Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem"

Transcriptie

1 Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage 6 - Watersysteemanalyse\w09b0060.r01.definitief_bijlage 6.docx Datum 7 april 2010 Postadres Postbus AG DELFT Nederland T +31(0) F +31(0) Bezoekadres Delftechpark XJ DELFT Nederland KVK Haaglanden ING Bank Delft IBAN NL 63 ING B /BIC INGBNL2A MWH is ISO 9001:2008 en VCA* gecertificeerd

2 2 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Maatregelen Woudrichem Rijswijk Giessen Andel Almkerk 9 3 Maatgevende afvoer Woudrichem Rijswijk Giessen Andel Almkerk 13 4 Berekeningsresultaten Wateropgave Woudrichem Rijswijk en Giessen Andel Almkerk 18 5 Conclusie 21 Bijlage 1: Grafieken van wateropgave Bijlage 2: Sobek resultaat Bijlage 2.1: Opstuwing duikers bij maatgevende afvoer Bijlage 2.2: Drooglegging, waterstand en peilstijging bij T=10+10% berekening Bijlage 2.3: Drooglegging, waterstand en peilstijging bij T=100+10% berekening Bijlage 3: Maatregelenkaarten (zie bijlage 3 Waterplan) 3 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

4 4 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

5 1 Inleiding Het effect van de maatregelen die zijn afgesproken tussen het Waterschap Rivierenland en de Gemeente Woudrichem is geanalyseerd met behulp van het simulatiemodel Sobek. Het Sobek model van de huidige situatie is door het Waterschap aangeleverd, inclusief de beginwaterstanden en hier zijn de maatregelen ingevoegd. Het nieuwe scenario is berekend met gebruik van de regenduurlijnen van Buishands en Velds voor T10 en T100. Deze zijn met een percentage van 10% verhoogd om rekening te houden met de klimaatscenario s. Ook de maatgevende afvoer die optreedt bij langdurige neerslag en kwel is opnieuw doorberekend met de maatregelen in het model. Met het resultaat van de berekeningen in Sobek, zijn per deelgebied o.a. de nieuwe peilstijgingen en de wateropgave bepaald. 5 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

6 6 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

7 2 Maatregelen De maatregelen die in het model zijn opgenomen, worden per kern toegelicht. De maatregelen zijn weergegeven op de kaarten in bijlage 3. We onderscheiden de volgende categorieën maatregelen: 1. Gemeente en waterschap geven de voorkeur aan het aanleggen van meer wateroppervlak om de knelpunten op te lossen. 2. Waterberging wordt echter pas benut als ook daadwerkelijk een peilstijging wordt gerealiseerd en het water niet te snel wegloopt naar het buitengebied. Bij elke maatregel is de categorie vermeld. Tevens is vermeld welke maatregelen vanuit waterhuishoudkundige oogpunt aan elkaar gerelateerd zijn en gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. 2.1 Woudrichem Code Categorie Maatregel 1.1.2a 1. Uitbreiding van 643 m 2 aan wateroppervlak, in de watergang bij de Middelvaart en Burgemeester van Rijswijkstraat b 1. Verbreden en uitdiepen van de watergang Middelvaart. Met een insteekbreedte van 7 meter, bodembreedte van 1 meter en een bodemhoogte van NAP -2 m. Hierbij dient rekening gehouden te worden met opbarstingsgevaar. Onderzoek moet uitwijzen uit of de verbreding en verdieping toelaatbaar is. xx 2. Het plaatsen van een stuw in de watergang Middelvaart. De afmetingen van de stuw zijn weergegeven in Tabel 1. xx 2. Het aanbrengen van debietbegrenzers bij de stuwen overlaat middelvaart en AL0770/S01 en de duiker AL0800/D01. De nieuwe afmetingen zijn weergegeven in Tabel 1. Modelmatig sluiten van de inlaat van maximaal 139 l/s. Deze is in werkelijkheid geautomatiseerd en hoeft niet meegenomen te worden in de berekeningen. xx: Na overleg met de stuurgroep d.d. 1 maart 2010 is besloten deze maatregelen niet mee te nemen in het waterplan, in het kader van de kosten en baten. 2.2 Rijswijk Code Categorie Maatregel 1.2.2a 1. Verbreding van de watergang tussen de Wielstraat en de Veldweg. (Insteekbreedte 25 m, bodembreedte 12,85 m en bodemhoogte NAP -1,4 m) 1.2.2b c a 1. Het plaatsen van een stuw in de watergang tussen de Wielstraat en de Veldweg. De afmetingen van de stuw zijn weergegeven in Tabel 1. Uitbreiding van 1300 m 2 aan wateroppervlak bij de watergang parallel aan de Rijswijksesteeg. Verbreding van een 70 meter lange watergang aan de Van Balleigooijenhof. (Insteekbreedte 8 m, bodembreedte 2 m en bodemhoogte NAP -1,4 m) 7 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

8 Code Categorie Maatregel 1.7c Voorkomen terugstuwing naar riolering, lage overstort drempel BBB Verwijderen van bestaande stuw in de watergang langs de Rijswijksesteeg. Plaatsen van een nieuwe stuw verder stroomafwaarts, zie kaart Maatregelen. Hierbij wordt het streefpeil NAP -0,55 bovenstrooms van de stuw. Deze verlaging is noodzakelijk met het oog op de hoogte van de overstortdrempel van het bergbezinkbassin, die niet verhoogd kan worden. De terugstuwing kan mogelijk wateroverlast veroorzaken in de riolering. Dit zou nader kunnen worden uitgezocht. Vergroten van duiker onder de Rijswijksesteeg van ø500 naar ø1000 en BOB op NAP -1,55. Vergroten van de duiker AL625/D03 van ø500 naar ø1000 en BOB op NAP -1,40. Verschonen en aanbrengen van een damwand in de watergang langs de Rijswijksesteeg, waarbij doorstroomprofiel rechthoekig wordt met een nieuwe bodembreedte van 6 meter. Huidige insteekbreedte blijft 6 meter. Dit is noodzakelijk om de opstuwing in de watergang te beperken met het oog op de hoogte van de overstortdrempel van het BBB. De maatregelen 1.2.2a en 1.2.2b zijn aan elkaar gerelateerd. De eerste maatregel zorgt voor een grotere bergingscapaciteit in de watergang. Maatregel b is nodig om deze extra bergingscapaciteit te benutten, doormiddel van het knijpen van de afvoer door de watergang. Hierbij wordt de toegestane peilstijging optimaal benut. De maatregelen 1.7c dienen om terugstuwing in de riolering te voorkomen door een lage externe overstortdrempel van de BBB Rijswijk. De maatregelen dienen dan ook gelijktijdig te worden uitgevoerd. 2.3 Giessen Code Categorie Maatregel 1.2.2d 1. Uitbreiding van 2090 m 2 aan wateroppervlak in de vijver ten oosten van de Parallelweg e 1. Nieuwe verbinding van de vijver ten westen van de Parallelweg met de watergang aan de Parallelweg. De bodem van deze verbinding ligt op NAP -0,40 meter, het peil van de vijver varieert rond NAP -0,60 meter door kwelwater. Onderzocht dient nog te worden of de kweldruk vanuit de rivier niet hoger is dan NAP-0,40 m in verband met de hoogteligging van de verbindende droge waterloop. Het is niet de bedoeling dat via deze droge verbinding met een bodem op NAP-0,40 m kwelwater de polder inloopt. De berging van de vijver neemt toe met een oppervlakte van m 2. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat de vijver onderdeel is van de EHS. Of de vijver wel als berging ingezet mag worden is nog afhankelijk van de Provincie f 1. Verbreden traject langs de sporthal (tussen het Jagerspad en de Kruisstraat). De greppel weer watervoerend maken over een lengte van 220 meter. (Als nieuwe watergang en verbinding in model gezet. Hierbij is ook een stuw gemodelleerd met een kruinhoogte van NAP -0,30 meter en breedte 0,50 meter). De bestaande sloten in zuidelijke richting worden hierbij afdamt zodat een nieuwe grens tussen de peilvakken ontstaat g 2. Het aanbrengen van een debietbegrenzer in de stuw AL0460/S01. In de Alm tussen Parallelweg en Burgstraat. Nieuwe afmetingen van de stuw zijn weergegeven in Tabel h 1. Uitbreiden met 900 m 2 open water in de watergang nabij de Randweg. 8 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

9 Modelmatig Aanpassen van de bergingscapaciteit in de helofytenfilter bij de Parallelweg. Maatregel 1.2.2g kan alleen uitgevoerd worden als maatregel e gerealiseerd wordt in het kader van de EHS. Maatregel g mag niet uitgevoerd worden zonder extra bergingscapaciteit van de vijver. Zonder deze berging wordt de peilstijging te hoog in het gedeelte van de Alm richting de Burgstraat en kan er mogelijk wateroverlast veroorzaakt worden. 2.4 Andel Code Categorie Maatregel xx 1. Verbreden van de watergang tussen de Jasmijn en Middenweg, ten oosten van schietvereniging De Rommert. (Insteekbreedte 8 m, bodembreedte 3,35 m, bodemhoogte NAP -1,3 m) a 1. Verbreding van de bestaande watergang ten zuiden van Jasmijn en Kamperfolie tot een totaal wateroppervlak van 7950 m 2. De toename van de berging is 1614 m 2. xx 1. Benutten van de bergingscapaciteit in de ijsbaan met een verlaging van de maaiveldhoogte naar NAP-0,50 m. Hierdoor neemt de berging toe met 9600 m2. De maaiveldhoogte blijft nog 0,30 m boven het streefpeil. xx 2. Verplaatsen van de stuwen HA1018/S01 en st_andel1 verder stroomafwaarts, zie kaart Maatregelen. Nieuwe afmetingen zijn weergegeven in Tabel 1. xx 1. Nieuwe watergang bij de Gezetstraat, (lengte 7 m, bodembreedte 0,5m en insteekbreedte 3,6 m). xx: Na overleg met de stuurgroep d.d. 1 maart 2010 is besloten deze maatregelen niet mee te nemen in het waterplan, in het kader van de kosten en baten. 2.5 Almkerk Code Categorie Maatregel 1.4.2a 1. Aanleg van een vijver met 400 m2 wateroppervlak naast Knotwilg b 1. Watergang ten noordwesten van de Almweg/Doornseweg verbreden over een lengte van 300 meter c Voorkomen van wateroverlast door te hoge peilstijging in huidige situatie Vergroten van de duikers onder de Burgemeester H. Blokstraat en onder de Borchgravestraat. Van ø500mm naar ø800mm en de BOB 0,30 meter verlagen d 2. Stuw plaatsen ten noorden van de Doornseweg. De afmetingen zijn weegegeven in tabel e 1. Waterberging creëren langs de N322, ten noorden van de Timmerfabriek, met 5000m2 aan wateroppervlak f 1. Waterberging creëren in Almkerk-West, hoekje links van de Buitenkade, met 500 m2 aan wateroppervlak g 2. Plaatsen van een nieuwe stuw in Almkerk-West links van de Buitenkade. Nieuwe afmetingen zijn weergegeven in Tabel h 1. Uitbreiding van de watergang ten westen van de begraafplaats met 2000 m a Voorkomen wateroverlast Verplaatsing van het lozingspunt van de BBB naar de watergang ten noorden van 9 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

10 Code Categorie Maatregel Modelmatig in de kern de Doornseweg. Sluiten van drie waterinlaten van water uit de Alm, bij neerslagsituaties T=10+10% en T=100+10%. Modelmatig Aanleg van een vijver met 2125 m2 aan wateroppervlak bij verpleeghuis Altenahove. xx: Na overleg met de stuurgroep d.d. 1 maart 2010 is besloten deze maatregelen niet mee te nemen in het waterplan, in het kader van de kosten en baten. Maatregel 1.4.2b is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen in de bestaande watergang wanneer hier de afvoer van de BBB (maatregel 1.10a) op wordt gezet. Deze dienen dan ook gelijktijdig te worden uitgevoerd. Maatregel 1.4.2d dient gelijk tijdig te worden uitgevoerd met de maatregel 1.4.2c. Deze maatregel zorgt voor meer bergingscapaciteit en maatregel d zorgt ervoor dat deze berging en toegestane peilstijging ook benut wordt. Figuur 1: Schematische weergave nieuwe stuwen Tabel 1: Nieuwe afmetingen bestaande stuwen en nieuwe stuwen Maatregel Stuw Bestaande kruinhoogte Bestaande breedte Kruinhoogte 1 Kruinhoogte 2 Breedte 1 Breedte 2 m NAP m m NAP m NAP m m 2.1 nieuw -1,1-0,8 0, AL0770-S01-0,8 2-0,8-0, Overlaat Middelvaart -0,8 5-0,8-0, AL0800-S01 bestaande duiker -0,8-0,5 0, b AL0650/D04 bestaande duiker -0,84-0,54 0, g AL0460/S01-0,5 1,1-0,5-0,2 0,3 0,8 2.4 HA10108/S01-0,83 1,12-0,83 0,4 2.4 St_andel1-0,94 2,05-0,83 0, d nieuw -1,3-1,05 0, g nieuwe v-stuw -1,24-0,94 0,3 1,30 10 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

11 3 Maatgevende afvoer In de zomerperiode geldt in Woudrichem een maatgevende afvoernorm voor stedelijk gebied van 13 mm/dag. Bij de berekening van de maatgevende afvoer zijn de startpeilen ingesteld in het model op de initiële conditie. Het systeem is in het begin vol water gezet. Hierna stroomt het water uit het gebied totdat het waterpeil wordt bepaald door de randvoorwaarden en de hoogteligging van de duikers en de stuwen. Bij deze maatgevende afvoer horen de normen; opstuwing duikers maximaal 5 mm; stroomsnelheid in de watergangen is maximaal 0,50 m/s voor zand en klei en 0,30 m/s voor veengebieden; maximaal verhang 3 cm/km; peil is in het gehele gebied rond (zomer)peil. Het berekeningsresultaat van de maatgevende afvoer bij de nieuwe situatie met maatregelen is weergegeven in Bijlage 2 Sobek resultaten. Hierbij is een overzicht gemaakt van de opstuwing die optreedt door de duikers in de verschillende kernen. De maximale stroomsnelheid in de watergangen wordt in het gehele gebied niet overschreden, hier wordt dan ook niet verder op ingegaan. De volgende norm overschrijdingen zijn wel berekend: 3.1 Woudrichem In Woudrichem voldoen alle duikers aan de norm en blijft de opstuwing onder de 5 mm. Op de kaart in bijlage 2.1 zijn deze duikers blauw aangegeven. Enkele uitzonderingen hierop, weergegeven op de kaart (geel en groen), zijn modelmatig berekend en geen knelpunten. Hier gaat het om de afsluiter bij de Bastion, Postweide II en langs de Burgemeester van Rijswijkstraat en de Middelvaartsesteeg. Op deze locaties is de duiker afgesloten en loopt er dus geen water door de duiker. Wel geeft Sobek het waterstandsverschil weer tussen de 2 van elkaar gescheiden watergangen. 3.2 Rijswijk De duiker in het buitengebied van Rijswijk geeft een opstuwing van 11 mm. Deze opstuwing is afgenomen in vergelijking met de berekening van de huidige situatie waar 24 mm werd berekend. Deze opstuwing zorgt niet voor een te grote peilstijging en is dan ook geen knelpunt. Door de extra waterberging en het vertraagd afvoeren in de kern Rijswijk is de afvoer afgenomen in de watergangen naar het buitengebied en wordt er minder opstuwing berekend. De opstuwing in de duiker onder de Rijswijksesteeg is ook afgenomen door de grotere diameter van de duiker. 11 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

12 3.3 Giessen In Giessen treden geen extra knelpunten op in de nieuwe situatie. De opstuwing bij de duiker in het buitengebied neemt af naar 24 mm, waar in de huidige situatie 47 mm werd berekend. De peilstijging en drooglegging blijven binnen de normen. De opstuwing is dan ook geen knelpunt. De duiker in Giessen zuid geeft de duiker bij de Rotonde Parallelweg-Randweg een opstuwing weer van 63 mm. Deze duiker heeft vrij hoge bodemhoogte om een hoger waterpeil te realiseren in de watergang langs de Randweg ten noorden van de Parallelweg in verband met een slechte waterkwaliteit. De peilstijging die berekend wordt is dan ook te hoog, dit wordt verder uitgewerkt in Hoofdstuk Andel Verschillende duikers in Andel zorgen voor een opstuwing bij de maatgevende afvoer en voldoen niet aan de norm. In Andel Julianastraat is een deel afgekoppeld, waarbij de afgekoppelde gebieden afvoeren via een aantal regenwateroverstorten op het oppervlakte water. In de toekomst zal de nieuwe wijk Bronkhorst gerealiseerd worden ten zuiden van de Hoofdgraaf. Bovendien wordt er nieuwbouw gerealiseerd ten noorden van de Hoofdgraaf, waardoor het watersysteem in het deelgebied Andel-Julianastraat zal veranderen. Door de aankomende veranderingen in het watersysteem en de bebouwing worden de resultaten van Andel-Julianastraat op de kaarten buiten beschouwing gelaten. In Andel-West zijn geen maatregelen genomen. Op de kaart van de berekeningsresultaten, bijlage 2.3 wordt echter wel een grotere opstuwing berekend langs de Hoofdgraaf dan in de huidige situatie. De weergave is modelmatig, de afvoercapaciteit van de duikers zorgt niet voor de opstuwing die wordt weergegeven omdat ze niet compleet zijn gevuld bij de maximale waterstand. De opstuwing die Sobek laat zien is het verschil in waterpeil voor en na de duiker, wat veroorzaakt wordt door een aflopende bodemhoogte van de duiker en niet door een te kleine diameter. Dit geldt ook voor de duiker onder de Wilhelminastraat en langs de Neer-Andelseweg. De beide duikers zijn bij de maatgevende afvoer ook niet compleet gevuld. De maximale waterstand bovenstrooms en benedenstrooms van deze duikers varieert en dit geeft Sobek weer. De duiker die het water van de nieuwe watergang bij de Gezetstraat afvoert is waarschijnlijk iets te krap. In het model wordt het water alleen afgevoerd richting de Neer-Andelseweg met een duiker rond ø250. In de werkelijke situatie kan het water ook nog afgevoerd worden richting de Burgemeester Baxlaan. De opstuwing in de huidige duiker zal dan minder zijn en geen knelpunt vormen. Bovendien is de duiker langs de Vuurdoorn te krap om de afvoer van het verhard en onverhard oppervlak aangesloten op deze watergang af te voeren. Dit geeft een opstuwing van 0,13 meter. De opstuwing in dit deel is afgenomen in vergelijking met de huidige situatie. De maatregelen zorgen voor een vertraagde afvoer richting het buitengebied waardoor de afvoer door de duikers minder wordt. 12 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

13 3.5 Almkerk In Almkerk wordt in de drie duikers, de waterinlaten van water uit de Alm een hoge opstuwing berekend. Dit is een modelmatig gevolg van de maatregelen in de nieuwe situatie, de afsluiting van de waterinlaten. Dit zijn dus geen knelpunten. Verder voldoen alle duikers aan de normen voor opstuwing. 13 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

14 14 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

15 4 Berekeningsresultaten Wateropgave Met behulp van de rekenresultaten van het model met maatregelen wordt de wateropgave opnieuw bepaald. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt van de gemiddelde peilstijging per deelgebied bij een T=10 +10% bui. Om de toename of afname van de wateropgave te bepalen na de maatregelen zijn de berekeningsresultaten vergeleken met de huidige situatie zoals beschreven in de memo Modelmatige knelpunten waterplan Woudrichem, 3 juli De rode cijfers in de tabellen betekenen een toename van de wateropgave, de groene cijfers een afname van de wateropgave ten opzichte van de huidige situatie. Het tekort aan waterberging per deelgebied wordt berekend als het verschil tussen het totale berekende afvoerverloop en de afvoernorm van 3 l/s/ha voor stedelijk gebied en 1,5 l/s/ha voor landelijk gebied. Het afvoerdebiet en de afvoernorm per deelgebied zijn in Figuur 1 t/m Figuur 28 weergegeven. Om een indicatie te geven van de benodigde ruimte is voor zowel de T=10 +10% bui als de T= % bui, de opgave omgerekend naar m 2. Dit is gebeurd aan de hand van een geschatte mogelijke peilstijging: voor T= % is dit 0,30 meter, voor T= % is dit 1,0 meter. De gunstige invloed van extra taluds en de ongunstige invloed van extra te bergen neerslag op het gegraven oppervlaktewater zijn hierbij in dit stadium buiten beschouwing gelaten. Verder is het watersysteem getoetst volgens de twee normen die het waterschap hanteert, een maximale peilstijging van 0,30 m bij T=10+10% en geen inundatie bij T=100+10% in stedelijk gebied (de NBW-norm). De inundatie wordt aangegeven als een negatieve drooglegging ten opzichte van het maaiveld. Hierbij wordt het maaiveld gebruikt zoals gemodelleerd in de dwarsdoorsneden van de watergangen in het model. Waar de peilstijging en drooglegging kritiek is, wordt de waterstand vergeleken met het maaiveld ten opzichte van putdekselhoogten. 15 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

16 4.1 Woudrichem Tabel 2: Wateropgave per deelgebied Deelgebied Totaal oppervlak Wateropgave (m 3 ) Benodigde nieuwe wateroppervlak (m 2 ) bij peilstijging T=10 0,3 meter en T=100 1,0 meter Normafvoer Huidig Met maatregelen Huidig Met maatregelen ha m3/s T10 T100 T10 T100 T10 T100 T10 T100 Woudrichem west 9,6 0, Woudrichem centrum 24,68 0, Woudrichem Middelvaart 6,64 0, * 679* Postweide 1 9 0, ** 0** Postweide 2 13,44 0, *Hier heeft een correctie plaatsgevonden i.v.m. de maatregel 1.1.2b. De wateropgave is bepaald voor het deelgebied Woudrichem Middelvaart en is verminderd met de nieuwe bergingscapaciteit van de watergang Middelvaart in het buitengebied. Bij het streefpeil van NAP -1,02 is de wateroppervlakte buiten het deelgebied van deze watergang toegenomen. Door het opstuwen is de peilstijging bij T=10+10% in de watergang 0,27 meter, wat 533 m 3 aan extra berging oplevert. Dit is meegenomen in de tabel. ** Hier heeft een correctie plaatsgevonden i.v.m. de initiële waterpeilen, die bij de gevraagde modelleringwijze niet kunnen worden veranderd in Sobek. De toename van de wateropgave in Woudrichem West en Woudrichem Middelvaart kan worden veroorzaakt door de verbreding van de watergang Middelvaart (maatregel 1.1.2b). De nieuwe stuw van maatregel 1.1.2c zorgt wel voor een vertraagde afvoer waarbij de norm van de peilstijging wordt benut tot 0,27 meter. Meer opstuwen zorgt voor een grotere peilstijging in de watergang Middelvaart. De piek van het afvoerdebiet in Middelvaart is 5 uur vertraagd, wat terug te zien is in bijlage 1. De vertraging heeft een positief effect doordat het systeem eerst een bergende functie heeft voordat het water wordt afgevoerd naar het buitengebied. In de deelgebieden van Woudrichem neemt de peilstijging als gevolg van de maatregelen af, in vergelijking met de huidige situatie. De peilstijging blijft vrijwel onder de 0,30 meter, behalve in Woudrichem centrum, waar een peilstijging rond de 0,40 meter kan voorkomen bij een T=10+10% bui. Bij deze peilstijging is de drooglegging ten opzichte van de waterstand en de putdekselhoogten rond 0,65 meter en voldoet net niet aan de norm. Dit wordt echter niet als knelpunt ervaren en er wordt ook geen inundatie berekend in dit gebied bij de T=100+10% situatie. De hoge peilstijging kan een modelmatig knelpunt zijn in de berekening, doordat het initiële peil 0,20 meter lager is dan de stuwdrempel stroomopwaarts. De weergave van de maximale peilstijging ontstaat bij het uitbalanceren van het Sobek model. In Woudrichem West is de peilstijging rond de 0,50 meter. Op deze watergang zit de afvoer van een BBB op aangesloten (10 ha verhard oppervlak) wat de hoge peilstijging verklaard. De drooglegging is echter ruim voldoende, het verschil tussen de maximale waterstand en de putdekselhoogten is in de T=10+10% situatie bijna 1 meter. Bovendien blijft de maximale waterstand bij de T=10+10% en T=100+10% situatie onder de hoogte van de overstortdrempel. Het verschil is nog 0,07 m bij de T=100 berekening. 16 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

17 4.2 Rijswijk en Giessen Tabel 3 Wateropgave per deelgebied Deelgebied Totaal oppervlak Wateropgave (m 3 ) Benodigde nieuwe wateroppervlak (m 2 ) bij peilstijging T=10 0,3 meter en T=100 1,0 meter Normafvoer Huidig Met maatregelen Huidig Met maatregelen ha m3/s T10 T100 T10 T100 T10 T100 T10 T100 Rijswijk Noord 7,95 0, Rijswijk Zuid 24,24 0, Rijswijk Zuid+Giessen Noord* 57,63 0, Giessen Noord 33,39 0, Giessen Zuid 19,38 0, *Bij de deelgebieden Rijswijk Zuid en Giessen Noord is de totale wateropgave berekend, als één deelgebied. Hierbij is de normafvoer aangepast aan het totaal oppervlak van de twee deelgebieden. De wateropgave neemt af na uitvoering van de maatregelen in alle deelgebieden. De peilstijging in Rijswijk blijft onder de 0,30 meter tijdens de T=10+10% situatie en ruimt onder de 1 meter bij de T=100+10% berekening. In deze situatie is de drooglegging dan ook ruim voldoende met minimaal 0,40 meter ten opzichte van het maaiveld. De maatregelen ten behoeve van de negatieve overstort van de BBB Rijswijk zorgen ervoor dat de waterstand bij de T=10+10% situatie net onder de drempelhoogte blijft en wordt terugstuwing voorkomen. Bovendien voldoet de peilstijging in de voorgestelde situatie aan de norm van 0,30 meter. Door het vergroten van de berging in Giessen, neemt de peilstijging beperkt af. De maximale peilstijging in Giessen- Noord blijft dan ook rond de 1,6 meter bij een T=10+10% bui. Deze peilstijging ten noorden van HAK wordt veroorzaakt door te kleine duikers. Benedenstrooms rond de Parallelweg neemt deze maximale peilstijging snel af door de extra berging. De extra berging lost het probleem echter niet op. Onderzoek zou moeten uitwijzen of er inundatie optreedt op het HAK terrein en richting de Hoge Maasdijk. De hoge waterstand kan overlast veroorzaken aan de zuidkant van de Maasdijk waar het maaiveld (op putdekselniveau) lager ligt dan de maximale waterstand veroorzaakt door de opstuwing in de duikers. In Giessen-Zuid wordt er een peilstijging van bijna 0,60 meter berekend in de T=10+10% situatie. Deze peilstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de opstuwing van de duiker, zoals eerder beschreven. De duiker knijpt de afvoer van het snel afgevoerde water van het verhard oppervlak, maar door beperkte berging achter deze duiker leidt dat tot een flinke peilstijging. De drooglegging ten opzichte van het maaiveld (putdekselniveau) is bij deze waterstand meer dan 1 meter. Tijdens de T=100+10% situatie treedt er geen inundatie op en is de drooglegging nog 0,40 meter ten opzichte van het maaiveld. Bovendien blijft de maximale waterstand onder de drempel van de overstort in de T=10+10% berekening. Bij de T=100+10% berekening kan er wel terugstuwing voorkomen, de waterstand is dan 0,20 meter hoger dan de drempelhoogte. 17 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

18 4.3 Andel Tabel 4 Wateropgave per deelgebied Deelgebied Totaal oppervlak normafvoer Wateropgave (m 3 ) Benodigde nieuwe wateroppervlak (m 2 ) bij peilstijging T=10 0,3 meter en T=100 1,0 meter huidig met maatregelen huidig* met maatregelen ha m3/s T10 T100 T10 T100 T10 T100 T10 T100 Andel west* 3,3 0, Andel Julianastraat 9,7 0, heringericht Andel centrum 51,1 0, * Hier heeft een correctie plaatsgevonden i.v.m. de initiële waterpeilen, die bij de gevraagde modelleringwijze niet kunnen worden veranderd in Sobek. Afwijkingen in overige gebieden hebben wij niet kunnen controleren. Zoals omschreven in hoofdstuk 3.4 zijn de berekeningsresultaten in Andel-West en Andel-Centrum richting de Hoge Maasdijk modelmatig. De hoge peilstijgingen worden veroorzaakt door de opstuwing die het model aangeeft. In Andel-West zijn verder geen knelpunten bekend. Bij deze hoge waterstand is de drooglegging t.o.v. putdekselniveau nog meer dan 1 meter. In Andel-Centrum zorgt de hoge waterstand ook voor geen problemen. De drooglegging is ruimvoldoende. Hier zijn dan ook geen knelpunten bekend. De peilstijging in het zuiden van Andel-Centrum, richting het buitengebied, loopt op tot 0,40 meter. Deze hoge waterstand wordt veroorzaakt door de maatregelen, de stuwen die de afvoer richting buitengebied knijpen. Door deze opstuwing in de watergangen wordt de extra gecreëerde goed benut en is de wateropgave gereduceerd met bijna 1000 m 3 voor de T=100+10% berekening. De peilstijging voldoet niet aan de norm, maar kan toegelaten worden als de drooglegging voldoende is. In vergelijking met het maaiveld, op putdekselniveau is de drooglegging vanaf het maximale waterpeil meer dan 1 meter. Bovendien is de maximale waterstand lager dan de overstortdrempels, bij de Abr. Kuyperstraat, Kamperfoelie en de Neer-Andelseweg, en zorgt de peilstijging voor geen problemen. 4.4 Almkerk Tabel 1 Wateropgave per deelgebied Totaal oppervlak Wateropgave (m 3 ) Benodigde nieuwe wateroppervlak (m 2 ) bij peilstijging T=10 0,3 meter en T=100 1,0 meter Deelgebied Stedelijk Landelijk Normafvoer Huidig Met maatregelen Huidig* Met maatregelen ha ha m3/s T10 T100 T10 T100 T10 T100 T10 T100 Almkerk centrum 47,0 62 0, Almkerk west 7,8 16 0, Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

19 Door de maatregelen in het buitengebied is het totaal oppervlak onderverdeeld in stedelijk en landelijk, omdat hier een andere afvoernorm voor geldt. De totale normafvoer is de som van de stedelijke en landelijke normafvoer. De voorgestelde maatregelen zorgen voor een restopgave van 1122 m 2 in Almkerk centrum en geen restopgave voor Almkerk west. De peilstijging in Almkerk-West blijft te hoog met meer dan 0,5 meter bij de T=10+10% berekening. In deze watergang treedt opstuwing op, maar deze wordt niet veroorzaakt door te krappe duikers. De maximale peilstijging is een modelmatig knelpunt in de berekening, het initiële peil is 0,20 meter lager dan de bodemhoogte van de duiker_almkerk_5. Hierbij fungeert de duiker modelmatig als stuwdrempel en ontstaat de maximale peilstijging bij het uitbalanceren van het Sobek model. Op de watergang wordt wel direct 3,1 ha verhard oppervlak op afgevoerd, wat een hogere peilstijging veroorzaakt. Toch zorgt deze hoge waterstand voor geen problemen en is geen bestaand knelpunt. De drooglegging is ruim voldoende met 1,5 meter in vergelijking met de putdekselhoogte. Ook de peilstijging in Amkerk-Centrum blijft te hoog met ruim 0,5 tot 0,80 meter. Hier wordt geen inundatie berekend volgens de norm bij T=100+10% en is de drooglegging bij T=10+10% is meer dan 1 meter. Er kan wel terugstuwing optreden in de riolering, de waterstand is 0,19 hoger dan de drempelhoogte van de overstort centrumplan-oost in de T=10+10% situatie. Door het nemen van de voorgestelde maatregelen is de maximale waterstand 0,55 meter lager dan in de huidige situatie wordt berekend. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit in de werkelijke situatie voor problemen zorgt en anders zullen er aanvullende maatregelen gezocht moeten worden. 19 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

20 20 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

21 5 Conclusie Woudrichem De restopgave voor Woudrichem is 5820 m2 bij de T=100+10% berekening. Extra waterberging kan eventueel nog gerealiseerd worden in het deelgebied Woudrichem Middelvaart. De voorgestelde maatregelen hebben niet het verwachtte eindresultaat en zorgen voor een grotere wateropgave voor Woudrichem west en Woudrichem Middelvaart. De afvoercapaciteit richting het buitengebied zal daarom nog verder gereduceerd moeten worden om de wateropgave te verminderen. Een kans is de relatief lage peilstijging in Woudrichem Middelvaart. Vanaf de inlaat tot aan watergang Middelvaart is de peilstijging tot 0,17 meter. Onderzoek zal moeten uitwijzen of een hogere peilstijging toelaatbaar is en de bergingscapaciteit in de watergang benut kan worden. Er worden verder geen knelpunten berekend die voor wateroverlast kunnen zorgen. Rijswijk en Giessen De restopgave voor Rijswijk en Giessen is 9175 m 3 bij de T=100+10% berekening. De wateropgave is door de voorgestelde maatregelen ruim gehalveerd. Een aandachtspunt hierbij is de vijver langs de Karbogerd. Wanneer deze niet ingezet kan worden als extra berging in verband met de Ecologische Hoofdstructuur, zal de restopgave groter worden. Verder blijft de peilstijging en opstuwing bij het HAK-terrein een knelpunt. Praktijk ervaringen zullen moeten uitwijzen of deze hoge peilstijging voor overlast zorgt stroomopwaarts richting de Maasdijk. Hierbij kan ook gekeken worden naar de mogelijkheid om het regenwater van het HAK-terrein af te koppelen en stroomafwaarts af te voeren naar de Alm. Verder kan de hoge waterstand bij bui T=100+10% voor terugstuwing zorgen in de riolering bij de overstorten van de BBB in Rijswijk en in Giessen zuid. Hierbij zou overwogen kunnen worden aanvullende maatregelen te nemen. Andel De restopgave voor Andel is 3083 m 3 bij de T=100+10% berekening. Hierbij is Andel-Julianastraat buiten beschouwing gelaten i.v.m. de herinrichting. Verder worden er ook geen knelpunten berekend in het gebied. De peilstijging is iets boven de norm, maar kan toegelaten worden omdat de drooglegging ruim voldoende is. Bovendien blijft het waterpeil onder de overstortdrempels. Almkerk In Almkerk centrum is de restopgave sterk afgenomen door de voorgestelde maatregelen waarbij veel waterberging gecreëerd is. De watergang door Almkerk centrum blijft echter voor knelpunten zorgen. De maximale waterstand is afgenomen door de voorgestelde maatregelen, het vergroten van de duikers. Toch blijft het waterpeil hoger dan de overstortdrempel langs deze watergang en kan negatieve gevolgen hebben voor de riolering. Er zal gezocht moeten worden naar extra maatregelen om terugstuwing te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van terugslagkleppen bij de overstort langs de watergang, zodat een negatieve overstort wordt voorkomen. 21 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

22 22 Opgesteld door Datum MWH B.V. 7 april 2010, definitief

23 Bijlagen Bijlage 1: Grafieken van wateropgave Bijlage 2: Sobek resultaat Bijlage 2.1: Opstuwing duikers bij maatgevende afvoer Bijlage 2.2: Drooglegging, waterstand en peilstijging bij T=10+10% berekening Bijlage 2.3: Drooglegging, waterstand en peilstijging bij T=100+10% berekening Bijlage 3: Maatregelenkaarten (zie bijlage 3 Waterplan)

24

25 Bijlage 1: Grafieken van wateropgave

26

27 Woudrichem Woudrichem west Figuur 1. Wateropgave Woudrichem west bij T100 Figuur 2. Wateropgave Woudrichem west bij T10

28 Woudrichem centrum Figuur 3. Wateropgave Woudrichem centrum bij T100 Figuur 4. Wateropgave Woudrichem centrum bij T10

29 Woudrichem Middelvaart Figuur 5. Wateropgave Woudrichem Middelvaart bij T100 Figuur 6. Wateropgave Woudrichem Middelvaart bij T10

30 Postweide 1 Vanwege een te hoge initiële conditie is de wateropgave uit de grafieken gecorrigeerd met een volume vermindering van 304m 3. Figuur 7. Wateropgave Postweide 1 bij T100 Figuur 8. Wateropgave Postweide 1 bij T10

31 Postweide 2 Figuur 9. Wateropgave Postweide 2 bij T100 Figuur 10.. Wateropgave Postweide 2 bij T10

32 Rijswijk & Giessen Rijswijk Noord Figuur 11. Wateropgave Rijswijk Noord bij T100 Figuur 12.. Wateropgave Rijswijk Noord bij T10

33 Rijswijk Zuid+Giessen Noord Figuur 13.. Wateropgave Rijswijk Zuid+Giessen Noord bij T100 Figuur 14.. Wateropgave Rijswijk Zuid+ Giessen Noord bij T10

34 Giessen zuid Figuur 15.. Wateropgave Giessen zuid bij T100 Figuur 16.. Wateropgave Giessen Zuid bij T10

35 Almkerk Almkerk centrum Figuur 17.. Wateropgave Almkerk centrum bij T100 Figuur 18.. Wateropgave Almkerk centrum bij T10

36 Almkerk west Figuur 19.. Wateropgave Almkerk west bij T100 Figuur 20.. Wateropgave Almkerk west bij T10

37 Andel Andel centrum Figuur 21.. Wateropgave Andel centrum bij T100 Figuur 22.. Wateropgave Andel centrum bij T10

38 Andel west Vanwege een te hoge initiële conditie is de wateropgave uit de grafieken gecorrigeerd met een volume vermindering van 720m 3. Figuur 23.. Wateropgave Andel west bij T100 Figuur 24.. Wateropgave Andel west bij T10

39 Bijlage 2: Sobek resultaat Bijlage 2.1: Bijlage 2.2: Bijlage 2.3: Opstuwing duikers bij maatgevende afvoer Drooglegging, waterstand en peilstijging bij T=10+10% berekening Drooglegging, waterstand en peilstijging bij T=100+10% berekening

40

41 Bijlage 2.1: Opstuwing duikers bij maatgevende afvoer

42

43 Bijlage 2.2: T=10+10% berekening: Waterstand Peilstijging Drooglegging

44

45 Bijlage 2.3: T=100+10% berekening: Waterstand Peilstijging Drooglegging

46

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus RJ VENLO. Geachte heer Stevens,

Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus RJ VENLO. Geachte heer Stevens, Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus 3390 5902 RJ VENLO Datum 4 augustus 2010 Onderwerp Aanpassing WP Hof van Baarlo Ons kenmerk SB/DS 1207128-00056 Contactpersoon ing. S.E.G. Bontemps

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel.

Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Afbeelding 2.1. Schets watersysteem bergingsmoeras Het bergingsmoeras bestaat uit watergangen met laag gelegen percelen tussen kades. De afmetingen van het bergingsmoeras staan in onderstaande tabel. Tabel

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling Sagrex. Afmetingen watergangen Deest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus DL Breda. telefoon

Bouwfonds Ontwikkeling Sagrex. Afmetingen watergangen Deest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus DL Breda. telefoon Bouwfonds Ontwikkeling Sagrex Afmetingen watergangen Deest-Zuid Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Achtergrond

Nadere informatie

Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg

Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg Intern memo Aan Van : Hans van Gogh : Jeroen Willemsen Datum : 13 maart 2013 Onderwerp : Herberekening hydraulische toetsing hoofdwatergang Cyclamenweg Versie : 0.4 1 Inleiding De Overbuurtsche polder

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Advies interim boezempeil

Advies interim boezempeil Advies interim boezempeil Aanleiding, waarom interim boezempeil Sinds 1998 geldt in de boezem een zomerpeil van NAP-0,42 m. en een winterpeil van NAP-0,47m. Het lagere winterpeil is ingesteld om de kans

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering

Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Verkenning afvoercapaciteit oppervlaktewatersysteem Poelwetering Gemeente Leiden 18 december 2014 Versie 1 BC4091-105 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. WATER TECHNOLOGY Stationspark 27C Postbus 4 4460 AA Goes

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017

Wateroverlast Wouw. ICM case study. Marcel Zandee 8 maart 2017 Wateroverlast Wouw ICM case study Marcel Zandee 8 maart 2017 Inhoud van de presentatie Waar ligt Wouw? Aanleiding studie Situatie Opbouw model Resultaten simulaties Conclusies Vragen 2 Waar ligt Wouw?

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Memo. nummer 5 datum 23 januari 2015 B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode

Memo. nummer 5 datum 23 januari 2015 B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode Memo nummer 5 datum 23 januari 2015 aan B. van de Lisdonk J. Bok J. Kessels J. Bode gemeente Horst aan de Maas gemeente Horst aan de Maas WPM WPM van A. Schuphof Antea Group kopie S. Lenders Antea Group

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak

11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak 11.1 Inleiding Neerslag die op een onverharde bodem valt, zakt voor een belangrijk deel in de bodem weg; dat heet infiltratie. Een deel van het regenwater

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5. Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders Projectnummer: 92855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II

Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II Rioleringsplan uitbreiding Houtakker II Definitief 10-08-2009 In opdracht van Gemeente Lingewaard Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer W08A0262 Documentnaam S:\Data\Project\Water08\W08A0262\w08a0262.r06.doc

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord

Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Maatregelen 3 Enschede Nieuwe afvoerroutes via maaiveld en retentiegebieden voorkomen wateroverlast in Enschede-Noord Het noorden van Enschede is in de loop van de vorige eeuw veranderd van een sterk landelijk

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015

tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 tuinweek 2015 Water(overlast) in de tuin Lara de Graaf Landschapsarchitect Groei & Bloei Houten 16 juni 2015 Voorstellen multifunctionele landbouw functieverandering landschappelijke inpassing gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de

Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de Titel: Onderzoek naar afkoppelmogelijkheden voor de kernen Zeeland en t Oventje Projectnr: Rapportnr: Datum: 06JM05776 Eindrapportage 07-10068-GV 10 september 2008 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk

Nadere informatie

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft

15640 ing. B. Mengers Doetinchem, Tel Betreft ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005)

Watergebiedsplan Hem. Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging. Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Toelichting bij het peilbesluit, projectplan en leggerwijziging Partiële herziening van het peilbesluit Drechterland (2005) Registratienummer 12.15043 Datum 20 maart 2012 Samenvatting Aanleiding Door een

Nadere informatie

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum:

BRIEF. BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel. Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: BRIEF BK Infra & Leisure t.a.v. W. Elias Postbus 240 5480 AE Schijndel Onderwerp: Projectnr: Kenmerk: Datum: Rioleringsplan De Ligt II fase 3 en De Ligt III 11JV10100 12-10015-JV 17 februari 2012 Geachte

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09

Afbeelding 2.2. Berekende maximale WOS uitgangssituatie 80 % afkoppelen bui 09 Afbeelding 2.1. Locatie bedrijventerrein Nijverheidsweg 2.2. Uitgangspunten BRP De wijziging op de uitgangspunten zoals toegepast in het BRP betreft het percentage afgekoppeld oppervlak wegverharding.

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Memo nummer 130917 233524JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Teunesen zand en grint bv Landschappartners van Jan van Roestel Oranjewoud kopie project Koningsven

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w11a0031.e01.27sept2011.docx

te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w11a0031.e01.27sept2011.docx Aan Gemeente Reusel-De Mierden Behandeld door Ewald Oude Luttikhuis T.a.v. de heer G. Korsten E Ewald.OudeLuttikhuis@MWHGlobal.COM Van ir. E.H.J. Oude Luttikhuis T +31(0)15 7512349 Betreft Second Opinion

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria.

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria. 5.16 Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.4:Het is verboden zonder watervergunning

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard

Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard Bijlage 1 Toelichting partiële herzieningen peilbesluiten Alblasserwaard en Tielerwaard 1. Inleiding Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2009 de herziening van het peilbesluit

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

Afvoer peilgebied 27-A (Ridderkerk) Modellering watersysteem Oud- en Nieuw Reyerwaard IJS-WAB-0219 / IJS-WAB-0217

Afvoer peilgebied 27-A (Ridderkerk) Modellering watersysteem Oud- en Nieuw Reyerwaard IJS-WAB-0219 / IJS-WAB-0217 Afvoer peilgebied 27-A (Ridderkerk) Modellering watersysteem Oud- en Nieuw Reyerwaard IJS-WAB-0219 / IJS-WAB-0217 16 februari 2011 Afdeling Planvorming Detailonderzoek watersysteem Oud- en Nieuw Reyerwaard

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan.

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. Iff* WETTERSKIP F R Y S L A N Gemeente Kollumerland c.a. De heer F. Tuitman Postbus 13 9290 AA KOLLUM VERZONDEN 19 NOV. 20Vt Leeuwarden, 18 november 20: 2014 Ons kenmerk: WFN1417817 ^ Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding Bijlage Afwatering terreinverharding D1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 augustus 2014 153681 Betreft Uitbreiding bedrijfsterrein Van Ooijen, Parallelweg-west Woerden Afwatering terreinverharding

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt.

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt. Kwel te Zuilichem Van waterschap Rivierland zijn kwelkaarten verkregen waarvan in deze bijlage enkele uitsneden zijn opgenomen. Figuur 10: Kwel bij T=1 hoogwatergolf Op basis van bovenstaande figuur zou

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Titel: IJD onderbouwing vergunningsaanvraag Waterwet Tijdelijke Slaper Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zaaknummer:

Titel: IJD onderbouwing vergunningsaanvraag Waterwet Tijdelijke Slaper Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zaaknummer: Titel: IJD-006097 onderbouwing vergunningsaanvraag Waterwet Tijdelijke Slaper Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zaaknummer: 31078863 Documentnummer: IJD-006097 Revisienummer: 1.0 Revisiedatum:

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie:

HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD. Versie definitief. projectnummer: G1027 projectleider: ir. C.M. van Grunsven datum: 4 april 2016 versie: - 1 - HEMELWATERRIOLERING GEMERT NOORD OMGEVING PREDIKANT SWILDEN STRAAT / PASTOOR GAUTIUSSTRAAT IVM NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN RIOOLVERVANGING EN AFKOPPELING Versie definitief opdrachtgever: contactpersoon:

Nadere informatie

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief

Rioleringsadvies. Stadspark s-heerenberg. 20 juli 2012. Definitief Stadspark s-heerenberg 20 juli 2012 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doel... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2 Ontwerp... 3 2.1 Huidige situatie... 3 3 Uitgangspunten... 5 3.1 Algemene

Nadere informatie

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne

Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne Memo Aan AB 30 mei 2012 Datum 15 mei 2012 Doorkiesnummer 055 527 2115 Afzender Hedzer Gietema/ Andrea Swenne docbase nummer : 251132 Afdeling Planvorming Aanleiding Tijdens het AB van 18 april 2012 zijn

Nadere informatie

4 Duikers 4.1 Inleiding

4 Duikers 4.1 Inleiding 4 Duikers 4.1 Inleiding Een duiker is een constructie die watergangen door een grondlichaam heen met elkaar verbindt. Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene kant van het grondlichaam naar de andere

Nadere informatie

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal B i j l a g e n - Vigerende plannen Balkbrug - Bijlage bij verkeersbesluit (route gevaarlijke stoffen) - Waterparagraaf - Archeologisch advies - Watertoetsdocument + reacties V i g er e n d e p l a n

Nadere informatie

t.a.v. de heer B. Majolée Kragten

t.a.v. de heer B. Majolée Kragten Memo Aan Gemeente Leudal t.a.v. de heer B. Majolée Van Johan Broekman, Kragten Betreft Injectie op put BU021 in de Holstraat te Buggenum Datum 25 maart 2013 Vraagstelling: Vanuit de gemeente Leudal is

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J.

Notitie. Watersysteem Planvorming en Realisatie. Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder. 14 februari 2013. J.J. Aan Wetenschappelijke begeleidingscie gebiedsproces Horstermeerpolder Kopie aan Projectteam Waternet Contactpersoon J.J. Hofstra Doorkiesnummer 020 608 36 14 Onderwerp Analyse van het open water in het

Nadere informatie

Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel

Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel Rapport Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel Notitie watertoets Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling BP wijziging de Kreppel Notitie watertoets Bestand : P:\prj100\LEU\076\sector\iwb\20120314-Notitie

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting ^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 27 september 2013 Watercompensatie-vOl 326324

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012 Memo Aan Gemeente Beek Van Kragten Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen Datum 15 november 2012 Inleiding In het kader van de reconstructie sportpark de Haamen heeft Kragten op drie april

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie