Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel"

Transcriptie

1 Woonwensen 2015 Gemeente Boxtel O&S November 2015

2 2

3 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie Doelgroep van beleid Betaalbaarheid en scheefheid Bouwwijze en aantal kamers Middeninkomens Woonsituatie van senioren Woonsatisfactie en verhuisgeneigdheid Tevredenheid met woning en woonomgeving Verhuisgeneigdheid Verhuismotieven Wonen en zorg Aankoop van de eigen huurwoning Gewenste woning en woonomgeving Huurwoning of koopwoning Gewenste prijsklasse Gewenst woningtype Particulier opdrachtgeverschap Wensen van middeninkomens Wensen van senioren Gewenste woonlocatie Energiezuinigheid van de woning Vraag en aanbod Doorstromers tot 65 jaar Doorstromers van 65 jaar en ouder Starters Saldo van vraag en aanbod Samenvatting en conclusies Samenvatting Aandachtspunten voor beleid 82 Bijlage 1 Begrippenlijst 83 Bijlage 2 Onderzoekverantwoording 85 3

4 4

5 1. Inleiding Vraag staat centraal De gemeenten en corporaties in de regio Noordoost Brabant beschikken over een regionale woningmarktmonitor waarmee de ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen worden gevolgd. De informatie in de woningmarktmonitor is afkomstig van gegevensbronnen die bij de gemeenten aanwezig zijn (o.a. GBA-bestanden, WOZ-bestanden), van het CBS en van de woningcorporaties. Om aanvullende informatie te verkrijgen over de woontevredenheid, de verhuisgeneigdheid en de woonwensen, wordt eens in de vier jaar een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Online onderzoek in acht gemeenten Aan het woonwensenonderzoek 2015 hebben, behalve de gemeente s-hertogenbosch, de gemeenten Bernheze, Boxtel, Haaren, Heusden, Oss, Schijndel en Vught meegedaan. Het woonwensenonderzoek 2015 sluit goed aan bij de eerdere woonwensenonderzoeken (2003, 2007 en 2011). Een groot deel van de onderzoeksvragen is gelijk. Bewoners konden de vragenlijst via internet invullen. Aanvullend is nog een aantal bewoners telefonisch benaderd. Op deze wijze is een goede vertegenwoordiging verkregen van de verschillende groepen (en daarbinnen de verhuisgeneigden), die worden onderscheiden in het onderzoek: starters (18 tot en met 30 jaar), huishoudens jonger dan 65 en huishoudens van 65 jaar en ouder. Het veldwerk voor het woonwensenonderzoek is uitgevoerd door Companen. De enquêtegegevens zijn bewerkt en geanalyseerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch. Woonwensen gemeente Boxtel In deze rapportage staan de uitkomsten van het woonwensenonderzoek in de gemeente Boxtel centraal. Het veldwerk vond plaats in de maanden februari en maart bewoners hebben meegedaan In totaal hebben bewoners uit Boxtel meegewerkt aan het woonwensenonderzoek. Daarvan zijn zelfstandig wonende huishoudens en 278 thuiswonende jongeren tussen 18 en 30 jaar. De respons van de zelfstandig wonende huishoudens tot 65 jaar bedraagt 15%, voor de zelfstandig wonende huishoudens vanaf 65 jaar is dat 24% en voor de thuiswonende jongeren 18%. De rapportage is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 staan de kenmerken van de huishoudens in de gemeente en hun huisvestingssituatie centraal. Thema s zijn: doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid, scheefwonen, woonsituatie van de middeninkomens en de woonsituatie van senioren. hoofdstuk 3 gaat over woontevredenheid en verhuisgeneigdheid. Aan bewoners is gevraagd hoe tevreden zij zijn over hun huidige woning en woonomgeving. Er wordt een relatie gelegd met de verhuisgeneigdheid en met de motieven om te willen verhuizen. Twee andere thema s die aan bod komen zijn wonen en zorg en verkoop van huurwoningen aan zittende huurders. de woonwensen van de verhuisgeneigden komen aan bod in hoofdstuk 4. Er wordt zowel gekeken naar gewenste eigendomsvorm, bouwwijze, prijsklasse en woonomgeving. Verder komen de thema s particulier opdrachtgeverschap, woonwensen van middeninkomens en woonwensen van senioren aan de orde. Tot besluit van dit hoofdstuk komt het thema energiezuinigheid van de woning aan bod. De vragen hierover zijn alleen aan inwoners van de gemeente Boxtel gesteld. in hoofdstuk 5 worden vraag en aanbod van woningen met elkaar vergeleken om de knelpunten op de lokale woningmarkt zichtbaar te maken. Woonwensen worden hiervoor afgezet tegen de werkelijke verhuizingen in de jaren 2010 t/m tenslotte worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies uit het voorgaande samengevat. als bijlagen zijn een begrippenlijst en een verantwoording van het onderzoek opgenomen. 5

6 Leeswijzer bij de tabellen De tabellen in dit rapport zijn in veel gevallen voorzien van een totaalkolom met absolute aantallen. Waar mogelijk zijn deze cijfers ontleend aan de Databank Woningmarktmonitor. Niet alle relevante huishoudens- en woningkenmerken zijn daarin echter opgenomen, zodat sommige aantallen geraamd zijn op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Aantallen zijn steeds afgerond op honderdtallen. Vanwege deze afronding wijken optellingen soms af van het totaal. De enquêteresultaten worden doorgaans gepresenteerd als een percentage. Het is mogelijk, dat daarbij incidenteel onlogische of extreme waarden worden aangetroffen. In het algemeen is dat het gevolg van een gering aantal waarnemingen, tenzij in de tekst een andere verklaring wordt gegeven. Tot slot moet bij de interpretatie van de cijfers bedacht worden dat het gaat om een steekproef, waardoor de gepresenteerde percentages een soms vrij forse bandbreedte kennen. 6

7 2. Huishoudens en hun woonsituatie De Databank Woningmarktmonitor bevat een grote hoeveelheid zeer gedetailleerde gegevens over woningen en huishoudens in de regio. Deze gegevens zijn gebruikt om het raamwerk te creëren, waaraan de uitkomsten van dit woonwensenonderzoek gerelateerd worden. Op deze wijze kunnen de percentages uit de enquête vertaald worden in absolute aantallen. Soms zijn dat tamelijk grove benaderingen van de werkelijkheid, vooral als het aantal waarnemingen in het onderzoek gering is. Maar over het geheel genomen ontstaat er op deze wijze toch een samenhangend beeld van de lokale en regionale woningmarkt. De Databank Woningmarktmonitor bevat niet alle gegevens over woningen en huishoudens die van belang zijn voor het woonbeleid. Eén van de doelstellingen van het woonwensenonderzoek is daarom om ontbrekende informatie zoveel mogelijk aan te vullen. Het gaat daarbij vooral om informatie over de sociaaleconomische positie van huishoudens in relatie tot hun woonsituatie, en om enkele kwalitatieve kenmerken van de woningvoorraad. De uitwerking van het onderzoek in dit hoofdstuk beperkt zich dan ook voornamelijk tot deze thema s. 2.1 Doelgroep van beleid Op 1 januari 2014 telde Boxtel zelfstandig wonende huishoudens. Een deel van deze huishoudens heeft een lager inkomen en wordt gerekend tot de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid. De omvang van deze doelgroep is van belang voor het bepalen van de minimale grootte van de kernvoorraad, de voorraad huurwoningen met een kale huur tot 576,87 (prijspeil 2015) 1. De doelgroep van beleid wordt afgebakend aan de hand van de inkomensgrenzen die gelden voor de huurtoeslag (zie bijlage 1: Begrippenlijst). Dit is de primaire doelgroep. Ook huishoudens met een iets hoger inkomen zijn voor een deel aangewezen op de betaalbare huurvoorraad. Zij worden gerekend tot de zogeheten verruimde of secundaire doelgroep. Het gaat hier om huishoudens met een bruto jaarinkomen van of een netto maandinkomen van maximaal Doelgroep van beleid Huishoudens Belastbaar inkomen Primaire doelgroep Eenpersoonshuishoudens < Meerpersoonshuishoudens < Verruimde doelgroep Alle huishoudens die niet tot primaire doelgroep behoren < Middeninkomens Alle huishoudens In dit onderzoek wordt, in navolging van de antwoordcategorieën in de vragenlijst, de prijsgrens 580 gehanteerd. 7

8 35% van de doelgroep is 65-plus en 55% alleenstaand Volgens de uitkomsten van het onderzoek behoort ongeveer 20% van de huishoudens in Boxtel tot de primaire doelgroep van beleid en 16% tot de verruimde doelgroep. Het gaat om respectievelijk en huishoudens. De doelgroep bestaat voor ruim 35% uit ouderen: 30% van de primaire en 45% van de verruimde doelgroep is 65 jaar of ouder. Verder omvatten de primaire en verruimde doelgroep relatief veel alleenstaanden: ruim 55% van hen is alleenstaand tegenover nog geen 15% van de huishoudens die niet tot de doelgroep van beleid behoren. Tabel 2.1: Huishoudens die wel of niet tot de doelgroep behoren naar huishoudenskenmerken primaire verruimde nietdoelgroep doelgroep doelgroep aantal Leeftijd tot 30 jaar 30% 30% 40% jaar 16% 8% 76% jaar 22% 17% 62% jaar 19% 23% 58% jaar e.o. 23% 27% 50% Huishoudenstype alleenstaand < 65 jaar 40% 28% 32% alleenstaand >= 65 jaar 32% 37% 31% meerpers. met kinderen < 65 jaar 15% 6% 78% meerpers. zonder kinderen < 65 jaar 11% 10% 79% meerpers. >= 65 jaar 12% 15% 73% Aantal inkomens eenverdiener, alleenstaand 37% 32% 31% eenverdiener, meerpersoonshuishouden 30% 22% 48% tweeverdieners 7% 8% 86% Inkomensbron betaalde arbeid <65 jaar 12% 12% 76% betaalde arbeid >65 jaar 0% 0% 100% 100 uitkering <65 jaar 43% 15% 42% uitkering/pensioen >65 jaar 21% 24% 55% Totaal 20% 16% 64%

9 Een derde van de doelgroep woont in een koopwoning 70% van alle huurwoningen en bijna één op de vijf koopwoningen wordt bewoond door een huishouden uit de doelgroep. Van de primaire doelgroephuishoudens wonen er 700 in een koopwoning. Van de verruimde doelgroep zijn dat er 800 van de Vooral in kleine en gestapelde woningen is het aantal huishoudens uit de doelgroep relatief groot. Tabel 2.2: Huishoudens die wel of niet tot de doelgroep behoren naar woningkenmerken primaire verruimde nietdoelgroep doelgroep doelgroep aantal Eigendomsverhouding huurwoning 42% 28% 29% koopwoning 8% 10% 82% Bouwwijze vrijstaand/twee-onder-een-kap 9% 10% 81% rijtje 19% 15% 66% gestapeld 39% 29% 32% Aantal kamers 1-3 kamers 35% 26% 39% kamers 16% 15% 69% kamers 9% 4% 87% Huurprijsklasse tot % 19% 14% % 33% 25% % 30% 34% 900 meer dan % 18% 61% 300 Waarde koopwoning tot % 16% 71% % 10% 84% % 9% 85% meer dan % 6% 88% Totaal 20% 16% 64%

10 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid Huishoudens met een beneden modaal inkomen (< 2.000) moeten betaalbaar kunnen wonen. Voor deze groep zijn dus voldoende huurwoningen nodig onder de huurtoeslaggrens of koopwoningen tot circa Er staan in theorie onvoldoende betaalbare huurwoningen in Boxtel De gemeente Boxtel telt circa (bewoonde) huurwoningen. Ongeveer huurwoningen hebben een netto huur tot 580 per maand. Deze woningen vormen de kernvoorraad. De doelgroep van beleid (primaire en verruimde doelgroep) omvat huishoudens. Op basis van hun inkomen hebben zij recht op een betaalbare huurwoning. De kernvoorraad is in theorie dus onvoldoende groot om de doelgroep van beleid te huisvesten. Scheefwonen Sommige huishoudens wonen goedkoop in relatie tot hun inkomen. Er is dan sprake van goedkope scheefheid. Andere huishoudens wonen in een duurder huis, maar hebben een inkomen dat strikt genomen te laag is in verhouding tot hun woonlasten. In dat geval spreken we van dure scheefheid. Ongeveer 600 huishoudens met een hoger inkomen wonen in een betaalbare huurwoning Circa 20% van de kernvoorraad wordt bewoond door huishoudens met een inkomen van meer dan Verondersteld mag worden dat velen van hen meer zouden kunnen betalen. De meesten hebben een inkomen tot anderhalf keer modaal. In de praktijk blijkt dat echter meestal niet genoeg om een huis te kunnen kopen huishoudens uit doelgroep wonen in een koopwoning Een derde van de doelgroephuishoudens woont in een koopwoning. Dit zijn afgerond huishoudens. Eén op de vijf van hen woont in een koopwoning tot en 7% in een koopwoning van tot huurders wonen in een relatief dure woning Ongeveer 16% van de huishoudens die tot de primaire doelgroep behoren, woont in een huurwoning van meer dan 580 per maand (zie tabel 2.2). Het gaat om 400 huishoudens. Dat wil overigens niet meteen zeggen dat ze die eigenlijk niet zouden kunnen betalen. Het kan hier bijvoorbeeld gaat om ouderen die hun vorige huis verkocht hebben. Nieuwe woningwet Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Volgens deze wet moeten sociale huurwoningen (huurprijs tot 710) aan huishoudens met een inkomen tot worden verhuurd (primaire en verruimde doelgroep). Daarnaast moet met ingang van 1 januari , 95% van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens (primaire doelgroep) die een woning toegewezen krijgen, worden gehuisvest in een woning met een huurprijs onder de voor hen geldende aftoppingsgrens 3. 2 bron: (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 3 In 2015 is de aftoppingsgrens voor 1- en 2persoonshuishoudens 577,87 en voor gezinnen 618,24. In dit onderzoek wordt, in navolging van de antwoordcategorieën uit de vragenlijst, 580 als grens gehanteerd. 10

11 Samenstelling huurvoorraad is veranderd Gegevens uit de Databank Regionale Woningmarktmonitor laten zien dat de samenstelling van de huurvoorraad in Boxtel de afgelopen tien jaar is veranderd. Het aanbod huurwoningen dat tot de kernvoorraad behoort (< 580) is afgenomen, zowel in absolute als relatieve zin, vooral als het gaat om huurwoningen tot de kwaliteitskortingsgrens. Figuur 2.1: Samenstelling huurvoorraad Boxtel in 2005, 2010, en % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% < > 710 Voldoende huurwoningen tot 710 in Boxtel Confrontatie van de vraag naar huurwoningen tot 710 vanuit de doelgroepen van beleid (primaire en verruimde doelgroep) met het aanbod van beschikbare huurwoningen tot de liberalisatiegrens, laat zien dat er in Boxtel geen tekort is aan sociale huurwoningen (tabel 2.3). Het aanbod overtreft de vraag met circa 100 woningen. Tabel 2.3: Huurwoningen tot liberalisatiegrens en doelgroep van beleid theoretisch aanbod tot 710 theoretische vraag tot 710 huur tot primaire doelgroep niet-doelgroep in woningen tot waarvan in koop 700 waarvan in huur verruimde doelgroep waarvan in koop 800 waarvan in huur totaal huur tot totaal doelgroep huur tot theoretisch saldo vraag-aanbod

12 Onvoldoende beschikbare woningen tot 580 voor primaire doelgroep De absolute omvang van de voorraad huurwoningen tot 580 in Boxtel (kernvoorraad) is op dit moment voldoende groot om 95% van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens (primaire doelgroep) te huisvesten. Echter, het aantal voor deze doelgroep beschikbare woningen in de kernvoorraad lijkt op dit moment niet toereikend. Dit is gebaseerd op het volgende: De kernvoorraad omvat woningen; De primaire doelgroep omvat huishoudens; Bijna 25% van de kernvoorraad (700 woningen) wordt bewoond door huishoudens met een inkomen van meer dan (niet-doelgroep). Nog eens 900 woningen uit de kernvoorraad worden bewoond door huishoudens die tot de verruimde doelgroep behoren. Dit betekent dat er huurwoningen met een huurprijs tot 580 beschikbaar zijn voor huishoudens uit de primaire doelgroep; 700 huishoudens uit de primaire doelgroep wonen in een koopwoning; Dit betekent dat er huishoudens uit de primaire doelgroep een beroep doen op een huurwoning. Volgens de nieuwe Woningwet dient idealiter 95% van deze huishoudens (1.600 huishoudens) te worden gehuisvest in een huurwoning met een huurprijs tot 580. Er is dus momenteel sprake van een theoretisch tekort van 200 woningen met een huurprijs tot 580 voor de primaire doelgroep. Tabel 2.3a: Huurwoningen kernvoorraad en primaire doelgroep van beleid theoretisch aanbod tot 580 theoretische vraag tot 580 huur tot primaire doelgroep niet-doelgroep in woningen tot waarvan in koop 700 verruimd doelgroep in woningen tot waarvan in huur % hiervan te huisvesten in < totaal huur tot totaal prim. doelgroep huur tot theoretisch saldo vraag-aanbod 200 Figuur 2.2: Huisvestingssituatie primaire doelgroep en bewoning kernvoorraad naar doelgroep niet-doelgroep (700) verruimd (900) primair (1.400) 0 primaire doelgroep (huidige situatie) ideaal primair (95% in huur tot 580) < > 710 aanbod tot 580 (huidige situatie) verdeling doelgroepen in huur tot 580 (huidige situatie) 12

13 Tabel 2.4: Bewoners van huurwoningen naar prijsklasse tot meer dan 710 aantal Netto huishoudensinkomen < % 37% 29% 11% % 39% 39% 29% % 13% 15% 11% % 7% 16% 29% % 1% 1% 11% 100 > % 3% 0% 11% % 100% 100% 100% Huishoudenstype alleenstaand < 65 jaar 49% 29% 20% 8% alleenstaand >= 65 jaar 29% 24% 17% 6% 900 meerpers. met kinderen < 65 jaar 4% 14% 20% 28% 600 meerpers. zonder kinderen < 65 jaar 9% 18% 26% 40% 900 meerpers. >= 65 jaar 10% 16% 17% 18% % 100% 100% 100% Totaal % van de huurders ontvangt huurtoeslag Van alle huurders ontvangt ruim 34% huurtoeslag. Naarmate de huurprijs toeneemt, ontvangen minder huurders huurtoeslag. Dit hangt samen met het feit dat huurders van duurdere huurwoningen doorgaans een hoger inkomen hebben. De geschatte uitgaven aan gas en licht nemen toe naarmate de huurprijs van de woning hoger is. Circa 20% van de huurders in een goedkope huurwoning geeft aan niet meer den 76 aan gas en licht per maand te betalen, terwijl slechts 9% van de huurders van een middeldure huurwoning dit aangeeft. Tabel 2.4a: Huurtoeslag en uitgaven aan gas en licht naar huurprijsklasse tot meer dan 710 Ontvangt huurtoeslag ja 39% 36% 31% 8% nee 61% 64% 69% 92% 100% 100% 100% 100% Uitgaven gas en licht tot 76 20% 13% 9% 0% % 25% 8% 14% % 22% 27% 20% % 17% 24% 29% % 11% 22% 18% % 3% 5% 2% meer dan 250 0% 0% 0% 14% weet niet 13% 8% 5% 4% 100% 100% 100% 100% 13

14 Goedkope koopwoningen vaker bewoond door alleenstaanden Naarmate een koopwoning duurder is, wordt deze vaker bewoond door een meerpersoons huishouden. In het segment tot is 25% van de eigenaar-bewoners alleenstaand, terwijl dat in het prijssegment vanaf slechts 13% is. Naar leeftijd zijn er ook verschillen; 39% van de huishoudens tot 65 jaar woont in een goedkope koopwoning, tegenover 26% van de huishoudens van 65 jaar of ouder. Tabel 2.5: Bewoners van koopwoningen naar prijsklasse tot meer dan aantal Netto huishoudensinkomen < % 4% 4% 4% % 13% 11% 7% % 11% 13% 10% % 36% 33% 24% % 30% 29% 28% > % 6% 10% 27% % 100% 100% 100% Huishoudenstype alleenstaand < 65 jaar 18% 8% 6% 5% 900 alleenstaand >= 65 jaar 7% 8% 10% 8% 600 meerpers. met kinderen < 65 jaar 39% 44% 41% 43% meerpers. zonder kinderen < 65 jaar 24% 22% 20% 20% meerpers. >= 65 jaar 12% 19% 23% 24% % 100% 100% 100% Totaal Net als voor huurders, geldt ook voor eigenaar-bewoners dat de maandelijkse uitgaven voor gas en licht hoger worden geschat naarmate men in een duurdere koopwoning woont. Tabel 2.5a: Uitgaven eigenaar-bewoners aan gas en licht naar prijsklasse tot meer dan Uitgaven gas en licht tot 76 10% 3% 2% 2% % 8% 7% 3% % 16% 14% 4% % 25% 20% 11% % 20% 30% 24% % 7% 14% 21% meer dan 250 1% 4% 2% 21% weet niet 9% 17% 10% 14% 100% 100% 100% 100% 14

15 Huurders hebben meer moeite met het opbrengen van woonlasten dan kopers Circa 45% van de huurders en 80% van de eigenaar-bewoners geeft aan goed rond te kunnen komen van hun inkomen. Hierbij bestaan grote verschillen naar inkomensgroep. Zo geeft slechts 24% van de primaire doelgroep in een huurwoning aan goed rond te kunnen komen van het inkomen dat zij hebben. Van de huishoudens die niet tot de doelgroep behoren en in een huurwoning wonen, is dat 64%. Huishoudens uit de primaire doelgroep maken zich ook meer zorgen over het niet kunnen betalen van hun woonlasten en bezuinigen op zaken om hun woonlasten en andere vaste lasten te kunnen betalen. Slechts 15% houdt aan het eind van de maand geld over om te kunnen sparen. Eigenaarbewoners hebben wat minder moeite met hun woonlasten, maar ook hier geldt dat de huishoudens uit de primaire doelgroep daar de meeste moeite mee hebben. Tabel 2.6: Aandeel huurders en eigenaar-bewoners dat het eens is met de stellingen over hun woonlasten primaire verruimde nietdoelgroep doelgroep doelgroep totaal Huurders Ik kan goed rondkomen van mijn inkomen 24% 48% 64% 43% Ik maak mij wel eens zorgen dat ik de huur niet kan betalen 38% 27% 12% 27% Ik bezuinig op zaken om mijn woonlasten en andere vaste lasten te kunnen betalen 64% 44% 31% 48% Ik hou aan het eind van de maand geld over om te sparen 17% 28% 35% 26% Eigenaar-bewoners Ik kan goed rondkomen van mijn inkomen 41% 60% 85% 78% Ik maak mij wel eens zorgen dat ik de hypotheek niet kan betalen 13% 9% 5% 7% Ik bezuinig op zaken om mijn woonlasten en andere vaste lasten te kunnen betalen 47% 31% 15% 19% Ik hou aan het eind van de maand geld over om te sparen 24% 34% 70% 62% 15

16 2.3 Bouwwijze en aantal kamers Kleine woningen voornamelijk voor de lagere inkomensgroepen In circa 45% van de kleine eengezinswoningen en 75% van de kleine meergezinswoningen wonen huishoudens met een beneden modaal inkomen (< 2.000). Doorgaans zijn dit ook de meest betaalbare woningen. Aan de andere kant worden de grote eengezinswoningen voornamelijk bewoond door huishoudens met een inkomen vanaf modaal; in de meeste gevallen meerpersoonshuishoudens met kinderen. Bewoners van de grotere meergezinswoningen zijn vooral alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens van 65 jaar of ouder. Tabel 2.7: Kenmerken van huishoudens naar woningtype grondgebonden gestapeld tot 3 kamers 4-5 kamers 6+ kamers tot 3 kamers 4-5 kamers aantal Netto huishoudensinkomen < % 11% 6% 0% 33% % 19% 5% 75% 33% % 14% 9% 0% 12% % 28% 27% 0% 16% % 21% 27% 25% 4% > % 7% 25% 0% 2% % 100% 100% 100% 100% Huishoudenstype *) alleenstaand < 65 jaar 23% 10% 5% 46% 23% alleenstaand >= 65 jaar 17% 8% 6% 26% 22% meerpers. met kinderen < 65 jaar 26% 44% 47% 7% 13% meerpers. zonder kinderen < 65 jaar 19% 21% 19% 12% 18% meerpers. >= 65 jaar 15% 17% 22% 9% 24% % 100% 100% 100% 100% Totaal *) bron Woningmarktmonitor Krappe 40% van alle huishoudens woont ruim Er zijn huishoudens die opvallend royaal behuisd zijn. Zo geeft 55% van de alleenstaanden aan te beschikken over een woning met 4 of meer kamers en geeft 50% van de tweepersoonshuishoudens aan in een woning van 5 of meer kamers te wonen. Bij elkaar gaat het om circa huishoudens die ruim wonen. 40% hiervan betreft 65-plussers. Tevens zijn er ook huishoudens in Boxtel die vrij krap wonen. Er wonen circa 300 gezinnen in een woning met maximaal drie kamers. 16

17 2.4 Middeninkomens Per 1 juli 2015 zijn er wederom nieuwe regels ten aanzien van de inkomensgrenzen voor de sociale huursector. Woningcorporaties zijn verplicht om jaarlijks 80% van hun vrijkomende huurwoningen tot de liberalisatiegrens te verhuren aan huishoudens uit de primaire en verruimde doelgroep. Dit zijn huishoudens met een bruto jaarinkomen van maximaal Daarnaast is er ruimte om 10% van de woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tussen en en 10% vrij toe te wijzen, met voorrang aan mensen die door bijvoorbeeld fysieke of psychische beperkingen moeilijk aan passende woonruimte kunnen komen. 4 Middeninkomens lijken in principe op de koopwoningmarkt of de particuliere huurmarkt een woning te moeten vinden. Vooral huishoudens met een inkomen net boven dreigen buiten de boot te vallen. Op basis van hun inkomen hebben zij namelijk een beperkte leencapaciteit, terwijl het gemiddelde prijsniveau van koopwoningen en particuliere huurwoningen relatief hoog is. In deze paragraaf focussen we op de positie van lage middeninkomens ( tot ). Hieronder kijken we hoe de groep middeninkomens in Boxtel is gehuisvest. Met de beschikbare gegevens in het woonwensenonderzoek c.q. de gehanteerde inkomensklassen in de vragenlijst, is er op basis van inkomen een 3-indeling gemaakt: 1) Huishoudens die tot de doelgroep van beleid horen; zij hebben een maandelijks netto huishoudinkomen van maximaal (ongeveer bruto op jaarbasis) 2) de middeninkomens tot (ongeveer tot bruto op jaarbasis) 3) de hogere inkomens vanaf (vanaf bruto op jaarbasis). 45% van middeninkomens is 65 jaar of ouder Ongeveer 13% van de huishoudens in Boxtel behoort tot de middeninkomensgroep. Het gaat om circa huishoudens. Tot de middeninkomens behoren relatief vaak bewoners in de leeftijd van 65 jaar of ouder. Als ook naar huishoudenssamenstelling wordt gekeken, dan is duidelijk dat in de groep middeninkomens de meerpersoonshuishoudens van 65 jaar en ouder relatief sterk zijn vertegenwoordigd. Tabel 2.8: Huishoudens met een laag, midden en hoog inkomen naar huishoudenskenmerken < > aantal Leeftijd tot 30 jaar 8% 2% 3% jaar 24% 28% 46% jaar 30% 25% 26% jaar 26% 33% 18% jaar e.o. 12% 11% 6% % 100% 100% Huishoudenstype alleenstaand < 65 jaar 33% 23% 6% alleenstaand >= 65 jaar 25% 13% 5% meerpers. met kinderen < 65 jaar 14% 8% 34% meerpers. zonder kinderen < 65 jaar 15% 24% 36% meerpers. >= 65 jaar 14% 32% 20% % 100% 100% Totaal 37% 13% 50% Woningstichting St. Joseph heeft besloten om 20% toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen van

18 Middeninkomens wonen vooral in middelgrote grondgebonden koopwoningen Tweederde van de huishoudens met een middeninkomen woont in een koopwoning. Dit zijn vooral rij- en hoekwoningen en woningen met 4-5 kamers. 37% van de eigenaar-bewoners woont in de prijsklasse tot De verdeling over de woningen in prijsklassen daarboven is redelijk evenwichtig. Van alle middeninkomens in een huurwoning, woont 50% in een betaalbare huurwoning ( ) en nog eens 30% in een middeldure huurwoning ( ). Tabel 2.9: Huishoudens met een laag, midden en hoog inkomen naar woningkenmerken < > aantal Eigendomsverhouding huurwoning 68% 34% 11% koopwoning 32% 66% 89% % 100% 100% Bouwwijze vrijstaand/twee-onder-een-kap 21% 34% 56% rijtje 33% 45% 33% gestapeld 46% 21% 11% % 100% 100% Aantal kamers* 1-3 kamers 43% 29% 13% kamers 52% 60% 62% kamers 5% 11% 25% % 100% 100% Huurprijsklasse tot % 12% 4% % 51% 35% % 29% 28% 900 meer dan 710 6% 8% 33% % 100% 100% Waarde koopwoning tot % 37% 19% % 20% 25% % 23% 24% meer dan % 20% 31% % 100% 100% Totaal 37% 13% 50%

19 2.5 Woonsituatie van senioren Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. In dit hoofdstuk kijken we naar hoe ouderen in de gemeente Boxtel wonen. In hoeverre maken zij gebruik van hulp aan huis? En hoeveel ouderen hebben hun woning aangepast? Wij richten ons op de leeftijdsgroep vanaf 65 jaar omdat aanpassingen in de woning en extra ondersteuning in huis bij jongere ouderen (55-64 jaar) nauwelijks voorkomen. Van de zelfstandig wonende huishoudens in Boxtel is circa 30% 65 jaar of ouder. In totaal gaat het om huishoudens. Senioren in Boxtel wonen vooral in koopwoningen Tweederde van de huishoudens van jaar woont in een koopwoning. In de leeftijdsgroep 75- plus is nog steeds 45% eigenaar-bewoner. Senioren in huurwoning wonen even vaak in een nultreden woning als senioren in koopwoning 45% van alle 65-plussers in een huurwoning en een vrijwel even groot deel van de eigenaarbewoners woont in een nultreden woning. De voordeur, badkamer en minstens één slaapkamer zijn bereikbaar zonder trappen te hoeven lopen. Naarmate men ouder is, woont men vaker in zo n toegankelijke woning. Dat geldt in iets sterkere mate voor huurders dan voor eigenaar-bewoners. 35% van de 65-plussers heeft aanpassingen in de woning 35% van de senioren heeft één of meerdere aanpassingen in hun woning aangebracht of laten aanbrengen. Het kan daarbij gaan om alle mogelijke soorten aanpassingen, van lichte (verlaagde drempels, handgrepen) tot omvangrijke (traplift). Senioren in een huurwoning geven iets vaker aan dat hun woning is aangepast dan senioren in een koopwoning. Ongeveer 40% van alle huurders heeft aanpassingen in de woning. Bij eigenaar-bewoners is dit 33%. Ook hier geldt dat naarmate men ouder is, de woning vaker is aangepast. Tabel 2.10: Woonsituatie van senioren Huurders jr 75 jr e.o. aantal Toegankelijkheid woning toegang gelijkvloers, vertrekken gelijkvloers 37% 61% 700 toegang en/of vertrekken ongelijkvloers 63% 39% 800 Aanpassingen in huidige woning Aanwezig 37% 47% 600 niet aanwezig 63% 53% 900 Totaal Eigenaar-bewoners Toegankelijkheid woning toegang gelijkvloers, vertrekken gelijkvloers 40% 48% 900 toegang en/of vertrekken ongelijkvloers 60% 52% 1200 Aanpassingen in huidige woning Aanwezig 32% 43% 700 niet aanwezig 68% 57% 1400 Totaal

20 Vooral kleine aanpassingen in de woning Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen maken senioren vooral gebruik van kleine aanpassingen in hun woning, zoals handgrepen, verlaagde drempels of een verhoogd toilet. Eén op de vijf senioren maakt gebruik van zorgverlening vanuit een nabij gelegen zorgcentrum. Dit geldt vooral voor de 75-plussers (38%). Figuur 2.3: Ondersteuning bij zelfstandig wonen kleine aanpassingen in de woning 34% gebruik zorgverlening van zorgcentrum 20% huishoudelijke hulp 9% grote aanpassingen in de woning 5% extra dienstverlening aan huis 4% zorgverlening aan huis 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% totaal

21 18% van de 65-plussers woont in een woning speciaal voor ouderen 28% van de 75-plussers en 14% van de jarigen woont in een woning die speciaal bestemd is voor ouderen. Huishoudens van jaar wonen vooral in een zelfstandige seniorenwoning, terwijl 75-plussers ook in aanleunwoningen bij (24%) of woonruimte in een woon-zorgcomplex (8%) wonen. Tweederde van de huishoudens moest aan een voorwaarde, meestal een leeftijdsgrens, voldoen om in de woning te mogen wonen. Tabel 2.11: Senioren in woning speciaal voor ouderen jr 75 jr e.o. totaal 65+ Woning speciaal voor ouderen ja 14% 28% 18% Voorwaarde om in woning te mogen wonen nee 40% 30% 35% ja 60% 70% 65% gezondheids of medische indicatie 25% 33% 29% leeftijdsgrens 63% 46% 54% beide 8% 8% 8% andere voorwaarde 4% 13% 8% 100% 100% 100% Type ouderenwoning bejaardenwoning/seniorenwoning 84% 63% 75% aanleunwoning bij woon-zorgcomplex 11% 24% 17% serviceflat 4% 5% 5% woonruimte in een woon-zorgcomplex 0% 8% 4% woonruimte in een bejaardenoord, verzorgingshuis 0% 0% 0% 100% 100% 100% 21

22 3. Woonsatisfactie en verhuisgeneigdheid 3.1 Tevredenheid met woning en woonomgeving Bewoners die tevreden zijn met hun woning en woonomgeving zullen minder geneigd zijn te verhuizen. Het omgekeerde is ook waar: ontevreden bewoners zullen eerder willen verhuizen. Daarom is aan bewoners gevraagd in welke mate zij tevreden zijn over hun woning en woonomgeving. Huurders iets vaker ontevreden over woning en woonomgeving Over het algemeen zijn bewoners (zeer) tevreden over hun huidige woning en woonomgeving. Huurders zijn wat vaker ontevreden zijn dan eigenaar-bewoners. Waar slechts 1% van de eigenaar-bewoners ontevreden is over de woning, is dat bij huurders 5%. Ook zijn huurders iets vaker ontevreden over hun woonomgeving dan eigenaar-bewoners. Verder is het zo dat bewoners die (misschien) willen verhuizen wat minder tevreden zijn met hun woning en woonomgeving dan bewoners die niet willen verhuizen. Tabel 3.1: Aandeel huishoudens dat (zeer) ontevreden is over de woning en woonomgeving aandeel huishoudens dat (zeer) ontevreden is over: woning woonomgeving aantal eigenaar-bewoners 1% 4% huurders 5% 9% niet-verhuisgeneigden 1% 3% verhuisgeneigden 5% 9% Totaal 2% 5% % bewoners voelt zich thuis in hun buurt De grote tevredenheid van bewoners met hun woning en woonomgeving komt ook tot uitdrukking in het feit dat 80% van de bewoners zich thuis voelt in de buurt waar zij wonen. Onder huurders is dit iets lager (72%) en onder eigenaar-bewoners iets hoger (84%). 47% van de huurders en 54% van de eigenaar-bewoners geeft bovendien aan gehecht te zijn aan de buurt. Slechts een klein deel van de bewoners (4%) geeft aan dat zij slechts tijdelijk in hun buurt wonen. Eigenaar-bewoners lijken wat honkvaster te zijn (98%) dan huurders (91%). Kijken we naar de verhuisgeneigdheid, dan voelen huishoudens die niet willen verhuizen zich iets meer thuis in hun buurt dan verhuisgeneigden (84% respectievelijk 71%). Verder is het zo dat 42% van de verhuisgeneigden tegenover 57% van de niet-verhuisgeneigden aangeeft gehecht te zijn aan de huidige buurt. Verhuisgeneigden geven bovendien vaker aan de buurt als tijdelijke woonplek te zien (11% tegenover 1% van de niet-verhuisgeneigden). 22

23 Woning sluit niet aan bij zorgbehoefte Behalve een vraag over het algemene oordeel over de woning, is ook een aantal aspecten van de woning voorgelegd. Het meest ontevreden zijn de bewoners over de mate waarin hun woning aansluit bij hun zorgbehoefte. Bijna 30% van alle huishoudens en 43% van de verhuisgeneigden, is hierover ontevreden. Daarnaast geven de verhuisgeneigden relatief vaak aan dat zij ontevreden zijn over het gemak waarmee de woning is aan te passen (36%) en vinden zij hun woning relatief vaak te groot (23%) of juist te klein (16%). Figuur 3.1: Aspecten van de woning waar bewoners ontevreden over zijn (naar verhuisgeneigdheid) woning sluit niet aan bij mijn zorgbehoefte 29% woning is niet makkelijk aan te passen 21% woning is slecht geisoleerd (geluid) 20% woning te duur 19% woning is slecht geisoleerd (warmte) 17% tuin/balkon te klein 16% woning te groot 12% woning van slechte kwaliteit 11% woning slecht onderhouden 10% tuin/balkon te groot 9% woning te klein 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% totaal verhuisgeneigd niet verhuisgeneigd 23

24 Huurders vaker ontevreden over aansluiten van woning op zorgbehoefte Er zijn grote verschillen tussen huurders en eigenaar-bewoners wat betreft de mate van (on)tevredenheid met diverse aspecten van de huidige woning. Huurders zijn over alle aspecten vaker ontevreden dan eigenaar-bewoners. Net als eigenaar-bewoners, zijn huurders het meest ontevreden over het aansluiten van hun woning op hun zorgbehoefte. Van de huurders geeft 34% aan hierover ontevreden te zijn, terwijl dit aandeel bij de eigenaar-bewoners met 26% een stuk lager ligt. Verder zijn huurders relatief vaak ontevreden over de prijs en de isolatie van hun woning. 42% van de huurders vindt de huidige woning te duur. 35% van de huurders is ontevreden over de geluidsisolatie en 31% vindt de warmte-isolatie slecht. Over het onderhoud en de kwaliteit van de woning zijn huurders ook vaker ontevreden dan eigenaar-bewoners. Eigenaar-bewoners geven vaker aan dat de woning of de tuin of balkon te groot is. Figuur 3.2: Aspecten van de woning waar bewoners ontevreden over zijn (naar eigendom) woning sluit niet aan bij mijn zorgbehoefte 29% woning is niet makkelijk aan te passen woning is slecht geisoleerd (geluid) woning te duur woning is slecht geisoleerd (warmte) tuin/balkon te klein 21% 21% 19% 17% 16% woning te groot woning van slechte kwaliteit woning slecht onderhouden tuin/balkon te groot woning te klein 12% 11% 10% 9% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% totaal eigenaar-bewoner huurder 24

25 65-plussers vinden hun woning te groot Over het algemeen zijn huishoudens tot 65 jaar iets minder tevreden met hun woning dan huishoudens van 65 jaar of ouder. Ook naar leeftijd zijn er enkele duidelijke verschillen in de beoordeling van de diverse voorgelegde aspecten van de woning. Zo geven 65-plussers veel vaker dan huishoudens jonger dan 65 jaar aan, dat zij hun woning of tuin te groot te vinden. Omgekeerd vinden huishoudens tot 65 jaar hun woning en tuin vaker te klein of niet makkelijk aan te passen aan hun wensen. Verder valt op dat huishoudens jonger dan 65 jaar vaker aangeven dat zij niet in hun woning kunnen blijven wonen als hun zorgbehoefte toeneemt. Dit hangt samen met het feit dat 65-plussers al vaker in een woning met aanpassingen en/of een gelijkvloerse en toegankelijke woning wonen. Figuur 3.3: Aspecten van de woning waar bewoners ontevreden over zijn (naar leeftijd) woning sluit niet aan bij mijn zorgbehoefte 29% woning is niet makkelijk aan te passen woning is slecht geisoleerd (geluid) 21% 20% woning te duur woning is slecht geisoleerd (warmte) tuin/balkon te klein 17% 16% 19% woning te groot woning van slechte kwaliteit woning slecht onderhouden tuin/balkon te groot woning te klein 12% 11% 10% 9% 8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% totaal <65 jaar

26 Bewoners meest ontevreden over aantal opstappunten openbaar vervoer Ruim 95% van alle bewoners is tevreden over hun woonomgeving Toch zijn er aspecten waar relatief veel bewoners ontevreden over zijn. Dit betreft vooral het feit dat er onvoldoende opstappunten zijn voor het openbaar vervoer. Ruim 30% van de huishoudens is hierover ontevreden. Ook onveilige verkeerssituaties, de bereikbaarheid van de opstappunten voor openbaar vervoer en parkeergelegenheid staan hoog op het lijstje met aspecten waarover men ontevreden is. Een kwart van alle bewoners is hierover ontevreden. Vooral huishoudens die willen verhuizen, zijn vaker ontevreden over het aantal en de bereikbaarheid van de opstappunten voor het openbaar vervoer. Figuur 3.4: Aspecten van de woonomgeving waar bewoners ontevreden over zijn (naar verhuisgeneigdheid) onvoldoende opstappunten openbaar vervoer 31% verkeerssituatie is onveilig 26% slechte bereikbaarheid opstappunten openbaar vervoer onvoldoende parkeergelegenheid 23% 23% onvoldoende winkels onvoldoende speelplekken 17% 17% buurt is niet levendig 14% onvoldoende voorzieningen (medisch, sociaal, kerk) onvoldoende groenvoorzieningen buurt is te druk 8% 10% 10% 0% 10% 20% 30% totaal verhuisgeneigd niet verhuisgeneigd 26

27 Huurders minder tevreden over woonomgeving dan eigenaar-bewoners Huurders zijn iets minder tevreden over hun woonomgeving dan eigenaar-bewoners. Onvoldoende opstappunten voor openbaar vervoer en onveilige verkeerssituaties zorgt bij beide groepen het meest voor de ontevredenheid over de woonomgeving. Wat opvalt, is dat huurders beduidend vaker ontevreden zijn over de speelplekken in hun buurt en de groenvoorzieningen. Eigenaarbewoners geven relatief vaak aan dat er onvoldoende winkels zijn en de buurt niet levendig is. Figuur 3.5: Aspecten van de woonomgeving waar bewoners ontevreden over zijn (naar eigendom) onvoldoende opstappunten openbaar vervoer 30% verkeerssituatie is onveilig 26% slechte bereikbaarheid opstappunten openbaar vervoer onvoldoende parkeergelegenheid 23% 23% onvoldoende winkels onvoldoende speelplekken de buurt is niet levendig 14% 17% 16% onvoldoende voorzieningen (medisch, sociaal, kerk) onvoldoende groenvoorzieningen 10% 10% buurt is te druk 7% 0% 10% 20% 30% totaal eigenaar-bewoner huurder 27

28 Huishoudens tot 65 jaar minder tevreden over hun woonomgeving dan 65-plussers Ruim 6% van de huishoudens tot 65 jaar tegenover nog geen 3% van de huishoudens van 65 jaar of ouder is (zeer) ontevreden over de woonomgeving waarin zij wonen. Er zijn verschillen in de mate van ontevredenheid over de diverse voorgelegde aspecten. Zo geven huishoudens tot 65 jaar vaker aan dat er onvoldoende parkeergelegenheid is en dat de verkeerssituatie onveilig is. 65- plussers geven vaker aan dat zij vinden dat de bereikbaarheid van de opstappunten voor openbaar vervoer slecht is. Figuur 3.6: Aspecten van de woonomgeving waar bewoners ontevreden over zijn (naar leeftijd) onvoldoende opstappunten openbaar vervoer 30% verkeerssituatie is onveilig 26% slechte bereikbaarheid opstappunten openbaar vervoer 23% onvoldoende parkeergelegenheid 23% onvoldoende winkels 17% onvoldoende speelplekken 16% de buurt is niet levendig 14% onvoldoende groenvoorzieningen 10% onvoldoende voorzieningen (medisch, sociaal, kerk) 10% buurt is te druk 7% 0% 10% 20% 30% 40% totaal <65 jaar

29 Ruim één op de tien bewoners ervaart wel eens geluidsoverlast Bewoners ervaren betrekkelijk weinig overlast in hun woonomgeving. 12% van de bewoners heeft wel eens geluidsoverlast. Op de tweede plaats staan overlast van rondhangende jongeren en overlast door vuil of stank (9%). Verhuisgeneigde bewoners ervaren vaker overlast dan bewoners die niet willen verhuizen. Figuur 3.7: Overlast die bewoners vaak ervaren in hun woonomgeving (naar verhuisgeneigdheid) geluidsoverlast 12% overlast van rondhangende jongeren 9% overlast door vuil en stank 9% vandalisme en criminaliteit 6% ik voel me wel eens onveilig in mijn eigen buurt 3% 0% 5% 10% 15% 20% totaal verhuisgeneigd niet verhuisgeneigd 29

30 3.2 Verhuisgeneigdheid Om erachter te komen in hoeverre mensen verhuisgeneigd zijn, is in de enquête gevraagd of ze plannen hebben om te verhuizen. 35% van de zelfstandig wonende huishoudens wil in de komende jaren mogelijk verhuizen Van de zelfstandig wonende huishoudens in Boxtel wil 10% zeker verhuizen en nog eens 25% geeft aan misschien te willen verhuizen. In totaal gaat het om circa huishoudens die verhuisgeneigd zijn. Tabel 3.2: Verhuiswens van zelfstandig wonende huishoudens zelfstandig wonende huishoudens wil verhuizen 10% wil misschien verhuizen 25% wil niet verhuizen 59% weet het nog niet 6% Totaal huishoudens % van de verhuisgeneigden wil binnen twee jaar verhuizen 15% van de verhuisgeneigde huishoudens geeft aan zo snel mogelijk te willen verhuizen en nog eens bijna een kwart wil het liefst ergens in de komende twee jaar verhuizen. Ruim 40% weet nog niet wanneer ze willen verhuizen. Tabel 3.3: Gewenste verhuistermijn van zelfstandig wonende huishoudens zelfstandig wonende huishoudens wil zo snel mogelijk verhuizen 15% wil binnen 2 jaar verhuizen 23% wil binnen 5 jaar verhuizen 21% weet het nog niet 41% Totaal verhuisgeneigde huishoudens Tevredenheid met woning en woonomgeving belangrijkste redenen om niet te verhuizen Verreweg de belangrijkste reden om niet te willen verhuizen is de tevredenheid met de huidige woning (73%). Dit geldt vooral voor 55-plussers (75%) en iets minder voor huishoudens tot 30 jaar (57%). Huishoudens tot 30 jaar geven vaak ook nog aan dat ze niet willen verhuizen omdat ze nog niet zo lang in hun huidige woning wonen (30%). Voor huishoudens ouder dan 30 jaar staat de tevredenheid met de woonomgeving op de tweede plaats (10%). 30

31 Kwart van de zelfstandig wonende huishoudens tot 30 jaar wil zeker verhuizen Zelfstandig wonende huishoudens tot 30 jaar zijn het meest verhuisgeneigd. Een kwart van hen wil zeker verhuizen en nog eens een kwart denkt misschien te verhuizen. De groep twijfelaars is het kleinst onder meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar. Tabel 3.4: Kenmerken van zelfstandig wonende huishoudens en verhuisplannen ja misschien nee aantal Inkomen < % 26% 64% % 33% 54% % 32% 58% % 24% 68% % 19% 74% > % 11% 76% Aantal inkomens eenverdiener, alleenstaand 12% 31% 58% eenverdiener, meerpersoonshuish. 8% 25% 67% tweeverdieners 9% 23% 68% Leeftijd tot 30 jaar 24% 23% 53% jaar 11% 22% 67% jaar 7% 29% 64% jaar 9% 31% 60% jaar e.o. 3% 25% 72% Huishoudenstype alleenstaand < 65 jaar 12% 34% 54% alleenstaand >= 65 jaar 10% 27% 64% meerpers. met kinderen < 65 jaar 11% 20% 70% meerpers. zonder kinderen < 65 jaar 10% 22% 68% meerpers. >=65 jaar 6% 30% 65% Totaal Meeste potentiële verhuizers onder bewoners appartementen 15% van de bewoners van een appartement geeft aan zeker te willen verhuizen. Onder de bewoners van grondgebonden woningen is dit nog geen 10%. Verhuisgeneigdheid huurders in duurste segment het grootst Huurders hebben vaker verhuisplannen dan eigenaar-bewoners. 16% van de huurders is zeker van plan te verhuizen. Bij eigenaar-bewoners is dit 7%. Huurders van dure huurwoningen (meer dan 710) geven beduidend vaker aan te willen verhuizen dan huurders in de goedkopere prijsklassen. Onder de eigenaar-bewoners zijn er geen grote verschillen tussen de verhuisgeneigdheid naar prijsklasse. Wel is de groep twijfelaars in woningen tot relatief groot. 31

32 Tabel 3.5: Zelfstandig wonende huishoudens naar huidige woonsituatie en verhuisplannen ja misschien nee aantal Bouwwijze vrijstaand/twee-onder-een-kap 8% 23% 69% rijtje 9% 28% 63% gestapeld 15% 24% 61% Aantal kamers 1-3 kamers 15% 22% 63% kamers 9% 26% 64% kamers 7% 24% 70% Eigendomsverhouding huurwoning 16% 25% 59% koopwoning 7% 25% 68% Huurprijsklasse tot % 27% 57% % 23% 60% % 26% 66% 900 meer dan % 25% 39% 300 Waarde koopwoning tot % 29% 62% % 25% 70% % 21% 72% meer dan % 23% 71% Totaal plussers in gestapelde bouw en huurwoningen minder verhuisgeneigd Huishoudens van 65 jaar of ouder die in een appartement wonen, zijn minder verhuisgeneigd (73% nee) dan huishoudens die nog in een grondgebonden woning wonen (62% nee). Ook huurders van 65 jaar of ouder zijn iets minder verhuisgeneigd dan eigenaar-bewoners in deze leeftijdsklasse. Huishoudens jonger dan 65 jaar laten een omgekeerd beeld zien. In deze leeftijdsgroep hebben bewoners van woningen in de gestapelde bouw vaker verhuisplannen (21% ja) dan bewoners van grondgebonden woningen (7-9% ja). Binnen het grondgebonden segment zijn bewoners van vrijstaande/twee-onder-een-kap woningen minder verhuisgeneigd (72% nee) dan bewoners van rijwoningen (64% nee). Hiermee samenhangend zijn ook eigenaar-bewoners minder verhuisgeneigd dan huurders. Tabel 3.5a: Zelfstandig wonende huishoudens naar leeftijd, huidige woonsituatie en verhuisplannen tot 65 jaar 65 jaar en ouder ja misschien nee ja misschien nee Bouwwijze vrijstaand/twee-onder-een-kap 7% 21% 72% 9% 30% 62% rijtje 9% 27% 64% 8% 33% 59% gestapeld 21% 27% 53% 6% 21% 73% Eigendomsvorm huur 20% 25% 55% 7% 25% 68% koop 7% 24% 70% 7% 30% 62% Totaal 11% 24% 65% 7% 28% 64% 32

33 Middeninkomens minst zeker over verhuiswens Huishoudens met een laag en middeninkomen zijn het meest verhuisgeneigd. 42% van hen wil (misschien) verhuizen. Bij de hoge inkomens wil 28% (misschien) verhuizen. Het aandeel middeninkomens dat twijfelt over een verhuizing is relatief groot: 32%. Figuur 3.8: Verhuisgeneigdheid naar inkomen > % 20% 72% % 32% 59% < % 30% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja misschien nee 33

34 56% van de thuiswonende jongeren wil (misschien) verhuizen Van alle thuiswonende jongeren in Boxtel in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, wil 30% zeker verhuizen en nog eens 26% wil misschien het ouderlijk huis verlaten. In totaal gaat het om jongeren met verhuisplannen. Jongeren die niet willen verhuizen geven hiervoor als belangrijkste reden aan dat ze nog niet zelfstandig willen wonen (54%) of dat zij het op zichzelf wonen te duur vinden (28%). Tabel 3.6: Verhuiswens van thuiswonende jongeren thuiswonende jongeren wil verhuizen 30% wil misschien verhuizen 26% wil niet verhuizen 36% weet het nog niet 8% Totaal thuiswonende jongeren Ruim 60% verhuisgeneigde jongeren verhuist binnen twee jaar Van de verhuisgeneigde thuiswonende jongeren, wil ruim een kwart het liefst zo snel mogelijk het ouderlijk huis verlaten en 35% geeft aan dat zij binnen twee jaar wil verhuizen. Het merendeel verwacht een zelfstandige woonruimte te betrekken. Tabel 3.7: Gewenste verhuistermijn van thuiswonende jongeren thuiswonende jongeren wil zo snel mogelijk verhuizen 27% wil binnen 2 jaar verhuizen 35% wil binnen 5 jaar verhuizen 29% weet het nog niet 9% Totaal verhuisgeneigde thuiswonende jongeren

35 90% van de doorstromers en driekwart van de starters is actief woningzoekend Niet alle verhuisgeneigden hebben al concrete verhuisplannen. Toch heeft een ruime meerderheid in het afgelopen half jaar één of meerdere zoekactiviteiten ondernomen. Doorstromers hebben wat meer activiteiten ondernomen dan starters. In de meeste gevallen gaat het, bij beide groepen, om het bekijken van het aanbod op internet of in de krant, het inschrijven als woningzoekende bij daarwilikwonen.nu of het van buiten bekijken van een woning. Tabel 3.8: Woningzoekacties van doorstromers en starters doorstromers starters Zoekactiviteiten afgelopen half jaar actie ondernomen 89% 76% geen actie ondernomen 11% 24% 100% 100% Acties van actieve woningzoekende aanbod bekeken in krant of op internet 71% 68% een woning van buiten bekeken 50% 44% de financiële mogelijkheden laten bepalen 31% 26% ingeschreven als woningzoekende bij een woningcorporatie 63% 69% een woning van binnen bekeken 22% 20% makelaar ingeschakeld 13% 8% gereageerd op aanbod via internet 17% 12% gereageerd op advertenties 13% 17% bod op een koopwoning uitgebracht 2% 2% 35

Woonwensen 2015 Gemeente Oss

Woonwensen 2015 Gemeente Oss Woonwensen 2015 Gemeente Oss O&S December 2015 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1 Doelgroep van beleid 7 2.2 Betaalbaarheid en scheefheid 10 2.3 Bouwwijze en aantal kamers

Nadere informatie

Woonwensen 2011 O&S december 2011

Woonwensen 2011 O&S december 2011 Woonwensen 2011 O&S december 2011 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid 9 2.3. Bouwwijze en aantal kamers 12 2.4. Middeninkomens

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek 2015

Woonwensenonderzoek 2015 Woonwensenonderzoek 2015 2 maart 2016 Waar gaan we het over hebben? Beknopte schets woningmarkt Boxtel Ontwikkeling bevolking en huishoudens 2000-2015 Wie wonen er in Boxtel? Hoe wonen de inwoners van

Nadere informatie

Woonwensen 2007. Gemeente Vught

Woonwensen 2007. Gemeente Vught Woonwensen 2007 Gemeente Vught O&S s-hertogenbosch juli 2007 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid 9 2.3. Bouwwijze

Nadere informatie

Woonwensen 2007. Gemeente Sint-Michielsgestel

Woonwensen 2007. Gemeente Sint-Michielsgestel Woonwensen 2007 Gemeente Sint-Michielsgestel O&S s-hertogenbosch november 2007 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Huishoudens en hun woonsituatie 7 2.1. Doelgroep van beleid 7 2.2. Betaalbaarheid en scheefheid

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009

WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008-2009 RAPPORTAGE WOONWENSENONDERZOEK PARKSTAD LIMBURG 2008 2009 Uitgevoerd in opdracht van Parkstad Limburg Door: Datum: Ikwileenanderewoning.nl, 13 09 2009 Woonplein

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot

Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Woningmarktonderzoek kleine kernen Gemeente Oirschot Bureau Bestuursinformatie & Onderzoek Gemeente Eindhoven Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Juli 2006 Inhoud: Oirschot... 1 Inwoners

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011

Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Verhuis- en woonwensen van vitale ouderen en scheefwoners Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Dymphna Meijneken Uitgave en rapportage in opdracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS

ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS 94178501 ONDERZOEK DOORSTROMING HUURDERS - Samenvatting belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de bewoners van huurwoningen

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015

Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Woningbehoefte vanuit De Noord, Veenhuizen en het buitengebied 2015 Inleiding In het kader van KODN 2.0 is een enquête gehouden om te onderzoeken wat de behoefte is aan (extra) woonruimte in De Noord.

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( )

Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad ( ) Lokale Monitor Wonen Gemeente Lelystad (15-2-2017) INLEIDING De betaalbaarheid van woningen en de verdeling van de woningvoorraad staan hoog op de lokale agenda voor bestuurders van gemeenten, woningcorporaties

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Amstelveen. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Amstelveen Kerncijfers Amstelveen SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* totaal huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 42.33 43.2 4. 3.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 42.73 42.3 4.347 4. Aantal

Nadere informatie

Gemeentes vergeleken

Gemeentes vergeleken Gemeentes vergeleken De cijfers uit het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 nader bezien. 1. Inleiding Naast het algemene regionale woningmarktonderzoek zijn er gemeentelijke rapportages beschikbaar.

Nadere informatie

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen

Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Rapport 16 november 2011 Woonwensen middeninkomensgroepen in werkgebied QuaWonen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: QuaWonen Auteurs: Dr.

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel,

Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Contactpersoon SRE: Nicole Rongen I.s.m. klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Bergeijk, Deurne, Eindhoven, Gemert-Bakel, Helmond, corporaties, NVM makelaar, Bouwfonds, SRE Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015

Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 Monitor wonen Zoetermeer 4e kwartaal 2015 ANALYSE WONEN ZOETERMEER Versie 2015 kwartaal 4 Uitgave Gemeente Zoetermeer 2015 Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor 2010-2012. Regio Waalboss c.a.

Woningmarktmonitor 2010-2012. Regio Waalboss c.a. -2012 Woningmarktmonitor -2012 Regio Waalboss c.a. O&S s-hertogenbosch november 2012 Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor -2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9

Rapportage TIP MooiLaarbeek 20. Wonen 9 juni Inhoudsopgave. Wonen 2 Respondenten 9 Rapportage TIP MooiLaarbeek 20 Wonen 9 juni 2016 Inhoudsopgave Wonen 2 Respondenten 9 Wonen 3 1 1 1. Wat vindt u van het huidige woningaanbod in uw dorp? 31% 9% (n=351) uitstekend voldoende onvoldoende

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017

Prestatieafspraken 2017 t/m maart 2017 Prestatieafspraken 2017 t/m 2019 2 maart 2017 Gemeente Hillegom, Woonstichting De Key, Huurdersbelangenvereniging Arcade en Bewonerscommissie Bloemhof 02-03-2017 Inleiding Gemeente Hillegom, woonstichting

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011

Bouwfonds Proper ty Development Rik Noom MSc. 23-03-2011 Bouwfonds Proper ty Development 23-03-2011 EEN ONDERZOEK NAAR DE VERHUISGENEIGDHEID VAN SCHEEFWONERS EN DURE HUURDERS VAN CORPORATIEWONINGEN In de vastgoedsector zijn woningbouwcorporaties tegenwoordig

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015. Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015 Woonbehoefte gemeente Goirle Oktober 2010 COLOFON Samenstelling Wim Vos Annelieke van den Heuvel Vormgeving

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie