Commission paritaire pour les employés de l industrie alimentaire Programmation sociale 2013/2014 du 2 décembre 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commission paritaire pour les employés de l industrie alimentaire Programmation sociale 2013/2014 du 2 décembre 2013"

Transcriptie

1 Paritair Comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid Sociale programmatie 2013/2014 van 2 december 2013 De regering heeft voor de periode specifieke maatregelen genomen. In deze omstandigheden sluiten de sociale partners op 2 december 2013 in het Paritair Comité voor de bedienden van de voedingsnijverheid deze collectieve arbeidsovereenkomst af tot verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2013 en Deze overeenkomst houdt niet alle technische modaliteiten in. Dat is de reden waarom zij niet algemeen verbindend verklaard wordt. De partijen zullen de nodige uitvoeringsovereenkomsten afsluiten en algemeen verbindend laten verklaren om uitwerking te geven aan dit kader. Toepassingsgebied Art Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de voedingsnijverheid. 2. Met bedienden worden de mannelijke en de vrouwelijke bedienden bedoeld. Eindejaarspremie Art. 2. Vanaf 1 januari 2014 zal hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 1997 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (registratienummer 47239/CO/220, koninklijk besluit van 3 september 2000, Belgisch Staatsblad van 27 september 2000) vervangen worden door een collectieve arbeidsovereenkomst waarbij de toekenningsvoorwaarden geharmoniseerd worden met het regime dat van toepassing is op de arbeiders van de voedingsindustrie op basis van volgende principes : - Recht op eindejaarspremie na 1 maand dienst; - Gelijkstellingen op basis van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie; - Een maand waarin de betrokken bediende in dienst is getreden uiterlijk de 15de of nog steeds in dienst was na de 15de geeft recht Commission paritaire pour les employés de l industrie alimentaire Programmation sociale 2013/2014 du 2 décembre 2013 Le gouvernement a pris des mesures spécifiques pour la période Dans ces circonstances, les partenaires sociaux concluent dans la commission paritaire pour les employés de l industrie alimentaire du 2 décembre 2013 la convention collective de travail pour l amélioration des conditions de travail et de rémunération en 2013 et La présente convention ne reprend pas toutes les modalités techniques. C est la raison pour laquelle celle-ci ne sera pas rendue obligatoire. Les parties établiront les conventions d exécution nécessaires et les feront déclarer obligatoires pour donner exécution à ce cadre. Champ d application Art. 1 er. 1 er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins. Prime de fin d année Art. 2. A partir du 1 er janvier 2014, le chapitre IV de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l industrie alimentaire (numéro d enregistrement 47239/CO/220, arrêté royal du 3 septembre 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000) sera remplacé par une convention collective de travail où les conditions d octroi seront harmonisées avec celles du régime applicable aux ouvriers de l industrie alimentaire sur base des principes suivants: - Droit à une prime de fin d année après 1 mois de service ; - Assimilations sur base de la législation concernant les congés annuels ; - Un mois dans lequel l employé concerné est entré en service, au plus tard le 15 ou est encore en service après le 15 donne 1

2 op 1/12de van de premie; - Ogenblik van betaling: 24 december. Indien de gewoonte in de onderneming bestond om aanmerkelijk vroeger te betalen, blijft dit behouden. - Behoud van berekening van veranderlijke bezoldiging op basis van laatste 12 maanden - Geen recht bij vrijwillig vertrek in het eerste jaar dienst of in geval van ontslag om dringende reden. Sectoraal pensioenplan Art Vanaf 1 januari 2014 verhoogt de globale inspanning van de werkgevers voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met 0,22 % naar 0,65 % van de brutolonen. 2. Indien de werkgever buiten toepassingsgebied valt van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel, en voor zover zijn pensioentoezegging minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging, wordt een enveloppe van 0.15% van de loonmassa toegewezen aan de onderneming die gebruikt moet worden met respect van het wettelijk kader van de onderhandelingen Onder loonmassa wordt begrepen de brutolonen en de bijhorende sociale lasten. droit à 1/12 e de la prime ; - Moment du paiement: 24 décembre. Si l usage existait dans l entreprise de payer considérablement avant cette date, cela reste maintenu. - Maintien du calcul des rémunérations variables sur base des 12 derniers mois. - Pas droit en cas de départ volontaire dans la première année ou en cas de licenciement pour motifs graves. Plan de pension sectoriel Art er. A partir du 1 er janvier 2014, l effort global des employeurs pour le régime de pension complémentaire sectoriel social augmente de 0,22% à 0,65% des salaires bruts. 2. Si l employeur est exclu du champ d application du régime de pension complémentaire sectoriel, et pour autant que son engagement de pension soit au moins équivalent à l engagement de pension sectoriel, une enveloppe de 0,15% de la masse salariale est octroyée à l entreprise, à utiliser dans le respect du cadre légal pour les négociations Par masse salariale, il faut entendre les salaires bruts et les charges sociales correspondantes. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) Art. 4. De partijen zullen de bestaande collectieve arbeidsovereenkomst inzake SWT verlengen - Tot 31 december 2015 voor SWT vanaf 60 jaar - tot 31 december 2014 voor SWT vanaf 58 jaar - tot 31 december 2015 voor SWT vanaf 58 jaar voor bedienden tewerkgesteld in het kader van een zwaar beroep - tot 31 december 2015 voor SWT vanaf 56 jaar mits loopbaan van 40 jaar - tot 31 december 2014 voor SWT vanaf 56 jaar met 20 jaar nachtprestaties en 33 jaar loopbaan. Régime de chômage avec complément d entreprise (RCC) Art. 4. Les parties prorogeront les conventions collectives de travail existantes en matière de RCC - jusqu au 31 décembre 2015 pour le RCC à partir de 60 ans - jusqu au 31 décembre 2014 pour le RCC à partir de 58 ans - jusqu au 31 décembre 2015 pour le RCC à partir de 58 ans pour les employés occupés dans le cadre d un métier lourd - jusqu au 31 décembre 2015 pour le RCC à partir de 56 ans moyennant une carrière de 40 ans - jusqu au 31 décembre 2014 pour le RCC à partir de 56 ans avec 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière. 2

3 Tijdkrediet Art De sociale partners zullen de lopende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten inzake tijdkrediet aanpassen aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 gesloten in de Nationale Arbeidsraad betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Met ingang van 1 december 2013 zal de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende het tijdskrediet voor bedienden in de voedingsnijverheid (registratienummer 75378/CO/220, koninklijk besluit van 16 februari 2006, Belgisch Staatsblad van 16 mei 2006) eveneens het recht voorzien op de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5 de vanaf de leeftijd van 50 jaar op basis van een beroepsloopbaan van 28 jaar overeenkomstig artikel 8 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr De sociale partners zullen binnen de 3 maanden in toepassing van artikel 6, 5 c) van het KB van 12/12/2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 18/12/2001 aan de bevoegde minister onder de vorm van een advies een lijst overmaken met knelpuntberoepen voor de uitoefening van het halftijds tijdskrediet vanaf 50 jaar voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep dat voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen. Overstap van zwaar naar licht werk Art. 6. De sociale partners herinneren aan de aanbeveling nr. 20 van de Nationale Arbeidsraad van 9 juli 2008 om oudere werknemers aan het werk te houden in de ondernemingen met name door hen lichter werk aan te bieden. Zij bevelen de ondernemingen aan deze toe te passen en bekendheid te geven aan de voorziene tijdelijke financiële compensatie ten laste van de RVA wanneer deze werknemers door loonverlies worden getroffen. Crédit-temps Art er. Les partenaires sociaux adapteront les conventions collectives de travail sectorielles existantes concernant le crédit-temps aux dispositions de la convention collective de travail n 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil National du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d emplois de fin de carrière. A partir du 1 er décembre 2013, la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés de l industrie alimentaire (numéro d enregistrement 75378/CO/220, arrêté royal du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006) prévoira également le droit à la réduction des prestations de travail de 1/5 e à partir de l âge de 50 ans sur base d une carrière de 28 ans conformément à l article 8, 3, de la convention collective de travail n Dans les 3 mois, les partenaires sociaux présenteront sous forme d un avis au ministre compétent, en application de l article 6, 5, c) de l arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédittemps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, une liste reprenant les métiers en pénurie pour l exercice du crédit temps pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps à partir de 50 ans et qui sont occupés dans un métier lourd repris sur une liste de métiers en pénurie. Passage d un métier lourd à un métier léger Art. 6. Les partenaires sociaux rappellent la recommandation n 20 du Conseil National du Travail du 9 juillet 2008 pour maintenir les travailleurs plus âgés plus longtemps au travail dans les entreprises, en leur proposant un métier moins lourd. Ils recommandent aux entreprises de l appliquer et de faire connaître la compensation financière temporaire prévue à charge de l ONEM lorsque ces travailleurs sont confrontés à une perte salariale. 3

4 Klein verlet Art. 7. Met ingang van 1 december 2013 wordt de volgende sectorale regeling inzake klein verlet ingevoerd, als aanvulling op de bestaande regeling: - Overlijden van de echtgenoot, een kind van de bediende of van zijn echtgenoot, de (schoon)vader, (schoon)moeder, stiefvader of moeder van de bediende: 5 dagen op te nemen binnen de zes maand vanaf de dag van het overlijden Petit chômage Art. 7. A partir du 1 er décembre 2013, le régime sectoriel suivant en matière de petit chômage est introduit, en complément de la réglementation existante : - Décès du mari/de l épouse, d un enfant de l employé ou de son époux/épouse, le (beau-) père, la (belle-) mère, le/la second(e) époux/épouse de la mère/du père de l employé : 5 jours à prendre dans les six mois à partir du jour du décès. Stressbeleid en ergonomie Art. 8. De sociale partners zullen vanuit het IPV (Initiatieven voor Professionele Vorming) aan de ondernemingen een geschikt opleidingsaanbod aanbieden over het stressbeleid en ergonomie. Permanente vorming Art In toepassing van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en het koninklijk besluit van 11 oktober 2007, komen de partijen overeen om de vormingsinspanningen te verhogen volgens de modaliteiten afgesproken in dit artikel. 2. De werkgever dient vanaf 1 januari 2013 de inspanningen inzake professionele vorming voor de bedienden op jaarbasis te verhogen tot 1,20 % van het totaal volume van de gepresteerde arbeidstijd van alle bedienden van de onderneming. Dit percentage wordt vanaf 1 januari 2014 gebracht op 1,30 %. 3. Om deze doelstelling te bereiken, dienen alle ondernemingen met 20 werknemers of meer vanaf 1 januari 2014 een opleidingsplan op te stellen. De sociale partners zullen een sectoraal model van opleidingsplan uitwerken waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de participatie van risicogroepen. Gestion du stress et ergonomie Art. 8. Les partenaires sociaux présenteront aux entreprises une offre de formation adéquate au sujet de la gestion du stress et de l ergonomie à partir de l IFP (Initiatives pour la Formation Professionnelle). Formation permanente Art er. En application l article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et de l arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d augmenter les efforts de formation selon les modalités convenues à cet article. 2. A partir du 1 er janvier 2013, l employeur est tenu de relever les efforts concernant la formation professionnelle pour les employés sur base annuelle à 1,20% du volume total de la durée de travail prestée de tous les employés de l entreprise. Ce pourcentage est porté à 1,30% à partir du 1 er janvier A partir du 1 er janvier 2014 et afin d atteindre cet objectif, toutes les entreprises ayant 20 travailleurs ou plus devront établir un plan de formation. Les partenaires sociaux élaboreront un modèle sectoriel de plan de formation où une attention particulière sera prêtée à la participation de groupes à risques. Om beroep te kunnen doen op de financiële tussenkomst van het IPV, moeten de bedrijven met 20 werknemers of meer over een opleidingsplan beschikken. Deze maatregel doet geen afbreuk aan de bestaande voorwaarden 4 Pour pouvoir faire appel à l intervention financière de l IFP, l entreprise ayant 20 travailleurs ou plus devra disposer d un plan de formation. Cette mesure ne porte pas atteinte aux conditions d intervention existantes de l IFP.

5 voor tussenkomst door het IPV. 4. Voor de ondernemingen met minder dan 20 werknemers zullen de sociale partners binnen IPV nadenken over specifieke projecten om kleinere ondernemingen en hun bedienden te bereiken. Deze maatregel zal geëvalueerd worden voor de onderhandelingen IPV zal vanaf 2014 aan de bedienden een opleidingsfiche bezorgen met een overzicht van alle gevolgde opleidingen via IPV. 6. Elke bediende zal beschikken over een initiatiefrecht om een onderhoud te vragen met de verantwoordelijke over zijn opleidingsmogelijkheden. 4. Pour les entreprises ayant moins de 20 travailleurs, les partenaires sociaux réfléchiront au sein de l IFP à des projets spécifiques afin d atteindre les entreprises plus petites et leur employés. Cette mesure sera évaluée avant les négociations A partir de 2014, l IFP remettra aux employés une fiche de formation reprenant un aperçu de toutes les formations suivies via l IFP. 6. Chaque employé disposera d un droit d initiative pour demander un entretien avec le responsable au sujet de ses possibilités de formation. Vrijstelling Startbaanovereenkomsten Art. 10. De partijen zullen het nodige doen om gedurende de periode een vrijstelling te krijgen van de toepassing van het hoofdstuk VIII van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. Om dit te bereiken zullen ze onder meer in de Raad van Bestuur van het IPV toezien dat: - 0,15% van de loonmassa van de sector aangewend wordt voor de financiering van vorming van werkzoekenden en werkenden uit de risicogroepen; - Het aantal industriële leerlingen gespreid over 2 jaar minstens 200 bedraagt; - Het aantal werkzoekenden en werkenden uit de risicogroepen dat een IPV-vorming geniet minstens per jaar bedraagt; - De vorming van werkzoekenden onder de risicogroepen zodanig georganiseerd wordt dat de kansen op tewerkstelling in de sector reëel zijn. Deze verbintenis komt te vervallen wanneer de gewenste vrijstelling niet bekomen wordt. De vrijstelling komt te vervallen wanneer blijkt dat de verbintenis niet is nagekomen. Dispense pour les conventions de premier emploi Art. 10. Les parties feront le nécessaire pour obtenir la dispense, pendant la période , de l application du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 pour la promotion de l emploi. A cette fin, le Conseil d Administration de l IFP veillera notamment à ce que: - 0,15% de la masse salariale du secteur soit affectée au financement de la formation des demandeurs d emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques ; - le nombre d apprentis industriels s élève au moins à 200 sur une période de 2 ans ; - le nombre de demandeurs d emploi et de travailleurs parmi les groupes à risques qui bénéficient d une formation IFP s élève au moins à par an ; - la formation de demandeurs d emploi parmi les groupes à risques soit organisée de manière à ce que les possibilités d emploi dans le secteur soient réelles. Cet engagement vient à échéance si la dispense souhaitée n est pas obtenue. La dispense vient à échéance lorsqu il s avère que l engagement n est pas respecté. 5

6 Sociale dialoog Art. 11. De sociale partners herinneren aan de instructie van de RSZ in verband met het toekennen van maaltijdcheques voor vormingsdagen in het kader van betaald educatief verlof en zullen deze toepassen op het vlak van de ondernemingen. Art. 12. Het aantal syndicale vormingsdagen voor de onderscheiden afgevaardigden van eenzelfde onderneming kan vanaf het lopende refertejaar onbeperkt geglobaliseerd worden. Eenzelfde bediende die aangeduid is om aan vormingsdagen deel te nemen, kan dus het volledige totaal aan syndicale vormingsdagen per referteperiode opgebruiken. De globalisering gebeurt per syndicale organisatie. Dialogue social Art. 11. Les partenaires sociaux rappellent les instructions de l ONSS concernant l octroi de chèques-repas pour les jours de formation dans le cadre du congé-éducation payé et les appliqueront au niveau des entreprises. Art. 12. À partir de l année de référence en cours, le nombre de journées de formation syndicale des différents délégués de la même entreprise pourra être globalisé de manière illimitée. Le même employé, désigné pour participer aux journées de formation, peut donc utiliser le total des journées de formation syndicale par période de référence. La globalisation au sein d une entreprise se fait par organisation syndicale. Bestaanszekerheid langdurige ziekte Art In het kader van harmonisatie tussen arbeiders en bedienden wordt voor de bedienden een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal Fonds ingevoerd. Deze zal 6,88 per dag bedragen vanaf de eerste uitbetaling na 1 januari 2014 en dit vanaf de 4de t.e.m. de 12 maand ziekte. 2. De invoering van een aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte gebeurt zonder dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds verhoogd moet worden. Sécurité d existence maladie de longue durée Art er. Dans le cadre de l harmonisation entre ouvriers et employés, est introduite une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée à charge du Fonds social. Celle-ci s élèvera à 6,88 par jour à partir du premier paiement intervenant après le 1 er janvier 2014, et ce du 4 e au 12 e mois de maladie. 2. L introduction d une indemnité complémentaire en cas de maladie de longue durée s effectue sans augmentation de la cotisation au Fonds social. Sociaal Fonds Art In het kader van de harmonisering tussen arbeiders en bedienden zullen de sociale partners in de schoot van het Sociaal Fonds de nodige maatregelen nemen om: - aanpassen bedrag syndicale premie tot 135 EUR vanaf de referteperiode april april 2014, - uniformiseren financiële tussenkomst Sociaal Fonds voor dagen syndicale vorming vanaf 1/1/ Bovenstaande aanpassingen gebeuren zonder dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Fonds social Art er. Dans le cadre de l harmonisation entre ouvriers et employés, les partenaires sociaux prendront les mesures nécessaires au sein du Fonds social pour : - adapter le montant de la prime syndicale à 135 EUR à partir de la période de référence avril avril 2014, - uniformiser l intervention financière du Fonds social pour les jours de formation syndicale à partir du 1/1/ Les adaptations ci-dessus ont lieu sans que la cotisation au Fonds social doive être augmentée. 6

7 verhoogd moet worden. Bevoegdheid paritair comité Art. 15. De sociale partners zullen binnen hun wettelijke mogelijkheden de bevoegdheid van het Paritair Comité verduidelijken en de nodige stappen zetten om deze te officialiseren. Compétence commission paritaire Art. 15. Dans la limite de leurs possibilités légales, les partenaires sociaux préciseront la compétence de la Commission paritaire et feront les démarches nécessaires pour l officialiser. Sociale Vrede Art. 16. De syndicale organisaties verbinden er zich toe geen andere eisen te stellen op ondernemingsniveau dan de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Duur van deze overeenkomst Art. 17. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst treden in werking op 1 januari 2013 en gelden voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepaling. De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een aanzegging van drie maanden opgestuurd aan de voorzitter van het Paritair Comité en de andere partijen die er vertegenwoordigd zijn. Paix sociale Art. 16. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications au niveau de l'entreprise autres que l'application de la présente convention collective de travail. Durée de la présente convention Art. 17. Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1 er janvier 2013 et sont d'application pour une durée indéterminée sauf disposition contraire. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé au président de la Commission paritaire et aux autres parties y représentées. 7

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 11 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale

Paritair comité voor de bedienden uit de internationale Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Collectieve

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Paritair Comité voor de bewakingsen/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU MÉTAL PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL RECHT OP TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU MÉTAL PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL RECHT OP TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING 1. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU MÉTAL Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015 Convention collective de travail du 9 octobre 2015 RECHT

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS ITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, betreffende de

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Onder werknemers wordt verstaan het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. Neerlegging-Dépôt: 14/11/2013 Regist.-Enregistr.: 11/12/2013 N : 118375/C0/327.01 Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie

Nadere informatie

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999

PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 PROTOCOLE PAIX SOCIALE LES EMPLOYES DE DU COMMERCE DU PETROLE, FAIT A BRUXELLES, LE MAI 1999 Les parties signataires, membres de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole n (employés),

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114)

COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES (C.P. n 114) Protocole d'accord du 03 mai relatif aux conventions sectorielles collectives de travail pour les années dans le secteur des briqueteries (C.P. 1. Champ

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe)

Chapitre II - Régimes conventionnels de chômage avec complément d' entreprise (RCe) Neerlegging-Dépôt: 30/06/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128167/CO/115 I 1/3 I COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE VERRIERE (CP 115) Convention collective de travail du 26 juin 2015 relative à l'octroi

Nadere informatie

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen

CAO van 4 december 2014. CCT du 4 décembre 2014. Crédit-temps et emplois de fin de carrière. Tijdskrediet en landingsbanen Neerlegging-Dépôt: 22/12/2014 Regist.-Enregistr.: 27/05/2015 N": 127088/CO/124 d PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 4 december 2014 Tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Federaal Ministerie van Teerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM Commission paritaire

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque.

2. De maximale nominale waarde van de eco- 2. La valeur maximale nominale de l'éco-chèque cheque bedraagt 10 EUR per eco-cheque. '21~1y5_ Paritair Comité voor de beursvennootschappen Commission paritaire pour les sociétés de bourse Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015 Convention collective de travail du 24 juin 2015

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL. PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEIN HAN DElSZAKEN CP 311 PC 311

COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL. PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEIN HAN DElSZAKEN CP 311 PC 311 Neerlegging-Dépôt: 13/09/2017 Regist. -Enregistr.: 13/10/2017 W 142007/CO/311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEIN HAN DElSZAKEN PC 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 4 SEPTEMBER 2017 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311

PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN COMMISSION PARITAIRE DES GRANDES ENTREPRISES DE VENTE AU DETAIL PC 311 CP 311 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 MAART 2013 TER BEPALING VOOR 2013 VAN

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING Neerlegging-Dépôt: 16/09/2013 Regist.-Enregistr.: 01/10/2013 N : 117175/C01120.02 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 SEPTEMER 2013 TOT VERLENGING VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/10/2012 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011. Hoofdstuk 1. Voorwerp van de overeenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/10/2012 inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2011. Hoofdstuk 1. Voorwerp van de overeenkomst PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF DOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPCOMMISSIE EN DE SOCIALE WERKPLAATSEN ERKEND EN/OF GESUBSIDIEERD DOOR DE VLAAMSE

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale.

Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf. Formation syndicale. Neerlegging-Dépôt: 12/12/2013 Regist.-Enregistr.: 18/02/2014 N : 119535/C0/145 Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Commission paritaire pour les entreprises horticoles Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

Hoofdstuk" - Fonds voor vorming - risicogroepen - vormingsinspanningen

Hoofdstuk - Fonds voor vorming - risicogroepen - vormingsinspanningen Neerlegging-Dépôt: 25/02/2016 Regist.-Enregistr.: 25/04/2016 N : 132778/CO/333 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 21 JANUARI 2016 GESLOTEN IN HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE TOERISTISCHE ATTRACTIES BETREFFENDE

Nadere informatie

Convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation

Convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant le modèle sectoriel de plan de formation 53 Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 inzake het sectoraal model van opleidingsplan Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKEJNGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE POUR LES EMPLOYES DU COMMERCE DE DETAIL ALIMENTAIRE PC 202 CP 202 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 MAART

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN PC 119 CP 119

COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN PC 119 CP 119 PARITAIR COMITE VOOR DE HANDEL IN VOEDINGSWAREN COMMISSION PARITAIRE DU COMMERCE ALIMENTAIRE PC 119 CP 119 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 6 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK I

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTEWERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTEWERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN ( Neerlegging-Dépôt: 05/05/2017 Regist.-Enregistr.: 16/05/2017 N : 139276/CO/327.01 PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN DE BESCHUTTEWERKPLAATSEN, DE SOCIALE WERKPLAATSEN EN DE MAATWERKBEDRIJVEN

Nadere informatie

Sous Commission Paritaire pour les services des aides familiales & des aides seniors

Sous Commission Paritaire pour les services des aides familiales & des aides seniors Sous Commission Paritaire pour les services des aides familiales & des aides seniors Convention Collective de Travail du 16 décembre 2002 modifiant la Convention Collective de Travail du 30 août 2000 relative

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het sectoraal model van opleidingsplan

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het sectoraal model van opleidingsplan Paritair Comité voor de bedienden uit de Voedingsnijverheid (PC220) Commission paritaire des employés de l'industrie alimentaire (CP220) Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014 inzake het

Nadere informatie

Commission paritaire 222 Employés de la transformation du papier et du carton

Commission paritaire 222 Employés de la transformation du papier et du carton Commission paritaire 222 Employés de la transformation du papier et du carton Neerlegging-Dépôt: 24/09/2015 Regist.-Enregistr.: 28/10/2015 N : 129947/CO/222 REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT DJENTREPRISE

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014 Neerlegging-Dépôt: 03/03/2014 Regist.-Enregistr.: 29/04/2014 N : 120912/C0/110 TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 14 FEBRUARI 2014 Artikel 1 Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

SOUS COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT

SOUS COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT Neerlegging-Dépôt: 17f12f2015 Regist.-Enregistr.: 29f03f2016 N : 132444fCOf120.03 SOUS COMMISSION PARITAIRE DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DE SACS EN JUTE OU EN MATERIAUX DE REMPLACEMENT CONVENTION COLLECTIVE

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE GARAGE PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF. Convention collective de travail du 9 octobre 2015

COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE GARAGE PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF. Convention collective de travail du 9 octobre 2015 1. PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015 RECHT OP TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING In uitvoering van artikel 15 van het nationaal akkoord 2015-2016

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Paritair Comité 136 Arbeiders en arbeidsters van de papier- en kartonbewerking

Paritair Comité 136 Arbeiders en arbeidsters van de papier- en kartonbewerking Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 26/07/2017 N : 140598/CO/136 Paritair Comité 136 Arbeiders en arbeidsters van de papier- en kartonbewerking STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ

Comite de Commission pour employes de Industrie chimique. Formation. Champ Comite de Commission pour employes de Industrie chimique Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 Convention collective de travail 4 mai 1999 Formation Toepassingsgebied Champ Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité 136 Arbeiders en arbeidsters van de papier- en kartonbewerking

Paritair Comité 136 Arbeiders en arbeidsters van de papier- en kartonbewerking Paritair Comité 136 Arbeiders en arbeidsters van de papier- en kartonbewerking STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013 Toepassingsgebied

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSERIE PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK. Convention collective de travail du 9 octobre 2015

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA CARROSERIE PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK. Convention collective de travail du 9 octobre 2015 1. PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015 RECHT OP TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING In uitvoering van artikel 14 van het nationaal akkoord 2015-2016

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Le travailleur qui souhaite utiliser le droit au crédit-soins maintient sa fonction et son lieu de travail originels.

Le travailleur qui souhaite utiliser le droit au crédit-soins maintient sa fonction et son lieu de travail originels. SOUS-COMMISSION DES MAISONS D'EDUCATION ET D'HEBERGEMENT DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE Convention collective de travail du 28 mai 2002 relative au droit au crédit-soins, le droit au crédit-carrière, le droit

Nadere informatie

CCT du 3 juillet 2017 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière

CCT du 3 juillet 2017 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et les emplois de fin de carrière Neerlegging-Dépôt: 17/07/2017 Regist.-Enregistr.: 10/08/2017 N": 140958/CO/107 Commission paritaire des Maîtres-tailleurs, Couturières (CP 107) des Tailleuses et CCT du 3 juillet 2017 concernant le crédit-temps,

Nadere informatie

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN CAO VAN 21 AUGUSTUS 2017

PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN CAO VAN 21 AUGUSTUS 2017 Neerlegging-Dépôt: 23/08/2017 Regist.-Enregistr.: 27/09/2017 W 141600/CO/320 PARITAIR COMITÉ VOOR DE BEGRAFENISONDERNEMINGEN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN CAO VAN 21 AUGUSTUS 2017

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle. Paritair Comité voor de diensten en

Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle. Paritair Comité voor de diensten en Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 16 SEPTEMBER 2015

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 16 SEPTEMBER 2015 Neerlegging-Dépôt: 29/09/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 N : 129862/CO/110 TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 16 SEPTEMBER 2015 Artikel1 Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor arbeiders van de voedingsnijverheid

Paritair comité voor arbeiders van de voedingsnijverheid Paritair comité voor arbeiders van de voedingsnijverheid Neeflégging-Dépôt: 09106/2012 Regist.-Enregistr.: 08/06/2012 N : 109800/C0/118 Collectieve arbeidsovereenkomst van 08 mei 2012 tot aanvulling van

Nadere informatie

Conditions de travail et de rémunération

Conditions de travail et de rémunération Conditions de travail et de rémunération du. ' ' ' ' ' - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 29 AUGUSTUS 2017

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 29 AUGUSTUS 2017 Neer~egging-Dépôt: 18/09/2017 Reglst. -Enregistr.: 19/10/2017 N : 142083/CO/110 TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 29 AUGUSTUS 2017 Artikel1 Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02)

Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02) NtERLEGGING-DÉPÔT \ 2-10- 2007 REGISTFL-ENREGISTR. 2 9-11- 2007 Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP. 328.02) Convention collective de travail du 1 er octobre

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 12 FEVRIER 2002 CONCERNANT COMPLEMENTAIRE DE SECURITE D'EXISTENCE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 12 FEVRIER 2002 CONCERNANT COMPLEMENTAIRE DE SECURITE D'EXISTENCE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 12 FEVRIER 2002 CONCERNANT COMPLEMENTAIRE DE SECURITE D'EXISTENCE Article 1 La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvrier(ère)s des entreprises ressortissant

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 9 DECEMBER 2014

TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 9 DECEMBER 2014 Neerlegging-Dépôt: 12/12/2014 Regist.-Enregistr.: 05/02/2015 W: 125155/CO/110 I TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN LANDINGSBANEN C.A.O. VAN 9 DECEMBER 2014 Artikell Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen

Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Paritair comité voor de beschutte en de sociale werkplaatsen Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Collectieve van 2000 Convention collective de travail du

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

PARITAIRE LA ERATION DE METAUX 142.01) FORMATION

PARITAIRE LA ERATION DE METAUX 142.01) FORMATION 6 PARITAIRE LA ERATION DE METAUX 142.01) FORMATION Convention collective de travail du 11 décembre 2003 CHAPITRE I. - CHAMP D'APPLICATION Article 1. - Champ d'application La présente convention collective

Nadere informatie

Zij regelt de toepassing van punt 7 van de interprofessionele overeenkomst van 15 juni 1971 betreffende de syndicale vorming.

Zij regelt de toepassing van punt 7 van de interprofessionele overeenkomst van 15 juni 1971 betreffende de syndicale vorming. SYNDICALE VORMING CAO VAN 27 JUNI 2011 HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED - VOORWERP Artikel 1 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité

Nadere informatie

Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Convention collective de travail du 9 avril 2008 relative à la formation permanente

Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Convention collective de travail du 9 avril 2008 relative à la formation permanente Neerlegging-Dépôt: 08/05/2008 Regist.-Enregistr.: 15/05/2008 Commission paritaire de l'industrie alimentaire N : 88255/co/118 Convention collective de travail du 9 avril 2008 relative à la formation permanente

Nadere informatie

» aux travailleurs dont le domicile est

» aux travailleurs dont le domicile est Neerlegging-Dépôt: 10/07/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 W: 129876/CO/341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDE VAN DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341 COMMISSION PARITAIRE POUR I'INTERMEDIATION

Nadere informatie

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van voor oudere werknemers in de Sociale Werkplaatsen Convention collective de travail du 26 février

Nadere informatie

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par les travailleurs masculins et féminins.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par les travailleurs masculins et féminins. CONVENTION COLLECTIVE DE TRVIL DU 30 JUIN 2003, CONCLUE U SEIN DE L COMMISSION PRITIRE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, EN EXECUTION DU PROTOCOLE D'CCORD DU 30 JUIN 2003, RELTIVE L'HORIRE DE TRVIL JOURNLIER DES

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

BLANCHISSERIES - C.C.T. : LIAISON DES SALAIRES A - 04/ )

BLANCHISSERIES - C.C.T. : LIAISON DES SALAIRES A - 04/ ) BLANCHISSERIES - C.C.T. : LIAISON DES SALAIRES A - 04/24 DES C.C.T. 28 C.C.T. du 16.06. 1970 C.C.T. du 03.06. 1971 C.C.T. du 18.12. 1972 C.C.T. du 08.01. 1974 C.C.T. du 19.12. 1974 C.C.T. du 01 C.C.T.

Nadere informatie

- het artikel 17 moet ais volgt gelezen worden :

- het artikel 17 moet ais volgt gelezen worden : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe \\\,.// Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au pouvoir d'achat

Convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au pouvoir d'achat Neerlegging-Dépôt: 18/11/2011 Regist.-Enregistr.: 22/12/2011 N : 107530/C0/227 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011 met betrekking tot koopkracht Convention collective de travail du 21 octobre

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MAGASINS PC 312 CP 312 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUIN 2015 CONCERNANT L EMPLOI ET LA FORMATION DES GROUPES A RISQUE

MAGASINS PC 312 CP 312 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 JUIN 2015 CONCERNANT L EMPLOI ET LA FORMATION DES GROUPES A RISQUE PARITAIR COMITE VOOR DE WARENHUIZEN COMMISSION PARITAIRE POUR LES GRANDS MAGASINS PC 312 CP 312 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 30 JUNI 2015 BETREFFENDE DE TEWERKSTELLING EN DE VORMING VAN DE RISICOGROEPEN

Nadere informatie

k Ma CP 4.18 Chapitre 1- Champ d'application Hoofdstuk 1- Toepassingsgebied Art. 1'. ler. Cette convention collective Art. 1. 1.

k Ma CP 4.18 Chapitre 1- Champ d'application Hoofdstuk 1- Toepassingsgebied Art. 1'. ler. Cette convention collective Art. 1. 1. k Ma Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen van roggebloem CP 4.18 Neerlegging-Dépôt: 23/12/2013 Regist.-Enregistr.:

Nadere informatie

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 11 februari 2016 Wijziging van de cao van 12 juni 2014 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten CCT du 11 février

Nadere informatie

La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2016.

La prime de fin d'année est payée chaque année en décembre et pour la première fois en décembre 2016. Neerlegging-Dépôt: 25/02/2016 Regist.-Enregistr.: 25/04/2016 N : 132777/CO/333 f/ CONVENTION COllECTIVE DE TRAVAil DU 21 JANVIER 2016 CONCLUE AU SEIN DE la COMMISSION PARITAIRE POUR les ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Nadere informatie

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

DATE 12/01/ /01/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS DEPOT ENREGISTREMENT ARRETE ROYAL DATE 12/01/2000 12/01/2000 NUMERO 80 53464 MONITEUR BELGE 26/02/2000 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 75 DU 20 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX DELAIS DE PREAVIS DES OUVRIERS

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE TERUGWINNING VAN METALEN SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX 1. Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015 Convention collective de travail du 13

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie