Gegevenswoordenboek WMO. Van woordenboek naar vertaalmachine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevenswoordenboek WMO. Van woordenboek naar vertaalmachine"

Transcriptie

1 Van woordenboek naar vertaalmachine

2 Versie beheer Versie Datum Korte beschrijving wijzigingen Start Rapport 1.0 <datum> Definitief document Naam auteur(s): Francine Bergman Robert Wybenga

3 Naam auteur(s): Francine Bergman Robert Wybenga Bedrijfsnaam: Plaats: Capgemini Nederland B.V. Utrecht Datum: Capgemini. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Capgemini

4 Voorwoord De Wmo gaat uit van de één-loket gedachte. De burger hoeft zich slechts één maal te melden bij de gemeente en kan worden voorzien van informatie over alle aanwezige voorzieningen. Daarvoor is ketensamenwerking in de dienstverleningsketen zeer essentieel. Voorwaarde voor een goede ketensamenwerking is dat de ICT-voorzieningen op elkaar zijn afgestemd en gekoppeld. Om de ketenpartners goed met elkaar te kunnen laten communiceren is een uniforme taal noodzakelijk. Uniform taalgebruik houdt in dat er duidelijkheid en overeenstemming is over de semantiek van de gegevens, dat partijen dus allemaal dezelfde betekenis hechten aan het begrip. Daarnaast moet overeenstemming worden bereikt over de gehanteerde standaarden voor gegevens- en berichtenuitwisseling. Deze overweging was voor mij aanleiding om Capgemini opdracht te geven om voor de in het Wmo-veld gebruikelijke berichtenstandaards één gegevenswoordenboek samen te stellen. De werkelijkheid is vaak weerbarstiger dan we vermoeden. Op basis van de resultaten van het onderzoek hebben we geconstateerd dat het maken van berichten-esperanto voor het Wmo-veld niet de aangewezen weg is. Waarom we tenslotte gekozen hebben voor het implementeren van vertaalmachines in plaats van het ontwikkelen van een gemeenschappelijk woordenboek kunt u lezen in dit rapport. Ik wil graag de volgende personen danken voor hun bijdrage bij de totstandkoming van de gedachtegang zoals deze in dit rapport is verwoord: Lenneke de Jong (Gemeente Breda), Lia Starkenburg en Reint van der Torn (CAK), Gerwin Bolt en Henri Korver (EGEM), Oebele Herder (gemeente Leeuwarden) en Hans Versteeg (VNG). Anna Flinzner ii

5 Inhoud 1 Managementsamenvatting 1 2 Aanleiding en opdracht 2 3 Aanpak en activiteiten 3 4 Resultaten en conclusies Actoren Gebruikte berichten en herkomst Gegevensobjecten en elementen Interoperabiliteit Conclusie 8 5 Aanbevelingen en fasering Relatie met startarchitectuur Direct te realiseren (operationeel 1 januari 2007) Korte termijn (in de loop van 2007) Middellange tot lange termijn ( ) Lange termijn oplossing 11 6 Vervolgstappen Fase Fase 2 12 iii

6 1 Managementsamenvatting Het implementatiebureau Wmo van VWS, in de persoon van Anna Flinzner, heeft Capgemini opdracht gegeven voor het ontwerpen en creëren van een gegevenswoordenboek Wmo. Hiertoe zijn de berichten die door de Wmo-partijen worden gebruikt geanalyseerd op vorm en inhoud, en is een aantal van de ketenpartners geïnterviewd. Een opvallende bevinding van dit onderzoek is het feit dat de verschillende berichten maar voor een heel klein deel gemeenschappelijke inhoud bevatten; het overgrote deel van het bericht (93%) gaat over specifieke informatie tussen 2 ketenpartners. Op grond hiervan heeft Capgemini geadviseerd niet te streven naar een gemeenschappelijk woordenboek, maar om bilaterale conversie van berichten uit te voeren door middel van vertaalmachines. Voor het vervolg worden de volgende stappen aanbevolen: 1. Creëer de mogelijkheid voor de gemeente om per 1 januari 2007 de WMO uit te voeren door de applicaties van de ketenpartners tijdelijk te installeren bij het Wmo-loket van de gemeente 2. Vorm een project samen met gemeenten, ketenpartners en leveranciers om gezamenlijk een structurele implementatie van de Wmo-processen en berichten te implementeren. 1

7 2 Aanleiding en opdracht Aanleiding uitgevoerd opdracht Per 1 januari 2007 wordt er in Nederland een nieuwe wet ingevoerd, de Wet maatschappelijke ondersteuning hierna te noemen Wmo. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle Nederlanders in staat gesteld worden om deel te kunnen nemen aan diverse activiteiten binnen de samenleving. De gemeenten in Nederland worden verantwoordelijk voor de invoering en uitvoering van deze wet en daarmee verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp. De gemeenten zullen in samenwerking met diverse instelingen (thuiszorg, hulpmiddelen etc.) zorgdragen voor de maatschappelijke ondersteuning. Ter voorbereiding en ondersteuning bij de invoering van deze nieuwe wet door de gemeenten en zorgaanbieders, is het Implementatiebureau Wmo ingericht. Dit is een gezamenlijk initiatief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In opdracht van het Implementatiebureau Wmo is Capgemini bezig geweest met een vooronderzoek naar een gezamenlijk gegegevenswoordenboek WMO. De opdracht is als volgt gedefineerd: Ontwikkelen van een gegevenswoordenboek, bestaande uit: 1. Gegevensdefinities 2. Logisch gegevensmodel: Objectmodel 3. Berichtendefinities voor de uitwisseling van gegevens(groepen) binnen gemeenten en tussen ketenpartners 4. Advies over activiteiten en inspanning die nodig zijn om het gegevenswoordenboek te kunnen beheren. In dit document worden de resultaten van de werkzaamheden naar aanleiding van bovengenoemde opdracht, alsmede de mogelijke scenario s voor het vervolgtraject en conclusies en aanbevelingen, opgenomen. 2

8 3 Aanpak en activiteiten In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor een aanpak die past binnen de te volgen tijdstermijn en waarbij de kennis en kunde van VWS, VNG en Capgemini in vertegenwoordigd wordt. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: Opstellen plan van aanpak en planning Interviewronde met contactpersonen aangewezen door de opdrachtgever Analyse van diverse aangeboden en verzamelde materialen door opdrachtgever,betrokken partijen en projectteam Clusteren van diverse bestaande berichten en vaststellen overeenkomsten en verschillen Inrichten mogelijke scenario s Toetsen bevindingen en mogelijke scenario s in een workshop met contactpersonen vanuit de betrokken partijen, aangewezen door de opdrachtgever Accordering mogelijke aanpak en scenario s door de opdrachtgever Opstellen eindrapportage en inrichten vervolgtraject Deelname aan landelijke voorlichtingsbijeenkomsten De volgende organisaties zijn direct of indirect betrokken geweest bij de totstandkoming van de resultaten en scenario s. 1. Met ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2. Verening Nederlandse Gemeenten (VNG) 3. Centraal Administratie Kantoor, (CAK) 4. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 5. Programma Electronische Gemeente (EGEM) 3

9 4 Resultaten en conclusies In de hierna volgende pagina s worden de resultaten en bevindingen weergegeven naar aanleiding van de interviews, uitgevoerde analyses en clusteringen. De volgende onderwerpen worden weergegeven: Actoren, speelveld Wmo, om welke partijen en over welke berichten gaat het? Gebruikte berichten (dialecten), welke berichten gebruiken deze partijen? Uitwerking van de berichten/gegevensobjecten: AZR, ZA,AIB,WVG,StuF Clustering van de diverse berichten, welke overeenkomsten en verschillen zijn er? Eerste conclusie analyse gebruikte berichten 4.1 Actoren Onderstaande figuur geeft een overzicht van de bij de Wmo betrokken partijen en instanties (toekomstige situatie). 4

10 Deze plaat is tot stand gekomen in het deelproject Startarchitectuur Wmo en wordt hier als uitgangspunt genomen en in dit rapport niet nader toegelicht. 4.2 Gebruikte berichten en herkomst De diverse partijen in het speelveld Wmo (gaan) communiceren met elkaar d.m.v. berichten. Hiervoor worden bestaande berichten gebruikt. De berichten die van-naar en vice versa gebruikt worden en hierbij een rol spelen zijn: Bericht Van naar/vice versa Inhoud, bijzonderheden AZR CIZ zorgkantoor ZA AIB WVG Zorgaanbieder CAK-BZ Externe partijen CIZ Leveranciers Gemeente Indicatiebesluit AWBZ-zorg, Retourinformatie indicatiebesluit, Beschikbaar zorgaanbod, Zorgtoewijzing, Melding aanvang, Beëindiging/mutaties, Opgave productie ondersteunt op dit moment het aanleveren van de gegevens op diskette, cd-rom en met gezipte bestanden voorzien van een wachtwoord via XML, via Internet naar aangesloten locaties van het CIZ, Input voor cliëntvolgsysteem van het CIZ Communicatie betreffende voorzieningen StUF Gemeente StUF 2.04 specificeert zelf geen concrete berichten maar het is een template definitie. De standaard geeft aan hoe berichten worden gedefinieerd en hoe ze worden uitgewisseld. De ontwerper gebruikt GFO s (Gemeentelijke Functionele Ontwerpen) als leidraad bij het specificeren van berichtdefinities. Voor informatie over de objectmodellen die in de verschillende berichten gebruikt worden, zie bijlagen Gegevensmodellen en Detail inventarisatie. In onderstaande figuur zijn de verschillende communicatiestromen ingekleurd in de actorenplaat van par

11 ? Legenda AZR ZA CIZ AIB WVG StUF SUWI 4.3 Gegevensobjecten en elementen Hieronder volgt een opsomming van de objecten die in alle berichten gebruikt worden. Een object is bijvoorbeeld het huisnummer en de daarbij voorkomende elementen zijn bijvoorbeeld, postcode en naam. Cliënt Adres Cliënt Indicatie Relatie Ziekte Beperking Product/levering (indicatie/levering) Productspecificatie Activiteit Commentaar Financiële gegevens Bezwaar/beroep Incasso Aanvraag Zorgaanbieder Toestemming En Ondertekening Bestelopdracht Beschikking Adviserende instantie In totaal betreft het ca. 19 objecten waarover wordt gecommuniceerd. Op het niveau van objecten lijken er grote overeenkomsten tussen de berichten te bestaan. 6

12 Als er naar de elementen per object gekeken wordt, wijzigt dat beeld, zoals in onderstaande figuur is weergegeven Exact gelijken: 12 / 471 = 2,6% ACHTERNAAM HUISNUMMER Soort adres Voorvoegsels Vermoedelijk gelijken 19 / 471 = 4,2% ACHTERNAAM HUISNUMMER Soort adres Voorvoegsels BANK-GIRONUMMER LEVERINGSVORM ZORG SOFI NUMMER! Semantisch gelijken: 12 / 471 = 2,6% CLIENTNUMMER INDICATIEORGAAN CLIENTNUMMER DATUM GEBOORTE CLIENT GEBOORTEDATUM CODE GESLACHT CLIENT GESLACHT CODE BURGERLIJKE STAAT CLIENT BURGERLIJKE STAAT CODE LEEFEENHEID LEEFEENHEID CODE BURGERLIJKE STAAT CLIENT BURGERLIJKE STAAT CLIENTNUMMER INDICATIEORGAAN CLIENTNUMMER SOORT RELATIE CLIENT Relatie tot gehandicapte/rolstoel CODE ZIEKTEBEELD/STOORNIS CLIENTNUMMER (INDICATIEORGAAN) CLIENTNUMMER AANDUIDING PRESTATIECODELIJST FUNCTIECODE AFGENOMEN PRODUCT VERWACHTE DUUR GEINDICEERDE FUNCTIE AANTAL UREN De 471 gegevenselementen zijn bekeken op overeenkomsten. Hierbij is op 3 manieren naar deze overeenkomst gekeken: Exact gelijk: exacte overeenkomst in vorm Vermoedelijk gelijken: overeenkomst, ook al wijkt de vorm enigszins af Semantisch gelijken: overeenkomst in betekenis, ook al zijn het verschillende gegevenselementen, b.v. 4.4 Interoperabiliteit Het Interoperabiliteit framework geeft aanwijzingen voor samenwerking van autonome domeinen. In dit geval gaat het om de domeinen Zorg en Gemeente. Het framework beschrijft de gevolgen van de noodzaak tot koppeling op verschillende niveaus. Hier bij worden de volgende niveaus onderscheiden: Technisch: koppeling op het niveau van formaten, eenheden, etc. Semantisch: creëren van een gemeenschappelijke taal Organisatorisch: harmoniseren van processen en procedures 7

13 Organisatorische implementatie 1 Semantische implementatie 1 Technische implementatie 1 Compatible organisaties Gemeenschappelijke semantiek Gemeenschappelijk bericht protocol Organisatorische implementatie 2 Semantische implementatie 2 Technische implementatie 1 Gemeenschappelijk netwerk, met o.a. directory services, authenticatie service, certificaten management Het framework geeft aanwijzingen om de koppelingen op de verschillende niveaus te realiseren. Het gegevenswoordenboek Wmo, zoals beschreven in dit rapport, betreft een koppeling op semantisch niveau. Het interoperabiliteit framework laat zien dat, indien er verschillen in implementatie is op semantisch niveau, zoals b.v. tussen CAK en gemeente, er semantiek overdracht dient plaats te vinden. Dit kan op 2 manieren: ofwel door het creëren van een gemeenschappelijke taal, ofwel door het implementeren van een semantische gateway, lees: vertaalmachine. Organisatorische implementatie 1 CAK ZA - standaard Technische implementatie 1 Compatible organisaties Semantiek overdracht Gemeenschappelijk bericht protocol Organisatorische implementatie 2 Gemeente StUF standaard Technische implementatie 1 Gemeenschappelijk netwerk, met o.a. directory services, authenticatie service, certificaten management Criteria om te kiezen voor een gateway zijn volgens dit framework: Domeinen zijn autonoom Er is veel geïnvesteerd in bestaande standaards Behoefte aan nieuwe standaards is niet aanwezig Er is weinig overlap tussen de standaards Een migratie levert de partijen geen meerwaarde naast de gateway 4.5 Conclusie Op basis van de overeenkomst in de berichtensets moet geconstateerd worden dat zelfs in de ruime interpretatie van overeenkomsten, (vermoedelijk + semantisch gelijken) in de berichten slechts 31 (6,8%) van de gegevenselementen 8

14 overeenkomstig zijn. Nadere analyse laat zien dat dit voornamelijk identificerende en NAW-gegevens in het bericht zijn. De rest van het bericht is specifiek voor de communicatie tussen twee partijen. Bij het inrichten van een gemeenschappelijk gegevenswoordenboek zou dit betekenen dat je rekening moet houden met minimaal 450 gegevenselementen die in de diverse standaards opgenomen moeten worden. Dit doet twijfel rijzen voor de zinvolheid van het ontwikkelen van een gemeenschappelijk woordenboek. Alle criteria (zie vorige paragraaf) wijzen in dit geval in de richting van een gateway, en daarmee niet naar het maken van een gemeenschappelijk woordenboek Op basis van deze beide resultaten moeten we concluderen dat het voor deze set berichten ontwikkelen van een gemeenschappelijk woordenboek niet zinvol is. Hieruit volgt onze aanbeveling dat bilaterale vertalingen van berichtenstandaards zijn te verkiezen boven het ontwikkelen van een gemeenschappelijk Esperanto. 9

15 5 Aanbevelingen en fasering Gegeven de conclusie uit het vorige hoofdstuk, hoe ziet het vervolg uit? Hieronder wordt een aanpak beschreven die bestaat uit het nemen van een aantal noodzakelijke stappen om per 1 januari 2007 de Wmo uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt een meer structurele oplossing beschreven. 5.1 Relatie met startarchitectuur De aanbevolen marsroute op het gebied van berichtuitwisseling en conversie kan niet los gezien worden van de inrichting van architectuur en processen, zoals deze is beschreven in het document startarchitectuur. In dit rapport wordt dit echter buiten beschouwing gelaten. 5.2 Direct te realiseren (operationeel 1 januari 2007) Het dient aanbeveling om voor de korte termijn een pragmatische oplossing door te voeren die voor de gemeente zorgdraagt voor de verplichte uitvoering van de Wmo per 1 januari as. In onderstaande afbeelding wordt aangegeven hoe de communicatie per 1 januari zou moeten verlopen (de rode pijlen). Klant CAK Leverancier gemeente Legenda AZR ZA CIZ AIB WVG StUF SUWI Zorgleverancier Zorgkantoor Indicatieorgaan Op korte termijn wordt aanbevolen het implementeren van bestaande applicaties van de diverse ketenpartners op de werkplek van de Wmo-medewerker bij de gemeente. Dit bestaat, b.v. voor de CIZ-werkplek, in principe uit het oppakken van een bestaande CIZ-PC, en deze neerzetten bij de gemeente. Mogelijk kunnen hier applicaties en werkstations worden samengevoegd op de bestaande 10

16 PC s van gemeentemedewerkers. De gemeenten zullen in overleg met de betrokken partijen moeten bepalen wat gezien de tijd de beste aanpak is. 5.3 Korte termijn (in de loop van 2007) Tijdens en in de loop van 2007 kan er gewerkt worden aan een gateway, ook wel vertaalmachine genoemd die zorgdraagt voor de communicatie tussen de diverse partijen waarbij de standaarden voor iedere partij gelijk blijft. Dit vraagt om een zowel organisatorische als technische aanpak. Organisatorisch gezien dienen een groot aantal partijen (ketenpartners, leveranciers) te gaan samenwerking in dit project. Op technisch gebied moet er software ontwikkeld worden die rekening houdt met diverse aspecten, zoals in gebruikzijnde systemen en standaarden bij de partijen die met elkaar moeten gaan communiceren. Uitgangspunt bij dit project is de Mid-office architectuur, in het document startarchitectuur Wmo wordt de Mid-office architectuur uitgebreider beschreven.. De volgende volgorde cq prioriteit zal gehanteerd worden bij het ontwikkelen van de gateway: 1. StUF-ZA 2. StUF- AIB/AZR 3. StUF- WVG Voor deze laatste (StUF WVG ) dient eerst onderzocht te worden op welke wijze te migreren naar één WVG-standaard, en in hoeverre ZA hiervoor een alternatief is. 5.4 Middellange tot lange termijn ( ) Parallel aan de korte en middellange termijn oplossingen wordt geadviseerd na te denken over een mogelijke migratie van de bestaande berichtenstandaards naar één standaard (b.v. HL7/XML). Hierdoor hoeft er op termijn nog maar één gateway over te blijven, dit is uiteindelijk goedkoper in onderhoud en beheer. 5.5 Lange termijn oplossing Op lange termijn zal de intelligentie, die nodig is om domeinkennis tussen verschillende domeinen uit te wisselen, onderdeel gaan uitmaken van de infrastructuur. De ontwikkeling van het Semantisch Web, ook wel Internet 2 genoemd, is hier een voorbeeld vanvoor dit rapport is het belangrijk op te merken dat de hier gekozen oplossing (bilaterale vertalingen tussen subdomeinen) in de lijn van deze ontwikkeling ligt. Op dit moment is het nodig vertaalmachines te ontwikkelen, in de toekomst zal dat veel eenvoudiger of overbodig worden. Met het opbouwen van open standaarden met daartussen de vertaalmachines wordt de weg naar het semantisch web eenvoudiger en realiseerbaar. In dit rapport wordt deze mogelijkheid op dit moment niet verder uitgewerkt. 11

17 6 Vervolgstappen In de vervolgstappen dient het aanbeveling rekening te houden met de invoering van de Wmo op 1 januari 2007, en bij de vervolgstappen gebruikte te maken van een prioritering en een daarmee samenhangende realistische aanpak en planning. In deze aanpak en planning kunnen de verschillende fasen benoemd worden. In de hierop volgende paragrafen worden de verschillende fasen beschreven. 6.1 Fase 1 Op de werkplek van de Wmo-medewerker bij de gemeente wordt voor ieder noodzakelijk bericht een werkende applicatie geïnstalleerd Bij voorkeur worden de applicaties op de reguliere PC van de medewerker geïnstalleerd i.v.m. knip/plak functionaliteit (minimaliseren dubbel tikwerk en foutgevoeligheid) De Wmo-medewerker bij de gemeente wordt opgeleid in het gebruik van de diverse applicaties De applicatie blijft onder technisch en functioneel beheer van de leverende instantie, dus b.v. ZA-berichten: CAK, etc. De gemeente richt een 1e lijns helpdesk in voor de diverse applicaties De leverende instantie richt een 2e lijns helpdesk in Financieel model (onderlinge verrekening gebruik software, ondersteuning, etc): nader uit te werken 6.2 Fase 2 Ontwikkelen van een architectuur van het Wmo-veld, gebaseerd op de mid-office architectuur van NORA. In projectverband worden de volgende activiteiten uitgevoerd Ontwerp per gateway: bilaterale vertaling van bestaand bericht naar StUF-bericht In kaart brengen van uit te wisselen objecten en velden Mapping van objecten en velden. Werkgroep voor afstemming met leveranciers Implementatie bij voorkeur via bestaande integratiehulpmiddelen, zoals BizTalk, MQ-Series, BEA etc. 12

18 Lijst met afkortingen In dit rapport komen de volgende afkortingen voor: AIB Aanvraag Indicatie Besluit AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AZR AWBZ-brede Zorgregistratie CAK Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg EGEM Programma Elektronische Gemeente GBA Gemeentelijke Basis Administratie GFO Gemeentelijk Functioneel Ontwerp HL7vX Health Level 7 version X ICTU ICT Uitvoeringsorganisatie NORA Nederlandse Overheid s Referentie Architectuur SGA/SOA Servicegerichte Architectuur / Service Oriented Architecture SGR SUWI Gegevensregister3.0 SIP Standaard Indicatie Protocol StUF Standaard uitwisselingsformaat SUWI Structuur Uitvoering Werk en Inkomen VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wvg Wet Voorzieningen Gehandicapten XML extensible Markup Language 13

19 Detail inventarisatie Detail inventarisatie (Excel werkblad) is een onderdeel van deze rapportage, evenals A0-plaat Koppelvlakken en berichten 14

20 Gegevensmodellen Gegevensmodel AZR De AZR standaard wordt gebruikt als communicatiemiddel tussen het CIZ en de zorgkantoren, of te wel per 1 januari het WMO loket en de zorgkantoren. Het CIZ bewaakt de zorgadministratie en maakt gebruik van de volgende berichten (informatie) onder: Indicatiebesluit AWBZ-zorg, Retourinformatie indicatiebesluit, Beschikbaar zorgaanbod, Zorgtoewijzing, Melding aanvang, Beëindiging/mutaties, Opgave productie De AZR standaard bevat omvangrijke velden en gegevens, als voorbeeld is hier het objectmodel van het indicatiebesluit opgenomen. Omgeving heeft Ziektebeeld/stoornis heeft Cliënt heeft Relatie Beperking heeft heeft OF behoort bij Indicatiebesluit Adres bestaat uit Functie bevat Activiteit 15

21 Gegevensmodel ZA Het CAK draagt zorg voor de definitieve bepaling en het innen van de eigen bijdrage bij de zorgvrager. Het CAK gaat rechtstreeks met de gemeenten commiceren om deze eigen bijdrage te bepalen en te laten innen door het CAK. Voor de inrichting van de ZA standaard wordt enerzijds het AZR entiteitenmodel gebruikt (zie hiervoor), deels heeft het CAK een eigen uitbreiding ontwikkeld, het AIB bericht, zie hierna. Omgeving Eigen bijdrage heeft Client Relatie heeft Zorg heeft Adres heeft of behoort bij bestaat uit Functie bevat Uren AIB bericht Het CIZ gebruikt naast een aantal standaarden nog een aanmeldmodule, voor de Aanvraag Indicatiebesluit (AIB), waar het zorgloket en per 1 januari ook de gemeenten gebruik van kunnen maken. De aanmeldmodule maakt het aanleveren aan het CIZ door externe partijen makkelijker. Het aanleveren gaat via XML toepassingen, via het internet naar aangesloten locaties van het CIZ. Voor het CIZ geeft belangrijke input voor het CIZ cliëntvolgsysteem. Voor de inrichting van de nodige berichten wordt gebruik gemaakt van een beslisboom. Een voorbeeld beslisboom van het CIZ is hieronder opgenomen. 16

22 17

23 Gegevensmodel WVG De WVG maakt gebruikt van een gegevensmodel waarbij onderstaande entiteiten bij het aanvragen van een voorziening van belang zijn. Dit om de nodige informatie rond de WVG verstrekking te kunnen uitwisselen.. 18

24 StUF werkwijze EGEM heeft ten behoeve van het berichtenverkeer binnen en buiten de gemeente een standaard ingericht, dit is de StUF standaard, de huidige versie is StUF 2.04 is een generieke standaard die voor willekeurige sectoren gebruikt kan worden. StUF 2.04 specificeert zelf geen concrete berichten maar het is een template definitie. Om echter te komen tot concrete gegevensuitwisseling moet deze ingevuld worden voor een bepaalde sector. De standaard geeft aan hoe berichten worden gedefinieerd en hoe ze worden uitgewisseld. De ontwerper gebruikt GFO s (Gemeentelijke Functionele Ontwerpen) als leidraad bij het specificeren van berichtdefinities. 19

25 Over Capgemini en de Collaborative Business Experience Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Daarbij werkt de onderneming op een onderscheidende manier samen met haar klanten aan het behalen van snellere, betere en meer duurzame resultaten: de Collaborative Business Experience. Deze innovatieve samenwerking krijgt vorm door een sterk netwerk van technologiepartners, bewezen methoden en hulpmiddelen en een sterk op samenwerking gerichte mentaliteit in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt Capgemini organisaties om nieuwe groeistrategieën te ontwikkelen en de mogelijkheden van technologie optimaal te benutten. Capgemini heeft wereldwijd ongeveer medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2004 een omzet van 6,3 miljard euro. Het hoofdkantoor van Capgemini Group is gevestigd in Parijs. 20

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding

PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS. Inleiding PVE ICT SOCIALE WIJKTEAMS Inleiding Voor de uitwerking van het Programma van Eisen voor ICT voor sociale wijkteams zijn vier systemen bekeken. Dit zijn: - 1-plan van Kwadraad (powered by: Coöperatie I-Kracht)

Nadere informatie

Startarchitectuur WMO

Startarchitectuur WMO Startarchitectuur WMO Een stap naar de stip op de horizon Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 1 1.1 Leeswijzer 2 2 Wat is een startarchitectuur 3 Opgesteld door: Capgemini EGEM Ministerie van VWS VNG

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg Informatievoorziening is een puzzel Informatievoorziening in de langdurige zorg Den Spreker Haag Plaats 25 juni 2013 datum Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

HL7 en de WMO: een stukje binnen de gehele zorgketen: dr. William Goossen Co-chair HL7 TC Patient Care voorzitter HL7 NL werkgroep patiëntenzorg

HL7 en de WMO: een stukje binnen de gehele zorgketen: dr. William Goossen Co-chair HL7 TC Patient Care voorzitter HL7 NL werkgroep patiëntenzorg HL7 en de WMO: een stukje binnen de gehele zorgketen: dr. William Goossen Co-chair HL7 TC Patient Care voorzitter HL7 NL werkgroep patiëntenzorg 1 onderwerpen Voorstudie VraagWijzer HL 7 v3 in de WMO keten

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Beschrijving. Inhoudsopgave

Beschrijving. Inhoudsopgave Type Beschrijving Berichtuitwisseling Persoonsgegevens Voormalige CER-Rechthebbenden (PVCR) of Voormalige WTCG-Rechthebbenden (PVWR) tussen het CAK en de Gemeenten Datum: 1-9-2014 Versie: 1.1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software

ICT oplossing voor gemeenten. krachtige én complete WMO software ICT oplossing voor gemeenten krachtige én complete WMO software WMO HET SPEELVELD Het doel van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling is om zo veel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Bepaalde

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ

GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

epv Inhoudsopgave Datum: Januari 2007 Pagina 2 van 9 Beheerder: G-J van Lochem Document: Handboek epv deel 1 Project: Project BBO Versie: 1.

epv Inhoudsopgave Datum: Januari 2007 Pagina 2 van 9 Beheerder: G-J van Lochem Document: Handboek epv deel 1 Project: Project BBO Versie: 1. Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen Handboek epv Deel 1 Conceptuele Modellen Datum Januari 2007 Auteur Project BBO: Gert-Jan van Lochem www.e-pv.nl Versie 1.02 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017

Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden. Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Vernieuwing gegevens en berichtenstandaarden Plan van aanpak vernieuwing standaarden - Project breakdown - Voorgestelde route 2017 Regiegroep gegevens en berichten standaarden Utrecht 5 oktober 2016 Wat

Nadere informatie

Berichtdefinitie Budgetafsluiting

Berichtdefinitie Budgetafsluiting Berichtdefinitie Budgetafsluiting Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 3 Berichtbeschrijving Budgetafsluiting... 3 Selectiecriteria... 3 Structuur... 4 Datasets...

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010.

Kerngegevens MBO. gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie. Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010. Kerngegevens MBO gemeenschappelijke taal van ELO naar studenten administratie Gebruikersdag Woensdag 26 mei 2010 Raymond Kerkhof E : r.kerkhof@zadkine.nl M: +31(0)651670089 Probleemstelling / Uitdaging

Nadere informatie

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker

Werken met de Verwijsindex Rechtenrol Gebruiker Deze instructie geeft uitleg over het werken met de Verwijsindex als gebruiker. De rechten voor gebruiker kunnen per regio verschillen. Indien u één of meerdere handelingen niet kunt verrichten, maar deze

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Burgerservicenummer in uw organisatie

Burgerservicenummer in uw organisatie Burgerservicenummer in uw organisatie Patrick Jansen Programmalijn BSN in de zorg Implementatieprogramma EMD/WDH Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Het Juridische kader van het BSN

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst

Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden SETU en Semantisch Model e-factuur op de pas toe of leg uit -lijst FS150225.2B FORUM STANDAARDISATIE 25 februari 2015 Agendapunt 2. Open standaarden, lijsten Stuknummer 2B. Concept Notitie SETU en SMeF Betreft: Advies voor het plaatsen van nieuwe versies van de standaarden

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Functioneel model e-factuur --- Van: @logius.nl Verzonden: maandag 15 november 2010 9:03 Aan: Bart Knubben Onderwerp: Aanmelding functioneel model e-factuur -------- #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Tussenvoegsel(s) #4 : Achternaam

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden. Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Nieuwe aanpak StUF van informatiemodel naar eindproduct standaarden Peter Klaver, KING Expertgroep StUF 21 oktober 2015, La Vie, Utrecht Inhoud Grootschalige implementatie Impact Strategieën Inventarisatieronde

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag.

Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Voorbeeldproject Een Haagse SOA Dit voorbeeldproject beschrijft het gebruik van web services (open standaarden) voor de ontsluiting van kernregistraties bij de gemeente Den Haag. Aanleiding Vanuit de visie

Nadere informatie

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst

Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst Naam Driestroom Straatnaam en huisnummer Industrieweg Oost 27 Postcode en woonplaats 6662 NE Elst Telefoonnummer 0481-366000

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Berichtdefinitie Signaal

Berichtdefinitie Signaal Berichtdefinitie Signaal Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten... 2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie... 2 Berichtbeschrijving Signaal... 3 Structuur... 3 Datasets... 3 Communicatie bij technische uitval...

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.5 Datum: 08 oktober 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Auteur Afdeling Beheertteam AZR Contactcentrum Zakelijk Datum 21 april 2011 Versienummer 1.0 Volgnummer 2011037359 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 DOEL...3 2 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20

Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Grootschalige Implementatie Digitale Standaarden (GIDS) RSGB 3.x / StUF BG 3.20 RGBZ 2.x / StUF ZKN 3.20 Peter Klaver, KING Regiegroep GBS (Gegevens- en Bericht Standaarden) 7 oktober 2015, La Vie, Utrecht

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening

Aansluit handleiding Omgevingsloket online. Webservices INREGELOMGEVING (INR) Directie Concern Informatievoorziening Aansluit handleiding Omgevingsloket online Webservices INREGELOMGEVING (INR) Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer

Aansluithandleiding Omgevingsloket online. Webservices PRODUCTIEOMGEVING. Directie Concern Informatievoorziening Beheer Aansluithandleiding Omgevingsloket online Webservices PRODUCTIEOMGEVING Koningskade 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Postbus.functioneelbeheerolo @minienm.nl Betreft Aansluithandleiding

Nadere informatie

Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen)

Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen) Aanscherpen en doorontwikkelen compliancy (eisen) Agenda Hoe staat het ervoor met compliancy? (door)ontwikkeling compliancy Compliancy monitor Compliancy bewaking Maatregelen Ontwikkelingen StUF Testplatform

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaard: 1.1, 10-12-2009 FOUTCODELIJST In retourmelding naar de zorgaanbieder Uitgave document: 1.0, 10-12-2009 Kenmerk: AW119v1.1_FOUTCODESu1.pdf Inleiding

Nadere informatie

Berichtdefinitie Budgetafsluiting

Berichtdefinitie Budgetafsluiting Berichtdefinitie Budgetafsluiting Inhoud Inleiding...1 Uitgangspunten...2 Datasetbeschrijving Berichtdefinitie...3 Berichtbeschrijving Budgetafsluiting...3 Selectiecriteria...3 Structuur...4 Datasets...4

Nadere informatie

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers

ADDENDUM. Regie- en Zaakservices 1.0. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Leveranciers. tussen KING en Leveranciers ADDENDUM Regie- en Zaakservices 1.0 tussen KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 1.2 Datum: 9 januari 2015 ADDENDUM: Regie- en Zaakservices INLEIDING EN

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/072

ECSD/U Lbr. 16/072 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Overheveling huishoudelijke hulp van thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz ons kenmerk

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB

GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding WS-policy

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding WS-policy -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 13:50 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met GBA Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met GBA Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Randvoorwaarden, uitgangspunten en referenties 3 2

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie