Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement"

Transcriptie

1 Informatie FYDEE 1 e jaars HBO-opleiding bedrijfskunde / praktijkmanagement

2 INHOUDSOPGAVE 1) Achtergrond pagina 3 2) Resultaat pagina 3 3) Opbouw opleiding pagina 3 4) Inhoud pagina 4 5) Werkwijze pagina 5 6) De docenten pagina 5 7) Data, locatie en de kosten pagina 6 8) Bijlage 1 informatie Wet vermindering afdracht (Wva) pagina 7 2

3 INFORMATIE FYDEE 1e JAARS HBO-OPLEIDING BEDRIJFSKUNDE / PRAKTIJKMANAGEMENT 1) Achtergrond De fysiotherapiemarkt is volop in beweging mede door de marktwerking in de zorg, de steeds hoger wordende eisen van zorgverzekeraars en de financiële crisis. De dagen van alleen behandelen zijn voorbij. Het wordt steeds belangrijker om naast goede zorg ook goed praktijkmanagement en ondernemerschap te leveren om de concurrentie voor te blijven. Echter zijn wij als fysiotherapeuten nooit opgeleid om een praktijk te managen, in producten te denken, producten te vermarkten en ook niet iedereen is een geboren ondernemer. Maar niet gevreesd! Praktijkmanagement, product-denken, producten vermarkten en ondernemerschap kun je leren! Vandaar dat Fydee Nederland in samenwerking met Frans Claessen een 10-daagse opleiding aanbiedt om u de vaardigheden aan te leren die bovenstaande mogelijk maakt. 2) Resultaat Na afloop van de opleiding: - kunt u uw praktijkorganisatie strak managen vanuit een bedrijfskundig perspectief; - stuurt u pro-actief uw praktijk aan op cijfers en feiten; - heeft u grip op uw personeel; - kunt u in producten denken; - heeft u de kennis en kunde in huis om een product te vermarkten; - kunt u commerciële gesprekken voeren met samenwerkingspartners, verwijzers en concurrenten; - bent u in staat om het beste uit uzelf en uw collegae te halen. - kortom; u haalt meer rendement uit uw praktijk. 3) Opbouw opleiding Voordat er gestart wordt met de opleiding heeft er 1 belangrijke activiteit plaatsgevonden, t.w.: Samen met uw Fydee contactpersoon heeft u uw persoonlijke doelen en de doelen van uw praktijk geformuleerd die u door het volgen van deze opleiding wilt behalen. Een doel voor uw praktijk is in ieder geval het formuleren van een PMC (Product Markt Combinatie) die u gaandeweg de opleiding ontwikkelt en implementeert. 3

4 U kunt uzelf en/of uw personeel inschrijven voor deze scholing. Het minimale instroomniveau is MBO4. Indien u een medewerker in wilt schrijven die niet aan deze eis voldoet, kan de medewerker een instromingstoets via internet doen. De kosten hiervoor bedragen circa 140,-. Na het voltooien van de opleiding volgt er een evaluatie op de geformuleerde doelen. 4) Inhoud Dag 1: Persoonlijke leerweg U maakt een nulmeting van uw managementstijlen en middels een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), als rode draad door de opleiding, werkt u aan uw managementvaardigheden. Dag 2: HRM U oefent het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. U krijgt informatie over de verschillende arbeidsovereenkomsten en past deze aan op uw praktijksetting. Dag 3: HRM (communicatievaardigheden intern) U oefent uw communicatievaardigheden middels het voeren van sollicitatiegesprekken, slecht nieuws gesprekken en het voeren van een efficiënte teamvergadering. U leert hoe u om kunt gaan met scholingsplannen, studieovereenkomsten en het inwerken van nieuwe medewerkers. Dag 4: Financieel management U leest, begrijpt en beoordeelt uw eigen jaarrekening op omzet, kosten en winst en maakt verbeterplannen voor het komend jaar. U krijgt juridische kennis aangeboden over de verschillende contracten zoals huurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, toestemmingsverklaringen, etc. Dag 5: Beleid & Organisatie en Managementinformatie U leert uw praktijk vanuit een bedrijfskundig perspectief aan te sturen. Door middel van het vergaren van managementinformatie kunt u uw praktijk sturen op cijfers en feiten. U neemt uw praktijkorganisatie onder loep en onderzoekt of de taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen uw praktijk goed zijn ingedeeld. Daarnaast leert u te werken vanuit een beleidsplan met daaraan gekoppelde doelstellingen en activiteiten die u middels de PDCA-cyclus beheert en aanscherpt. Dag 6, 7, 8: Communicatieve- en Commerciële Vaardigheden U oefent middels rollenspellen uw communicatieve vaardigheden zoals u in gesprek zou gaan met een potentiële samenwerkingspartner, een verwijzer, een concurrent, etc. U past uw verkooptechnieken toe op elkaar en tracht de ander te overtuigen van uw kennis en kunde. U leert hierin gesprekstechnieken toe te passen, weerstand bij mensen en uzelf te herkennen en deze om te zetten in kansen en mogelijkheden. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan verander strategieën en de weerstand die hierbij komt kijken. 4

5 Dag 9: Kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ) U leert hoe u uw eigen kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk kunt invoeren, optimaliseren en van papier tot leven kan laten komen. U leert documenteren en het werken middels de PDCA-cyclus. Dag 10: Implementatie PMC In deze minor gaat u aan de slag met uw gekozen PMC. U gaat deze daadwerkelijk in uw praktijk implementeren en tot een succes brengen door middels van al uw aangeleerde vaardigheden in de voorgaande contactdagen. 5) Werkwijze De contactdagen starten met een theoretische introductie van het onderwerp van die dag. Hier zal kort bij stilgestaan worden en de nadruk zal liggen op het oefenen en aanleren van de praktische vaardigheden. Denk hierbij aan: het voeren van sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, commerciële gesprekken met samenwerkingspartners, concurrenten en verwijzers, slecht nieuws gesprekken, etc. Er wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal 12 personen zodat er voldoende gelegenheid is om te oefenen en het stellen van vragen aan elkaar en aan de docenten. Er wordt verwacht dat men zich goed voorbereid op de contactdagen middels het programmaboek. Ook zullen er na elke contactdag opdrachten worden meegegeven om te oefenen en uit te werken. Deze opdrachten zullen worden geplaatst op een digitaal leerplein. Iedere cursist ontvangt hiervoor inloggegevens. Aan het einde van de opleiding vindt er een officieel eindgesprek plaats met de onafhankelijke studieloopbaanbegeleider. Alvorens het gesprek plaatsvindt, zal worden nagegaan of alle opdrachten uitgevoerd en ingeleverd zijn. Tijdens dit gesprek wordt o.a. gekeken wat u geleerd heeft en of u het daadwerkelijk in de praktijk brengt. Bij een positief advies van de studieloopbaanbegeleider ontvangt u het certificaat 1 e jaars HBO Bedrijfskunde. 6) De docenten - Frans Claessen - nl.linkedin.com/pub/frans-claessen/12/b51/36 - Gerard den Teuling - nl.linkedin.com/in/gerarddenteuling - Anton Spijkers - nl.linkedin.com/pub/anton-spijkers/9/3a1/9b1 - Ruud Sijbers - nl.linkedin.com/pub/ruud-sijbers/b/675/675 5

6 7) Data, locatie en de kosten De contactdagen zijn van 14:00-21:30 uur. Naast de contactdagen wordt er verwacht dat men zich goed voorbereid en na afloop van elke contactdag krijgt men opdrachten mee naar huis. Data en locatie: Voor de actuele data en locatie van de eerstvolgende HBO Opleiding Bedrijfskunde verwijzen wij u naar het interne gedeelte van onze website. Kosten: 3.250,- exclusief BTW voor het gehele studiejaar incl. paper/lessen De factuur dient u voorafgaand aan de opleiding te betalen. Restitutie conform de algemene voorwaarden. De opleiding is een officieel geaccrediteerde HBO opleiding Bedrijfskunde. De Wet vermindering afdracht (Wva) is van toepassing. Dit betekent dat de kosten van de opleiding voor de praktijkhouder zeer laag zijn. Maandelijks mag 1/12 van 2.753,- in mindering worden gebracht op de te betalen loonbelasting. De voorwaarden hiervoor zijn: - Medewerker is fulltime in dienst (parttime naar rato) - Medewerker is ouder dan 25 jaar - Praktijkhouder is in bezit van ondertekend opleidingsplan en PLO (leerovereenkomst medewerker) - Toepassing WVA is voor risico Praktijkhouder - Uw praktijk dient over een juiste SBI code te beschikken (deze kunt u opvragen bij de KvK) Meer informatie over de Wet vermindering afdracht 2012 (Wva) kunt u vinden in de bijlage of op de site belastingdienst.nl. Toepassing en gebruik van de Wva blijft voor risico van de praktijkhouder. Fydee, MBS P&O of Opleidingspartners kunnen hier nooit voor aansprakelijk worden gesteld. 6

7 Bijlage 1 Informatie Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) Scholing wordt extra gestimuleerd door de overheid. Zo komen werkgevers in aanmerking voor belastingvermindering als een tegemoetkoming in de studiekosten. Dit is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). Deze belastingmaatregel maakt het zeer aantrekkelijk om een erkende opleiding te volgen Wat houdt deze Wet Vermindering Afdracht loonbelasting in? Bij het opleiden van uw medewerkers kunt u als werkgever gebruik maken van de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen (WVA). De WVA biedt de mogelijkheid om de afdracht van loonbelasting voor medewerkers die een erkende opleiding volgen tijdelijk te verminderen. U hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. De belangrijkste doelstellingen van deze wet zijn het bevorderen van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs. Dit beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW). Omdat Fydee samenwerkt met een erkende onderwijsinstelling en voor u een HBO erkend opleidingstraject verzorgt, kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid. Erkende opleidingstrajecten van erkende onderwijsinstellingen Wanneer u één of meerdere medewerkers inschrijft voor de maatwerk opleiding bedrijfskunde HBO, gelden de onderstaande criteria: Medewerkers die jonger zijn dan 25 jaar en die deze opleiding volgen, mogen maximaal het vastgestelde toetsloon ( 2.014,17 per maand) verdienen. Meer informatie hierover en tabellen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/per soneel_en_loon/loonheffingen_berekenen/afdrachtverminderingen/algemeen/loon_en_toe tsloon/toetsloon_voor_de_afdrachtvermindering_onderwijs) Medewerkers dienen bij u een echte dienstbetrekking te hebben. Dit wil zeggen dat: - werknemer zich heeft verplicht om voor werkgever arbeid te verrichten; - werkgever is verplicht om de werknemer de werkgever voor het werk loon te betalen; - tussen de werknemer en de werkgever bestaat een gezagsverhouding. Medewerkers die een dergelijke opleiding volgen, moeten een leer- of onderwijsovereenkomst afsluiten. Deze leerovereenkomsten worden opgesteld door Fydee; Voor medewerkers in een duale HBO opleiding gelden nog enkele aanvullende voorwaarden zoals o.a. het reeds in bezit hebben van een Bedrijfskunde opleiding. 7

8 In de leer- of onderwijsovereenkomst worden o.a. de volgende zaken opgenomen: de te realiseren leerdoelen in de praktijk en het daarmee samenhangende theoriedeel dat tijdens het traject wordt aangeboden; het aantal studiepunten dat de werknemer krijgt in het kader van de opleiding HBO Bedrijfskunde de periode(n) waarop de overeenkomst betrekking heeft de aard en omvang van de begeleiding door de hogeschool en de werkgever de wijze van beoordeling van de praktijk de functie-inhoud, de vergoeding en de andere arbeidsvoorwaarden bepalingen over ontbinding van de overeenkomst om onderwijskundige redenen Hoogte afdrachtvermindering De maximumvergoeding voor een fulltime werknemer die aan de voorwaarden voldoet, bedraagt EUR 2.753,- per jaar (2012). Op de site van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over. Het bedrag van de afdrachtvermindering onderwijs vindt u in de tabellen Afdrachtvermindering onderwijs. Duur afdrachtvermindering De afdrachtvermindering geldt zolang aan de voorwaarden wordt voldaan met een maximum van 24 maanden voor HBO. U kunt de afdrachtvermindering niet meer toepassen als een werknemer het examen heeft gehaald of tussentijds met zijn opleiding is gestopt. Hoe kunt u de Wet Afdracht Vermindering toepassen? 1) Sluit een leer- of onderwijsovereenkomst af met de medewerker die u inschrijft voor de opleiding. Het format van deze leer- of onderwijsovereenkomst zult u ontvangen van Fydee; 2) Nadat de leer- of onderwijsovereenkomst volledig ondertekend is, stuurt u het origineel op aan uw loonadministratie. Een kopie van de leer-of onderwijsovereenkomst bewaart u in het personeelsdossier van uw medewerker; 3) Zie erop toe dat de loonadministratie bij de betreffende medewerker bij WVA ja/nee ja aankruist; 4) Voor elke werknemer voor wie u een afdrachtvermindering toepast, houdt u een eenvoudige administratie bij waaruit het bedrag van de toegepaste afdrachtvermindering per aangifte loonheffing blijkt. Deze gegevens bewaart u bij uw loonadministratie. 8

9 5) De loonadministratie verwerkt de loonbelastingkorting in de aangifte. Het totale bedrag van de afdrachtverminderingen per aangiftetijdvak dient te worden afgetrokken van het totale bedrag aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing. Let op: het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing mag door de afdrachtvermindering niet negatief worden. Het kan voorkomen dat het totaal van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing in een bepaald aangiftetijdvak lager is dan het totale bedrag van de afdrachtverminderingen waarop u over dat tijdvak recht heeft. Omdat de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing per saldo nooit negatief kan zijn, kunt u in zo n geval een deel van de afdrachtvermindering niet benutten. Het onbenutte bedrag mag u helaas niet in een volgend tijdvak verrekenen. Er geldt dus geen doorschuifregeling. Voor het toepassen van een afdrachtvermindering hebt u geen toestemming van de Belastingdienst nodig. Wij raden u wel aan om bij vragen over het al dan niet in aanmerking komen voor de WVA, contact op te nemen met de Belastingdienst. Fydee Nederland handelt met zeer veel zorg, doch kan geen aansprakelijkheid accepteren voor niet-toekennen of het intrekken van de WVA. 9

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina

I NHOUD. Inleiding 3. Scholingsaftrek: Voor wie? 4. Voor meer informatie 13. Bijlage 14. inhoud. deel 1. deel 2. deel 3. pagina I NHOUD pagina Inleiding 3 inhoud deel 1 Scholingsaftrek: Voor wie? 4 1 deel 2 Voor meer informatie 13 deel 3 Bijlage 14 2 Inleiding Geachte ondernemer, inleiding Jaarlijks heeft de Nederlandse overheid

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie