Gegevenswoordenboek WMO. Van woordenboek naar vertaalmachine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevenswoordenboek WMO. Van woordenboek naar vertaalmachine"

Transcriptie

1 Van woordenboek naar vertaalmachine

2 Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving wijzigingen Start Rapport 1.0 <datum> Definitief document Naam auteur(s): Francine Bergman Robert Wybenga

3 Naam auteur(s): Francine Bergman Robert Wybenga Bedrijfsnaam: Plaats: Capgemini Nederland B.V. Utrecht Datum: Capgemini. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Capgemini

4 Voorwoord De Wmo gaat uit van de één-loket gedachte. De burger hoeft zich slechts één maal te melden bij de gemeente en kan worden voorzien van informatie over alle aanwezige voorzieningen. Daarvoor is ketensamenwerking in de dienstverleningsketen zeer essentieel. Voorwaarde voor een goede ketensamenwerking is dat de ICT-voorzieningen op elkaar zijn afgestemd en gekoppeld. Om de ketenpartners goed met elkaar te kunnen laten communiceren is een uniforme taal noodzakelijk. Uniform taalgebruik houdt in dat er duidelijkheid en overeenstemming is over de semantiek van de gegevens, dat partijen dus allemaal dezelfde betekenis hechten aan het begrip. Daarnaast moet overeenstemming worden bereikt over de gehanteerde standaarden voor gegevens- en berichtenuitwisseling. Deze overweging was voor mij aanleiding om Capgemini opdracht te geven om voor de in het Wmo-veld gebruikelijke berichtenstandaards één gegevenswoordenboek samen te stellen. De werkelijkheid is vaak weerbarstiger dan we vermoeden. Op basis van de resultaten van het onderzoek hebben we geconstateerd dat het maken van berichten-esperanto voor het Wmo-veld niet de aangewezen weg is. Waarom we tenslotte gekozen hebben voor het implementeren van vertaalmachines in plaats van het ontwikkelen van een gemeenschappelijk woordenboek kunt u lezen in dit rapport. Ik wil graag de volgende personen danken voor hun bijdrage bij de totstandkoming van de gedachtegang zoals deze in dit rapport is verwoord: Lenneke de Jong (Gemeente Breda), Lia Starkenburg en Reint van der Torn (CAK), Gerwin Bolt en Henri Korver (EGEM), Oebele Herder (gemeente Leeuwarden) en Hans Versteeg (VNG). Anna Flinzner ii

5 Inhoud 1 Managementsamenvatting 1 2 Aanleiding en opdracht 2 3 Aanpak en activiteiten 3 4 Resultaten en conclusies Actoren Gebruikte berichten en herkomst Gegevensobjecten en elementen Interoperabiliteit Conclusie 8 5 Aanbevelingen en fasering Relatie met startarchitectuur Direct te realiseren (operationeel 1 januari 2007) Korte termijn (in de loop van 2007) Middellange tot lange termijn ( ) Lange termijn oplossing 11 6 Vervolgstappen Fase Fase 2 12 iii

6 1 Managementsamenvatting Het implementatiebureau Wmo van VWS, in de persoon van Anna Flinzner, heeft Capgemini opdracht gegeven voor het ontwerpen en creëren van een gegevenswoordenboek Wmo. Hiertoe zijn de berichten die door de Wmo-partijen worden gebruikt geanalyseerd op vorm en inhoud, en is een aantal van de ketenpartners geïnterviewd. Een opvallende bevinding van dit onderzoek is het feit dat de verschillende berichten maar voor een heel klein deel gemeenschappelijke inhoud bevatten; het overgrote deel van het bericht (93%) gaat over specifieke informatie tussen 2 ketenpartners. Op grond hiervan heeft Capgemini geadviseerd niet te streven naar een gemeenschappelijk woordenboek, maar om bilaterale conversie van berichten uit te voeren door middel van vertaalmachines. Voor het vervolg worden de volgende stappen aanbevolen: 1. Creëer de mogelijkheid voor de gemeente om per 1 januari 2007 de WMO uit te voeren door de applicaties van de ketenpartners tijdelijk te installeren bij het Wmo-loket van de gemeente 2. Vorm een project samen met gemeenten, ketenpartners en leveranciers om gezamenlijk een structurele implementatie van de Wmo-processen en berichten te implementeren. 1

7 2 Aanleiding en opdracht Aanleiding uitgevoerd opdracht Per 1 januari 2007 wordt er in Nederland een nieuwe wet ingevoerd, de Wet maatschappelijke ondersteuning hierna te noemen Wmo. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle Nederlanders in staat gesteld worden om deel te kunnen nemen aan diverse activiteiten binnen de samenleving. De gemeenten in Nederland worden verantwoordelijk voor de invoering en uitvoering van deze wet en daarmee verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. De gemeenten zullen in samenwerking met diverse instelingen (thuiszorg, hulpmiddelen etc.) zorgdragen voor de maatschappelijke ondersteuning. Ter voorbereiding en ondersteuning bij de invoering van deze nieuwe wet door de gemeenten en zorgaanbieders, is het Implementatiebureau Wmo ingericht. Dit is een gezamenlijk initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In opdracht van het Implementatiebureau Wmo is Capgemini bezig geweest met een vooronderzoek naar een gezamenlijk gegegevenswoordenboek WMO. De opdracht is als volgt gedefineerd: Ontwikkelen van een gegevenswoordenboek, bestaande uit: 1. Gegevensdefinities 2. Logisch gegevensmodel: Objectmodel 3. Berichtendefinities voor de uitwisseling van gegevens(groepen) binnen gemeenten en tussen ketenpartners 4. Advies over activiteiten en inspanning die nodig zijn om het gegevenswoordenboek te kunnen beheren. In dit document worden de resultaten van de werkzaamheden naar aanleiding van bovengenoemde opdracht, alsmede de mogelijke scenario s voor het vervolgtraject en conclusies en aanbevelingen, opgenomen. 2

8 3 Aanpak en activiteiten In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een aanpak die past binnen de te volgen tijdstermijn en waarbij de kennis en kunde van VWS, VNG en Capgemini in vertegenwoordigd wordt. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: Opstellen plan van aanpak en planning Interviewronde met contactpersonen aangewezen door de opdrachtgever Analyse van diverse aangeboden en verzamelde materialen door opdrachtgever,betrokken partijen en projectteam Clusteren van diverse bestaande berichten en vaststellen overeenkomsten en verschillen Inrichten mogelijke scenario s Toetsen bevindingen en mogelijke scenario s in een workshop met contactpersonen vanuit de betrokken partijen, aangewezen door de opdrachtgever Accordering mogelijke aanpak en scenario s door de opdrachtgever Opstellen eindrapportage en inrichten vervolgtraject Deelname aan landelijke voorlichtingsbijeenkomsten De volgende organisaties zijn direct of indirect betrokken geweest bij de totstandkoming van de resultaten en scenario s. 1. Met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2. Verening Nederlandse Gemeenten (VNG) 3. Centraal Administratie Kantoor, (CAK) 4. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 5. Programma Electronische Gemeente (EGEM) 3

9 4 Resultaten en conclusies In de hierna volgende pagina s worden de resultaten en bevindingen weergegeven naar aanleiding van de interviews, uitgevoerde analyses en clusteringen. De volgende onderwerpen worden weergegeven: Actoren, speelveld Wmo, om welke partijen en over welke berichten gaat het? Gebruikte berichten (dialecten), welke berichten gebruiken deze partijen? Uitwerking van de berichten/gegevensobjecten: AZR, ZA,AIB,WVG,StuF Clustering van de diverse berichten, welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Eerste conclusie analyse gebruikte berichten 4.1 Actoren Onderstaande figuur geeft een overzicht van de bij de Wmo betrokken partijen en instanties (toekomstige situatie). 4

10 Deze plaat is tot stand gekomen in het deelproject Startarchitectuur Wmo en wordt hier als uitgangspunt genomen en in dit rapport niet nader toegelicht. 4.2 Gebruikte berichten en herkomst De diverse partijen in het speelveld Wmo (gaan) communiceren met elkaar d.m.v. berichten. Hiervoor worden bestaande berichten gebruikt. De berichten die van-naar en vice versa gebruikt worden en hierbij een rol spelen zijn: Bericht Van naar/vice versa Inhoud, bijzonderheden AZR CIZ zorgkantoor ZA AIB WVG Zorgaanbieder CAK-BZ Externe partijen CIZ Leveranciers Gemeente Indicatiebesluit AWBZ-zorg, Retourinformatie indicatiebesluit, Beschikbaar zorgaanbod, Zorgtoewijzing, Melding aanvang, Beëindiging/mutaties, Opgave productie ondersteunt op dit moment het aanleveren van de gegevens op diskette, cd-rom en met gezipte bestanden voorzien van een wachtwoord via XML, via Internet naar aangesloten locaties van het CIZ, Input voor cliëntvolgsysteem van het CIZ Communicatie betreffende voorzieningen StUF Gemeente StUF 2.04 specificeert zelf geen concrete berichten maar het is een template definitie. De standaard geeft aan hoe berichten worden gedefinieerd en hoe ze worden uitgewisseld. De ontwerper gebruikt GFO s (Gemeentelijke Functionele Ontwerpen) als leidraad bij het specificeren van berichtdefinities. Voor informatie over de objectmodellen die in de verschillende berichten gebruikt worden, zie bijlagen Gegevensmodellen en Detail inventarisatie. In onderstaande figuur zijn de verschillende communicatiestromen ingekleurd in de actorenplaat van par

11 ? Legenda AZR ZA CIZ AIB WVG StUF SUWI 4.3 Gegevensobjecten en elementen Hieronder volgt een opsomming van de objecten die in alle berichten gebruikt worden. Een object is bijvoorbeeld het huisnummer en de daarbij voorkomende elementen zijn bijvoorbeeld, postcode en naam. Cliënt Adres Cliënt Indicatie Relatie Ziekte Beperking Product/levering (indicatie/levering) Productspecificatie Activiteit Commentaar Financiële gegevens Bezwaar/beroep Incasso Aanvraag Zorgaanbieder Toestemming En Ondertekening Bestelopdracht Beschikking Adviserende instantie In totaal betreft het ca. 19 objecten waarover wordt gecommuniceerd. Op het niveau van objecten lijken er grote overeenkomsten tussen de berichten te bestaan. 6

12 Als er naar de elementen per object gekeken wordt, wijzigt dat beeld, zoals in onderstaande figuur is weergegeven Exact gelijken: 12 / 471 = 2,6% ACHTERNAAM HUISNUMMER Soort adres Voorvoegsels Vermoedelijk gelijken 19 / 471 = 4,2% ACHTERNAAM HUISNUMMER Soort adres Voorvoegsels BANK-GIRONUMMER LEVERINGSVORM ZORG SOFI NUMMER! Semantisch gelijken: 12 / 471 = 2,6% CLIENTNUMMER INDICATIEORGAAN CLIENTNUMMER DATUM GEBOORTE CLIENT GEBOORTEDATUM CODE GESLACHT CLIENT GESLACHT CODE BURGERLIJKE STAAT CLIENT BURGERLIJKE STAAT CODE LEEFEENHEID LEEFEENHEID CODE BURGERLIJKE STAAT CLIENT BURGERLIJKE STAAT CLIENTNUMMER INDICATIEORGAAN CLIENTNUMMER SOORT RELATIE CLIENT Relatie tot gehandicapte/rolstoel CODE ZIEKTEBEELD/STOORNIS CLIENTNUMMER (INDICATIEORGAAN) CLIENTNUMMER AANDUIDING PRESTATIECODELIJST FUNCTIECODE AFGENOMEN PRODUCT VERWACHTE DUUR GEINDICEERDE FUNCTIE AANTAL UREN De 471 gegevenselementen zijn bekeken op overeenkomsten. Hierbij is op 3 manieren naar deze overeenkomst gekeken: Exact gelijk: exacte overeenkomst in vorm Vermoedelijk gelijken: overeenkomst, ook al wijkt de vorm enigszins af Semantisch gelijken: overeenkomst in betekenis, ook al zijn het verschillende gegevenselementen, b.v. 4.4 Interoperabiliteit Het Interoperabiliteit framework geeft aanwijzingen voor samenwerking van autonome domeinen. In dit geval gaat het om de domeinen Zorg en Gemeente. Het framework beschrijft de gevolgen van de noodzaak tot koppeling op verschillende niveaus. Hier bij worden de volgende niveaus onderscheiden: Technisch: koppeling op het niveau van formaten, eenheden, etc. Semantisch: creëren van een gemeenschappelijke taal Organisatorisch: harmoniseren van processen en procedures 7

13 Organisatorische implementatie 1 Semantische implementatie 1 Technische implementatie 1 Compatible organisaties Gemeenschappelijke semantiek Gemeenschappelijk bericht protocol Organisatorische implementatie 2 Semantische implementatie 2 Technische implementatie 1 Gemeenschappelijk netwerk, met o.a. directory services, authenticatie service, certificaten management Het framework geeft aanwijzingen om de koppelingen op de verschillende niveaus te realiseren. Het gegevenswoordenboek Wmo, zoals beschreven in dit rapport, betreft een koppeling op semantisch niveau. Het interoperabiliteit framework laat zien dat, indien er verschillen in implementatie is op semantisch niveau, zoals b.v. tussen CAK en gemeente, er semantiek overdracht dient plaats te vinden. Dit kan op 2 manieren: ofwel door het creëren van een gemeenschappelijke taal, ofwel door het implementeren van een semantische gateway, lees: vertaalmachine. Organisatorische implementatie 1 CAK ZA - standaard Technische implementatie 1 Compatible organisaties Semantiek overdracht Gemeenschappelijk bericht protocol Organisatorische implementatie 2 Gemeente StUF standaard Technische implementatie 1 Gemeenschappelijk netwerk, met o.a. directory services, authenticatie service, certificaten management Criteria om te kiezen voor een gateway zijn volgens dit framework: Domeinen zijn autonoom Er is veel geïnvesteerd in bestaande standaards Behoefte aan nieuwe standaards is niet aanwezig Er is weinig overlap tussen de standaards Een migratie levert de partijen geen meerwaarde naast de gateway 4.5 Conclusie Op basis van de overeenkomst in de berichtensets moet geconstateerd worden dat zelfs in de ruime interpretatie van overeenkomsten, (vermoedelijk + semantisch gelijken) in de berichten slechts 31 (6,8%) van de gegevenselementen 8

14 overeenkomstig zijn. Nadere analyse laat zien dat dit voornamelijk identificerende en NAW-gegevens in het bericht zijn. De rest van het bericht is specifiek voor de communicatie tussen twee partijen. Bij het inrichten van een gemeenschappelijk gegevenswoordenboek zou dit betekenen dat je rekening moet houden met minimaal 450 gegevenselementen die in de diverse standaards opgenomen moeten worden. Dit doet twijfel rijzen voor de zinvolheid van het ontwikkelen van een gemeenschappelijk woordenboek. Alle criteria (zie vorige paragraaf) wijzen in dit geval in de richting van een gateway, en daarmee niet naar het maken van een gemeenschappelijk woordenboek Op basis van deze beide resultaten moeten we concluderen dat het voor deze set berichten ontwikkelen van een gemeenschappelijk woordenboek niet zinvol is. Hieruit volgt onze aanbeveling dat bilaterale vertalingen van berichtenstandaards zijn te verkiezen boven het ontwikkelen van een gemeenschappelijk Esperanto. 9

15 5 Aanbevelingen en fasering Gegeven de conclusie uit het vorige hoofdstuk, hoe ziet het vervolg uit? Hieronder wordt een aanpak beschreven die bestaat uit het nemen van een aantal noodzakelijke stappen om per 1 januari 2007 de Wmo uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt een meer structurele oplossing beschreven. 5.1 Relatie met startarchitectuur De aanbevolen marsroute op het gebied van berichtuitwisseling en conversie kan niet los gezien worden van de inrichting van architectuur en processen, zoals deze is beschreven in het document startarchitectuur. In dit rapport wordt dit echter buiten beschouwing gelaten. 5.2 Direct te realiseren (operationeel 1 januari 2007) Het dient aanbeveling om voor de korte termijn een pragmatische oplossing door te voeren die voor de gemeente zorgdraagt voor de verplichte uitvoering van de Wmo per 1 januari as. In onderstaande afbeelding wordt aangegeven hoe de communicatie per 1 januari zou moeten verlopen (de rode pijlen). Klant CAK Leverancier gemeente Legenda AZR ZA CIZ AIB WVG StUF SUWI Zorgleverancier Zorgkantoor Indicatieorgaan Op korte termijn wordt aanbevolen het implementeren van bestaande applicaties van de diverse ketenpartners op de werkplek van de Wmo-medewerker bij de gemeente. Dit bestaat, b.v. voor de CIZ-werkplek, in principe uit het oppakken van een bestaande CIZ-PC, en deze neerzetten bij de gemeente. Mogelijk kunnen hier applicaties en werkstations worden samengevoegd op de bestaande 10

16 PC s van gemeentemedewerkers. De gemeenten zullen in overleg met de betrokken partijen moeten bepalen wat gezien de tijd de beste aanpak is. 5.3 Korte termijn (in de loop van 2007) Tijdens en in de loop van 2007 kan er gewerkt worden aan een gateway, ook wel vertaalmachine genoemd die zorgdraagt voor de communicatie tussen de diverse partijen waarbij de standaarden voor iedere partij gelijk blijft. Dit vraagt om een zowel organisatorische als technische aanpak. Organisatorisch gezien dienen een groot aantal partijen (ketenpartners, leveranciers) te gaan samenwerking in dit project. Op technisch gebied moet er software ontwikkeld worden die rekening houdt met diverse aspecten, zoals in gebruikzijnde systemen en standaarden bij de partijen die met elkaar moeten gaan communiceren. Uitgangspunt bij dit project is de Mid-office architectuur, in het document startarchitectuur Wmo wordt de Mid-office architectuur uitgebreider beschreven.. De volgende volgorde cq prioriteit zal gehanteerd worden bij het ontwikkelen van de gateway: 1. StUF-ZA 2. StUF- AIB/AZR 3. StUF- WVG Voor deze laatste (StUF WVG ) dient eerst onderzocht te worden op welke wijze te migreren naar één WVG-standaard, en in hoeverre ZA hiervoor een alternatief is. 5.4 Middellange tot lange termijn ( ) Parallel aan de korte en middellange termijn oplossingen wordt geadviseerd na te denken over een mogelijke migratie van de bestaande berichtenstandaards naar één standaard (b.v. HL7/XML). Hierdoor hoeft er op termijn nog maar één gateway over te blijven, dit is uiteindelijk goedkoper in onderhoud en beheer. 5.5 Lange termijn oplossing Op lange termijn zal de intelligentie, die nodig is om domeinkennis tussen verschillende domeinen uit te wisselen, onderdeel gaan uitmaken van de infrastructuur. De ontwikkeling van het Semantisch Web, ook wel Internet 2 genoemd, is hier een voorbeeld vanvoor dit rapport is het belangrijk op te merken dat de hier gekozen oplossing (bilaterale vertalingen tussen subdomeinen) in de lijn van deze ontwikkeling ligt. Op dit moment is het nodig vertaalmachines te ontwikkelen, in de toekomst zal dat veel eenvoudiger of overbodig worden. Met het opbouwen van open standaarden met daartussen de vertaalmachines wordt de weg naar het semantisch web eenvoudiger en realiseerbaar. In dit rapport wordt deze mogelijkheid op dit moment niet verder uitgewerkt. 11

17 6 Vervolgstappen In de vervolgstappen dient het aanbeveling rekening te houden met de invoering van de Wmo op 1 januari 2007, en bij de vervolgstappen gebruikte te maken van een prioritering en een daarmee samenhangende realistische aanpak en planning. In deze aanpak en planning kunnen de verschillende fasen benoemd worden. In de hierop volgende paragrafen worden de verschillende fasen beschreven. 6.1 Fase 1 Op de werkplek van de Wmo-medewerker bij de gemeente wordt voor ieder noodzakelijk bericht een werkende applicatie geïnstalleerd Bij voorkeur worden de applicaties op de reguliere PC van de medewerker geïnstalleerd i.v.m. knip/plak functionaliteit (minimaliseren dubbel tikwerk en foutgevoeligheid) De Wmo-medewerker bij de gemeente wordt opgeleid in het gebruik van de diverse applicaties De applicatie blijft onder technisch en functioneel beheer van de leverende instantie, dus b.v. ZA-berichten: CAK, etc. De gemeente richt een 1e lijns helpdesk in voor de diverse applicaties De leverende instantie richt een 2e lijns helpdesk in Financieel model (onderlinge verrekening gebruik software, ondersteuning, etc): nader uit te werken 6.2 Fase 2 Ontwikkelen van een architectuur van het Wmo-veld, gebaseerd op de mid-office architectuur van NORA. In projectverband worden de volgende activiteiten uitgevoerd Ontwerp per gateway: bilaterale vertaling van bestaand bericht naar StUF-bericht In kaart brengen van uit te wisselen objecten en velden Mapping van objecten en velden. Werkgroep voor afstemming met leveranciers Implementatie bij voorkeur via bestaande integratiehulpmiddelen, zoals BizTalk, MQ-Series, BEA etc. 12

18 Lijst met afkortingen In dit rapport komen de volgende afkortingen voor: AIB Aanvraag Indicatie Besluit AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AZR AWBZ-brede Zorgregistratie CAK Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg EGEM Programma Elektronische Gemeente GBA Gemeentelijke Basis Administratie GFO Gemeentelijk Functioneel Ontwerp HL7vX Health Level 7 version X ICTU ICT Uitvoeringsorganisatie NORA Nederlandse Overheid s Referentie Architectuur SGA/SOA Servicegerichte Architectuur / Service Oriented Architecture SGR SUWI Gegevensregister3.0 SIP Standaard Indicatie Protocol StUF Standaard uitwisselingsformaat SUWI Structuur Uitvoering Werk en Inkomen VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wvg Wet Voorzieningen Gehandicapten XML extensible Markup Language 13

19 Detail inventarisatie Detail inventarisatie (Excel werkblad) is een onderdeel van deze rapportage, evenals A0-plaat Koppelvlakken en berichten 14

20 Gegevensmodellen Gegevensmodel AZR De AZR standaard wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen het CIZ en de zorgkantoren, of te wel per 1 januari het WMO loket en de zorgkantoren. Het CIZ bewaakt de zorgadministratie en maakt gebruik van de volgende berichten (informatie) onder: Indicatiebesluit AWBZ-zorg, Retourinformatie indicatiebesluit, Beschikbaar zorgaanbod, Zorgtoewijzing, Melding aanvang, Beëindiging/mutaties, Opgave productie De AZR standaard bevat omvangrijke velden en gegevens, als voorbeeld is hier het objectmodel van het indicatiebesluit opgenomen. Omgeving heeft Ziektebeeld/stoornis heeft Cliënt heeft Relatie Beperking heeft heeft OF behoort bij Indicatiebesluit Adres bestaat uit Functie bevat Activiteit 15

21 Gegevensmodel ZA Het CAK draagt zorg voor de definitieve bepaling en het innen van de eigen bijdrage bij de zorgvrager. Het CAK gaat rechtstreeks met de gemeenten commiceren om deze eigen bijdrage te bepalen en te laten innen door het CAK. Voor de inrichting van de ZA standaard wordt enerzijds het AZR entiteitenmodel gebruikt (zie hiervoor), deels heeft het CAK een eigen uitbreiding ontwikkeld, het AIB bericht, zie hierna. Omgeving Eigen bijdrage heeft Client Relatie heeft Zorg heeft Adres heeft of behoort bij bestaat uit Functie bevat Uren AIB bericht Het CIZ gebruikt naast een aantal standaarden nog een aanmeldmodule, voor de Aanvraag Indicatiebesluit (AIB), waar het zorgloket en per 1 januari ook de gemeenten gebruik van kunnen maken. De aanmeldmodule maakt het aanleveren aan het CIZ door externe partijen makkelijker. Het aanleveren gaat via XML toepassingen, via het internet naar aangesloten locaties van het CIZ. Voor het CIZ geeft belangrijke input voor het CIZ cliëntvolgsysteem. Voor de inrichting van de nodige berichten wordt gebruik gemaakt van een beslisboom. Een voorbeeld beslisboom van het CIZ is hieronder opgenomen. 16

22 17

23 Gegevensmodel WVG De WVG maakt gebruikt van een gegevensmodel waarbij onderstaande entiteiten bij het aanvragen van een voorziening van belang zijn. Dit om de nodige informatie rond de WVG verstrekking te kunnen uitwisselen.. 18

24 StUF werkwijze EGEM heeft ten behoeve van het berichtenverkeer binnen en buiten de gemeente een standaard ingericht, dit is de StUF standaard, de huidige versie is StUF 2.04 is een generieke standaard die voor willekeurige sectoren gebruikt kan worden. StUF 2.04 specificeert zelf geen concrete berichten maar het is een template definitie. Om echter te komen tot concrete gegevensuitwisseling moet deze ingevuld worden voor een bepaalde sector. De standaard geeft aan hoe berichten worden gedefinieerd en hoe ze worden uitgewisseld. De ontwerper gebruikt GFO s (Gemeentelijke Functionele Ontwerpen) als leidraad bij het specificeren van berichtdefinities. 19

25 Over Capgemini en de Collaborative Business Experience Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de onderneming op een onderscheidende manier samen met haar klanten aan het behalen van snellere, betere en meer duurzame resultaten: de Collaborative Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm door een sterk netwerk van technologiepartners, bewezen methoden en hulpmiddelen en een sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt Capgemini organisaties om nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2004 een omzet van 6,3 miljard euro. Het hoofdkantoor van Capgemini Group is gevestigd in Parijs. 20

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014

RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 RAPPORTAGE IKEA Informatiekundige kosten efficiency analyse juni 2014 VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door VNG/KING: Marc Maas, Maurice van Erven,

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008.

Rapportage Numeri. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit is de rapportage over Numeri ten behoeve van de vergadering van de kleine synode van 27 juni 2008. Dit stuk is op 19 september ter informatie aan de leden van de generale synode toegestuurd, ten behoeve

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier

[Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier [Geef tekst op] Uitvoeringstoets Ondernemingsdossier Inhoud Management samenvatting... 2 1 Inleiding... 9 1.1 Inleiding... 9 1.2 Ondernemingsdossier... 9 1.3 Uitvoeringstoets...10 2 Bevindingen Uitvoeringstoets

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie