Robocup Junior slotevent 16 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robocup Junior slotevent 16 mei"

Transcriptie

1 RobocupJunior slotevent16mei Standvanzaken:deteamsen hundiscipline Op16mei2009vindtde allereerstebelgischeeditievan RobocupJuniorplaats.Deze wedstrijdvoorjongeren organiserenwijintechnopolis,het Doe centrumvoorwetenschapen TechniekinMechelen. Voordedeelnemendeteams begintdespanningtestijgen.inde klasofthuisleggenzedelaatste handaanhunrobot. Choreografieënvandansende robotswordenverfijnd.derobots diegeprogrammeerdzijnals rescuerobotwordengemetenop snelheidenprecisie. Intotaalnemen28teams deelaandewedstrijd.inde disciplinedansennemen14 teamshettegenelkaarop.de disciplinereddentelt14 teams. Programmafinale16meiin Technopolis DeteamsvanRobocupJunior hebbendelaatstemaandenhard gewerktaanhunrobots,metals einddoeldefinaleop16mei2009 intechnopolis.hetprogramma zieteralsvolgtuit: 1

2 9u30 10u00:aankomstteamsenhunsupporters Dedeelnemendeteamsenhuncoacheskrijgengratistoegangtothetevenement. HuntalrijkesupporterskrijgeneenfiksekortingopdeingangprijsvanTechnopolis (kinderen5,5 envolwassenen8,5 ) 10u00 12u00:voorbereidingwedstrijd AlleteamskrijgeneenplaatsjetoegewezeninTechnopolis.Zijkrijgentweeuurtijd omhunrobotsklaartemakenendefinaleplaatsteverkennen.deteamsmogen dezetijdgebruikenomdesensorentekalibreren,hunrobotuittetestenophet podiumofteoefenenophetoriginelereddingsveld. Ondertussenwordenerinterviewsafgenomendooreenvakkundigejury.Erzullen vragengesteldwordenoverdebouw,werkingenprogrammatievanderobot.er wordtgepeildnaarwaaromeenteambepaaldekeuzesmaakteninhunontwerpen ofdekinderenzelfhunrobotgemaakthebben.tijdensdeinterviewskunnende teamsgeenhulpinroepenvanhuncoaches.hetistijdomtebewijzenwatzeals teamwaardzijn. 12u00 13u00:wedstrijddansen IndeKegelvanTechnopolisnemenalle dansende teamshettegenelkaarop. Gedurendeeentweetalminutenlatende teamssamenmethunrobothetbestevan zichzelfzien.dejuryzalbeoordelenop originaliteit,dedansuitvoeringvanderobot enzezalnatuurlijkooknagaanhoerobustde robotinelkaargezetwerd.uitde8teams wordendedrieeerstegerangschiktenéén winnaargekozen.hetwinnendeteammagdantijdensdeprijsuitreikingzijn/haar kunstjesnogeenslatenzien. 12u00 14u00:wedstrijdredden Parallelmetdewedstrijddansen,looptde wedstrijd redden indekubus.erwordtgespeeld optafelswaarophettrobocupjuniorspeelveldligt (foto).hetisdebedoelingdatderobot,zonder hulpvanmensen,eenzwartelijnvolgttotaanhet gelemoeras.hierinbevindtzichhetslachtoffer,in devormvaneenblikje.alsderobothetblikjeuit hetmoeraskanduwen,isdemissiegeslaagd.dit allesineenzokortmogelijketijd.peronderdeel wordenerpuntentoegekend.de4teamsmetde hoogstescore,nemenhettegenelkaaropinde halvefinale.definalewordtgespeelddoorde winnaarsvandehalvefinale. 2

3 14u00 14u30:deliberatiejury Devakjurytrektzichterugomdemoeilijketaakopzichtenementebeslissenwiede winnaarvanhetdansendeteamis.rekeninghoudendmetheelwatfactorenkiezen zeerhetbesteteamuit. Ondertussenishetvoordedeelnemerseenwelverdiendepauze.Omdespanning watwegtenemen,kunnenzededemo sbekijkenvaneenaantalbekenderobots zoalsaiboenfurby,kennismakenmetirobotdestozuigrobotspelenmet ProboGotchiofnatuurlijkTechnopolisbezoeken. 14u30 15u00:prijsuitreiking Naeenheledagplezierenspanningzijndewinnendeteamseindelijkgekend.De prijsuitreikingishetofficiëlemomentomdewinnaarsindebloemetjestezetten.er zijnnatuurlijkdewinnaarsvandedisciplinesdansenenredden.maarookde grootstepechvogel,hetsterksteteamendepublieksfavorietkrijgeneenprijs. OndermeerPatriciaCeysens,MinistervanWetenschapenInnovatiezalprijzen uitreiken. 10u00 15u00:doorlopenddemo s RobocupJuniorismeerdanalleenmaareenwedstrijd.Wewilleneenoverzicht gevenvanrobotsdienureedsinhetdagelijkselevenwordengebruikt. ZozijnerindeKubusdoorlopendinteractievedemonstratiesmetrobotsuitde industrieenhetonderwijs.ookdecommerciëlererobots,tekoopindewinkel kunnenuitgetestworden.spectaculairzijneendemonstratievanenkeleprototypes vanhumanoïderobots. JemagrobotsverwachtenzoalsdeProboGotchi,SpiderenAdamvandeVrije UniversiteitBrussel,eeniRobotstofzuigrobot,Sony saiboenrolly,lego MindstormsenhetKUKArobotmodel. 11u00 12u00 beeldverhalen vancoaches Voorleerkrachtenishetbelangrijkomexpertiseuittewisselen.IndeOntdekhoek wordteenworkshopgeorganiseerdwaarleerkrachtenencoachesinformatie kunnenuitwisselen.hetgeheelwordtopgevatalseen vijfminutendiavoorstelling. Enkelecoachesenleerkrachten,wiensteammeedoetaandewedstrijd,delenhun ervaringaandehandvan15beelden.elkecoachkrijgt5minutenoméénaspectuit tewerken.voorbeeldenvanzo nervaringenzijn: WatheeftjealsRCJcoachhetmeestverrast? HoehebjeviaRCJmetjecollega sleerkrachtensamengewerkt? HoehebjeRCJindeklasaangepakt? HoeRCJteamwork,afsprakenmakenenanderesocialevaardigheden bevordert HoemeisjesviaRCJintechniekgeïnteresseerdworden? HoekinderenviaRCJhunontdekkentalenten? HoeRCJenondernemendlereninelkaarpassen? Tijdenseeninformelermomentkanerdanverderuitgewisseldengediscussieerd worden. 3

4 Kunstzinnigerobots! BenieuwdomderobotsKorn,SnarsenObteontmoetendielivemuziekvoorje spelen?ofombeeldentebekijkenvaneenrobotstrandbeest?komdansnelnaarde Kubus!Daarstaanenkelekunstzinnigerobotsopjetewachten. Korn,SnarsenObzijndedriekleinsterobotsuithetrobotorkest LogosM&M.De 42robotmuzikantenzorgenervoordatdithetgrootsteorkestisterwereld. Verschillendesensorenzorgenervoordatderobotskunnenreagerenophun omgeving.watzespelenhangtafvanwaterrondomhengebeurt.degebruikte druksensoren,radarseninfrarooddetektorswordenallemaalgemaaktbijlogos. Hetbedenkenvannieuwemuziekrobotsiseenonderzoeksprojectvande HogeschoolGentbinnendeAssociatieUniversiteitGentgeleiddoordr.Godfried WillemRaes.Meerweten?Ganaardewebsitehttp://logosfoundation.orgomer alleinformatieoverhetorkestterugtevinden. Korndekornetspeler Obspeelthobo Snarbespeeltdesnaartrom Strandbeestenaanhetstrand. Destrandbeestenwordensinds1990gecreëerddoorkunstenaarTheoJanssen.Als basismateriaalvoordegrotegeleskelettengebruikthijplasticgelebuizen.de strandbeestenzijnzodanigontworpendatzeenkelgaanlopenwanneerhetwaait. Opdiemanierhoevenzijhelemaalnietteetenomtekunnenbewegen! Bijhetontwikkelenvannieuwestrandbeestengaatdekunstenaarrekeninghouden metallerhandeweersfactorenzoalsonweerenregen.opdiemanierhoopthijlater dediereninkuddesophetstrandteplaatsenzodatzijhuneigenlevenkunnen leven. Meerinformatieisterugtevindenop:www.strandbeest.com 15u00 16u00:receptie Omhetgeheelaftesluiten,wordenallestandhouders,medewerkersenteams uitgenodigdopeenreceptieindekubus. 4

5 10u00 15u00:doorlopenddemo sindetail TijdensderobotwedstrijdRoboCupJuniorinTechnopoliszalje nietalleendewedstrijdrobotszien,ookheelwatandererobots zullendiedagaanwezigzijnensommigekanjezelfswinnen (zowelalsdeelnemeralstoeschouwer). Ditzijnderobotsdiejekanontmoetenen/ofwinnen. Probo IntelligenteknuffelrobotPROBO(VrijeUniversiteitBrussel) OpdeRoboCupJuniorfinalezalde knuffelrobotprobovoorheteerstgetoond wordenaaneenbreedpubliek.niette missendus!proboiseenknuffelrobot voorziekekinderenineenhospitaal.om opeennatuurlijkewijzetecommuniceren kanderobotverschillende gelaatsuitdrukkingentonen.20motoren inhethoofdzorgenervoordatde knuffelrobotblij,verrast,kwaad, opgewonden,verdrietig,...kankijken.viazijntouchscreenindebuiktoontderobot bijkomendeinfo.heelwatsensorenzoalseendigitalecamera,microfonenen aanraaksensorenonderdehuidzorgenervoordatderobotdeomgevingkan waarnemen.momenteelwordtderobotnogdooreenoperatorbediend,bedoeling ishemindetoekomstuitterustenmetkunstmatigeintelligentiezodanigdathij autonoomopeensocialemanierininteractiekantredenmetkinderen.graageen knuffelindevormvanprobo?maakkanstijdensderobocupjuniorfinaleopeen exclusieveprobo knuffel! ProboGotchi(VrijeUniversiteitBrussel) ProbogotchiiseenspelmetdeknuffelrobotProboindehoofdrol.Hetdoelvandit spelisomprobozoblijmogelijktemakendoorhemzogoedmogelijkteverzorgen. Ditkanjedoendoorhemetentegeven,tewassenenteknuffelen.WanneerProbo ziekwordtverschijnendemicrobediejezalmoetenbestrijdenomproboterug gezondtemaken.enletookopvoordevlooiendiekunnenopduikenwanneerjete weinigaandachtbesteedaanzijnhygiëne,wantdanzaljeookmoetenkrabben. Proboverschijntopeenschermenzalreagerenopdeverschillendeactiesdiejijmet hemuitvoert.dezeactieskanjedoenaandehandvaneenxboxcontrollerofdoor depopproboaanteraken. Meerinformatieoverhetprojectkanmenterugvindenophttp://anty.vub.ac.be 5

6 maxonmotor Maxonmotormaaktprecisieelektrischemotoren vooronderandererobots.bekenderobotszoals HRP 2,deMarsExplorationRoversenzelfsde knuffelrobotprobobewegenallemaalvloten preciesdankzijdezezwitsersemotoren.tijdensde RoboCupJuniorfinalezalmaxonmotortonenhoe hunmotorenwerken. Meerinfo:http://www.maxonmotor.be KUKA Dekansisheelgrootdatjouauto,gsm,koelkastofeen anderapparaatmeegebouwdisdooreenindustriele robotarmvankuka.derobotarmenvankukalopen nietrondenzijnnietslim.maarzezijnwelberesterk enongelooflijksnel.idealewerkkrachtendus.hun robotswordendanookingezetomsaaieofgevaarlijke opdrachtenuittevoerenendat24uurperdag,dagin, daguit.zondertestoppen.tijdensdefinalekomje meertewetenhoedezerobotsindefabriekenwerken. Schaalmodellenvandezekrachtpatserszijnerte winnen! TijdensdeRoboCupjuniorfinalekanudezerobotop dekukastandaanhetwerkzien. Meerinfo:http://www.kuka.be/ sonyrolly Sony'sAIBOenRolly DebekendsterobotvanSonyiswaarschijnlijkde robothondaibo.hijgroeitopvaneenpuppytoteen volwassenhondenontwikkeldhierbijeeneigenkarakter. Wrijfjeoverzijnkopje,danwordtAIBOgelukkigen beginthijtekwispelenmetzijnstaartje.zoalseenecht hondjeknabbeltaiboopzijnbotjeenspeelthijgraag eenspelletjemetzijnbaasje.zelfspelenmetaibokanin Technopolis. OoiteenseenMP3 spelergeziendiezelfkandansen?welsonyheeftereenheel leukeontworpendieluistertnaardenaamrolly.hijheeftzijnnaamnietgestolen wanthetrobotroltalswingendoverdevloeropdemaatvandemuziek,terwijl allerleilampjesinverschillendekleurenknipperen.aandezijkantzijnertwee schelpjesdieopenendichtgaanenwaarachterdeluidsprekerszitten.teamsdie volgendjaarwillenmeedoenmeteenrollyerbijmoetenextrahunbestdoen,want erzittenverschillenderolly'sindeprijzenpot! Meerinfo:http://www.sony.be/lang/nl/hub/dansende mp3 speler rolly 6

7 irobotstofzuigrobot Ookeenhekelomsteedsjehuistemoetenstofzuigen?Waaromlaatjedezerotjob nietuitvoerendooreenrobot?vandestofzuigrobotirobotroombazijner wereldwijdmiljoenenvanoverdetoonbankgegaan.tijdensderobocupjunior finalekanjeteweirobottenkomenhoederobots precieswerken.zozijnzelaaggebouwdzodanigdat zeprobleemloosopmoeilijkbereikbareplaatsen kunnenkomenzoalsonderbeddenofkasten.de robotvoeltzelfwanneerzijnbatterijenplatworden enzoektdanzelfstandigzijnlaadstationop.irobot heeftookrobotsinhetgammazittenomtedweilen ofdedakgoottereinigen.indeprijzenpotzit trouwenseenstofzuigrobot! Meerinfo:www.irobot.com ASIMO Melvinwerdinseptemberopdekoffiegevraagddoorde meestgeavanceerderobotterwereld:asimovanhonda. Dewinnaarsvanzoweldedansalsreddingswedstrijd wordenexclusiefuitgenodigdnaardeasimostudioin Brussel,waarASIMOzaltonenwathijallemaalkanen achterafisertijdomasimoenzijnteamheelwatvragen testelleneneenkijkjebackstagetenemen.asimoheeft trouwensookheelwatspecialeasimogadgetsinde prijzenpotgestopt. Meerinfo:http://world.honda.com/ASIMO/ RoboCupTeam(DSPValley,ErasmusHogeschoolenDeNayer Instituut) DestudentenvandeErasmusHogeschoolenDeNayerInstituutbereideneen voetbalploegvooromdeeltenemenaanderobocupfinaleindesmallsizeleague. Dithoudtindattweeteamselk5voetbalrobotshettegenelkaaropnemenopeen veldvan4mop6m.bovenhetveldhangtereencameradiegebruiktwordtomde robotstelocaliseren.aandehandvandezepositieswordtopeenhostpc(pcnaast hetveld)deactiesvanderobotsbepaald,afhankelijkvandezelfontworpen spelstrategie.viaeendraadlozecommunicatiekrijgenderobotsdecommando'sdie zemoetenuitvoeren:verplaatsen,schotten,passen,...hetdoelisomopdefinale dagvanrcjtweeteamssamentestellen,éénvandnienéénvanehbmaarwelin eengoedesamenwerking.sommigedelenzijngemeenschappelijkenvoorandere wordtgebruikgemaaktvanverschillendetechnologieën.opdiemanierkanereen studiegemaaktwordentussenbeidetechnologischeverwezelijkingen. Inhetvoorjaarvan2010zouereenwerkingteammoetenstaandatkaningezonden wordennaardeselectierondevoorrobocupfinale. Meerinfo:www.robocup.be 7

8 formula FormulaFlowcodeRobot DeFormulaFlowcodeRobotisontwikkelddoorBartHuyskens leraarelektronicaop SJISchoten,insamenwerkingmeteenEngelsefirma,omleerlingenopeen aangenameremaniertelerenomgaanmetmoderneelektronicaenict.dezerobot kanlijnenvolgen,doolhovenoplossen,murenvolgen,geluidmaken,opgeluid reagerenennogveelmeer. Doordegrafische programmeertaalisdeze robotzelfsteprogrammeren doorleerlingenvanaf10jaar enjonger.momenteelwordt dezerobotwereldwijdop scholeningezet,metgroot succes.vanirantotbelgië, EgyptetotdeUSA.Toch knapdatditinonseigen landjeontwikkeldwerd. Meerinfo: formula flowcoderobot lynkx Moonwalker(KATHO) DeMoonwalkeriseenrobotop3wielen.Hierdoorkunnenzeerkorte draaibewegingengemaaktworden.meteengrijparmeneenelektromagneet kunnenmetalenopgeraaptworden.desturingvandezerobotgebeurtdoormiddel vaneenmicrocontrollerenlaptopenpdaofgsm.bluetoothenethernetverzorgen dedraadlozecommunicatie.een webcameravolgtdegrijparm.heelwat techniekenwordenhiergeïntegreerd: mechanica,elektromechanica, elektrotechniek,elektronica,ict, software StudentenvanKATHOdepartement VHTIhebbendezerobotalsproject ontworpen. Benjehandigengefacineerddoordeze verschillendetechnieken,komdan kijkenenprobeereenstukjemetaalte verplaatsen... 8

9 LEGOMindstormsNXT OndertussenhebbendeLEGOrobotsvoorde deelnemersgeengeheimenmeer.delego MindstormsNXTkitiseenzeergeschiktebouwdoos omdeeerstestappeninderoboticatezetten,maar zelfsheelwatervarenhobbyistenbelevennogveel plezieraanhunlegorobotsenbouwener fantastischeprojectenmee.legoheeftde prijzenpotopgevuldmetheelwatlichtsensoren voordenxtzodanigdatdeteamsvolgendjaarnog sterkeraandestartkunnenverschijnen. Meerinfoop:http://mindstorms.lego.com R2D2(CopacoBelgium) UitdeStarWarsseriekentiedereenwelR2D2.Komdeze immersympathiekerobotbekijkentijdensdefinale.metzijn ingebouwdebeamerkanhijzelfsbeeldenopdemuur projecteren.derobotbezitzelfseendockingstationvoorje ipodenviazijningebouwdewebcamkanjederobotopmissie sturen. Spykee(CopacoBelgium) Spykeeiseenuniekespioneerrobot.Derobotheeft naastzijndraadloosbestuurbarewificameraook eenmicrofoon,speakersen2motoren.despykee injouwhuisiswereldwijdvanafelkecomputerte besturen.gebruikspykeealsbewakingscamera, VoIPtelefoon,webcam,MP3spelerenspeaker systeemennogveelmeer.jekanzelfsbeeldenen geluidenopnemenenbewerken.spykeeis eenvoudiginelkaartezetten.alsdeaccuvan Spykeebijnaleegisgaathijautomatischnaarzijn dockingstationenlaadtzichzelfop. 9

10 Rovio(CopacoBelgium) Rovioheefteenspeciaaltypewielen waardoorhijinallerichtingenkanrijden.voor delokatiebepalingmaaktroviogebruiktvan hetnorthstar2.0 systeem.bezittersvande robotkunneneenrouteaangevendiede robotmoetvolgen,bijvoorbeeldvande slaapkamernaardekeuken.ookkanhet autonoomallerleitakenuitvoeren.deroviois ookvoorzienvanwi Fieneenwebcam, waardoorjederobotnuttigkuntinzetten.zet jederoviobijvoorbeeldin'patrolmode'dan kanhetfoto'svanspecifiekelokatiessturen: bijvoorbeeldofernoghondevoerindebakzit enkijkenofdekrantalopdedeurmatligt. Roboboa(CopacoBelgium) Altijdaleencombinatiewillenhebbenvaneenrobot, eenwekker,eenbureaulampenslangalshuisdier? Nou...,zoeknietverder.Wijhebbenhemtijdensde finaleenhijheetroboboa! Doordecombinatievan"ArtificialIntelligence",animatie metverlichting,geluidenbewegingisdezeroboteen allesinéénoplossingmeteenvriendelijkkarakter.met zijn41functiesindeafstandsbedieningkunjekiezenen wisselenmetdegroteselectieaanfunctionaliteiten. otics/robocreatures:roboboa walle WALL E WALL Eisdeschattigerobotdiehelemaalalleenaarde aanhetschoonmakenistotevemeteenruimtesondeop aardekomt.wall Ewordtdirectverliefdterwijl ondertussenaldekijkersverliefdzijnopwall E.Deze filmvandisney/pixaranimationstudioswerdterecht bekroondmeteenacademyawardvoordebeste Animatiefilm.InTechnopoliszalereengigantische WALL EstaanenDVD'svanhetliefdesverhaalvantwee robotsindetoekomstzullentewinnenzijn. Meerinfo:http://www.wall e.nl/ 10

11 Transformers(Hasbro) Transformerszijnbuitenaardse robotsdieonderteverdelen zijnindeheldhaftigeautobots endekwaadaardige Decepticons.Dezerobots kunnen"transformeren"van robotmodenaareenminder opvallendevormzoalseen voertuig,dierofmachine.er bestaanfilmsvan,tv seriesen opdefinalekanjedeheelwat robotsvandetransformers UniverseDeluxewinnenvande speelgoedfabrikanthasbro. Meerinfo: Spiderman(VrijeUniversiteitBrussel) Spidermaniseenrobot dievia8zuignappen oververtikalewanden enzelfsplafondskan wandelen.viaeen afstandsbedieningkan jehemzelfbesturen tijdensderobocup Juniorfinale,gaatde robottegeneenwand botsen,danvoelenzijn voelsprietenditen keertderobot automatischom. ADAM(VrijeUniversiteitBrussel) Adamwaseenvandeeersterobotsontwikkelddoorderoboticaonderzoeksgroep vandevub.hijwordtnietaangedrevendoordeklassiekeelektrischemotorenmaar doorkunstmatigepneumatischespieren.bijzondereaandezespierenisdatze gelijkaardigekarakteristiekenhebbenalsonzeeigenmenselijkespieren.meteen drukopdeknopkanjederobotdoenspringen. 11

12 LogosM&MRobotorkest(HogeschoolGent) HetLogosM&Mrobotorkestbestaataluit42muzikalerobots.Samenzijnzijhet grootsterobotorkestterwereld.hiertonenweenkelevandekleinsterobotsuithet orkest:,en. Verschillendesensorenzorgenervoordatderobotskunnenreagerenophun omgeving.rondlopendoenzeniet,maarwatzespelenhangtafvanwatergebeurt. OokdesensorenwordenbijLogosgemaakt.Zozijnerdruksensoren,radarsen infrarooddetektors.maarzelfseenplaystationwiiisperfectgeschiktomsignalen naaronzerobotstesturen. Meerinfo:http://logosfoundation.org 12

MOSTO A-B Bluetooth Handsfree Upgrade set voor M.O.S.T auto s. Speciaal ontworpen voor de top modellen welke zijn uitgerust met het M.O.S.T. systeem.

MOSTO A-B Bluetooth Handsfree Upgrade set voor M.O.S.T auto s. Speciaal ontworpen voor de top modellen welke zijn uitgerust met het M.O.S.T. systeem. MOSTO A-B Bluetooth Handsfree Upgrade set voor M.O.S.T auto s. Speciaal ontworpen voor de top modellen welke zijn uitgerust met het M.O.S.T. systeem. ViseeO MOSTO Het MOSTO Bluetooth handsfree systeem

Nadere informatie

Wedstrijd Digitale Week 2011. 2de graad: Poster jezelf. op http://www.glogster.com (de leerkracht maakt best een account aan voor de klas)

Wedstrijd Digitale Week 2011. 2de graad: Poster jezelf. op http://www.glogster.com (de leerkracht maakt best een account aan voor de klas) Wedstrijd Digitale Week 2011 2de graad: Poster jezelf op http://www.glogster.com (de leerkracht maakt best een account aan voor de klas) Wie ben jij? Wat doe je graag? Wat vind je leuk, mooi, lekker? Waar

Nadere informatie

sportadministratie De automatische wedstrijd-emails

sportadministratie De automatische wedstrijd-emails sportadministratie De automatische wedstrijd-emails sportadministratie 2 1 Inhoud 1 Wie, wat, wanneer?... 3 2 Hoe instellen?... 4 2.1 Ploeg-niveau... 4 2.2 Wedstrijd-niveau... 5 sportadministratie 3 1

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen WORKSHOP Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Deze workshop is het resultaat van het PWO-project

Nadere informatie

Week 2 Geld Verdien Machine. Wat voor soort product ga je maken?

Week 2 Geld Verdien Machine. Wat voor soort product ga je maken? Week 2 Geld Verdien Machine Wat voor soort product ga je maken? Wat voor soort producten waren er ook alweer? E-books/boeken opsturen Online Video Cursussen/dvd s opsturen Webinars/seminars Lidmaatschappen

Nadere informatie

Persmap knuffelrobot Probo Waarom Probo?

Persmap knuffelrobot Probo Waarom Probo? Persmap knuffelrobot Probo Probo is zacht en knuffelbaar en ziet eruit als een groen olifantachtig knuffeldier, maar omvat veel meer dan dat. Binnenin is Probo opgebouwd uit zeer moderne technologie: 20

Nadere informatie

20 November 2010 Dorhout Mees. Kick-Off Oranje en Jong Oranje Selectie

20 November 2010 Dorhout Mees. Kick-Off Oranje en Jong Oranje Selectie 20 November 2010 Dorhout Mees Kick-Off Oranje en Jong Oranje Selectie AGENDA 1. Opening 2. Resultaten 2010 3. Focus 4. Coaching Team 5. Trainingen 2010-2011 Weektrainingen Weekendtrainingen Fysiek trainingen

Nadere informatie

4 tegen 3 lijnvoetbal... 2. 4 tegen 3 - vier kleine doelen... 3. 4 tegen 3 - twee pupillendoelen... 4. Kegel-spel 4 tegen 2... 5

4 tegen 3 lijnvoetbal... 2. 4 tegen 3 - vier kleine doelen... 3. 4 tegen 3 - twee pupillendoelen... 4. Kegel-spel 4 tegen 2... 5 Pupillentrainingen / partijvormen. 4 tegen 3 lijnvoetbal... 2 4 tegen 3 - vier kleine doelen... 3 4 tegen 3 - twee pupillendoelen... 4 Kegel-spel 4 tegen 2... 5 Lijnvoetbal-spel 3 tegen 1... 6 Poorten-spel

Nadere informatie

Vele mensen onder ons gebruiken gebruiken hun Pc vooral voor het Downloaden van Muziek, Films en programma s en zelfs boeken of tijdschriften.

Vele mensen onder ons gebruiken gebruiken hun Pc vooral voor het Downloaden van Muziek, Films en programma s en zelfs boeken of tijdschriften. Download special. Ik wil beginnen met een kleine waarschuwing dat ik ( Helping Hand Almere) GEEN verantwoording neem voor de negatieve gevolgen van deze Special voor het Downloaden, van Software, Films

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken

Klik om de stijl te bewerken Geocraft.NL Juffrouw, mag ik mijn werkstuk in Minecraft 3D inleveren? ECP 2015 Paul van Zoggel Slimme Leefomgeving Geodan Geocraft.NL > Geo-ICT adviesbureau > 150 geo-professionals > 30 jaar ervaring Minecraft

Nadere informatie

Werkblad De uitdaging

Werkblad De uitdaging Werkblad De uitdaging Omschrijving Werkblad voor groep 5. De kinderen oefenen: - Getalbegrip: handig en op de lege getallenlijn vanaf en vanaf willekeurige getallen, met sprongen van 1, 1 en 1. - Basisvaardigheden:

Nadere informatie

THE PACRU SERIES 302 GAME SET

THE PACRU SERIES 302 GAME SET Talen & extra informatie Indien deze informatie niet in de taal van jouw keuze is surf dan naar www.pacru.com, kies de gewenste taal en print de regels uit. In dit boekje vind je alle nodige informatie

Nadere informatie

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar Playing for Success Alkmaar Nieuwsbrief nummer 2 Opening Playing for Successs een SUCCES!! Vanaf dag één dat we samen zijn gaan werken aan PfS Alkmaar wisten we dat met de deelnemers iets bijzonders gaan

Nadere informatie

Masterclass Science. Masterclass Science TBL

Masterclass Science. Masterclass Science TBL Masterclass Science Masterclass Science TBL Tijdens de masterclass Science leer je ontwerpen, bouwen, innoveren, onderzoeken, programmeren, presenteren en wetenschappelijk verslagleggen. Vaak doe je dit

Nadere informatie

Lesbrief Hypergeometrische verdeling

Lesbrief Hypergeometrische verdeling Lesbrief Hypergeometrische verdeling 010 Willem van Ravenstein If I am given a formula, and I am ignorant of its meaning, it cannot teach me anything, but if I already know it what does the formula teach

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

Handleiding. Rocketscore. Toernooien

Handleiding. Rocketscore. Toernooien Handleiding Rocketscore Toernooien Bowling score invoer programma Versie 8.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Aanmaken league...4 Wijzigen league...10 Invoeren Baanindeling / Wijzigen...11

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

NME en Digitale Media

NME en Digitale Media NME en Digitale Media Een goeie combinatie! Workshop voor de Wisselwerkdag van het NME op 22 juni 2010 in Zeist Kennismaken Christel Otto en Anneke Groen Geen digitale media experts, wel enthousiast over

Nadere informatie

Back to School actie. Dit is een samenwerking tussen Delhaize en Tomabel

Back to School actie. Dit is een samenwerking tussen Delhaize en Tomabel Back to School actie 2014 steunactie bednet, en takeoff-asbl en doe mee aan de kleurwedstrijd en win een daguitstap. Voor meer info surf naar www.tomabel.be Dit is een samenwerking tussen Delhaize en Tomabel

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld.

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. De visie van de trainer/coach over de speelwijze en de te behalen doelen is duidelijk 4 35 25 15 5

Nadere informatie

Voeding voor die gene die weet dat er altijd wat te verbeteren valt. Healthy Active Lifestyle

Voeding voor die gene die weet dat er altijd wat te verbeteren valt. Healthy Active Lifestyle Voeding voor die gene die weet dat er altijd wat te verbeteren valt Feiten over Herbalife Sinds 1980 Weight loss Vereenvoudigen gezonde (sport)voeding Toonaangevend en vernieuwend Beursnotering NYSE (code

Nadere informatie

Toelichting jeugdinterclub 2012

Toelichting jeugdinterclub 2012 Principe jeugdinterclub - ploeg: 2 spelers - wedstrijden: 2 enkel- en 1 dubbelwedstrijd (per ontmoeting) - categorieën: op basis van geslacht, leeftijd en klassement - categorieën 9, 10 en 12 spelen op

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

De weg naar sportief topniveau 2020

De weg naar sportief topniveau 2020 Hoofdsponsor (Selectie 1&2) 4.250.- 01 Reclame voorzijde shirt (uit- en thuistenue) 02 Reclame-uiting op clubkleding van technische staf en spelers 03 Vier lidmaatschappen Businessclub KV de Meeuwen 04

Nadere informatie

Zaterdag 21 mei 2016

Zaterdag 21 mei 2016 Welkom bij het derde e Mona Burgeringtoernooi! Zaterdag 21 mei 2016 Informatie en contactadressen: v.v. H.S.V. Het Maalwater 4, 1852 HR HEILOO Wedstrijdsecretariaat: 072-5332890 / 06-20012064 DIT TOERNOOI

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Lancelot Das Königliche Spiel Mattel, 1990 SIEGERS Roland 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Lancelot Das Königliche Spiel Mattel, 1990 SIEGERS Roland 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Lancelot Das Königliche Spiel Mattel, 1990 SIEGERS Roland 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Lancelot : het koninklijke spel Het edele spel van de Ronde Tafel voor voortreffelijke ridders en voorname

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13. Mestreechs Kinderdictee Deze uitnodiging is bestemd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8

Nieuwsbrief 13. Mestreechs Kinderdictee Deze uitnodiging is bestemd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 Nieuwsbrief 13 vrijdag 20 maart 2015 Mestreechs Kinderdictee Deze uitnodiging is bestemd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 Veldeke Krink Mestreech organiseert dit jaar weer een kinderdictee op ZONDAGMIDDAG

Nadere informatie

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014 Juf Willeke Juf Willeke is de afgelopen week weer volledig aan het werk gegaan.

Nadere informatie

NLT JuniorSoccer Robot NXT 2015

NLT JuniorSoccer Robot NXT 2015 NLT JuniorSoccer Robot NXT 2015 Docenten Informatie Voorbereidingen JuniorSoccer NXT Workshop Voordat met de workshop JuniorSoccer NXT kan worden begonnen, dienen er een aantal zaken te zijn geregeld:

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

spiegel koppeling Woezel & Pip - Samen Tellen -

spiegel koppeling Woezel & Pip - Samen Tellen - spiegel koppeling Woezel & Pip - Samen Tellen - Woezel & Pip leren tellen in de Tovertuin. Kun jij al tot tien tellen? Leer het samen met Woezel & Pip. Download het boek - Tegenwoordig kan men gemakkelijk

Nadere informatie

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015 30 en 31 mei 2015 Wat kan Garage ter Veen voor u betekenen? Garage ter Veen beschikt over een moderne werkplaats waar alle werkzaamheden aan de auto kunnen worden verricht door onze vakbekwame monteurs.

Nadere informatie

Jurrie Baas Sport en Spektakeldag

Jurrie Baas Sport en Spektakeldag Jurrie Baas Sport en Spektakeldag met o.a. Beachvolleybal op de Costa Del Vechte Woensdag 22 Juli 12.50 uur In de zandbak aan de vecht in Ommen Georganiseerd door: Ommer Bissingh Evenementen Supportersclub

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Beleidsvisie arbitrage. Juni 2015

Beleidsvisie arbitrage. Juni 2015 Beleidsvisie Juni 2015 Fase 1: Goedkeuring door bondsraad beleidsvisie Fase 2: Uitwerking, Inventarisatie, Afstemming en keuzes, Communicatie, Invoering Kernvisie Spelplezier dient te allen tijde voorop

Nadere informatie

INLEIDING: SPELPRINCIPE :

INLEIDING: SPELPRINCIPE : INLEIDING: De Route 66 is een nieuw product, waarvan het spelprincipe grotendeels hetzelfde is gebleven als dit van zijn succesvolle voorganger de Triple Seven. De grootste doelstelling van dit nieuw apparaat

Nadere informatie

Great variety. Great solutions. Nederlands. 1 2 3 lifting

Great variety. Great solutions. Nederlands. 1 2 3 lifting Great variety. Great solutions. Nederlands 1 2 3 lifting 2 aansluiting cilinder Your solution producer cilinder gas (stikstof) Over ons Het nieuwe merk GASSPRINGS.EU is binnen Europa dé specialist op het

Nadere informatie

Schoolhandbal Toernooi 19 juni 2016 -------------------------------------------------------- Informatieboekje

Schoolhandbal Toernooi 19 juni 2016 -------------------------------------------------------- Informatieboekje Informatieboekje Voorwoord Beste kinderen en begeleiders, Nog even en dan is het 19 juni en staat het schoolhandbal toernooi 2016 weer op de agenda. Dit jaar voor het eerst ook voor de groepen 1en 2.

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind Informatie voor ouders In september 2013 is het jeugdtennis voor spelers t/m 12 jaar ingrijpend veranderd. Kinderen spelen op kleur. De KNLTB introduceerde nieuwe, leuke competitievormen, speciaal voor

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013

Emilia Romagna LoyalTee ZomerTour 2013 Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor LoyalTee leden. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen te winnen

Nadere informatie

Waarvoor zijn we hier?

Waarvoor zijn we hier? Kick-off woensdag 17 februari 2010 Even voorstellen... Website: http://www.ieeesb.ugent.be/nl/robot/2010 Contact: Francis.wyffels@UGent.be en Tim.Waegeman@UGent.be De wedstrijdjury voor al uw vragen:

Nadere informatie

spiegel koppeling Woezel & Pip - Overal Vriendjes - Maar er mist er nog een. Weet jij wie dat is?

spiegel koppeling Woezel & Pip - Overal Vriendjes - Maar er mist er nog een. Weet jij wie dat is? spiegel koppeling Woezel & Pip - Overal Vriendjes - Woezel & Pip hebben overal vriendjes, van alle bomen in het bos tot alle vogels in de lucht. Samen met Woezel & Pip leer je ze allemaal kennen! Maar

Nadere informatie

ENGAGEMENT. MEDMEC 04 Les 2

ENGAGEMENT. MEDMEC 04 Les 2 ENGAGEMENT MEDMEC 04 Les 2 Weekplanning Lesweek 1: Urban Studio Lesweek 2: Kick off en spelopdracht deel l Lesweek 3: hoorcollege gaming, geen lessen Lesweek 4: Inleveren: deel 1,naar aanleiding daarvan

Nadere informatie

Mediation. werkwijze. VLCounseling

Mediation. werkwijze. VLCounseling werkwijze VLCounseling Werkwijze VLCounseling Conflicten kosten geld, energie en stress. Niemand zit daar op te wachten en toch ontstaan ze ieder moment van de dag. Je hebt conflicten ook nodig om te groeien

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd Jongens Volleybal 2007

Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd Jongens Volleybal 2007 Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd Jongens Volleybal 2007 Evaluatie van de spelonderdelen AUTEUR(S) VANMEDEGAEL STEVEN,

Nadere informatie

FAQ Lijst Section X. Mag je in een beurt ook niets doen? Nee, je moet in een beurt altijd een kaartje draaien,verplaatsen,neerleggen of ruilen.

FAQ Lijst Section X. Mag je in een beurt ook niets doen? Nee, je moet in een beurt altijd een kaartje draaien,verplaatsen,neerleggen of ruilen. FAQ Lijst Section X De FAQ lijst geeft antwoord op vragen die per spelfase kunnen ontstaan. Heb je andere vragen, die hier niet bijstaan, mail deze dan door naar info@thegamemaster.nl. Dan kunnen wij de

Nadere informatie

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond NOTITIE Aan : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Beh. door : H.J. Jacobs / D.Q. Spiessens Referentie : 2860D111111 Werkomschrijving verplaatsen Project : FIRST Rotterdam Betreft : Werkomschrijving verplaatsen

Nadere informatie

1) Ik hou mij aan de volgende afspraken:

1) Ik hou mij aan de volgende afspraken: 1) Ik hou mij aan de volgende afspraken: Hoe speel ik spelletjes? We kijken eerst naar het speelplaatsspelenbord: staat het op groen of op rood??? Wat mag er met de bal? Ken ik wel de afspraken? Het speelplaatsspelenbord

Nadere informatie

SAMEN TENNIS SPELEN MET JE ZOON OF DOCHTER -QUALITY TIME MET JE GEZIN-

SAMEN TENNIS SPELEN MET JE ZOON OF DOCHTER -QUALITY TIME MET JE GEZIN- SAMEN TENNIS SPELEN MET JE ZOON OF DOCHTER -QUALITY TIME MET JE GEZIN- Ieder kleurniveau heeft een spelconcept. Kinderen evolueren bij het spelen van lukken naar lukken in beweging en doen mislukken. Van

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Cassette Converter

Gebruikershandleiding. Cassette Converter Gebruikershandleiding Cassette Converter De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie... 4 Producteigenschappen... 4 De Cassette Converter uitpakken... 5 Plaatsen/vervangen van de batterijen...

Nadere informatie

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.1. Zie ook www.emdrkit.com. Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.1 Zie ook www.emdrkit.com Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

Beste leden, sympathisanten,

Beste leden, sympathisanten, Beste leden, sympathisanten, Met trots stellen we u ons Europees kampioenschap voor! Op zondag 3 mei 2015 organiseert IKF Integrated Karate Federation haar eerste Europees kampioenschap. Dit is een intelligent

Nadere informatie

Bestand / Nieuw Project. Afb. 1. Afb. 2

Bestand / Nieuw Project. Afb. 1. Afb. 2 Monopoly is het spel waarbij onroerend goed zo gunstig mogelijk gekocht, gehuurd of verkocht moet worden, zodat het bezit van de spelers toeneemt degene die het rijkst is, wordt uiteindelijk de winnaar.

Nadere informatie

Effectieve Communicatie

Effectieve Communicatie Effectieve Communicatie Coachen een veelzijdig vak Groningen, 30 september 2011 MARTIJN DOELEN Basiselementen communicatie en vaardigheden Communicatie filosofie Johan Cruyff Institute for Sport Studies

Nadere informatie

Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality

Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality Handleiding competitiesoftware verenigingen Visual Reality Via de website http://badmintonnederland.toernooi.nl kunt u de keuze maken voor de competitie. De online competities staan aan de linkerkant van

Nadere informatie

Stripverhaal (/Beeldverhaal) met Comic Life

Stripverhaal (/Beeldverhaal) met Comic Life Stripverhaal (/Beeldverhaal) met Comic Life Schrijver: Emilie Resink Doelgroep: middenbouw (groep 5) basisonderwijs Datum: 2 maart 2012 Inhoudelijke omschrijving Strips en animaties hebben vanouds een

Nadere informatie

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen.

Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Inspirerende samenwerking tussen de Nederlandse Basketball Bond en haar verenigingen. Nijmegen, 6 november 2015 Frans van de Geer Wat gaan we doen? - Even voorstellen - De NBB en Samen naar een Veiliger

Nadere informatie

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80

C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN. Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 Badminton Vlaanderen info@badmintonvlaanderen.be 03/287.83.80 C 270 ORGANISATIE TORNOOIEN Badminton Vlaanderen vzw Info@badmintonvlaanderen.be www.badmintonvlaanderen.be HOOFDSTUK 1. VOOR HET TORNOOI ARTIKEL

Nadere informatie

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.

MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1. MCO Educatie Voortgezet Onderwijs. Muziek. moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www. MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 1 MCO Educatie Voortgezet Onderwijs Muziek moet je maken! Muziekcentrum van de Omroep www.mco/educatie MCO_VO_krant_23_10 25-10-10 09:15 Pagina 2 Muziek moet je

Nadere informatie

Tornooi E.M.I. Essene. Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014

Tornooi E.M.I. Essene. Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014 Tornooi E.M.I. Essene Zaterdag 23 Augustus 2014 Zondag 24 Augustus 2014 1 Beste sportvriend(in), Hartelijk welkom op het 44 ste jeugdtornooi van EMI Essene! We willen iedere deelnemende ploeg van harte

Nadere informatie

Competitie als ondersteuning in de opleiding van een sporter in plaats van een slechte leermeester.

Competitie als ondersteuning in de opleiding van een sporter in plaats van een slechte leermeester. Competitie als ondersteuning in de opleiding van een sporter in plaats van een slechte leermeester. Aangezien het proces van LTAD voor sport evolueert, ontstaan gaandeweg evenveel antwoorden als nieuwe

Nadere informatie

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB)

EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) EXAMEN CLUBLEIDER B (CLB) Reken- en Organisatiegedeelte Dit gedeelte bestaat uit 14 opgaven, 6 tweepuntsvragen en 8 eenpuntsvragen over rekenen en organisatie. U hebt voor dit onderdeel anderhalf uur de

Nadere informatie

Handleiding coachen ouders/verzorgers

Handleiding coachen ouders/verzorgers Handleiding coachen ouders/verzorgers Inleiding Door de toename van het aantal jeugdteams de afgelopen jaren, is er een tekort ontstaan aan begeleiders en coaches. De trainers van jeugdteams spelen vaak

Nadere informatie

68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015

68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015 Gloria-UC Nieuws Programma senioren 68 e jaargang nr. 16 Seizoen 2014/2015 Zaterdag 6 december en zondag 7 december Thuis Uit Aanvang Scheidsrechter Boeimeer 1 Gloria UC 1 14.30 Gloria UC 2 VOAB 4 11.30

Nadere informatie

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur?

Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Hoe bereik ik een sportieve clubcultuur? Driebergen, 2 november 2013 Ralf Reniers Samen naar een Veiliger Sportklimaat Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst

Nadere informatie

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl

DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014. DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl DVV 09 JEUGDTOERNOOIEN 2014 DVV 09 Hondsgalgweg 1B te Dirksland 0187 602029 www.dvv09.nl Beste voetbalvrienden, Hierbij ontvangt u het programmaboekje voor de toernooien die gehouden worden op: zaterdag

Nadere informatie

Jong Male V.V. mededelingen en selecties doorgeven

Jong Male V.V. mededelingen en selecties doorgeven Jong Male V.V. mededelingen en selecties doorgeven Inhoudstabel Wat is er veranderd?... 2 Wat moet de trainer aanvullen voor zijn ploeg via https://sites.google.com/site/jeugdjongmalevv?... 2 Hoe kan een

Nadere informatie

FC Velsenoord. Jeugdtoernooi < < 1 > >

FC Velsenoord. Jeugdtoernooi < < 1 > > FC Velsenoord Jeugdtoernooi 2015 < < 1 > > Voorwoord Beste sportvrienden, Het is voor de jeugdcommissie van FC Velsenoord een groot genoegen u allen te mogen ontvangen op sportpark Rooswijk om deel te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Alle zomer toernooien zitten erop en we gaan weer even een trainingsperiode in. Dit zal zonder Isabel en Alwin gebeuren daar

Nadere informatie

REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA

REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA REGLEMENT DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV DANONE SA Artikel 1 De wedstrijd DANONE 4Pro - Betrouwbaarheid wordt georganiseerd door NV Danone SA met zetel te Jules Cockxstraat

Nadere informatie

COACH-DE-COACH AVOND. 25 augustus 2014

COACH-DE-COACH AVOND. 25 augustus 2014 COACH-DE-COACH AVOND 25 augustus 2014 AGENDA Wat is een coach? Een goede coach Coachen Invallen Praktische zaken en vragen Systeem / Tactiek Uitverdedigen Press Strafcorner WAT IS EEN COACH? Een coach

Nadere informatie

Deze zullen te vinden zijn op METO 5 WebSite ofwel http://www.rkvvmeto.nl/

Deze zullen te vinden zijn op METO 5 WebSite ofwel http://www.rkvvmeto.nl/ Beste Metoaanen, Voor de 3 de maal organiseert METO 5 (ex-meto 4) ook dit jaar weer een METO 5 Champions League 2006/2007 pool en weer simpelweg om de EER en een VERRASSING! Hierbij zijn dus GEEN prijzen

Nadere informatie

In Venray. Wordt gehouden van 12 t/m 20 Mei 2012 Adres: Restaurant Bowling Venray Mgr. Hanssenstraat 10 5807 BM Oostrum. NBF erkenning 2012/C182

In Venray. Wordt gehouden van 12 t/m 20 Mei 2012 Adres: Restaurant Bowling Venray Mgr. Hanssenstraat 10 5807 BM Oostrum. NBF erkenning 2012/C182 In Venray Wordt gehouden van 12 t/m 20 Mei 2012 Adres: Restaurant Bowling Venray Mgr. Hanssenstraat 10 5807 BM Oostrum NBF erkenning 2012/C182 TOERNOOIGEGEVENS Naam: 31 e Oranje Toernooi (Sinaasappeltoernooi)

Nadere informatie

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ALGEMENE GEDRAGSREGELS Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent Trek nooit de integriteit van

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Winterzaalvoetbalcompetitie Mini F-pupillen Seizoen 2015/2016 Regio 1-2-3 KNVB 2013 Informatie bij de winterzaalvoetbalcompetitie mini-pupillen seizoen 2015'16. Indeling

Nadere informatie

5. Maak goede afspraken met alle meewerkende partijen. Dit voorkomt misverstanden en bevordert de relaties.

5. Maak goede afspraken met alle meewerkende partijen. Dit voorkomt misverstanden en bevordert de relaties. bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een inclusieve activiteit voor personen met ernstige meervoudige beperkingen en hun leeftijdsgenoten zonder beperkingen. Deze tips hebben we geformuleerd

Nadere informatie

ESDO E2 wint thuis van Luno E3

ESDO E2 wint thuis van Luno E3 ESDO E2 wint thuis van Luno E3 Zaterdag 16 april 2011. Op een zon overgoten speelveld in Kockengen wist ESDO E2 de winst te pakken in een spannend duel tegen Luno E3 uit Linschoten. Dit keer geen geblibber

Nadere informatie

GEUZENMIDDENMEER E EN F-TOERNOOI DONDERDAG HEMELVAART 29 MEI 2014 9.30 15.30 UUR

GEUZENMIDDENMEER E EN F-TOERNOOI DONDERDAG HEMELVAART 29 MEI 2014 9.30 15.30 UUR GEUZENMIDDENMEER E EN F-TOERNOOI DONDERDAG HEMELVAART 29 MEI 2014 9.30 15.30 UUR Beste spelers, coaches en ouders, Vandaag bent u te gast bij GeuzenMiddenmeer. Wij ontvangen uw vereniging graag bij één

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Het aantal door de Dienst der Arbeidsbemiddeling geplaatste werkzoekenden naar opleiding en geslacht, in de periode januari t/m juni 2013.

Het aantal door de Dienst der Arbeidsbemiddeling geplaatste werkzoekenden naar opleiding en geslacht, in de periode januari t/m juni 2013. Het aantal door de Dienst der Arbeidsbemiddeling geplaatste werkzoekenden naar opleiding en geslacht, in de periode januari t/m juni 2013. Januari Gewoon Lager Onderwijs 1 1 Elementair Nijverheid Onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting van de golfegels

Samenvatting van de golfegels Samenvatting van de golfegels Samenvatting golfregels Kennis van de golfregels is van groot belang bij golf. Niet alleen om het theorie examen met succes af te ronden maar ook tijdens het spelen. Je bent

Nadere informatie

Wegwijs doorheen de VTV-Jeugdcompetitie

Wegwijs doorheen de VTV-Jeugdcompetitie Wegwijs doorheen de VTV-Jeugdcompetitie Overzicht Belang van competitie Aanbod van jeugdcompetities Aan de slag Overzicht Belang van competitie Aanbod van jeugdcompetities Aan de slag Belang van competitie

Nadere informatie

Financieel verslag 2004

Financieel verslag 2004 p/a Technische dienst, Liersesteenweg 1, B-2640 Mortsel tel: 03-444 18 43 fax: 03-444 18 39 Email: info@milieuraadmortsel.be http://www.dma.be/p/mrm http://www.milieuraadmortsel.be Mortsel, 9 februari

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 1 - INHOUD Klacht van klant Diagnose Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 beeld) GEEN GELUID (beeld OK) Hfdst 3-2 GEEN BEELD (geluid OK) Hfdst 3-3 Probleem

Nadere informatie

Second Life en onderwijs. neemt u de blauwe of rode pil?

Second Life en onderwijs. neemt u de blauwe of rode pil? Second Life en onderwijs neemt u de blauwe of rode pil? Wie ben ik? Wie ben ik? René Slootweg onderzoeker kenniskring Human Centred ICT: domein: onderwijs docent Grafimediatechnologie, instituut voor Communicatie,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: HET TERREIN 2 HOOFDSTUK 2: DE SHUTTLE 2 HOOFDSTUK 3: HET NET 2 HOOFDSTUK 4: DE SPELERS 2 HOOFDSTUK 5: DE LOTING 2 HOOFDSTUK 6: DE MATCH 3

HOOFDSTUK 1: HET TERREIN 2 HOOFDSTUK 2: DE SHUTTLE 2 HOOFDSTUK 3: HET NET 2 HOOFDSTUK 4: DE SPELERS 2 HOOFDSTUK 5: DE LOTING 2 HOOFDSTUK 6: DE MATCH 3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: HET TERREIN 2 HOOFDSTUK 2: DE SHUTTLE 2 HOOFDSTUK 3: HET NET 2 HOOFDSTUK 4: DE SPELERS 2 HOOFDSTUK 5: DE LOTING 2 HOOFDSTUK 6: DE MATCH 3 HOOFDSTUK 7: DE SERVICE 3 HOOFDSTUK 8:

Nadere informatie

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI

FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI FRANZ KRAUS 2015 JEUGDTOERNOOI INHOUDSOPGAVE: Welkomstwoord voorzitter toernooicommissie 3 Mededelingen 4 Arbitrage 5 Sportiviteit 6 Toernooireglement 7-8 Kleedkamers / Velden 9 Sponsors 10 Indeling en

Nadere informatie