Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO Rapportage januari 2015 december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2015 december 2015"

Transcriptie

1 Carbon Footprint Emissie inventarisatie conform ISO Rapportage januari 2015 december 2015 (CO2 Prestatieladder 1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte CO2 emissie inventarisatie 2015 o de analyse van de emissie inventarisatie - Het energie auditverslag 2015 o de analyse van energieaspecten - Het energie management actieplan energie/co 2 -reductiedoelstellingen en acties en maatregelen o de analyse van effectiviteit reductiemaatregelen Colofon: Carbon Footprint Alom Bv Pagina 1 van 19

2 Opgesteld : M. Vrijhof en M. Aerts paraaf: Gecontroleerd : M. Vrijhof paraaf: Vrijgegeven : M. van den Rijen paraaf: Datum : 8 februari 2016 Carbon Footprint Alom Bv Pagina 2 van 19

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Beschrijving organisatie Cross reference ISO Rapportageperiode Verantwoordelijke persoon Verificatie onafhankelijke instantie... 5 Hoofdstuk 2 Aanpak & afbakening Aanpak Referentiejaar Afbakening Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (scope 2) Overige indirecte CO 2 -emissies (scope 3) Toerekening CO 2 -emissies aan projecten Projecten behaald met CO 2 -bewust certificaat gunningsvoordeel...10 Hoofdstuk 4 Analyse energieaspecten / interne energie audit Aanpak analyse Energieaspecten Afbakening Energiestromen...13 Hoofdstuk 5.1 Energie Actieplan Carbon Footprint Alom Bv Pagina 3 van 19

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Binnen Alom staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen en maatschappelijke betrokkenheid (het leveren van een bijdrage in maatschappelijke vraagstukken). Extern maken we onze klant bewust van een duurzame oplossing voor hun railconstructies. De carbon footprint is een onderdeel van duurzaamheid, zowel intern als extern. Het is een maatstaf voor de invloed van menselijke activiteit op het milieu uitgedrukt in de hoeveelheid broeikasgassen. Alom wil met deze carbon footprint inzicht krijgen en derden inzicht geven in het effect van haar activiteiten op de CO 2 -problematiek. 1.1 Beschrijving organisatie Alom is een jonge onderneming die zich richt op het aanbieden van totale (Alomvattende) systeemoplossingen voor aannemers en railinfrabeheerders in de Europese markt. Deze systeemoplossingen bestaan uit samengestelde railinfraconstructies en /of individuele onderdelen. Deze constructies voldoen aan de hiervoor geldende specificaties en Alom maakt hierbij gebruik van samenwerkingsverbanden met verschillende leveranciers /fabrikanten die deze materialen leveren/produceren. Op basis van de aanwezige expertise verzorgt Alom tevens de engineering en het ontwerp waarbij wordt getracht om nieuwe inzichten op een innovatieve wijze te integreren met de bestaande producten waarbij de nieuw ontworpen systeemoplossing wel ten aller tijde blijft voldoen aan de hiervoor gelden de regelgeving en specificaties. 2.2 Cross reference ISO ISO GHG report Beschrijving A Reporting organization 1.1 B Person responsible 1.3 C Reporting Period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combusion of biomass G GHG removals H Exlusion of sources or sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculations L Methodologies 2.1 Hoofdstuk Carbon Footprint Alom Bv Pagina 4 van 19

5 4.3.3 M Changes of methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 3.11 P Statement in accordance with ISO Q Statement describing 1.3 Rapportageperiode De rapportageperiode van onderhavige Carbon Footprint is t/m Verantwoordelijke persoon De verantwoordelijke persoon voor de rapportage is de heer M. van den Rijen, directeur Alom bv. 1.5 Verificatie onafhankelijke instantie De Carbon Footprint over 2015 is opgesteld in overeenstemming met de de NEN-ISO Carbon Footprint Alom Bv Pagina 5 van 19

6 Hoofdstuk 2 Aanpak & afbakening 2.1 Aanpak Deze carbon footprint is gebaseerd op de NEN-ISO Op basis van de norm NEN-ISO is een onderverdeling gemaakt van de CO 2 - emissie in drie categorieën: directe CO 2 - emissies, indirecte CO2-emissies door energieproductie en overige indirecte CO 2 -emissies. Aan de hand van de CO 2 - Prestatieladder van SKAO zijn deze gegevens weer onderverdeeld in verschillende soorten emissies, deze zijn als volgt gecategoriseerd. Scope 1, directe emissiebronnen: brandstofverbruik materieel; N.v.t. brandstofverbruik auto s; aardgas. Scope 2, indirectie emissiebronnen: elektriciteitsverbruik; zakelijk gebruik privé auto; zakelijke vluchten. Scope 3, overige indirecte CO 2 -emissies. overige indirecte emissiebronnen, deze zijn in een aparte inventarisatie m.b.t. de scope 3 emissie categorieen meegenomen. Om de carbon footprint te bepalen van Alom zijn gegevens verzameld over alle soorten emissies, op basis van deze gegevens en de conversiefactoren zijn de hoeveelheden CO 2 bepaald. Voor het vaststellen van de footprint zijn met terugwerkende kracht de conversiefactoren zoals opgenomen in De CO 2 -Prestatieladder (SKAO). 2.2 Referentiejaar De carbon footprint van 2011 geldt als referentiejaar. Deze CO 2 - emissie inventarisatie is met terugwerkende kracht aangepast met de actuele conversiefactoren uit De CO 2 Prestatieladder (SKAO). Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies zijn niet aan de orde. Er is een wijziging in de analysemethode doorgevoerd m.b.t. de energiestroom brandstofverbruik auto s. Deze wordt vanaf 2012 niet meer geschat op basis van kmregistratie, maar het feitelijk verbruik van de soorten brandstof wordt vastgesteld. 2.3 Afbakening Deze carbon footprint betreft de onderneming en juridische entiteit Alom b.v. Vestiging Alom, Kolk 1, 4241 TH Arkel. Volgens de definitie van SKAO (hoofdstuk 2 van het handboek CO 2 - prestatieladder versie 2.1) valt Alom bv in de categorie kleine bedrijven. De totale CO 2 - Carbon Footprint Alom Bv Pagina 6 van 19

7 uitstoot is kleiner dan 500 ton voor wat betreft de vestiging en kleiner dan 2000 ton voor de werklocaties. Carbon Footprint Alom Bv Pagina 7 van 19

8 Hoofdstuk 3 Carbon footprint Alom 3.1 Inleiding Op basis van vijf soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Alom berekend. De totale CO 2 -emissie van Alom in 2015 is 90 ton CO 2. Het grootste aandeel hierin 40,37 ton C02, scope 1 (55%) is afkomstig van het brandstofverbruik van het wagenpark, dus auto s (bedrijfsauto s). In onderstaande tabel is de totale CO 2 -emissie onderverdeeld naar de verschillende soorten weergegeven. Activiteit Scope CO2 (ton) % CO2 (ton) Gasverbruik 1 3 3% 5 6% Brandstofverbruik auto s % 50 60% Totaal Scope 1 Zakelijke vluchten 2 3 3% 9 11% Zakelijke gebruik privé auto % 10 11% Elektriciteitsverbruik % 9 12% Totaal Scope 2 Totaal % % % 3.2 Uitsluiting Binnen de rapportage zijn de CO 2 -emissies geïdentificeerd. Geen van de bronnen zijn uitgesloten. Het binden of compenseren van scope 1 emissies heeft niet plaatsgevonden. 3.3 Biomassa In het jaar 2014 heeft de organisatie geen biomassa verbrand. 3.4 Directe CO 2 -emissies (scope 1) De directe CO 2 -emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door het brandstofverbruik van het eigen materieel (NVT), het brandstofverbruik van het eigen wagenpark en het gasverbruik op de vestigingslocatie. Carbon Footprint Alom Bv Pagina 8 van 19

9 Brandstofverbruik wagenpark De totale CO 2 -emissie van het brandstofverbruik eigen wagenpark is gelijk aan 45,76 ton CO 2. Dit is gelijk aan 51% van de gehele CO 2 -emissie in Alle medewerkers die in het bezit zijn van een bedrijfsauto gebruiken de auto ook voor privé doeleinden. Het is niet goed mogelijk een zuivere splitsing aan te brengen in het aantal verbruikte liters voor zakelijk gebruik. De inschatting is gemaakt dat 80% van de totaal verreden kilometers voor zakelijke doeleinden zijn. Vanaf 2012 is het daadwerkelijke brandstofverbruik (vanuit de bedrijfsadministratie van Unit4) als bron gebruikt voor het bepalen van de CO2 emissie. Dit geeft een preciezer beeld dan het opgeven van het aantal gereden km s zoals het in het verleden werd bepaald. Gasverbruik Het gas wordt op onze vestigingslocatie verbruikt voor de verwarming van het kantoor en het magazijn. Het gasverbruik is verantwoordelijk voor 3 ton CO2-emissie met 3% van de totale CO2- emissie. Het verbruik in 2015 (1622 m3 )is lager dan in 2011 ( 2890 m3). Het gasverbruik is bepaald aan de hand van de eindafrekening van de gasleverancier. In 2014 is er door Alom een magazijn aangekocht. Dit magazijn is een uitbreiding geworden van ons huidige magazijn met 300 m2 extra. Hierdoor is er 1 grote magazijn ruimte ontstaan. Deze ruimte kent een eigen gasaansluiting ( Kolk 29) maar wordt verrekend op de huidige Kolk1 aansluiting. Ondanks dat er een grotere ruimte verwarmd ed. dient te worden is er minder verbruikt. De maatregelen betreft bewust wording ed. hebben in 2015 resultaat gehad. 3.5 Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking (scope 2) De indirecte CO 2 -emissies bestaan uit de emissies veroorzaakt door de inkoop van elektriciteit, zakelijke vluchten en zakelijk gebruik van privéauto s. Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik van de vestiging Kolk 1, 4241 TH Arkel is met een emissie van 11.3 ton CO2, verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de totale CO2-uitstoot van de organisatie. In 2015 is er van groene stroom uitgegaan. Voor de opwekking van energie van Electrabel worden namelijk Garanties van Oorsprong gegeven, en deze worden door de overheid gecontroleerd. Echter wordt dit niet door SKAO erkend en daarom kan er niet met de conversiefactor voor groene stroom gerekend worden. Dit geeft een vertekent beeld. Het verbruik was in KWh. t.o.v KWh in Het elektriciteitsverbruik voor 2015 is gebaseerd op de eindafrekening van de stroomleverancier waarop het verbruik is geregistreerd. Zakelijke vluchten Door de aard van de dienstverlening binnen Alom en de diversiteit aan leveranciers/ Carbon Footprint Alom Bv Pagina 9 van 19

10 fabrikanten is er veelvuldig sprake van zakelijke vluchten. Voor de organisatie van deze vluchten wordt samengewerkt met een hiertoe gespecialiseerd bureau zijnde UniGlobe. Van alle vluchtsegmenten zijn de kilometers geregistreerd volgens de officiële afstand die in het naar voren komen. Per reis zijn die afstanden bij elkaar opgeteld waarna ze in de juiste kolom (<700 km, >700 km en >2500 km) zijn gezet en per jaar opgeteld conform de indeling uit de CO2 prestatieladder (versie 2.1). T.o.v. het referentiejaar (2011) is het personeelsbestand toegenomen, de stijging in het aantal gevlogen kilometers is substantieel lager. Totale CO2 emissie is afgenomen met 5 ton van 9 ton (2011) naar 3 ton (2015). Deze verlaging heeft te maken met de afgesloten business in Turkije. Zakelijk gebruik privé auto Binnen Alom zijn er in medewerkers die gebruik maken van een privé auto voor woon-werk verkeer. De totale CO2 emissie behorend bij deze emissie categorie is toegenomen. De toename van 6 ton van 10 (2011) naar 16 (2015) is verklaarbaar. In 2011 waren er twee medewerkers die woon-werk met hun privé auto reden, in 2015 zijn er 5 medewerkers. Tevens waren er 2 medewerkers die veel kilometer reden per dag. ( respectievelijk 120 km en 124 km). De verwachting is dat voor 2016 de uitstoot gelijk blijft per fte. 3.6 Overige indirecte CO 2 -emissies (scope 3) De indirecte emissies met de bijbehorende ketenanalyse zijn apart geïnventariseerd. Hiervoor wordt verwezen naar het document inventarisatie scope 3 emissie categorieën. Scope 3 doelstellingen zijn wel in dit document opgenomen. 3.7 Toerekening CO 2 -emissies aan projecten De scope 1 emissiebron gas is volledig toe te schrijven aan bedrijfsvoering kantoor Alom. T.a.v. het brandstofgebruik van de zakelijke bedrijfsauto s is een reële inschatting gemaakt dat dit voor ongeveer 25% aan projecten is toe te schrijven. De scope 2 emissiebronnen elektriciteit, zakelijke vluchten en zakelijke kilometers privé auto zijn volledig toe te schrijven aan bedrijfsvoering kantoor Alom. 3.8 Projecten behaald met CO 2 -bewust certificaat gunningsvoordeel In 2015 heeft Alom geen projecten, die zijn aangenomen met CO 2 -bewust certificaat gunningsvoordeel, uitgevoerd. Het zijn met name de partijen in de keten die een gunningsvoordeel verkrijgen doordat Alom ook intensief bezig is met bewustwording en verlaging van C02 uitstoot. Carbon Footprint Alom Bv Pagina 10 van 19

11 3.9 Uitsluiting Binnen de rapportage zijn de CO 2 -emissies geïdentificeerd. Geen van de bronnen zijn uitgesloten. Het binden of compenseren van scope 2 emissies heeft niet plaatsgevonden Referentiejaar De carbon footprint van 2011 geldt als het referentiejaar. Wijzigingen in de geïnventariseerde emissies zijn niet aan de orde. Er is een wijziging in de analysemethode doorgevoerd m.b.t. de energiestroom brandstofverbruik auto s. Deze wordt vanaf 2012 niet meer geschat op basis van kmregistratie, maar het feitelijk verbruik van de soorten brandstof wordt vastgesteld. Tevens worden elektriciteit en gas nu bepaald op basis van de jaarrekening ipv de maandelijks afgelezen meterstanden. Ook is de looptijd van januari tot en met december van hetzelfde jaar Onzekerheden De informatie behorende bij de Carbon Footprint betreft feitelijk afgelezen informatie aan de hand van facturen, eindafrekeningen, liters e.d. De conversiefactoren zijn bekend vanuit de CO 2 -Prestatieladder (SKAO). Hierdoor is er een hoge mate van waarschijnlijkheid dat de scope 1 en 2 emissies op een correcte wijze zijn geïnventariseerd en in deze Carbon Footprint opgenomen. Opmerking: gereden privé kilometers met zakelijke wagens zijn meegerekend in het totale brandstofverbruik. Hier is geen splitsing in aangebracht. Carbon Footprint Alom Bv Pagina 11 van 19

12 Hoofdstuk 4 Analyse energieaspecten / interne energie audit Deze analyse van de energieaspecten vormt het interne energie auditverslag conform het Energie Management Actieplan waarbij de Plan-Do-Check-Act stuurcyclus is omschreven. Conform de ISO gaat het hierbij in eerste instantie om het identificeren van de emissieveroorzakers en beoordelen van de energieaspecten die voortvloeien uit de activiteiten binnen Alom. De analyse is opgezet om kansen te identificeren en reductiemaatregelen / vervolgacties op te stellen. Deze rapportage is een vervolg energieaspecten analyse. De analyse heeft betrekking op het jaar De analyse is vooral een kwalitatieve beschouwing. De analyse zal jaarlijks geactualiseerd worden en van verdere informatie (onderzoek) worden voorzien. 4.1 Aanpak analyse Energieaspecten De energiestromen zijn geïdentificeerd. Deze energiestromen zullen in deze rapportage behandeld worden. De indelingen van de rapportage is gebaseerd op de carbon footprint. Op basis van de norm NEN-ISO is een onderverdeling gemaakt van de CO 2 - emissie in drie categorieën: directe CO 2 -emissies, indirecte CO 2 -emissies door energieproductie en overige indirecte CO2 emissies. Aan de hand van de CO 2 -Prestatieladder van SKAO zijn deze gegevens weer onderverdeeld in zes soorten emissies, deze zijn als volgt gecategoriseerd. Scope 1, directe emissiebronnen: brandstofverbruik materieel; N.v.t. brandstofverbruik auto s; aardgas; Scope 2, indirectie emissiebronnen: elektriciteitsverbruik; zakelijke vlieg kilometers zakelijk gebruik privé auto; Scope 3: scope 3 overige indirecte emissiebronnen, deze zijn in een apart scope 3 emissie inventarisatie meegenomen. De CO 2 -emissie wordt veroorzaak door de verschillende energieaspecten, welke binnen de organisatie aanwezig zijn. Conform ISO wordt een energieaspect benoemd als: een element van activiteiten, goederen of diensten van de organisatie dat het energiegebruik of het energieverbruik kan beïnvloeden. Binnen de rapportage wordt gericht op de significante energieaspecten. Een energieaspect is significant wanneer dit gerelateerd is aan een groot deel van het energieverbruik. Carbon Footprint Alom Bv Pagina 12 van 19

13 Resultaten uit de analyse worden besproken in het managementoverleg. 4.2 Afbakening Voor de analyse van de energieaspecten zijn de organizational boundaries van Alom aangehouden. De vestiging ter adres Kolk 1, 4241 TH Arkel (kantoor en bedrijfshal) van Alom valt binnen de scope van deze emissie inventaris. Tevens is daar in 2014 Kolk 29 bijgekomen. 4.3 Energiestromen De volgende energiestromen zijn te onderkennen bij: brandstofverbruik materieel: o gasolie; N.v.t. o benzine; N.v.t. o propaan; N.v.t. o acethyleen;n.v.t. brandstofverbruik bedrijfaauto s: o benzine; N.v.t. o diesel; elektriciteitsverbruik: o vestiging Arkel; o projectlocatie (van derden); N.v.t. aardgas: o vestiging Arkel; overige energieaspecten bij Alom: o verbruik brandstof voertuigen personeel die op KM-basis rijden; o kilometers vliegverkeer; Per energiestroomaspect is er een doelstelling uitgewerkt waarbij inzichtelijk moet worden wat de bijdrage is geweest van de omschreven actie aan het geheel van reductiedoelstellingen die de organisatie heeft gesteld. Bij het plan/ doelstelling gaat het mede om de aspecten: Kwaliteit, Informatie, Onkosten (geld), Tijd en Organisatie (KIOTO). 4.4 Terugblik realisatie doelstellingen Reductiedoelstelling 1: In 2015 wordt het carpoolen verder ingevoerd en er wordt gekeken of de maatregel m.b.t. thuiswerken nog verder kan worden ingevoerd binnen de organisatie van Alom BV. Reductiedoelstelling is 2% t.o.v Activiteiten: Carbon Footprint Alom Bv Pagina 13 van 19

14 In 2015 is de medewerker die het verst van de kantoorlocatie af woont per 1 augustus uit dienst getreden. Er waren 2 dagen per week dat hij structureel vanuit huis werkte. Intern heeft een verschuiving plaatsgevonden én er is een fulltime medewerker aangesteld. Beide medewerkers werken nu fulltime op kantoor. De medewerkers wonen binnen een straal van 25 KM van Arkel waardoor CO2 uitstoot bij elkaar minder is dan de 3 dagen dat de vorige medewerker vanuit huis naar Arkel kwam rijden. Planning: Wellicht kunnen we het nieuwe werken (deels thuiswerken) doorvoeren op een andere medewerker in Mogelijkheden hiervoor om CO2 uitstoot verder te reduceren zullen worden doorgenomen in het DTHV overleg. Zie voor meer informatie de DTHV notulen. Resultaat: Het brandstofverbruik neemt door deze (reductie)maatregel significant af aangezien er per week aan woon/werkverkeer 155 KM minder wordt gereden (= 8060 KM per jaar). In 2015 heeft dit een reductie opgeleverd van 3410 KM (22 weken x 155 KM) = Ton/CO2 (conversiefactor 3230 gco 2 /ltr. diesel). Reductiedoelstelling 2: Door het aantal toegenomen bedrijfswagens geldt dat het brandstofverbruik per bedrijfsauto moet zijn gereduceerd met 10% t.o.v. het jaar 2014, dat betekent een verbruik van 10.3 ton per auto gemiddeld. Activiteiten Het wagenpark van 5 auto s is in 2015 gelijk gebleven ten opzichte 2014 (Referentiejaar 2011, wagenpark 3 auto s). Planning: Het wagenpark wordt bijgehouden in een spreadsheet per half jaar. Er wordt met name ingezet op minder brandstofverbruik door bewuster om te gaan met het zakelijk gebruik van de auto s. Indien meerdere collega s naar hetzelfde adres reizen, dienen zij indien mogelijk te carpoolen. De showroom is zo uitgerust dat gasten gemakkelijk bij Alom ontvangen kunnen worden, zo houden we persoonlijk contact, maar besparen we brandstof. Resultaat: Het gemiddelde verbruik per auto is gedaald van 56.94/ 5 = 11,40ton CO2 naar 40.37/ 5 = 8.07ton CO2 uitstoot per bedrijfswagen. Deze daling is te verklaren doordat een Carbon Footprint Alom Bv Pagina 14 van 19

15 medewerker die heel ver van Alom af woont niet meer werkzaam is. De doelstelling is ruimschoots gehaald. Reductiedoelstelling 3: Good housekeeping. Het doel voor 2015 is om voor de totale energiestroom gasverbruik de CO2 emissie te reduceren met 10% t.o.v per fte. Activiteiten: Het gasverbruik in 2015 bedraagt 1622 m3 gas. t.o.v. 2104m3 in Het verbruik is in absolute vorm afgenomen met 23%. Het personeelsbestand was in 2014 gemiddeld 10.5 fte. In het jaar 2015 is het gemiddelde personeelsbestand 9.6 fte. Het personeelbestand is afgenomen met 8.57%. Het gasverbruik in 2015 t.o.v per medewerker is gedaald van 2104 m3/10,5 = 200m3 (2014) naar 1622m3/9,6= 169m3 Een afname van 15,5 per medewerker. In 2015 zullen de besparing tips van de SKAO-site getoetst worden op praktische relevantie voor Alom en zo nodig ingevoerd worden. Resultaat: Doelstelling behaald Reductiedoelstelling 4: Het streven is om in vliegverkeer een reductie te realiseren van 15% t.o.v (4.01 ton) Activiteiten: Als we naar het aantal vliegkilometers kijken kunnen we vaststellen dat deze over 2015 met 24,93% zijn afgenomen. Het CO2 verbruik, uitgedrukt in tonnen CO2 emissie is afgenomen van 4,01 ton in 2014 naar 3,01 ton in Resultaat: Doelstelling behaald Carbon Footprint Alom Bv Pagina 15 van 19

16 Reductiedoelstelling 5: Good housekeeping, het streven is om het elektriciteitsverbruik, uitgedrukt in FTE met een maximum van 15% te laten stijgen t.o.v Activiteiten: Het stroometiket wat aangeeft hoe de verdeling van deze groene stroom kon niet worden meegenomen als zijnde groene stroom. Voor de opwekking van energie worden namelijk Garanties van Oorsprong gegeven, deze worden door de overheid gecontroleerd. Echter wordt dit niet door SKAO erkend en daarom kan er niet met de conversiefactor voor groene stroom gerekend worden. Het stroomverbruik in 2015 bedroeg in totaal kwh. In 2014 was dit kwh. Dit is het totaal van 2 aansluitingen, namelijk Kolk 1 en Kolk 29. Het verbruik is in absolute vorm toegenomen met 14% Het personeelsbestand was in 2014 gemiddeld 10,5 fte In het jaar 2015 is het gemiddelde personeelsbestand 9,6 fte. Het personeelbestand is afgenomen met 8.57%. Het stroomverbruik per medewerker is toegenomen van /10,5 = 2361Kwh. per medewerker naar /9,6= 2940 Kwh. per medewerker. Een toename van 14% per medewerker in relatie tot een totale stroomtoename. Resultaat: Doelstelling behaald Carbon Footprint Alom Bv Pagina 16 van 19

17 5.1 Energie Actieplan 2016 Onze meetbare hoofddoelstelling is om diverse energiebesparingsmaatregelen te nemen en daarmee de totale CO 2 - uitstoot voor scope 1 en 2 emissies in 2016 te verlagen ten opzichte van Het betreft de CO 2 - uitstoot gerelateerd aan het aantal fte's. Deze verdere reductie willen wij bereiken door diverse subdoelstellingen op te stellen. Aangezien de doelstellingen uiteen lopen wordt er geen overall reductie doelstellingen genoemd. Scope 1 en 2 dient gevolgd en bewaakt te worden waar mogelijk verlaagd. Grootste reductie zal de komende jaren in scope 3 doelstellingen behaald worden. Immers er is bijvoorbeeld een minimaal verbruik van gas en elektriciteit etc.- verdere verlaging van sommige emissies is niet realistisch. Scope 1 emissies Reductiedoelstelling 1: Terugdringen van brandstofuitstoot door zakelijke auto s. Procentueel gezien met 15% van de totale uitstoot t.o.v. referentiejaar 2011 ( = maximaal 50% van de totale uitstoot) Realisatie: Cursus het nieuwe rijden volgen. Budget: 1500,- (tezamen met doelstelling 4) *Toelichting: Het Nieuwe Rijden staat voor zuinig rijden en draagt bij aan vermindering van de CO 2 -uitstoot. Direct gerelateerd daaraan zorgt het voor een verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Vanuit dit besparingsoogpunt wordt Het Nieuwe Rijden ondersteund door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken. Het programma Het Nieuwe Rijden wordt in opdracht van deze ministeries uitgevoerd door Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu). Reductiedoelstelling 2: Het gasverbruik van 2015 handhaven voor Het doel is, procentueel gezien, dat het percentage niet hoger ligt dan 3% van de totale uitstoot t.o.v. referentiejaar Realisatie: Dezelfde regels blijven handhaven Budget: 0,- Carbon Footprint Alom Bv Pagina 17 van 19

18 Scope 2 Reductiedoelstelling 3: De uitstoot van het vliegverkeer van 2015 handhaven voor Het doel is, procentueel gezien, dat het percentage niet hoger ligt dan 4% van de totale uitstoot t.o.v. referentiejaar Realisatie: Steeds opnieuw overwegen of een vlucht noodzakelijk is. Budget: 0,- Reductiedoelstelling 4: Terugdringen van brandstofuitstoot van zakelijk gereden kilometers met privéauto s. Het doel is, procentueel gezien, dat het percentage niet hoger ligt dan 15% van de totale uitstoot t.o.v. referentiejaar Realisatie: Cursus het nieuwe rijden volgen. Budget: 1500,- (tezamen met doelstelling 1) *Toelichting: Zie toelichting bij doelstelling 1 Reductiedoelstelling 5: Good housekeeping, Het streven is om het elektriciteitsverbruik, uitgedrukt ver terug te dringen. Het doel is, procentueel gezien, dat het percentage gelijk zal zijn aan de totale uitstoot t.o.v. referentiejaar Dit betekent maximaal 12% van het totaal. Realisatie: LED verlichting plaatsen d.m.v. een lichtplan en inkopen van groene stroom Budget: 4825,- Scope 3 Reductiedoelstelling 6: Samenwerking tussen Alom en De Wilde in het onderzoeken van mogelijkheden aangaande het recyclen of hergebruiken van kurkrubber. Alom is leverancier van kurkrubberplaten voor spoorconstructies. Bij de productie van deze platen komen kurkrubber resten vrij die nu bij het bedrijfsafval belanden. De Wilde bouwt sporen op beton. Vaak verwijderen ze eerst het oude spoor en voeren ze de materialen die daarbij vrijkomen af. Een van de materialen die vrijkomen is oud kurkrubber. In het kader van duurzaamheid hebben we een doel samen te zoeken naar manieren om vrijkomend kurkrubber te recyclen of hergebruiken. Realisatie: een samenwerking opzetten samen met De Wilde en de HKU Budget: max 250,- (per organisatie) Carbon Footprint Alom Bv Pagina 18 van 19

19 Verantwoordelijk M. van den Rijen, M. Vrijhof Evaluatie I: Q1, Q2, Q3 en Q4 voortgangsrapportage Carbon Footprint Alom Bv Pagina 19 van 19

Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2014 december 2014

Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2014 december 2014 Carbon Footprint Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1 Rapportage januari 2014 december 2014 (CO2 Prestatieladder 1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte CO2

Nadere informatie

Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2013 december 2013

Carbon Footprint. Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1. Rapportage januari 2013 december 2013 Carbon Footprint Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1 Rapportage januari 2013 december 2013 (CO2 Prestatieladder 1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte CO2

Nadere informatie

(1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1)

(1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Carbon Footprint Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1 \ Rapportage januari 2011 december 2011 (1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte CO2 emissie inventarisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint 2012

Carbon Footprint 2012 Carbon Footprint 2012 Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1 Rapportage januari 2012 december 2012 (CO2 Prestatieladder 1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte

Nadere informatie

Carbon Footprint 2011

Carbon Footprint 2011 Carbon Footprint 2011 Emissie inventarisatie conform ISO-14064-1 Rapportage januari 2011 december 2011 (CO2 Prestatieladder 1.A.1, 2.A.1, 3.A.1, 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1) Dit document bevat: - De uitgewerkte

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 t/m Q4, van 2015

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 t/m Q4, van 2015 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1 t/m Q4, van 2015 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Voortgangsrapportage - 2015 revisie:

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1)

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Tussentijdse evaluatie scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2013 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1, Q2, Q3 en Q4 van 2014 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1)

scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1, Q2, Q3 en Q4 van 2014 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Tussentijdse evaluatie scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1, Q2, Q3 en Q4 van 2014 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : M. Vrijhof en M. Aerts paraaf: Gecontroleerd

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 26 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q3 en Q4 van 2012 (CO2 prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H.

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 t/m Q4, van 2015

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 t/m Q4, van 2015 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1 t/m Q4, van 2015 (CO2 Prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Voortgangsrapportage - 2015 revisie:

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO

2016 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Axent Groen 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens maart 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker December 2015 Definitief 7 december 2015 1 7 december 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2015 Definitief 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 9-03-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie: Directeur

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014. 1 Inleiding en verantwoording 3. 2 Beschrijving van de organisatie 4. 3 Verantwoordelijke 4 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 3 Verantwoordelijke 4 4 Basisjaar en rapportage 4 5 Afbakening 4 6 Directe en indirecte

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt)

Struunhoeve BV. Emissie inventaris rapport 2014. Inhoudsopgave (in het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt) Struunhoeve BV Emissie inventaris rapport 2014 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave (in het kader van papier

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14

CO2-Prestatieladder. Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014. Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 CO2-Prestatieladder Inventaris CO 2 -Emissies Klaver Giant Groep 2014 Inventaris CO2 emissie 2014 (2014.001) Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Goedkeuring.1 Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving

Nadere informatie

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO

2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: 2015 basisjaar Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker 23 november 2016 Definitief November 2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: september 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2013. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2013 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1. Maatschappelijk

Nadere informatie

Emissie inventaris 2012

Emissie inventaris 2012 Emissie inventaris 2012 Genemuiden November 2013 Versie 2.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 4 4 Organisatorische

Nadere informatie

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013

Emissie inventaris 1e halfjaar 2013 Emissie inventaris Genemuiden Versie 1.0 definitief 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage periode... 5 4 Organisatorische grenzen... 5 5 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 2011H1 en H2 (januari december 2011) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 en Q2 van 2012

Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies. Rapportageperiode: Q1 en Q2 van 2012 Tussentijdse evaluatie voortgang reductiedoelstellingen scope 1 & 2 & 3 emissies Rapportageperiode: Q1 en Q2 van 2012 (CO2 prestatieladder: 3.B.1, 4.B.1, 4.B.2 5.B.1) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H.

Nadere informatie

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO

Van Herk Groep B.V. CO2-emissie inventaris Conform ISO Van Herk Groep B.V. Bestaande uit: Van Herk Groep B.V. Bouwonderneming Stout B.V. Stout Bouwmaatschappij B.V. Herkon B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo B.V. Exploitatiemaatschappij Hebo 2 B.V. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. Datum 9-3-2016 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies

Nadere informatie

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017

De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Opgesteld door: Stef Jonker Datum: 17 januari 2017 De emissie inventaris van: en 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar. www.schindler.nl

Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar. www.schindler.nl Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar www.schindler.nl Wat Schindler Liften B.V. doet voor een beter milieu. Mobiliteit is essentieel in de wereld waarin

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 18 2 Beschrijving van de organisatie 18 3 Verantwoordelijke 18 4 Basisjaar en rapportage 19 5 Afbakening 19 6 Directe

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2016 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 3. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 3 5 Afbakening 3 6 Directe en indirecte GHG-emissies 4 6.1 Berekende

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO 2 -emissie-inventaris

CO 2 -emissie-inventaris CO 2 -emissie-inventaris 2011 Opdrachtgever Rapportnummer Status Nebest Adviesgroep B.V. P0010 009 r01 v02 Definitief Rapportdatum 7 januari 2013 Uitvoering Projectleider Wilma Melchers Autorisatie Naam

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Stef Jonker Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 4 2.1 Verantwoordelijke... 4 3 De rapportage

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Emissie-inventaris met CO2- Footprint

Emissie-inventaris met CO2- Footprint 2016 Emissie-inventaris met CO2- Footprint Missie: Samen werken we aan CO2reductie Rapportage: A2.3 / 2016 Datum: 1-11-2016 Opgesteld door: Monique Harmsen Versie: 1.7 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1.

Nadere informatie