Robocup Junior slotevent 16 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robocup Junior slotevent 16 mei"

Transcriptie

1 RobocupJunior slotevent16mei Standvanzaken:deteamsen hundiscipline Op16mei2009vindtde allereerstebelgischeeditievan RobocupJuniorplaats.Deze wedstrijdvoorjongeren organiserenwijintechnopolis,het Doe centrumvoorwetenschapen TechniekinMechelen. Voordedeelnemendeteams begintdespanningtestijgen.inde klasofthuisleggenzedelaatste handaanhunrobot. Choreografieënvandansende robotswordenverfijnd.derobots diegeprogrammeerdzijnals rescuerobotwordengemetenop snelheidenprecisie. Intotaalnemen28teams deelaandewedstrijd.inde disciplinedansennemen14 teamshettegenelkaarop.de disciplinereddentelt14 teams. Programmafinale16meiin Technopolis DeteamsvanRobocupJunior hebbendelaatstemaandenhard gewerktaanhunrobots,metals einddoeldefinaleop16mei2009 intechnopolis.hetprogramma zieteralsvolgtuit: 1

2 9u30 10u00:aankomstteamsenhunsupporters Dedeelnemendeteamsenhuncoacheskrijgengratistoegangtothetevenement. HuntalrijkesupporterskrijgeneenfiksekortingopdeingangprijsvanTechnopolis (kinderen5,5 envolwassenen8,5 ) 10u00 12u00:voorbereidingwedstrijd AlleteamskrijgeneenplaatsjetoegewezeninTechnopolis.Zijkrijgentweeuurtijd omhunrobotsklaartemakenendefinaleplaatsteverkennen.deteamsmogen dezetijdgebruikenomdesensorentekalibreren,hunrobotuittetestenophet podiumofteoefenenophetoriginelereddingsveld. Ondertussenwordenerinterviewsafgenomendooreenvakkundigejury.Erzullen vragengesteldwordenoverdebouw,werkingenprogrammatievanderobot.er wordtgepeildnaarwaaromeenteambepaaldekeuzesmaakteninhunontwerpen ofdekinderenzelfhunrobotgemaakthebben.tijdensdeinterviewskunnende teamsgeenhulpinroepenvanhuncoaches.hetistijdomtebewijzenwatzeals teamwaardzijn. 12u00 13u00:wedstrijddansen IndeKegelvanTechnopolisnemenalle dansende teamshettegenelkaarop. Gedurendeeentweetalminutenlatende teamssamenmethunrobothetbestevan zichzelfzien.dejuryzalbeoordelenop originaliteit,dedansuitvoeringvanderobot enzezalnatuurlijkooknagaanhoerobustde robotinelkaargezetwerd.uitde8teams wordendedrieeerstegerangschiktenéén winnaargekozen.hetwinnendeteammagdantijdensdeprijsuitreikingzijn/haar kunstjesnogeenslatenzien. 12u00 14u00:wedstrijdredden Parallelmetdewedstrijddansen,looptde wedstrijd redden indekubus.erwordtgespeeld optafelswaarophettrobocupjuniorspeelveldligt (foto).hetisdebedoelingdatderobot,zonder hulpvanmensen,eenzwartelijnvolgttotaanhet gelemoeras.hierinbevindtzichhetslachtoffer,in devormvaneenblikje.alsderobothetblikjeuit hetmoeraskanduwen,isdemissiegeslaagd.dit allesineenzokortmogelijketijd.peronderdeel wordenerpuntentoegekend.de4teamsmetde hoogstescore,nemenhettegenelkaaropinde halvefinale.definalewordtgespeelddoorde winnaarsvandehalvefinale. 2

3 14u00 14u30:deliberatiejury Devakjurytrektzichterugomdemoeilijketaakopzichtenementebeslissenwiede winnaarvanhetdansendeteamis.rekeninghoudendmetheelwatfactorenkiezen zeerhetbesteteamuit. Ondertussenishetvoordedeelnemerseenwelverdiendepauze.Omdespanning watwegtenemen,kunnenzededemo sbekijkenvaneenaantalbekenderobots zoalsaiboenfurby,kennismakenmetirobotdestozuigrobotspelenmet ProboGotchiofnatuurlijkTechnopolisbezoeken. 14u30 15u00:prijsuitreiking Naeenheledagplezierenspanningzijndewinnendeteamseindelijkgekend.De prijsuitreikingishetofficiëlemomentomdewinnaarsindebloemetjestezetten.er zijnnatuurlijkdewinnaarsvandedisciplinesdansenenredden.maarookde grootstepechvogel,hetsterksteteamendepublieksfavorietkrijgeneenprijs. OndermeerPatriciaCeysens,MinistervanWetenschapenInnovatiezalprijzen uitreiken. 10u00 15u00:doorlopenddemo s RobocupJuniorismeerdanalleenmaareenwedstrijd.Wewilleneenoverzicht gevenvanrobotsdienureedsinhetdagelijkselevenwordengebruikt. ZozijnerindeKubusdoorlopendinteractievedemonstratiesmetrobotsuitde industrieenhetonderwijs.ookdecommerciëlererobots,tekoopindewinkel kunnenuitgetestworden.spectaculairzijneendemonstratievanenkeleprototypes vanhumanoïderobots. JemagrobotsverwachtenzoalsdeProboGotchi,SpiderenAdamvandeVrije UniversiteitBrussel,eeniRobotstofzuigrobot,Sony saiboenrolly,lego MindstormsenhetKUKArobotmodel. 11u00 12u00 beeldverhalen vancoaches Voorleerkrachtenishetbelangrijkomexpertiseuittewisselen.IndeOntdekhoek wordteenworkshopgeorganiseerdwaarleerkrachtenencoachesinformatie kunnenuitwisselen.hetgeheelwordtopgevatalseen vijfminutendiavoorstelling. Enkelecoachesenleerkrachten,wiensteammeedoetaandewedstrijd,delenhun ervaringaandehandvan15beelden.elkecoachkrijgt5minutenoméénaspectuit tewerken.voorbeeldenvanzo nervaringenzijn: WatheeftjealsRCJcoachhetmeestverrast? HoehebjeviaRCJmetjecollega sleerkrachtensamengewerkt? HoehebjeRCJindeklasaangepakt? HoeRCJteamwork,afsprakenmakenenanderesocialevaardigheden bevordert HoemeisjesviaRCJintechniekgeïnteresseerdworden? HoekinderenviaRCJhunontdekkentalenten? HoeRCJenondernemendlereninelkaarpassen? Tijdenseeninformelermomentkanerdanverderuitgewisseldengediscussieerd worden. 3

4 Kunstzinnigerobots! BenieuwdomderobotsKorn,SnarsenObteontmoetendielivemuziekvoorje spelen?ofombeeldentebekijkenvaneenrobotstrandbeest?komdansnelnaarde Kubus!Daarstaanenkelekunstzinnigerobotsopjetewachten. Korn,SnarsenObzijndedriekleinsterobotsuithetrobotorkest LogosM&M.De 42robotmuzikantenzorgenervoordatdithetgrootsteorkestisterwereld. Verschillendesensorenzorgenervoordatderobotskunnenreagerenophun omgeving.watzespelenhangtafvanwaterrondomhengebeurt.degebruikte druksensoren,radarseninfrarooddetektorswordenallemaalgemaaktbijlogos. Hetbedenkenvannieuwemuziekrobotsiseenonderzoeksprojectvande HogeschoolGentbinnendeAssociatieUniversiteitGentgeleiddoordr.Godfried WillemRaes.Meerweten?Ganaardewebsitehttp://logosfoundation.orgomer alleinformatieoverhetorkestterugtevinden. Korndekornetspeler Obspeelthobo Snarbespeeltdesnaartrom Strandbeestenaanhetstrand. Destrandbeestenwordensinds1990gecreëerddoorkunstenaarTheoJanssen.Als basismateriaalvoordegrotegeleskelettengebruikthijplasticgelebuizen.de strandbeestenzijnzodanigontworpendatzeenkelgaanlopenwanneerhetwaait. Opdiemanierhoevenzijhelemaalnietteetenomtekunnenbewegen! Bijhetontwikkelenvannieuwestrandbeestengaatdekunstenaarrekeninghouden metallerhandeweersfactorenzoalsonweerenregen.opdiemanierhoopthijlater dediereninkuddesophetstrandteplaatsenzodatzijhuneigenlevenkunnen leven. Meerinformatieisterugtevindenop:www.strandbeest.com 15u00 16u00:receptie Omhetgeheelaftesluiten,wordenallestandhouders,medewerkersenteams uitgenodigdopeenreceptieindekubus. 4

5 10u00 15u00:doorlopenddemo sindetail TijdensderobotwedstrijdRoboCupJuniorinTechnopoliszalje nietalleendewedstrijdrobotszien,ookheelwatandererobots zullendiedagaanwezigzijnensommigekanjezelfswinnen (zowelalsdeelnemeralstoeschouwer). Ditzijnderobotsdiejekanontmoetenen/ofwinnen. Probo IntelligenteknuffelrobotPROBO(VrijeUniversiteitBrussel) OpdeRoboCupJuniorfinalezalde knuffelrobotprobovoorheteerstgetoond wordenaaneenbreedpubliek.niette missendus!proboiseenknuffelrobot voorziekekinderenineenhospitaal.om opeennatuurlijkewijzetecommuniceren kanderobotverschillende gelaatsuitdrukkingentonen.20motoren inhethoofdzorgenervoordatde knuffelrobotblij,verrast,kwaad, opgewonden,verdrietig,...kankijken.viazijntouchscreenindebuiktoontderobot bijkomendeinfo.heelwatsensorenzoalseendigitalecamera,microfonenen aanraaksensorenonderdehuidzorgenervoordatderobotdeomgevingkan waarnemen.momenteelwordtderobotnogdooreenoperatorbediend,bedoeling ishemindetoekomstuitterustenmetkunstmatigeintelligentiezodanigdathij autonoomopeensocialemanierininteractiekantredenmetkinderen.graageen knuffelindevormvanprobo?maakkanstijdensderobocupjuniorfinaleopeen exclusieveprobo knuffel! ProboGotchi(VrijeUniversiteitBrussel) ProbogotchiiseenspelmetdeknuffelrobotProboindehoofdrol.Hetdoelvandit spelisomprobozoblijmogelijktemakendoorhemzogoedmogelijkteverzorgen. Ditkanjedoendoorhemetentegeven,tewassenenteknuffelen.WanneerProbo ziekwordtverschijnendemicrobediejezalmoetenbestrijdenomproboterug gezondtemaken.enletookopvoordevlooiendiekunnenopduikenwanneerjete weinigaandachtbesteedaanzijnhygiëne,wantdanzaljeookmoetenkrabben. Proboverschijntopeenschermenzalreagerenopdeverschillendeactiesdiejijmet hemuitvoert.dezeactieskanjedoenaandehandvaneenxboxcontrollerofdoor depopproboaanteraken. Meerinformatieoverhetprojectkanmenterugvindenophttp://anty.vub.ac.be 5

6 maxonmotor Maxonmotormaaktprecisieelektrischemotoren vooronderandererobots.bekenderobotszoals HRP 2,deMarsExplorationRoversenzelfsde knuffelrobotprobobewegenallemaalvloten preciesdankzijdezezwitsersemotoren.tijdensde RoboCupJuniorfinalezalmaxonmotortonenhoe hunmotorenwerken. Meerinfo:http://www.maxonmotor.be KUKA Dekansisheelgrootdatjouauto,gsm,koelkastofeen anderapparaatmeegebouwdisdooreenindustriele robotarmvankuka.derobotarmenvankukalopen nietrondenzijnnietslim.maarzezijnwelberesterk enongelooflijksnel.idealewerkkrachtendus.hun robotswordendanookingezetomsaaieofgevaarlijke opdrachtenuittevoerenendat24uurperdag,dagin, daguit.zondertestoppen.tijdensdefinalekomje meertewetenhoedezerobotsindefabriekenwerken. Schaalmodellenvandezekrachtpatserszijnerte winnen! TijdensdeRoboCupjuniorfinalekanudezerobotop dekukastandaanhetwerkzien. Meerinfo:http://www.kuka.be/ sonyrolly Sony'sAIBOenRolly DebekendsterobotvanSonyiswaarschijnlijkde robothondaibo.hijgroeitopvaneenpuppytoteen volwassenhondenontwikkeldhierbijeeneigenkarakter. Wrijfjeoverzijnkopje,danwordtAIBOgelukkigen beginthijtekwispelenmetzijnstaartje.zoalseenecht hondjeknabbeltaiboopzijnbotjeenspeelthijgraag eenspelletjemetzijnbaasje.zelfspelenmetaibokanin Technopolis. OoiteenseenMP3 spelergeziendiezelfkandansen?welsonyheeftereenheel leukeontworpendieluistertnaardenaamrolly.hijheeftzijnnaamnietgestolen wanthetrobotroltalswingendoverdevloeropdemaatvandemuziek,terwijl allerleilampjesinverschillendekleurenknipperen.aandezijkantzijnertwee schelpjesdieopenendichtgaanenwaarachterdeluidsprekerszitten.teamsdie volgendjaarwillenmeedoenmeteenrollyerbijmoetenextrahunbestdoen,want erzittenverschillenderolly'sindeprijzenpot! Meerinfo:http://www.sony.be/lang/nl/hub/dansende mp3 speler rolly 6

7 irobotstofzuigrobot Ookeenhekelomsteedsjehuistemoetenstofzuigen?Waaromlaatjedezerotjob nietuitvoerendooreenrobot?vandestofzuigrobotirobotroombazijner wereldwijdmiljoenenvanoverdetoonbankgegaan.tijdensderobocupjunior finalekanjeteweirobottenkomenhoederobots precieswerken.zozijnzelaaggebouwdzodanigdat zeprobleemloosopmoeilijkbereikbareplaatsen kunnenkomenzoalsonderbeddenofkasten.de robotvoeltzelfwanneerzijnbatterijenplatworden enzoektdanzelfstandigzijnlaadstationop.irobot heeftookrobotsinhetgammazittenomtedweilen ofdedakgoottereinigen.indeprijzenpotzit trouwenseenstofzuigrobot! Meerinfo:www.irobot.com ASIMO Melvinwerdinseptemberopdekoffiegevraagddoorde meestgeavanceerderobotterwereld:asimovanhonda. Dewinnaarsvanzoweldedansalsreddingswedstrijd wordenexclusiefuitgenodigdnaardeasimostudioin Brussel,waarASIMOzaltonenwathijallemaalkanen achterafisertijdomasimoenzijnteamheelwatvragen testelleneneenkijkjebackstagetenemen.asimoheeft trouwensookheelwatspecialeasimogadgetsinde prijzenpotgestopt. Meerinfo:http://world.honda.com/ASIMO/ RoboCupTeam(DSPValley,ErasmusHogeschoolenDeNayer Instituut) DestudentenvandeErasmusHogeschoolenDeNayerInstituutbereideneen voetbalploegvooromdeeltenemenaanderobocupfinaleindesmallsizeleague. Dithoudtindattweeteamselk5voetbalrobotshettegenelkaaropnemenopeen veldvan4mop6m.bovenhetveldhangtereencameradiegebruiktwordtomde robotstelocaliseren.aandehandvandezepositieswordtopeenhostpc(pcnaast hetveld)deactiesvanderobotsbepaald,afhankelijkvandezelfontworpen spelstrategie.viaeendraadlozecommunicatiekrijgenderobotsdecommando'sdie zemoetenuitvoeren:verplaatsen,schotten,passen,...hetdoelisomopdefinale dagvanrcjtweeteamssamentestellen,éénvandnienéénvanehbmaarwelin eengoedesamenwerking.sommigedelenzijngemeenschappelijkenvoorandere wordtgebruikgemaaktvanverschillendetechnologieën.opdiemanierkanereen studiegemaaktwordentussenbeidetechnologischeverwezelijkingen. Inhetvoorjaarvan2010zouereenwerkingteammoetenstaandatkaningezonden wordennaardeselectierondevoorrobocupfinale. Meerinfo:www.robocup.be 7

8 formula FormulaFlowcodeRobot DeFormulaFlowcodeRobotisontwikkelddoorBartHuyskens leraarelektronicaop SJISchoten,insamenwerkingmeteenEngelsefirma,omleerlingenopeen aangenameremaniertelerenomgaanmetmoderneelektronicaenict.dezerobot kanlijnenvolgen,doolhovenoplossen,murenvolgen,geluidmaken,opgeluid reagerenennogveelmeer. Doordegrafische programmeertaalisdeze robotzelfsteprogrammeren doorleerlingenvanaf10jaar enjonger.momenteelwordt dezerobotwereldwijdop scholeningezet,metgroot succes.vanirantotbelgië, EgyptetotdeUSA.Toch knapdatditinonseigen landjeontwikkeldwerd. Meerinfo: formula flowcoderobot lynkx Moonwalker(KATHO) DeMoonwalkeriseenrobotop3wielen.Hierdoorkunnenzeerkorte draaibewegingengemaaktworden.meteengrijparmeneenelektromagneet kunnenmetalenopgeraaptworden.desturingvandezerobotgebeurtdoormiddel vaneenmicrocontrollerenlaptopenpdaofgsm.bluetoothenethernetverzorgen dedraadlozecommunicatie.een webcameravolgtdegrijparm.heelwat techniekenwordenhiergeïntegreerd: mechanica,elektromechanica, elektrotechniek,elektronica,ict, software StudentenvanKATHOdepartement VHTIhebbendezerobotalsproject ontworpen. Benjehandigengefacineerddoordeze verschillendetechnieken,komdan kijkenenprobeereenstukjemetaalte verplaatsen... 8

9 LEGOMindstormsNXT OndertussenhebbendeLEGOrobotsvoorde deelnemersgeengeheimenmeer.delego MindstormsNXTkitiseenzeergeschiktebouwdoos omdeeerstestappeninderoboticatezetten,maar zelfsheelwatervarenhobbyistenbelevennogveel plezieraanhunlegorobotsenbouwener fantastischeprojectenmee.legoheeftde prijzenpotopgevuldmetheelwatlichtsensoren voordenxtzodanigdatdeteamsvolgendjaarnog sterkeraandestartkunnenverschijnen. Meerinfoop:http://mindstorms.lego.com R2D2(CopacoBelgium) UitdeStarWarsseriekentiedereenwelR2D2.Komdeze immersympathiekerobotbekijkentijdensdefinale.metzijn ingebouwdebeamerkanhijzelfsbeeldenopdemuur projecteren.derobotbezitzelfseendockingstationvoorje ipodenviazijningebouwdewebcamkanjederobotopmissie sturen. Spykee(CopacoBelgium) Spykeeiseenuniekespioneerrobot.Derobotheeft naastzijndraadloosbestuurbarewificameraook eenmicrofoon,speakersen2motoren.despykee injouwhuisiswereldwijdvanafelkecomputerte besturen.gebruikspykeealsbewakingscamera, VoIPtelefoon,webcam,MP3spelerenspeaker systeemennogveelmeer.jekanzelfsbeeldenen geluidenopnemenenbewerken.spykeeis eenvoudiginelkaartezetten.alsdeaccuvan Spykeebijnaleegisgaathijautomatischnaarzijn dockingstationenlaadtzichzelfop. 9

10 Rovio(CopacoBelgium) Rovioheefteenspeciaaltypewielen waardoorhijinallerichtingenkanrijden.voor delokatiebepalingmaaktroviogebruiktvan hetnorthstar2.0 systeem.bezittersvande robotkunneneenrouteaangevendiede robotmoetvolgen,bijvoorbeeldvande slaapkamernaardekeuken.ookkanhet autonoomallerleitakenuitvoeren.deroviois ookvoorzienvanwi Fieneenwebcam, waardoorjederobotnuttigkuntinzetten.zet jederoviobijvoorbeeldin'patrolmode'dan kanhetfoto'svanspecifiekelokatiessturen: bijvoorbeeldofernoghondevoerindebakzit enkijkenofdekrantalopdedeurmatligt. Roboboa(CopacoBelgium) Altijdaleencombinatiewillenhebbenvaneenrobot, eenwekker,eenbureaulampenslangalshuisdier? Nou...,zoeknietverder.Wijhebbenhemtijdensde finaleenhijheetroboboa! Doordecombinatievan"ArtificialIntelligence",animatie metverlichting,geluidenbewegingisdezeroboteen allesinéénoplossingmeteenvriendelijkkarakter.met zijn41functiesindeafstandsbedieningkunjekiezenen wisselenmetdegroteselectieaanfunctionaliteiten. otics/robocreatures:roboboa walle WALL E WALL Eisdeschattigerobotdiehelemaalalleenaarde aanhetschoonmakenistotevemeteenruimtesondeop aardekomt.wall Ewordtdirectverliefdterwijl ondertussenaldekijkersverliefdzijnopwall E.Deze filmvandisney/pixaranimationstudioswerdterecht bekroondmeteenacademyawardvoordebeste Animatiefilm.InTechnopoliszalereengigantische WALL EstaanenDVD'svanhetliefdesverhaalvantwee robotsindetoekomstzullentewinnenzijn. Meerinfo:http://www.wall e.nl/ 10

11 Transformers(Hasbro) Transformerszijnbuitenaardse robotsdieonderteverdelen zijnindeheldhaftigeautobots endekwaadaardige Decepticons.Dezerobots kunnen"transformeren"van robotmodenaareenminder opvallendevormzoalseen voertuig,dierofmachine.er bestaanfilmsvan,tv seriesen opdefinalekanjedeheelwat robotsvandetransformers UniverseDeluxewinnenvande speelgoedfabrikanthasbro. Meerinfo: Spiderman(VrijeUniversiteitBrussel) Spidermaniseenrobot dievia8zuignappen oververtikalewanden enzelfsplafondskan wandelen.viaeen afstandsbedieningkan jehemzelfbesturen tijdensderobocup Juniorfinale,gaatde robottegeneenwand botsen,danvoelenzijn voelsprietenditen keertderobot automatischom. ADAM(VrijeUniversiteitBrussel) Adamwaseenvandeeersterobotsontwikkelddoorderoboticaonderzoeksgroep vandevub.hijwordtnietaangedrevendoordeklassiekeelektrischemotorenmaar doorkunstmatigepneumatischespieren.bijzondereaandezespierenisdatze gelijkaardigekarakteristiekenhebbenalsonzeeigenmenselijkespieren.meteen drukopdeknopkanjederobotdoenspringen. 11

12 LogosM&MRobotorkest(HogeschoolGent) HetLogosM&Mrobotorkestbestaataluit42muzikalerobots.Samenzijnzijhet grootsterobotorkestterwereld.hiertonenweenkelevandekleinsterobotsuithet orkest:,en. Verschillendesensorenzorgenervoordatderobotskunnenreagerenophun omgeving.rondlopendoenzeniet,maarwatzespelenhangtafvanwatergebeurt. OokdesensorenwordenbijLogosgemaakt.Zozijnerdruksensoren,radarsen infrarooddetektors.maarzelfseenplaystationwiiisperfectgeschiktomsignalen naaronzerobotstesturen. Meerinfo:http://logosfoundation.org 12

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie : 1.3 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Algemene hulp... 2 Spelers... 2 Mijn account...

Nadere informatie

Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil

Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Werkgroep Jeugdbeleidsplan Creil, maart 2014 Johan Beije Arjan Schaapman Thea van Hulzen Martijn Zilverberg Jan Schenk 1 Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil De

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters Atleten 1. We staan voor fairplay tegenover tegenstander, scheidsrechter en publiek. 2. Aanvaard de beslissingen van de

Nadere informatie

de gemeenteraad en de tweede sporthal

de gemeenteraad en de tweede sporthal LHV NIeuws april 2014 jaargang 6, nummer 3 Bedrijfshulpverlening op maat 06 50928856 www.blushetvuur.nl info@blushetvuur.nl de gemeenteraad en de tweede sporthal Er gaat na de verkiezingen van 19 maart

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN MARKETING EN PR. VOOR VECHTERS

ZIN EN ONZIN VAN MARKETING EN PR. VOOR VECHTERS ZIN EN ONZIN VAN MARKETING EN PR. VOOR VECHTERS Nederland is hét land waar vechtsportkampioenen vandaan komen. Op welk vechtsportgebied ook, in Nederland worden wereldkampioenen gekweekt. Maar commercieel

Nadere informatie

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015 30 en 31 mei 2015 Wat kan Garage ter Veen voor u betekenen? Garage ter Veen beschikt over een moderne werkplaats waar alle werkzaamheden aan de auto kunnen worden verricht door onze vakbekwame monteurs.

Nadere informatie

TEAMBUILDING VOOR TEAMS

TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING VOOR TEAMS TEAMBUILDING Toon Gerbrands: "Teambuilding is hetzelfde als samenwerken in het normale leven. Iets willen bereiken, dat doe je door een gemeenschappelijk doel te stellen. Hoe moeilijker

Nadere informatie

inzicht PLM Europe Conference 2006 Van 9 tot en met 11 oktober congrescentrum van het Sheraton in Frankfurt (Duitsland)

inzicht PLM Europe Conference 2006 Van 9 tot en met 11 oktober congrescentrum van het Sheraton in Frankfurt (Duitsland) inzicht Het magazine voor Product Lifecycle Management augustus 2006 PLM Europe Conference 2006 Van 9 tot en met 11 oktober congrescentrum van het Sheraton in Frankfurt (Duitsland) VoorwoorD Geachte lezer,

Nadere informatie

Wat komt deze maand aan bod?

Wat komt deze maand aan bod? Juni 2012 Wat komt deze maand aan bod? Pagina Voorwoord 2 Blog van de maand 3 Interview van deze maand 4-6 Media Nieuws 7-9 Wat staat er gepland? 10 Mededelingen 11 Foto s workshop TU Eindhoven 12 Foto:

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje

Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje Welkom bij Antilopen! Sociaal handboekje INHOUD Welkom!... 1 Website... 1 Nieuwsbrief... 1 De St!p... 1 Kleding... 1 Vervoer... 2 Gedragscodes... 2 Algemene gedragsregels... 2 Clubhuis en veld... 3 Spelers

Nadere informatie

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar

Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik. gratis e-book. Palaysia. door Edith Hagenaar Felix en Lenette presenteren: Mijn wolf en ik gratis e-book Palaysia door Edith Hagenaar Voor je ouders De wolf op deze cd staat voor iedereen met wie je kind een moeilijke relatie heeft. Dat kan een juf

Nadere informatie

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

Delta.International.Volleyball.Breda 2010 nieuwsbrief #1

Delta.International.Volleyball.Breda 2010 nieuwsbrief #1 Delta.International.Volleyball.Breda 2010 nieuwsbrief #1 Voor de zevende keer organiseert volleybalvereniging De Burgst haar internationale toernooi onder de naam: Delta.International.Volleyball.Breda.

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Spelregels competities West I

Spelregels competities West I E-Pupillen 9x9, O-10, O-12 en O-14 E-Pupillen 9 tegen 9 1. WEDSTRIJDDUUR 2 x 30 minuten. 2. TEAMGROOTTE 9 tegen 9 (8+1 keeper), maximaal 3 wissels per team. 3. GEEN WEDSTRIJDFORMULIEREN Uitslagen doorgeven.

Nadere informatie

VoetbaLLL Trainers cursus:

VoetbaLLL Trainers cursus: Inhoud Activteiten Module 1-4, Evaluatie VoetbaLLL Trainers cursus: Activiteiten Module 1 4, Evaluatie Veronika Avila Holger Bienzle Alexandre Labatut Roberta Lo Bianco Tom Mitchell Maren Satke Karim Sefiat

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

Sociale media De allereerste stappen

Sociale media De allereerste stappen European Tourism Futures Institute Sociale media De allereerste stappen 1 Handleiding Sociale Media Voorwoord Sinds enkele jaren zijn social media mainstream geworden. Je status updaten en nieuws uitwisselen

Nadere informatie

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl

14/15. Adressen. Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl Adressen Kade 40 Marjet Kooij Westhavenkade 40, 3131 AE Vlaardingen tel. 435 70 93 marjetkooij@kade40.nl De Bibliotheek Vlaardingen Jolanda Verbraak Waalstraat 100, 3131 CS Vlaardingen tel. 248 45 86 j.verbraak@vlaardingen.nl

Nadere informatie

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining

Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Conditietraining - Wel of niet bij de jeugd...? Conditietraining Regelmatig worden er vragen gesteld over conditietraining bij de jeugd. Trainers hebben als snel de neiging om de jeugd extra sprints te

Nadere informatie

WEEKBULLETIN 31. Koningsspelen. Jaargang 34 24-4-2015. Belangrijke data

WEEKBULLETIN 31. Koningsspelen. Jaargang 34 24-4-2015. Belangrijke data WEEKBULLETIN 31 Jaargang 34 24-4-2015 jenaplanschool de Lanteerne www.delanteerne.nl directie@delanteerne.nl 024-3734191 Maandag 27 april: Ma. 4 t/m vr. mei: Belangrijke data Koningsdag; alle kinderen

Nadere informatie

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Handleiding voor docenten Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Inhoud Inhoud... 2 Achtergrond voor de docent... 3 1. Voorwoord... 3 2. Onze didactische keuzes... 4 3. Aansluiting op de kerndoelen

Nadere informatie

Feeling. Bij Vrieling: de nieuwe personenautoverzekering. Ook een huis kópen is een kunst. pag. 11

Feeling. Bij Vrieling: de nieuwe personenautoverzekering. Ook een huis kópen is een kunst. pag. 11 Bij Vrieling: de nieuwe personenautoverzekering. Snel weg bij pech onderweg met Mondial Assistance. pag. 03 pag. 07 Feeling Nr 11 - juni 2009 Laat u niet verrassen, check uw pensioen! pag. 08 Ook een huis

Nadere informatie

Schrijf nu in voor de Horecava Innovation Award 2015. Zet uw product of dienst op de kaart Win een Horecava Innovation Award

Schrijf nu in voor de Horecava Innovation Award 2015. Zet uw product of dienst op de kaart Win een Horecava Innovation Award Schrijf nu in voor de Horecava Innovation Award 2015 Zet uw product of dienst op de kaart Win een Horecava Innovation Award 12-15 januari 2015 Uitreiking Horecava Innovation Award aan overall winnaar SOK

Nadere informatie

I-Office Voice. Goedkoper bellen via uw internetverbinding

I-Office Voice. Goedkoper bellen via uw internetverbinding Goedkoper bellen via uw internetverbinding Oplossingen op maat van uw zaak Nieuwe technologieën interesseren u? U bent prijsbewust en wenst uw Belgacom Internet-verbinding optimaal te gebruiken. Dan is

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK?

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? RK Basisschool Bernadette Naaldwijk HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? voor groep 6, 7 en 8 INHOUDSOPGAVE Stap 1. Kies een onderwerp. blz. 1 Stap 2: Schrijf de inleiding. Stap 3: Verzamel informatie a. Zoek informatiebronnen.

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie