Evaluatie schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 Bijlage 4. Evaluatie schuldhulpverlening Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening en preventie. Wij willen niet dat schulden een belemmering vormen voor participatie. In het beleidsplan schuldhulpverlening Venray hebben wij als visie geformuleerd: We bieden met integrale schuldhulpverlening de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van preventie, curatie en nazorg om het voor de klant maximaal haalbare aan (financiële) zelfredzaamheid te bereiken, zodat dit geen belemmering vormt voor participatie aan de samenleving. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Evaluatie doelstellingen In het beleidsplan Schuldhulpverlening Venray zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Wij gaan efficiënter en effectiever werken: wij steken geen energie in trajecten waarbij de schuldenaar zijn verantwoordelijkheid niet neemt en wij richten onze werkprocessen efficiënt in om kortere wacht- en doorlooptijden te bereiken; hiermee kunnen wij de burger die dat nodig heeft en wél zijn verantwoordelijkheid neemt eerder en beter van dienst zijn. 2. Wij streven ernaar dat het aantal succesvolle trajecten zal toenemen: door in te zetten op wat maximaal haalbaar is voor een klant, kan dit resultaat ook bereikt worden. Een schuldregeling wordt pas ingezet wanneer de klant daar klaar voor is en wij accepteren dat in sommige gevallen een schuldregeling niet mogelijk zal zijn. 3. Wij streven ernaar dat het beroep op (langdurige) schuldhulpverlening stabiliseert of gaat afnemen: door preventie en nazorg wordt voorkomen dat (opnieuw) problematische schulden ontstaan. Ook onze beleidskeuzen leiden tot een geringere instroom. Daar staat tegenover dat wij rekening houden met nieuwe toestroom als gevolg van de Aanscherping WWB cq. de komst van de Wet Werken naar Vermogen en de economische crisis. De landelijke tendens is namelijk dat het aantal huishoudens met een (problematische) schuldensituatie toeneemt. In het beleidsplan hebben wij doelstellingen geformuleerd op de volgende onderdelen: 1. Kortere wacht- en doorlooptijden; 2. Maatwerk bieden; 3. Laagdrempelige dienstverlening; 4. Preventie en vroegsignalering; 5. Mogelijke extra toeloop opvangen; 6. Kwaliteit borgen. Ad. 1. Kortere doorlooptijden Wij hebben bereikt dat de doorlooptijden korter zijn geworden, zelfs met een toeloop van klanten. Wij hebben de doorlooptijden verkort door: Het efficiënter inrichten van processen (lean), waarbij wij de samenwerking tussen de afdelingen hebben verbeterd. Ook hebben wij een knip gemaakt in de uitvoering tussen intakestabilisatie en het verder afhandelen van de schuldregeling. In de evaluatie 1 rondom de collectieve bijeenkomst schuldhulpverlening zijn uitvoerig de acties en de resultaten besproken. 1 B&W voorstel evaluatie schuldhulpverlening 2013 d.d. 25 november

2 Het hanteren van uitgesloten categorieën, zoals aangegeven in de verordening. Samenwerken met de Papierkroam van Synthese bij het opstellen en op orde brengen van het klantdossier in het aanmeldingsproces. Product Jaar Aantal klanten Doorlooptijd Collectieve bijeenkomst ,37 weken ,82 weken ,02 weken Intake ,31 weken ,70 weken ,98 weken Vanaf 2013 zijn wij gaan werken met de collectieve bijeenkomst, die gemiddeld elke 2 weken wordt georganiseerd. Na telefonische aanmelding voor schuldhulpverlening wordt de klant uitgenodigd voor de collectieve bijeenkomst. Na afloop van de collectieve bijeenkomst vindt ter plekke een meldingsgesprek plaats met een schuldhulpverlener, waarin een globale inschatting gemaakt wordt van de problematiek en het mogelijke vervolgtraject. De wet schrijft voor dat als een inwoner van de gemeente zich meldt voor schuldhulpverlening, de gemeente maximaal vier weken de tijd heeft om een eerste gesprek te voeren met de schuldenaar om de hulpvraag vast te stellen. De wachttijd vanaf het moment dat de klant zich meldt tot aan de collectieve bijeenkomst bedroeg in ,37 weken, dus hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om binnen 4 weken de hulpvraag vast te stellen. Na afloop van de collectieve bijeenkomst en het meldingsgesprek zal de klant zijn aanvraag definitief moeten maken door het inleveren van het aanvraagformulier schuldhulpverlening, en alle benodigde stukken. Pas na ontvangst van de aanvraag en alle stukken volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. In het beleidsplan hebben wij ons tot doel gesteld dat de doorlooptijd vanaf het meldingsgesprek tot het moment dat de intake plaatsvindt, maximaal 4 weken zal zijn. Deze doelstelling hebben wij niet gehaald, deze bedroeg namelijk 5,31 weken in Ad. 2. Maatwerk bieden We bieden maatwerk aan de klant. Dit doen wij door: Het gebruiken van de Tilburgse kwadrant, waarin wij onderscheid maken tussen regelbare en onregelbare schuldenaderen en een regelbaar en onregelbaar schuldenpakket. De klant actief te wijzen op zijn mogelijkheden, maar ook op zijn verantwoordelijkheden. Het op de persoonlijke situatie toegespitst aanbieden van een breed scala aan producten. Hierbij moet opgemerkt worden dat de producten informatie en advies en budgetbeheer nauwelijks worden ingezet. Vandaar dat wij gestart zijn met de pilot budgetcoaching vanaf medio februari 2015 gedurende een half jaar. De samenwerking met de Papierkroam bij het op orde brengen van de administratie en Gilde opleidingen bij het aanbieden van de cursus Omgaan met geld. Het bieden van eenvoudige belastingadviezen (als het aanvragen van belastingteruggaven) door een vrijwilliger. Deelname aan Schakel!, een initiatief van de NVVK waarbij schuldhulpverlening met diverse hypotheekverstrekkers samenwerkt. 2

3 Ad. 3. Laagdrempelige dienstverlening Wij hebben bereikt dat de dienstverlening laagdrempelig is, door ervoor te zorgen dat de inwoners bekend zijn met de mogelijkheden die schuldhulpverlening te bieden heeft. Dit doen wij door: De website up-to-date houden als het gaat om de dienstverlening van schuldhulpverlening. Driemaal per jaar een publicatie te plaatsen over onze dienstverlening, bijvoorbeeld door aan te geven dat wij inwoners met (dreigende) schulden en een eigen woning behulpzaam kunnen zijn in de afstemming met de hypotheekverstrekker. Ook hebben wij de samenwerking met Gilde opleidingen, Platform lage inkomens Venray (PLIV) en de Papierkroam verder verbeterd, door gezamenlijk de open en verplichte cursus Omgaan met geld te organiseren en afspraken op uitvoeringsniveau te maken. Op deze wijze proberen wij degenen die moeite hebben met het begroten van hun inkomsten en uitgaven en mogelijk een laag inkomen hebben integraal te benaderen en hen te leren hoe te budgetteren. Vanaf 2015 wordt deze cursus verzorgd door Daniëlle Knapen in plaats van Gilde Opleidingen. De cursus is recent geactualiseerd. In het jaar 2013 hebben wij de meer met minder markt georganiseerd. Een brede samenwerking met maatschappelijke partners, uitvoering en lokale initiatieven, waarin de mensen werden geïnformeerd over de diverse regelingen en tegelijkertijd werden geprikkeld om deel te nemen aan de cursus Omgaan met geld, vrijwilliger te worden etc. De collectieve bijeenkomst kan gezien worden als een laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening. Toch wordt deze manier van werken door sommige klanten juist wel ervaren als drempelverhogend, vanwege schaamtegevoelens ten opzichte van andere aanwezigen. Ad. 4. Preventie en vroegsignalering Wij willen aan preventie en vroegsignalering doen. Op de volgende onderdelen doen wij dit: Het bieden van informatie en advies, denk daarbij aan de open cursus Omgaan met geld. Bij ROC Gilde bieden wij mijn budget onderwijs aan, waarin met eerstejaars MBO- leerlingen gesproken wordt over geld, uitgaven, sociale druk en verleidingen, financiële verplichtingen vanaf 18 jaar etc. Driemaal per jaar een publicatie te plaatsen over de dienstverlening. De samenwerking aanhalen met regiogemeenten, sociale partijen, maatschappelijke partners als Wonen Limburg, PLIV en de Papierkroam. We constateren dat de samenwerking met Wonen Limburg verder geconcretiseerd moet worden als het gaat over preventie en vroegsignalering. Wij hebben een overeenkomst met WML over de doorverwijzing. Wij hebben echter intern te weinig capaciteit om met deze meldingen aan de slag te gaan. De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen op het gebied van preventie en vroegsignalering niet stil gestaan. Bovendien leert de ervaring dat preventie en vroegsignalering (samenwerking met woningcorporatie, maatschappelijk werk, Nutsbedrijven) onontbeerlijk is bij de gemeentelijke uitvoering van schuldhulpverlening. Ad. 5. Mogelijke extra toeloop opvangen De toeloop bij schuldhulpverlening is afhankelijk van tal van factoren, waardoor deze fluctueert. De inkomsten die wij zouden genereren uit de eigen bijdragen voor financieel beheer en budget beheer wilden wij onder andere inzetten voor het opvangen van eventuele extra toeloop danwel het inzetten op preventie middels een budgetcoach om extra toeloop te voorkomen. Wij hebben 3

4 echter niet veel inkomsten weten te genereren. Het aantal klanten in financieel beheer neemt weliswaar toe, hoewel minder dan verwacht, maar de totale inkomsten uit beheer blijven nagenoeg gelijk. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: Volgens ons beleid kan pas een eigen bijdrage worden opgelegd vanaf het moment dat de schuldregeling is gestart. In onderstaande tabel zijn aantallen opgenomen van het aantal klanten dat een eigen bijdrage betaalt. De werkelijke aantallen van klanten in beheer bedroeg in voor financieel beheer en 8 voor budgetbeheer. Een groot deel van de klanten in beheer betaalt dus (nog) geen eigen bijdrage. De toestroom van aanvragen en de complexere problematiek zet de doorlooptijd onder druk. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee gewerkt wordt aan de schuldenproblematiek van de klant. We zien dan ook dat er in 2014 minder schuldregelingen zijn gerealiseerd dan in voorgaande jaren. Het product budgetbeheer wordt weinig ingezet. De inzet van het product financieel beheer blijft ook achter bij de verwachtingen. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat het aantal onderbewindstellingen toeneemt. Wanneer een klant onder bewind staat voert de bewindvoerder het financieel beheer uit Inkomsten Financieel beheer 54,00 714, ,00 Inkomsten Budget beheer 720, , ,00 Totaal inkomsten beheer 774, , ,00 Klanten financieel beheer * Klanten budget beheer * Totaal klanten beheer * * Hier wordt het aantal klanten bedoeld die een eigen bijdrage betalen voor het beheer dat intern wordt uitgevoerd. Klanten zijn pas een bijdrage verschuldigd voor financieel beheer en budgetbeheer vanaf het moment dat er een schuldregeling is gestart. Financieel beheer is verplicht tijdens een schuldregeling (tenzij er sprake is van bewindvoering). Omdat wij verwachten dat inzet op het instrument budgetcoaching resultaat heeft, zijn wij medio februari 2015 gestart met de pilot budgetcoaching voor de duur van een half jaar. Ad. 6. Kwaliteit borgen We vinden kwaliteit van dienstverlening belangrijk, daarom hebben we het volgende (gedaan): Wij zijn lid van de NVVK, waardoor we deelnemen aan de regio-overleggen, de gedragscodes naleven en gebruik maken van de modules (producten) van de NVVK. Wij hebben in 2013 succesvol deelgenomen aan de Audit van het NVVK, waardoor we nu het keurmerk geauditeerd moeten voeren. Dit betekent dat we voldoen aan de voorwaarden die de NVVK stelt aan de leden. De gemeente Venray behoorde tot de eerste ronde van gecertificeerde leden. In 2014 is de film voor de collectieve bijeenkomst schuldhulpverlening vernieuwd aan de hand van levensgetrouwe casus. Collegiale toetsing en uitvoeren van steekproefsgewijze controles. Wij stellen naar behoefte van de uitvoering en de klant interne beleids- en uitvoeringsregels op. Voortdurende bijscholing op het vakgebied. Bewaking juridische kwaliteit door jurist bij voorbereiding en behandeling bezwaarschriften. 4

5 Evaluatie resultaatindicatoren In het beleidsplan zijn de onderstaande resultaatindicatoren opgesteld, die rekening houden met de eisen van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en onze eigen visie en doelstellingen. Meldingen versus aanvragen De verwachting was dat het aantal aanvragen ten opzichte van het aantal meldingen toe neemt tot 75% in 2015, omdat de werkwijze ervoor moet zorgen dat mensen niet voortijdig afhaken. Nulmeting Meldingen Aanvragen Beoogde verhouding aanvragen tot meldingen - 60% 65% 70% 75% Gerealiseerde verhouding aanvragen tot meldingen 44% 69% 57% 62% - In het jaar 2012 hebben wij het beoogde resultaat ruimschoots behaald. In 2013 en 2014 hebben we het beoogde resultaat niet behaald. Redenen hiervoor zijn divers: Tijdens de collectieve bijeenkomst kunnen een aantal mensen op basis van verkregen advies en/of verwijzing zelfstandig verder. Een deel wordt doorverwezen naar bewindvoering, dit is een groeiend aantal. Anderen kunnen pas een aanvraag indienen wanneer bepaalde basisvoorwaarden zijn geregeld. Een deel van de personen kan niet direct deelnemen omdat ze (tijdelijk) zijn uitgesloten, bijvoorbeeld omdat het een herhaalde melding betreft. 32% verschijnt na melding niet op de collectieve bijeenkomst (afmelding, vergeten, laat niets weten). Iemand die binnen 3 maanden twee maal zonder afmelding niet komt opdagen wordt voor 3 maanden uitgesloten van schuldhulpverlening. Ook zijn er personen die geen traject aan willen gaan, bijvoorbeeld vanwege de verplichtingen. De collectieve bijeenkomst is hier ook voor bedoeld, zodat aan de voorkant duidelijk is wat er van mensen verwacht wordt. Afname van herhaalde meldingen De verwachting was dat het aantal herhaalde meldingen af zou nemen tot 10% in Dit doordat sinds 2013 sprake is van een periode van uitsluiting wanneer de schuldhulpverlening wordt beëindigd. Het aantal herhaalde meldingen bedraagt momenteel 8%. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het aantal herhaalde meldingen binnen hetzelfde kalenderjaar is gemeten. Het totaal aantal herhaalde meldingen binnen langere periode zal hoger liggen, aangezien nog een aanzienlijk aantal ex-schuldenaars terugvallen in oud (schuldenveroorzakend) gedrag. Nulmeting Meldingen Herhaalde meldingen (meer dan 1x) Beoogd percentage 15% 14% 12% 11% 10% Gerealiseerd percentage 15% 10% 8% 8% - 2 Aanmelding en melding van schema instroom projecten SHV. 3 Intake van schema instroom projecten SHV. 5

6 Afname van door eigen toedoen beëindigen van traject De verwachting was dat het totaal aantal mensen bij wie het traject door eigen toedoen beëindigd wordt, afneemt tot 10% in Dit door efficiëntere uitvoering van het meldingsproces, het hanteren van een periode van uitsluiting en aan de voorkant helder communiceren over de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Wij beogen hiermee dat mensen gemotiveerder zullen deelnemen wanneer zij beseffen wat de consequenties zijn wanneer zij afhaken. Nulmeting Aantal succesvol afgesloten projecten Aantal niet succesvol afgesloten projecten Beoogd percentage niet succesvol afgesloten 20% 16% 13% 10% Gerealiseerd percentage niet succesvol afgesloten 17% 21% 14% - Het aantal succesvolle projecten neemt toe en het aantal onsuccesvolle beëindigde projecten door eigen toedoen van de klant neemt af. Aandacht dient er wel voor te zijn hoe we deze positieve lijn kunnen voortzetten. Zeker omdat de problematiek van de klanten complexer wordt. Ten minste 10% van de aanvragen volgt uit de inzet op preventie en vroegsignalering Wij hebben geen cijfermatige onderbouwing over preventie en vroegsignalering. Wij constateren dat we te weinig ruimte hebben voor preventie en vroegsignalering. Wij voldoen dus niet aan de resultaatindicator dat minimaal 10% van de aanvragen afkomstig is van inzet op preventie en vroegsignalering. Wonen Limburg verstuurt maandelijks gemiddeld 100 aanmaningen (na 3 betalingsherinneringen) voor huurachterstanden binnen Venray. In de aanmaningsbrief wordt de huurder gewezen op de mogelijkheden van gemeentelijke schuldhulpverlening met een verwijzing naar de collectieve bijeenkomst. Maandelijks nemen gemiddeld 20 mensen deel aan de collectieve bijeenkomsten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de mensen met (huur)schulden zich niet meldt voor schuldhulpverlening. Waarom deze mensen zich niet melden is onbekend. Dit kan van alles betekenen, zoals dat ze een regeling hebben getroffen, geld geleend hebben of niet deel willen nemen aan een schuldentraject. Het aantal trajecten blijft stabiel Ondanks de stijging in het aantal meldingen en het aantal aanvragen blijft de caseload van het team schuldhulpverlening nagenoeg stabiel. Wat wel opvalt is dat het aantal gestarte schuldregelingen afneemt. De groei in het aantal schuldeisers en de hoogte van de schuldenlast maakt het steeds tijdsintensiever om schuldregelingen te realiseren Schuldregeling nieuw gestart (minnelijk traject) Een project is een fase in het traject. Een traject start met preventie of melding (project), gevolgd door administratieve verwerking en vervolgens de intake. Daarna kan voor diverse projecten gekozen worden (van stabilisatie tot budgetbegeleiding). Wanneer een bepaalde fase beëindigd wordt door toedoen van de klant (onvoldoende meewerken/niet reageren/verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie/maken van nieuwe schulden), eindigt het traject. Het traject is dan niet succesvol afgesloten. 5 Exclusief administratieve verwerking, preventie en cursus Omgaan met geld. 6 Door eigen toedoen van de klant 6

7 Schuldregeling succesvol beëindigd Schuldregeling niet succesvol beëindigd Daarentegen zien wij een stijgende lijn in het aantal succesvol beëindigde schuldregelingen en een daling in het aantal niet succesvol beëindigde schuldregelingen. Inzet Duurzaam Financiële Dienstverlening (DFD) Duurzame financiële dienstverlening is bedoeld om mensen die van schuldhulpverlening gebruik maken (in traject zitten ) en waarvoor voorlopig nog geen oplossing van de schulden is. Bij een groot deel van deze klanten is het alleen mogelijk hun financiële situatie stabiel te maken zodat zij in ieder geval hun vaste lasten kunnen betalen zodat hun situatie niet (verder) verslechtert. In het beleidsplan schuldhulpverlening is aangegeven dat DFD voor minimaal 15% van de mensen die van schuldhulpverlening ingezet kan worden. Van DFD is medio 2013 besloten dat wij dit niet doen, omdat mensen dan voor onbepaalde tijd onder schuldhulpverlening vallen. Personen die hierbij baat hebben, worden doorverwezen naar bewindvoering of budgetbeheer. Papierkroam In 2014 hebben 67 personen gebruik gemaakt van de diensten van Papierkroam. Bij 15 van deze klanten was sprake van schuldenproblematiek. De vrijwilligers van Papierkroam constateren een toename van problematiek op meerdere leefterreinen. Dit maakt het complexer voor een vrijwilliger om administratieve ondersteuning te bieden en dit vraagt vaak een extra tijdsinvestering van de ondersteunende beroepskracht van Papierkroam. Gevolgen problematische schulden Schulden staan vaak niet op zich zelf. Een op de drie mensen die zich meldt bij schuldhulpverlening is ook bekend bij andere hulpverlenende instanties. Financiële problemen treffen een diversiteit aan mensen, zoals uitkeringsgerechtigden, eigenwoningbezitters, werknemers en zzp ers. Deze problematiek heeft invloed op de inzet van bewindvoering en ontruimingen door de woningbouwvereniging. Inzet bewindvoering Bewindvoering is bedoeld voor personen die zelf niet in staat zijn hun financiële situatie te beheren. Dit bijvoorbeeld vanwege een psychische oorzaak of vanwege problematische schulden. De rechtbank spreekt het vonnis bewindvoering uit en wijst een bewindvoerder aan. Het aantal personen dat onder bewind wordt gesteld is landelijk gezien groeiende 7, zo ook binnen de gemeente Venray. De Rechtbank Limburg heeft de volgende aantallen aangeleverd over gemeente Venray. Soort zaken % 2014 t.o.v Onderbewindstelling % totaal aantal zaken Nieuw ingesteld % Opheffing % Curatele (totaal) % Nieuw ingesteld % 7 Nieuwsbericht Kluwer Schulinck, beantwoording Kamervragen over bijzondere bijstand beschermingsbewind. 7

8 Opheffing Mentorschap % (totaal) Nieuw ingesteld % Opheffing Deze groeiende populatie zorgt voor een drietal problemen: 1. Een toename van onder bewind/curatele/mentorschap gestelden leidt tot een toename aan uitgaven van bijzondere bijstand. Deze uitgaven nemen een groot gedeelte van het minimabudget in beslag ( in %). 2. De gemeente heeft nauwelijks zicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de bewindvoerderskantoren. De gemeente kan niet op kwaliteit van bewindvoerders sturen. 3. Door het ontbreken van sturing in het stimuleren van onderbewindgestelden om zelf weer hun financiën te gaan beheren, zijn ze wellicht langer dan noodzakelijk aangewezen op bewindvoering. Gezien deze problematiek is het afgelopen jaar een gesprek gevoerd met de Rechtbank. Een vervolg hierop moet nog komen. Omvang problematische schuldensituatie in relatie tot ontruimingen Uit de cijfers van Wonen Limburg blijkt dat het aantal uithuisplaatsingen de afgelopen jaren sterk fluctueert. Dit is met name afhankelijk van de manier waarop Wonen Limburg de huurders met huurachterstand benadert. Opgemerkt dient te worden dat het aantal geplande ontruimingen vele malen hoger ligt, dan het aantal daadwerkelijk uitgevoerde ontruimingen. Jaar Ontruimingen Landelijke ontwikkelingen in doelgroep mensen in een schuldensituatie Problematische schuldensituatie Het aantal Nederlandse huishoudens met (het risico op) problematische schulden groeit. Uit het onderzoek Huishoudens in de rode cijfers 2012 blijkt dat iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens een risico loopt op problematische schulden, problematische schulden heeft of in een schuldhulp-verleningstraject zit. Ongeveer 80% van de mensen die om hulp vragen bij schuldhulpverlening kampt met problematische schulden. Een groeiende groep mensen die een beroep doet op schuldhulpverlening, heeft een (te) laag inkomen en naast financiële ook op andere terreinen problemen. Deze mensen hebben langer de tijd nodig om hun inkomen en uitgaven in evenwicht te brengen en dienen ondertussen te werken aan de onderliggende problematiek. Nieuwe risicogroepen 8 De NVVK ziet dat de groep mensen die een bovenmodaal inkomen, een huis met hypotheek of een eigen onderneming heeft en die zich voorheen prima zelf konden redden, nu steeds vaker hulp in 8 Bron: bericht Nibud

9 moeten roepen om de financiën op orde te krijgen. Huiseigenaren en werknemers komen bij inkomensterugval te laat of onvoldoende in actie. Zij onderschatten de ernst van hun financiële situatie of overschatten het effect van hun eigen getroffen maatregelen. Inmiddels wordt landelijk gezien bijna de helft van de aanmeldingen voor schuldhulpverlening gedaan door werknemers. Een op de vijf jongeren tussen 18 en 24 jaar kampt met betalingsachterstanden. Het gaat bij bijna 20%van de betalingsachterstanden zelfs om een bedrag van euro of meer. Een belangrijke rol houden de ouders als hun kinderen meerderjarig worden. Meer dan de helft van de 18-plussers praat nog minstens een keer per maand met zijn ouders over geldzaken. Wanbetaling zorgpremie groeiend probleem Personen die wel een basisverzekering hebben, maar daarvoor een premieschuld hebben van zes maandpremies of meer, zijn wanbetaler. Zij vallen onder het bestuursrechtelijke premieregime dat door Zorginstituut Nederland wordt uitgevoerd. Uit recente informatie van het CBS blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden in de bestuursrechtelijke premieheffing in 2013 landelijk met ruim 17% is gestegen. In de gemeente Venray stonden in personen geregistreerd als wanbetaler. 9

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand

Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand Beschermingsbewind, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand Een toekomst visie Mr. Ellen Penders Drs. Vivian den Hartogh Wat er vooraf ging Situatie burgers verslechterd (explosieve) toename van mensen

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Bijlage 1. Schuldhulpverlening Venray 2012-2015. Toelichting op het beleidsplan

Bijlage 1. Schuldhulpverlening Venray 2012-2015. Toelichting op het beleidsplan Bijlage 1 Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Toelichting op het beleidsplan Februari 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Visie op schuldhulpverlening p. 5 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding I Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet bepaalt dat gemeenten de taak hebben om regie te voeren op schuldhulpverlening (SHV).

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel Inleiding Met ingang van juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Het beleidsplan

Nadere informatie

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

Beschermingsbewind en bijzondere bijstand. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) G.J.A. Jonkman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 55 11-6391042 - Geachte heer, mevrouw, In de vergadering van de Raadscommissie W&I van 22 maart jl. verzocht u ons om

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind

Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014. Workshop Beschermingsbewind Congres Low Budget High Service, IMW Breda zaterdag 4 oktober 2014 Workshop Beschermingsbewind Wat is beschermingsbewind? Art 1.431 lid 1 Burgerlijk Wetboek Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieven voor beschermingsbewind

Onderzoek naar alternatieven voor beschermingsbewind Onderzoek naar alternatieven voor beschermingsbewind Eindrapportage Uitgebracht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Amersfoort, 30 juni 2016 Bureau Bartels B.V. Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015 SC12.12480 HUM iimi HUM GEMEENTE 5IL*. LEUNINGEN Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015 Afdeling Zorg Werk en Inkomen November 2012 1 Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

Oss. Datum. In uw advies refereert u aan het beleidskader. Met het beleidskader hebben we onze visie. 24 november 2OL

Oss. Datum. In uw advies refereert u aan het beleidskader. Met het beleidskader hebben we onze visie. 24 november 2OL G rrne E NTE Mens en Maatschapp j Adviesraad Sociaal Domein Postbus 5 5340 BA Raadhuislaan 2, Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Wilt u bij uw reactie

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 12 4.

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging Praktijkcase gemeente Den Haag: Verplichte schuldhulpverlening in het kader van preventie? Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Voorkomen en oplossen van wanbetaling zorgkosten

Voorkomen en oplossen van wanbetaling zorgkosten Voorkomen en oplossen van wanbetaling zorgkosten Hoe doe je dat? 16 september 2016, VOORKOMEN EN OPLOSSEN WANBETALING ZORGKOSTEN Inhoud 1. Schuldenproblematiek algemeen 2. Voorkomen en oplossen wanbetaling

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016)

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) AH 2445 2016Z06667 Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) 1 Kent u het bericht Een op de zeven Hagenaars heeft schulden 1) en de daarbij behorende

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Cijfermatig overzicht

Cijfermatig overzicht Bijlage 2: Behorend bij Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Cijfermatig overzicht Periode - Kenmerk:I-SZ/2015/2166 . 2 Cijfermatig overzicht In deze bijlage is een cijfermatig

Nadere informatie

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray

Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Convenant Beschermingsbewind: Samenwerking bewindvoerders gemeente Venray Partijen Voorliggend convenant beoogt samenwerkingsafspraken voor een periode van twee jaar vast te leggen tussen: De Dienstverleners,

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Jaarverslag armoedebestrijding 2015. Behaalde resultaten

Jaarverslag armoedebestrijding 2015. Behaalde resultaten Jaarverslag armoedebestrijding 2015 Behaalde resultaten Inleiding In het beleidsplan armoedebestrijding 2014-2018 hebben wij met u een aantal prestatieindicatoren vastgesteld. Jaarlijks informeren wij

Nadere informatie

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen;

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen; B en W-nummer 15.0533; besluit d.d. 9-6-2015 Onderwerp Preventieplan Schuldhulpverlening Besluiten: 1. Het preventieplan schuldverlening vast te stellen met daarin maatregelen voor schuldpreventie rond

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf!

Voorkomen huisuitzettingen. Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Voorkomen huisuitzettingen Catelijne Akkermans mmv Lisette Smink Stichting Eropaf! Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen http://huisuitzetting.info/welkom.aspx Landelijk Steunpunt en Kennisnetwerk Voorkomen

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Aanleiding. Ontwikkeling kosten bewindvoering. Astitel 2009/ / / / / / / / / /05

Aanleiding. Ontwikkeling kosten bewindvoering. Astitel 2009/ / / / / / / / / /05 Gemeente Nijmegen Astitel Aanleiding 1600 Ontwikkeling kosten bewindvoering 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009/01 2010/01 2011/01 2012/01 2013/01 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele

Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Informatiebrochure bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching, mentorschap en curatele Is de financiële balans ver te zoeken? Ligt u s nachts wakker, en piekert u over uw financiële situatie. Komt u er

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Datum : 19-10-2015 Steller : K. Slijkhuis 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Samenvatting onderzoek doelgroep...

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer og.r*4s.oos Inboeknummer oguoorszs Classificatienummer r 844 Sr Dossiernummer $29.607 g september 2003 Raads informatiebrief Betreft ontwikkelingen Stedelijk Steunpunt Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel)

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) O12.001512 Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Titel beleidsnota Titel beleidsnota Titel onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) 0 Voorwoord De gemeente

Nadere informatie

schuldhulpverlening in Eindhoven

schuldhulpverlening in Eindhoven rm gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 261 Inboeknummer OOU003263 Beslisdatum B&W 12 december 2000 D oss iernumm er 05 0. 5 02 Raadsbij lage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl

Algemene Voorwaarden. Postbus 293 8100 AG Raalte Tel. 0572-700 248 mail@hnhbewind.nl Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begripsbepaling. 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Hoofd & Hart Bewindvoering te Raalte. Kamer van Koophandel nummer 855509478. 1.2 Onder cliënt wordt verstaan: Iedere

Nadere informatie