AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING"

Transcriptie

1 COM/TA/BUDG.R3/14/AD5 AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur in het directoraat-generaal Begroting (DG BUDG), directoraat R "Middelen", eenheid R.3 "Financiële informatiesystemen". 1. FUNCTIEOMSCHRIJVING De geselecteerde kandidaat zal werkzaam zijn in het directoraat dat bevoegd is voor de voor de activiteiten van het DG benodigde middelen en voor de vlotte communicatie over de EUbegroting en de financiële programmering, meer in het bijzonder in de eenheid die zich bezighoudt met kwaliteitsvolle IT-oplossingen en -diensten die de taken van DG BUDG moeten vergemakkelijken. De algemene doelstelling van de eenheid is een informatiesysteemarchitectuur te definiëren en ten uitvoer te leggen binnen een betrouwbaar en veilig intern financieel kader, bestaande uit de boekhoudkundige, financiële en begrotingsinformatiesystemen. Deze informatiesystemen, bekend onder de naam "ABAC" (Accrual Based Accounting), worden gebruikt door meer dan personen in de hele Europese Commissie en 40 externe entiteiten. De geselecteerde kandidaat zal binnen het team onder meer meewerken aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een verbeterde en vernieuwde architectuur van de boekhoudkundige en begrotingsinformatiesystemen. Zoals alle andere teamleden is hij of zij verantwoordelijk voor het definiëren van de doelstellingen, in het bijzonder de integratie van "technische" en "financiële" kwesties binnen de systemen. Wij zijn op zoek naar een dynamische en gemotiveerde kandidaat die ervaring heeft met grootschalige IT-projecten, met inbegrip van Service Oriented Architecture (SOA), alsmede met begrotings- en boekhoudkundige kwesties. De functie vereist uitstekende coördinatie- en onderhandelingsvaardigheden, en communicatieve en redactionele vaardigheden. Hij of zij moet een teamspeler zijn, over goede analytische en communicatieve vaardigheden en zin voor initiatief beschikken, die hem of haar in staat stellen zijn of haar taken uit te voeren binnen deze zeer ingewikkelde en zeer belangrijke portefeuille. Taken: SOA-analist identificeren en ontwerpen van diensten; uitvoeren van specifieke SOA-analyse met het oog op het opzetten van het SOAplatform; uitwerken van teststrategieën voor diensten; bijdragen tot de integratie van veiligheids-, goedkeurings-, governance- en prestatieaspecten in de SOA; bijdragen tot de overgang van de huidige, op componenten gebaseerde architectuur naar de toekomstige service-georiënteerde architectuur; 1

2 advies en bijstand verlenen over kwesties inzake service-oriëntatie in verband met het stappenplan; ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de gebruikers bij de standaardisering en refactoring; ondersteunen van refactoring van de interfaces tussen subsystemen; bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van een grenswaardenanalyse wat betreft te bereiken resultaten, met het oog op de verwezenlijking van het stappenplan inzake informatiesystemen binnen het tijdschema en met inachtneming van de beperkingen en het budget; bijdragen tot de ontwikkeling van de informatiesystemen van DG BUDG en de koppeling met de lokale informatiesystemen binnen de DG s; organiseren van en/of in voorkomend geval deelnemen aan vergaderingen, en zorgen voor coördinatie en follow-up; zorgen voor de algemene en vlotte communicatie met alle belanghebbenden over de resultaten en de geboekte vooruitgang, en over de stand van zaken met betrekking tot alle onderdelen van het stappenplan; zorgen voor de follow-up van activiteiten die zijn gestart in het kader van specifieke budgettaire en boekhoudkundige informatiesysteemprojecten met behulp van SOA binnen de Commissie, met het oog op een betere efficiëntie. 2. ARBEIDSOVEREENKOMST EN DUUR Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan krachtens artikel 2, onder a), van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en het besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor de aanwerving en gebruikmaking van tijdelijk personeel 1. Voor de maximumduur van het contract wordt eveneens rekening gehouden met de relevante bepalingen uit het besluit van de Commissie van 28 april 2004, gewijzigd bij het besluit van de Commissie van 16 december 2013 betreffende de maximumcontractduur voor nietpermanent personeel (zeven jaar gedurende een periode van twaalf jaar) 2. STANDPLAATS Brussel NIVEAU AD5 (indicatief maandelijks basissalaris tussen 4 349,59 euro en 4 532,36 euro) 3. TOELATINGSVOORWAARDEN 3.1. ALGEMENE VOORWAARDEN

3 U moet voldoen aan de vereisten van artikel 12 van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie 3. Een van de voorwaarden is dat u onderdaan moet zijn van een lidstaat van de Europese Unie. De instellingen van de Europese Unie passen een gelijkekansenbeleid toe en aanvaarden sollicitaties zonder onderscheid te maken op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, religieuze, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, bezittingen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie SPECIFIEKE VOORWAARDEN KWALIFICATIES Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties dient u te beschikken over een diploma van een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar op het gebied van de informatietechnologie, computerwetenschappen of exacte wetenschappen ERVARING Naast de in punt genoemde kwalificaties moet u op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties ten minste drie jaar voltijdse werkervaring hebben. Deze ervaring moet zijn opgedaan na het behalen van het onder "Kwalificaties" genoemde diploma, op een gebied dat verband houdt met de in punt 1. beschreven taken TALENKENNIS Op grond van artikel 12, lid 2, onder e), van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, dient u een grondige kennis van één van de officiële talen en voldoende kennis van een andere officiële taal van de Europese Unie te bezitten. Aangezien internationaal gezien het Engels algemeen wordt gebruikt op het gebied van informatietechnologie (IT) en de meeste IT-documentatie in het Engels is (bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, semantische technologie en XML), moet u een grondige schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels bezitten om aan de behoeften van de dienst te voldoen. Kennis van het Frans is een pluspunt. 4. PLUSPUNTEN Het volgende wordt beschouwd als een pre: ervaring op het gebied van de architectuur van boekhoudkundige en begrotingsinformatiesystemen ervaring met de ontwikkeling en follow-up van specifieke instrumenten en technieken die voor Service Oriented Architecture gebruikt worden ervaring met analysemethoden (b.v. RUP UML) kennis van SOA-architecturen en SOA-platforms kennis van XSD, WSDL, SOAP, webservices, Java, J2EE, JMS 3 3

4 specifieke kennis van het Financieel Reglement van de EU Ervaring met het werken met externe belanghebbenden, zowel van maatschappelijke organisaties als op het niveau van de lidstaten, is wenselijk. 5. SELECTIEPROCEDURE De procedure bestaat uit twee afzonderlijke, achtereenvolgende fasen: 5.1. PRESELECTIE Het selectiecomité, dat is samengesteld overeenkomstig artikel 2, onder c), van het besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor het aanwerven en inzetten van tijdelijk personeel, zal een voorselectie uitvoeren op basis van de kwalificaties en werkervaring zoals aangegeven in het sollicitatieformulier en de schriftelijke motivering. Daarnaast moet u de officiële bewijsstukken indienen die de in het sollicitatieformulier verstrekte gegevens bevestigen, namelijk: - een kopie van een document ter staving van het burgerschap (identiteitskaart of paspoort); - een kopie van de diploma's of getuigschriften waaruit het vereiste opleidingsniveau blijkt; - bewijsstukken waaruit de werkervaring en de duur daarvan blijkt. Hierin moeten duidelijk de functie, het werkterrein en de aard van de werkzaamheden worden vermeld, alsook de begin- en einddatum en de duur van elk arbeidstijdvak. U dient daartoe verklaringen van uw vroegere werkgevers en van uw huidige werkgever over te leggen. Als dit niet mogelijk is, worden ook kopieën van bijvoorbeeld de volgende documenten aanvaard: arbeidsovereenkomsten vergezeld van het eerste en laatste loonstrookje, plus het laatste maandelijkse loonstrookje van ieder tussenliggend jaar als het dienstverband langer dan een jaar heeft geduurd, officiële aanstellingsbewijzen vergezeld van het laatste loonstrookje, getuigschriften over het arbeidsverleden, belastingaanslagen. Een sollicitatie wordt pas definitief aanvaard als de vereiste bewijsstukken zijn overgelegd. Indien deze documenten niet vóór het verstrijken van de opgegeven termijn zijn ontvangen, wordt de sollicitatie niet aanvaard. Als u twijfels hebt over de aard of de geldigheid van de documenten die moeten worden overgelegd, neem dan uiterlijk tien werkdagen vóór het verstrijken van de termijn contact op met het secretariaat van het selectiecomité via zodat vóór de uiterste datum een compleet en aanvaardbaar dossier kan worden ingediend. Kandidaten aan wie een baan wordt aangeboden, moeten later de originelen van alle vereiste documenten voorleggen, zodat de echtheid ervan kan worden gecontroleerd SELECTIE 4

5 Indien u de voorselectie met succes heeft doorlopen, wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, zodat uw kwalificaties, werkervaring en talenkennis, zoals aangegeven in deze kennisgeving, objectief en onpartijdig kunnen worden beoordeeld en vergeleken. Indien u niet in Brussel woont, zal dit gesprek via videoconferentie in een van de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten of in een van de delegaties van de Unie in derde landen plaatsvinden. De kandidatenlijst zal ten minste één geslaagde kandidaat bevatten en is maximaal twee jaar geldig. De geldigheidsduur van de lijst kan worden verlengd. 6. SOLLICITATIES Sollicitaties moeten, vergezeld van een schriftelijke motivering, naar het volgende adres worden gestuurd: U wordt verzocht uw sollicitatie in één enkele (in.zip- of.pdf-formaat van minder dan 1 MB) te versturen, om overbelasting van de functionele mailbox te voorkomen. De voorwaarden voor deelname zullen niet meer worden veranderd na afloop van de uiterste inschrijvingstermijn. Voor alle correspondentie met het selectiecomité en voor elk verzoek om informatie dient u deze functionele mailbox te gebruiken. De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Brussel, 30 Oktober 2001

Brussel, 30 Oktober 2001 Brussel, 30 Oktober 2001 Neil Kinnock, vice-voorzitter van de Commissie, belast met Hervorming, verklaarde : De goedkeuring van deze voorstellen inzake management, beoordeling en bevordering, en inzake

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5

INFORMATIEBERICHT. Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 INFORMATIEBERICHT Beleidsmedewerk(st)er 1 voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur graad B4-B5 Het OCMW van Roosdaal gaat over tot de aanwerving van een (m/v) beleidsmedewerker, voltijdse contractuele

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL

RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL RECHTSPOSITIEREGELING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL INHOUD Titel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen... 6 Afdeling I. Toepassingsgebied... 6 Afdeling II. Algemene bepalingen... 6 Titel II. De loopbaan...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V)

SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) SOCIAAL INSPECTEUR TECHNISCH DESKUNDIGE (M/V) ALGEMENE DIRECTIE TOEZICHT OP DE SOCIALE WETTEN FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ANG06017 Functiecontext De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V)

SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) SENIOR ERFGOEDONDERZOEKER NATUURWETENSCHAPPEN (M/V) VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED BRUSSEL ANV06050 Functiecontext In de loop van 2006 is Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), een grootscheeps vernieuwingsproject

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Oproep tot kandidaatstelling. BTC beheert haar projecten via verschillende verouderde softwarepakketten. Nota voor de kandidaten BXL 1278 - OPDRACHT VOOR ONTWIKKELING, IMPLEMENTATIE EN ONDERHOUD VAN ERP-SOFTWARE VOOR ADMINISTRATIEF BEHEER, PLANNING EN OPVOLGING VAN DE ONTWIKKELINGSPROJECTEN VAN BTC Opdracht

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie