Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5"

Transcriptie

1 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum

2 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Auteur Hoofdleegstort versie Mark Slooff Structurering document, focus aan brengen Mark Slooff en verwijderd aanpak voor opstellen Business Case Opmerkingen John van Eck verwerkt, waardoor de structurering van het document nog scherper is geworden. Daarnaast nog inhoudelijk aanscherpingen (3-lagenmodel en StUF). Mark Slooff Opmerkingen Ton Mol verwerkt, hoofdstuk 7 toegevoegd. Beslisboom verplaatst naar bijlage Opmerkingen van Jurn Raaijmakers over beslisboom verwerkt Mark Slooff Mark Slooff Goedkeuring Versie Datum Naam Functie Status BMO Goedgekeurd Distributielijst Versie Datum Naam 0.1 Diverse data Jaap Bakker, Jurn Raaijmakers, Alie Versteeg John van Eck, Ton Mol, Jaap Bakker Ton Mol BMO Via Mozaiek ter beschikking gesteld 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Achtergrond Doelstelling Doelgroep Leeswijzer Bronnen Begrippenkader Koppeling Kloppeling Batch Bericht ETL Webservice SOA XML Enterprise Service Bus Overheid Service Bus Standaard UitwisselingsFormaat (StUF) Forum Standaardisatie Een koppeling tussen de zaak en het werkproces tussen leverancier van basis- of kernregistraties en afnemers met een landelijke voorziening met een ketenpartner Drie lagen Probleemschets Geautomatiseerde koppeling, makkelijk gezegd Een koppeling is de oplossing?! Definities Verwachtingen Daarom StUF! Implementatievormen Harde en Zachte koppelingen Distributie of vraag/antwoord (push of pull) Spaghetti of Lasagne?! Spaghetti? Lasagne! Beleid Inhoud, logistiek en transport Consequenties Comply-or-explain Bijlage 1: Standaardenlijst Bijlage 2: Beslisboom Inleiding Inhoud Logistiek Transport

4 1 Inleiding 1.1. Aanleiding Er is een duidelijke ambitie binnen de overheid om integrale dienstverlening te verlenen, zodat het voor een burger of bedrijf niet relevant is hoe de organisatie (Gemeente, BV Overheid of SCD) dit verder georganiseerd heeft. Hierbij spelen 1-loket ontwikkelingen een belangrijke rol (Klant Contact Centrum, Overheid heeft antwoord, maar ook het serviceplein). Dit ene loket geldt niet alleen voor een enkel kanaal. De wens is tevens om ongeacht het kanaal een eensluidende afhandeling en antwoord/resultaat te verkrijgen. Dit betekent dat er een loskoppeling van de traditionele decentrale loketten van de processen naar gecentraliseerde loketten moet plaatsvinden. Dit heeft een aantal gevolgen. Het centrale loket moet ongeacht het kanaal op een zelfde wijze een aanvraag aanmaken, in uitvoering geven bij een specialist, het resultaat terugkrijgen en communiceren richting aanvrager. Hierbij is te allen tijd inzicht in de voortgang (status) gewenst. Een substantieel deel van de contacten hebben betrekking op de voortgang. We hebben voor zaakgericht werken gekozen om de ontkoppeling te realiseren tussen klantproces en werkproces. De afstemming tussen deze twee werelden kan handmatig maar ook geautomatiseerd plaats vinden. Naast bovengenoemde afstemming is er de ambitie om eenmalig gegevens te registreren en meervoudig te gebruiken. Zodat er niet naar de bekende weg gevraagd hoeft te worden. Er moet dan wel de beschikking zijn over die gegevens, die verzameld en geregistreerd worden op andere plekken (bijv. bij het Kadaster, RDW, enz.) Verder spelen er vragen om bijvoorbeeld financiele gegevens uit te wisselen tussen reguliere processystemen en het centrale financiële systeem en koppelingen met ketenpartners. De hoeveelheid aan koppelwensen en de verschillende manieren waarop een koppeling tot stand gebracht kunnen worden, betekent bij onvoldoende waarborgen een wirwar van koppelingen die moeilijk in stand te houden zijn. Dit document geeft richtlijnen voor de implementatie van koppelingen Achtergrond Koppelen begint een steeds belangrijkere rol te spelen in de huidige informatievoorziening. Uitspraken hierover doen is vanuit beheersoptiek erg wenselijk. In de Nederland Overheid Referentie Architectuur (NORA) wordt er van uitgegaan dat de overheid gaat werken volgens een Service Gerichte Architectuur (SGA), ookwel Service Oriented Architecture (SOA) inclusief gebruik van servicebussen. Hiermee wordt beoogd redundantie zoveel mogelijk in te perken, zowel op functioneel gebied als op gegevensgebied. Titel Applicaties voeren services van slechts één functioneel domein uit. 4

5 Principenummer principe Beschrijving Applicaties voeren services van slechts één functioneel domein uit. Toelichting Voor elke dienst, die geleverd wordt aan burgers en bedrijven draagt één overheidsorganisatie de eindverantwoordelijkheid. In paragraaf 5.1 is daarnaast het principe besproken Functies van organisaties zijn transparant. Combinatie van deze principes levert het beeld op van helder gedefinieerde functionele domeinen, die via services met elkaar samenwerken aan de levering van producten en diensten aan burgers en bedrijven. De overheid als een netwerk, bestaande uit vele organen, die via koppelingen aan elkaar services verlenen. Het is duidelijk welke services een organisatie levert. Om dezelfde reden wordt geadviseerd om ook applicaties binnen organisaties ook slechts één bedrijfsfunctie te laten ondersteunen en deze door middel van services met elkaar samen te laten werken. Hiermee komen de eerder genoemde voordelen van de SGA ook volledig tot hun recht. Zodra dit principe wordt losgelaten verdwijnt de gewenste transparantie en bouwen we de probleemgevallen (spaghettistructuren) van de toekomst. Titel Organisaties en applicaties werken samen op basis van services Principenummer principe Beschrijving Organisaties en applicaties die in verschillende functionele domeinen werkzaam zijn, werken met elkaar samen op basis van services. Toelichting Dit principe is hierboven toegelicht. Ter aanvulling hierop kan gesteld worden dat dit principe niet alleen van toepassing is als het om elektronische dienstverlening gaat, maar dat dit ook wordt toegepast bij samenwerking op basis van andere communicatiekanalen (telefoon, post of persoonlijk contact). De manier waarop intern gekoppeld gaat worden, staat niet voorgeschreven in bijvoorbeeld NORA. Het lijkt voor de hand liggend dat dit ook door middel van services gedaan gaat worden. Op dit moment ontbreken voldoende gestandaardiseerde koppelvlakken om dit ook daadwerkelijk breed in te voeren. In een aantal gevallen is het nog maar af te vragen of een geautomatiseerde koppeling rendabel is. In het document Architectuurprincipes Dienstverlening zijn voor koppelingen de onderstaande principes geformuleerd. Nummer: Afkomst: Principe: AK-1 GEMMA Thema's en Kernprincipes Binnen de regio worden koppelvlakken/services op het niveau van zowel functionaliteit, gegevens en techniek volgens daarvoor vastgestelde internationale, landelijke en/of gemeentelijke standaarden gestandaardiseerd. Motivatie: Verre gaande standaardisatie brengt hoge besparingen met zich mee. Dit geeft een invulling aan het tot stand brengen van hoge mate van interoperabiliteit. Zie ook AG-4. 5

6 Nummer: Afkomst: Principe: AK-2 GEMMA Thema's en Kernprincipes, NOiV Zowel interne als externe koppelingen (andere gemeenten, ketenpartners en landelijke voorzieningen) worden door middel van gestandaardiseerde koppelvlakken/services gedaan. Motivatie: Gestandaardiseerde koppelingen dringen de kosten terug bij realisatie en onderhoud van koppelingen. Belangrijke bijdrage aan interoperabiliteit tussen systemen. Nummer: Afkomst: Principe: AK-3 GEMMA Thema's en Kernprincipes Vanwege de groeiende afhankelijkheid door het gebruik van koppelingen worden deze koppelingen op een centrale plek bijgehouden. Motivatie: Het centraal brengen van het beheer van koppelingen heeft als voordeel dat de samenhang tussen systemen en impact bij eventuele wijzigingen goed ingeschat kunnen worden. Nummer: Afkomst: Principe: AK-4 CIO Op basis van een Business Case wordt bepaald of een koppeling ontwikkeld wordt. Hierbij geldt: Een terugverdien periode van maximaal 2 jaar Of een kwalitatief aantoonbare verbetering van de gegevensuitwisseling en/of dienstverlening De Business Case wordt door de CIO en CIO office beoordeeld en adviseert de opdrachtgever. De opdrachtgever bekostigt zowel de incidentele kosten als de structurele kosten. Motivatie: Het is belangrijk dat er een efficiënt werkende informatievoorziening komt/is binnen de Drechtsteden. Op basis van een kosten/baten-analyse wordt een goed inzicht gegeven in de effectiviteit van een gewenste koppeling. De termijn van twee jaar terugverdienperiode ligt opgesloten in het feit dat bij langere termijnen de kans dat een applicatie (grondig) wordt gewijzigd en de koppeling moet worden aangepast groot is. De verwachte levensduur van een koppeling in de praktijk is dus maximaal 2 jaar. Binnen het programma IP&A is een pilot uitgevoerd om de bruikbaarheid van een servicebus te beproeven. Een servicebus wordt gebruikt als een intelligente intermediair tussen services. Service worden dan niet 1-op-1 gekoppeld, maar met de servicebus. Hiermee wordt het beheer van deze services eenvoudiger. In theorie maakt een servicebus het mogelijk om de ene service aan te passen zonder dat direct effect heeft op het andere koppelvlak. Door de servicebus te configureren kan deze het verschil opvangen Doelstelling Het doel van dit document is kaders te stellen en handreikingen te geven bij koppelingsvraagstukken en is een verdieping op de eerder genoemde principes. 6

7 1.4. Doelgroep De doelgroep van dit document bestaat uit de volgende rollen die een rol spelen op het informatie- proces- en automatiseringsterrein: Projectleiders Adviseurs 1.5. Leeswijzer In hoofdstuk twee worden begrippen toegelicht zodat het document vanuit een gemeenschappelijk begrippenkader wordt gelezen. In hoofdstuk 3 wordt een verdieping gemaakt van de soorten koppelingen. In hoofdstuk 4 wordt een verdieping gemaakt in de problematiek van koppelingen. Hoofdstuk 5 beschrijft de verschijningsvormen van een koppeling. Hierbij wordt direct het voor- en nadeel aangegeven. In hoofdstuk 6 worden implementatievormen van koppelingen beschreven. Hoofdstuk 7 bevat de conclusie van de voorgaande hoofdstukken en geeft het daadwerkelijke beleid inclusief consequenties. In bijlage 1 is een lijst met standaarden opgenomen. Bijlage 2 beschrijft een beslisboom voor distributie van gegevens en een beslisboom voor vraag/antwoord berichten Bronnen De volgende bronnen zijn geraadpleegd en voor een deel overgenomen bij de totstandkoming van dit document: Nora 3.0 Strategie Katern GEMMA architectuurprincipes NORA 2.0 Cursus StUF EGEM-iteams StUF: De betekenis van berichten (Henri Korver) 7

8 2 Begrippenkader Een gemeenschappelijk begrippenkader is belangrijk. Hieronder staan een aantal belangrijke begrippen opgesomd Koppeling Een geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen twee systemen. Hierbij valt te denken aan gegevensuitwisseling tussen een backoffice en een onderdeel van de midoffice (of andersom), een backoffice en een ander backoffice, een midoffice met een landelijke voorziening, een backoffice met een landelijke voorziening en/of onderdelen van de front- en/of midoffice met elkaar. Er zijn altijd twee partijen bij een koppeling. Aan beide kanten van de koppeling zal iets geregeld moeten zijn. Bij de ene om te sturen en de andere om te ontvangen. Wanneer er twee richting verkeer geldt moet dit voor beide kanten gelden. We noemen dit ook wel een koppelvlak. Dit is een definitie hoe de ene kant iets verstuurd, de ontvangende kant heeft een definitie hoe deze iets ontvangt Kloppeling Een kloppeling is een handmatige koppeling tussen twee systeem waarbij de gegevens van het ene systeem wordt overgeklopt in het andere systeem. Dit is de meest basale manier van gegevensuitwisseling van het ene systeem naar het andere systeem. Wanneer er relatief weinig gegevens uitwisseling plaatsvindt is dit financieel gezien vaak een rendabele oplossing. Het nadeel is dat bij het overkloppen van gegevens tikfouten kunnen plaatsvinden en wordt het overkloppen door medewerkers als vervelend beschouwd Batch Een batch is een verzameling wijzigingen die in een totaalpakket wordt ontrokken aan een bronsysteem en aangeboden aan het doelsysteem. Bij een batch valt te denken aan het periodiek uitwisselen van gegevens tussen twee systemen. Bijvoorbeeld na afloop van elke dag worden de mutaties uit het ene systeem verzameld, in een bestand weggeschreven. Dit bestand wordt door een ander systeem opgepakt en ingelezen. Het nadeel van deze systematiek is dat het doelsysteem altijd een bepaalde tijd achterloopt op een ander systeem Bericht Een bericht is een afgeronde hoeveelheid informatie (met een begin en een eind) die van een verzender naar een ontvanger verstuurd wordt (Bron: Wikipedia). Vaak is een bericht een enkele wijziging die van het bronsysteem naar het doelsysteem wordt verstuurd. Meestal worden berichten direct na een wijziging in het bronsysteem verzonden naar het doelsysteem, zodat de afwijkingen tussen de systemen binnen een relatief kleine tijdseenheid zijn weggewerkt ETL ETL is de afkorting voor Extraction, Transformation and Load. De term ETL staat voor een groep technologieën die veelal gebruikt worden bij de koppeling tussen systemen, 8

9 waarbij er gestreefd wordt naar een minimale technische en semantische koppeling tussen de systemen. Het is een batchproces dat regelmatig gebruikt wordt. (Bron: Wikipedia). De inhoud van de stappen is als volgt: Extract = leest data van een bron en pakt het gewenste pakket uit Transform = Zet opgenomen data om, gebruik makende van regels, opzoektabellen of maakt combinaties van data van verschillende bronnen Load = schrijft de data naar een gewenst doel 2.6. Webservice Een webservice kan omschreven worden als een interface van een systeem die toegankelijk is via standaard webprotocollen en waarbij wordt gecommuniceerd via XML zonder menselijke tussenkomst. Een webservice maakt het mogelijk om op afstand (meestal over het intranet of internet) vanaf een systeem een dienst op te vragen aan een andere systeem, bijvoorbeeld het maken van een berekening, het leveren van gegevens of het uitvoeren van een taak SOA Service-Oriented Architecture (SOA) is een architectuurmodel, geen technologie op zich. Centraal bestaat een SOA opgebouwd systeem service contracten. Hierbij is sprake van afnemers van diensten en leveranciers (Bron: Wikipedia). Kenmerkend voor de diensten (en contracten) is: Een service is virtueel: de afnemer heeft geen weet van de implementatie van de dienst. De dienst is onafhankelijk van de afnemer. Scheiding van verantwoordelijkheid is expliciet vastgesteld. Voordeel hiervan is onafhankelijkheid van veranderingen van afnemer en leverancier. Voldoen aan het contract staat immers centraal; Een service is gestandaardiseerd: er is slechts één implementatie aanwezig van een verantwoordelijkheid. Voordeel is het rationaliseren van de standaard. Standaardiseren=massa, massa=kassa. De dienst wordt 'commodity' en eenvoudig te vervangen door een andere leverancier of goedkoper door een efficiëntieslag; Een service is modulair (vervangbaar) en compositioneerbaar. Standaard is niet flexibel. Flexibiliteit wordt bereikt door combineren (componeren) van standaards tot een nieuwe standaard; Een service is abstract: generiek, niet afgestemd voor 1 specifieke afnemer, maar op een doelgroep van afnemers; Losgekoppeld: afnemer en leverancier zijn maximaal onafhankelijk van implementatie van beide. Elke service is daarom autonoom. Er bestaat geen directe link of relatie tussen verschillende services. Services zijn zich ook niet van elkaar bewust. In de NORA (Nederlandse Overheidsreferentie architectuur) wordt voor een groot deel uitgegaan van een Service-Oriented Architecture XML Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele markuptalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel 9

10 machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen (Bron: Wikipedia). XML-talen gebruiken zogenaamde elementen en attributen om gegevens te structureren. De XML-specificatie definieert de syntaxis van elementen, attributen en de andere structuren die in XML-bestanden kunnen voorkomen. De XML-specificatie legt echter geen namen vast voor deze elementen en attributen, precies omdat deze keuze afhangt van het doel van het XML-bestand Enterprise Service Bus Een Enterprise Service Bus (ESB) is een systeem waarmee de communicatie tussen de afnemers van diensten ( service ) en aanbieders hiervan, vereenvoudigd wordt. De ESB biedt hiertoe aan de kant van de aanvrager een met de aanvrager afgesproken interface aan, dit kan een webservice zijn, maar bijvoorbeeld ook een SMTP ( ) interface en tal van andere mogelijkheden. Aan de kant van de aanbieder zal de ESB via de interface die met de aanbieder is afgesproken communiceren. Zo kan het dus zijn dat een aanvrager van een dienst op een compleet andere wijze met de ESB communiceert dan de ESB met de aanbieder Overheid Service Bus In het geval van koppelingen met landelijke voorzieningen schrijft NORA het gebruik van de Overheid Service Bus (OSB) voor (comply-or-explain). De Overheidsservicebus verzorgt de logistieke kant van het berichtenverkeer en omvat standaarden om berichten juist te adresseren en veilig en betrouwbaar te kunnen verzenden. Dat betreft zaken als: Naar welk adres moet een bepaalde serviceaanvraag gestuurd worden? Hoe kan de serviceaanbieder met zekerheid vaststellen wie de aanvrager is? Hoe kan zeker worden vastgesteld dat de inhoud van een bericht alleen maar door de juiste partijen kan worden bekeken? Hoe kan er vanuit worden gegaan dat een bericht is aangekomen, zonder dat de geadresseerde een inhoudelijk bericht hoeft terug te sturen? Deze logistieke zaken handelt de Overheidsservicebus af aan de hand van informatie die op de 'envelop' van het bericht wordt geplaatst. De Overheidsservicebus bemoeit zich alleen met de 'envelop' en voert uit wat daar op staat: adres, aangetekend of niet, herhaald aanbieden, terugsturen naar afzender enzovoort Standaard UitwisselingsFormaat (StUF) StUF is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden. StUF staat op de lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie en is hiermee erkend als overheidsbrede open standaard. Binnen het toepassings- en werkingsgebied geldt het 'pas toe of leg uit'-regime. Meer informatie over StUF is te vinden op 10

11 2.12. Forum Standaardisatie Open standaarden bevorderen de digitale uitwisseling van informatie, oftewel interoperabiliteit. Met behulp van open standaarden vereenvoudigt de communicatie tussen (semi-)overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Ook vergroot het gebruik van open standaarden de onafhankelijkheid van softwareleveranciers. Het College en Forum Standaardisatie zijn de instellingen die adviseren over het gebruik van open standaarden. 11

12 3 Een koppeling Dit hoofdstuk geeft een verdieping op soorten koppelingen die gewenst kunnen zijn, Hierbij valt te denken aan: 1. Een koppeling tussen de zaak en het werkproces 2. Een koppeling tussen leverancier van basis- of kernregistraties en afnemers 3. Een koppeling met een landelijke voorziening 4. Een koppeling met een ketenpartner 3.1. tussen de zaak en het werkproces Zoals al eerder aangegeven is een zaak klantgericht en een werkproces gericht op de correcte afhandeling door medewerkers. Een zaak gaat uit van statussen, een werkproces gaat uit van stappen. Een aantal afgeronde stappen kan leiden tot een statuswijziging van de zaak. Telefoon Post Web Balie Zaak Status 1 Status 2 Status 3 Status 4 Werkproces Stap 1 Stap 4 Stap 5a Stap 6 Stap 7 Stap 2 Stap 3 Stap 5b Door de zaakgerichte aanpak is het ook mogelijk om integrale managementinformatie te verkrijgen. Om op zaakniveau te kunnen koppelen is het uitermate belangrijke te bepalen welke stappen in het proces leiden tot een statuswijziging. Verder is de inhoud van het eventueel terug te koppelen bericht naar de klant ook van groot belang tussen leverancier van basis- of kernregistraties en afnemers Het is/wordt verplicht om gegevens uit de basisregistraties te gebruiken. Op deze manier wordt enkelvoudige registratie, meervoudig gebruik nagestreefd. Dit vanuit de optiek de burger/ondernemer niet naar de bekende weg te vragen, maar ook een overheid die zich niet voor de gek laat houden. 12

13 Per basisregistraties zijn op hoofdlijnen de volgende processen te onderkennen. De verschillende processen kunnen afhankelijk van de organisatorische inrichting bij diverse partijen belegd zijn. Onderstaand een aantal voorbeelden met verschillende verantwoordelijken: Basisregistratie Bronproces Registratieproces Landelijke beschikbaar stelling Personen (GBA) Burgerzaken (Gemeente) Burgerzaken (Gemeente) BZK Adressen en Gebouwen (BAG) Bouw en Wonen (Gemeente) GEO-informatie (SCD), Bouw en Wonen (Gemeente) VROM/Kadaster Kadaster Kadaster Kadaster Kadaster Wanneer een afnemend proces een afwijking constateert is deze verplicht dit terug te melden. Voor het terugmelden is ook een landelijke voorziening ingericht. Naast de basisregistraties zijn er ook kernregistraties. Deze zijn in twee vormen te onderscheiden. De ene heeft een wettelijke basis en werkt eigenlijk op een zelfde manier als de basisregistraties. Denk hier bijvoorbeeld aan de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). De andere vorm bestaat uit gegevens die veelvuldig in de regio gebruikt worden, maar niet zijn opgenomen in een basisregistratie. Denk hier bijvoorbeeld aan gegevens van medewerkers, afdelingen en financiën met een landelijke voorziening Bij het gebruik van gegevens uit de basisregistratie is de landelijke voorziening al genoemd. Naast deze vorm van een landelijke voorziening zijn er meer te noemen. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsloket Online. Hierbij wordt een zaak door middel van een externe trigger gestart. Dit willen we natuurlijk ook op een zelfde manier afhandelen en voortgang bewaken als voor andere zaken geldt. 13

14 3.4. met een ketenpartner Doordat een groot aantal activiteiten in de afgelopen jaren verzelfstandigd of aan de markt toevertrouwd zijn, zijn ook op dit vlak ook veel raakvlakken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan onderhoud van het groen en grijs (stoepen, straten, enz.). De organisatiegrens in het bovenstaande plaatje kan ook de grens van de eigen afdeling zijn in processen die afdelingsoverstijgend zijn. 14

15 4 Drie lagen Een koppeling tussen twee processen bestaat feitelijk uit drie lagen. Dit zijn: Inhoudelijk: Wat wordt er uitgewisseld en welke betekenis heeft het. Logistiek: Hoe komt het van A naar B. Transport: Over welk protocol gaat dat. Op al deze niveau s moeten er afspraken zijn om op een correcte manier informatie uit te wisselen. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld hoe dit verder ingevuld zou kunnen worden. 15

16 In de onderste laag bevinden zich de transportprotocollen zoals TCP/IP. Daarboven bevindt zich de logistieke laag waarin de wereld (helaas) verdeeld wordt door twee concurrerende standaardenfamilies: de ebxml-familie afkomstig van OASIS en de WUSfamilie afkomstig van W3C. In de specificaties van de OverheidsServiceBus zijn deze internationale standaarden verder ingevuld en zodanig op maat gesneden dat beide families zo goed mogelijk kunnen samenwerken. In de bovenste laag bevinden zich de semantische standaarden die zich richten op de inhoud berichten waaronder ebxml, StUF en XBRL. We zien dat deze standaarden werken vanuit een domeinmodel van waaruit berichtschema s worden afgeleid. Semantische berichtstandaarden beperken zich veelal tot een specifiek toepassingsgebied. Bijvoorbeeld ebxml is een standaarden-familie die ontstaan is in de zakelijke wereld en richt zich onder meer op orders en facturen. XBRL wordt gebruikt bij de uitwisseling van financiële (jaar)rapportages. StUF is ontstaan uit de ontsluiting van (overheids)systemen zoals het GBA voor persoonsregistratie. StUF richt zich dus hoofdzakelijk op de berichtuitwisseling tussen registratieve systemen waar wettelijke en juridische aspecten een rol spelen. 16

17 5 Probleemschets 5.1. Geautomatiseerde koppeling, makkelijk gezegd Een koppeling is de oplossing?! Er wordt snel geroepen als een overdracht binnen een proces niet optimaal loopt dat er maar een koppeling moet komen. Of soms al direct bij een nieuw proces. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de complexiteit van het maken van een koppeling en uiteindelijk het beheer. De grootste complexiteit in afstemming ligt met name op het inhoudelijke niveau. Als er bij de overdracht binnen het proces geen afstemming is over definities en verwachtingen, gaat een koppelingsproject alleen maar frustratie opleveren Definities De grootste oorzaak van problemen zit in de definities van gegevens. Deze worden vaak veroorzaakt door verschillen in wetgeving of door (verschillen in) inzichten van leveranciers. Voorbeelden hiervan zijn: In de BAG mag een straatnaam maximaal 80 karakters hebben, in de GBA is dit 25 (met de komst van de basisregistraties zal dit geleidelijk naar elkaar toegroeien). Het valt te begrijpen dat iets van 80 karakters niet zomaar in 25 gestopt kan worden. In het ene systeem wordt het adres in een aantal losse velden geplaatst ( straatnaam, huisnummer, huisletter, toevoeging) in andere gevallen staat dit in één veld. In het proces worden dit soort dingen door menselijke interpretaties/inzichten opgelost, dit gaat bij een koppeling extra kosten met zich mee brengen of in sommige gevallen niet functioneren. Een voorbeeld van de definitieproblematiek op basis van een koppeling van nawgegevens: Versturende partij Ontvangende partij Gegeven Lengte opmerking Gegeven Lengte opmerking Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Straatnaam Huisnummer Huisletter Toevoeging Woonplaats 40 karakters 6 karakters 40 karakters 80 karakters Numeriek 1 karakter 5 karakters 30 karakters Naam Adres Postcode Woonplaats 80 karakters 50 karakters 7 karakters 30 karakters Alle velden moeten gevuld zijn Om deze twee partijen met elkaar te laten praten moet er een vertaling plaatsvinden door gebruik te maken van een gemeenschappelijke taal. 17

18 Met de komst van de basisregistraties worden de definities steeds meer op elkaar afgestemd, maar afwijkingen zullen (voorlopig) blijven bestaan. In het geval van bijvoorbeeld managementinformatie op het gebied van personeel of financiën geldt nog een ander definitieverschil. In de leverende applicatie (bijv. het personeelsysteem) worden de losse verzuim gevallen geregistreerd of de losse uitgaven (financieel systeem). Als manager is het vaak interessanter om te weten wat het verzuimpercentage of wat het resterend budget is van een afdeling. Om tot dit hogere aggregatieniveau te komen is het noodzakelijk om berekeningen uit te voeren en gegevens aan elkaar te linken (naar organisatieonderdeel) Verwachtingen Doordat gegevens geautomatiseerd aangeleverd worden, wordt er verwacht dat de leverende partij zijn/haar werk goed gedaan heeft en alle benodigde gegevens op de juiste manier (zowel kwalitatief als tijdig) gevuld zijn. De controle wordt bij een koppeling meestal minder goed uitgevoerd t.o.v. gegevensuitwisseling waar een handmatige actie aan verbonden is Daarom StUF! Het Standaard UitwisselingsFormaat (StUF) is de verbinding tussen componenten in de informatievoorziening. StUF is gericht op de standaardisatie van: Betekenis Structuur Syntax StUF is de voorgeschreven open standaard in gemeentelijke ketens voor: 18

19 Het uitwissel en opvragen van Basisgegevens Binnengemeentelijke integratie Intergemeentelijke ketens Zaakgegevens van/naar burgers/bedrijven Gemeentelijke ketens waar geen XML-standaard is De StUF familie is momenteel als volgt samengesteld: StUF is gebaseerd op open standaarden van het W3C (XML en webservices), overheidsstandaarden (Gemeentelijk Functioneel Ontwerp BasisGegeven, Gemeentelijk Functioneel Ontwerp Zaken, RSGB) en past op de Overheids Service BUS (OSB). 19

20 6 Implementatievormen 6.1. Harde en Zachte koppelingen We spreken van een harde koppeling als twee systemen door middel van bijvoorbeeld een database link met elkaar verbonden zijn. Vaak zijn dit koppelingen die gebruikt worden bij applicaties van leverancier die geen eigen koppelingen willen of kunnen leveren. Er wordt hier direct in de gegevens van elkaar gekeken en/of gemuteerd. Het risico kan bij dit soort koppelingen redelijk hoog liggen. Daarnaast zijn deze relatief duur in beheer. Bij wijzigingen in het datamodel van de databases zal de koppeling moeten worden aangepast. Een speciale vorm hiervan zijn de zogenaamd ETL-procedures. Hierbij worden extracten gevormd van gegevens uit de ene database, vervolgens vertaald naar een ander formaat en ingelezen in de andere database. De laatste wordt vaak gebruikt bij het vullen van gegevensmagazijnen of koppelingen waarbij een verminderde actualiteit acceptabel is. Een ETL-procedure wordt nl. periodiek gestart (bijvoorbeeld 1x per dag). Een zachte koppeling grijpt niet direct in op de database en wordt vaak door een leverancier (mogelijk tegen meerkosten) geleverd. Dit soort koppelingen worden vaak als webservice geleverd, maar het kunnen ook gegenereerde bulk bestanden zijn die periodiek worden ingelezen. Bij webservice is er sprake van directe communicatie en hebben beide systemen nagenoeg dezelfde actualiteit. In het geval van de bulk bestanden is dit niet het geval en bepaalt de periodiciteit van het genereren van de bestanden en inlezen de actualiteit Distributie of vraag/antwoord (push of pull) Bij distributie is er sprake van een systeem die gegevens zendt naar een ander systeem. Hierbij valt te denken aan het versturen van wijzigingen in gegevens. Bijvoorbeeld een mutatie binnen de basisregistratie adressen en gebouwen moet verstuurd worden naar de landelijke voorziening. Er kan ook gedacht worden aan gegevens die via ETLprocedures naar een gegevensmagazijn verplaatst worden of was-wordt mutaties die in bestandvorm worden aangeleverd door het Kadaster. In het geval van vraag/antwoord gaat het om webservices waarbij de ene partij een vraag stelt die door de andere beantwoord moet worden. Bijvoorbeeld geef mij de nawgegevens van persoon met burgerservicenummer Spaghetti of Lasagne?! Spaghetti? Het (terechte) angstbeeld bij koppelingen is het groot aantal 1-op-1 koppelingen tussen allerlei systemen. Met een beperkt aantal koppelingen is het beheer hier nog wel over te voeren, maar zodra dit gaat toenemen wordt dit steeds complexer. De 1-op-1 koppelingen hebben ook nog het nadeel dat wanneer de ene kant van de koppeling wijzigt dat de andere kant van de koppeling ook moet wijzigen. Wanneer er meerdere applicatie gebruik maken van deze koppeling en deze koppeling verandert betekent dat direct alle koppelingen moeten worden aangepast. 20

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Digikoppeling Architectuur

Digikoppeling Architectuur Digikoppeling Architectuur Versie 1.2 Datum 2 april 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag T 0900

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Roadmap Digikoppeling

Roadmap Digikoppeling Roadmap Digikoppeling Versie 1.0 Datum 7 november 2014 Status Definitief Colofon Productnaam Roadmap Digikoppeling Versienummer 1.0 Logius Servicecentrum Postbus 96810 2509 JE Den Haag Bijlage(n) - t.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN

GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN GEMMA 2.0 KATERN ZAAKGERICHT WERKEN Auteur Jeffrey Gortmaker, KING Status Concept Versie 0.5 Datum woensdag 26 maart 2014 2 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Doel van dit document 5 1.2 Leeswijzer Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Diginetwerk Architectuur

Diginetwerk Architectuur Diginetwerk Architectuur Versie 0.99 Datum 15 juli 2014 Status Finaal concept 0.99c Colofon Productnaam Versienummer anisatie Diginetwerk Logius Bijlage(n) 0 Auteurs Logius Pagina 2 van 51 Inhoud Colofon...

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie