DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST"

Transcriptie

1 TIJDSCHRIFT VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE 139 APRIL 2010 EEN KWARTAALUITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE JAARGANG 36 DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST EEN INTEGRALE AANPAK BEHANDELLIJNEN EN ANTROPOSOFIE IN DE GGZ DE 10 MEEST BEDRIJFS- KRITISCHE SUCCES- FACTOREN VAN INFORMATIEBEVEILIGING 10 MENSGEBONDEN ONDERZOEK EN HET MELDEN VAN NEGATIEVE GEBEURTENISSEN OM DE VEILIGHEID TE BORGEN.

2 NVMA Nadere professionalisering is de weg vooruit NIEUWSFLITS Grote uitdagingen staan ons te wachten! De zorgadministratie in Nederland zal deze uitdagingen moeten trotseren. Niet alleen wordt de transitie van ICD9 naar ICD10 een grote klus voor de codeurs, maar ook debij- en nascholing zal integraal moeten worden doorgelicht en moeten worden geactualiseerd. Op basis van het nieuwe curriculum zal het NVMA bestuur actie ondernemen om te zorgen dat de opleidingen worden aangepast. Ook hier wil het NVMA bestuur niet lijdzaam toezien wat er gebeurt in het veld. De golf aan opleidingsactiviteiten moet op korte termijn worden gerealiseerd. Dat is het adagium. De opleiding van zorgadministrateurs, codeurs en andere administratieve medische beroepen is een randvoorwaarde om de professionaliteit van deze beroepen te kunnen bevorderen. De afgelopen heeft de NVMA aan de zijlijn gestaan bij de organisatie van opleidingen. Om beter haar leden te kunnen ondersteunen en adviseren heeft het NVMA bestuur de handschoen opgepakt. Het bestuur is in overleg met vele koepelorganisaties en een interne opleidingscommissie gestart met het actualiseren van het curriculum van de beroepen in de zorgadministratie en zorginformatie. Wat betekent dit concreet voor het NVMA bestuur en de vele andere vrijwilligers die onze opleidingen een warm hart toedragen? Het betekent dat wij al een partij bereid hebben gevonden om het hele pallet aan opleidingen in haar cursusaanbod op te nemen. De Amstel Academy heeft in informeel overleg al besloten met het NVMA bestuur te gaan werken aan deze uitdaging. Het moet haalbaar worden geacht dat de nieuwe opleidingen voor zorgadministrateurs en codeurs al in september 2010 van start kunnen gaan. Dus volgt u deze nieuwsrubriek op de voet, want wij communiceren over onze vordering in het NTMA en op onze NVMA website

3 TIJDSCHRIFT VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE NR. 139, APRIL 2010 EEN KWARTAALUITGAVE VAN DE NVMA VERENIGING VOOR ZORGADMINISTRATIE EN INFORMATIE, JAARGANG 36 REDACTIE NTMA HOOFDREDACTIE Han Runnenberg REDACTIE-SECRETARIAAT Anneke Bekker REDACTIEMEDEWERKERS Matthieu Dekker Aart van Winkoop REDACTIE-ADRES Anneke Bekker Groene Hart Ziekenhuis Postbus 1098 / j BB Gouda telefoon AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE Wybe Dekker en Herman Pieterse Mensgebonden onderzoek en het melden van negatieve gebeurtenissen om de veiligheid te borgen PAG. 4 COPYRIGHT 2010 overname van artikelen is in alle gevallen mogelijk in overleg met de redactie ABONNEMENTEN leden van de NVMA ontvangen NTMA gratis. Voor niet-leden bedraagt het abonnementsgeld 26, per jaar, los nummer 9,. Een abonnement kan op elk gewenst tijdstip ingaan. Abonnementen kunnen alleen schriftelijk tot uiterlijk 2 maanden voor het beëindigen van het lopende abonnement worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd. LEZERSSERVICE opgave abonnement en adreswijziging bij: T.G.R. Király Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Medische Administratie Postbus AE Amsterdam DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST PAG. 10 VORMGEVING & PRODUCTIE DesignPeople, Amsterdam/Sittard UITGEVER NVMA, Hoorn, DRUK Marcelis van der Lee Adu BV, Heerhugowaard FOTOGRAFIE Richard Lotte, Zaandam ADVERTENTIE-COÖRDINATIE telefoon telefax telefoon telefax DISTRIBUTIE NIC.Oud Direct-mail, Heerhugowaard Informatiebeveiliging bij huisartsen PAG. 26 ISSN

4 INHOUD NTMA APRIL 2010 Mensgebonden onderzoek en het melden van negatieve gebeurtenissen 4 om de veiligheid te borgen Herman Pieterse De Zorgadministratie van de toekomst, een integrale aanpak 10 Stefan Roskam, Nils van Herpen, Myriam Martens Behandellijnen en Antroposofie in de GGz: een uitdagende combinatie 16 Harry Singeling, Joke van de Veer Valideren van software systemen in de gezondheidszorg? Hoezo validatie? 22 Wat moeten we hier nu weer mee? Column Sam Sterk Informatiebeveiliging beoordeeld, verslag van een themamiddag 23 Jaap van der Wel, Jaap van der Kamp Informatiebeveiliging bij huisartsen 26 Hossein Nabavi, Jaap van der Kamp, Kees van der Meer De 10 meest bedrijfskritische succesfactoren van informatiebeveiliging 32 Gerard Stroeve AGENDA Nieuwsflits opleidingen 1 IHFRO Congres Milaan / november e EPD-ZORGICT CONGRES Training werken als AO/IC medewerker 24 Themamiddag HSMR / 10 juni Training DBC DOT 35 15e EPD- ZorgICT congres / 3 juni Training DBC GGz registratie, validatie en facturatie 40 ADVERTEERDERS Q-Consult (2), IFHRO (8), COPE (14,15), Allgeier Medical Viewer (20 ), Studelta (28), Qlikview/Oneline (31), Allgeier Scanfactory (36), Marcelis van der Lee Adu (41), Jalema (achterzijde) 3 juni 2010 pag. 38 HSMR THEMAMIDDAG 10 juni 2010 pag. 34 3

5 MENSGEBONDEN ONDERZOEK EN HET MELDEN VAN NEGATIEVE GEBEURTENISSEN OM DE VEILIGHEID TE BORGEN IS EEN PATIËNT DIE DEELNEEMT AAN EEN MENSGEBONDEN ONDERZOEK IN NEDERLAND VEILIG? DAT IS DE HOOFDVRAAG WAAROP IK IN DEZE AFLEVERING VAN DE SERIE ARTIKELEN OVER MENSGEBONDEN ONDERZOEK EEN ANTWOORD ZAL FORMULEREN. IN HET VORIGE ARTIKEL WERD UITEENGEZET WELKE SOOR- TEN MENSGEBONDEN ONDERZOEK WE IN NEDERLAND ONDERSCHEIDEN. IN GROTE LIJNEN SPREKEN WE VAN WMO PLICHTIG MENSGEBONDEN ONDERZOEK. DIT SOORT ONDERZOEK KAN WORDEN UITGEVOERD MET ZOWEL GENEESMID- DELEN, MEDISCHE HULPMIDDELEN ALS VOEDINGSSUPPLEMENTEN. DIT IS ECHTER NIET DE ENIGE SOORT INTERVENTIES WAARMEE MENSGEBONDEN ONDERZOEK KAN WORDEN UITGEVOERD. OOK HET TESTEN VAN NIEUWE EXPERIMENTELE CHIRURGISCHE TECHNIEKEN OF PSYCHOLOGISCH EN PEDAGOGISCH ONDER- ZOEK KAN VALLEN ONDER DE WET MEDISCH-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET MENSEN. HET HOUDT ALLEMAAL IN DAT DE ONDERZOEKSVOORSTELLEN VAN INTERVENTIE ONDERZOEK MOETEN WORDEN GETOETST DOOR EEN DOOR DE OVERHEID ERKENDE EN GEKWALIFICEERDE MEDISCH ETHISCHE TOET- SINGSCOMMISSIE (METC). HET NIET-WMO PLICHTIGE ONDERZOEK BEHOEFT NIET TE WORDEN GETOETST IN HET KADER VAN DE WET WMO, MAAR ZOU WEL AAN ALGEMENE ZORGVULDIGHEIDSEISEN MOETEN VOLDOEN. WAT DAT PRECIES INHOUDT IS VOLOP IN DISCUSSIE. DIT JAAR ZAL EEN STUURGROEP WAARBIJ ALLE KOEPELORGANISATIES ZIJN BETROKKEN, HIERVOOR EEN BESLISBOOM OPSTELLEN WAARIN ZAL WORDEN WEERGEGEVEN AAN WELKE ZORGVULDIGHEIDSEISEN HET SOORT ONDERZOEK MOET VOLDOEN DAT NIET DOOR EEN METC WORDT GETOETST. 4

6 DR. HERMAN PIETERSE 5

7 Tabel 1 Samenvatting resultaten inspectierapport Propatria studie 3 Naast toetsing van de onderzoeksvoorstellen door de daartoe aangestelde commissie moet de infrastructuur van een onderzoek ook goed geregeld zijn. Het onderzoek dat wordt geëntameerd door de farma industrie voldoet al jaren aan de eis dat de infrastructuur goed geregeld dient te zijn. In casu, dit onderzoek wordt volledig in overeenstemming met een gedetailleerd kwaliteitssysteem op schrift uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen dat deze onderzoeken volledig transparant worden uitgevoerd en dat voor alle deelprocessen en producten die worden gemaakt (studieprotocol, patiënten informatie, etc.) en diensten die worden verleend (monitoring, data management, etc.) volledige verantwoording wordt afgelegd. Bovendien is transparantie van alles wat er gebeurt een vereiste. Het is heel anders gesteld meat het onderzoek dat in de universitaire medische centra of topklinische ziekenhuizen door de onderzoekers daar wordt uitgevoerd. Terwijl de Kwaliteitswet Zorginstellingen al sinds 1996 van zorginstellingen eist dat zij al haar processen onderbrengt in een totaal zorgkwaliteitssysteem, ontbreekt het aan draaiboeken, werkvoorschriften en al wat dies meer zij in deze instellingen voor de processen gerelateerd aan mensgebonden onderzoek. Een goede infrastructuur ontbrak er ook bij de Propatria studie waarvan we zoveel hebben gehoord via de media 1. De overheid heeft dit onderzoek aan een grondige inspectie onderworpen. De resultaten werden gepubliceerd in een inspectierapport dat in december 2009 is verschenen 2. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten waaruit duidelijk moge blijken dat de infrastructuur van onderzoek drastisch dient te worden verbeterd en dat melden van negatieve gebeurtenissen ook de volledig aandacht zal krijgen de komende tijd. En als u wilt genieten van een patiënt die door Pauw en Witteman is opgetrommeld om zijn verhaal ten overstaan van een groot deel van de Nederlandse bevolking, op tv te vertellen moet u de volgende link maar eens volgen: search?q=joachim+vromans&hl=nl&emb=0&a q=f# In tabel 1 heeft de GCP inspectie samengevat hoe wij in Nederland in de nabije toekomst onderzoek met geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen zullen moeten inrichten en uitvoeren. Tot zover even een inleiding in de problematiek. Nu voor het echte werk. Een patiënt of gezonde vrijwilliger neemt deel aan een onderzoek en wordt in overeenstemming met een goedgekeurd studieprotocol behandeld. Daartoe zal lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd en zullen de nodige testen worden afgenomen en procedures uitgevoerd. Dit kan variëren van het afnemen van vragenlijsten tot bloedafname en andere interventies. De arts-onderzoeker zal tijdens de uitvoering van het onderzoek altijd moeten vragen aan de proefpersoon hoe het hem of haar vergaat. Of hij of zij iets anders ervaart door de deelname? Het navragen van ongewenste voorvallen kan proactief of reactief plaatsvinden. Veelal zal de proefpersoon ook worden gevraagd om zijn ervaringen te boek te stellen in een dagboekje. Als de patiënt een zogenaamd ongewenst voorval (in het Engels: adverse event) meldt dan moet de arts-onderzoeker dit registreren ongeacht of het voorval gerelateerd is aan de interventie. Ook zal de intensiteit worden geregistreerd. Vaak zal de arts-onderzoeker ook zijn mening kunnen en mogen geven over het mogelijke of waarschijnlijke verband met de interventie. Al deze gebeurtenissen worden opgetekend in het standaard verzamelformulier (In het Engels: Case Report Form [CRF]). Aan het eind van de studie worden al deze ongewenste voorvallen verzameld en zal men in de rapportage van het onderzoek volledig verslag doen van de intensiteit en frequentie van alle soorten voorvallen. Om de veiligheid van patiënten die aan onderzoek deelnemen continu te borgen als er gevaar dreigt, hebben we in mensgebonden onderzoek voor een bepaald soort negatieve gebeurtenissen aparte afspraken gemaakt. Dit zijn de ernstige ongewenste voorvallen, de zogenaamde SAE s (in het Engels: Serious Adverse Events [SAE]). Deze ernstige ongewenste voorvallen moeten namelijk per direct (binnen 24 uur na gewaarwording) worden gemeld aan de opdrachtgever van de studie. De opdrachtgever van de studie moet het vervolgens direct doormelden aan daartoe aangestelde en aangemelde instanties. Wat zijn SAE s? Dit staat altijd beschreven in het studieprotocol, maar het betreft voorvallen waarbij sprake is van een levensbedreigende situatie voor de deelnemen- 6

8 de proefpersoon of dat deze proefpersoon is overleden ongeacht de oorzaak. Als een proefpersoon om welke reden dan ook wordt opgenomen in een ziekenhuis voor 24 uur of als een ziekenhuisopname wordt verlengd dan zijn dit ook SAE s. Ook kan het gebeuren dat een deelnemende proefpersoon arbeidsongeschikt raakt of blijvend invalide wordt. Ook dit zijn gebeurtenissen die direct moeten worden gemeld. Een volgende reeks zaken zijn problemen die optreden bij de geboorte van een kind of als de foetus zelf problemen heeft gekregen tijdens of vlak na de geboorte. Al deze zaken vereisen dat er direct melding van wordt gemaakt bij de oordelende METC. De laatste categorie van zaken die direct moeten worden gemeld zijn die zaken waarbij de deelnemende proefpersoon in direct levensgevaar komt of direct een interventie is vereist. Het grappige is dat de arts-onderzoeker zelf niet deze zaken zou moeten interpreteren, maar gewoon, met zijn verstand op nul, een melding moet maken van de gebeurtenis bij de METC. De arts-onderzoeker moet deze melding vanaf 1 januari 2010 maken via de databank van ToetsingOnline (Dat is het systeem waarin de arts-onderzoeker zijn Algemene Beoordeling en Registratieformulier [ABR] kan invullen). Nadat de onderzoeker zijn aanmelding en goedkeuring heeft gekregen zal er een tabblad verschijnen in zijn account waarbij hij SAE s kan rapporteren naar het systeem. De Landelijke Associatie voor de Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen [LAREB] 4 zal ervoor zorgdragen dat de melding gecontroleerd wordt op volledigheid en consistentie. Elke oordelende METC en alle overheidsorganen hebben toegang tot ToetsingOnline en worden dus op deze wijze geïnformeerd over de negatieve gebeurtenissen die plaatsvinden in mensgebonden onderzoek. Als er een melding binnen ToetsingOnline heeft plaatsgevonden dan zal het systeem een sturen naar de oordelende ethiekcommissie om hen op de hoogte te stellen van het voorval dat is gemeld. Het is echter wel zo dat negatieve gebeurtenissen niet persé gerelateerd hoeven te zijn aan de interventie. De causaliteit moet namelijk worden bepaald. De opdrachtgever (verrichter, initiatiefnemer of ook wel sponsor genoemd) van het onderzoek is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van een serie algoritmen zal de opdrachtgever bepalen of de ernstige negatieve gebeurtenis mogelijk tot waarschijnlijk is gerelateerd aan de interventie. Als dat het geval is dan wordt de gebeurtenis betiteld als een verdachte ernstige bijwerking (in het Engels: Suspected Serious Adverse Reaction [SSAR]. Vervolgens moet de opdrachtgever evalueren of de gebeurtenis al eerder is beschreven en als zodanig is opgetekend in de documentatie van het product. Als dat het geval is dan spreken we van een verdachte, verwachte, ernstige bijwerking, maar wordt deze gebeurtenis nog steeds als een SSAR betiteld. Het zou ook zo maar kunnen dat de gebeurtenis wel onverwacht is (in het Engels: unexpected). Formeel staat de gebeurtenis dan niet beschreven, maar het zou ook een procedure of protocol gerelateerde gebeurtenis kunnen zijn. De arts-onderzoeker moet hierbij zijn of haar niet-pluis gevoel optimaal gebruiken om altijd beter safe than sorry te kunnen zijn. Vooral met nieuwe experimentele therapieën zal er in het begin sprake zijn van onverwachte gebeurtenissen. Hieronder schetsen we nog even in een diagram hoe een normale SAE zich verhoudt tot een SSAR en een SUSAR. Figuur 1 ToetsingOnline: Scherm melden SAE of SUSAR Het aantal onverwachte zaken zal er echter afnemen naarmate de tijd vordert en meer onderzoek wordt uitgevoerd. Een SUSAR sec komt altijd maar eenmaal voor in het systeem. Als er een jaar is verstreken dan is het de bedoeling dat de SUSAR in de tabellen van de veiligheidsinformatie van de product brochure worden opgenomen. Op dat moment is de gebeurtenis beschreven en zal eenzelfde voorval als SSAR kunnen worden betiteld, maar niet meer als SUSAR. Een verdachte, onverwachte, ernstige bijwerking (in het Engels: Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction [SUSAR]) moet op zijn beurt weer worden gemeld in de ToetsingOnline database onder een ander tabblad. Deze SUSARs moeten binnen 15 werkdagen worden gemeld en zelfs binnen 7 dagen als de melding een sterfgeval is of als er sprake was van een levensbedreigende situatie. 7

9 Als het onderzoek langer dan een jaar duurt moet aan het eind van het jaar een totaaloverzicht van alle SAE s, SSAR s en SUSAR s naar de bevoegde overheid, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de oordelende METC worden gestuurd. Vele geneesmiddelen worden wereldwijd ontwikkeld. Er vindt dus behoorlijk wat onderzoek plaats in de wereld van zo n product. Het kan dus zomaar gebeuren dat een totaaloverzicht van de negatieve gebeurtenissen van een geneesmiddel uit alle onderzoeken meer dan 3000 records bevat. U moet zich voorstellen hoeveel werkdruk dit geeft voor de overheidsinstanties om deze gegevens in detail te gaan lezen en te begrijpen. Om op basis van de beoordeling te kunnen komen tot een beslissing om het nog steeds veilig genoeg is om het onderzoek voort te zetten. Naar mijn bescheiden mening betekent het dat we digitaal in staat zijn om elkaar te informeren, maar cerebraal zijn we met elkaar niet meer in staat om tot een gewogen oordeel te komen of bepaalde situaties onveilig beginnen te worden. Door onze drift om steeds meer informatie te ontvangen, hebben we compromissen met de veiligheid moeten sluiten. In gewoon Nederlands betekent dat: we beheersen de situatie niet meer en moeten maar afwachten tot er een volgende calamiteit zich aandient. Als we tussen de bedrijven door dit proces van melden even aan een kritische blik onderwerpen dan zien we dat in dit digitale tijdperk we mogelijk de onderzoeker zouden kunnen disciplineren om op tijd de melding te maken. Vooral als de onderzoeker ondersteunend administratief personeel ter beschikking heeft dan zal dit deel van het proces niet echt problemen opleveren. Het gevaar schuilt echter heel ergens anders. Het vullen van de database zal op termijn wel plaats gaan vinden, maar de evaluatie van alles dat in de databank is ingevoerd, dat baart mij zorgen. De instanties die alle meldingen zouden moeten beoordelen op hun merites beschikken niet over de mankracht, kennis en expertise om al de melding uit onderzoek cerebraal te verwerken tot een besluit. Als ik met grote omzichtigheid een uitspraak zou willen doen over het aantal meldingen dan is de echte worstcase 3600 meldingen. (Stel: in Nederland 900 onderzoeken met risico interventies; elk onderzoek heeft gemiddeld 40 patiënten in onderzoek en zullen er bij die 40 patienten in het algemeen 60 gebeurtenissen optreden). Dat betekent dat de ethiekcommissies gezamenlijk 3600 voorvallen zouden moeten beoordelen om te kunnen vaststellen of er een besluit moet worden genomen of het onderzoek al dan niet tijdelijk moet worden stilgelegd. Dit kan echter niet louter een kwestie zijn van een algoritme 1/2 Congress ifhro of International Federation of Health Records Organitations Better Information for Better Health The way forward to a safe, responsive and integrated healthcare 8

10 Figuur 3 Jaarlijkse veiligheidsrapportage van veiligheidsgegevens uit geneesmiddelenonderzoek Figuur 2 Schema van melding SAE en SUSAR dat kan worden ingebouwd in het systeem. Als er sprake zou zijn van een besluit dan moet er zeker overleg plaatsvinden tussen de partijen die belangen hebben bij de uitvoering van dit onderzoek. Voor risico studies zal men op termijn zeker onafhankelijke data safety monitoring commissies moeten aanstellen. Deze specifieke commissies waarin experts zullen plaatsnemen die over de nodige expertise beschikken en geen belangenverstrengeling hebben zullen zich realtime moeten buigen over de veiligheidsinformatie die naar hen wordt gestuurd. Een specifieke opdracht heeft deze commissie (in het Engels: Data Safety Monitoring Board [DSMB] als het onderzoek een dubbelblind onderzoek betreft. Dan heeft deze commissie ook de opdracht om de data te de-blinderen. Als het voor de onderzoeker en de patiënt niet bekend is welke behandeling wordt gegeven, dan is het niet mogelijk om de verwachtheid van de gebeurtenis te bepalen (N.B. Zolang je niet weet over welke interventie we spreken weet je niet in welke documenten je zou moeten nakijken of de gebeurtenissen verwacht is of niet). Negatieve gebeurtenissen van medische hulpmiddelen die in onderzoek worden getoetst moeten vandaag de dag nog worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar waarschijnlijk vanaf midden 2010 zal in een wijziging van de wet WMO worden besloten dat ook SAE s en SUSARs van medische hulpmiddelen en voedingssupplementen ook moeten worden gemeld aan de bevoegde overheden via de databank ToetsingOnline. Is de proefpersoon (gezonde vrijwilliger of patiënt) die aan onderzoek deelneemt veilig in Nederland? Ja, nog wel. Wat betreft de meldingen van bijwerkingen moeten we opletten dat we het systeem niet vergiftigen (excusez le mot) vanwege de hoeveelheid meldingen. Door de immense hoeveelheid meldingen zou het zo maar kunnen zijn dat de beoordelende instantie door de bomen het bos niet meer ziet en daarmee loopt de proefpersoon een potentieel gevaar. Aan de andere kant is de proefpersoon in een onderzoekssituatie in goede handen, want de gemotiveerde arts-onderzoeker en zijn of haar personeel begeleidt de proefpersoon meer intensief dan in de normale zorg zou kunnen. De monitoring van deze patient is goed geregeld, omdat de arts-onderzoeker zich aan het intensieve studieprotocol dient te houden. Voorlopig zijn patiënten in onderzoek veilig, maar we zouden een dam moeten werpen tegen de tsunami van de bureaucratie. Reacties op dit artikel worden op prijs gesteld. U kunt uw reactie richten aan de redactie van het tijdschrift. Referenties 1 q=joachim+vromans&hl=nl&emb=0&aq=f# 2 Referentie inspectierapport 3 4 Voor het melden van bijwerkingen met geneesmiddelen buiten het kader van geneesmiddelenonderzoek, is bij het LAREB een formulier ontwikkeld. Dit formulier is te vinden op: lareb.nl/meldformulier/patient/melden.asp Artikel 78 van de Geneesmiddelenwet verplicht de beroepsbeoefenaar om SUSAR s te melden bij het LAREB binnen 15 dagen, tenzij he teen melding is waarbij de patient is overleden of in een levensbedreigende situatie verzeild is geraakt dan moet de melding binnen 7 werkdagen plaatsvinden. 9

11 DE ZORGADMINISTRATIE VAN DE TOEKOMST EEN INTEGRALE AANPAK Er worden hoge eisen gesteld aan de zorgadministratie. Voortdurende en ingrijpende externe veranderingen zorgen daarbij voor extra druk. Denk hierbij aan DOT, de invoering van het nieuwe datamodel van de LBZ (met daaraan gekoppeld ICD- 10 en het CBV) en interne vragen over een optimale registratie en opbrengsten. Het administratieve en het primaire proces komen dichter bij elkaar te liggen en kunnen niet meer gezien worden als twee afzonderlijke, seriële processen. Maar hoe dan wel? Welke invloed hebben de diverse ontwikkelingen op de inrichting van de zorgadministratie? En hoe is de zorgadministratie het beste voorbereid op de (externe) ontwikkelingen en vragen vanuit de organisatie? Dit artikel geeft handvatten voor het oppakken van deze uitdaging. De rol van de zorgadministratie Van volgen naar sturen De huidige procesinrichting van ziekenhuizen is terug te voeren tot de vroegere gast- en diaconessenhuizen. Het verzorgen en behandelen van een patiënt stond centraal en de taken en verantwoordelijkheden van de administratie waren beperkt. Tot een aantal jaren geleden voldeed dit. De zorgadministratie (ZA) verwerkte de registraties vanuit het primaire proces en cor- 10

12 MYRIAM MARTENS, ADVISEUR Q-CONSULT STEFAN ROSKAM, ADVISEUR Q-CONSULT NILS VAN HERPEN, ADVISEUR Q-CONSULT rigeerde geconstateerde foutieve registraties. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren wordt de registratie steeds belangrijker en complexer. De registratiemogelijkheden zijn verder uitgebreid en de noodzaak tot verbetering van alle registraties (zowel op medisch inhoudelijk, kwaliteits- als financieel vlak) neemt toe. Alleen het oplossen van problemen is hierdoor niet meer toereikend. De zorgadministratie moet een leidende en sturende rol op zich nemen. 11

13 WAT LEREN WE UIT DE INDUSTRIE? Hammer (1990) beschrijft een belangrijke organisatieontwikkeling bij de Amerikaanse autofabrikant FORD. Op de fi nanciële afdeling werkten 500 mensen die verantwoordelijk waren voor het betalen van de facturen aan crediteuren. Bij het Japanse MAZDA waren voor dezelfde werkzaamheden 5 medewerkers verantwoordelijk. De FORD medewerkers besteedden veel tijd aan het analyseren en corrigeren van foutieve facturen en orders. Om deze tijd in te perken kon worden gewerkt aan de analysevaardigheden van de medewerkers óf aan het voorkomen dat er een verschil ontstaat tussen de order en de factuur. FORD koos voor de tweede optie en daarmee voor een decentrale verantwoordelijkheid. De medewerker die de goederen ontvangt, controleert de order en de factuur. Bij een verschil met de order stuurt hij de goederen terug naar de leverancier. Door foutieve facturen te voorkomen, bespaarde FORD 75% op de personele kosten van de fi nanciële afdeling. Bovengenoemd voorbeeld speelde in een andere tijd. Echter, het geeft duidelijk de parallelliteit in organisatieverandering tussen beide sectoren weer. De zorgadministraties staan nu voor dezelfde verandering als de industrie in de jaren 80 en kunnen hiervan leren. Van oplossen naar adviseren en inrichten Niet serieel maar parallel aan het primaire proces De invoering van prestatiegerichte financiering, DBC s en DOT, maken de financiering van het ziekenhuis voor een belangrijk deel afhankelijk van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de registratie. Registratie, declaratie en facturatie zijn immers van elkaar afhankelijk. Zo zal de externe webapplicatie Grouper, op basis van de door ziekenhuizen aangeleverde dataset met verrichtingen, gaan bepalen welke zorgproducten men kan gaan factureren. De vele mogelijkheden, regels en wijzigingen maken het echter voor professionals onoverzichtelijk wat hiervoor de meest efficiënte werkwijze is. Daarom is er organisatiebreed behoefte aan inzicht in het totale proces, inclusief financiën en ICT. Om aan deze nieuwe eisen te voldoen moet het administratieve proces van het ziekenhuis niet serieel, maar parallel lopen aan het primaire proces. Uiteindelijk moeten verschillende disciplines binnen het ziekenhuis steeds meer gaan samenwerken en hun processen integreren. Door de expertkennis over het hoe, wat en waarom van registreren is de zorgadministratie dé aangewezen afdeling om deze samenwerking te realiseren. De nieuwe zorgadministratie: een integrale aanpak Weet wat je wilt weten en richt dan pas je organisatie en systemen in De zorgadministratie wordt in de nieuwe situatie niet alleen verantwoordelijk voor het verwerken van de registratie, maar ook voor het inrichten van de registratiemogelijkheden. Dit betekent dat de zorgadministratie de afdelingen proactief benadert. Samen met de medische professional, financiën en ICT vraagt de zorgadministratie zich af welke gegevens je moet registreren, welke je wilt registreren en welke mogelijkheden daartoe zijn. Registratie zal dan enerzijds leiden tot een juiste factuur en anderzijds inzicht geven in de kwaliteit en efficiëntie van het primaire proces. Alle registratie die niet bijdraagt aan deze doelen is eigenlijk energieverspilling. In onderstaand schema is het primaire proces gekoppeld aan het administratieve proces. Zo ontstaat een integraal traject. De zorgadministratie faciliteert daarbij het primaire proces en adviseert over de registratiemethode. Werkprocessen, registratiemethoden en historische denkwijzen gaan daardoor veranderen. Het is nu het moment om out-of-the-box te denken en te komen tot een optimaal registratieproces. Dit betekent dat, in plaats van validatie, facturatie en correcties, de bronregistratie centraal moet staan. Daarbij is het van belang dat de zorgadministratie het gehele administratieve proces begrijpt en beheerst. Vanaf de binnenkomst van de patiënt tot aan het versturen van de juiste factuur vervult de zorgadministratie op administratief gebied een paraplufunctie. De zorgadministratie zorgt voor de inrichting van de registratie van kwaliteitsindicatoren, kritische procesindicatoren en financiële parameters. De verantwoordelijkheid voor inhoudelijke definitievorming ligt bij de deelnemende partijen. De zorgadministratie treedt ondersteunend en adviserend op richting iedere afdeling over het inrichten van de registratie. Zij zijn verantwoordelijk voor het efficiënt en juist registreren van de gewenste indicatoren. Bij het introduceren van een nieuwe set indicatoren voor Zichtbare Zorg is bijvoorbeeld de zorgadministratie het eerste aanspreekpunt van de kwaliteitsfunctionaris om 12

14 de registratiemethode te definiëren. Zij brengen vervolgens een advies uit aan de betrokken afdelingen en specialismen. Wat je registreert is input voor verbetering De output van de verschillende registraties dient kritisch beoordeeld te worden. Hier komen dan punten uit waarvan de operationele invulling verbeterd moeten worden. Ter illustratie van de integrale aanpak van de registratie een voorbeeld van de diagnoseregistratie. Medisch specialisten registreren een DBC diagnose ten behoeve van de facturatie. Achteraf wordt voor andere doeleinden bijvoorbeeld een ICD-9 diagnose geregistreerd door medisch codeurs. Een separate registratie voor verschillende doeleinden. De zorgadministratie is de partij in het ziekenhuis die samen met de medisch specialist en de kwaliteitfunctionaris een organisatorische inrichting kan inzetten waarbij beide registraties worden geïntegreerd. Tevens kunnen zij continu afstemmen met ICT over de inrichting van de registratie in het ziekenhuisinformatiesysteem. Nieuwe verantwoordelijkheden Werk samen om tot duidelijke afspraken te komen Concluderend betekent dit dat de zorgadministratie een nieuwe set verantwoordelijkheden krijgt. Ze moet dan dus ook over de middelen en de organisatorische structuur beschikken om deze rol te vervullen. Bovendien worden aanvullende capaciteiten van de medewerkers op de zorgadministratie gevraagd om deze integrale aanpak te kunnen inzetten. Samengevat is een aantal factoren in de nieuwe situatie van belang: 1 de medewerker op de ZA 2 integrale aanpak 3 de inrichting van ICT 4 duidelijke TVB s 5 juiste registratie op de juiste plaats 1 De medewerker op de ZA Het is belangrijk dat de zorgadministratie investeert in haar medewerkers. Er moet een sprong worden gemaakt in de capaciteiten en competenties die zij bezitten. In de eerste plaats gaat het hierbij om het kennisniveau en de analytische vaardigheden van medewerkers, maar zeker ook communicatievaardigheden en een proactieve houding zijn van groot belang. Een medewerker moet inzicht hebben in de logistieke samenhang van de activiteiten en in overleg met de afdelingen op zoek gaan naar een optimale registratie. verantwoordelijkheid van de afdeling zelf. Een optimale registratie kan alleen plaatsvinden indien zorgadministratie, ICT en de afdeling integraal samenwerken. Het is daarbij belangrijk te bepalen welke informatie er beschikbaar moet zijn. In een aantal ziekenhuizen betekent dit dat de registratie vanaf de basis opnieuw opgezet moet worden. De zorgadministratie en de ICT moeten de afdeling vervolgens ondersteunen en adviseren over de technische en functionele inrichting. Onderscheid verantwoordelijkheden: - ICT Beschikbaar maken van technische mogelijkheden t.b.v. de registratie - Zorgadministratie Definiëren optimale en efficiënte registratie aan de hand van de technische mogelijkheden van de aanwezige ICT (functioneel gebruik) en de landelijke regelgeving - Afdeling Bepalen inhoudelijke definitie wat geregistreerd moet worden in overeenstemming met het ziekenhuisbrede beleid. 3 De inrichting van ICT ICT is dusdanig ingericht dat alles wat geregistreerd wordt, optimaal benut kan worden. - Deelsystemen zijn goed gekoppeld. - Alle mogelijkheden van de systemen worden benut, bijvoorbeeld door de laatste (verbeterde) updates te gebruiken. - Degenen die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de systemen hebben hiervoor voldoende tijd en kennis. - Goede ordercommunicatie. 4 Duidelijke TVB s In de organisatie zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de registratie helder. Duidelijk is wie een DBC opent, wie aanspreekbaar is voor vragen en wat de verantwoordelijkheden van de arts of van de ZA zijn. Problemen worden opgelost door degenen die er verantwoordelijk voor zijn. Het is belangrijk dat een leercurve ontstaat door informatie naar de probleemeigenaar terug te koppelen. 5 Juiste informatie op de juiste plaats Het registratieproces genereert de juiste management- en stuurinformatie. Met die informatie kunnen vervolgens juiste beslissingen genomen worden. Dit sluit aan bij het eerder genoemde adagium: wat je registreert is input voor verbetering. Visie Stilstand is achteruitgang Uw administratieve proces wordt steeds belangrijker, en u kunt met een juiste inrichting veel winnen. Voor veel zorgadministraties betekent dit dat zij grote stappen moeten zetten, echter door de veranderingen in de markt is dit onontbeerlijk. U bent daarom aan zet! 2 Integrale aanpak De registratie vindt plaats bij de bron, dit is de 13

15 INZICHT IN DE KOSTPRIJS VAN VER- RICHTINGEN DUIKEN IN HET DIEPE HET AANSTUREN VAN EEN ZIEKENHUIS IS NET ALS EEN BEDRIJF MET EEN EIGEN DYNA- MIEK RONDOM FINANCIERING, VERZEKERINGEN EN WACHTLIJSTEN. DIENSTEN WOR- DEN AANGEBODEN TEGEN EEN AFGESPROKEN VERGOEDING EN PRODUCTIEAFSPRA- KEN MET VERZEKERAARS MOETEN WORDEN GEHAALD. INZICHT IN GEBUDGETTEERDE VERRICHTINGEN, VERPLEEGPRIJS, PRODUCTIEAFSPRAKEN EN AANTALLEN VERPLEEG- DAGEN ZIJN VOOR U DAN OOK VAN GROOT BELANG. WANT HOE WEET U ANDERS OF UW INSTELLING KOSTENEFFICIËNT WERKT, WAT UW BEZETTINGSGRAAD IS, WELKE DBC S WINST- OF VERLIESGEVEND ZIJN EN HOE DEZE VERHOUDING LIGT VOOR HET B-SEGMENT? ZIEKENHUIS NIJ SMELLINGHE IN DRACHTEN HAD DIT VRAAGSTUK OP TAFEL LIGGEN EN VOND EEN OPLOSSING. 14

16 VERRICHTINGEN PERFECT IN KAART Bij Nij Smellinghe wisten ze goed wat het eindresultaat moest zijn. Een goed en zelf onderhoudbaar business intelligence systeem, makkelijk toegankelijk voor de eindgebruiker en flexibel in te richten. Zij werken inmiddels sinds februari 2008 met de Diver Solution. Ineke Meinders, projectleider en coördinator informatievoorziening: Voor Nij Smellinghe zijn de belangrijkste voordelen van de Diver Solution de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid van de data en goede beheersmogelijkheid van het systeem. Nij Smellinghe gebruikt de Diver Solution nagenoeg voor alle managementinformatie en -rapportages. Alle gegevens over de handelingen van het ziekenhuis zijn beschikbaar via de Diver Solution. Via het webportaal zijn naast de managementrapportages ook activiteitenoverzichten in te zien met bijvoorbeeld informatie over duur van de opnames, het aantal verpleegdagen, aantal operaties en aantallen MRI s. Maar ook DBC-rapportages zijn eenvoudig samen te stellen. AANPAK TOT SUCCES De technologie van de Diver Solution leent zich ervoor om beschikbare gegevens aan elkaar te koppelen en er dieper op in te duiken. Nij Smellinghe heeft alle verrichtingen binnen een DBC inzichtelijk gemaakt en hieraan een tarief toegekend. Hierdoor wordt het mogelijk om te zien of een DBC winst- of verliesgevend is. Ineke Meinders: Met Diver duik je als gebruiker eenvoudig dieper je gegevens in. Bijvoorbeeld eerst op een specialisme en vervolgens bestaat de mogelijkheid in te zoomen op een specifiek DBC met alle onderliggende informatie. Daardoor zijn goede analyses mogelijk. Met Diver zijn we ook in staat om losse vraagstukken op te lossen. Zo hebben we onlangs met Diver de wachttijden van de MRI geanalyseerd en zijn maatregelen genomen waardoor de wachttijden zijn teruggebracht. Omdat het systeem intuïtief werkt was het niet nodig gebruikers op te leiden en was een korte introductie training voldoende. Onder de medewerkers van Nij Smellinghe is veel enthousiasme voor het systeem en biedt het oplossingen voor diverse vraagstukken. Ineke Meinders verklaart dat door het feit dat de gebruikers in het voortraject betrokken zijn geweest en dat werpt nu zijn vruchten af. SNELLE IMPLEMENTATIE De Diver Solution is snel en makkelijk te implementeren. Het grote voordeel van de Diver Solution is het integreren van data uit de verschillende bronnen waarover het ziekenhuis de beschikking heeft. Hierbij is het niet nodig is om een apart datawarehouse te bouwen. Krachtige data integratie- en modelleringtools zijn het fundament voor een snelle rapportage en analyse. Met de Diver Solution wordt alle relevante data omgezet in waardevolle informatie. Ineke Meinders vertelt dat Nij Smellinghe er voor gekozen heeft zelf de interfaces te bouwen en dat zij tijdens de implementatie begeleid zijn door deskundige medewerkers van COPE. Slechts met weinig ondersteuning vanuit COPE zijn wij in staat het systeem te onderhouden en door te ontwikkelen. Dat was een van de redenen waarom wij voor de Diver Solution hebben gekozen, aldus Ineke Meinders. DIVER SOLUTION De Diver Solution is een product van het Amerikaanse Dimensional Insight. COPE is in Nederland de implementatiepartner van Dimensional Insight. Met veel internationale ervaring in de zorg een samenwerkingspartner voor het oplossen van uw informatievraagstuk in uw instelling. Neem contact op met COPE voor de mogelijkheden in uw organisatie. COPE, Rapenburg 8, 2311 EV Leiden, Telefoon: , De rapportages die wij met de Diver Solution samenstellen geven een perfect overzicht van de gebudgetteerde verrichtingen. Door continue inzicht in de cijfers kunnen wij direct bijsturen en eventuele consequenties voor de kostprijs en productieafspraken voor het volgende jaar bepalen. 15

17 JOKE VAN DE VEER, AFDELINGSHOOFD THERAPEUTISCHE LEEF/ WERKGEMEENSCHAP, NIEUW RIJSENBURG HARRY SINGELING, HOOFD CENTRALE ZORGADMINISTRATIE LIEVEGOED ZORG GROEP 16

18 BEHANDELLIJNEN EN ANTROPOSOFIE IN DE GGZ EEN UITDAGENDE COMBINATIE DE GGZ ORGANISATIES WORDEN IN 2011, ONDER VOORBEHOUD VAN ACTUELE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN, AFGEREKEND OP BASIS VAN DBC S. IN 2008, 2009 EN 2010 HEEFT DE ZORGINKOOP AL IN DBC S PLAATSGEVONDEN, MAAR WERD HET BUDGET UITEINDELIJK WEER TERUGGEREKEND NAAR DE OUDE BUDGETPARAMETERS. VIA VERREKENPERCENTAGES HEBBEN DE GGZ-INSTELLINGEN HUN HUIDIGE BUDGET GROTENDEELS WETEN TE BEHOUDEN. DAAR WAAR DE AFREKENING IN DBC-TERMEN HOGER WAS DAN HET OUDE BUDGET DIENDE ER ECHTER TERUG BETAALD TE WORDEN. DE DBC-SYSTEMATIEK DWINGT DE GGZ-INSTELLINGEN TOT EEN ANDERE BENADERING VAN DE TE LEVEREN ZORG. DE SYSTEMATIEK KENT GRENZEN IN DAGEN EN BEHANDELMINUTEN. VOOR EEN GGZ-INSTELLING DIE OP ANTROPOSO- FISCHE GRONDSLAG WERKT, IS DEZE SYSTEMATIEK DAN OOK EEN GRUWEL. 17

19 Om op de DBC-toekomst te anticiperen is in de antroposofische zorginstelling de Lievegoed Zorggroep (LZG) samen met de behandelaars nagedacht hoe hier mee om te kunnen gaan. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van behandellijnen voor verslaafden en psychiatrische cliënten. In dit artikel willen de schrijvers kort tussentijds verslag doen van dit boeiende proces. We zijn nog niet klaar, de invoering loopt nog, maar we zijn en blijven positief en hebben er grote verwachtingen van. Lievegoed Zorggroep biedt zorg op de gebieden verslavingszorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg op antroposofische basis. We bieden naast de reguliere zorg net iets meer. Spiritualiteit, zingeving, creativiteit: daar staan we voor en hebben we jarenlang ervaring mee. Onze locaties zijn kleinschalig en persoonlijk; er is speciale aandacht voor een gezonde, harmonieuze leefomgeving met een duidelijk ritme. Onze zorg staat open voor mensen uit het hele land en wordt vergoed door elke ziektekostenverzekeraar. Startmoment De LZG is een duidelijke exponent van een in verschillende stappen gefuseerde kleinschalige organisatie tussen Psychiatrie (STAP, Stichting ter bevordering van de Antroposofische Psychiatrie), Verslavingszorg (Arta) en Gehandicaptenzorg (Ita Wegman). Een fusieproces dat zich heeft voltrokken in 1997 (fusie psychiatrie en verslavingszorg) en 2008 (GGZ en Gehandicaptenzorg). Ondanks de fusies werkten de afzonderlijke onderdelen nog tamelijk autonoom. Dit wordt mede in de hand gewerkt door twee factoren. Een grote geografische spreiding over Nederland: de locaties bevinden zich globaal in het gebied tussen Maastricht, Haarlem en Staphorst. De tweede factor is de kleinschalige voorzieningen, een bewuste keuze die voortkomt uit de Antroposofische visie: de menselijke maat. De weerstand tegen de DBC-systematiek was enorm groot, het werd gezien als een bedreiging voor de Antroposofische behandelvisie. In de Antroposofische visie zet men de ontwikkeling van de mens centraal, terwijl men in de reguliere GGZ de klacht centraal zet. Een typisch voorbeeld hiervan is dat men in de Antroposofie niet denkt in termen van diagnoses en DSM IV, maar in ontwikkelingsproces van de mens. Een overstap maken naar een landelijk DBC-systeem is daarom voor deze organisatie niet eenvoudig. Toch ontkwam ook de Lievegoed Zorggroep niet aan de nieuwe regelgeving: registreren en werken met DBC s. In 2005 is men daarom gestart met de voorbereiding van de invoering, heel basaal door het beschrijven van processen, invoering DSM IV en het opzetten van een zorgregistratie. De weerstand in de organisatie hiertegen was groot, de medewerking was zeker in de beginfase uiterst beperkt. De kunst was behandelinhoudelijke medewerkers te laten denken in termen van DBC s en bijbehorende financiering. We hebben daarom er voor gekozen om de inhoud van de behandeling centraal te stellen en de beleidspsychiaters hiervoor de eindverantwoordelijkheid te geven. Om een zo groot mogelijke draagkracht in organisatie te realiseren, is gestart met het vormen van werkgroepen, waarin alle hoofdbehandelaars zoals psychiaters, psychotherapeuten en psychologen vertegenwoordigd waren. Zij kregen de opdracht om vanuit de inhoudelijke visie en behandeling de DBC verder te gaan inrichten. De eerste stap werd hiermee gezet naar het vormgeven van klinische paden die nu in de LZG behandellijnen worden genoemd. Hiermee werd ook de link gelegd met landelijke ontwikkelingen van klinische paden in de GGZ, een ontwikkeling waarover ook met het Trimbos instituut gesproken is. De ontwikkelingen sloten aan bij de behoefte binnen de LZG, maar we wilden verder gaan. Onze eisen waren niet gering: - de behandellijnen dienen opgezet te worden vanuit de behandelinhoud die door de behandelaars wordt bepaald; - behandellijnen dienen over de verschillende geografische locaties heen te gaan, eventueel dwars door heel Nederland; - er diende een directe relatie gelegd te worden tussen behandellijnen en DBC; - behandellijnen moeten minimaal kostendekkend zijn, maar liever winstgevend. Op basis van de behandellijnen dient ook de mogelijkheid te bestaan om deze te gebruiken voor de zorginkoop en het bepalen van budget voor de LZG en de afzonderlijke afdelingen. De eerste gedachten over een matrix waren geboren. De zorginkoop vormt de basis die vervolgens via de afzonderlijke behandellijnen vertaald wordt naar de benodigde capaciteiten (personeel kwantitatief en kwalitatief en ruimte) per locatie en op instellingsniveau. Uitwerking We zijn uitgegaan van het standpunt dat behandellijnen alleen werkbaar zijn als de behandelaars hiervan zelf aan de wieg hebben gestaan. Visie van de Lievegoed ZorgGroep: heel de mens Wij werken in kleinschalige behandelsettings. We hanteren de antroposofische kijk op gezondheid als gemeenschappelijke inspiratiebron. Heel de mens, als een unieke combinatie van lichaam, ziel en geest, staat bij ons centraal. Elk mens is in onze visie in ontwikkeling, ondanks ziekte of beperking. Met onze zorg willen we het gezonde in ieder versterken. We hechten waarde aan een persoonlijke benadering, een harmonieuze, helende omgeving, kunstzinnige activiteiten en aan contact met de natuur. 18

20 Dit vereist een directe samenwerking van zorgadministratie met behandelaar en veelvuldig overleg. Kennis nemen van de werkwijze van behandelen en aangeven welke beperkingen er vanuit de bekostigingssystematiek waren, hebben veel tijd gekost, maar hebben ook geleid tot begrip voor elkaars standpunten. Borging van het project in de organisatie Gezien de grote impact van het project op de organisatie en de werkwijze van behandelaars, is ruime aandacht geschonken aan de borging hiervan. De projectorganisatie was als volgt opgebouwd: De Raad van Bestuur heeft dit proces gefaciliteerd door instelling van de inhoudelijke werkgroep waarin de beide directeuren met mandaat de benodigde besluiten konden nemen. Ook de beide beleidspsychiaters zaten in deze werkgroep. Verder heeft de RvB gepaste afstand genomen, zonder overigens de grip op het proces volledig te verliezen. Zij werd via voortgangsrapportage op de hoogte gehouden van het verloop van het proces. Omdat in de inhoudelijk vergaderingen zowel de beleidspsychiaters als de directie vertegenwoordigd zijn, ontstond voldoende ruimte en vertrouwen in het gezamenlijke belang voor de organisatie: de betrokken partijen moesten er samen uit komen. De kerngroep DBC bestaande uit de directeur verslavingszorg en projecteigenaar vanuit het managementteam, hoofd centrale zorgadministratie als projectleider en afdelinghoofd vanuit de GGZ. De kerngroep fungeerde als projectgroep, begeleidde en faciliteerde het hele proces en werkte de ontwikkelde behandellijnen verder uit. De inhoudelijke werkgroep bestaande uit de kerngroep aangevuld met de twee beleidspsychiaters en de directeur psychiatrie. Deze had als taak het vertalen van de resultaten van de kerngroep naar beleid en deze tevens direct vast te stellen. De beleidspsychiaters hadden tevens de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de inhoudelijke vertaalslag naar de praktijk. De werkgroepen Er zijn twee werkgroepen ingesteld: Psychiatrie en Verslavingszorg. Enerzijds omdat de twee groepen organisatorisch nog gescheiden waren maar nog meer omdat in de Verslavingszorg sprake is van ketenzorg. De werkgroepen stonden onder leiding van de beleidspsychiaters en werden gefaciliteerd door de Kerngroep. In deze werkgroepen werden de behandelplannen ontwikkeld die uit moesten groeien tot behandellijnen. Uitwerking van het project Gestart is met een aantal plenaire bijeenkomsten waar we een aantal diagnosegroepen centraal hebben gesteld en waar uitvoerig gediscussieerd is over de wijze van behandeling en de mogelijke onderverdelingen hierin. De moeilijkheidsgraad werd gevormd door de enorme diversiteit aan mogelijke non-verbale therapieën, combinaties van behandelingen, verschillende zienswijzen van behandelaars, de autonomie van psychiaters in de organisatie en de antroposofische zienswijze op de duur van klinisch verblijf in therapeutische woon/werkgemeenschappen en deeltijdbehandeling. Voor de meeste behandelaars waren deze bijeenkomsten een nadere kennismaking met collega s van andere afdelingen en noodzakelijk om over de grenzen van de afzonderlijke afdelingen c.q. locaties heen te stappen. Voor hen was de kennismaking met behandellijnen door de diverse organisatieonderdelen heen een nieuwe zienswijze. Onze ervaring is dat het hiermee in gang gebrachte denkproces een lange doorlooptijd vergt. Hierna is gestart met een intensieve inventarisatie van de huidige werkwijze van de verschillende afdelingen. Hoe men werkte is in een vooraf vastgesteld stramien, door de afdelingen zelf beschreven. De kerngroep heeft het resultaat van de inventarisatie per afdeling verwerkt op een wijze die voor een ieder inzichtelijk is. De nadere uitwerking betrof de verdere onderverdeling van de activiteiten naar behandeling en verblijf, indirecte en directe tijd vastleggen, omschrijving van activiteiten naar functies, bepalen wat wel en niet in de verblijfsprijs wordt opgenomen etcetera. De uitwerking levert per afdeling meerdere matrixen, of bouwstenen, op waarmee op eenvoudige wijze gerekend kan worden. Hoewel kort beschreven, is dit onderdeel van het project uitermate intensief geweest. Het gestructureerd en gedetailleerd vastleggen van zorgprocessen kost veel tijd en energie met name om de slag te maken in het anders denken over behandelaanbod. De directe relatie leggen tussen aanbod van zorg en wie deze zorg biedt, de hiermee gepaard gaande kosten en de hieruit voortvloeiende opbrengsten is voor velen een compleet nieuw gezichtspunt. Ook het loslaten van het denken over de autonomie van de afzonderlijke afdelingen speelde een grote rol. De resultaten van deze uitwerking zijn weer besproken met de afdelingen en behandelaars en waren vaak confronterend. Nog niet eerder was de wijze van behandeling, de behandelduur, de behandelintensiteit en inzet en wijze van inzet van personeel in de diverse functiegroepen zo concreet in harde cijfers weergegeven. Duidelijk zichtbaar konden behandelduur in verblijfsdagen en de behandeling in behandelminuten weergegeven worden. Ook de verhouding tussen directe en indirecte tijd wordt hierdoor zichtbaar. Hierna zijn afdelingshoofden, behandelcoördinatoren en de psychiaters gevraagd op hun eigen afdeling het behandelproces kritisch te bekijken op inzet van personeel en duur en intensiviteit van de behandeling en daar een efficiëntieslag in te maken. Hierin heeft de kerngroep een faciliterende en sturende rol gespeeld. Een belangrijke stap daarna was het combineren van de verschillende bouwstenen tot een 19

Subsidie instrumenten

Subsidie instrumenten Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie EPD SPECIAL 140 Informatie jaargang 36 juni 2010 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Subsidie instrumenten externe financiering

Nadere informatie

VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE informatiekunde

VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE informatiekunde epd special TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 144 jaargang 37 juni 2011 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie VErlEDEn, HEDEn En toekomst Van DE VErplEEgkunDigE

Nadere informatie

Zorgadministratie en Informatie

Zorgadministratie en Informatie Zorgadministratie en Informatie Wat is de diagnose en wat is de behandel combinatie DBC Informatie Systeem 126 jaargang 33 december 2006 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en

Nadere informatie

Zorgadministratie. jaargang 35 maart 2009. Op zoek naar best practices voor scanning. Open source business intelligence: low cost, high value?

Zorgadministratie. jaargang 35 maart 2009. Op zoek naar best practices voor scanning. Open source business intelligence: low cost, high value? Zorgadministratie Tijdschrift voor en Informatie Op zoek naar best practices voor scanning Open source business intelligence: low cost, high value? 135 jaargang 35 maart 2009 een kwartaaluitgave van de

Nadere informatie

e health bij dementie

e health bij dementie TijdschrifT voor ZorgadminisTraTie en informatie 146 jaargang 38 apr 2012 een kwartaaluitgave van de vereniging voor Zorgadministratie en informatie e health bij dementie Speerpunt medicatieveiligheid

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis

Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 147 Informatie jaargang 39 OKT 2012 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Implementatie ICD-10 in het Deventer Ziekenhuis De rol

Nadere informatie

het totale bedrijfsproces

het totale bedrijfsproces Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie 150 Informatie jaargang 39 aug 2013 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Het online kanaal geïntegreerd onderdeel van het totale

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

Werk veilig met VMS Zorg!

Werk veilig met VMS Zorg! Werk veilig met VMS Zorg! Het landelijke systeem voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen Leiderschap in veiligheid Betrokkenheid van patiënten Duidelijke verantwoordelijkheden Veilige communicatie Inzicht

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

RUIMTE. voor uw ambities

RUIMTE. voor uw ambities 5635aa:advertentie 13-3-2009 10:08 Pagina 1 RUIMTE voor uw ambities Risico s raken uw ondernemersgeest en uw ambities. Aon adviseert u bij het inzichtelijk en beheersbaar maken van deze risico s. Wij helpen

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst

Sneller Beter draaiboek. Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Sneller Beter draaiboek Doorbraak Werken Zonder Wachtlijst Publieksversie 0 - december 2007 2 INHOUDSOPGAVE 1. Het Sneller Beter draaiboek 3 1.1 Het programma Sneller Beter 3 1.2 Werken Zonder Wachtlijst

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD

Organisatiebreed ECD voor Carante Groep. Zomer 2012. n UMC St Radboud Nijmegen ondersteunt volledig medicatieproces digitaal met MEPD Zomer 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 33 Organisatiebreed ECD voor Carante Groep Leo van Kempen, directeur Financiën en Informatievoorziening

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie