De asielinstroom in Nederland Facts & Figures november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De asielinstroom in Nederland Facts & Figures november 2015"

Transcriptie

1 De asielinstroom in Nederland Facts & Figures november November 2015, ministerie van Veiligheid en Justitie 1

2 Creëren van voldoende opvang; een gezamenlijke opgave Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken werken nauw samen om met de gemeenten, de provincies en de veiligheidsregio s voldoende adequate opvang te organiseren voor de opvang van asielzoekers. Het aantal asielzoekers is sinds het voorjaar van 2015 explosief gestegen. Dat legt een grote druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de gemeenten. In dat kader is het van het grootste belang dat de opgave waarvoor we ons gesteld zien bij alle betrokkenen helder op het netvlies staan en dat de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen volstrekt helder zijn. Ontwikkelingen in de instroom De instroom heeft zich dit jaar, afgezet tegen de twee voorgaande jaren, als volgt ontwikkeld. prognose 2015 De prognoses voor 2016 laten zien dat er zeker ook volgend jaar een behoorlijke instroom van asielzoekers te verwachten is. We gaan momenteel uit van een gelijk aantal als in Uiteraard is dit sterk afhankelijk van vele factoren, waar onder de situatie in andere landen. 2

3 Opvangcapaciteit & bijbehorende verantwoordelijkheden Er zijn verschillende typen opvang: Crisisnoodopvang: Hierbij gaat het om locaties, zoals sporthallen, die ook voor incidenten, rampen of crisis worden gebruikt door bevolkingszorg. Deze opvang is in beginsel bedoeld voor 72 uur, waarna asielzoekers kunnen doorstromen naar de andere vormen van opvang. Ook komt het voor dat aan gemeenten wordt gevraagd de periode van 72 uur te verlengen, totdat er een nieuwe plek is gevonden voor de betreffende groep. Soms volgt er na 72 uur een volgende groep, die dan ook voor 72 uur wordt opgevangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van - en de dagelijkse gang van zaken rondom de crisisnoodopvang. COA is systeemverantwoordelijk. Noodopvang: Bij de noodopvang betreft het sobere opvanglocaties met veelal minder voorzieningen die, bij voorkeur, zes tot twaalf maanden opvang kunnen bieden aan grote groepen asielzoekers. Hierbij valt te denken aan hallen (zoals in Goes of Zwolle), locaties voor paviljoens (Heumensoord plaatsen, Zaandam 500 plaatsen), voormalige penitentiaire inrichtingen (Alphen aan de Rijn plaatsen, de Koepel in Haarlem 400 plaatsen), etc. Bij voorkeur gaat het om locaties in de directe nabijheid van een potentiële tijdelijke of reguliere opvanglocatie. Reguliere opvang (AZC): In de regulier opvang gaat het om een asielzoekerscentrum (AZC) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee jaar met een opvangcapaciteit tot personen. Het kan gaan om langdurige opvanglocaties (tot 30 jaar) en tijdelijke opvanglocaties (tot 5 jaar). Er wordt hard gewerkt om nieuwe AZC s mogelijk te maken. De mogelijkheid wordt onderzocht om flexibel om te gaan met 500+, bijvoorbeeld door kleinere vestigingen van in ieder geval 100+ als onderdeel te zien van een grote vestiging (het satellietmodel). Incidenteel worden ook recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties benut. De exploitatie wordt deels door de verhurende eigenaar gevoerd (voor circa of meer personen). Het COA opent pas een locatie, nadat het gemeentebestuur hier mee heeft ingestemd en er onderlinge afspraken zijn gemaakt. Bestuurlijke instemming is essentieel voor het creëren van draagvlak voor een asielopvanglocatie. Het COA faciliteert de gemeente met informatie en ervaring opgedaan bij andere 3

4 trajecten. Er is nog nimmer een opvanglocatie afgedwongen via de rechterlijke weg, maar altijd op basis van een professionele bestuurlijke samenwerking. De verantwoordelijkheidsverdeling van de verschillende betrokken partijen is hierbij (op hoofdlijnen geschetst) als volgt: Burgemeester De burgemeester is de verantwoordelijke bestuurder voor de handhaving van de openbare orde en de hulpverlenende taak van de politie. De burgemeester heeft in dat kader het gezag over de politie (artikel 172, eerste lid, Gemeentewet en artikel 11 Politiewet 2012). De burgemeester is verantwoordelijk voor de tolerantiegrenzen met betrekking tot de openbare orde. Hij of zij stelt deze vast in afstemming met de officier van justitie. Gemeente De gemeente verzorgt op verzoek van het COA de crisisnoodopvang, maar ook de huisvesting van statushouders. Tevens is de gemeente een belangrijke partner in het realiseren van reguliere en noodopvanglocaties. Het gemeentebestuur heeft een belangrijke rol in de communicatie over opvang. Dit in nauwe samenwerking met het COA en andere partners. De gemeente heeft tevens een rol in zowel de maatschappelijke begeleiding als arbeidsmarkttoeleiding van vergunninghouders. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Het COA is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. In opvanglocaties is het COA verantwoordelijk voor de begeleiding, leefbaarheid en veiligheid. Het schakelt daarvoor ook andere organisaties in, zoals Vluchtelingenwerk Nederland, particuliere beveiligingsbedrijven, etc. Veiligheidsregio De veiligheidsregio kan met haar crisisstructuur en organisatie een rol spelen in het organiseren en in goede banen leiden van de opvang. Hierbij kunnen de voorbereidingen in het kader van Bevolkingszorg vanuit de crisisbeheersing worden benut. Meer concreet gaat het dan om het in samenspraak met de gemeenten organiseren van crisisnoodopvanglocaties als dat op een gegeven moment noodzakelijk is. Provincie Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om (tijdelijk) in Nederland te mogen verblijven ( vergunninghouders ). Op basis van het inwoneraantal krijgt elke gemeente een taakstelling, die halfjaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. De provincies houden daarop toezicht. Inzet van de overheid De nu noodzakelijke capaciteit wordt gevonden door crisisnoodopvang en noodopvang te creëren in de gemeenten. Er zijn op dit moment (begin november 2015) een 60-tal asielzoekerscentra met een totale capaciteit van , 35-tal noodopvang met een totale capaciteit van en een wisselend aantal locaties voor crissinoodopvang. Een totale lijst van de asielzoekerscentra en de noodopvanglocaties vindt u aan het einde van dit document. 4

5 Het is de intentie van de overheid om de inzet van de crisisnoodopvang plaatsen zoveel als mogelijk te beperken. Deze opvang heeft immers als nadeel dat deze zeer tijdelijk is en de asielzoekers regelmatig moeten verhuizen naar andere opvanglocaties. Om die reden wordt nu vooral ingezet op het creëren van noodopvangcapaciteit en op een zogenaamde sluitende aanpak, waarbij naar oplossingen voor de hoge instroom wordt gekeken door de keten van binnenkomst tot huisvestingals geheel te bezien in plaats van op de verschillende onderdelen van de keten te focussen. Coördinatie van de inspanningen van de verschillende partijen is hierbij van groot belang. Casus sluitende aanpak In Noord Brabant heeft de CdK, mede op verzoek van de Veiligheidsregio s binnen de provincie, het Platform Opvang Vluchtelingen ingesteld (POV). Dat platform heeft als doel om als één Brabantse overheid te streven naar voldoende opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de drie veiligheidsregio s namens de gemeenten, het COA, medewerkers van het Kabinet van de commissaris van de Koning, en van betrokken afdelingen in het provinciaal apparaat waaronder communicatie en Ruimte (statushouders). Het platform werkt vanuit het besef dat de opvang van asielzoekers een voortdurend proces is dat vooralsnog geen einde kent. De vraag naar opvang wordt beïnvloed door de sterk variërende getallen, mensen die zich melden en het gegeven dat er nieuwe locaties nodig zijn omdat het gebruik van bestaande locaties in een aantal gevallen beëindigd wordt. Noodopvang heeft de eerste prioriteit op dit moment. Een tweede Brabants spoor is het onderzoeken van mogelijkheden voor het versneld huisvesten van vergunninghouders waardoor plaatsen vrijkomen in de AZC s. Noord Brabant neemt in de aanpak de gehele keten van opvang mee. Door de Brabantse aanpak is het mogelijk om opvanglocaties in een breder perspectief te zien. Hierdoor is een betere spreiding te realiseren in de provincie over de politiedistricten. Huisvesting in gemeenten 5

6 Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van vluchtelingen die een vergunning hebben gekregen om (tijdelijk) in Nederland te mogen verblijven ( vergunninghouders ). Dit is geregeld in de Huisvestingswet. Op basis van het inwoneraantal krijgt elke gemeente een taakstelling, die halfjaarlijks door het Rijk wordt vastgesteld. De provincies houden daarop toezicht. In de praktijk spelen woningcorporaties een belangrijke rol bij de huisvesting van vergunninghouders. Gemeenten en corporaties doen hun best om aan de forse toename van de vraag te kunnen voldoen. In oktober zijn er meer dan 2700 vergunninghouders gehuisvest. In de afgelopen jaren was dat aantal niet eerder zo hoog. Tegelijkertijd weten we dat om achterstanden te voorkomen eigenlijk maandelijks 3400 vergunninghouders gehuisvest moeten worden. De achterstand loopt dus nog steeds verder op. Tot 1 jan 2016 zijn er nog ruim te huisvesten vergunninghouders. Versneld huisvestingscapaciteit realiseren Op dit moment (november 2015) verblijven vergunninghouders in de reguliere opvang die door zouden kunnen stromen naar een woning, zoals hiervoor bedoeld, in de gemeente. Doordat de uitstroom achterblijft bij de instroom houden deze personen opvangplekken bezet die we hard nodig hebben voor asielzoekers die zich nu melden voor een asielaanvraag. Om de druk op de reguliere woningmarkt te ontlasten is het aldus van belang dat versneld extra huisvestingscapaciteit wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld door leegstaand vastgoed (kantoren of zorgvastgoed) te transformeren tot wooneenheden. Dit kunnen sobere niet zelfstandige - woonvoorzieningen zijn. Een andere vorm van huisvesting betreft de zogenaamde gzza s,oftewel de gemeentelijke zelf zorg arrangementen. Bij een zelfzorgarrangement gaat het niet om de reguliere huisvestingsprocedure die al bekend is bij de gemeenten. Het gaat om tijdelijke huisvesting in gemeenten voor vergunninghouders die nog niet zijn uitgeplaatst naar een gemeente. Het COA levert vergunninghouders aan de gemeente en de gemeente stelt tijdelijke huisvesting beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan vakantiehuizen op een camping. De gemeente kan ook gebruikmaken van het aanbod van gastgezinnen. Hoe verder? Naar het zich laat aanzien zal het tekort aan plekken voor de opvang van asielzoekers aan het eind van het jaar oplopen tot rond de Het vergt dus nog een behoorlijke inspanning van velen wil de overheid voorkomen dat er dagelijks gezocht moet worden naar plaatsen en we genoodzaakt zijn crisisnoodopvangplaatsen te creëren om eenieder die recht heeft op opvang die ook te kunnen bieden. Ook voor volgend jaar zal de druk op de noodzakelijke capaciteit aanzienlijk zijn. Het aantal asielzoekers dat zich meldt blijft hoog en ook de nareis van gezinsleden van asielzoekers die (tijdelijk) mogen blijven vereist een inspanning van de gemeente. 6

7 Opvanglocatie COA d.d. 19 november 2015 Locatie Gemeente Veiligheidsregio Provincie Reguliere opvang COA Noodopvang COA Aantal Aalden Coevorden Drenthe Drenthe x 30 Alkmaar Alkmaar Holland Noord Holland x 500 Almelo Almelo Twente Overijssel x 383 Almere Almere Flevoland Flevoland x 816 Alphen aan den Alphen ad Rijn DJI Rijn Hollands Midden Zuid-Holland x 960 Amersfoort Amersfoort Utrecht Utrecht x 293 Amsterdam GNO Amsterdam Amsterdam-Amstelland Holland x 1133 Apeldoorn Apeldoorn en Oost- Gelderland Gelderland x 480 Arnhem De Berg Arnhem Gelderland Midden Gelderland x 400 Arnhem-Vreeden Arnhem Gelderland Midden Gelderland x 329 Azelo Hof van Twente Twente Overijssel x 340 Baexem Leudal Limburg-Noord Limburg x 425 en Oost- Beekbergen Apeldoorn Gelderland Gelderland x 30 Bellingwolde 'De Grenshof' Bellingwedde Groningen Groningen x 253 Bergen aan Zee Bergen Holland Noord Holland x 100 en Oost- Borculo Berkelland Gelderland Gelderland x 130 Midden- en West- Breda Breda Brabant Brabant x 400 Budel Cranendonck Brabant-Zuidoost Brabant x 235 Budel Cranendonk Cranendonck Brabant-Zuidoost Brabant x 1500 Burgum Tytsjerksteradiel Fryslân Fryslân x 520 Delfzijl Delfzijl Groningen Groningen x 430 Den Haag Den Haag Haaglanden Zuid-Holland x 40 Den Haag Den Haag Haaglanden Zuid-Holland x 400 Den Helder Doggershoek Den Helder Holland Noord Holland x 640 Den Helder MK Den Helder Holland Noord Holland x 268 Deventer Deventer IJsselland Overijssel x 50 en Oost- Doetinchem Doetinchem Gelderland Gelderland x 576 Drachten Smallingerland Fryslân Fryslân x 337 Dronten Dronten Flevoland Flevoland x 1356 Duinrell Wassenaar Haaglanden Zuid-Holland x 750 Echt Echt-Susteren Limburg-Noord Limburg x 412 Ede Ede Gelderland Midden Gelderland x 300 Eerbeek Brummen en Oost- Gelderland Gelderland x 30 Eindhoven Eindhoven Brabant-Zuidoost Brabant x 700 Emmen Emmen Drenthe Drenthe x 650 Geeuwenbrug Westerveld Drenthe Drenthe x 124 Midden- en West- Gilze en Rijen Gilze en Rijen Brabant Brabant x 1192 Goes Goes Zeeland Zeeland x 302 Grave Grave Brabant-Noord Brabant x 672 Groningen Groningen Groningen Groningen x 375 Gulpen Landsrade Gulpen-Wittem Zuid-Limburg Limburg x 250 7

8 Haarlem de Koepel Haarlem Kennemerland Hapert Bladel Brabant-Zuidoost Heerhugowaard Heerhugowaard Holland Noord Holland x 393 Brabant x 30 Holland x 590 Heerlen Heerlen Zuid-Limburg Limburg x 348 Hengelo Hengelo Twente Overijssel x 135 en Oost- Hoenderloo Apeldoorn Gelderland Gelderland x 30 Holten Rijssen-Holten Twente Overijssel x 30 Hoogeveen Hoogeveen Drenthe Drenthe x 1000 Katwijk Katwijk Hollands Midden Zuid-Holland x 1170 Kolham Slochteren Groningen Groningen x 144 Utrechtse Leersum Heuvelrug Utrecht Utrecht x 675 Leeuwarden x 560 Leeuwarden Maagdepalm Leeuwarden Fryslân Fryslân x 20 Leiden Leiden Hollands Midden Zuid-Holland x 250 Luttelgeest Noordoostpolder Flevoland Flevoland x 1400 Maastricht Maastricht Zuid-Limburg Limburg x 610 Middelburg Middelburg Zeeland Zeeland x 330 Musselkanaal Stadskanaal Groningen Groningen x 530 en Oost- Nieuw Milligen Apeldoorn Gelderland Gelderland x 30 Nijmegen Nijmegen Gelderland-Zuid Gelderland x 373 Nijmegen Heumensoord Nijmegen Gelderland-Zuid Gelderland x 2952 Midden- en West- Oisterwijk Oisterwijk Brabant Brabant x 451 Ommen Ommen IJsselland Overijssel x 362 Onnen Haren Groningen Groningen x 480 Ootmarsum Dinkelland Twente Overijssel x 230 Oranje Midden-Drenthe Drenthe Drenthe x 700 Oude Pekela Pekela Groningen Groningen x 500 Overberg Utrechtse Heuvelrug Utrecht Utrecht x 193 Overloon Boxmeer Brabant-Noord Brabant x 800 Pagedal Stadskanaal Groningen Groningen x 538 en Oost- Putten Putten Gelderland Gelderland x 30 Reuver Beesel Limburg-Noord Limburg x 30 Rosmalen 's-hertogenbosch Brabant-Noord Brabant x 500 Schalkhaar Deventer IJsselland Overijssel x 660 Scheerwolde Steenwijkerland IJsselland Overijssel x 35 St. Annaparochie het Bildt Fryslân Fryslân x 431 Sweikhuizen Schinnen Zuid-Limburg Limburg x 242 Ter Apel Vlagtwedde Groningen Groningen x 1387 Midden- en West- Tilburg Tilburg Brabant Brabant x 225 Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht x 440 Vaals Vaals Zuid-Limburg Limburg x 30 Veenhuizen Noordenveld Drenthe Drenthe x 600 Velp Rheden Gelderland Midden Gelderland x 250 Venlo Venlo Limburg-Noord Limburg x 480 en Oost- Vierhouten Nunspeet Gelderland Gelderland x 60 8

9 Vledder Westerveld Drenthe Drenthe x 180 Wageningen Wageningen Gelderland Midden Gelderland x 328 Weert Weert Limburg-Noord Limburg x 1000 en Oost- Winterswijk Winterswijk Gelderland Gelderland x 501 Zaandam Zaanstad Zaanstreek-Waterland Holland x 500 Zaandam (Zaanstad) Zaanstad Zaanstreek-Waterland Holland x 377 Zeist Zeist Utrecht Utrecht x 364 Zweeloo Coevorden Drenthe Drenthe x 450 Zwolle Zwolle IJsselland Overijssel x 400 9

In dit overzicht zijn de incidentenmeldingen in 2015 per COA-locatie weergegeven.

In dit overzicht zijn de incidentenmeldingen in 2015 per COA-locatie weergegeven. In dit overzicht zijn de incidentenmeldingen in 2015 per COA-locatie weergegeven. Bewonersinformatiesysteem Het COA maakt voor registratie van incidenten gebruik van een digitaal Integraal Bewoners Informatie

Nadere informatie

Informatierapport. Politieregistraties op opvanglocaties van het COA

Informatierapport. Politieregistraties op opvanglocaties van het COA Informatierapport Politieregistraties op opvanglocaties van het COA NSGBO Asielstromen en Mensensmokkel 1 februari 2016 Status: Definitief Rubricering: Politie intern Informatierapport Dit informatierapport

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Regie Vreemdelingenketen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2067 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015

Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 Notitie Regionale aanpak vluchtelingenproblematiek Regio Kennemerland 6 november 2015 1. Inleiding In de regio Kennemerland (inclusief de gemeente Haarlemmermeer) hebben de gemeentelijke bestuurders een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2070 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Regie Vreemdelingenketen

Nadere informatie

Persbericht COA omtrent opvangcapaciteit asielzoekers

Persbericht COA omtrent opvangcapaciteit asielzoekers Notitie gemeente Zaanstad wethouder R. Visscher-Noordzij AAN De gemeenteraad KOPIE AAN VAN DOORKIESNUMMER R. Visscher-Noordzij DATUM 26 april 2017 AANTAL PAGINA S ONDERWERP Persbericht COA omtrent opvangcapaciteit

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers

Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers Bijlage 1 Spreiding en fluctuaties leerplichtige asielzoekers p 1 Totaal aantal leerplichtige asielzoekers In het onderzoek is het aantal leerplichtige asielzoekers bepaald op basis van het aantal asielzoekers

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

zaaknummer 2015-013800

zaaknummer 2015-013800 Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag provincie Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX 6811 HE

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Verkenning (tijdelijke) inzet extra opvang vluchtelingen

Verkenning (tijdelijke) inzet extra opvang vluchtelingen *Z00953BB850* Verkenning (tijdelijke) inzet extra opvang vluchtelingen 1. Inleiding In de media hebben staatssecretaris Dijkhoff en bestuursvoorzitter Bakker van het COA gemeenten opgeroepen om op korte

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder?

Wat is het verschil tussen een vreemdeling, vluchteling, asielzoeker en statushouder? Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vraag en antwoordlijst over de vluchtelingenopvang en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III

Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III Gemeente Bladel Economisch hart van de Kempen 111:111 INíl III III Nummer : R2015.151 Onderwerp : Huisvesten vluchtelingen Aan de raad Samenvatting In reactie op uw motie van 5 november 2015 stellen wij

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016

Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting. Datum b&w-vergadering: 9 februari 2016 eente Overbetuwe O INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16inf00018 Datum advies: 10 februari 2016 Onderwerp: Voortgangsnotitie opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders Kennis nemen van: Voortgangsnotitie

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) 17 maart 2016 Wonen Er zijn momenteel

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk, 30 september Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk, 30 september Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk, 30 september 2015 Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen Actueel onderwerp Overzicht 1. Platform Opnieuw Thuis 2. Van vluchteling naar vergunninghouder

Nadere informatie

Huisvesting van vergunninghouders. Suzanne Jansen Accountmanager Gelderland en Overijssel OTAV, VNG 27 januari 2016

Huisvesting van vergunninghouders. Suzanne Jansen Accountmanager Gelderland en Overijssel OTAV, VNG 27 januari 2016 Huisvesting van vergunninghouders Suzanne Jansen Accountmanager Gelderland en Overijssel OTAV, VNG 27 januari 2016 De asielprocedure Van binnenkomst in Nederland tot huisvesting in gemeenten of uitzetting:

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten

Vluchtelingen en statushouders in Lopikerwaardgemeenten Vragen en antwoordenlijst over de opvang van vluchtelingen en statushouders in de gemeenten Oudewater, Lopik, Woerden, IJsselstein en Montfoort (Lopikerwaardgemeenten) Wonen Er zijn momenteel veel landen

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Bijlage verzuimcijfers

Bijlage verzuimcijfers Bijlage cijfers 1. Landelijke cijfers De cijfers over het schooljaar - zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons van gemeenten bedroeg dit jaar

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk. Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk. Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015 Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk Bijeenkomst over vergunninghouders, op 30 september 2015 Actueel onderwerp Overzicht 1. Van vluchteling naar vergunninghouder 2. Ketenpartners 3. Huidige situatie

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB)

Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) H. Lenferink (DB) B.5 1. Algemeen Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Onderwerp: Veiligheid Publieke Taak Opgesteld door: R. Bitter (BGC) (VPT) Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 vergadering:

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2016

Planningsoverzicht per 1 april 2016 In het planningsoverzicht is te zien waar de komende 4 kwartalen een slimme meter wordt aangeboden. Het planningsoverzicht wordt ieder kwartaal geactualiseerd. Dit zijn de gegevens die op dit moment beschikbaar

Nadere informatie

Referentielijst - Pagina 1

Referentielijst - Pagina 1 Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente Beek Gemeente Bellingwedde Gemeente

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Amersfoort HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030

HET APOLLO MODEL. Figuur 1: Ontwikkeling aantal studenten HBO en WO, Nederland, 2013-2030 Rotterdam HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met dit model

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning 30 november 2012 Onderzoeksverslag Inkomensgrenzen Wmo, ANBO DIR1211629 n.barendsen@anbo.nl Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning Een grote meerderheid van de

Nadere informatie

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN

4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN 4SPORT TRAINING CENTER GEMEENTEWINNAAR ALPHEN AAN DEN RIJN NR. 19 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD CIJFER 9,21 EN 145 STEMMEN ACTIVE LADIES 3 e PLAATS PROVINCIE ZUID-HOLLAND NR. 15 VAN NEDERLAND, SILVER AWARD

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00761 OPSCHRIFT Vergadering van 28 oktober 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Arno van Kempen Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Factsheet Noodopvanglocaties

Factsheet Noodopvanglocaties Factsheet Noodopvanglocaties Deze informatie is bestemd voor de veiligheidsregio s en voor gemeenten. Inleiding Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is in Nederland verantwoordelijk voor de opvang

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar

Absoluut verzuim. Absoluut verzuim totaal verzuim. > 3 maanden. Opgelost in schooljaar Bijlage 1. Landelijke gegevens De gegevens over het schooljaar 2014-2015 zijn afkomstig uit de leerplichttelling die jaarlijks onder de gemeenten wordt uitgevoerd. De respons op de leerplichttelling bedroeg

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

overzicht beschikbare opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland op basis van de website van het COA, augustus 2016 plaats soort opvang

overzicht beschikbare opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland op basis van de website van het COA, augustus 2016 plaats soort opvang overzicht beschikbare opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland op basis van de website van het COA, augustus 2016 plaats soort opvang beschikbaar gelderland 1 aalten azc 300 300 dec 2015 open 2 alkmaar

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 23 september 2015 verzonden

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 23 september 2015 verzonden Aan de leden van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen behandeld door: J.F.J. Knol t: 0181-471117 e: j.knol@brielle.nl bijlage(n): 1 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk Brielle, 23 september 2015

Nadere informatie

PARTICULIERE WOONZORGKAART

PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART PARTICULIERE WOONZORGKAART Cushman & Wakefield* onderzoekt sinds 2006 de trends en ontwikkelingen in de zorgmarkt. Een actuele en relevante trend is de opkomst van particuliere

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2015 Portefeuillehouder: F.H.T. Langeveld Datum: 29 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling Zoals algemeen bekend, is de huisvestingstaakstelling

Nadere informatie

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy

Samenvatting. Q&A Research & Consultancy Samenvatting Q&A Research & Consultancy Gemeente van het jaar Vrijdag 17 april 2009 vond de bekendmaking plaats van de Gemeente van het Jaar 2009. Dit was de eerste keer dat deze verkiezing heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. van Gedeputeerde Staten op vragen van H. Sahin (GroenLinks), A.H.K. van Viegen (PvdD) en P.L. Vermeulen (SP) (d.d. 4 september 2015) Nummer 3075 Onderwerp Zorg om opvang vluchtelingen Aan de leden van

Nadere informatie

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk

6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk 6 Bijlage : Highlights uit de duurzaamheidsmeter, provinciaal en gemeentelijk... 32 6.1 Brede deelname... 32 6.2 Tilburg wint...

Nadere informatie

Informatierapport. Politieregistraties op opvanglocaties van het COA

Informatierapport. Politieregistraties op opvanglocaties van het COA Informatierapport Politieregistraties op opvanglocaties van het COA NSGBO Asielstromen en Mensensmokkel 20 september 2016 Status: definitief Rubricering: politie intern Informatierapport Dit informatierapport

Nadere informatie

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen.

Bijgaand zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de antwoorden op deze vragen. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Vastgoedbericht november 2010

Vastgoedbericht november 2010 21 december 20 Vastgoedbericht november 20 Het Kadaster brengt maandelijks een vastgoedbericht uit. Hierin worden statistieken gepresenteerd met de ontwikkelingen van de afgelopen maand: de prijsindex,

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

Voortgang opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Bestjoer en Finânsjes Collegebesluit d.d. 21 juni 2016

Voortgang opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Bestjoer en Finânsjes Collegebesluit d.d. 21 juni 2016 Ons nummer: O16.001288 *O16.001288* Informatie raad/mededeling college Onderwerp Voortgang opvang asielzoekers en huisvesting statushouders Commissie Bestjoer en Finânsjes Collegebesluit d.d. 21 juni 2016

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Raadsfractie TROTS Haarlem t.a.v. De heer S. van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 2 februari 2016

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek

Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek Onderwerp: Achtergrondinformatie ten behoeve van de dialoog vluchtelingenproblematiek Aan de gemeenteraad, Inleiding De situatie rondom vluchtelingen is ernstig en zorgelijk. Al maanden lezen en horen

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering

Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Overheid betaalt mee aan verplichte bodemsanering Informatieblad voor bedrijven In juni 2001 hebben overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over een nieuwe regeling voor bodemsaneringen op bedrijfsterreinen.

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie