Universitair Netwerk Ouderenzorg van VU medisch centrum te Amsterdam. UNO-VUmc. Door samenwerking beter. Jaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universitair Netwerk Ouderenzorg van VU medisch centrum te Amsterdam. UNO-VUmc. Door samenwerking beter. Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Universitair Netwerk Ouderenzorg van VU medisch centrum te Amsterdam UNO-VUmc Door samenwerking beter Jaarplan 2013 Vastgesteld dd 13 februari 2013 Auteurs: Ruth Veenhuizen, Onderzoekscoördinator UNO-VUmc Lizette Wattel, Coördinator UNO-VUmc Jaarplan 2013 UNO-VUmc 1

2 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE 2 2. INLEIDING 3 3. JAARPLAN Organisatie en Structuur Netwerk Inhoud Onderzoeksprojecten: Inhoud Projecten Patiëntenzorg: Inhoud projecten Onderwijs en Scholing 11 Jaarplan 2013 UNO-VUmc 2

3 2. INLEIDING In dit plan zijn de activiteiten benoemd die in 2013 moeten leiden tot een operationalisering van de doelstellingen van het UNO-VUmc. Het jaarplan sluit aan bij het beleidsplan UNO- VUmc Het concept is vastgesteld met en door de deelnemende instellingen van het UNO-VUmc. Doelstellingen De volgende doelstellingen van het UNO-VUmc zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, die is ondertekend door de Raden van Bestuur of directies van de zorgorganisaties die samen het UNO-VUmc vormen: a. de multidisciplinaire zorg in de zorgorganisaties te verbeteren door te werken volgens de meest recente (evidence en practice based) inzichten; b. het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten; c. het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijke onderwijs- en opleidingsactiviteiten; d. het bevorderen van de continuïteit van onderzoek en onderwijs en opleiding; e. het bevorderen van de continuïteit in medewerking door specialisten ouderengeneeskunde en andere leden van multidisciplinaire verpleeghuisteams aan bovengenoemde doelstellingen. In de aangesloten instellingen zijn UNO-commissies opgericht. De voorzitters van deze commissies vormen samen met de coördinator, de onderzoekscoördinator en de hoogleraar Ouderengeneeskunde de stuurgroep UNO-VUmc. Het UNO-VUmc zal zich ook actief bezighouden met fondsenwerving. Activiteiten Activiteiten op één van deze terreinen kunnen zowel door de UNO-commissies worden geïnitieerd, als ook door de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde. De inhoud van dit plan wordt door de UNO-stuurgroep vastgesteld. In het hier voorliggende plan zijn de prioriteiten beschreven voor het jaar Het plan zal sturing geven aan de activiteiten van de UNO-commissies, UNO-medewerkers en andere betrokkenen. Doelgroepen en speerpunten De doelgroep (ouderen met complexe zorgproblemen op basis van ziekten, functiestoornissen en aanpassingsstoornissen) is op te splitsen in: - een groep waarin complexe somatische problematiek voorop staat - een groep waarin psychogeriatrische ziektebeelden voorop staan - een groep waar revalidatie bij ouderen centraal staat - een groep waarin de palliatieve zorgvraag centraal staat - een groep met bijzondere zorg (coma, dialyse, beademing, AIDS, etc.) Binnen deze doelgroepen heeft de stuurgroep gekozen voor vijf speerpunten. Deze speerpunten zijn niet exact dezelfde als de drie onderzoeksthema s van ouderengeneeskunde VUmc, maar sluiten er wel bij aan. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk: Jaarplan 2013 UNO-VUmc 3

4 Onderzoeksthema s ouderengeneeskunde VUmc Psychogeriatrie Gerontopalliatieve zorg Geriatrische revalidatiezorg Speerpunten UNO-VUmc CVA X (X) Geriatrische revalidatie X Stemming en gedrag X X Zorgorganisatie X X X Transmurale Zorg X X X Jaarplan 2013 UNO-VUmc 4

5 3. JAARPLAN Organisatie en Structuur Netwerk Doelen voor 2013: - Het UNO-VUmc is ingebed in de zorgorganisaties op het niveau van professionals. - Professionals uit de zorgorganisaties hebben invloed op vormgeving, beleid en voortgang van het UNO-VUmc. - Bestuurders uit de zorgorganisaties + VUmc houden toezicht op koers en voortgang van het netwerk. - Het is inzichtelijk of - en zo ja, hoe de deelname aan het onderzoek van het UNO- VUmc kan worden verspreid over een grotere groep instellingen. Activiteiten in 2013: Stuurgroep UNO-VUmc De stuurgroep zal vijf keer bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de beleidsstukken vastgesteld, wordt inhoud gegeven aan de doelstellingen van het UNO- VUmc, wordt het beleid van de UNO-commissies afgestemd en wordt de voortgang van het netwerk geëvalueerd. Vanuit de stuurgroep kunnen werkgroepen of klankbordgroepen worden ingesteld ten behoeve van bijvoorbeeld: - medeorganisatie symposium - medeontwikkeling deskundigheidsbevordering - medeontwikkeling onderzoeksvoorstellen - medeontwikkeling consensustrajecten meetinstrumenten Bestuurdersoverleg Het Bestuurdersoverleg bestaat uit alle verantwoordelijke bestuurders van de participanten en komt één keer per jaar bij elkaar. Doel: draagvlak voor netwerk op bestuurdersniveau, toezien op uitvoering van samenwerkingsovereenkomst, verantwoording afleggen over de besteding van de gelden van de deelnemende instellingen + inzicht krijgen in de begroting. Het bestuurdersoverleg moet toezicht houden op koers en voortgang van het netwerk, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast zal een themamiddag worden georganiseerd met de bestuurders en stuurgroepleden rondom de vraag wat de deelname aan het UNO-VUmc concreet voor opbrengsten kan hebben voor de zorgorganisatie. Ook wordt er in 2013 gestreefd naar een financieringsstructuur die recht doet aan de wens van grote zorgorganisaties om als geheel mee te doen met UNO-VUmc UNO-VUmc commissies In alle instellingen is inmiddels een UNO-commissie geïnstalleerd. De commissies komen ca 6x per jaar bij elkaar. Dit jaar staat op de agenda: - uitwisselen praktijkvoorbeelden: In bijna alle commissies heeft al een inventarisatie van praktijkvoorbeelden plaatsgevonden. Om deze op het besloten gedeelte van de website te kunnen zetten moeten van deze best practices een aantal basisgegevens worden verzameld en online ingevoerd. De UNO-commissies hebben hierin een coördinerende rol. - coördineren (verzoek tot) deelname aan onderzoeken. - aanleveren onderzoeksideeën - adviseren over voorgenomen onderzoek Jaarplan 2013 UNO-VUmc 5

6 - bepalen wat de rol van de UNO-commissie is binnen de organisatie. In de stuurgroep wordt hiervoor een voorzet gegeven, door uit te wisselen welke doelen men heeft en welke activiteiten hiervoor worden ontwikkeld. Uitbreiden deelnemers aan onderzoek Om de doelstellingen van het UNO-VUmc te bereiken wordt voor veel (onderzoeks-) projecten medewerking gevraagd. Of er aan een project wordt meegedaan wordt in grote mate bepaald door de tijdsinvestering voor medewerkers uit deelnemende instellingen en de beschikbare tijd is altijd beperkt. Er zijn vermoedelijk ook veel instellingen die niet of nauwelijks deelnemen aan onderzoek, terwijl ze er wel belangstelling voor hebben. Daarom zal er een lijst worden opgesteld van alle zorgorganisaties in Nederland met een contactpersoon. Daarnaast wordt van elke instelling aangegeven bij welke activiteiten van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde i.o. ze worden betrokken. Met deze lijst is in 2012 een begin gemaakt. Hij zal in 2013 verspreid worden en up-to-date gehouden. Evalueren onderzoeksdeelname Er zal een format worden opgesteld waarmee de deelname aan (onderzoeks-)projecten geëvalueerd wordt door de deelnemende instelling. Het doel hiervan is de geschatte belasting te evalueren en succesfactoren te destilleren. Overzicht onderzoeksprojecten Er wordt een overzicht gemaakt waarop alle onderzoeksprojecten van UNO-VUmc staan vermeld, de onderzoeksprojecten die via het UNO aan de deelnemende instellingen worden voorgelegd en de onderzoeksprojecten van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Onderzoekscommissie /Wetenschapscommissie Een deel van de UNO-commissies heeft in zijn eigen organisatie een rol die verder gaat dan alleen de (onderzoeks-)projecten van het UNO-VUmc. Zij hebben bijvoorbeeld als taak overzicht te houden over al het wetenschappelijk onderzoek dat in de organisatie wordt uitgevoerd en hebben hierbij soms een adviserende rol. Omdat de taak van deze commissies breder is dan alleen UNO noemen zij zich in veel gevallen onderzoekscommissie of wetenschapscommissie. In de UNO-stuurgroep zal een discussie plaatsvinden over de taken van dit type commissie met als doel duidelijke informatie te krijgen rondom dit type commissie. Andere organisaties kunnen hiermee een keuze maken voor een bepaald type commissie. Academische opleidingshuizen Alle deelnemers aan het UNO-VUmc hebben een opleidingsplaats voor een AIOS van Gerion. Deze bijzondere positie wordt niet optimaal benut. Een intensievere samenwerking tussen Gerion en UNO-VUmc zou een meerwaarde kunnen opleveren ten aanzien van academisering van de opleiding en verdere professionalisering van het vakgebied. Gerion en UNO-VUmc ontwikkelen samen een visie op de manier waarop dit vormgegeven kan worden. Jaarplan 2013 UNO-VUmc 6

7 3.2 Communicatie Doelen voor 2013: - Medewerkers en bestuurders van deelnemende instellingen zijn op de hoogte van het bestaan van het netwerk en hebben een positieve houding ten opzichte van de doelstellingen. - Medewerkers van VUmc die betrokken zijn bij onderzoek en onderwijs mbt ouderenzorg zijn op de hoogte van de activiteiten van UNO-VUmc en ontwikkelingen binnen UNO-VUmc. Waar mogelijk wordt samengewerkt om de doelen van UNO- VUmc te realiseren. - Medewerkers en bestuurders van deelnemende instellingen zijn op de hoogte van activiteiten van het UNO-VUmc en ontwikkelingen binnen het UNO-VUmc. - Medewerkers en bestuurders van deelnemende instellingen hebben toegang tot informatie van andere instellingen die relevant is voor de doelstellingen van het netwerk. - Medewerkers en bestuurders van deelnemende instellingen hebben toegang tot onderzoeksresultaten van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc. - De andere netwerken op het gebied van ouderengeneeskunde (UKON en UVN-ZH) zijn op de hoogte van ontwikkelingen binnen UNO-VUmc en waar mogelijk wordt samengewerkt om de doelen van de netwerken te realiseren. - Andere zorginstellingen, beleidsmakers, zorgverzekeraars en brancheorganisaties zijn op de hoogte van het bestaan van het netwerk, van wat het doet, wat het doel is en hoe ze met het netwerk in contact kunnen komen. Activiteiten in 2013: Communicatieplan In de stuurgroep zal worden besproken welke activiteiten nodig zijn om enerzijds medewerkers uit de instellingen te enthousiasmeren voor het netwerk en om anderzijds betere positieve publiciteit te genereren. Nieuwsbrief De nieuwsbrief zal dit jaar 3x verschijnen. Externe Organisaties Er wordt contact gelegd met relevante opleidings- & onderzoeksinstellingen en met beroepsverenigingen door middel van het versturen van een jaarverslag en een begeleidend schrijven. In dit begeleidend schrijven wordt aangegeven dat wij bestaan, hoe men ons kan bereiken en op welke manier we verwachten te kunnen samenwerken. In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde verschijnt een vaste rubriek met nieuws uit de netwerken (UNO-VUmc, UKON en UVN-ZH). Overige initiatieven op het gebied van ouderenzorgonderzoek worden met interesse gevolgd. Terugkoppeling resultaten afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde VUmc Er wordt een plan gemaakt voor de manier waarop onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld naar de deelnemende instellingen. Het streven is de resultaten te verstrekken volgens een vast format met praktische tips op basis van het onderzoek. Jaarplan 2013 UNO-VUmc 7

8 3.3 Inhoud Onderzoeksprojecten: Doelen voor 2013: - Op het gebied van de speerpunten CVA, Stemming & Gedrag, Geriatrische revalidatie, Zorgorganisatie en Transmurale Zorg de geplande onderzoeksvoorstellen schrijven en het geplande onderzoek uitvoeren. - Initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek vanuit de deelnemende instellingen worden gestimuleerd en door de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde ondersteund. - Voorgenomen onderzoek zal ter advies worden voorgelegd aan de leden van twee UNO-commissies. - Verzorgenden van niveau 3 en 4 dragen bij aan het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis. Activiteiten in Het CASTILON-onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Suzanne van Almenkerk, wordt gecontinueerd. Dit betreft een cross-sectioneel, observationeel onderzoek naar passende zorg voor mensen met een CVA in het verpleeghuis. Het doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een integraal zorg- en behandelprogramma voor bewoners die na een beroerte blijvend op verpleeghuiszorg zijn aangewezen. In 2012 zijn de drie wetenschappelijke artikelen geschreven, die dienen als bouwstenen voor het ZBP. Twee artikelen zijn inmiddels geaccepteerd (JAMDA en Disabil Rehabil) en het derde artikel is ingediend maar nog niet geaccepteerd. In 2013 zullen er wetenschappelijke artikelen geschreven worden over het speerpunt apathie in relatie met het zorgaanbod, en over de ervaren zorgbehoefte op basis van interviews die zijn gehouden met verpleeghuisbewoners, mantelzorgers en EVV-ers. - Het STA OP!-onderzoek wordt uitgevoerd door Marjoleine Pieper. Het betreft een interventiestudie naar een stapsgewijze benadering van onbegrepen gedrag en pijn bij mensen met gevorderde dementie. In 2012 is de dataverzameling afgerond. In 2013 wordt de data-analyse afgerond en worden wetenschappelijke artikelen geschreven. - Het HIPS-onderzoek, dat gestart is in het najaar van 2009, heeft als doel om de relatie tussen valangst en de functionele resultaten van de revalidatie na een heupfractuur te ontrafelen. Onderzoeker is Jan Visschedijk. In 2012 heeft dataanalyse plaatsgevonden. De eerste resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gepresenteerd op diverse congressen en in een artikelen in onder meer de JAGS en JAMDA. De analyse focust nu vooral op de voorspellers van valangst en de gevolgen die valangst kan hebben. Ook zal naar de validiteit en betrouwbaarheid van het meetinstrument worden gekeken. De verwachting is dat in 2013 de uitkomsten in een aantal artikelen gepresenteerd kunnen worden. - Het onderzoek Grip op Probleemgedrag is gestart in 2010 en wordt uitgevoerd door Sandra Zwijsen. Het betreft een onderzoek waarbinnen een zorgprogramma voor probleemgedrag bij dementie wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Het zorgprogramma is gebaseerd op richtlijnen die door verschillende beroepsgroepen zijn ontwikkeld. Inmiddels is het zorgprogramma geïmplementeerd Jaarplan 2013 UNO-VUmc 8

9 en zijn de onderzoeksgegevens binnen. In 2013 worden de data geanalyseerd en kunnen de eerste resultaten gerapporteerd worden. - Transmurale Zorg: Vanuit het verpleeghuis worden hiervoor multidisciplinaire geriatrische teams ingezet ten behoeve van thuiswonende kwetsbare ouderen, vanuit de gedachte dat deze teams een meerwaarde kunnen hebben t.o.v. zorg vanuit de eerste lijn. In 2012 is een onderzoeksvoorstel geschreven dat als doel heeft de opbrengst van deze interventie te evalueren. In 2013 wordt voor dit onderzoek subsidie gezocht en zal met het onderzoek gestart worden. - Meetinstrument delier voor mensen met dementie: Psychologe Judith Olthof voert een pilot-onderzoek uit met als doel te beoordelen of bestaande delierobservatieinstrumenten geschikt zijn voor de detectie van delier bij ouderen met dementie. - Proeftuinen Geriatrische Revalidatie: De CVA-data uit het SINGER-onderzoek zullen nader geanalyseerd worden door Lizette wattel. Het doel van dit onderzoek is onderzoeken welke factoren de revalidatie positief beïnvloeden, zodat zorginstellingen praktische handvatten krijgen voor het inrichten van geriatrische revalidatie. - Tijdens alle bijeenkomsten zal aandacht zijn voor onderzoeksinitiatieven uit de deelnemende instellingen. - Kleinschalige onderzoeksinitiatieven vanuit de UNO huizen (Heemswijk: orthopedische revalidatie bij dementie en verhuizing NAH-afdeling) zullen verder worden begeleid. - Nieuwe initiatieven zullen verder worden bestudeerd. - Het onderzoeksinitiatief van Tineke Krikke (CVA-APK) zal met interesse worden gevolgd. - In 2013 zal worden beoordeeld of het haalbaar en wenselijk is om een onderzoeksproject op te zetten waar leerlingen van niveau 3 en 4 een deelproject van kunnen uitvoeren ten behoeve van hun opleiding. - Er wordt beoordeeld of de volgende onderzoeken van de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde (die nog in voorbereiding zijn) passend zijn voor het UNO-VUmc: o Onderzoek naar de Wet Zorg & Dwang o Geriatrische Revalidatie Doelmatigheid Het gebruik van de USER als meetinstrument. - Er wordt een visie ontwikkeld op het gebruik van elektronische zorg- en behandeldossiers binnen onderzoek. Jaarplan 2013 UNO-VUmc 9

10 3.4 Inhoud Projecten Patiëntenzorg: Doelen voor 2013: - Binnen het UNO-VUmc worden best practices ontwikkeld onder de naam UNO- Toppers. - Binnen het UNO-VUmc worden Praktijkvoorbeelden uitgewisseld. - Op het gebied van mobiliteit en cognitie is binnen het UNO-VUmc eenduidigheid in het gebruik van meetinstrumenten. Activiteiten in Het uitwisselen van Praktijkvoorbeelden is een doorlopend proces. Deze worden door de instellingen zelf op de website van het UNO geplaatst. - Onderwerpen voor UNO-Toppers worden in de stuurgroep aangeleverd en binnen de stuurgroep wordt beoordeeld of aan de eisen voor een UNO-Topper wordt voldaan en wat het vervolgtraject is. De procedure hiervoor is in 2010 vastgesteld in de stuurgroep. - Door twee studenten fysiotherapie van de Hogeschool Leiden wordt een update gedaan van de literatuur ten behoeve van de UNCO-MOB. Hierna zal een vervolgtraject gepland worden met fysiotherapeuten uit het UNO-VUmc. Jaarplan 2013 UNO-VUmc 10

11 3.5 Inhoud projecten Onderwijs en Scholing Doelen voor Er vindt zowel multidisciplinair als per disciplinegroep kennisoverdracht plaats. - Het netwerk draagt bij aan het basiscurriculum geneeskunde en levert stage- en opleidingsplaatsen voor co-assistenten en huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Activiteiten voor In het najaar wordt Zorgscholing georganiseerd gericht op ziekenverzorgenden en verpleegkundigen. Het thema wordt nog bepaald. - In het najaar wordt een symposium georganiseerd dat is gericht op alle professionals van het UNO-VUmc. - In het tweede kwartaal zal weer een Platform Presentatie Onderzoek worden georganiseerd waarop de UNO-instellingen hun onderzoek en onderzoeksplannen kunnen presenteren. - Voor de vragen vanuit het basiscurriculum worden deelnemende instellingen rechtstreeks benaderd en tijdens de stuurgroepvergaderingen zal er aandacht voor zijn. - Coördinator Lizette Wattel begint met het tweede jaar van de masteropleiding Epidemiologie die twee en een half jaar duurt. - In het eerste kwartaal wordt wetenschappelijke scholing georganiseerd over Evidence Based Medicine en Kritisch Lezen van Literatuur. Jaarplan 2013 UNO-VUmc 11

Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU Medisch Centrum te Amsterdam. UNO-VUmc. Door samenwerking beter. Jaarplan 2007

Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU Medisch Centrum te Amsterdam. UNO-VUmc. Door samenwerking beter. Jaarplan 2007 Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU Medisch Centrum te Amsterdam UNO-VUmc Door samenwerking beter Jaarplan 2007 Vastgesteld dd: 7 maart 2007 Auteurs: Wilco Achterberg, projectleider Lizette Wattel,

Nadere informatie

Beleidsplan. Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc

Beleidsplan. Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc Beleidsplan Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 2011 2015 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, missie en doelstellingen 4 Visie 4 Missie 4 Centrale doelstelling 4 Ambitie

Nadere informatie

UNO-VUmc bestuurdersoverleg

UNO-VUmc bestuurdersoverleg UNO-VUmc bestuurdersoverleg Voortgang en evaluatie Onderzoeksprogramma > Care and Prevention Universitair Netwerk Ouderenzorg Programma Activiteiten eerste jaar: een terugblik/jaarverslag Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc

Beleidsplan. Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc Beleidsplan Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 2016 2020 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave 3 2. Inleiding 4 3. Visie, missie en doelstellingen 6 Visie 6 Missie 6 Centrale doelstelling 6 Ambitie

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkensaetwerken

Samenwerking in academisch netwerkensaetwerken Home no. 1 Feb. 2015 Revalidatie chronische aandoeningen Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkensaetwerken Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap: in beweging! Lizette Wattel,

Nadere informatie

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON

WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON WETENSCHAP: NOODZAKELIJK VOOR TOPZORG?! Symposium ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het UKON 1 november 2013 Toelichting De ouderenzorg is actueler dan ooit. Het kabinet zet in op een verdere

Nadere informatie

Samenwerking in academische netwerkensa

Samenwerking in academische netwerkensa Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academische netwerkensa Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap Drs. Monique A.A. Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH

Nadere informatie

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens

Jaarplan Palliatieve Zorg Laurens Gezamenlijk werken aan kwaliteit palliatieve zorg in heel Laurens INHOUD 1 INLEIDING 2 2 ROL REGIO, LPZ EN I&O 2 3 OVERLEGSTRUCTUUR 2 4 DOELEN 2013 3 4.1 Laurensbrede visie 3 4.2 Eenduidig kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Ambulant Geriatrisch Team. voor Diagnostiek en Consultatie

Ambulant Geriatrisch Team. voor Diagnostiek en Consultatie Ambulant Geriatrisch Team voor Diagnostiek en Consultatie AZG/28/0314 juli 2014 Ambulant Geriatrisch Team voor Diagnostiek en Consultatie In deze folder leest u alles over het Ambulant Geriatrisch Team

Nadere informatie

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland.

Stuurgroep komt elke 2 maanden bijeen. 2 maandelijkse vergaderingen gepland. 1 Jaarplan netwerk dementie Haaglanden 2012 Inleiding Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met dementie en hun naasten. In 2008 is het netwerk dementie regio Haaglanden

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie

V&VN Geriatrie. Jaarplan 2014-2015. Inleiding. Missie V&VN Geriatrie Jaarplan 2014-2015 Inleiding Dit jaarplan beschrijft de activiteiten die de afdeling V&VN Geriatrie voornemens is uit te voeren in 2014 en 2015. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de missie

Nadere informatie

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Prof. Dr. Jan Hamers Academische Werkplaats Ouderenzorg Wat is de werkplaats? Hoe werken we? Wat is de opbrengst? Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nadere informatie

Jaarplan 2014. UKON bureau p/a UMC St Radboud afd. ELG-117 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen tel 024-3668244 www.ukonnetwerk.nl

Jaarplan 2014. UKON bureau p/a UMC St Radboud afd. ELG-117 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen tel 024-3668244 www.ukonnetwerk.nl Jaarplan 2014 UKON bureau p/a UMC St Radboud afd. ELG-117 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen tel 024-3668244 www.ukonnetwerk.nl Samenwerking in zorg en wetenschap INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. SPEERPUNT 2014:

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde: perspectieven op onderzoek

Ouderengeneeskunde: perspectieven op onderzoek Ouderengeneeskunde: perspectieven op onderzoek Gerion Retraite 24-1-2012 Prof dr. Cees Hertogh Elderly care medicine & Geriatric ethics Vraagstelling: Welke zijn de lacunes in de wetenschappelijke onderbouwing

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen

Maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften ouderen Bijlage 1- Inspelen op ontwikkelingen voor een sterkere ouderengeneeskunde ideeën van specialisten ouderengeneeskunde en aios tijdens de workshop Specialist ouderengeneeskunde van de toekomst op 26 mei

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015

In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 2015 In Beweging! Lizette Wattel Universitair Netwerk Ouderenzorg UNO-VUmc 1-2-2015 IN BEWEGING IMPLEMENTATIE VAN EEN BEST PRACTICE BINNEN HET UNO-VUMC. EINDVERSLAG INLEIDING Ouderen in woonzorgcentra

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkenrken

Samenwerking in academisch netwerkenrken Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkenrken Goed gedrag in wetenschappelijk onderzoek Dr. Anke Persoon, coördinator UKON, afdeling ELG,

Nadere informatie

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ

CIZ. Wet langdurige zorg door CIZ CIZ Wet langdurige zorg door CIZ Inhoudsopgave Wet langdurige zorg Extra taken CIZ Eerste lijns verblijf Algemene informatie CIZ is per 1 januari 2015 poortwachter van de Wet langdurige zorg Wat betekent

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010

Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Jaarplan Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 2010 Inleiding In 2009 bestaat de Stichting 10 jaar. Met het thema NETwerken is NetWERKEN is daar in een lustrumbijeenkomst aandacht aan besteed. De reactie

Nadere informatie

Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit?

Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit? Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit? Hilde Verbeek 08-11-2013 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Enkele cijfers Iedere 7 sec komt er iemand met dementie bij Ongeveer

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei

Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Samenhangende palliatieve zorg in de regio Gelderse Vallei Klankbordbijeenkomst september 2015 Kien Smulders Programma 1. Welkom 2. Missie, visie, waarden & organisatie van het netwerk 3. Presentatie bestuur

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant

Activiteitenplan 2010-2013. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Activiteitenplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Werkplan - 2013 Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz

Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden. Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Kwetsbaarheid in beweging 8 september 2011 Proeftuin geriatrische revalidatie Leiden Gertie van Meijel, manager behandeldienst Topaz Inhoud Wat is proeftuin Leiden Opdracht en stand van zaken Eerste conclusies

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2012 en 2013. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016. Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016 Cliëntenraad van de locaties Eldenstaete en Tertzio April 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en werkwijze cliëntenraad 3 3. Korte terugblik 2015 4 4. Speerpunten

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update

Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update www.als-centrum.nl Multidisciplinaire Richtlijn ALS ergotherapie, fysiotherapie en logopedie: een update Anita Beelen Senioronderzoeker Revalidatie AMC Projectleider Richtlijnproject Update bestaande richtlijn

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015

Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Een academische omgeving voor het basisonderwijs NRO-Congres 4 november 2015 Bernard Teunis & Nienke van der Steeg b.teunis@poraad.nl n.vandersteeg@poraad.nl Opzet workshop 1. Voorstellen 2. Answergarden

Nadere informatie

Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ

Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ Projectidee Proeftuin Complementaire Zorg in de GGZ Januari 2016 1 CONTACTINFORMATIE Louis Bolk Instituut: Miek Jong: 0343 523860 m.jong@louisbolk.nl Louis Bolk Instituut Hoofdstraat 24 3972 LA Driebergen

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek

Netwerkbijeenkomst 19 januari Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Netwerkbijeenkomst 19 januari 2017 Revalidatie voor kwetsbare ouderen met cognitieve functieproblematiek Voorwoord Guy Buck voorzitter, Raad van Bestuur De beste zorg voor uw patiënt. Snel geregeld en

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische Revalidatie

Vragenlijst Geriatrische Revalidatie Vragenlijst Geriatrische Revalidatie Ingevulde vragenlijst graag vóór 25 januari 2016 retourneren in de daarvoor bestemde doos op uw afdeling De resultaten worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied

De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied van klinisch onderzoek, registratie, bijwerkingenrapportage

Nadere informatie

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen

Palliatieve zorg voor andere doelgroepen Palliatieve zorg voor andere doelgroepen CVA, Dementie, COPD, Hartfalen, psychiatrische aandoening, verstandelijke beperking 27 november Rob Krol en Annemiek Kwast Aanleiding IKNL activiteiten palliatieve

Nadere informatie

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008

IIA Nederland Commissie Vaktechniek(CPP) Jaarplan Commissie Vaktechniek 2008 1 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Verantwoordelijkheden en doelstellingen 4. Werkwijze 5. Activiteiten 2008 6. Begroting 2008 2 3 1. Inleiding Dit jaarplan geeft de samenstelling, de

Nadere informatie

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum

Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum Visie en werkwijze participatie van ouderen in het Ben Sajetcentrum - het 10 punten participatie plan - Het Ben Sajetcentrum is een academische leerwerkplaats waar we de praktijk van / in de zorg willen

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw

Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Substitutie? Geriatrische revalidatie van AWBZ naar Zvw Almere, 6 maart 2013 Spreker Plaats datum M. van Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid Adviseur Zorg Advies (ZVW) College Voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Informatiebrochure ParkinsonNet

Informatiebrochure ParkinsonNet Informatiebrochure ParkinsonNet voor Zorgverleners Het ParkinsonNet concept wordt ondersteund door: 2 De ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is een veel voorkomende en complexe aandoening. Parkinson

Nadere informatie

Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk -

Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk - Bewegen in en rond woonzorginstellingen - een goed voorbeeld uit de praktijk - Ouderen in woonzorginstellingen bewegen te weinig, driekwart van de bewoners is inactief blijkt uit onderzoek. Maar er zijn

Nadere informatie

Managers en onderzoek: Gaat het over de outcome of over de income. Rogier van Deijck Specialist ouderengeneeskunde

Managers en onderzoek: Gaat het over de outcome of over de income. Rogier van Deijck Specialist ouderengeneeskunde Managers en onderzoek: Gaat het over de outcome of over de income Rogier van Deijck Specialist ouderengeneeskunde Vooroordelen over managers Vooroordelen over artsen Managers en onderzoek Hypothese: Managers

Nadere informatie

MAPPING STUDIE. Anne van den Brink. Specialist Ouderengeneeskunde, Junior Onderzoeker

MAPPING STUDIE. Anne van den Brink. Specialist Ouderengeneeskunde, Junior Onderzoeker MAPPING STUDIE Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde, Junior Onderzoeker UKON symposium 7 april 2016 A study on the characteristics, care needs and quality of life of patients with both Mental

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional

Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem. Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Vrijwillige inzet in de Gemeente Haarlem Aanpak verbeteren vrijwilligersbeleid & samenwerking cliënt-vrijwilliger-zorgprofessional Tijdvak 2015-2016 Organisatie: samen Voor Betere Zorg (VBZ) Auteurs: Marion

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Betere zorg door minder psychofarmaca?

Betere zorg door minder psychofarmaca? Betere zorg door minder psychofarmaca? Sytse Zuidema, specialist ouderengeneeskunde Hoofd sectie ouderengeneeskunde Afdeling huisartsgeneeskunde UMCG 19-11-2013 UKON 10 jaar! 1 Opbouw Psychofarmaca Gebruik,

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl 25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, afdeling

Nadere informatie

Van praktijk naar wetenschap naar praktijk

Van praktijk naar wetenschap naar praktijk 15-11-2013 Van praktijk naar wetenschap naar praktijk de UKON methode Debby Gerritsen Senior onderzoeker UKON UKON: samenwerken in zorg en wetenschap Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek Organiseren

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

Afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde Afdeling huisartsgeneeskunde & Afdeling huisartsgeneeskunde & Afdeling huisartsgeneeskunde & Missie De afdeling huisartsgeneeskunde & van VUmc levert inspirerend en vernieuwend onderwijs en onderzoek dat

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Handreiking opzetten geriatrisch netwerk

Handreiking opzetten geriatrisch netwerk Handreiking opzetten geriatrisch netwerk Gebaseerd op ervaringen in gemeenten Tiel en Geldermalsen Juni 2013 Bianca Looise, Stichting OOGG John Hendriks, directeur IBP Consultancy, namens gemeenten Tiel

Nadere informatie

Stappen naar het verbeteren van de zorg voor de ouder wordende cliënt

Stappen naar het verbeteren van de zorg voor de ouder wordende cliënt NieuwsBRIEF GOUD Gezond OUD Januari 2013 Nieuwsbrief voor het onderzoek Gezond OUD met een verstandelijke beperking. Uitgebracht door Abrona, Amarant, Ipse de Bruggen en Erasmus MC Opmaak en foto s Michael

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie