applicatie uitgevoerd worden zijn heel vaak event driven, dit laatste betekent dat op basis van bepaalde settings (instellingen) deze taken uitgevoerd dienen te worden zodat het gewenste resultaat bereikt wordt. Alle taken zijn opgenomen en vastgelegd in het CMS, het content management systeem en worden bovendien naderhand beschreven in de procedures en/of instructies: Als voorbeeld worden enkele taken genoemd: 1. Aanmaken van spelers 2. Aanmaken van verenigingen 3. Aanmaken van een seizoen 4. Aanmaken van de competitie 5. Aanmaken van een beker evenement 6. Aanmaken van een toernooi evenement. 7. Archiveren van evenementen 8. Toewijzen van sponsoren aan een evenement. 9. Aanmaken en publiceren van evenement documenten 10. Aanmaken en publiceren van een foto gallerij 11. Aanmaken van spelers c.q. team passen 12. Etc etc. etc. In het systeem zitten op dit moment in totaal zo n 150 taken die geautomatiseerd zijn. Indien de vereiste attributen zijn ingevuld is het slechts een kwestie van op de knop drukken. Het is op termijn de bedoeling dat deze opgenomen worden in wizards (die de gebruiker begeleiden in de te nemen stappen). Error trapping handelt de excepties en fouten af zodat uiteindelijk iedereen dit proces eenvoudig kan uitvoeren/doorlopen. Invoering van error trapping en wizard is opgenomen als een apart project.

11 Date: Pag: Eindresultaat Het eindresultaat van het project zal uiteindelijk zijn weerspiegeling vinden een tweetal webinterfaces: 1. Site Presentation, dit is de website waarmee de presentatie naar de buitenwereld mee wordt verzorgd. 2. Site Management, waar mee de aanmaak en onderhoud evenementen (competitie, beker, toernooi) en bijbehorende zaken (aanmaak van sponsors, spelers etc. ) wordt verzorgd. Op dit moment is reeds een server ingericht en zijn de nieuwe databases aangemaakt. Bovendien is een domein aangevraagd voor het beschikbaar stellen van de websites. De volgende websites zijn al in de lucht en kunnen via de volgende links benaderd worden. Nr. Website Link 1. NTF 2. NTVB 3. ZOH 4. STPN 5. XXX Andere clients kunnen eenvoudig toegevoegd worden. Bovendien is de applicatie er op voorbereid dat de nieuwe implementaties (andere bonden/instanties) makkelijk kunnen worden toegevoegd. Hierdoor kan de NTF snel inspelen op uitbreidingen elders in het land. Via de parameter client kan de website uitgebreid worden voor een nieuwe gebruiker (bond/instantie).

12 Date: Pag: 12 Indien een van bovengenoemde links geopend word dan zal de website opstarten en wordt het template gestart voor de betreffende bond: Het webinterface voor presentatie is gebaseerd op 5 frames die dynamisch vanuit de database worden aangestuurd zijnde: 1. Header (de koptekst waarin de logo s van de bond getoond wordt, het komende evenement, en een logo van de hoofdsponsor van dit evenement) 2. Footer (de voet van de webpagina waarin diverse links zijn opgenomen) 3. Banner Left (deze is bedoeld om sponsors van het evenement of van de bond aan de linker kant te tonen) 4. Banner Right (deze is bedoeld om sponsors van het evenement of van de bond aan de rechterkant te tonen) 5. Menu Panel (Menu waaruit verdere navigatie naar de gewenste hoofd onderdelen volgt)

13 Date: Pag: Content Panel (deze toont de inhoud van het geselecteerd informatie item). Het gewenste informatie Item wordt geselecteerd door links op de startpagina. Hieronder is als voorbeeld de start pagina getoond van de ZOH website Alle functies van de header, footer, banner right, banner left, het menu en de content pagina worden beschreven in de documentatie. Verder wordt in dit document niet ingegaan op alle informatie details en mogelijkheden. Hierboven is slechts een voorbeeld. Alle informatie items die onderdeel zijn van de website presentatie worden zijn beschreven in het document NTF_ICT_Info_Website Informatie Items_ _01.doc en wordt bijgesloten als aparte bijlage. Bovendien is deze opgenomen in het CMS systeem.

14 Date: Pag: De baten De baten (voordelen) van dit systeem kunnen als volgt vertaald worden. 1. Dynamisch de opzet van het systeem is zodanig dat op basis van de juiste handelingen c.q. aanpassingen in de database de presentatie van de website op meerdere plaatsen in 1 keer is aangepast zonder dat allerlei web pagina s daar toe aangepast hoeven te worden. 2. Publiciteit dus verbeterde en snellere presentatie van evenementen en bijbehorende gegevens naar de verschillende doelgroepen toe. 3. Efficiënter werken dus werk meer verrichten in minder tijd. Om een idee te geven: In zweden worden jaarlijks 80 biljart toernooien gehouden op allerlei locaties door het gehele land (en de afstanden zijn niet misselijk daar). De belangrijkste stap is de inschrijving die bindend is. De inschrijving / registratie vindt plaats via internet en het toernooi wordt daags voor het spelen aangemaakt (loting etc.) Het toernooi wordt dan vrijgegeven en de locale vereniging (organisator) logt in op de webwebapplicatie en draait het toernooi. Alle uitslagen worden ter plekke ingevuld en standen, rankings worden meteen online beschikbaar gesteld. Voor de aanmaak van het toernooi is slechts minuten vereist! 4. Flexibeler werken het werk kan ten allen tijde door de betrokken personen van waar dan ook uitgevoerd worden! Enige voorwaarde is een internet verbinding en medium waarmee de internet applicatie gestart kan worden. Daarnaast kunnen functies sneller door andere personen overgenomen worden (backup). 5. Concrete besparingen op de huidige kosten zoals: a. Kantoor kosten b. Porto kosten c. Druk kosten d. Kopieer kosten e. Huisvestiging kosten (huur en energie) f. Promotie kosten De inschatting is dat op basis van de gepubliceerde financiële jaarstukken een besparing van ca. 5000,- per bond per jaar mogelijk is. 6. Reclame en Sponsoring. Het binnenhalen van sponsor contracten is vaak gebaseerd op publiciteit. Dit wordt tegenwoordig via webapplicaties gemeten in hits en pagina bezoeken. Naarmate hier een stijgende lijn te constateren is en het aantal bezoekers dus groeit neemt de kans tot sponsor werving en de daarmee gemoeide bedragen toe. 7. Groei Met behulp van het systeem kunnen snel uitbreidingen gedaan worden naar andere instanties c.q. bonden die deel gaan uitmaken van de NTF. 8. Subsidies In Nederland bestaat de mogelijkheid om voor sport activiteiten subsidies te verkrijgen. Het NOC/NSF is daar het aanspreekpunt.

15 Date: Pag: 15 Via de website kan allerlei informatie met betrekking subsidies aangevraagd worden. Het is van belang dat de organisatie adequaat kan formuleren en kan aantonen wat zijn intenties zijn c.q. doelgroepen zijn. Een adequate informatiehuishouding, systeem van werken en uitstraling hiervan zijn relevante zaken die vooraf goed op orde moeten bij het ingaan van dit traject. Subsidies zijn zowel landelijk, regionaal als provinciaal aan te vragen. Inmiddels is dit zelfs uitgebreid tot europa! 9. Synergie voordelen De letterlijke toelichting van het woord synergie in wikipedia is: Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. Het afgeleide woord synergisme heeft een wat meer algemene betekenis en betreft in ruime zin de samenwerking van instanties of personen of een verhoogde werking van gebruikte middelen. Waar synergie meer het positieve effect beschrijft is synergisme een neutraler begrip. Overigens maken niet alle woordenboeken onderscheid tussen synergie en synergisme: Verschueren (1996) kent beide woorden gelijke betekenis toe. Het systeem is er op gericht om synergie af te dwingen en daardoor sneller het gewenste effect te bereiken 10. Uitstraling Het systeem zal bijdragen aan een positieve uitstraling van de sport naar alle verschillende doelgroepen toe. 11. Kwaliteit Het is de bedoeling dat de kwaliteit van werken hierdoor verbeterd word en dat fouten c.q. onduidelijkheden hierdoor verminderd worden c.q. verdwijnen. Bovendien als 12. Zelfstandigheid Uiteindelijk zal de gebruiker alle activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren zonder dat hij afhankelijk is van van systeem kennis het systeem 13. Gereed voor de toekomst. Het systeem is gericht op inzetbaarheid naar de toekomst toe, aangezien de data (de gegevenshuishouding) en de processen (activiteiten, procedures en instructies) van een zodanig constructie zijn dat technologische aanpassingen (software upgrades, migraties) slecht weinig impact hierop zullen hebben.

16 Date: Pag: De kosten De ICT kosten c.q. prijs van het systeem is eigenlijk uit de volgende elementen opgebouwd: 1. Ontwerp 2. Bouw 3. Onderhoud 4. Support 5. Opleiding 6. Servers 7. Software In onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de begroting op jaarbasis waarin bovengenoemde aspecten zijn meegenomen: Project : Migratie Oude Omgevingen Periode t/m Nr. Onderwerp Uren Prijs Opmerking 1. Ontwerp en Bouw Website NTF Eenmalig 2. Migratie oude websites (ZOH, NTVB, STPN) Eenmalig Totaal Project : Bouw en Ontwerp Nieuwe Functionaliteiten periode t/m Ontwerp en (her)bouw van (nieuwe) functionaliteiten Komende 3 jaar 2. Procedures en Documentatie Komende 3 jaar 3. Opleiding Komende 3 jaar 4. Onderhoud & Support Komende 3 jaar 5. Opleiding Komende 3 jaar 6. Diversen (kosten telefoon etc.) Kosten server 0 Gratis, normaal 150 euro / website 7. Licentie Fee 0 Gratis, normaal 250 euro / website Totaal (4 websites) euro per website/implementatie Software License contract - Na Kosten Server (gebaseerd op 4 websites) 600 Jaarlijks 2. Licentie Fee (gebaseerd op 4 websites) 1000 Jaarlijks 3. Onderhoud & Support Jaarlijks 4. Prestatie Fee xxx T.z.t. nader te bepalen Totaal

17 Date: Pag: Timing Inmiddels is reeds begonnen met de voorbereidingen c.q. inrichting van de nieuwe websites. Recent is door Mechtilde Weijers al een planning opgemaakt, dit n.a.v. gesprekken die ik gehad heb met de NTVB. Deze planning heb ik overgenomen en daar waar nodig aangepast en uitgebreid vanwege uitbreiding met ZOH, STPN, NTF. Het is zaak deze planningen z.s.m. af te stemmen. Nr. Omschrijving Wanneer Wie Status 1. Nic maakt een lege/kale website aan op een nieuw domein (bijv. tablesoccer.nl). Hierin wordt de nieuwe site stapsgewijs opgebouwd. De site bevat bij aanvang +/- 15 lege tabellen. De template kan worden overgenomen van ww.eutotouronline.eu. Het resultaat kan bijv. bekeken worden via weblink: default.asp?db=ntf&client=zoh tot Nic Gereed 2. Aanpassen programma sources en database voor gebruik van clients (ntvb, zoh, stpn, ntf) Hier is bovendien het reeds inbouwen van de vertalingen in mee genomen. 3. Toegang verlenen tot sitemanagement nieuwe omgevingen zodat data invoer kan plaatsvinden van ca. 15 tabellen (met name organisatie gegevens zoals bestuur etc). Zowel NTVB/ZOH wijzen personen aan die hier in betrokken worden tot tot Specificatie Nieuwe toernooi opzet tot Nic Nic Mechtilde Leon Remco 5. Document Procedure opstellen voor overzetten oude files naar nieuwe omgeving Nic/ Mechtilde 6. Afronden van seizoen en bevriezen van de omgeving Nic Mechtilde Leon 7. Bevriezen van databases oude omgevingen en start Datamigratie van oude omgevingen. Met name overzetten van alle evenement dat in nieuwe structuur. Leden en verenigingen krijgen 1 nummer. Aanmaken lokalen tabel etc etc tot Opleiden Navicat en toegang verlenen aan: Mechtilde, Shem, Leon. Nog nader te bepalen. 9. Start Document Migratie oude omgevingen op basis van procedure zie punt tot Start Aanmaak procedures/instructies tot Aanpassen / inbouwen nieuwe toernooi opzet: te weten de gewogen kwalificatie en terugval naar eigen ronde. Het opleveren van deze module wordt met name bepaald door de 1 e tournooidatum en dient daarvoor ook getest te worden. 12. Testen van de toernooi software Opstellen documentatie en instructies Nic?? Nic?? Tot Mechtilde Leon Nic Mechtilde Leon Nic Remco Shem Mechtilde 13. Testen van het systeem?? To Do 14. Opleiden gebruikers?? Nic To Do Start Project Bouw van nieuwe functionaliteiten Loopt To do To Do To Do To Do To Do To Do To Do To Do Bovengenoemde planning wordt z.s.m. bijgewerkt. Aangezien er zeer veel werk aan de winkel is zal gedegen gekeken moeten worden daar waar knelpunten komen. Mechtilde Weijers is reeds opgenomen in de project groep en zal de tijdsplanning gaan bewaken.

18 Date: Pag: Condities Het is belangrijk de voorwaarden op te sommen die bepalend zijn voor een adequate en succesvolle implementatie, die aan de verwachtingen van de gebruiker (lees bonden) voldoet en dat de inzet van uit het project hier garant voor kan staan. 1. De ICT plan is opgemaakt voor de NTF, de. Alle aannames en condities zijn er gebaseerd dat de NTF de opdrachtgever is en door bijdrage van de onderlinge instanties (NTVB, ZOH, STPN, sponsoren) het ICT budget beschikbaar wordt gesteld. 2. Goedkeuring Dit projectplan dient door het bestuur van de NTF waarin de betrokken partijen (NTF, ZOH, NTVB, STPN) deelnemen goedgekeurd te worden, verder genoemd opdrachtgever. Goedkeuring houdt in dat opdrachtgever (betrokken partijen) het traject accepteren, instaan voor de financiën en bijdragen in het project (zie punt 2.) 3. Beschikbaar stellen van de vereiste resources. Los van de financiën is ook betrokkenheid en inspanning vereist van zijde opdrachtgever. De opdrachtgever dient verschillende partijen dienen een projectmedewerker / webmaster vrij te maken die in het project zal deelnemen. Voor 1 juli 2012 dient de projectgroep geformeerd te worden waarin de verschillende personen bekend zijn. Als voorstel geldt momenteel om Mechtild Wijers (NTVB), Leon Hodiamont (ZOH) in de projectgroep te betrekken. 4. Waarborging van de continuïteit van het systeem. Een belangrijke conditie is dat het systeem en de dienstverlening voor de toekomst gewaarborgd is. Hiervoor zal de opdrachtnemer (projectleider) zorg voor dragen. Met name zal een bedrijf opgericht worden waarin de backup (kennis) gewaarborgd zal worden. De verwachting is dat de termijn waarop dit zal plaatsvinden begin 2013 zal zijn. Middels een contract zal deze overeenkomst 5. De opdrachtnemer draagt zorg voor de vereiste faciliteiten (investeringen) zoals software en hardware die nodig zijn voor de implementatie en onderhoud. De sources (programmacode) blijven eigendom van de opdrachtnemer. De gegevens (data, database) en files (bestanden) blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever onverhoopt het contract beëindigen dan zullen de data en files aan deze overgedragen worden. 6. De prijs voor levering van het systeem is gebaseerd op investering in de sport, hetgeen inhoudt dat de opdrachtnemer een zeer aantrekkelijke prijs kan aanbieden, die slechts een fractie is van de prijs die normaliter bij een commercieel ICT bedrijf betaald zou moeten. Er is gerekend met uurtarieven van 15 euro terwijl normaal hiervoor tarieven van tussen de 80 tot 120 euro per uur van toepassing zijn. Als tegenprestatie verwacht opdrachtnemer dat indien het succes in groei van de tafelvoetbalsport aantoonbaar en meetbaar zijn hier een aandeel in zal krijgen. Dit per 1 augustus 2015 nader uitgewerkt worden, mede omdat dit ICT plan voor de komende 3 jaar van toepassing is. 7. Inmiddels is reeds begonnen met een aantal activiteiten en dient dit concept ICT plan ter goedkeuring aan het bestuur van de NTF voorgelegd te worden en de vereiste financiële middelen gereserveerd te worden en voor beschikbaar te komen op een nader te noemen bankrekening.

19 Date: Pag: Product en dienstverlening Op een nader te bepalen tijdstip, verwachting is begin 2013, zal een dienstverleningscontract opgesteld worden. Hierin staat gedetailleerd vastgelegd wat onder onderhoud en dienstverlening valt.. Ten aanzien van dit punt hieronder belangrijke criteria die bij keuze van een product/dienst belangrijk zijn: 1. Prijs 2. Functionaliteit 3. Support 4. Continuïteit 5. Verantwoordelijkheden In het contract zullen met name bovenstaande aspecten meegenomen worden c.q. uitgebreid worden.

20 Date: Pag: 20 ICT faciliteiten - hardware, network and software 1. Hardware De volgende hardware componenten worden vaak ingezet bij de voorbereiding en het uitvoeren van evenementen (met name tournooien - billiard): Onderstaand overzicht is alleen bedoeld ter informatie. a. PDA s for data input of score via wireless. Score input is done via a group of volunteers or referees putting in the score of several tables. b. Laptop for data input directly on table. Players do the score. For each table 1 laptop is required. Each laptop has a keypad for score input. Further each laptop secured. c. Netwerk componten zoals: 1. Router(s), wireless, hubs, switches. 2. bekabeling. d. Diverse powersupplies based on 220V e. Beamer(s) is used to present livescore directly to the venue and is used to send players to the right table. f. Network Printer is used to print flowcharts for presentation. g. In the arena special TV flat screens are connected to the laptop to present the scoreboard. Dit overzicht is slechts bedoeld om aan te geven dat dit soort componenten centraal aangeschaft kunnen/dienen te worden en dan gemeenschappelijk gebruikt/gedeeld worden. Bovendien zal al een deel hiervan door de onderlinge bonden aangeschaft zijn, echter door de samenwerking kan door ook gemeenschappelijk van geprofiteerd worden.

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 Date: 7-6-2012 Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 1. Start Website 3 2. Start Pagina 6 3. Kalender 8 4. Toernooi 9 5. Competitie 10 6. Beker 11 7. Rankings

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

CMS Systeem als webportal

CMS Systeem als webportal CMS Systeem als webportal Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

- Plan Zo kun je een. website bouwen!

- Plan Zo kun je een. website bouwen! - Plan Zo kun je een website bouwen! BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i1 1 8-7-2008 17:23:14 BoekjeHoeKanJeEenWebsiteBouwen.i2 2 8-7-2008 17:23:15 In dit boekje staat de uitgebreide versie van hoe je een

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0

Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 I Upgrade Web Client met ESS naar 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Upgrade Web Client met ESS naar versie 3.5.0 1 1.1 Stap... 0 - Voorbereidingen 1 1.2 Stap... 1 -

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Handleiding Web Portal

Handleiding Web Portal Handleiding Web Portal Hoe u toegang tot de portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. Remote Engineer B.V. De Parse 11, 8491 PJ, Akkrum The Netherlands +31 527 712 049 info@remoteengineer.eu www.remoteengineer.eu

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar?

Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? Your solution partner for growth Meerdere warehouse implementaties te kostbaar? 12 April 2016 Arjan Kühl AGENDA Introductie Probleemstelling Template WMS implementatie Methodiek Scenarios Technische Oplossing

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop

Plan van aanpak 2006. Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels. GameShop Plan van aanpak 2006 Door: Jeroen Corsius en Mitchell Diels GameShop 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 2. Achtergronden 3. Projectopdracht 4. Projectactiviteiten 5. Projectgrenzen en Randvoorwaarden

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Web Portal

Handleiding Web Portal Handleiding Web Portal Hoe u toegang tot de portal krijgt en hoe u er gebruik van kunt maken. Remote Engineer B.V. De Parse 11, 8491 PJ, Akkrum The Netherlands +31 527 712 049 info@remoteengineer.eu www.remoteengineer.eu

Nadere informatie

JBN Toernooi Pakket Overzicht tijdens JBN Budodag v1.0. Maart 2016 John Beer

JBN Toernooi Pakket Overzicht tijdens JBN Budodag v1.0. Maart 2016 John Beer JBN Toernooi Pakket Overzicht tijdens JBN Budodag v1.0 Maart 2016 John Beer JBN Toernooi Pakket Inhoud Doel van het JBN Toernooi Pakket MijnJBN Toernooi Aanvraag Toernooi Inschrijving JBN Toernooi Planner

Nadere informatie

Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Door Paul van der Linden. Taak 1.3.6 Joomla en zo

Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Door Paul van der Linden. Taak 1.3.6 Joomla en zo Inhoud! Taak 1.3.6 Joomla en zo Inhoud!... 1 Voorwoord... 2 Joomla 1.5...3 Website...4 Menu s...5 Artikelen...6 Componenten...7 Extensies...8 Tools...9 Conclusie... 10 Bronvermelding... 11 1 Voorwoord

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

LVP Reserveringssystemen B.V.

LVP Reserveringssystemen B.V. LVP Reserveringssystemen B.V. Samenvatting presentatie TRS-Plan (Infodag LOCUS 19 maart 2012) Inhoud presentatie TRS-Plan 1. Inleiding 2. Plannen & reserveren 3. Basisgegevens (systeeminrichting) 4. Rapportage

Nadere informatie

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document

HEEMKUNDE RIPS. Project Initiatie Document. Datum voltooid: 9-11-2011. Versie: 1.0. Document ID: 1 Bestandsnaam: Project initiatie document HEEMKUNDE RIPS Project Initiatie Document Projectcode: P201101 Datum voltooid: 9-11-2011 Auteur: Paul Oostenrijk Versie: 1.0 Status: Concept Bestandsnaam: Project initiatie document Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

Definitiestudie Pizzaketen

Definitiestudie Pizzaketen Definitiestudie XXXXXXXXXXXX Assen 06-10-2008 xxxxxxxxxxx Pagina 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

De verschillen tussen Plesk en DirectAdmin

De verschillen tussen Plesk en DirectAdmin De verschillen tussen Plesk en DirectAdmin Plesk en DirectAdmin zijn beide een webinterface. Een webpagina waarop je kan inloggen om instellingen te doen voor je website en e-mailboxen. De functionaliteit

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl

Aan de slag met Office2Go Voor Windows. Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl Aan de slag met Office2Go Voor Windows Office2Go +31 (0)88 053 64 64 www.office2go.nl WELKOM U heeft voor Office2Go gekozen als uw ICT oplossing. Voordat wij de omgeving voor u gereed maken en u aan de

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft.

myevent EVENTSOFT EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT T: +31 (0)6 23 1110 67 E: info@eventsoft.nl W: www.eventsoft. myevent EVENT & FESTIVAL SOFTWARE VOOR CREW EN GASTEN REGISTRATIE EVENTSOFT EVENT MANAGEMENT SOFTWARE Registratie van vrijwilligers, gasten, pers, artiesten inclusief uitgifte module. POLSBAND-DB Zelf

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers :

Hoofdmenu > Algemeen > Toegangsbeheer. Voor de ervaren gebruikers : Pag 1 Voor de ervaren gebruikers : De instelmogelijkheden voor Toegangsbeheer zijn fundamenteel uitgebreid zodat de individuele rechten van gebruikers nauwkeuriger kunnen worden vastgesteld en dat niettoegestane

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Nederlands Normalisatie Instituut

Nederlands Normalisatie Instituut Nederlands Normalisatie Instituut CITRIX / SSL VPN Helpdesk NEN kmc@nen.nl T: 0152690268 http://portal.nen.nl Versie 2.0.1 VPN hoe en wat Bij NEN kan er vanaf extern worden ingelogd op het netwerk. Dit

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Scarabee Vereniging Brochure

Scarabee Vereniging Brochure Scarabee Vereniging Brochure februari 2015 Inleiding Scarabee Vereniging is het werkmiddel bij uitstek voor een vlotte ledenadministratie. Het is bedoeld voor alle soorten verenigingen die met leden werken.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers Registratie van uren, onderdelen en kilometers 1. Inleiding Een belangrijk aspect van het werk van de buitendienst is, na het uitvoeren van een opdracht, een werkbon op te stellen met daarop de verrichte

Nadere informatie

WordPress in het Kort

WordPress in het Kort WordPress in het Kort Een website maken met Wordpress. In minder dan één uur online! Inclusief installatie van een thema en plugins Alle rechten 2013, Rudy Brinkman, BrinkhostDotCom, http://www.brinkhost.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Richtlijnen voor het Exitplan

Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage 2 Richtlijnen voor het Exitplan Bijlage bij het Bestek Openbare Europese Aanbesteding SIS Datum: 12 mei 2015 Versie: 1.0 Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van dit

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van EMVI criteria bij een project

Handleiding voor het maken van EMVI criteria bij een project Handleiding voor het maken van EMVI criteria bij een project Algemeen Bij aanbestedingen is het gunningcriterium lang niet altijd meer de laagste prijs. Bij EMVI (economisch meest voordelige inschrijving

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER

RAPID DEPLOYMENT PLAN IBM MAXIMO SCHEDULER Voor de implementatie van onze IBM Maximo planning oplossing Scheduler maken wij gebruik van een standaard rapid deployment methode welke ons in staat stelt u snel na aanschaf van uw licenties op weg te

Nadere informatie

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam

januari TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam januari 2013 TTNWW Handleiding TST tools voor het Nederlands als Web services in een Workflow Meertens Instituut, Joan Muyskensweg 25, 1096 CJ Amsterdam Table of Contents Inleiding... 3 Gebruik van de

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd.

Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd. Handleiding: Aanmaken toernooi website Hantei I. Inleiding Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd.

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie