Raadsinformatiebrief. Geachte raadsleden,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsinformatiebrief. Geachte raadsleden,"

Transcriptie

1 Aan Raadsleden gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Van Werkgroep Decentralisatie AWBZ-Wmo Datum 20 juni 2013 Onderwerp Convenant Zorgkantoor - gemeenten AV Zaaknummer Raadsinformatiebrief Geachte raadsleden, Afgelopen periode heeft u nieuwsbrieven van de Stuurgroep Samenwerken in Participatie (SIP) over de ontwikkelingen rond de decentralisaties ontvangen. Aanvullend op deze nieuwsbrieven willen we u via deze raadsinformatiebrief graag informeren over het afsluiten van een convenant met het zorgkantoor Waardenlanden en zorgverzekeraar VGZ. Inleiding De werkgroep decentralisatie AWBZ-Wmo is met het zorgkantoor en zorgverzekeraar VGZ in gesprek over de voorbereiding en uitvoering van de transities en een convenant. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de langdurige zorg in Nederland. Het gaat daarbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een zorgkantoor heeft een concessie om de AWBZ in een regio uit te voeren namens de zorgverzekeraars. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor een op de vraag afgestemd zorgaanbod, rekening houdend met de toegankelijkheid van zorg, de kwaliteit, doelmatigheid en beheersbaarheid van kosten. Het zorgkantoor contracteert hiervoor de zorg bij zorgaanbieders en voert overleg met zorgaanbieders, patiënten-/cliëntenorganisaties en gemeenten. Zorgverzekeraar VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. VGZ heeft geen winstoogmerk. VGZ wil samen met partijen zorg slimmer organiseren en daarmee betaalbaar houden. VGZ draagt daaraan bij door zorgverleners te attenderen op verbeterpunten en slimme oplossingen, zoals wijknetwerken. VGZ stimuleert samenwerking van zorgverleners om optimale zorg te realiseren. Samenwerking door de hele keten om de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats te realiseren, want voor goede zorg, zorg je samen. Gezamenlijk doel zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten Een verbeterde positie van de kwetsbare burger; zo lang mogelijk zelfstandig, in goede gezondheid in de eigen omgeving wonen. Met dat gezamenlijke doel voor ogen werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren samen. Hiermee spelen zij in op de behoefte van burgers aan een integrale benadering. De burger deelt zijn hulpvraag niet in een deel voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet publieke gezondheid (Wpg). Afstemming tussen de verschillende uitvoerders van deze wetten ligt dan ook voor de hand. Een gezamenlijke aanpak levert nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage aan goede zorg, welzijn en dienstverlening. Volgens de kabinetsplannen gaan in de nabije toekomst belangrijke delen van de AWBZ over naar de Wmo en de Zvw. Voorbeelden hiervan zijn de thuisverpleging of de rol van de wijkverpleegkundige. Het is voor gemeenten, zorgverzekeraar en het zorgkantoor belangrijk samen te werken aan een voor de burger zo geruisloos mogelijke transitie. Daarom willen het

2 zorgkantoor en de zorgverzekeraar investeren in de verbinding tussen enerzijds Wmo/AWBZ en anderzijds Zvw. Zij doen dit via het sluiten van een convenant met onder andere de AV6 gemeenten. Convenant Om de samenwerking formeel te bekrachtigen sluiten Coöperatie VGZ, één van de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ en de AV6 gemeenten een convenant. In dit convenant spreken partijen de intentie uit om de samenwerking op een aantal terreinen waar Wmo, AWBZ, Zvw en Wpg elkaar raken, vorm te geven met als doelen: - het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven - het terugdringen van de (groei van de) kosten van de Wmo, Zvw en de AWBZ. Belangrijke terreinen voor realisatie van deze doelen zijn: - gemeenschappelijke aanpak van wijkgericht werken - stimuleren van zelfredzaamheid en participatie van cliënten en burgers - in samenhang organiseren van preventie Inmiddels zijn er met de gemeenten Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Dordrecht, Medemblik, Venray en Horst aan de Maas al convenanten gesloten en met de gemeenten Rotterdam, Gouda, Venlo, Peel en Maas gebeurt dit binnenkort. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Het gezamenlijke doel en de intenties van het convenant sluiten naadloos aan op de uitgangspunten voor de decentralisaties van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook voor de Alblasserwaard geldt dat samenwerking en kennisdeling met het zorgkantoor en andere partijen van wezenlijk belang is om de transities goed vorm te geven. Bijvoorbeeld omdat gemeenten een aantal taken krijgen die nu door het zorgkantoor worden uitgevoerd en gemeenten kunnen leren van goede en minder goede ervaringen van het zorgkantoor. Daarom zijn er ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gesprekken gestart om tot een convenant met het zorgkantoor te komen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel-tekst voor een convenant en de voorbereiding van een aantal pilots. 2 Het zorgkantoor en zorgverzekeraar willen investeren in de relatie met de gemeenten. Zij stellen een beperkt budget en menskracht beschikbaar voor de ondersteuning van de pilots. In deze pilots willen gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar, in samenwerking met partijen in de (ondersteunings-/zorg)keten, zoeken naar nieuwe vormen van ondersteuning. Om met elkaar te leren van ervaringen en zo innovatieve, effectieve, efficiënte, integrale en kostenbewuste vormen van ondersteuning te realiseren, waarmee de doelen van de transities worden behaald. Planning convenant In de zomer 2013 is na afstemming tussen gemeenten, Zorgverzekeraar en Zorgkantoor en de definitieve versie van het convenant opgesteld. Inmiddels hebben de stuurgroep SIP ingestemd en de colleges met het definitieve convenant ingestemd. Begin oktober wordt in bijzijn van de pers en met enige publiciteit het convenant formeel namens de AV-6 gemeenten ondertekend door Hans Freije, wethouder gemeente Zederik en namens de Stuurgroep Samenwerken in Participatie (SIP) bestuurlijk trekker van Wmo- AWBZ, zorgkantoor en zorgverzekeraar. Bijgesloten het convenant.

3 Convenant Samenwerking Coöperatie VGZ AV 6 gemeenten Partijen De verzekeraars VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. UMC Zorgverzekeraar N.V. Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V. N.V. Univé Zorg zowel elk voor zich als tezamen aangeduid als De Zorgverzekeraar en Trias Zorgkantoor B.V. h.o.d.n. Zorgkantoor Waardenland hierna te noemen het Zorgkantoor, en de colleges van Burgemeester & Wethouders van de zes gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te weten: Giessenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Leerdam Molenwaard Zederik hierna te noemen AV-6 gemeenten, spreken in dit convenant de intentie uit om de samenwerking op een aantal terreinen waar AWBZ, Zvw, WPG en Wmo elkaar raken, nader vorm te geven met als doel: het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van burgers; het terugdringen van de (groei van de) kosten van de Wmo, Zvw en de AWBZ; het ontwikkelen en mede bekostigen van preventieve gezondheidsprogramma s teneinde de groei van de kosten van Zorgverzekeringswet, Wmo en AWBZ te verminderen; het voorkomen van ziekten bij risicogroepen en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen; het indirect leveren van een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijke doelen zoals participatie, activering en maatschappelijke integratie. Dit zal met name gerealiseerd worden door: een gemeenschappelijke aanpak van kern- of wijkgericht werken om hulpvragen van burgers in samenhang te (laten) beantwoorden; het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie van klanten en burgers; vroegsignalering en preventie; (vroeg-)tijdige signalering van problemen of knelpunten moet ertoe leiden dat meer algemene en minder intensieve Pagina 1 van 8

4 ondersteuning nodig is en de maatschappelijke kosten beheerst worden; integrale aanpak waarbij de vraag van de burger centraal staat, integrale vraagverheldering en coördinatie van de ondersteuning plaatsvindt door uit te gaan van één gezin, één plan en één coördinatie; het gezamenlijk verantwoordelijk zijn, zo mogelijk ook financieel, voor projecten of pilots gericht op het bereiken van bovenstaande doelen. Beleidsuitgangspunten Zorgkantoor Het Zorgkantoor heeft op dit gebied de volgende doelstellingen: Op terrein van Zorg-Wonen-Welzijn (Wmo-Awbz): De klant leeft zo lang als mogelijk in zijn of haar eigen omgeving. Vereist hierbij is het opzetten van wijknetwerken (welzijn en zorg): waarin eerst wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers; vervolgens oplossingen gezocht worden in de eigen omgeving; om dan pas te zoeken naar oplossingen bij algemene en collectieve voorzieningen; en pas als laatste het inzetten van individuele voorzieningen. Tevens dient er in de gemeente (of kern/wijk) op de lange termijn een basis aan voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning aanwezig te zijn, die de klant in staat stellen om te kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. De uitvoering hiervan komt tot stand door: het samen met gemeenten inventariseren van de mogelijkheden en kansen; het maken van concrete samenwerkingsafspraken met de gemeente en zorgaanbieders; gemeenschappelijke communicatie naar burger/klant; het creëren van een gemeenschappelijk integraal aanbod aan de burger/klant. Op het terrein van de prestatievelden 7 t/m 9 van de WMO en de GGZ: Op het terrein van de prestatievelden 7 tot en met 9 ( exclusief preventie) van de Wmo wordt het door de centrumgemeente Dordrecht ontwikkelde, en door de gemeenten vastgestelde, beleid in samenhang binnen de lokale situatie en in onderlinge afstemming met zorgkantoor en zorgverzekeraar uitgevoerd. Het zorgkantoor richt zich ook op de ontwikkeling van de overige projecten die onderdeel zijn van dit convenant. Beleidsuitgangspunten Zorgverzekeraar De Zorgverzekeraar heeft op dit gebied de volgende uitgangspunten: De burger met een hulpvraag over gezondheid, richt zich in eerste instantie tot de eerstelijnszorg. De toegang tot deze eerstelijnszorg zal in de nabijheid van de burger georganiseerd worden als onderdeel van nabije zorg. Deze nabije zorg is een multidisciplinaire basis die zich via een wijknetwerk verbindt met de professionals van Wonen en Welzijn. Als voor de burger op de hulpvraag vanuit zorg een passend antwoord bestaat, dan zal dit antwoord vanuit deze nabije zorg ook de oplossing bieden. Indien hierbij specialistische zorg nodig is zal dit blijken uit een doorverwijzing vanuit de huisartsenzorg. Dit geldt tevens voor gevallen waarbij hoog-complexe zorg nodig is. Voor de burger zal de oplossing voor de gestelde vraag integraal worden aangeboden. Pagina 2 van 8

5 Hierbij geldt dat eerst uitgegaan wordt van de eigen kracht van burgers en hun omgeving, daarna collectieve voorzieningen en als laatste individuele voorzieningen. In de toekomst willen we de nabije zorg laten evolueren van reactief naar meer proactief en daarmee vorm geven aan preventie. Voorkomen is beter dan genezen, waarbij de nabije zorg vanuit een signalerende rol, (zwaardere) zorg en (zwaardere) ziekte moet voorkomen. De zorgverzekeraar zal zich in eerste instantie voornamelijk richten op gemeente Gorinchem als (preferente) A1-gemeente. De zorgverzekeraar en de gemeente richten zich op het ontwikkelen van het wijknetwerk. Het wijknetwerk bestaat uit een zorgnetwerk en een welzijnsnetwerk met als schakel tussen de netwerken het wijkteam. Eventuele behaalde resultaten uit de ontwikkeling van dit wijkgericht werken zullen, wanneer mogelijk, worden uitgerold naar andere AV6 gemeenten. De uitgangspunten moeten tot betere zorg leiden, zowel op het gebied van medische kwaliteit, klantervaring als doelmatigheid. Hiermee denken we een bijdrage te kunnen leveren aan zowel de kwaliteit van de zorg als aan de beheersing van de zorgkosten. Beleidsuitgangspunten AV- 6 gemeenten In de regionale visie op samenwerking in het sociale domein is richting gegeven aan de wijze waarop de AV-6 gemeenten, de Regionale Sociale Dienst (RSD) en de Avelingengroep gezamenlijk willen komen tot een integraal en samenhangend beleid. De ambitie is om samen, met de daarbij betrokken stakeholders als partners, de ondersteuning te realiseren waarmee burgers in staat worden gesteld zo optimaal mogelijk in de samenleving te participeren. Het doel is: Een actieve en betrokken samenleving. Individuen en instanties die elkaar opzoeken als het gaat om volwaardige deelname, zelfredzaamheid en zelfsturing van burgers binnen het sociaal domein. Een basishouding bij burgers, instanties en gemeenten van: mensen doen het zelf. Daar waar het niet anders kan, is er de mogelijkheid voor ondersteuning en is sprake van een sociaal vangnet. Waar mogelijk en wenselijk kijken we waar een gezamenlijke uitvoering binnen het sociaal domein kan bijdragen aan bovenstaande punten. In het regionale Wmo-kader worden uitgangspunten genoemd om deze doelen te bereiken: De cliënt centraal. Centraal staat een goede ondersteuning aan de klanten, ook van klanten die zorgmijdend zijn of hun vraag nog niet onder-/herkennen. Niet de gemeentelijke processen of het aanbod staan centraal, maar de klant/burger met zijn mogelijkheden èn beperkingen. Gemeenten zullen burgers of klanten meer regie moeten geven. Eigen kracht, eigen mogelijkheden en eigen kunnen staan voorop. Kijken naar de mogelijkheden van burgers in plaats van de onmogelijkheden. Dit betekent: eerst kijken naar de eigen kracht van inwoners, dan naar de sociale netwerken en vervolgens naar algemene voorzieningen en waar nodig individuele voorzieningen. Dit vereist investeren in de eigen kracht, mogelijkheden en zelfredzaamheid van burgers, maar ook het versterken van de sociale netwerken om te komen tot een inclusieve samenleving. Pagina 3 van 8

6 Preventie en vroegsignalering. Door preventie en vroegsignalering is er meer kans dat minder intensieve/geïndiceerde ondersteuning nodig is. Zowel de burger/ klant en zijn omgeving als de overheid heeft baat bij vroegtijdige signalering. Betrokkene kan (langer) in de eigen omgeving blijven en het sociale netwerk kan (een deel van de) ondersteuning bieden, waardoor er minder intensieve ondersteuning nodig is en de maatschappelijke kosten beheersbaar blijven. Laagdrempelige, integrale toegang. Als burgers ondersteuning nodig hebben, mag er geen drempel zijn. De benodigde ondersteuning moet integraal, toegankelijk, eenduidig en duidelijk zijn. Regionale en lokale samenwerking, we doen het samen. Gemeenten en instanties moeten efficiënter met elkaar samenwerken en moeten voorzieningen zo dicht mogelijk bij burgers organiseren. Bedrijfsleven en kennisinstellingen worden betrokken om te komen met oplossingen die de zorgkosten beheersen. In de uitvoering en implementatie wordt voor maatwerk op het niveau van de gemeente of desgewenst kern/wijk gekozen, om op deze wijze zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de burgers aan te kunnen sluiten. We willen samen met onze partners inzetten op zorg dichtbij en in de buurt. Uitgangspunt is lokaal wat lokaal kan, sub-regionaal en regionaal wat moet. Financieel houdbaar. De financiële middelen die vanuit de AWBZ naar gemeenten worden overgeheveld zijn kader stellend voor de beleidsontwikkeling en uitvoering. Maatwerk. Maatwerk afgestemd op de eigen mogelijkheden van de klant en omgeving. Eén gezin, één plan en één coördinatie: integrale en brede vraagverheldering, opstellen van een integraal ondersteuningsplan, dat wordt gecoördineerd door één hulpverlener. Wet publieke gezondheid (Wpg) Op het terrein van de publieke gezondheid hanteren de gemeenten de volgende uitgangspunten: Terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Aansluiten bij de leefwereld van de burgers en het aanbod in de wijk en buurt. Bevorderen van mentale weerbaarheid, gezond gewicht en het voorkomen van genotmiddelengebruik onder jongeren. De uitgangspunten om dit doel te bereiken zijn: Het ontwikkelen van, en mede bekostigen van preventieve gezondheidsprogramma s ten einde de groei van kosten van Zvw, Wmo en AWBZ te verminderen. Bevorderen van algemene gezondheid en voorkomen van ziekten bij risicogroepen, universele en selectieve (lage SES) preventie als zijnde speerpunten in het Rijksbeleid Het indirect leveren van een bijdrage preventief aan het realiseren van gemeentelijke doelen zoals participatie, activering en maatschappelijke integratie. Doel van dit convenant Met dit convenant beogen het Zorgkantoor, de Zorgverzekeraar en de AV- 6 gemeenten de gezondheid en het welzijn van de burgers van de AV- 6 gemeenten te bevorderen, nieuwe en innovatieve werkwijzen te ontwikkelen, en de (groei van de kosten van de Wmo, Zvw en AWBZ terug te dringen. Pagina 4 van 8

7 Concreet wensen zij de samenwerking te versterken om meer efficiency te bereiken in het zorg- en hulpaanbod bij hulpvragen op het samenhangende terrein van Wmo, Zvw, Wpg en AWBZ, waardoor de klant/burger langer zelfstandig en zelfredzaam blijft en beter, langduriger en doelmatig in zijn eigen omgeving geholpen wordt, zodat optimale kwaliteit binnen de financiële kaders wordt gerealiseerd. De partijen ontwikkelen een integraal en gekanteld aanbod van ondersteuning en zorg aan burgers via een afgestemde en doelmatige organisatie, over (financierings-)schotten heen. Doelgroep Alle burgers in de gemeente AV- 6 gemeenten die te maken hebben met (toekomstige) hulpvragen op het samenhangende terrein van Wmo, Zvw, Wpg en AWBZ en alle burgers in de gemeente AV- 6 gemeenten waar een (zwaardere) hulpvraag voorkomen kan worden. Hierbij geldt wederkerigheid, iedereen draagt naar vermogen bij aan de ondersteuning van (kwetsbare) burgers met een beperking door de inzet van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Onderwerpen van samenwerking De zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente AV- 6 gemeenten wensen het convenant invulling te geven door op een aantal relevante thema s samen te werken. Daarbij wordt inhoudelijk gestreefd naar: Inhoudelijke afstemming van visie en beleid, op tenminste: Wijkzorg Ontwikkelingen Wmo Decentralisatie AWBZ Decentralisatie Jeugdzorg Ontwikkelingen Zvw Preventie en publieke gezondheid Specifieke onderwerpen voor samenwerking zijn daarbij: Overhevelingen AWBZ: extramurale begeleiding, Persoonlijke Verzorging en Jeugdzorg. Wijk- en buurtgerichte zorg en ondersteuning. Ouderengezondheidszorg waaronder dementie. Het scheiden van wonen en zorg / extramuraliseren van ZZP s. Het verbinden van preventieketens (collectief en geïndiceerd). Verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen met een lage en hoge sociaaleconomische status. Het creëren van een integraal aanbod op het snijvlak Wmo-Awbz-Zvw, Wpg, d.m.v.: Het bereiken van aansluiting en synergie in het zorgaanbod vanuit Zvw, Wmo en AWBZ en Wpg. Het gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. Het opzetten van wijknetwerken. Het creëren van een sluitende dementieketen. Het inzetten op vroegsignalering, verwijsbeleid en versterking van de 1 e lijn. Het toekomstbestendig maken van zorg als gevolg van bijvoorbeeld wettelijke ontwikkelingen. Pagina 5 van 8

8 Pilots in het kader van de decentralisatie van de AWBZ, rond thema s: Wijkgericht werken Sociale teams Combineren van doelgroepen Arbeidsmatige dagbesteding Voor de onderwerpen ketenzorgdementie, scheiden wonen en zorg en activering en leefstijlverandering worden in gezamenlijkheid plannen ontwikkeld, die na instemming van partijen, onderdeel van dit convenant worden. Het delen van kennis en informatie met betrekking tot de omvang en aard van de problematiek, trends en knelpunten. Looptijd convenant en sturing Dit convenant heeft een looptijd van maximaal 2 jaar en 3 maanden, beginnende op 1 oktober 2013 en eindigend op 1 januari De concrete uitwerking van dit convenant vindt plaats door middel van de bij dit convenant behorende projecten. De projecten zijn als bijlage bij dit convenant opgenomen. Het betreft de concrete uitwerking van de samenwerking naar activiteiten en beoogde resultaten in het actuele jaarplanjaar. De onderwerpen overhevelingen AWBZ, ouderengezondheidszorg waaronder dementie, het scheiden van wonen en zorg/extramuraliseren, het verbinden van preventieketens en verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen met een lage en hoge sociaal economische status worden samen uitgewerkt in een plan van aanpak in het derde kwartaal Partijen besluiten aan het einde van elk jaar aan de hand van de resultaten van het convenant en de onderliggende projecten of zij het convenant continueren. Aan het eind van de looptijd wordt het convenant en de resultaten van de gehele looptijd van het convenant geëvalueerd. Partijen bespreken dan de verlenging en invulling van het convenant. De uitvoering van het convenant De uitvoering van dit convenant vindt als volgt plaats. Zorgverzekeraar, zorgkantoor en de AV- 6 gemeenten hebben in projectplannen afspraken gemaakt over de regie, de doelen, ieders inzet, meetbare resultaten en de financiering. Voortschrijdend inzicht in de samenwerking, nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en/of de resultaten van diverse projecten kunnen leiden tot nieuwe inzichten of nieuwe initiatieven die onder de werking van het convenant passen. Nieuwe projecten kunnen toegevoegd worden aan het convenant na akkoord door de stuurgroep, als zij onder de reikwijdte van het convenant vallen en indien er afspraken gemaakt zijn over resultaten, inzet, doelstellingen en financiering. Na afloop van het jaar wordt op basis van evaluatie voor het opvolgende jaar een nieuw programma opgesteld dat het programma van het voorafgaande jaar als bijlage(n) bij dit convenant vervangt. Pagina 6 van 8

9 Sturing convenant De sturing van het convenant vindt als volgt plaats. Stuurgroep: minimaal twee keer per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen zorgverzekeraar, zorgkantoor, twee bestuurlijke vertegenwoordigers namens de regio AV, (bestuurlijk trekker Wmo-AWBZ namens de stuurgroep Samenwerken in Participatie en bestuurlijk verantwoordelijke Wpg), managers care en cure van ZK-VGZ en een vertegenwoordiger (gemeentesecretaris) van het Regionale Management Team (RMT). In dit overleg worden de voortgang, de resultaten en de eventuele bijsturing van ( de projecten van) het convenant besproken. De bijeenkomsten worden voorbereid door de werkgroep bestaande uit één vertegenwoordiger namens het Zorgkantoor een vertegenwoordiger namens de zorgverzekeraar en twee vertegenwoordigers namens de gemeenten. Werkgroep: de werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Zorgkantoor (inkopers AWBZ/ dagbesteding en integrale zorg), namens VGZ de projectleider wijkgericht werken, namens de AV-6 gemeenten de projectleiders van de pilots en de regionaal projectleider Wmo-AWBZ. De werkgroep komt minimaal vier maal per jaar bijeen en bespreekt de voortgang, resultaten en eventuele bijsturing van het convenant, en de daarmee samenhangende projecten. De bijeenkomsten worden voorbereid door een vertegenwoordiger namens het ZK, een vertegenwoordiger namens de zorgverzekeraar en twee vertegenwoordigers namens de gemeenten. Tussen de vertegenwoordigers van het Zorgkantoor, - Zorgverzekeraar en de projectleiders van de afzonderlijke projecten vindt regelmatig afstemming en overleg plaats over de voortgang, resultaten en eventuele bijsturing van de projecten. De projecten zijn verankerd in de gemeentelijke (management-) structuur en de regionale werkgroep Wmo-AWBZ. Budget Het Zorgkantoor heeft voor de uitvoering van de projecten een eenmalig budget van beschikbaar, waarvan in de aanloop naar dit convenant is besteed en voor de looptijd van dit convenant nog beschikbaar is. Zorgverzekeraar en Zorgkantoor investeren verder in de uitvoering van dit convenant door het zo nodig beschikbaar stellen van mensen en (niet- financiële) middelen De AV- 6 gemeenten investeren eveneens in dit convenant en bijbehorende projecten door het zo nodig beschikbaar stellen van mensen en middelen. De AV- 6 gemeenten maken een voorstel voor de verdeling van het resterende budget over de pilots. Dit voorstel wordt besproken met het Zorgkantoor en Zorgverzekeraar waarna een (gezamenlijk) besluit wordt genomen. Criteria voor starten van pilots De partners komen overeen dat een of meerdere criteria gelden voor het starten van pilots: Een beschikbare operationalisering van te bereiken doelen. Overeenstemming over projectopzet en projectstructuur. Draagvlak voor de pilot onder de deelnemende partijen. Een SMART geformuleerd plan van aanpak. Pagina 7 van 8

10 Communicatieparagraaf Voor partijen is tijdig overleg over interne en externe communicatie van belang met het oog op de uit te wisselen informatie, kennis en ervaring, te bereiken resultaten, en ter versterking van de samenwerking. De interne communicatie van partijen loopt via de in dit convenant opgenomen projectstructuur (zie sturing convenant) Partijen komen voorts overeen dat de externe communicatie over dit convenant en het bijbehorende programma en pilots, vooraf tussen partijen wordt afgestemd. Ontbinding van het convenant Het convenant wordt automatisch ontbonden bij het eindigen van de looptijd. Daarnaast kunnen individuele partijen voortijdig uittreden, indien: a. Iedere partij die zich niet meer in de inhoud van dit convenant kan vinden of de voortzetting van deze samenwerking niet verantwoord acht, kan uit dit convenant treden, met dien verstande dat de overige partijen geen onevenredig nadeel hiervan ondervinden. De uittreding vindt niet eerder plaats dan nadat de partners hierover zijn geïnformeerd. Bij ontbinding van dit convenant gelden de volgende afspraken: a. Partijen kunnen aan de ontbinding van het convenant geen rechten ontlenen voor wat betreft kosten of schade in welke vorm dan ook. b. Partijen spreken af communicatie over onderwerpen die uit het convenant voortkomen ook na ontbinding onderling af te stemmen. In drievoud opgemaakt en ondertekend: Het zorgkantoor De Zorgverzekeraar De Gemeenten Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door Jan Slappendel Manager Zorgkantoren Coöperatie VGZ Bart Verhulst Manager Integrale Zorg Zuid West Coöperatie VGZ Hans Freije Lid van de stuurgroep Samenwerken in Participatie, Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van de AV-6 gemeenten Op te, Op te,.. Op te,.. Pagina 8 van 8

Convenant Samenwerking Coöperatie VGZ AV 6 gemeenten

Convenant Samenwerking Coöperatie VGZ AV 6 gemeenten Convenant Samenwerking Coöperatie VGZ AV 6 gemeenten Partijen De verzekeraars VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. UMC Zorgverzekeraar N.V. Zorgverzekeraar Cares Gouda

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

A. de Leeuw, E. van Eijk

A. de Leeuw, E. van Eijk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: N. de Ridder Tel.nr: 06-35113528 Geraadpleegd consulent Datum: 3 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt. A.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn Convenant samenwerking gemeenten Noord- Limburg, VGZ zorgkantoor Noord- en Midden- Limburg en zorgverzekeraar cvgz Afdelingshoofd: Bremmers,

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Nijmegen 27 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening: UVIT Zorgkantoren

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

CONCEPT CONVENANT SAMEN OP WEG NAAR POSITIEVE GEZONDHEID

CONCEPT CONVENANT SAMEN OP WEG NAAR POSITIEVE GEZONDHEID CONCEPT CONVENANT SAMEN OP WEG NAAR POSITIEVE GEZONDHEID SAMENWERKING GEMEENTEN REGIO NOORD-LIMBURG, ZORGVERZEKERAAR cvgz en VGZ ZORGKANTOOR NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Partijen - De Zorgverzekeraars: VGZ

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Gemeenten Holland Rijnland & Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid Samenwerkingsagenda Zorg & Zekerheid en gemeenten Holland Rijnland 1 Inleiding De komende tijd staan gemeenten, zorgverzekeraars

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer:

Collegevoorstel. Zaaknummer: Zaaknummer: 00401556 Onderwerp: convenant zorgkantoor Collegevoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 vinden er grote veranderingen plaats in het sociaal domein. Zoals bekend gaat het voor ons

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014

Zorg en Welzijn. Tirza. 20 oktober 2014 Zorg en Welzijn Tirza 20 oktober 2014 1 Veel veranderingen: Transities Herinrichting: Decentralisatie AWBZ Nieuwe wet WMO Wet op de Jeugdzorg Participatiewet Bezuinigingen (25-30%) 2 Hervorming 2015 Zwaarste,

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?!

De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! De Wmo: een kans voor de fysiotherapeut?! RGF Zuidwest Nederland 24 september 2013 Cor Langedijk Gerrold Verhoeks Aantal maatschappelijke ontwikkelingen komen samen Afname sociale cohesie: proces van 50

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg 22 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe

Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Regionale samenwerkingsovereenkomst Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang Noord-Veluwe Ondergetekenden, De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,

Nadere informatie

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein

Visie gemeenten Midden-Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 op het sociale domein. De directe aanleiding voor het opstellen van dit document is de op handen zijnde decentralisatie

Nadere informatie

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014

Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ. Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Veranderingen op het gebied van de Wmo/AWBZ Bijeenkomst KBO Alverna 13 maart 2014 Hervorming langdurige zorg Doelen Rijk: - Verbeteren kwaliteit zorg en ondersteuning - Versterken zelf- en samenredzaamheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012 nummer 1

Nieuwsbrief 2012 nummer 1 Algemene informatie Harry Wagemakers Bestuurlijk trekker transitie AWBZ begeleiding Mail: hpa.wagemakers@ Paul van Hattem Transitiemanager AWBZ begeleiding Mail:p.van.hattem@ Marjan van den Hoek Mail:

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013

Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL. 15 oktober 2013 PowerPoint presentatie Lelystad Transitie AWBZ/Wmo Bijeenkomst GOL 15 oktober 2013 Hervorming langdurige zorg Beeldende uitleg: http://www.youtube.com/watch?v=82c3wtrk99k&feature=youtu.be PowerPoint presentatie

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

De visie: eindelijk is ie er!

De visie: eindelijk is ie er! nummer 1 november 2012 Alblasserwaard Over deze nieuwsbrief In deze digitale nieuwsbrief SIP PRAAT U BIJ informeert de stuurgroep SIP u over de stand van zaken en de algemene ontwikkelingen rondom de drie

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Noord

Verslag: Wijkbijeenkomst Noord Verslag: Wijkbijeenkomst Noord Datum: 25 november 2014 Locatie: t klooster Rotterdam Thema: Wijkgericht werken Georganiseerd door: Annelies de Vries en Margreet Meijer (ZorgImpuls) Aanwezigen De wijkbijeenkomst

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe

Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse Werkagenda Hervorming Langdurige Zorg: Samenwerken aan bereikbare en beschikbare zorg in Drenthe Drentse gemeenten, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Provincie Drenthe 2015-2017 De Drentse Werkagenda

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1.

Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: Definitief concept Van: Contact: 1. Regionale visie en uitgangspunten maatschappelijke opgave op gebied van Wmo-AWBZ Datum: 09-11-2012 (Definitief concept) Van: Ron Genders, gemeente Peel en Maas, regionale werkgroep WWZ Noord-Limburg Contact:

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Workshop seminar 23 mei 2013 Maarten Thönissen Procesbegeleider pilot sport-zorgprogramma s Arend te Velde Teamleider Daelzicht Inhoud Transitie AWBZ-Wmo

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

De zorg anno 2015. KBO Maaskernen. Jan Thijssen en Geert Wingens 17 juni 2015

De zorg anno 2015. KBO Maaskernen. Jan Thijssen en Geert Wingens 17 juni 2015 De zorg anno 2015 KBO Maaskernen Jan Thijssen en Geert Wingens 17 juni 2015 Programma Korte introductie en kennismaking door Geert Wingens Thuiszorg anno 2015 door Jan Thijssen. Wet langdurige zorg door

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening.

De decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat vooral vorm krijgen via de sociale wijkteams en dorpsdagvoorziening. Raadsinformatiebrief Onderwerp: Drie decentralisaties Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders van Bergen, De secretaris, De burgemeester, Datum, oktober 2013. Samenvatting

Nadere informatie

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM

SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM SAMEN LEVEN, SAMEN REDZAAM Samenvatting kadernota transitie AWBZ/WMO Onze ambitie We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Memo Aan : gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 december 2013 In afschrift aan : Saskia Visser, Ted Benschop, Wilma van Wensem Zaaknummer : 8754

Nadere informatie