De MobiliteitsAanpak Amsterdam Hoe de stad bereikbaar en aantrekkelijk wordt door Ruimtelijke Ordening en Verkeer te verbinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De MobiliteitsAanpak Amsterdam Hoe de stad bereikbaar en aantrekkelijk wordt door Ruimtelijke Ordening en Verkeer te verbinden"

Transcriptie

1 De MobiliteitsAanpak Amsterdam Hoe de stad bereikbaar en aantrekkelijk wordt door Ruimtelijke Ordening en Verkeer te verbinden Johannes Beuckens Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Gemeente Amsterdam Fokko Kuik Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, Gemeente Amsterdam Wouter van der Veur Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november 2011, Antwerpen

2 Samenvatting De MobiliteitsAanpak Amsterdam: hoe de stad bereikbaar en aantrekkelijk wordt door RO en Verkeer te verbinden De MobiliteitsAanpak Amsterdam (MAA) is een gezamenlijke proces van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Dienst Ruimtelijke Ordening om te komen tot een nieuw gemeentelijk Mobiliteitsbeleidskader. Een belangrijke ambitie hierin is om meer samenhang aan te brengen in het mobiliteitsbeleid. In deze paper worden het proces en de inhoud van de MobiliteitsAanpak Amsterdam beschreven. De focus hierin ligt op de aspecten die in de MAA anders benaderd worden dan in de Amsterdamse of Nederlandse praktijk gebruikelijk is. Waar IVV doorgaans vooral inzet op doorstroming van het verkeer en DRO sterk hecht aan brede voetpaden en aantrekkelijke openbare ruimte, werken in de MAA beide diensten samen om verkeers- en verblijfsruimte beter op elkaar af te stemmen. De MAA pleit er dan ook voor bij herinrichtingen de verdeling van de ruimte niet alleen te baseren op verkeersintensiteiten, maar ook om de verblijfsfunctie van een straat (winkels, voorzieningen, terrassen) expliciet mee te nemen. Daarbij voldoet de bestaande categorisering in Stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen niet en wordt in de MAA een verfijndere categorisering van wegen geïntroduceerd, gebaseerd op de combinatie van verkeers- en verblijfsfunctie. Bij een herinrichting is het bovendien van belang om niet alleen te focussen op het straatniveau, maar juist het gehele stedelijk netwerk te betrekken. Deze aanpak vraagt in vaak om duidelijker keuzes ten aanzien van de functie van een straat in het netwerk. In de MAA wordt gestreefd naar het definiëren van kwaliteitsnetten voor fiets, auto en openbaar vervoer, die selectiever zijn dan de bestaande hoofdnetten. Op deze netten is het de intentie om meer doorstroming, betrouwbaarheid dan wel comfort te bieden dan nu het geval is. Het proces rond de MAA laat zien dat discussies over politiek gevoelige onderwerpen in een complexe omgeving met veel verschillende partijen vragen om een inventieve aanpak. Standaardindelingen voldoen vaak niet, strakke normen en principes lijken heel aantrekkelijk, maar werken niet in de praktijk als er geen draagvlak is. En de wijze van implementatie is minstens zo belangrijk als het eindbeeld waarnaar gestreefd wordt. 2

3 1. De MobiliteitsAanpak Amsterdam De afgelopen vijf jaar hebben zich netto bijna mensen in Amsterdam gevestigd. Om ook de komende decennia te kunnen voldoen aan de vraag naar woonruimte heeft Amsterdam de ambitie om woningen tot 2040 toe te voegen binnen de huidige contouren van de stad. In de regio is behoefte aan nog eens woningen. Dat leidt tot meer inwoners die zich allemaal gaan verplaatsen. Tegelijkertijd groeit het aantal speciale bezoekers (anders dan forenzen) die dagelijks naar de stad toekomen. Amsterdam is met 10 miljoen bezoekers per jaar een enorme magneet. En met de toename van het aantal evenementen, musea en cultuurpodia in de stad is de verwachting dat het aantal bezoekers de komende jaren nog sterk blijft groeien. Aangenomen kan dan ook worden dat de druk op de openbare ruimte de komende jaren verder toeneemt. Om te bepalen hoe met deze ontwikkelingen om te gaan, werkt Amsterdam aan de totstandkoming van een overkoepelend kader voor het gemeentelijke mobiliteitsbeleid; de MobiliteitsAanpak Amsterdam. De MobiliteitsAanpak Amsterdam (verder MAA genoemd) vormt de uitwerking van de Structuurvisie op het gebied van verkeer en vervoer. Waar de Amsterdamse structuurvisie een visie op de stad is voor de lange termijn (2040) en verschillende beleidsvelden binnen het ruimtelijk domein met elkaar in verband brengt, richt de MAA zich op de middellange termijn en op samenhang binnen het Amsterdamse mobiliteitsbeleid. Samenhang die hard nodig is en er naar de mening van veel belangenhebbende partijen nu onvoldoende is. Zo zijn er deelplannen voor fiets, voor het openbaar vervoer en zelfs voor touringcars en bromfietsen, maar wat op welke plek prioriteit krijgt is niet altijd duidelijk. Partijen buiten de gemeente geven dan ook aan dat het gemeentelijk beleid soms inconsequent overkomt en zeggen behoefte te hebben aan een richtinggevend verhaal, waarmee ze ook naar hun eigen achterban kunnen uitleggen waarom bepaalde (impopulaire) maatregelen nodig zijn. 1.1 Procesaanpak aan de hand van drie inhoudelijke thema s Omdat de MobiliteitsAanpak de uitwerking vormt van de structuurvisie en veel onderwerpen op het raakvlak van Ruimtelijke Ordening en Verkeer zitten werken de Dienst voor Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Dienst Ruimtelijke Ordening samen aan de MobiliteitsAanpak. Waar IVV doorgaans vooral inzet op de doorstroming van het verkeer en DRO meer het accent legt op mooi ingerichte openbare ruimte en brede voetpaden, werken beide diensten in de MAA nu samen om verkeers- en verblijfsruimte beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de stadsdelen, omdat mobiliteit bij uitstek een onderwerp is waar stad en stadsdelen elkaar nodig hebben. Veel bevoegdheden ten aanzien van het verkeer liggen bovendien bij de stadsdelen. De inhoud van de MAA komt tot stand in een dialoog van de projectgroep met de stuurgroep, die bestaat uit de verkeerswethouder van de centrale stad en de zeven portefeuillehouders verkeer van de stadsdelen. De onderwerpen in de MAA zijn uiteraard veel omvattend. Het was dan ook niet eenvoudig om een goede structuur voor de te voeren discussie te vinden. Uiteindelijk is 3

4 er voor gekozen de discussie met de stadsdelen te voeren aan de hand van drie thema s, te weten: Aantrekkelijke Stad: over de inrichting van straten (de verdeling van ruimte voor verkeer en ruimte voor verblijf, het autoluwer maken van deelgebieden) Bereikbare Stad: over de kwaliteit van de verschillende netwerken (prioritering ten aanzien van verkeersgebruikers en kwaliteitsnormen voor het netwerk) Schone en Veilige Stad: over zaken als luchtkwaliteit, veiligheid, en het beperken van overlast door het verkeer. De drie thema s kunnen niet los van elkaar worden gezien en beïnvloeden elkaar uiteraard. In het proces is dat opgelost door de resultaten uit de eerdere themasessies steeds mee te nemen bij de volgende sessies. Dit betekent dat uitkomsten uit de discussie over de Bereikbare Stad kunnen leiden tot bijstelling van de voorstellen uit het eerder behandelde thema Aantrekkelijke Stad. De resultaten van de besprekingen van de drie thema s moet eind 2011 leiden tot de Hoofdlijnennotitie. 1.2 Ruimte voor excellentie Voormalig Premier Balkenende had het al over de zesjes cultuur in Nederland, waarbij de middelmaat regeert. In het CVS van 2011 wordt juist op zoek gegaan naar de voorbeelden die uitblinken en met name de factoren die hieraan ten grondslag liggen zijn dan interessant. In deze paper wordt ingegaan op dilemma s die in het proces van de MAA aan de orde zijn en de wijze waarop met deze dilemma s wordt omgegaan. Hierbij ligt de focus op de onderwerpen die in de MAA net anders benaderd worden dan in de Amsterdamse of Nederlandse praktijk gewoon is. Of dit een excellente aanpak is moet nog blijken. Het is op zijn minst een poging om tot een goed en gedragen eindproduct te komen over een onderwerp waar met veel verschillende partijen, met veel verschillende politieke kleuren consensus verkregen moet worden. Het thema Aantrekkelijke Stad staat centraal in deze paper, omdat over deze onderwerpen de stad zelf het meest te zeggen heeft en de meeste discussie hierover plaatsvindt. 1.3 Opbouw paper In deze paper worden drie onderwerpen beschreven, waarbij in de MAA voor een andere aanpak of inzet is gekozen. In paragraaf 2 wordt ingegaan op de Amsterdamse stadsstraten, waar verkeer en verblijven moeilijk te combineren zijn. De derde paragraaf beschrijft de manier waarop geschakeld wordt tussen de belangen op straatniveau en op netwerkniveau. Het dilemma hoe algemeen geldende principes zich verhouden tot maatwerk komt in paragraaf 4 aan de orde. Paragraaf 5 besluit met voorlopige conclusies en onderwerpen voor discussie. 2. De afweging tussen ruimte voor verkeer en verblijf in Amsterdamse straten Veel straten in Amsterdam hebben zowel een belangrijke functie voor winkels, voorzieningen en terrassen, als een belangrijke functie voor verkeer. Deze straten hebben zowel een verkeers- als een verblijfsfunctie. Omdat zich juist in dit type straten veel knelpunten voordoen op het gebied van verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, 4

5 ruimte voor verblijf, parkeer- en stallingsruimte en omdat dit type straten van groot belang zijn voor de stedelijke economie vormen deze een speerpunt in de MAA. Dergelijke straten worden in Amsterdam stadsstraten genoemd. Figuur 1 geeft een goede indruk van deze stadsstraten. Stadsstraten worden gekenmerkt door een hoog voorzieningenniveau en veel verkeer. Er is een grote diversiteit aan winkels en horeca. Detailhandel en andere functies zijn vaak kleinschalig van aard en van filialisering is beperkt sprake. Verkeer in deze straten bestaat uit zowel fietsers, auto s als trams, samen goed voor een intensiteit van vaak meer dan 2400 personen per spitsuur. Het gaat zowel om verkeer met een bestemming in deze straten als om doorgaand verkeer. Figuur 1: De Van Woustraat en de Kinkerstraat zijn voorbeelden van Amsterdamse stadsstraten Van oudsher zijn deze straten de toegangswegen naar de stad. Waar bij de aanleg van deze straten over het algemeen met de opkomst van de tram rond 1900 rekening is gehouden, lagen deze straten er al toen de auto na de Tweede Wereldoorlog snel opkwam. In de oude stad, het gebied binnen de Ring A10 ten zuiden van het IJ, is de fysieke ruimte tussen de gevels dan ook beperkt. Om alle functies en modaliteiten fysiek te kunnen scheiden is in theorie zo n 36 meter nodig, terwijl in de Amsterdamse praktijk vaak slechts 24 meter beschikbaar is. De in figuur 1 afgebeelde Van Woustraat is slechts 18 meter breed, de Kinkerstraat 20 meter. In de huidige situatie zijn de regels en normen voor het inrichten van een straat gebaseerd op een onderscheid in Stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen (figuur 2). De SWOV (2010) beschrijft dat stroomwegen bedoeld zijn om het verkeer zoveel mogelijk te laten stromen en daarom ingericht moeten worden om het verkeer met hoge snelheden te laten rijden. Stedelijk gebied zoals Amsterdam heeft vooral Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen. Erftoegangswegen zijn bedoeld om het verkeer toegang tot een bestemming te verschaffen. Verblijven staat hier centraal en (snel)verkeer is er te gast. Gebiedsontsluitingswegen verbinden stroom- en erftoegangswegen met elkaar en hebben een stroomfunctie op wegvakken en een uitwisselfunctie op kruisingen. Deze categorisering gaat uit van een scheiding van verkeer en verblijf. Een weg heeft ofwel een verblijfsfunctie of een verkeersfunctie. 5

6 Figuur 2: De verkeerskundige theorie maakt onderscheid in wegen met voornamelijk een verblijfs- en wegen met een verkeersfunctie In de praktijk is er in veel straten geen sprake van een scheiding tussen verkeer en verblijf (figuur 3). De hierboven beschreven stadsstraten behoren in de huidige theorie tot de gebiedsontsluitingswegen met vooral een verkeersfunctie. In werkelijkheid hebben ze ook een belangrijke verblijfsfunctie voor winkelend publiek. De stadsstraten worden dan ook wel tot de grijze wegen gerekend. Omdat de verkeers- en verblijfsfunctie van deze straten niet zomaar van elkaar gescheiden kunnen worden is voor de MAA een verfijning van de categorisering opgesteld. Figuur 3: In de praktijk hebben veel wegen een dubbele functie: de grijze wegen 2.1 Verfijning van de bestaande categorisering Op basis van het feitelijk gebruik van Amsterdamse straten, zijn vijf typen straten gedefinieerd en objectief van elkaar onderscheiden. De verkeersfunctie van straten is in kaart gebracht door gebruik te maken van cijfers over verkeersintensiteiten uit het Amsterdams verkeersmodel (basisjaar 2008). De verblijfsfunctie is in kaart gebracht op basis van gegevens over typen en oppervlakten (m2) van publieksaantrekkende functies in straten (winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen, etc). Door het combineren van deze gegevens over verkeer en verblijf is een nieuwe kaart ontwikkeld waarin onderscheid wordt gemaakt in vijf typen straten: bestemmingsstraten, bezoekersstraten, 6

7 stadsstraten, stroomstraten en verkeersaders. De belangrijkste opgaven per straat verschillen en worden hieronder beschreven. Figuur 4: Bestemmingsstraten kenmerken zich door een lage auto-intensiteit en weinig functies Figuur 5: De bezoekersstraat heeft een lage autointensiteit en veel functies Bestemmingsstraten kenmerken zich door weinig autoverkeer en weinig functies. Het gaat vaak om woonstraten met alleen bestemmingsverkeer. Op bestemmingsstraten gaat het vooral om het vinden van een goede verdeling van de ruimte voor auto- en fietsparkeren en voor verblijven, spelen en groen (zie figuur 4). Ook de bezoekersstraat in figuur 5 heeft weinig autoverkeer, maar juist veel functies. Het zijn de typische, vaak autoluwe, winkelstraten. Deze straten hebben vaak veel fietsverkeer en soms ook een tram. Het draait hier om een goede verdeling van de ruimte voor de voetganger, laden en lossen, fietsparkeren, terrassen en uitstallingen. Figuur 6: Stadsstraten hebben zowel veel verkeer als veel functies Figuur 7: Stroomstraten kenmerken zich door veel verkeer en weinig functies Afbeelding 6 en 7 zijn voorbeelden van respectievelijk de stadsstraat en de stroomstraat. De stadsstraat kenmerkt zich door zowel veel autoverkeer (meer dan mvt/etmaal) als veel functies. Het gaat zowel om bestemmingsverkeer als om doorgaand verkeer en tegelijkertijd zijn het belangrijke winkelstraten. Het gebruik is multifunctioneel. De opgave in dergelijke straten zit in het maken van een afweging tussen de verschillende verkeerssoorten en het verblijven. Stroomstraten zijn monofunctioneel en gericht op 7

8 verkeer. Ze hebben een intensiteit die groter is dan mvt/etmaal en een lage functiedichtheid. De opgave in stroomstraten is om verkeer te laten doorstromen en tegelijkertijd luchtkwaliteit te verbeteren en geluidhinder te beperken. De grens voor veel of weinig verkeer is uiteraard arbitrair. In Amsterdam wordt motorvoertuigen per etmaal algemeen gehanteerd als de grens tussen een erftoegangsweg en een gebiedsontsluitingsweg. De vijfde en laatste categorie wordt gevormd door de verkeersaders, die net als de stroomstraten veel verkeer verwerken. Er zijn geen functies langs verkeersaders en de betreffende infrastructuur is exclusief bedoeld voor één vervoerwijze, zoals een snelweg, metrotracé of de Nesciobrug voor fietsers (zie figuur 8). Figuur 8: Verkeersaders hebben veel verkeer en geen functies. De infra is bedoeld voor één vervoerwijze. Door dit onderscheid naar typen straten te maken werd de discussie over waar welke keuzes gemaakt moeten worden eenvoudiger. Ten eerste kon worden geconcludeerd dat niet voor elk type straat een stedelijke afweging nodig is. Over de bestemmingsstraat en de bezoekersstraat kunnen stadsdelen zelf beslissingen nemen. Ten tweede werd duidelijk waar zich de meest urgente problemen afspelen waarover in de MobiliteitsAanpak afspraken moeten worden gemaakt. Het gaat dan in eerste instantie om de stadsstraten met een geringe breedte (zie figuur 9). 8

9 Figuur 9: Stadsstraten met een te smal profiel om aan alle verkeers- en verblijfswensen te voldoen 3. Schakelen tussen netwerk en straat In de voorgaande paragraaf zijn vijf typen straten beschreven die variëren in de mate waarin de nadruk op verkeer dan wel op verblijven ligt. De MAA concentreert zich op de wegen die een stadsdeeloverstijgend belang hebben. Zoals aangegeven, een stadsdeel kan prima zelfstandig besluiten over de inrichting van een bestemmings- of bezoekersstraat. Stadsstraten, stroomstraten en verkeersaders vormen samen een netwerk, waarover verkeer van het ene naar het andere stadsdeel rijdt of van buiten naar binnen de stad. Ook de bestemmingsstraten waar een tram doorheen rijdt, maken deel uit van het stedelijk netwerk, waardoor ook zij vallen onder de MAA. In figuur 10 is het netwerk afgebeeld waar de MobiliteitsAanpak Amsterdam betrekking op heeft. 9

10 Figuur 10: De MobiliteitsAanpak focust zich op de stadsstraten, stroomstraten, verkeersaders en bestemmingsstraten met tram, omdat deze straten een stadsdeeloverstijgend netwerk vormen. Voor de verschillende straten van stadsdeeloverstijgend belang zijn principes opgesteld over welke functies prioriteit hebben boven andere functies. Voor stadsstraten gaat het bijvoorbeeld om de volgende principes: Voetgangers op een breed (obstakelvrij) voetpad Minder stapelen van verkeersfuncties in smalle straten. Afhankelijk van de mogelijkheden van parallelle routes en het type openbaar vervoer worden auto en OV gemengd of worden auto en de fiets gemengd. Prioriteit voor economische parkeerfuncties (kort parkeren, laden en lossen) boven vergunningparkeren (lang parkeren) Meer dan tot nu toe gebeurt wordt in de MAA voorgesteld om bij een herinrichting de verblijfs- en netwerkfunctie van een straat mee te nemen. Bij een herinrichting is het niet noodzakelijk alles in de betreffende straat zelf op te lossen, maar gaat het er ook om wat in de buurt gelegen straten en parallelle verbindingen kunnen absorberen binnen de beschikbare restcapaciteit en luchtkwaliteitsnormen. Daarnaast kan ook meer dan nu het geval is onderscheid gemaakt worden binnen het openbaar vervoer. Verbindend openbaar vervoer is meer gediend bij betrouwbaarheid en snelheid dan ontsluitend openbaar vervoer. Vooralsnog is in Amsterdam een tram een 10

11 tram en wordt in de inrichting nauwelijks onderscheid tussen verbindend en ontsluitend openbaar vervoer gemaakt. De verbindende lijnen zouden een hogere prioriteit moeten krijgen en hebben idealiter de beschikking over een vrije trambaan. Doordat snelheid en betrouwbaarheid bij ontsluitend openbaar vervoer van minder groot belang zijn, zijn verstoringen hier eerder acceptabel. Ontsluitend openbaar vervoer zou dan ook mee kunnen rijden met de auto, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de fiets, de voetganger en het verblijf. Door scherpere keuzes te maken ten aanzien van de functie van een straat in het netwerk is het de bedoeling kwaliteitsnetten te definiëren en deze vervolgens stapsgewijs te ontwikkelen. Deze kwaliteitsnetten voor fiets, auto en OV zijn selectiever en moeten meer snelheid en betrouwbaarheid bieden dan nu het geval is. 4. Principes en Maatwerk Met principes worden algemeen geldende oplossingen bedoeld, die op meerdere plekken toepasbaar zijn. In de vorige paragraaf zijn voor de stadsstraten een aantal principes benoemd. Omdat stadsstraten met verkeer en verblijven een dubbelfunctie hebben en stadsstraten over het algemeen smal zijn, zijn de keuzes in deze straten vaak het lastigst. De locale omstandigheden zijn echter van sterke invloed op de mogelijkheden bij de inrichting van een straat. In de stuurgroepbijeenkomsten kwam de spanning tussen principes enerzijds en maatwerk anderzijds ook naar voren. De meer liberale bestuurders pleitten vooral voor meer maatwerk en knelpuntgerichte oplossingen. Elke straat is immers anders wel of geen bomen, de beschikbare breedte, politieke prioriteiten vanuit het stadsdeel - en vraagt om een eigen unieke oplossing. De meer progressieve bestuurders benadrukten de noodzaak om vanuit een visie en met stevige principes te werken. Teveel ruimte voor maatwerk ondergraaft in hun ogen de ambitie voor de stad als geheel. Uiteraard zijn de locale omstandigheden een belangrijke factor bij de inrichting van straten. Hier staat echter tegenover dat er zonder principes geen afweging plaatsvindt vanuit een hoger belang. Juist het ontbreken van duidelijke kaders is één van de kritiekpunten op het huidige Amsterdamse verkeersbeleid. In de MAA werken we dan ook verder aan inrichtingsprincipes met voldoende ruimte voor maatwerk. Om in de praktijk te testen wat deze aanpak kan opleveren en op welke manier zo n proces goed vormgegeven kan worden, worden komend najaar twee voorbeelduitwerkingen gemaakt. 4.1 Voorbeelduitwerkingen In de voorbeelduitwerkingen gaat het erom het proces van herinrichting van een straat, zoals dat in de MAA wordt voorgesteld, te doorlopen en de mogelijke resultaten daarvan te laten zien. De MAA vormt dan ook geen inhoudelijke blauwdruk, maar moet veel meer als een procesontwerp gezien worden. Het voorbeeldproces wordt doorlopen voor twee straten die de komende jaren aan herinrichting toe zijn en waar nog niet gestart is met de Nota van Uitgangspunten. Het 11

12 stadsdeel waarin de betreffende straat ligt, trekt deze voorbeelduitwerking. De herinrichting is op deze straten vaak een bevoegdheid van het stadsdeel en wil het proces werken, moeten ook adviseurs en projectleiders die niet direct bij de MAA betrokken zijn, ermee uit de voeten kunnen. Het stadsdeel levert dan ook de procesmanager en is actief betrokken in diverse rollen zoals adviseur economie en verkeer, wijk- en straatmanager. Tevens zijn het naastgelegen stadsdeel en de Diensten IVV en RO betrokken vanuit hun verantwoordelijkheden voor het stedelijk verkeersnetwerk en de openbare ruimte. Zoals in de derde paragraaf is beschreven gaat dit procesontwerp, meer dan in het verleden het geval is, ook uit van de plaats van de straat in het netwerk. De eerste fase van de voorbeelduitwerking betreft dan ook een analyse naar het feitelijk gebruik van de straat wat betreft verkeer- en verblijfsfuncties en de functie van omliggende straten. De eerste fase moet resulteren in een gedeelde prioritering van de functies in de straat en een aantal schetsontwerpen. In een tweede sessie met dezelfde mensen worden deze schetsen beoordeeld. Het resultaat van deze verkenning is zodoende één of meerdere schetsen van de mogelijke inrichting, die input vormen voor de op een later moment op te stellen Nota van Uitgangspunten. 4.2 Implementatie De MAA is niet bedoeld als blauwdruk en eerder is al beschreven dat een aantal bestuurders vooral problemen wil oplossen en niet onnodig veel extra opbrekingen in de stad willen. Het procesontwerp uit de MAA wordt dan ook gebruikt voor straten die aan herinrichting toe zijn, oftewel op die plekken waar zich de komende jaren kansen voordoen. Tevens kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden om betrokkenen enthousiast te krijgen over de aanpak. Om de mogelijkheden te onderzoeken, kan tevens gebruik gemaakt worden van een tijdelijke inrichting of een inrichting die op meerdere momenten in de week verschillend gebruikt kan worden. Denk aan een breed voetpad, wat ook als parkeerstrook of laad en losplek gebruikt kan worden of aan een afsluiting van een bepaalde straat op een zaterdag om voetgangers prioriteit te geven. 5. Voorlopige conclusies en onderwerpen voor discussie Het proces rond de MobiliteitsAanpak Amsterdam laat zien dat discussies over politiek gevoelige onderwerpen in een complexe omgeving met veel verschillende partijen vragen om een inventieve aanpak. Standaardindelingen voldoen vaak niet, strakke normen en principes lijken heel aantrekkelijk maar werken niet in de praktijk als er geen draagvlak is. En de wijze van implementatie is minstens zo belangrijk als het eindbeeld waarnaar gestreefd wordt. Waar het proces van de MAA van start ging met een verwachting over een op te leveren strak beleidskader (doelen, normen, stappen en verantwoordelijkheden) is het veel meer een dialoog geworden waarin partijen met een verschillende politieke kleur elkaar moeten overtuigen van een gemeenschappelijk belang, hoe met dilemma s in de ruimteverdeling moet worden omgegaan en wat een implementatiestrategie is die ook in de stad op voldoende draagvlak kan rekenen. 12

13 In deze paper zijn een aantal elementen beschreven die tot nu toe hebben geholpen om tot een gezamenlijk eindproduct te komen: 1. Een analytische benadering over waar zich welk type opgaven voordoet en waar een gemeenschappelijk belang ligt om daar in samenhang oplossingen voor te bedenken. Om het belang van goede verblijfsruimte in verschillende typen straten goed mee te wegen is een verfijning van de bestaande categorisering naar 5 typen nuttig gebleken. 2. Een verbreding van de discussie over herinrichting van individuele straten naar het netwerkniveau voor alle modaliteiten. Bij de afweging omtrent inrichting van straten naar verblijfsfuncties en verkeersfuncties is de plaats in het netwerk een belangrijke afweging die op een hoger schaalniveau gemaakt moet worden. 3. Het formuleren van principes met voldoende ruimte voor maatwerk. Ontwerpprincipes kunnen een goed uitgangspunt vormen bij afwegingen over herinrichting, maar uiteindelijk gaat het in het afwegingsproces om maatwerk. 4. Een goed functionerend verkeersnetwerk in een oude stad als Amsterdam vraagt om meer en een explicietere hiërarchie binnen de netwerken. Halfslachtige keuzes moeten worden vermeden. 5. Een procesontwerp als basis voor een toekomstige aanpak van het keuzeproces ten aanzien van de ruimtelijke verdeling tussen verkeer en verblijf in de stad. Mobiliteitsvraagstukken in een stad als Amsterdam zijn meer gebaat bij proceskaders dan met kaders in de vorm van kwaliteitsnormen. Of hiermee een excellent voorbeeld is gecreëerd voor dit type processen kan pas over enige tijd worden vastgesteld. Wel kunnen er een aantal stellingen worden geformuleerd die aanleiding geven tot een verdere discussie: De bestaande categorisering van wegen in Stroomwegen, Gebiedsontsluitingswegen en Erftoegangswegen is nuttig voor verkeerskundige inrichtings- en ontwerpopgaven, maar voldoet niet voor de grijze-straten waar naast de verkeersfunctie ook de verblijfsfunctie expliciet onderwerp vormt van de discussie. Bij discussies over inrichtingsprincipes en de plaats van een straat in het netwerk levert het meer energie steken in begin van het proces uiteindelijk een sneller en beter resultaat. Door de bestuurders met sterk gevarieerde politieke kleur intensief te betrekken bij de totstandkoming van een beleidskader is de kans op draagvlak veel groter, maar is er ook groot risico dat er nietszeggende compromissen gesloten worden wat het beleid niet helderder maakt. Literatuurlijst Gemeente Amsterdam (2010), Mobiliteit in en rond Amsterdam; Een blik op de toekomst vanuit een historisch perspectief. Dienst infrastructuur Verkeer en Vervoer. Amsterdam. Gemeente Amsterdam (2011), Structuurvisie Amsterdam 2040; Economisch sterk en duurzaam. Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari Amsterdam. 13

14 Goudappel Coffeng (2011), Bereikbaarheid en economisch functioneren stadsstraten; Concept eindrapport. In opdracht van: Kamer van Koophandel Amsterdam. SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) (2010), Achtergronden bij de vijf Duurzaam Veilig-principes. SWOV-Factsheet. Leidschendam. 14

Kwetsbaar evenwicht tussen verkeer en verblijf

Kwetsbaar evenwicht tussen verkeer en verblijf 1 Van oudsher zijn stadsstraten de toegangswegen naar de stad, waaronder de Van Woustraat. In dit type straat is het aantal fietsers en voetgangers toegenomen en het aantal auto s gedaald. / City streets

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel.

Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Goed op weg met de Mobiliteitsscan? Discussieer mee aan de hand van P+R als voorbeeldmaatregel. Henk Tromp Hans Voerknecht Dirk Bussche (Henk Tromp en Dirk Bussche zijn werkzaam bij Goudappel Coffeng,

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat

Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat Herinrichting Burgemeester Reigerstraat en Nachtegaalstraat Hier 18 komt en 20 tekst april 2017 Nachtegaalstraat/ Hier Bijeenkomst komt ook Burgemeester tekst Reigerstraat Programma van vanavond 19:30

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Typ teksttyp teksttyp tekst 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Gemeenteraad Datum 20 december 2016 Onderwerp Afdoening Motie Herinrichting Noordeinde Uw brief van 8 september 2016

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid

Ambtelijk advies over het verkeersbeleid. Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid Ambtelijk advies over het verkeersbeleid Speerpunten: veiligheid, leefbaarheid, en bereikbaarheid 1 Programma 20:00 uur Welkom Gerard Abrahamse, wethouder Verkeer Toelichting op stappen in besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Ruimte voor de voetganger. Dirk Iede Terpstra Ruben de Bruijne

Ruimte voor de voetganger. Dirk Iede Terpstra Ruben de Bruijne Ruimte voor de voetganger Dirk Iede Terpstra d.terpstra@amsterdam.nl Ruben de Bruijne rjdebruijne@gmail.com Lopen Loont - 4 juli 2017 Ruimte voor de voetganger Hoe zorg je ervoor dat bij een herinrichting

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda :

Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda : Bijlage bij Commissienotitie Strategische MobiliteitsAgenda 2012-2025: Scenario s Centrum binnen de Ring 2025 (handreiking voor de bespreking in de Commissie EM op 30 augustus 2011) INHOUD 1 Inleiding

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012

Wegencategoriseringsplan. Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan Reactie Belangengroep Dijk 10 april 2012 Wegencategoriseringsplan (WGP) 1. Wethouder Verheij doet onterecht voorkomen dat 1. Uitsluitend aantal auto s/etmaal bepalend is voor categorisering

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-89-25 Ir. A. Dijkstra Leidschendam, 1989 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SCHEIDING VAN VERKEERSSOORTEN IN FLEVOLAND Begeleidende notitie bij het rapport van Th. Michels & E. Meijer. Scheiding van verkeerssoorten in Flevoland; criteria en prioriteitsstelling voor scheiding van

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam

Amsterdam De kleinste metropool ter wereld. Gemeente Amsterdam Amsterdam De kleinste metropool ter wereld Introductie DIVV Gemeente Amsterdam 1 Bestuursdienst 7 Stadsdelen, territoriale commissies met gekozen bestuur 40 functionele diensten, ruimtelijk, sociaal, dienstverlening,

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015

Resultaten kentekenonderzoek Stadshart. Technische sessie 10 november 2015 Resultaten kentekenonderzoek Stadshart Technische sessie 10 november 2015 1 Agenda Doelstelling kentekenonderzoek Opzet kentekenonderzoek Beschrijving huidig verkeersbeeld Kansen voor stadshart Maatregelen

Nadere informatie

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013)

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Fietsstraten getest aan Duurzaam Veilig-principes maandag 9 december 2013 12 reacties 676x gelezen Erik Mansvelder, Grontmij Rick Delbressine, TU Delft

Nadere informatie

Stedelijk Verkeersplan Rotterdam Januari 2016

Stedelijk Verkeersplan Rotterdam Januari 2016 Slimme bereikbaarheid voor een sterke economische, gezonde en attractieve stad! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS.

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Rode Loper. Nota van Uitgangspunten. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum. Damrak. Dam. Rokin.

Rode Loper. Nota van Uitgangspunten. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum. Damrak. Dam. Rokin. 1 3Herinrichting Openbare Ruimte boven de Noord/Zuidlijn in stadsdeel Centrum Nota van Uitgangspunten Rode Loper Damrak Dam Rokin Muntplein Vijzelstraat Vijzelgracht 1 3Nota van Uitgangspunten Rode Loper

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Reconstructie Amstelveenseweg tussen Zeilstraat en Stadionplein Toelichting uitgangspunten voor de maatregelen van de reconstructie

Reconstructie Amstelveenseweg tussen Zeilstraat en Stadionplein Toelichting uitgangspunten voor de maatregelen van de reconstructie 17 december 2015 Reconstructie Amstelveenseweg tussen Zeilstraat en Stadionplein Toelichting uitgangspunten voor de maatregelen van de reconstructie Aanleiding Aanleiding voor de reconstructie Amstelveenseweg

Nadere informatie

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen

Figuur 1 Tellocaties verkeerstellingen MEMO Aan Gemeente Landerd Van Advin vestiging Oss Onderwerp Verkeersaspecten centrumplan Schaijk Datum 15 april 2016 Projectnummer INF1423700 Versie D Aanleiding De gemeente Landerd heeft het Centrumplan

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen

Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Veenstede BV Verkeerskundig onderzoek Terrein van Leeuwen, Waddinxveen Datum 5 maart 2009 Kenmerk VSD001/Btp/0002 Eerste versie 18 december 2008 1 Inleiding In het zuidwesten van de wijk Zuidplas in Waddinxveen

Nadere informatie

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl

Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd. Hier komt tekst. Raadsinformatieavond. Utrecht.nl Infrastructuur De Uithof en Rijnsweerd Raadsinformatieavond Hier 23 juni komt 2015 ook tekst Hier komt tekst Aanleiding (juli 2014) 1. Planstudie Ring Utrecht Welke mogelijkheden geeft reconstructie knooppunt

Nadere informatie

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting Fietsstraat Beelden van een groene stad, voorstel 6 Samenvatting Een straat waar fietsers de norm zijn, en de auto te gast is, het kan. En het heet: fietsstraat. In het buitenland is er al erg veel ervaring

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Ontwikkeling Winthonlaan 4-6 4. te Utrecht. 2.1 Toelichting programma. BJZ.nu bestemmingsplannen Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider

Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Rob Kösters Beleidsmedewerker Projectleider Gemeentelijk verkeer en vervoerplan Proces GVVP: - Komend jaar opgesteld - Dialoog met verkeerswerkgroepen, wijktafels, organisaties - Eerste stap: Kadernotitie

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van Blanckendaell Park Tuitjenhorn

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van Blanckendaell Park Tuitjenhorn Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van Blanckendaell Park Tuitjenhorn Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van Blanckendaell Park Tuitjenhorn en de ontwerp omgevingsvergunning milieu

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Ontwikkelzone Zuid-West

Ontwikkelzone Zuid-West Ontwikkelzone Zuid-West Toelichtingen op aanleiding, proces en eerste verkenningen Startbijeenkomst 20 september 2017 Anne Pauline Huizinga Lars Mosman Mei van Eeghen Programma van de avond 19.15 uur Inloop

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Waarom een visie voor de binnenstad?

Waarom een visie voor de binnenstad? Waarom een visie voor de binnenstad? De gemeente Zaltbommel is bezig met het opstellen van een integrale visie voor de binnenstad. Het doel van de visie is om sturing te geven aan toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Aanpak wegverkeerslawaai groot potentieel voor verbeteren leefomgeving Over dit document Wegverkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in binnenstedelijk

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel

Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Bijlage 11 Algemene beschrijving verkeersmodel Wat is een verkeersmodel? Een verkeersmodel is een model dat inzicht geeft in huidige en/of toekomstige verkeersen vervoerstromen. Een verkeersmodel wordt

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud

drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Gemeente Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons kenmerk

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011 VERKEERSONDERZOEK ENGWEG E.O. (concept)_ Inleiding De totstandkoming van dit verslag vindt zijn herkomst in het op 4 januari genomen besluit van het college van Burgemeester en wethouders om de afsluiting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Veiligheidsnotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Veiligheidsnotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Veiligheidsnotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde Algemene inleiding 3 Veiligheidsnotitie Sint-Pancras 4 Hoofdstructuur 5.1. Verkeersstructuur

Nadere informatie

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam

B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam B48 Regelscenario s Corridor A15 en Ruit Rotterdam Gerben Quirijns (ARCADIS Nederland BV) In opdracht van Stadsregio Rotterdam Samenvatting Netwerkorganisatie Bereik! is in het kader van DVM Zuidvleugel

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Autonotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde: Algemene inleiding 3 Notitie autoverkeer 4 1. Voorzieningen 5 > Kaart met voorzieningen +

Nadere informatie

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten

2 Ruimtelijk programma en uitgangspunten Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Utrecht 2025

Mobiliteitsplan Utrecht 2025 Raadsinformatiebijeenkomst 7 april 2016 Mobiliteitsplan Utrecht 2025 Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen Hier komt tekst Specifieke vragen door de gemeenteraad Verkeersveiligheid Economische impact

Nadere informatie

30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad

30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad Memo januari 2015 Onderwerp: 30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad Er wordt de laatste tijd her en der gediscussieerd over de snelheid van autoverkeer in de stad, en over de fietspaden in

Nadere informatie

Het beste Fietsplan is een Autoplan! (?) Organiseer uw gemengd verkeer

Het beste Fietsplan is een Autoplan! (?) Organiseer uw gemengd verkeer Het beste Fietsplan is een Autoplan! (?) Organiseer uw gemengd verkeer Het beste Fietsplan is een Autoplan! (?) Mobiliteitsbeleid Gent Historische schets Tim Scheirs Mobiliteitsbedrijf Stad Gent Vanaf

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 2003-2013 Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord Landschapsontwikkelingsplan 2003 Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen

Nadere informatie

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020

Uitgangssituatie verkeer Wijdemeren 2011 Nadere onderbouwing van het Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 2020 UitgangssituatieverkeerWijdemeren2011 NadereonderbouwingvanhetBeleidsplanVerkeerWijdemeren2011 2020 Veilig,leefbaarenbereikbaar Mei2011 AmbtelijkewerkgroepBeleidsplanVerkeer Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Plan van aanpak verkeersveiligheidsstudie Houtkwartier

Plan van aanpak verkeersveiligheidsstudie Houtkwartier Plan van aanpak verkeersveiligheidsstudie Houtkwartier Datum: 18 december 2014 Versie: 1.3 Auteur: R. van der Griend 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Verkeersveiligheid... 3 1.2 Motie... 3 1.3 Vaststellen

Nadere informatie

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

: Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Kees Vos : Jos Hengeveld en Mirjam van de Wege : BB3561-100-100 : Onderzoek verkeersafwikkeling ontwikkeling buitengebied Zeewolde : Ontwikkeling logies seizoensarbeiders

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9

Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 Nota van uitgangspunten Rijksstraatweg Meteren 1/9 1. Aanleiding en doel In de afgelopen jaren zijn voor het gebied dat de Rijksstraatweg doorsnijdt tussen de perenrotonde en de rotonde bij Kalenberg diverse

Nadere informatie

Verkeersvisie Ommen

Verkeersvisie Ommen Verkeersvisie Ommen 2030 2 Agenda 1. Opening en ontvangst 2. Toelichting op de agenda en achtergrond en doel van de bijeenkomst 3. Presentatie over ontwikkelingen 4. In 4 deelgroepen formuleren gemeenschappelijke

Nadere informatie