VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ ALLE VRAGEN OP EEN RIJ"

Transcriptie

1 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE WOZ Hieronder leest u de 28 meest gestelde vragen plus de antwoorden over: - de Wet waardering onroerende zaken (WOZ); - de waardebepaling -de WOZ-beschikking; - het taxatieverslag WOZ; - het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen; - de automatische incasso; - bezwaar en beroep; - de reclamebelasting. ALLE VRAGEN OP EEN RIJ Algemene vragen over de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 1 Wat is de Wet WOZ? 2 Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde? 3 Waarvoor gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde? 4 Waarvoor gebruikt het Waterschap de WOZ-waarde? 5 Wat is een WOZ-beschikking? 6 Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen. Wat nu? 7 Wie ontvangt een WOZ-beschikking? Vragen over het taxatieverslag WOZ 8 Wat is een taxatieverslag? 9 Wie ontvangt een taxatieverslag? Vragen over de gemeentelijke belastingen 10 Ik heb in de loop van het jaar mijn huis verkocht. Wat nu? 11 Waarom krijg ik een aanslag op naam van 'Erven '? 12 Mijn partner is in de loop van het jaar overleden. Ik krijg nu zelf ook een aanslag. Moet ik nu dubbel betalen? 13 Wat gebeurt er als ik in de loop van het jaar ga verhuizen? 14 Voor de inkomstenbelasting van de Belastingdienst moet ik over het jaar 2009 een opgave doen van de WOZ-waarde. Waar kan ik deze waarde vinden? Vragen over automatische incasso 15 Automatische incasso. Hoe werkt dat? 16 Kan ik op mijn aanslagbiljet zien of ik via automatische incasso betaal? 17 Moet ik elk jaar opnieuw een machtiging afgeven voor automatische incasso? Vragen over bezwaar en beroep 18 Hoe maak ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking? 19 Hoe weet ik of het voor mij zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde? 20 Heeft het zin bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag gemeentelijke belastingen met als reden dat ik de aanslag niet kan betalen? 21 Hoe kom ik aan meer informatie en hoe dien ik pro forma bezwaar in? 22 Welke uitspraak is mogelijk op mijn bezwaarschrift? 23 Wat doe ik als ik het oneens ben met de uitspraak op het bezwaar? 24 Hoe ga ik in beroep? 25 Hoe ga ik in hoger beroep? 26 Hoe dien ik beroep in cassatie in? Vragen over de reclamebelasting 27 Wat is reclamebelasting en wie krijgt ermee te maken? 28 Wat is het doel van de reclamebelasting?

2 DE VRAGEN MET DE ANTWOORDEN 1. Wat is de Wet WOZ? Sinds 1995 geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken: de Wet WOZ. De Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) stelt regels voor de waardebepaling van onroerende zaken. Tegenwoordig gaan gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst uit van dezelfde waarde van een onroerende zaak. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat de gemeente continu vastgoedgegevens moet registreren. Hierbij kunt u denken aan informatie over bijvoorbeeld bouwvergunningen, objectkenmerken, huurgegevens en verkoopcijfers. De Wet WOZ schrijft verder voor dat de gemeente alle onroerende zaken (WOZ-objecten) voor het huidige belastingjaar moet waarderen naar de waarde op 1 januari van een jaar eerder (waardepeildatum). Jaarlijks dient de waarde opnieuw te worden vastgesteld. De WOZ-waarde die op het aanslagbiljet 2013 staat, geldt dus uitsluitend voor het jaar 2013 en wordt gewaardeerd naar de waarde op 1 januari Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde? De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de berekening van de onroerende-zaakbelastingen (OZB). Eigenaren van woningen en eigenaren / gebruikers (huurders) van bedrijfspanden betalen ieder jaar een bedrag aan OZB. De hoogte van de OZB is echter ook afhankelijk van de tarieven die jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld. Deze tarieven vertegenwoordigen het percentage van de WOZwaarde waarmee de hoogte van de te betalen OZB wordt berekend. De gemeente int OZB van alle onroerende zaken met uitzondering van enkele verplichte vrijstellingen. Er zijn drie soorten vrijstellingen: 1 De objecten die in het kader van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten zijn vrijgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om openbare wegen en bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. Voor deze objecten hoeft de gemeente geen WOZ-waarde te bepalen. 2 De objecten die volgens de Gemeentewet worden vrijgesteld. Van deze objecten moet de gemeente wel een WOZ-waarde bepalen als deze van belang is voor de afnemers van de taxatiegegevens (de Waterschappen en de Belastingdienst). De afnemers baseren hun heffing namelijk op andere wetten dan de Gemeentewet. Voor deze objecten is echter geen OZB verschuldigd. 3 De objecten die in de gemeentelijke belastingverordening worden vrijgesteld. De gemeente moet deze objecten altijd taxeren, omdat de waarde van belang is bij de berekening van de zogenaamde belastingcapaciteit van de gemeente. 2

3 3. Waarvoor gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde? De Belastingdienst beschikt over alle WOZ-waarden van de gemeenten. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de berekening van het eigenwoningforfait en de vermogensrendementsheffing in de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst kan de waardegegevens ook gebruiken bij andere belastingen. Voor onroerende zaken die in gebruik zijn als woning voor de erfbelasting en schenkbelasting geldt vanaf 1 januari 2010 de WOZ-waarde. Overigens mag voor de erfbelasting door de erfgenamen gekozen worden over welke WOZ-waarde zij erfbelasting willen betalen; het jaar van erven of de WOZ-waarde van het eerstvolgende belastingjaar. In een aantal gevallen komt het object waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld niet overeen met het object dat voor de Inkomstenbelasting (IB) van belang is. Dit komt vooral voor bij boerderijen, woonwinkelpanden en woningen met praktijk of kantoor aan huis. In die gevallen is voor de IB alleen de waarde van het woongedeelte van belang. De waarde van het woongedeelte kan niet (rechtstreeks) aan de WOZ-beschikking ontleend worden, maar kan soms wel van de WOZ-waarde of het daaraan ten grondslag liggende taxatieverslag afgeleid worden. 4. Waarvoor gebruikt het Waterschap de WOZ-waarde? De waterschappen gebruiken de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf voor de watersysteemheffing. Deze wordt geheven van de eigenaren van gebouwen. Daarnaast heffen de waterschappen een watersysteemheffing ongebouwd (van de eigenaar van ongebouwde eigendommen naar de oppervlakte) en een ingezetenenomslag (van alle inwoners, naar een vast bedrag per woonruimte). De waterschappen gebruiken de opbrengst voor de uitoefening van hun waterbeheerstaken: beheer van dijken, gemalen, sluizen etc. Verder leggen de waterschappen een zuiveringsheffing op. Hiermee wordt de zuivering van afvalwater bekostigd. In de meeste gevallen zal de WOZ-waarde voor watersysteemheffing gebouwd rechtstreeks door het waterschap overgenomen worden. Alleen indien een object gedeeltelijk gebouwd is en gedeeltelijk ongebouwd, wordt slechts de waarde van het gebouwde gedeelte overgenomen. De gemeente levert waardegegevens aan het waterschap. Nadat het waterschap deze gegevens heeft ontvangen kan zij de aanslagbiljetten voor de waterschapsbelastingen versturen. 5. Wat is een WOZ-beschikking? De gemeente deelt de vastgestelde waarde formeel gesproken mee aan alle belanghebbenden via een formulier, de zogenaamde WOZ-beschikking. Sinds 2005 staat de WOZ-beschikking, voor zover mogelijk, vermeld op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hiertoe is destijds besloten om de overzichtelijkheid voor de burger te vergroten. Een biljet kan één of meerdere beschikkingen bevatten, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De beschikking geldt voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december

4 Voorheen gold de WOZ-waarde voor een periode van vier jaren, vanaf 2005 gold de WOZ-waarde nog voor twee jaren. Vanaf 2007 is dat nog maar voor één jaar. De nieuwe WOZ-waarde die op het aanslagbiljet staat, geldt dus uitsluitend voor het jaar In de beschikking staat vermeld: a. op welk pand/onroerende zaak de beschikking betrekking heeft; b. welke waarde is vastgesteld; c. de waardepeildatum; d. de periode waarin de waarde voor de inning van belastingen wordt gebruikt. 6. Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen. Wat nu? Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven, moet u voor de Belastingdienst zelf de waarde van de woning (laten) schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde die de woning op 1 januari 2012 zou hebben gehad. Deze waarde kunt u bepalen door een vergelijking te maken met de (verkoop)waarde van soortgelijke woningen. Krijgt u later wel een WOZ-beschikking? En blijkt hieruit dat u de waarde te hoog of te laag heeft geschat? Neem dan contact op met de Belastingdienst. Als u een bestaande woning heeft gekocht en voor de woning nog geen WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u om een dergelijke beschikking vragen bij de gemeente. Het is mogelijk dat de WOZwaarde van uw pand nog niet definitief is vastgesteld, omdat daar nog een onderzoek naar loopt. Het kan ook dat u pas na 1 januari 2013 eigenaar of gebruiker bent geworden. In dat geval krijgt u niet automatisch een WOZ-beschikking, maar dient u hierom te verzoeken bij de gemeente. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen bij: Gemeente Eemsmond, Cluster Belastingen, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen 7. Wie ontvangt een WOZ-beschikking? De eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak is een belanghebbende en ontvangt van de gemeente een beschikking als hij/zij op 1 januari 2013 eigenaar en/of gebruiker was. Voor de verzending van de beschikking voor het eigendom gaan we uit van de gegevens die geregistreerd staan bij het Kadaster. Daarvan wijken we alleen af als uit overlegde gegevens (bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht) blijkt dat dit anders moet zijn. Er kan maar één persoon worden aangewezen als gebruiker of eigenaar voor toezending van de WOZ-beschikking. Als er meerdere eigenaren of gebruikers blijken te zijn, dan mag de gemeente één van hen aanwijzen als belanghebbende. Hiervoor heeft de gemeente beleidsregels opgesteld. 8. Wat is een taxatieverslag? 4

5 Eén van de doelstellingen van de Wet WOZ is duidelijkheid: een gemeente moet een belanghebbende inzicht kunnen geven in de opbouw van de taxatie. Iedereen die een WOZbeschikking heeft ontvangen, heeft recht op een dergelijk taxatieverslag. De taxatieverslagen zijn te vinden op via het kopje woon, onder belastingen, taxatieverslag WOZ. Om uw privacy te waarborgen, dient u in te loggen met uw eigen DigiD-code om toegang te krijgen tot uw taxatieverslag(en) en/of uw aanslag-/ beschikkingsbiljet(ten). Nadat u bent ingelogd, kunt u uw taxatieverslag en/of uw aanslag-/beschikkingsbiljet inzien en indien gewenst printen. Als de aanslag op naam staat van een bedrijf, bestaat de inlogsleutel uit het aanslagnummer in combinatie met het totaal van het aanslagbedrag. Alleen degene die een aanslag OZB en een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het taxatieverslag op de website vinden. Als u geen gebruik kunt maken van internet, kunt u het taxatieverslag opvragen bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Het taxatieverslag wordt dan uiterlijk vijf werkdagen na uw aanvraag naar u verzonden. Het taxatieverslag bevat niet alle gegevens die in de taxatierapporten van makelaars worden opgenomen, maar is opgesteld naar het 'Model taxatieverslag woningen', zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ. Naast de aanduiding van het pand en de bijbehorende kadastrale gegevens, bevat het taxatieverslag enkele kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebepaling. Het taxatieverslag vermeldt tevens de aard van het object, het bouwjaar en de grootte van het object. Daarnaast staan er ook bijzondere kenmerken in die van belang zijn voor de waardebepaling. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen gebeurt dit meestal door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van, zoveel mogelijk, vergelijkbare woningen. Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, scholen, etc.) gebeurt dit door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren). 5

6 9. Wie ontvangt een taxatieverslag? Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, heeft recht op een taxatieverslag. Belangrijk voor u om te weten is dat de gemeente het taxatieverslag van uw pand niet aan derden verstrekt. Wel is het zo dat een belanghebbende derde het waardegegeven van een bepaalde onroerende zaak kan opvragen als hij of zij kan aantonen een gerechtvaardigd belang te hebben. Het gerechtvaardigde belang van die belanghebbende kan bijvoorbeeld ontstaan doordat belanghebbende de mogelijkheid moet hebben om een bezwaarschrift tegen de waarde van zijn eigen woning te onderbouwen met waarden van vergelijkbare panden. Hij kan dan bijvoorbeeld de gemeente verzoeken hem een aantal waarden van vergelijkbare panden te verstrekken. Deze belanghebbende zal echter alleen de waarde ontvangen, nooit een taxatieverslag. 10. Ik heb in de loop van het jaar mijn huis verkocht. Krijg ik nu nog OZB terug? Als u uw huis in de loop van het jaar verkoopt, krijgt u geen vermindering voor de OZB. De OZB is een zogenaamde "tijdstipbelasting". Dat betekent dat we één keer in het jaar berekenen hoeveel belasting u verschuldigd bent. Dit gebeurt altijd op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Verkoopt u bijvoorbeeld op 2 januari een onroerende zaak, dan moet u toch voor het hele jaar OZB betalen. U krijgt dus geen geld terug, maar u hoeft ook niets bij te betalen als u naar een duurder huis gaat. Het is wel gebruikelijk (niet verplicht) dat bij het passeren van de notariële akte van eigendomsoverdracht bij het eigenarendeel van deze belasting tussen koper en verkoper wordt verrekend door de notaris. Als u in de loop van het jaar verhuist, stuurt de gemeente niet automatisch een nieuwe WOZ-beschikking. Indien u dit biljet wel nodig heeft, dient u hierom zelf te verzoeken zoals omschreven bij vraag 6 van deze meest gestelde vragen. 11. Waarom krijg ik een aanslag op naam van 'Erven '? U bent erfgenaam van iemand die in de openbare registers van het Kadaster als zakelijk gerechtigde van een onroerende zaak staat geregistreerd. Deze persoon stond ook bij ons als zakelijk gerechtigde geregistreerd en heeft waarschijnlijk ook altijd de aanslag gemeentelijke belastingen op zijn/haar naam ontvangen. Na zijn/haar overlijden is de tenaamstelling onmiddellijk aangepast in 'Erven '. In plaats van de overledene zijn op dat moment de erfgenamen belastingplichtig geworden. De erfgenamen blijven belastingplichtig totdat de tenaamstelling in het Kadaster wordt gewijzigd. Daarna zullen ook wij de zakelijk gerechtigde (eigenaar) wijzigen in onze administratie. Met vragen over de wijziging van de tenaamstelling in het Kadaster, kunt u contact opnemen met uw notaris. 12. Mijn partner is in de loop van het jaar overleden. Ik krijg nu zelf ook een aanslag. Moet ik nu dubbel betalen? Nee, u betaalt niet dubbel. Als de aanslag gemeentelijke belastingen voor de rioolrechten (gebruikersdeel) en de afvalstoffenheffing op naam van de overleden partner stond, wijzigt dit na 6

7 zijn/haar overlijden. Dit komt doordat de bewonerssituatie van de woning, zoals bekend in de gemeentelijke basisregistratie, wijzigt door het overlijden (vaak is de langstlevende partner nu de enige bewoner). De langstlevende partner wordt vanaf de datum van overlijden als hoofdbewoner aangemerkt. Als gevolg hiervan worden de aanslagregels op naam van de overleden partner voor de rioolheffing (gebruikersdeel) en de afvalstoffenheffing verminderd voor de resterende volledige maanden in het kalenderjaar. De langstlevende partner ontvangt een nieuwe aanslag op zijn/haar eigen naam voor diezelfde maanden. Een voorbeeld: als de partner overlijdt in mei, komt er een vermindering over de maanden juni tot en met december van het belastingjaar. De langstlevende partner ontvangt enige tijd daarna op eigen naam een nieuwe aanslag voor de maanden juni tot en met december. Wij realiseren ons dat dit voor de langstlevende partner misschien enig overlast met zich meebrengt. Helaas kunnen wij dit niet op een andere manier in onze administratie verwerken. 13. Wat gebeurt er als ik in de loop van het jaar ga verhuizen? Als u in de loop van het jaar verhuist, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Uw verhuizing kan gevolgen hebben voor de berekening van het gebruikersdeel van de rioolrechten en voor de afvalstoffenheffing. U verhuist binnen deze gemeente? In dit geval verneemt u niets van de herberekening. Bij ons in de administratie wordt de aanslag op uw oude adres verminderd en op uw nieuwe adres wordt een nieuwe aanslag berekend voor hetzelfde bedrag. Per saldo verandert er voor u in dit geval niets. De enige uitzondering hierop is als óf op het oude adres óf op het nieuwe adres geen rioolrecht verschuldigd is. U verhuist naar een adres buiten de gemeente? In dit geval wordt de aanslag rioolrechten (gebruikersdeel) en de afvalstoffenheffing herberekend en ontvangt u van ons een vermindering voor de resterende volledige maanden in het kalenderjaar. Voorbeeld: u verhuist in mei, dan ontvangt u een vermindering over de maanden juni tot en met december van het belastingjaar. 7

8 14. Voor de inkomstenbelasting van de Belastingdienst moet ik over het jaar 2012 een opgave doen van de WOZ-waarde. Waar kan ik deze waarde vinden? De WOZ-waarde die u dient op te geven voor de inkomstenbelasting, kunt u vinden op uw aanslag-/beschikkingsbiljet van Mocht dit aanslagbiljet niet meer in uw bezit zijn, dan kunt u de WOZ-waarde van 2012 downloaden via via het kopje woon, onder belastingen, taxatieverslag WOZ. Het vermelden van uw WOZ-waarde op uw aangiftebiljet is voldoende, u hoeft geen bewijsstukken mee te sturen. De Belastingdienst ontvangt namelijk van de gemeente een opgave van de WOZ-waarden. 15. Automatische incasso. Hoe werkt dat? De gemeentelijke belastingen kunt u in Eemsmond via automatische incasso betalen. Als u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de aanslag is hoger dan 120,00 en lager dan 5.000,00, wordt de aanslag in tien termijnen van een maand van uw rekening afgeschreven. In de andere gevallen is het aantal betaaltermijnen bepaald op drie termijnen van een maand. U hoeft in deze gevallen dus zelf niets te ondernemen, de termijnen worden op de op de aanslag vermelde data automatisch van uw rekening afgeschreven. U hebt bij uw aanslag in dit geval geen acceptgiro's van ons ontvangen. U moet zorgen voor voldoende saldo op uw rekening. Als er geen geld van uw rekening kan worden afgeschreven door onvoldoende saldo of terugboeking op verzoek van de rekeninghouder, moet u het bedrag zelf overmaken op bankrekeningnummer ten name van de gemeente Eemsmond te Uithuizen, onder vermelding van uw aanslagnummer. Als er drie keer geen geld van uw rekening kon worden afgeschreven, wordt het incasso door de gemeente opgeheven en vervallen direct de tien of drie termijnen. Als u al een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven én uw rekeningnummer wijzigt vervolgens, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de kassier van de gemeente. Als de tenaamstelling van de aanslag wijzigt (bijvoorbeeld bij overlijden of door echtscheiding) dient door de nieuwe belastingplichtige indien gewenst (opnieuw) een machtiging te worden gegeven aan de gemeente. Als u nog geen gebruikmaakt van de regeling, kunt u bij de gemeente een machtigingsformulier ('groene kaart') opvragen of ophalen bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. Iedere nieuwe inwoner van de gemeente ontvangt een informatiemap met daarin onder andere het machtigingsformulier. Dat formulier dient u in te leveren bij de gemeente. De machtiging is doorlopend en kunt u op elk moment beëindigen door het insturen van de zogenaamde 'rode kaart'. 16. Kan ik op mijn aanslagbiljet zien of ik via automatische incasso betaal? Als u via automatische incasso betaalt, heeft u geen acceptgiroformulieren ontvangen. Bovendien kunt u 8

9 dit zien op uw aanslag-/beschikkingsbiljet onder het kopje vervaldata van de aanslag. Er zijn drie mogelijkheden: U heeft drie acceptgiroformulieren ontvangen én op uw aanslagbiljet ziet u onder het kopje vervaldata van de aanslag drie regels ( eerste vervaldatum, tweede vervaldatum en laatste vervaldatum) staan. In dat geval heeft u géén automatische incasso. Op de genoemde data zult u zelf een derde deel van uw aanslag aan de gemeente moeten overmaken door bij voorkeur gebruik te maken van de meegezonden acceptgiroformulieren. U heeft geen acceptgiroformulieren ontvangen én op uw aanslagbiljet ziet u onder het kopje vervaldata van de aanslag tien regels ( eerste tot en met negende vervaldatum en laatste vervaldatum) staan. Bij alle tien vervaldata staat ook daadwerkelijk een datum genoemd. In dat geval heeft u wél automatische incasso én de hoogte van de aanslag ligt tussen 120,00 en 5.000,00. Op de vervaldata zal er automatisch een tiende deel van uw aanslag van uw rekening worden afgeschreven. U heeft geen acceptgiroformulieren ontvangen én op uw aanslagbiljet ziet u onder het kopje vervaldata van de aanslag tien regels ( eerste tot en met negende vervaldatum en laatste vervaldatum) staan. Alleen bij de eerste en tweede en de laatste vervaldatum staat een datum genoemd. In dat geval heeft u wél automatische incasso. Omdat de hoogte van de aanslag niet tussen 120,00 of boven 5.000,00 ligt, mag de aanslag niet in tien termijnen worden afgeschreven. Op de genoemde data zal er automatisch een derde deel van uw aanslag van uw rekening worden afgeschreven. 17. Moet ik elk jaar opnieuw een machtiging afgeven voor automatische incasso? Nee, de machtiging is doorlopend. Dat wil zeggen dat de machtiging geldt tot aan het moment dat u zelf de machtiging intrekt. U hoeft dus niet elk jaar opnieuw een machtiging af te geven. 9

10 18. Hoe maak ik bezwaar tegen een WOZ-beschikking? Op uw aanslagbiljet staat de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, kunt u hiertegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen, het indienen per is niet mogelijk. U kunt voor het indienen van bezwaar gebruikmaken van het bezwaarformulier op Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het biljet verzonden zijn. Uw bezwaarschrift moet voorzien van de volgende gegevens: 1. naam en adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. om omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 4. de gronden van het bezwaar; 5. ondertekening. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Gemeente Eemsmond, De heffingsambtenaar, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Indien in uw bezwaar één of meerdere hierboven genoemde gegevens ontbreken, kunnen wij uw bezwaar niet behandeling nemen. Uw bezwaar wordt in dat geval niet-ontvankelijk verklaard. Als u namens iemand anders bezwaar indient, moet u bij uw bezwaarschrift tevens een volmacht voegen. Bij deze ondertekende volmacht machtigt de belanghebbende u hem/haar te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure. 19. Hoe weet ik of het voor mij zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde? Tot 2011 gold er een bezwaarmarge voor de WOZ-waardering. Dit betekende dat de gemeente de waarde alleen verlaagde als uit onderzoek was gebleken dat de waardeverlaging de bezwaardrempel overschreed. De marge is destijds in het leven geroepen om het aantal bezwaar- en beroepsprocedures over relatief kleine waardegeschillen te beperken. In oktober 2010 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat de drempel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarmee verklaart de Hoge Raad deze drempel buiten toepassing (Hoge Raad, zaaknummer 08/02324). Het gevolg hiervan is dat uw bezwaarschrift ook bij een relatief gering waardeverschil tussen uw eigen inschatting en de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, gegrond verklaard kan worden. Voorbeeld: een verlaging van de WOZ-waarde van na bezwaar, heeft tot gevolg dat uw aanslag OZB met circa 9,78 wordt verlaagd (tarief OZB woningen 2013). De verlaging van de WOZwaarde kan ook gevolgen hebben voor de aanslag van het waterschap (Hefpunt) en het eigenwoningforfait. 10

11 20. Heeft het zin bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking of de aanslag gemeentelijke belastingen met als reden dat ik de aanslag niet kan betalen? Nee, dit heeft geen zin. De waardebepaling in het kader van de Wet WOZ is gebonden aan strikte regels. De gemeente dient zich bij de waardevaststelling te houden aan bovenstaande regelgeving. Op dit punt heeft de gemeente dus geen beleidsvrijheid. Ook mag het bedrag van de gemeentelijke belasting op grond van artikel 219, lid 2 van de Gemeentewet niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. U kunt voor bepaalde gemeentelijke belastingen en heffingen wel kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u de belasting of heffing gedeeltelijk of volledig niet hoeft te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De hoogte van het kwijtscheldingsbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Als u niet in aanmerking komt voor volledige kwijtschelding, kunt u contact opnemen met de kassier van de gemeente voor een eventuele betalingsregeling. 21. Hoe kom ik aan meer informatie en hoe dien ik pro forma bezwaar in? Het kan voorkomen dat u voor de motivering van uw bezwaar nadere informatie nodig hebt, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag. In het taxatieverslag staan meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare panden. Op die manier kunt u nagaan of de waarde van bijvoorbeeld uw huis juist is vastgesteld. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De taxatieverslagen staan op de website van de gemeente Eemsmond. Om uw privacy te waarborgen, dient u in te loggen met uw eigen DigiD-codel om toegang te krijgen tot uw taxatieverslag(en) en/of uw aanslag-/ beschikkingsbiljet(ten). Nadat u bent ingelogd, kunt u uw taxatieverslag en/of uw aanslag- /beschikkingsbiljet inzien en indien gewenst printen. Als de aanslag op naam staat van een bedrijf, bestaat de sleutel uit het aanslagnummer in combinatie met het totaal van het aanslagbedrag. Alleen degene die een aanslag OZB en een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan het taxatieverslag op de website vinden. Een pro forma bezwaar dient u voor het einde van de bezwaartermijn in zonder motivering en u geeft in uw brief aan later uw bezwaar te motiveren. De gemeente geeft u in de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift een termijn waarbinnen u uw bezwaarschrift moet motiveren. 22. Welke uitspraak is mogelijk op mijn bezwaarschrift? De beslissing op het bezwaarschrift noemen we uitspraak. De gemeente moet in beginsel binnen het 11

12 kalenderjaar waarin het bezwaar is ingediend een uitspraak doen op het bezwaar. Verlenging is echter mogelijk. De uitspraak houdt in dat uw bezwaar ongegrond, gegrond of gedeeltelijk gegrond is. Als uw bezwaar ongegrond is, wijzigt er niets. Als uw bezwaar tegen de WOZ-beschikking geheel of gedeeltelijk gegrond is, staat in de uitspraak op welke wijze uw WOZ-beschikking wordt gewijzigd. De gemeente verlaagt de waarde dan bijvoorbeeld met een bepaald bedrag. In enkele gevallen verklaart de gemeente uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Het is dan op formele gronden, zoals het overschrijden van de bezwaartermijn, afgewezen. In dat geval controleert de gemeente uw WOZ-beschikking op juistheid. Deze zogenaamde ambtshalve toetsing kan eventueel tot een vermindering leiden. Op ambthalve toetsing is geen beroep mogelijk. 23. Wat doe ik als het oneens ben met de uitspraak op het bezwaarschrift? Bent u het oneens met de uitspraak op het bezwaarschrift? In dat geval kunt u binnen zes weken na de dagtekening van die uitspraak beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. Uw beroep zal behandeld worden vanuit de Rechtbank Leeuwarden, maar als er een zitting komt, zal deze wel plaatsvinden in Groningen. 24. Hoe ga ik in beroep? Een beroepschrift dient u binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift bij de rechtbank in te dienen. Het beroepschrift moet uw naam en adresgegevens bevatten en het moet aangeven waartegen u beroep instelt. U kunt zowel schriftelijk als digitaal beroep indienen bij de rechtbank. U dient hiervoor echter wel over DigiD te beschikken. Kijk voor meer informatie op de website van de rechtbank: In het beroepschrift moet staan waarom u beroep aantekent (motivering) en het moet ondertekend zijn. Tevens dient u een kopie van de uitspraak op het bezwaarschrift mee te sturen. U kunt ook pro forma beroep instellen. In dat geval moet u op een later moment uw motivering naar de rechtbank sturen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Voor WOZ-zaken is dit sinds 1 januari ,00 als u als natuurlijk persoon beroep instelt. Voor niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld een N.V. of B.V., bedraagt het griffierecht 318,00 (nieuw tarief per 1 januari 2013). Nadat de gemeente het beroepschrift van de rechtbank heeft ontvangen, heeft zij vier weken de tijd om een verweerschrift op te stellen. Als het geschil gaat over de waarde van de onroerende zaak, laat de gemeente in de meeste gevallen een taxatierapport opstellen. De taxateur kan dit doen aan de hand van de gegevens waarover de gemeente al beschikt. Soms wil de taxateur nog ter plaatse gaan kijken. In enkele gevallen wil de taxateur de onroerende zaak of woning ook graag inpandig bekijken. De taxateur stelt u in dat geval daarvan op de hoogte. U hoeft 12

13 niet mee te werken aan een inpandige taxatie door de taxateur, aan de andere kant is het natuurlijk ook in uw belang dat de taxateur een goed beeld heeft van uw pand. U krijgt van de rechtbank een kopie van het verweerschrift van de gemeente. Het is mogelijk om daarop te reageren. U dient de rechtbank te vragen om een zogenaamde conclusie van repliek in te mogen dienen. De gemeente kan daar weer op reageren met een conclusie van dupliek. Zo geldt steeds het beginsel van hoor en wederhoor. Uiterlijk drie weken van tevoren ontvangt u van de rechtbank een uitnodiging voor de zitting. Tot tien dagen voor de zitting kunt u nog nadere stukken indienen. U kunt uw beroepschrift zenden aan: Rechtbank Groningen per adres Rechtbank Leeuwarden sector bestuursrecht Postbus CA Leeuwarden Voor vragen over het instellen van beroep, kunt u bellen met de Rechtbank Leeuwarden, telefoonnummer (058) òf verwijzen we u naar het volgende document op de belastingprocedure bij de rechtbank. 25. Hoe ga ik in hoger beroep? Na de uitspraak op het beroep door de rechtbank, is het mogelijk om binnen zes weken hoger beroep in te stellen bij het gerechtshof in Leeuwarden. Het hoger beroep kan zowel door u als door de gemeente worden ingesteld. Ook hiervoor gelden weer dezelfde eisen als voor het bezwaarschrift: naam en adresgegevens, aangeven waartegen hoger beroep wordt ingesteld. Daarnaast moet er in staan waarom u in beroep gaat (motivering) en het moet ondertekend zijn. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Voor belastingzaken is dit per 1 januari ,00 als u als natuurlijk persoon beroep instelt. Voor niet-natuurlijke personen, bijvoorbeeld een N.V. of B.V., bedraagt het griffierecht 478,00 per 1 januari Na ontvangst van het beroepschrift kan binnen vier weken een verweerschrift worden ingediend door de andere partij. Met het verweerschrift kan ook nog incidenteel hoger beroep worden ingesteld. Dat kan bijvoorbeeld als één partij het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank. Na het verweerschrift kunnen eventueel conclusies van repliek en dupliek naar het gerechtshof (Leeuwarden) worden gezonden. Uiterlijk drie weken van tevoren ontvangt u van de rechtbank een uitnodiging voor de zitting. Tot tien dagen voor de zitting kunt u nog nadere stukken indienen. Het adres van het Gerechtshof Leeuwarden: Postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden. Telefoonnummer (058) Hoe dien ik beroep in cassatie in? 13

14 U of de gemeente kan het niet eens zijn met de uitspraak in hoger beroep. Er kan dan binnen zes weken beroep in cassatie ingediend worden bij de Hoge Raad. Het beroepschrift in cassatie moet ook voldoen aan een aantal eisen. Dat zijn onder meer naam en adresgegevens, aangeven waartegen beroep in cassatie wordt ingesteld, waarom beroep in cassatie wordt ingediend (motivering) en ondertekenen. Er kan alleen beroep in cassatie worden ingesteld indien de uitspraak van het gerechtshof (Leeuwarden) niet voldoet aan bepaalde rechtsregels of indien een vormvoorschrift is geschonden. Met toestemming van de andere partij kunt u in bepaalde gevallen ook beroep in cassatie instellen tegen een uitspraak van het gerechtshof (Leeuwarden). Zie voor meer informatie ook de website Het adres voor beroep in cassatie is: Hoge Raad der Nederlanden, Postbus 20303, 2500 EH Den Haag. Telefoonnummer (070) Wat is reclamebelasting en wie krijgt ermee te maken? In de gemeente Eemsmond betalen ondernemers binnen postcodegebied 9981 (Uithuizen) met ingang van 2012 reclamebelasting. Reclamebelasting is een belasting op openbare aankondigingen, zichtbaar vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld schriftelijke aankondigingen, foto's, tekeningen, logo's, stickers, gevelreclame, lichtbakken en uithangborden. Reclamebelasting is een tijdvakbelasting en wordt per maand berekend en eventueel verminderd. De belasting bedraagt per object per jaar voor detaillisten 275,00 en voor de overige belastingplichtigen 125, Wat is het doel van de reclamebelasting? Met de gelden die door reclamebelasting worden opgebracht wordt een ondernemersfonds gevoed. Hieruit kunnen promotionele acties worden georganiseerd en bekostigd. De gelden komen ten goede aan alle ondernemers in het betreffende gebied. Je kunt hierbij denken aan de Sinterklaasintocht, Kerstversiering, onderhoud en overige initiatieven voor een levendig en bruisend ondernemersklimaat. 14

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007

Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Toelichting bij het aanslag-/beschikkingsbiljet gemeentelijke belastingen 2007 Samenwerking belastingafdelingen Vanaf 1 januari 2007 werken de belastingafdelingen van vijf gemeenten, Bloemendaal, Zandvoort,

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep

In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep In beroep in belastingzaken (oktober 2015) In beroep gaan De behandeling van de zaak In beroep gaan Hoe stelt u beroep in cassatie in U stelt beroep in cassatie in door bij de Hoge Raad een beroepschrift

Nadere informatie

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten

Belastingen. WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* kunt u er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland

Belastingwijzer Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duivenland 2 In deze belastingwijzer o.a.: Soorten belastingen en tarieven Mogelijkheden via onze website WOZ-beschikking Gespreid betalen via automatische incasso. Uw belastingzaken digitaal regelen via www.middelburg.nl

Nadere informatie

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK

Wat is uw huis waard? DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK Wat is uw huis waard? BELASTING 2005 DE WAARDE VAN UW ONROERENDE ZAAK inleiding Als eigenaar of gebruiker van een woning of een bedrijfspand betaalt u onroerende zaakbelasting, kortweg OZB. De hoogte van

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 011 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait.

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait. Uitleg WOZ-Waarde In dit document leggen wij u uit wat de WOZ-waarde inhoudt en hoe u bezwaar aan kunt tekenen tegen een te hoog vastgestelde WOZ-Waarde. U kunt de WOZ-Waarde vergelijken met de Woningwijs

Nadere informatie

Bent u het niet eens met een belastingaanslag?

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Binnen welke termijn moet u dat doen? En bij wie? Hoe stelt u een goed bezwaarschrift op? Welke uitspraken kan de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014

Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 Informatie Gemeentelijke belastingen 2014 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016

Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 Informatie Gemeentelijke belastingen 2016 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen

Thuisraken in de gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Bewaarexemplaar 2015 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen: één voor de gemeentelijke belastingen en één

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619

ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619 ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2007 Datum publicatie 19-01-2007 Zaaknummer 06-00066 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229

ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 ECLI:NL:RBSHE:2007:BC1229 Instantie Datum uitspraak 11-12-2007 Datum publicatie 07-01-2008 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer AWB 06/2511, AWB 06/2530 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2006:AZ9227

ECLI:NL:RBGRO:2006:AZ9227 ECLI:NL:RBGRO:2006:AZ9227 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 20-11-2006 Datum publicatie 23-02-2007 Zaaknummer AWB 06/372 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013

Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Informatie Gemeentelijke belastingen 2013 Deze folder geeft u meer informatie over de gemeentelijke belastingen. U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen,

Nadere informatie

Alles over. Gemeentelijke belastingen

Alles over. Gemeentelijke belastingen Alles over Gemeentelijke belastingen 2012 1 INHOUDSOPGAVE Gemeentelijke belastingen Onroerendezaakbelasting 3 Rioolheffing 3 Afvalstoffenheffing 4 Hondenbelasting 5 Vermindering/wijziging 5 Bezwaarschrift

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op

Spreekuur Ook dit jaar is er weer. Meer informatie In deze toelichting. Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op 1 Beste lezer, Het gemeentehuis is geopend op Een klein deel van de gemeentelijke inkomsten (ongeveer een vijfde), moet de gemeente zelf verwerven door het heffen van gemeentelijke belastingen. De belangrijkste

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen!

Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! 06-03-14 & Eendracht maakt macht Bezwaar WOZ-waarde Hoe wij voor uw sportvereniging duizenden euro s kunnen besparen! Bezwaar WOZ- waarde & Makelaardij John Schokker Eendracht maakt macht Welkom Eendracht

Nadere informatie

gemeentelijke belastingen

gemeentelijke belastingen Thuisraken in de gemeentelijke belastingen en de WOZ Webexemplaar Bewaarexemplaar 2012 2012 2013 Bewaarexemplaar 2011 Waarom deze brochure? Ieder jaar krijgt u van de gemeente twee belastingaanslagen:

Nadere informatie

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014

Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2014 Toelichting bij het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen 2014 Inhoud 4 Mijn loket... 3 4 Aanslagen en WOZ-beschikking gecombineerd op één aanslagbiljet... 3 4 Betalen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM

GERECHTSHOF AMSTERDAM Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 13/00004 en 13/00005 30 juli 2014 uitspraak van de negende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te Uithoorn, belanghebbende, gemachtigde: [A]

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:9611

ECLI:NL:GHARL:2017:9611 ECLI:NL:GHARL:2017:9611 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 07-11-2017 Datum publicatie 10-11-2017 Zaaknummer 16/01141 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2016:3790, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017

Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Alles over WOZ-beschikking- en aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2017 Niemand vindt belasting betalen leuk, maar tegelijkertijd is vrijwel iedereen er van doordrongen dat het moet. Via de gemeentelijke

Nadere informatie

Awb Algemene wet bestuursrecht

Awb Algemene wet bestuursrecht Awb Algemene wet bestuursrecht Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit moet u weten. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft regels over de

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3334 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 04/04123

ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3334 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 04/04123 ECLI:NL:GHAMS:2005:AU3334 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-09-2005 Datum publicatie 05-10-2005 Zaaknummer 04/04123 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:4373

ECLI:NL:GHSHE:2016:4373 ECLI:NL:GHSHE:2016:4373 Instantie Datum uitspraak 29-09-2016 Datum publicatie 17-11-2016 Zaaknummer 15/01096 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690

ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 ECLI:NL:RBOBR:2017:1690 Instantie Datum uitspraak 23-03-2017 Datum publicatie 27-03-2017 Zaaknummer 16_2753 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341

ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 ECLI:NL:GHDHA:2017:1341 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 10-05-2017 Datum publicatie 17-05-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00396

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking

Toelichting. Aanslag Gemeentelijke Belastingen. WOZ-beschikking Dit formulier in een gesloten envelop opsturen naar: Toelichting Gemeente Maassluis T.a.v. afdeling Financiën en Control Antwoordnummer 55 3140 VB Maassluis Een postzegel is niet nodig. Aanslag Gemeentelijke

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het horen van de huiseigenaar in de bezwaarprocedure van de huurder Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 14 februari 2007 RA0612500 Samenvatting Verzoeker is eigenaar van

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 1 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3 Gemeentelijke belastingen... 4 Artikel 4 Deelname

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0442 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 03-07-2012 Datum publicatie 05-07-2012 Zaaknummer AWB 11/5490 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 12-06-2008 Datum publicatie 24-07-2008 Zaaknummer AWB 07/3464 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:392

ECLI:NL:RBOBR:2016:392 ECLI:NL:RBOBR:2016:392 Instantie Datum uitspraak 03-02-2016 Datum publicatie 18-02-2016 Zaaknummer 15_2205 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016

INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 INFORMATIE GECOMBINEERDE AANSLAG 2016 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 3 Bedrijven Investeringszone (BIZ) 5 Grafonderhoudsrecht 7 Hondenbelasting 8 Onroerende-zaakbelasting (OZB) 9 Roerende-ruimtebelasting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771

ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 ECLI:NL:RBAMS:2016:8771 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-12-2016 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer AMS 16 /805 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:382 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00712

ECLI:NL:GHAMS:2015:382 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00712 ECLI:NL:GHAMS:2015:382 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-02-2015 Datum publicatie 26-03-2015 Zaaknummer 13/00712 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Eerste

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :...

Indien u dit bezwaar invult als bedrijf of instelling, vul dan de gegevens daarvan hieronder in Organisatienaam :... KvK registratienummer :... BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN WOZ-BESCHIKKING A. GEGEVENS VAN DE AANSLAG Naam Adres Postcode en plaats Burgerservicenummer Geslacht : Man Vrouw Telefoon overdag E-mailadres

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690

ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 ECLI:NL:RBARN:2008:BF9690 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-09-2008 Datum publicatie 16-10-2008 Zaaknummer AWB 08/537 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:2696

ECLI:NL:RBZWB:2017:2696 ECLI:NL:RBZWB:2017:2696 Instantie Datum uitspraak 03-05-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer AWB - 16 _ 1492 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie