Robocup Junior slotevent 16 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robocup Junior slotevent 16 mei"

Transcriptie

1 RobocupJunior slotevent16mei Standvanzaken:deteamsen hundiscipline Op16mei2009vindtde allereerstebelgischeeditievan RobocupJuniorplaats.Deze wedstrijdvoorjongeren organiserenwijintechnopolis,het Doe centrumvoorwetenschapen TechniekinMechelen. Voordedeelnemendeteams begintdespanningtestijgen.inde klasofthuisleggenzedelaatste handaanhunrobot. Choreografieënvandansende robotswordenverfijnd.derobots diegeprogrammeerdzijnals rescuerobotwordengemetenop snelheidenprecisie. Intotaalnemen28teams deelaandewedstrijd.inde disciplinedansennemen14 teamshettegenelkaarop.de disciplinereddentelt14 teams. Programmafinale16meiin Technopolis DeteamsvanRobocupJunior hebbendelaatstemaandenhard gewerktaanhunrobots,metals einddoeldefinaleop16mei2009 intechnopolis.hetprogramma zieteralsvolgtuit: 1

2 9u30 10u00:aankomstteamsenhunsupporters Dedeelnemendeteamsenhuncoacheskrijgengratistoegangtothetevenement. HuntalrijkesupporterskrijgeneenfiksekortingopdeingangprijsvanTechnopolis (kinderen5,5 envolwassenen8,5 ) 10u00 12u00:voorbereidingwedstrijd AlleteamskrijgeneenplaatsjetoegewezeninTechnopolis.Zijkrijgentweeuurtijd omhunrobotsklaartemakenendefinaleplaatsteverkennen.deteamsmogen dezetijdgebruikenomdesensorentekalibreren,hunrobotuittetestenophet podiumofteoefenenophetoriginelereddingsveld. Ondertussenwordenerinterviewsafgenomendooreenvakkundigejury.Erzullen vragengesteldwordenoverdebouw,werkingenprogrammatievanderobot.er wordtgepeildnaarwaaromeenteambepaaldekeuzesmaakteninhunontwerpen ofdekinderenzelfhunrobotgemaakthebben.tijdensdeinterviewskunnende teamsgeenhulpinroepenvanhuncoaches.hetistijdomtebewijzenwatzeals teamwaardzijn. 12u00 13u00:wedstrijddansen IndeKegelvanTechnopolisnemenalle dansende teamshettegenelkaarop. Gedurendeeentweetalminutenlatende teamssamenmethunrobothetbestevan zichzelfzien.dejuryzalbeoordelenop originaliteit,dedansuitvoeringvanderobot enzezalnatuurlijkooknagaanhoerobustde robotinelkaargezetwerd.uitde8teams wordendedrieeerstegerangschiktenéén winnaargekozen.hetwinnendeteammagdantijdensdeprijsuitreikingzijn/haar kunstjesnogeenslatenzien. 12u00 14u00:wedstrijdredden Parallelmetdewedstrijddansen,looptde wedstrijd redden indekubus.erwordtgespeeld optafelswaarophettrobocupjuniorspeelveldligt (foto).hetisdebedoelingdatderobot,zonder hulpvanmensen,eenzwartelijnvolgttotaanhet gelemoeras.hierinbevindtzichhetslachtoffer,in devormvaneenblikje.alsderobothetblikjeuit hetmoeraskanduwen,isdemissiegeslaagd.dit allesineenzokortmogelijketijd.peronderdeel wordenerpuntentoegekend.de4teamsmetde hoogstescore,nemenhettegenelkaaropinde halvefinale.definalewordtgespeelddoorde winnaarsvandehalvefinale. 2

3 14u00 14u30:deliberatiejury Devakjurytrektzichterugomdemoeilijketaakopzichtenementebeslissenwiede winnaarvanhetdansendeteamis.rekeninghoudendmetheelwatfactorenkiezen zeerhetbesteteamuit. Ondertussenishetvoordedeelnemerseenwelverdiendepauze.Omdespanning watwegtenemen,kunnenzededemo sbekijkenvaneenaantalbekenderobots zoalsaiboenfurby,kennismakenmetirobotdestozuigrobotspelenmet ProboGotchiofnatuurlijkTechnopolisbezoeken. 14u30 15u00:prijsuitreiking Naeenheledagplezierenspanningzijndewinnendeteamseindelijkgekend.De prijsuitreikingishetofficiëlemomentomdewinnaarsindebloemetjestezetten.er zijnnatuurlijkdewinnaarsvandedisciplinesdansenenredden.maarookde grootstepechvogel,hetsterksteteamendepublieksfavorietkrijgeneenprijs. OndermeerPatriciaCeysens,MinistervanWetenschapenInnovatiezalprijzen uitreiken. 10u00 15u00:doorlopenddemo s RobocupJuniorismeerdanalleenmaareenwedstrijd.Wewilleneenoverzicht gevenvanrobotsdienureedsinhetdagelijkselevenwordengebruikt. ZozijnerindeKubusdoorlopendinteractievedemonstratiesmetrobotsuitde industrieenhetonderwijs.ookdecommerciëlererobots,tekoopindewinkel kunnenuitgetestworden.spectaculairzijneendemonstratievanenkeleprototypes vanhumanoïderobots. JemagrobotsverwachtenzoalsdeProboGotchi,SpiderenAdamvandeVrije UniversiteitBrussel,eeniRobotstofzuigrobot,Sony saiboenrolly,lego MindstormsenhetKUKArobotmodel. 11u00 12u00 beeldverhalen vancoaches Voorleerkrachtenishetbelangrijkomexpertiseuittewisselen.IndeOntdekhoek wordteenworkshopgeorganiseerdwaarleerkrachtenencoachesinformatie kunnenuitwisselen.hetgeheelwordtopgevatalseen vijfminutendiavoorstelling. Enkelecoachesenleerkrachten,wiensteammeedoetaandewedstrijd,delenhun ervaringaandehandvan15beelden.elkecoachkrijgt5minutenoméénaspectuit tewerken.voorbeeldenvanzo nervaringenzijn: WatheeftjealsRCJcoachhetmeestverrast? HoehebjeviaRCJmetjecollega sleerkrachtensamengewerkt? HoehebjeRCJindeklasaangepakt? HoeRCJteamwork,afsprakenmakenenanderesocialevaardigheden bevordert HoemeisjesviaRCJintechniekgeïnteresseerdworden? HoekinderenviaRCJhunontdekkentalenten? HoeRCJenondernemendlereninelkaarpassen? Tijdenseeninformelermomentkanerdanverderuitgewisseldengediscussieerd worden. 3

4 Kunstzinnigerobots! BenieuwdomderobotsKorn,SnarsenObteontmoetendielivemuziekvoorje spelen?ofombeeldentebekijkenvaneenrobotstrandbeest?komdansnelnaarde Kubus!Daarstaanenkelekunstzinnigerobotsopjetewachten. Korn,SnarsenObzijndedriekleinsterobotsuithetrobotorkest LogosM&M.De 42robotmuzikantenzorgenervoordatdithetgrootsteorkestisterwereld. Verschillendesensorenzorgenervoordatderobotskunnenreagerenophun omgeving.watzespelenhangtafvanwaterrondomhengebeurt.degebruikte druksensoren,radarseninfrarooddetektorswordenallemaalgemaaktbijlogos. Hetbedenkenvannieuwemuziekrobotsiseenonderzoeksprojectvande HogeschoolGentbinnendeAssociatieUniversiteitGentgeleiddoordr.Godfried WillemRaes.Meerweten?Ganaardewebsitehttp://logosfoundation.orgomer alleinformatieoverhetorkestterugtevinden. Korndekornetspeler Obspeelthobo Snarbespeeltdesnaartrom Strandbeestenaanhetstrand. Destrandbeestenwordensinds1990gecreëerddoorkunstenaarTheoJanssen.Als basismateriaalvoordegrotegeleskelettengebruikthijplasticgelebuizen.de strandbeestenzijnzodanigontworpendatzeenkelgaanlopenwanneerhetwaait. Opdiemanierhoevenzijhelemaalnietteetenomtekunnenbewegen! Bijhetontwikkelenvannieuwestrandbeestengaatdekunstenaarrekeninghouden metallerhandeweersfactorenzoalsonweerenregen.opdiemanierhoopthijlater dediereninkuddesophetstrandteplaatsenzodatzijhuneigenlevenkunnen leven. Meerinformatieisterugtevindenop:www.strandbeest.com 15u00 16u00:receptie Omhetgeheelaftesluiten,wordenallestandhouders,medewerkersenteams uitgenodigdopeenreceptieindekubus. 4

5 10u00 15u00:doorlopenddemo sindetail TijdensderobotwedstrijdRoboCupJuniorinTechnopoliszalje nietalleendewedstrijdrobotszien,ookheelwatandererobots zullendiedagaanwezigzijnensommigekanjezelfswinnen (zowelalsdeelnemeralstoeschouwer). Ditzijnderobotsdiejekanontmoetenen/ofwinnen. Probo IntelligenteknuffelrobotPROBO(VrijeUniversiteitBrussel) OpdeRoboCupJuniorfinalezalde knuffelrobotprobovoorheteerstgetoond wordenaaneenbreedpubliek.niette missendus!proboiseenknuffelrobot voorziekekinderenineenhospitaal.om opeennatuurlijkewijzetecommuniceren kanderobotverschillende gelaatsuitdrukkingentonen.20motoren inhethoofdzorgenervoordatde knuffelrobotblij,verrast,kwaad, opgewonden,verdrietig,...kankijken.viazijntouchscreenindebuiktoontderobot bijkomendeinfo.heelwatsensorenzoalseendigitalecamera,microfonenen aanraaksensorenonderdehuidzorgenervoordatderobotdeomgevingkan waarnemen.momenteelwordtderobotnogdooreenoperatorbediend,bedoeling ishemindetoekomstuitterustenmetkunstmatigeintelligentiezodanigdathij autonoomopeensocialemanierininteractiekantredenmetkinderen.graageen knuffelindevormvanprobo?maakkanstijdensderobocupjuniorfinaleopeen exclusieveprobo knuffel! ProboGotchi(VrijeUniversiteitBrussel) ProbogotchiiseenspelmetdeknuffelrobotProboindehoofdrol.Hetdoelvandit spelisomprobozoblijmogelijktemakendoorhemzogoedmogelijkteverzorgen. Ditkanjedoendoorhemetentegeven,tewassenenteknuffelen.WanneerProbo ziekwordtverschijnendemicrobediejezalmoetenbestrijdenomproboterug gezondtemaken.enletookopvoordevlooiendiekunnenopduikenwanneerjete weinigaandachtbesteedaanzijnhygiëne,wantdanzaljeookmoetenkrabben. Proboverschijntopeenschermenzalreagerenopdeverschillendeactiesdiejijmet hemuitvoert.dezeactieskanjedoenaandehandvaneenxboxcontrollerofdoor depopproboaanteraken. Meerinformatieoverhetprojectkanmenterugvindenophttp://anty.vub.ac.be 5

6 maxonmotor Maxonmotormaaktprecisieelektrischemotoren vooronderandererobots.bekenderobotszoals HRP 2,deMarsExplorationRoversenzelfsde knuffelrobotprobobewegenallemaalvloten preciesdankzijdezezwitsersemotoren.tijdensde RoboCupJuniorfinalezalmaxonmotortonenhoe hunmotorenwerken. Meerinfo:http://www.maxonmotor.be KUKA Dekansisheelgrootdatjouauto,gsm,koelkastofeen anderapparaatmeegebouwdisdooreenindustriele robotarmvankuka.derobotarmenvankukalopen nietrondenzijnnietslim.maarzezijnwelberesterk enongelooflijksnel.idealewerkkrachtendus.hun robotswordendanookingezetomsaaieofgevaarlijke opdrachtenuittevoerenendat24uurperdag,dagin, daguit.zondertestoppen.tijdensdefinalekomje meertewetenhoedezerobotsindefabriekenwerken. Schaalmodellenvandezekrachtpatserszijnerte winnen! TijdensdeRoboCupjuniorfinalekanudezerobotop dekukastandaanhetwerkzien. Meerinfo:http://www.kuka.be/ sonyrolly Sony'sAIBOenRolly DebekendsterobotvanSonyiswaarschijnlijkde robothondaibo.hijgroeitopvaneenpuppytoteen volwassenhondenontwikkeldhierbijeeneigenkarakter. Wrijfjeoverzijnkopje,danwordtAIBOgelukkigen beginthijtekwispelenmetzijnstaartje.zoalseenecht hondjeknabbeltaiboopzijnbotjeenspeelthijgraag eenspelletjemetzijnbaasje.zelfspelenmetaibokanin Technopolis. OoiteenseenMP3 spelergeziendiezelfkandansen?welsonyheeftereenheel leukeontworpendieluistertnaardenaamrolly.hijheeftzijnnaamnietgestolen wanthetrobotroltalswingendoverdevloeropdemaatvandemuziek,terwijl allerleilampjesinverschillendekleurenknipperen.aandezijkantzijnertwee schelpjesdieopenendichtgaanenwaarachterdeluidsprekerszitten.teamsdie volgendjaarwillenmeedoenmeteenrollyerbijmoetenextrahunbestdoen,want erzittenverschillenderolly'sindeprijzenpot! Meerinfo:http://www.sony.be/lang/nl/hub/dansende mp3 speler rolly 6

7 irobotstofzuigrobot Ookeenhekelomsteedsjehuistemoetenstofzuigen?Waaromlaatjedezerotjob nietuitvoerendooreenrobot?vandestofzuigrobotirobotroombazijner wereldwijdmiljoenenvanoverdetoonbankgegaan.tijdensderobocupjunior finalekanjeteweirobottenkomenhoederobots precieswerken.zozijnzelaaggebouwdzodanigdat zeprobleemloosopmoeilijkbereikbareplaatsen kunnenkomenzoalsonderbeddenofkasten.de robotvoeltzelfwanneerzijnbatterijenplatworden enzoektdanzelfstandigzijnlaadstationop.irobot heeftookrobotsinhetgammazittenomtedweilen ofdedakgoottereinigen.indeprijzenpotzit trouwenseenstofzuigrobot! Meerinfo:www.irobot.com ASIMO Melvinwerdinseptemberopdekoffiegevraagddoorde meestgeavanceerderobotterwereld:asimovanhonda. Dewinnaarsvanzoweldedansalsreddingswedstrijd wordenexclusiefuitgenodigdnaardeasimostudioin Brussel,waarASIMOzaltonenwathijallemaalkanen achterafisertijdomasimoenzijnteamheelwatvragen testelleneneenkijkjebackstagetenemen.asimoheeft trouwensookheelwatspecialeasimogadgetsinde prijzenpotgestopt. Meerinfo:http://world.honda.com/ASIMO/ RoboCupTeam(DSPValley,ErasmusHogeschoolenDeNayer Instituut) DestudentenvandeErasmusHogeschoolenDeNayerInstituutbereideneen voetbalploegvooromdeeltenemenaanderobocupfinaleindesmallsizeleague. Dithoudtindattweeteamselk5voetbalrobotshettegenelkaaropnemenopeen veldvan4mop6m.bovenhetveldhangtereencameradiegebruiktwordtomde robotstelocaliseren.aandehandvandezepositieswordtopeenhostpc(pcnaast hetveld)deactiesvanderobotsbepaald,afhankelijkvandezelfontworpen spelstrategie.viaeendraadlozecommunicatiekrijgenderobotsdecommando'sdie zemoetenuitvoeren:verplaatsen,schotten,passen,...hetdoelisomopdefinale dagvanrcjtweeteamssamentestellen,éénvandnienéénvanehbmaarwelin eengoedesamenwerking.sommigedelenzijngemeenschappelijkenvoorandere wordtgebruikgemaaktvanverschillendetechnologieën.opdiemanierkanereen studiegemaaktwordentussenbeidetechnologischeverwezelijkingen. Inhetvoorjaarvan2010zouereenwerkingteammoetenstaandatkaningezonden wordennaardeselectierondevoorrobocupfinale. Meerinfo:www.robocup.be 7

8 formula FormulaFlowcodeRobot DeFormulaFlowcodeRobotisontwikkelddoorBartHuyskens leraarelektronicaop SJISchoten,insamenwerkingmeteenEngelsefirma,omleerlingenopeen aangenameremaniertelerenomgaanmetmoderneelektronicaenict.dezerobot kanlijnenvolgen,doolhovenoplossen,murenvolgen,geluidmaken,opgeluid reagerenennogveelmeer. Doordegrafische programmeertaalisdeze robotzelfsteprogrammeren doorleerlingenvanaf10jaar enjonger.momenteelwordt dezerobotwereldwijdop scholeningezet,metgroot succes.vanirantotbelgië, EgyptetotdeUSA.Toch knapdatditinonseigen landjeontwikkeldwerd. Meerinfo: formula flowcoderobot lynkx Moonwalker(KATHO) DeMoonwalkeriseenrobotop3wielen.Hierdoorkunnenzeerkorte draaibewegingengemaaktworden.meteengrijparmeneenelektromagneet kunnenmetalenopgeraaptworden.desturingvandezerobotgebeurtdoormiddel vaneenmicrocontrollerenlaptopenpdaofgsm.bluetoothenethernetverzorgen dedraadlozecommunicatie.een webcameravolgtdegrijparm.heelwat techniekenwordenhiergeïntegreerd: mechanica,elektromechanica, elektrotechniek,elektronica,ict, software StudentenvanKATHOdepartement VHTIhebbendezerobotalsproject ontworpen. Benjehandigengefacineerddoordeze verschillendetechnieken,komdan kijkenenprobeereenstukjemetaalte verplaatsen... 8

9 LEGOMindstormsNXT OndertussenhebbendeLEGOrobotsvoorde deelnemersgeengeheimenmeer.delego MindstormsNXTkitiseenzeergeschiktebouwdoos omdeeerstestappeninderoboticatezetten,maar zelfsheelwatervarenhobbyistenbelevennogveel plezieraanhunlegorobotsenbouwener fantastischeprojectenmee.legoheeftde prijzenpotopgevuldmetheelwatlichtsensoren voordenxtzodanigdatdeteamsvolgendjaarnog sterkeraandestartkunnenverschijnen. Meerinfoop:http://mindstorms.lego.com R2D2(CopacoBelgium) UitdeStarWarsseriekentiedereenwelR2D2.Komdeze immersympathiekerobotbekijkentijdensdefinale.metzijn ingebouwdebeamerkanhijzelfsbeeldenopdemuur projecteren.derobotbezitzelfseendockingstationvoorje ipodenviazijningebouwdewebcamkanjederobotopmissie sturen. Spykee(CopacoBelgium) Spykeeiseenuniekespioneerrobot.Derobotheeft naastzijndraadloosbestuurbarewificameraook eenmicrofoon,speakersen2motoren.despykee injouwhuisiswereldwijdvanafelkecomputerte besturen.gebruikspykeealsbewakingscamera, VoIPtelefoon,webcam,MP3spelerenspeaker systeemennogveelmeer.jekanzelfsbeeldenen geluidenopnemenenbewerken.spykeeis eenvoudiginelkaartezetten.alsdeaccuvan Spykeebijnaleegisgaathijautomatischnaarzijn dockingstationenlaadtzichzelfop. 9

10 Rovio(CopacoBelgium) Rovioheefteenspeciaaltypewielen waardoorhijinallerichtingenkanrijden.voor delokatiebepalingmaaktroviogebruiktvan hetnorthstar2.0 systeem.bezittersvande robotkunneneenrouteaangevendiede robotmoetvolgen,bijvoorbeeldvande slaapkamernaardekeuken.ookkanhet autonoomallerleitakenuitvoeren.deroviois ookvoorzienvanwi Fieneenwebcam, waardoorjederobotnuttigkuntinzetten.zet jederoviobijvoorbeeldin'patrolmode'dan kanhetfoto'svanspecifiekelokatiessturen: bijvoorbeeldofernoghondevoerindebakzit enkijkenofdekrantalopdedeurmatligt. Roboboa(CopacoBelgium) Altijdaleencombinatiewillenhebbenvaneenrobot, eenwekker,eenbureaulampenslangalshuisdier? Nou...,zoeknietverder.Wijhebbenhemtijdensde finaleenhijheetroboboa! Doordecombinatievan"ArtificialIntelligence",animatie metverlichting,geluidenbewegingisdezeroboteen allesinéénoplossingmeteenvriendelijkkarakter.met zijn41functiesindeafstandsbedieningkunjekiezenen wisselenmetdegroteselectieaanfunctionaliteiten. otics/robocreatures:roboboa walle WALL E WALL Eisdeschattigerobotdiehelemaalalleenaarde aanhetschoonmakenistotevemeteenruimtesondeop aardekomt.wall Ewordtdirectverliefdterwijl ondertussenaldekijkersverliefdzijnopwall E.Deze filmvandisney/pixaranimationstudioswerdterecht bekroondmeteenacademyawardvoordebeste Animatiefilm.InTechnopoliszalereengigantische WALL EstaanenDVD'svanhetliefdesverhaalvantwee robotsindetoekomstzullentewinnenzijn. Meerinfo:http://www.wall e.nl/ 10

11 Transformers(Hasbro) Transformerszijnbuitenaardse robotsdieonderteverdelen zijnindeheldhaftigeautobots endekwaadaardige Decepticons.Dezerobots kunnen"transformeren"van robotmodenaareenminder opvallendevormzoalseen voertuig,dierofmachine.er bestaanfilmsvan,tv seriesen opdefinalekanjedeheelwat robotsvandetransformers UniverseDeluxewinnenvande speelgoedfabrikanthasbro. Meerinfo: Spiderman(VrijeUniversiteitBrussel) Spidermaniseenrobot dievia8zuignappen oververtikalewanden enzelfsplafondskan wandelen.viaeen afstandsbedieningkan jehemzelfbesturen tijdensderobocup Juniorfinale,gaatde robottegeneenwand botsen,danvoelenzijn voelsprietenditen keertderobot automatischom. ADAM(VrijeUniversiteitBrussel) Adamwaseenvandeeersterobotsontwikkelddoorderoboticaonderzoeksgroep vandevub.hijwordtnietaangedrevendoordeklassiekeelektrischemotorenmaar doorkunstmatigepneumatischespieren.bijzondereaandezespierenisdatze gelijkaardigekarakteristiekenhebbenalsonzeeigenmenselijkespieren.meteen drukopdeknopkanjederobotdoenspringen. 11

12 LogosM&MRobotorkest(HogeschoolGent) HetLogosM&Mrobotorkestbestaataluit42muzikalerobots.Samenzijnzijhet grootsterobotorkestterwereld.hiertonenweenkelevandekleinsterobotsuithet orkest:,en. Verschillendesensorenzorgenervoordatderobotskunnenreagerenophun omgeving.rondlopendoenzeniet,maarwatzespelenhangtafvanwatergebeurt. OokdesensorenwordenbijLogosgemaakt.Zozijnerdruksensoren,radarsen infrarooddetektors.maarzelfseenplaystationwiiisperfectgeschiktomsignalen naaronzerobotstesturen. Meerinfo:http://logosfoundation.org 12

MOSTO A-B Bluetooth Handsfree Upgrade set voor M.O.S.T auto s. Speciaal ontworpen voor de top modellen welke zijn uitgerust met het M.O.S.T. systeem.

MOSTO A-B Bluetooth Handsfree Upgrade set voor M.O.S.T auto s. Speciaal ontworpen voor de top modellen welke zijn uitgerust met het M.O.S.T. systeem. MOSTO A-B Bluetooth Handsfree Upgrade set voor M.O.S.T auto s. Speciaal ontworpen voor de top modellen welke zijn uitgerust met het M.O.S.T. systeem. ViseeO MOSTO Het MOSTO Bluetooth handsfree systeem

Nadere informatie

FC CASTRICUM KERST ZAALVOETBALTOERNOOI , 29 & 30 december 2016

FC CASTRICUM KERST ZAALVOETBALTOERNOOI , 29 & 30 december 2016 28, 29 & 30 december 2016 WELKOM Namens FC Castricum heten wij iedereen van harte welkom in sporthal De Bloemen. Wederom zijn we er in geslaagd om voor de jeugd 3 dagen voetbalplezier te organiseren. Dat

Nadere informatie

Wedstrijd Digitale Week 2011. 2de graad: Poster jezelf. op http://www.glogster.com (de leerkracht maakt best een account aan voor de klas)

Wedstrijd Digitale Week 2011. 2de graad: Poster jezelf. op http://www.glogster.com (de leerkracht maakt best een account aan voor de klas) Wedstrijd Digitale Week 2011 2de graad: Poster jezelf op http://www.glogster.com (de leerkracht maakt best een account aan voor de klas) Wie ben jij? Wat doe je graag? Wat vind je leuk, mooi, lekker? Waar

Nadere informatie

sportadministratie De automatische wedstrijd-emails

sportadministratie De automatische wedstrijd-emails sportadministratie De automatische wedstrijd-emails sportadministratie 2 1 Inhoud 1 Wie, wat, wanneer?... 3 2 Hoe instellen?... 4 2.1 Ploeg-niveau... 4 2.2 Wedstrijd-niveau... 5 sportadministratie 3 1

Nadere informatie

10-11 Seminar Pitching Spelers trainen gedurende één uur op pitchen, via verschillende oefeningen op de kortspelzone.

10-11 Seminar Pitching Spelers trainen gedurende één uur op pitchen, via verschillende oefeningen op de kortspelzone. PLANNING GROEP 1 Datum Tijdstip Activiteit Opmerking 4/9 7/9 kortspele. 14 u - 15u Kortspel wedstrijd Spelers spelen 3 keer 9 kortspel situaties in groepjes met scorekaart om hun 10/9 Baantraining Spelers

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen WORKSHOP Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Deze workshop is het resultaat van het PWO-project

Nadere informatie

Ouders & Clubs: één doel?!

Ouders & Clubs: één doel?! Ouders & Clubs: één doel?! Workshop Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs Zorg dat je kind wint, los van het resultaat! Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Kenniscentrum Hoger Instituut

Nadere informatie

Week 2 Geld Verdien Machine. Wat voor soort product ga je maken?

Week 2 Geld Verdien Machine. Wat voor soort product ga je maken? Week 2 Geld Verdien Machine Wat voor soort product ga je maken? Wat voor soort producten waren er ook alweer? E-books/boeken opsturen Online Video Cursussen/dvd s opsturen Webinars/seminars Lidmaatschappen

Nadere informatie

20 November 2010 Dorhout Mees. Kick-Off Oranje en Jong Oranje Selectie

20 November 2010 Dorhout Mees. Kick-Off Oranje en Jong Oranje Selectie 20 November 2010 Dorhout Mees Kick-Off Oranje en Jong Oranje Selectie AGENDA 1. Opening 2. Resultaten 2010 3. Focus 4. Coaching Team 5. Trainingen 2010-2011 Weektrainingen Weekendtrainingen Fysiek trainingen

Nadere informatie

Persmap knuffelrobot Probo Waarom Probo?

Persmap knuffelrobot Probo Waarom Probo? Persmap knuffelrobot Probo Probo is zacht en knuffelbaar en ziet eruit als een groen olifantachtig knuffeldier, maar omvat veel meer dan dat. Binnenin is Probo opgebouwd uit zeer moderne technologie: 20

Nadere informatie

Klik om de stijl te bewerken

Klik om de stijl te bewerken Geocraft.NL Juffrouw, mag ik mijn werkstuk in Minecraft 3D inleveren? ECP 2015 Paul van Zoggel Slimme Leefomgeving Geodan Geocraft.NL > Geo-ICT adviesbureau > 150 geo-professionals > 30 jaar ervaring Minecraft

Nadere informatie

4 tegen 3 lijnvoetbal... 2. 4 tegen 3 - vier kleine doelen... 3. 4 tegen 3 - twee pupillendoelen... 4. Kegel-spel 4 tegen 2... 5

4 tegen 3 lijnvoetbal... 2. 4 tegen 3 - vier kleine doelen... 3. 4 tegen 3 - twee pupillendoelen... 4. Kegel-spel 4 tegen 2... 5 Pupillentrainingen / partijvormen. 4 tegen 3 lijnvoetbal... 2 4 tegen 3 - vier kleine doelen... 3 4 tegen 3 - twee pupillendoelen... 4 Kegel-spel 4 tegen 2... 5 Lijnvoetbal-spel 3 tegen 1... 6 Poorten-spel

Nadere informatie

Vele mensen onder ons gebruiken gebruiken hun Pc vooral voor het Downloaden van Muziek, Films en programma s en zelfs boeken of tijdschriften.

Vele mensen onder ons gebruiken gebruiken hun Pc vooral voor het Downloaden van Muziek, Films en programma s en zelfs boeken of tijdschriften. Download special. Ik wil beginnen met een kleine waarschuwing dat ik ( Helping Hand Almere) GEEN verantwoording neem voor de negatieve gevolgen van deze Special voor het Downloaden, van Software, Films

Nadere informatie

Werkwoorden oefenen S13

Werkwoorden oefenen S13 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Fatima Khamkham 25 mei 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/77755 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

KNCB competitie survey 2014

KNCB competitie survey 2014 KNCB competitie survey 2014 Respondenten 438 compleet ingevulde survey s 400 heren & 38 dames Gemiddelde leeftijd is 44 jaar 64 personen hebben niet deelgenomen aan de competitie 13 personen hebben slechts

Nadere informatie

THE PACRU SERIES 302 GAME SET

THE PACRU SERIES 302 GAME SET Talen & extra informatie Indien deze informatie niet in de taal van jouw keuze is surf dan naar www.pacru.com, kies de gewenste taal en print de regels uit. In dit boekje vind je alle nodige informatie

Nadere informatie

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet. Basiswaarden - Plezier - Respect - Eerlijkheid - Betrokkenheid

Nadere informatie

Werkblad De uitdaging

Werkblad De uitdaging Werkblad De uitdaging Omschrijving Werkblad voor groep 5. De kinderen oefenen: - Getalbegrip: handig en op de lege getallenlijn vanaf en vanaf willekeurige getallen, met sprongen van 1, 1 en 1. - Basisvaardigheden:

Nadere informatie

Nieuwbrief Lekker Fit! week - 3 t/m 7 april Lekker Fit! feest. Tijdens de Lekker Fit! Week staan er 3 thema s centraal:

Nieuwbrief Lekker Fit! week - 3 t/m 7 april Lekker Fit! feest. Tijdens de Lekker Fit! Week staan er 3 thema s centraal: Nieuwbrief Lekker Fit! week - 3 t/m 7 april 2017 Lekker Fit! feest Tijdens de Lekker Fit! Week staan er 3 thema s centraal: 1. Lekker Denk hierbij aan lekker, gezond én bewust eten en drinken. 2. Fit!

Nadere informatie

Jijbent.nl: spelregels tablut. Bram Schoonhoven Copyright 2017 Jijbent.nl

Jijbent.nl: spelregels tablut. Bram Schoonhoven Copyright 2017 Jijbent.nl Jijbent.nl: spelregels tablut Bram Schoonhoven Copyright 2017 Jijbent.nl Inhoud Spelregels tablut...1 Inleiding en doel van het spel...1 Startopstelling van het spel...1 Verplaatsen van de stukken...2

Nadere informatie

Je begint het spel badminton met de tos. De scheidsrechter gooit de shuttle in het midden van het veld de lucht in.

Je begint het spel badminton met de tos. De scheidsrechter gooit de shuttle in het midden van het veld de lucht in. Algemene Spelregels. Je hebt bij Badminton 5 onderdelen: - Singels o Heren singel (HE) o Dames singel (DE) - Dubbels o Gemengd dubbel (GD) o Heren dubbel (HD) o Dames dubbel (DD De tos. Je begint het spel

Nadere informatie

Tussenevaluatie onderzoek naar alternatieven voor de huidige moyenne-tabel en puntensysteem

Tussenevaluatie onderzoek naar alternatieven voor de huidige moyenne-tabel en puntensysteem Tussenevaluatie onderzoek naar alternatieven voor de huidige moyenne-tabel en puntensysteem Tijdens afgelopen algemene ledenvergadering is afgesproken dat het federatiebestuur dit seizoen zou gebruiken

Nadere informatie

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]"

TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT. [Win een weekend in Toscane met Carapelli] TOEPASSELIJK WEDSTRIJDREGLEMENT "["Win een weekend in Toscane met Carapelli]" Artikel 1: Algemeen 1.1 De BVBA Carapelli België, met maatschappelijke zetel te Carapelli Belgium Diamantstraat 8/210 B-2200

Nadere informatie

Koninklijke Noord-Limburgse Biljartbond

Koninklijke Noord-Limburgse Biljartbond Koninklijke Noord-Limburgse Biljartbond Van Helden Jan Technisch Secretaris Ballaststraat 15 3900 Overpelt 011/80 22 18 0486 / 66 79 41 jan.vanhelden@skynet.be Overpelt, 20 december 2016 INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP

Nadere informatie

ARBITRAGE IS VAN ONS ALLEMAAL!! KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN DELEN

ARBITRAGE IS VAN ONS ALLEMAAL!! KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN DELEN ARBITRAGE IS VAN ONS ALLEMAAL!! KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN DELEN KNVB KENNISDAGEN DE KRACHT VAN KENNISDELEN Workshop: Arbitrage is van ons allemaal!! Goede scheidsrechters dragen bij aan leuk, sportief

Nadere informatie

Wedstrijdanalyse formulier Trainer Coach veldvoetbal

Wedstrijdanalyse formulier Trainer Coach veldvoetbal Wedstrijdanalyse formulier Trainer Coach veldvoetbal NAAM: CURSUS: DOCENT: WEDSTRIJD: DATUM: tekst tekst tekst tekst tekst @trainercoaches facebook.com/trainersencoaches youtube.com/voetbalpuntnl ANALYSEREN

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

Handleiding. Rocketscore. Toernooien

Handleiding. Rocketscore. Toernooien Handleiding Rocketscore Toernooien Bowling score invoer programma Versie 8.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Aanmaken league...4 Wijzigen league...10 Invoeren Baanindeling / Wijzigen...11

Nadere informatie

Masterclass Science. Masterclass Science TBL

Masterclass Science. Masterclass Science TBL Masterclass Science Masterclass Science TBL Tijdens de masterclass Science leer je ontwerpen, bouwen, innoveren, onderzoeken, programmeren, presenteren en wetenschappelijk verslagleggen. Vaak doe je dit

Nadere informatie

Lesbrief Hypergeometrische verdeling

Lesbrief Hypergeometrische verdeling Lesbrief Hypergeometrische verdeling 010 Willem van Ravenstein If I am given a formula, and I am ignorant of its meaning, it cannot teach me anything, but if I already know it what does the formula teach

Nadere informatie

Playing for Success Alkmaar

Playing for Success Alkmaar Playing for Success Alkmaar Nieuwsbrief nummer 2 Opening Playing for Successs een SUCCES!! Vanaf dag één dat we samen zijn gaan werken aan PfS Alkmaar wisten we dat met de deelnemers iets bijzonders gaan

Nadere informatie

Back to School actie. Dit is een samenwerking tussen Delhaize en Tomabel

Back to School actie. Dit is een samenwerking tussen Delhaize en Tomabel Back to School actie 2014 steunactie bednet, en takeoff-asbl en doe mee aan de kleurwedstrijd en win een daguitstap. Voor meer info surf naar www.tomabel.be Dit is een samenwerking tussen Delhaize en Tomabel

Nadere informatie

Vraag 1: PRIJSVORMING

Vraag 1: PRIJSVORMING Naam:.. Datum: 03/12/2013 Klas:... Klasnummer: Vak: SEI Leerkracht: K. Wambeke Opdrachtenbundel ( /20) Vraag 1: PRIJSVORMING Een "mp3-speler" wil wel iedereen maar tegen welke prijs? Los hierover de volgende

Nadere informatie

Prototype 3: Door artiestenlijst scrollen/interface op kabel

Prototype 3: Door artiestenlijst scrollen/interface op kabel Prototype 3: Door artiestenlijst scrollen/interface op kabel Concept: Bij de meeste muziek interfaces kan men naar het vorige of volgende liedje gaan. Maar als men een bepaalde artiest wil selecteren moet

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 REGLEMENT VOOR NEDERLAND VANAF PAGINA 4 VAN DIT DOCUMENT WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN VOOR BELGIË LIEFMANS VAKANTIE PORTUGAL 2016 Deze regels zijn van toepassing op de Liefmans Vakantie Portugal wedstrijd

Nadere informatie

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014

Wedstrijdsport Senioren HB en DSB. DOELGROEPENOVERLEG 22 november 2014 Wedstrijdsport Senioren HB en DSB DOELGROEPENOVERLEG november 0 Ambitie De KNBSB heeft als doel om de uitstroom van het aantal seniorenleden in de wedstrijdsport met 0% te laten afnemen. KNBSB Integraal

Nadere informatie

Toelichting jeugdinterclub 2012

Toelichting jeugdinterclub 2012 Principe jeugdinterclub - ploeg: 2 spelers - wedstrijden: 2 enkel- en 1 dubbelwedstrijd (per ontmoeting) - categorieën: op basis van geslacht, leeftijd en klassement - categorieën 9, 10 en 12 spelen op

Nadere informatie

NME en Digitale Media

NME en Digitale Media NME en Digitale Media Een goeie combinatie! Workshop voor de Wisselwerkdag van het NME op 22 juni 2010 in Zeist Kennismaken Christel Otto en Anneke Groen Geen digitale media experts, wel enthousiast over

Nadere informatie

Verslag GP toernooi Hoorn 2013

Verslag GP toernooi Hoorn 2013 Verslag GP toernooi Hoorn 2013 Op het eerste GP toernooi van 2013 is de jeugd van schaakclub Oppositie goed vertegenwoordigd. Wessel, Sanne, Lotte, Anna en Tom reizen samen met Arjen en Bastiaan op een

Nadere informatie

SNEL START GIDS MP3 PLAYER SPORT

SNEL START GIDS MP3 PLAYER SPORT SNEL START GIDS MP3 PLAYER SPORT VOORWOORD Gefeliciteerd met de aankoop van deze EnVivo speler. Lees alstublieft aandachtig de instructies on deze snel start gids alvorens u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF

NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF BBSF 23.08.2016 Addendum seizoen 2016-2017 aan het Sportreglement en RIO uitgave augustus 2016 NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN BBSF ALGEMEEN Art. 1 - Ieder jaar organiseert de BBSF de scratch, bonus en handicap

Nadere informatie

B OEFENSTOF B-JUNIOREN

B OEFENSTOF B-JUNIOREN B OEFENSTOF B-JUNIOREN B-JUNIOREN TECHNISCH WERKPLAN VOOR B-JUNIOREN De kenmerken van B-junioren Veel spelers maken in de B-jeugd grote lichamelijke veranderingen mee. Dat gaat gepaard met de nodige emotionele

Nadere informatie

Rol van de ouders in tennis

Rol van de ouders in tennis Rol van de ouders in tennis Paul Wylleman Feest van de Jeugd, VTV Wommelgem, 8 september 2012 Presentatie 1. Vicieuze cirkel ouders-trainers-spelers! 2. Talentontwikkeling! 3. Uitdagingen ouders in talentontwikkeling!

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Voeding voor die gene die weet dat er altijd wat te verbeteren valt. Healthy Active Lifestyle

Voeding voor die gene die weet dat er altijd wat te verbeteren valt. Healthy Active Lifestyle Voeding voor die gene die weet dat er altijd wat te verbeteren valt Feiten over Herbalife Sinds 1980 Weight loss Vereenvoudigen gezonde (sport)voeding Toonaangevend en vernieuwend Beursnotering NYSE (code

Nadere informatie

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld.

Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. Teams zijn samengevoegd in verschillende categorieën. Per categorie worden een paar vragen behandeld. De visie van de trainer/coach over de speelwijze en de te behalen doelen is duidelijk 4 35 25 15 5

Nadere informatie

Zaterdag 21 mei 2016

Zaterdag 21 mei 2016 Welkom bij het derde e Mona Burgeringtoernooi! Zaterdag 21 mei 2016 Informatie en contactadressen: v.v. H.S.V. Het Maalwater 4, 1852 HR HEILOO Wedstrijdsecretariaat: 072-5332890 / 06-20012064 DIT TOERNOOI

Nadere informatie

De weg naar sportief topniveau 2020

De weg naar sportief topniveau 2020 Hoofdsponsor (Selectie 1&2) 4.250.- 01 Reclame voorzijde shirt (uit- en thuistenue) 02 Reclame-uiting op clubkleding van technische staf en spelers 03 Vier lidmaatschappen Businessclub KV de Meeuwen 04

Nadere informatie

11-12 Seminar Pitching Spelers trainen gedurende één uur op pitchen, via verschillende oefeningen op de kortspelzone.

11-12 Seminar Pitching Spelers trainen gedurende één uur op pitchen, via verschillende oefeningen op de kortspelzone. PLANNING GROEP 2 Datm Tijdstip Activiteit Opmerking 4/9 7/9 kortspele. 14-15 Kortspel wedstrijd Spelers spelen 3 keer 9 kortspel sitaties in groepjes met scorekaart om hn powerranking te verbeteren. Geen

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

Kemppi K3 Lasapparatuur

Kemppi K3 Lasapparatuur Master S 400 EEN MEESTER OP LOCATIES Kemppi K3 Lasapparatuur 1(6) EEN KRACHTIGE, DRAAGBARE EN EENVOUDIGE ELEKTRODELASSER (MMA) VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN De Master S 400 is ontworpen voor elektrodelassen

Nadere informatie

Toernooi van 9:00 tot 11:30 Mini Pupillen (JO-7) F Pupillen (JO-9)

Toernooi van 9:00 tot 11:30 Mini Pupillen (JO-7) F Pupillen (JO-9) v.v. Wilhelmus Grote jeugd toernooi Zaterdag 17 juni 2017 Onze Teams in de hoofdrol: Toernooi van 9:00 tot 11:30 Mini Pupillen (JO-7) F Pupillen (JO-9) Toernooi van 12:00 tot 14:30 E Pupillen (JO-11) B

Nadere informatie

1 Fluiten in t algemeen

1 Fluiten in t algemeen 1 Fluiten in t algemeen. 11.1 Twee scheidsrechters hebben de leiding over de wedstrijd, pas- sen de regels toe en beoordelen of er eerlijk en sportief gespeeld wordt (fair play).. 11.2 Iedere scheidsrechter

Nadere informatie

Algemeen Reglement VSBO

Algemeen Reglement VSBO Algemeen Reglement VSBO Talent Competition Curaçao Curaçao, augustus 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel 840 2777 email info@kbbcuracao.com

Nadere informatie

C + D-trainers A + B-trainers

C + D-trainers A + B-trainers C + D-trainers A + B-trainers Informatiebijeenkomst Spel & Spelontwikkeling 'Hockeyvisie MOP' Michel Princen, Auke Posthumus en Paul de Ruijter Vught, 28-02-2016 Zondag 21 februari 2016 Programma Welkom

Nadere informatie

Lancelot Das Königliche Spiel Mattel, 1990 SIEGERS Roland 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten

Lancelot Das Königliche Spiel Mattel, 1990 SIEGERS Roland 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Lancelot Das Königliche Spiel Mattel, 1990 SIEGERS Roland 2-5 spelers vanaf 10 jaar ± 60 minuten Lancelot : het koninklijke spel Het edele spel van de Ronde Tafel voor voortreffelijke ridders en voorname

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13. Mestreechs Kinderdictee Deze uitnodiging is bestemd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8

Nieuwsbrief 13. Mestreechs Kinderdictee Deze uitnodiging is bestemd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 Nieuwsbrief 13 vrijdag 20 maart 2015 Mestreechs Kinderdictee Deze uitnodiging is bestemd voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 Veldeke Krink Mestreech organiseert dit jaar weer een kinderdictee op ZONDAGMIDDAG

Nadere informatie

LEVELS OF EMOTIONAL AWARENESS SCALE FOR CHILDREN (LEAS-C)

LEVELS OF EMOTIONAL AWARENESS SCALE FOR CHILDREN (LEAS-C) LEVELS OF EMOTIONAL AWARENESS SCALE FOR CHILDREN (LEAS-C) Naam Geslacht Jongen Meisje Leeftijd Leerjaar School Datum van vandaag.. /.. /. Richtlijnen Op de volgende pagina s worden verschillende situaties

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

Inleiding OPLEIDING INITIATOR VOETBAL - GETUIGSCHRIFT C. Voorbereiding Training - Wedstrijd. 5-5 (U7-U8-U9 Duiveltjes) 2/04/2017

Inleiding OPLEIDING INITIATOR VOETBAL - GETUIGSCHRIFT C. Voorbereiding Training - Wedstrijd. 5-5 (U7-U8-U9 Duiveltjes) 2/04/2017 OPLEIDING INITIATOR VOETBAL - GETUIGSCHRIFT C Voorbereiding Training - Wedstrijd 5-5 (U7-U8-U9 Duiveltjes) Inleiding Ontwikkeling > wedstrijdresultaat fase 1: plannen fase 2: voorbereiden fase 3: uitvoeren

Nadere informatie

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014 Juf Willeke Juf Willeke is de afgelopen week weer volledig aan het werk gegaan.

Nadere informatie

Hou je van voetbal? Voetbal je zelf? Kijk je vaak naar voetbal op de tv? Dan moet je zeker op deze site kijken!

Hou je van voetbal? Voetbal je zelf? Kijk je vaak naar voetbal op de tv? Dan moet je zeker op deze site kijken! 1. www.idvoetbal.nl 2. Home pagina 3. Talent? 4. Voorrondes 5. Meedoen? 1. www.idvoetbal.nl Typ het adres op internet in de adresbalk of bij Google. Je komt dan op de home pagina. Dit lees je. 1. Maak

Nadere informatie

NLT JuniorSoccer Robot NXT 2015

NLT JuniorSoccer Robot NXT 2015 NLT JuniorSoccer Robot NXT 2015 Docenten Informatie Voorbereidingen JuniorSoccer NXT Workshop Voordat met de workshop JuniorSoccer NXT kan worden begonnen, dienen er een aantal zaken te zijn geregeld:

Nadere informatie

Voorwoord en reglement 24 uur voetbal voor KWF

Voorwoord en reglement 24 uur voetbal voor KWF Voorwoord en reglement 24 uur voetbal voor KWF Als eerste een speciaal welkom voor spelers, leiders, supporters en alle andere belangstellenden! Erg leuk dat u wilt deelnemen aan dit unieke evenement.

Nadere informatie

Sport en Innovatie. Wetenschappers en innovatie

Sport en Innovatie. Wetenschappers en innovatie Wetenschappers en innovatie Sport en Innovatie Deelnemers rondetafelgesprek: Nico Delleman Hidde Haisma Marnix ten Kortenaar Koen Lemmink Hanno van der Loo Nando Timmer Huub Toussaint Bij innovatie speelt

Nadere informatie

Jurrie Baas Sport en Spektakeldag

Jurrie Baas Sport en Spektakeldag Jurrie Baas Sport en Spektakeldag met o.a. Beachvolleybal op de Costa Del Vechte Woensdag 22 Juli 12.50 uur In de zandbak aan de vecht in Ommen Georganiseerd door: Ommer Bissingh Evenementen Supportersclub

Nadere informatie

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015

9 e FVV JEUGDTOERNOOI 30 en 31 mei 2015 30 en 31 mei 2015 Wat kan Garage ter Veen voor u betekenen? Garage ter Veen beschikt over een moderne werkplaats waar alle werkzaamheden aan de auto kunnen worden verricht door onze vakbekwame monteurs.

Nadere informatie

Handleiding versie 1.3. Zie ook Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding.

Handleiding versie 1.3. Zie ook  Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Handleiding versie 1.3 Zie ook www.emdrkit.nl Lees voor gebruik van de EMDR kit deze handleiding. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 De controller... 3 1.1 Aan/uit... 3 1.2 Starten... 3 1.3 Pauzeren...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Programma nacompetitie KNVB district Oost Zondagvoetbal seizoen

Programma nacompetitie KNVB district Oost Zondagvoetbal seizoen Hfdkl. C Hoofdklasse C 1e kl. E herkanser nr. 11 HC 1e kl. F herkanser nr. 12 HC kampioen 1e klasse E (Oost) 1E periode 1 per 1 1E periode 2 per 2 1E periode 3 per 3 1E kampioen 1e klasse F (Noord) 1F

Nadere informatie

Schoolhandbal Toernooi 19 juni 2016 -------------------------------------------------------- Informatieboekje

Schoolhandbal Toernooi 19 juni 2016 -------------------------------------------------------- Informatieboekje Informatieboekje Voorwoord Beste kinderen en begeleiders, Nog even en dan is het 19 juni en staat het schoolhandbal toernooi 2016 weer op de agenda. Dit jaar voor het eerst ook voor de groepen 1en 2.

Nadere informatie

SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017

SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017 SCHOLING -VV REUVER -ZATERDAG 7 JANUARI 2017 WELKOM Even voorstellen KNVB: Naam: Maurice Voestermans Functie: Technisch jeugdcoordinator M & V Zuid Mail: maurice.voestermans@knvb.nl 1/7/2017 2 HET IS NIET

Nadere informatie

AXIOM. Spelconcept en ontwerp door Michael Seal. World Copyright 1988 / 1993 All rights reserved

AXIOM. Spelconcept en ontwerp door Michael Seal. World Copyright 1988 / 1993 All rights reserved AXIOM Spelconcept en ontwerp door Michael Seal World Copyright 1988 / 1993 All rights reserved AXIOM Patent No. 2221399 Trademark and Design Registration Pending M.C. Seal Seventh Seal Abstract Games 3

Nadere informatie

Great variety. Great solutions. Nederlands. 1 2 3 lifting

Great variety. Great solutions. Nederlands. 1 2 3 lifting Great variety. Great solutions. Nederlands 1 2 3 lifting 2 aansluiting cilinder Your solution producer cilinder gas (stikstof) Over ons Het nieuwe merk GASSPRINGS.EU is binnen Europa dé specialist op het

Nadere informatie

Overzicht grijpautomaten

Overzicht grijpautomaten Overzicht grijpautomaten Actueel overzicht leverprogramma Inclusief diverse concepten voor exploitanten van verkoopautomaten Bij veel activiteiten horen grijpmachines er gewoon bij. Het publiek verwacht

Nadere informatie

spiegel koppeling Woezel & Pip - Samen Tellen -

spiegel koppeling Woezel & Pip - Samen Tellen - spiegel koppeling Woezel & Pip - Samen Tellen - Woezel & Pip leren tellen in de Tovertuin. Kun jij al tot tien tellen? Leer het samen met Woezel & Pip. Download het boek - Tegenwoordig kan men gemakkelijk

Nadere informatie

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind Informatie voor ouders In september 2013 is het jeugdtennis voor spelers t/m 12 jaar ingrijpend veranderd. Kinderen spelen op kleur. De KNLTB introduceerde nieuwe, leuke competitievormen, speciaal voor

Nadere informatie

Draaiboek Tennis4life Draaiboek Tennis4life

Draaiboek Tennis4life Draaiboek Tennis4life Draaiboek Tennis4life 8-6-2013 Versie 1.0, 27-01-2013 Pagina 1 van 9 Versie 1.0, 27-01-2013 autorisatie opstellers: gezien: A.C. Rupke en J.W. Bakker Bestuur Tennis4life en Inspire2live versiegegevens

Nadere informatie

Beleidsvisie arbitrage. Juni 2015

Beleidsvisie arbitrage. Juni 2015 Beleidsvisie Juni 2015 Fase 1: Goedkeuring door bondsraad beleidsvisie Fase 2: Uitwerking, Inventarisatie, Afstemming en keuzes, Communicatie, Invoering Kernvisie Spelplezier dient te allen tijde voorop

Nadere informatie

INLEIDING: SPELPRINCIPE :

INLEIDING: SPELPRINCIPE : INLEIDING: De Route 66 is een nieuw product, waarvan het spelprincipe grotendeels hetzelfde is gebleven als dit van zijn succesvolle voorganger de Triple Seven. De grootste doelstelling van dit nieuw apparaat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

NIEUWSBRIEF. maart Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, NIEUWSBRIEF maart 2011 Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, De tweede helft van het schooljaar is begonnen. De examens komen dichterbij. De leerlingen van de basisschool schrijven zich deze periode

Nadere informatie

Waarvoor zijn we hier?

Waarvoor zijn we hier? Kick-off woensdag 17 februari 2010 Even voorstellen... Website: http://www.ieeesb.ugent.be/nl/robot/2010 Contact: Francis.wyffels@UGent.be en Tim.Waegeman@UGent.be De wedstrijdjury voor al uw vragen:

Nadere informatie

Inner Game. Tennis Workshop

Inner Game. Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop Inner Game Tennis Workshop De Inner Game Tennis Workshop zal zowel sporters als niet sporters, leden en niet leden van My HealthClub een waarvolle ervaring meegeven. Een positieve

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

De enigste optie die over bleef was om terug deel te nemen aan Robocup junior. Die datum was wel haalbaar.

De enigste optie die over bleef was om terug deel te nemen aan Robocup junior. Die datum was wel haalbaar. Hoe ROBOCUP junior begon en verder verliep In het zesde leerjaar in de Freinet-school het Reuzenhuis te Tielt werd gestart met een nieuw educatief project. De school kocht een basiseducatief pakket van

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

FAQ Lijst Section X. Mag je in een beurt ook niets doen? Nee, je moet in een beurt altijd een kaartje draaien,verplaatsen,neerleggen of ruilen.

FAQ Lijst Section X. Mag je in een beurt ook niets doen? Nee, je moet in een beurt altijd een kaartje draaien,verplaatsen,neerleggen of ruilen. FAQ Lijst Section X De FAQ lijst geeft antwoord op vragen die per spelfase kunnen ontstaan. Heb je andere vragen, die hier niet bijstaan, mail deze dan door naar info@thegamemaster.nl. Dan kunnen wij de

Nadere informatie

ENGAGEMENT. MEDMEC 04 Les 2

ENGAGEMENT. MEDMEC 04 Les 2 ENGAGEMENT MEDMEC 04 Les 2 Weekplanning Lesweek 1: Urban Studio Lesweek 2: Kick off en spelopdracht deel l Lesweek 3: hoorcollege gaming, geen lessen Lesweek 4: Inleveren: deel 1,naar aanleiding daarvan

Nadere informatie

spiegel koppeling Woezel & Pip - Overal Vriendjes - Maar er mist er nog een. Weet jij wie dat is?

spiegel koppeling Woezel & Pip - Overal Vriendjes - Maar er mist er nog een. Weet jij wie dat is? spiegel koppeling Woezel & Pip - Overal Vriendjes - Woezel & Pip hebben overal vriendjes, van alle bomen in het bos tot alle vogels in de lucht. Samen met Woezel & Pip leer je ze allemaal kennen! Maar

Nadere informatie

VERSLAG. De voorzitter heet alle clubs en vertegenwoordigers welkom.

VERSLAG. De voorzitter heet alle clubs en vertegenwoordigers welkom. Vlaamse Bridge Liga vzw Algemene Vergadering Woensdag 8 april 2015 20:00 uur VERSLAG Telling van de aanwezigen Zie bijlage 1. Na naamafroeping blijken volgende cijfers: 30 van de 111 stemgerechtigde leden

Nadere informatie

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening

Effectmeting van. hulp- en dienstverlening Effectmeting van hulp- en dienstverlening Gemeenten, instellingen en organisaties moeten hun uitgaven verantwoorden: wat leveren investeringen op? Ook investeringen in sociaal beleid moeten zij kunnen

Nadere informatie

WEDSTRIJDVERDELING PBO JEUGDCUPTOUR DRAAIBOEK. KALENDERJAAR 2016 en 2017

WEDSTRIJDVERDELING PBO JEUGDCUPTOUR DRAAIBOEK. KALENDERJAAR 2016 en 2017 DRAAIBOEK PBO JEUGDCUPTOUR KALENDERJAAR 2016 en 2017 WEDSTRIJDVERDELING 5. WEDSTRIJDVERDELING EN SCHEMA S Het basisprincipe bij het opstellen van de wedstrijdverdeling is, dat elke reeks steeds start in

Nadere informatie

Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd Jongens Volleybal 2007

Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd Jongens Volleybal 2007 Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Analyse van het Wereldkampioenschap Jeugd Jongens Volleybal 2007 Evaluatie van de spelonderdelen AUTEUR(S) VANMEDEGAEL STEVEN,

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Versie 01-07-2015 SENIOREN 1. De "Beker van België Senioren" wordt betwist onder de bepalingen van het Reglement

Nadere informatie

SAMEN TENNIS SPELEN MET JE ZOON OF DOCHTER -QUALITY TIME MET JE GEZIN-

SAMEN TENNIS SPELEN MET JE ZOON OF DOCHTER -QUALITY TIME MET JE GEZIN- SAMEN TENNIS SPELEN MET JE ZOON OF DOCHTER -QUALITY TIME MET JE GEZIN- Ieder kleurniveau heeft een spelconcept. Kinderen evolueren bij het spelen van lukken naar lukken in beweging en doen mislukken. Van

Nadere informatie

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond

NOTITIE. : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. 1. Achtergrond NOTITIE Aan : Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Beh. door : H.J. Jacobs / D.Q. Spiessens Referentie : 2860D111111 Werkomschrijving verplaatsen Project : FIRST Rotterdam Betreft : Werkomschrijving verplaatsen

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de Leeftijdsspecifieke kenmerken

Nadere informatie

Mediation. werkwijze. VLCounseling

Mediation. werkwijze. VLCounseling werkwijze VLCounseling Werkwijze VLCounseling Conflicten kosten geld, energie en stress. Niemand zit daar op te wachten en toch ontstaan ze ieder moment van de dag. Je hebt conflicten ook nodig om te groeien

Nadere informatie