AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING"

Transcriptie

1 COM/TA/BUDG.R3/14/AD5 AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur in het directoraat-generaal Begroting (DG BUDG), directoraat R "Middelen", eenheid R.3 "Financiële informatiesystemen". 1. FUNCTIEOMSCHRIJVING De geselecteerde kandidaat zal werkzaam zijn in het directoraat dat bevoegd is voor de voor de activiteiten van het DG benodigde middelen en voor de vlotte communicatie over de EUbegroting en de financiële programmering, meer in het bijzonder in de eenheid die zich bezighoudt met kwaliteitsvolle IT-oplossingen en -diensten die de taken van DG BUDG moeten vergemakkelijken. De algemene doelstelling van de eenheid is een informatiesysteemarchitectuur te definiëren en ten uitvoer te leggen binnen een betrouwbaar en veilig intern financieel kader, bestaande uit de boekhoudkundige, financiële en begrotingsinformatiesystemen. Deze informatiesystemen, bekend onder de naam "ABAC" (Accrual Based Accounting), worden gebruikt door meer dan personen in de hele Europese Commissie en 40 externe entiteiten. De geselecteerde kandidaat zal binnen het team onder meer meewerken aan de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van een verbeterde en vernieuwde architectuur van de boekhoudkundige en begrotingsinformatiesystemen. Zoals alle andere teamleden is hij of zij verantwoordelijk voor het definiëren van de doelstellingen, in het bijzonder de integratie van "technische" en "financiële" kwesties binnen de systemen. Wij zijn op zoek naar een dynamische en gemotiveerde kandidaat die ervaring heeft met grootschalige IT-projecten, met inbegrip van Service Oriented Architecture (SOA), alsmede met begrotings- en boekhoudkundige kwesties. De functie vereist uitstekende coördinatie- en onderhandelingsvaardigheden, en communicatieve en redactionele vaardigheden. Hij of zij moet een teamspeler zijn, over goede analytische en communicatieve vaardigheden en zin voor initiatief beschikken, die hem of haar in staat stellen zijn of haar taken uit te voeren binnen deze zeer ingewikkelde en zeer belangrijke portefeuille. Taken: SOA-analist identificeren en ontwerpen van diensten; uitvoeren van specifieke SOA-analyse met het oog op het opzetten van het SOAplatform; uitwerken van teststrategieën voor diensten; bijdragen tot de integratie van veiligheids-, goedkeurings-, governance- en prestatieaspecten in de SOA; bijdragen tot de overgang van de huidige, op componenten gebaseerde architectuur naar de toekomstige service-georiënteerde architectuur; 1

2 advies en bijstand verlenen over kwesties inzake service-oriëntatie in verband met het stappenplan; ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de gebruikers bij de standaardisering en refactoring; ondersteunen van refactoring van de interfaces tussen subsystemen; bijdragen tot de ontwikkeling en uitvoering van een grenswaardenanalyse wat betreft te bereiken resultaten, met het oog op de verwezenlijking van het stappenplan inzake informatiesystemen binnen het tijdschema en met inachtneming van de beperkingen en het budget; bijdragen tot de ontwikkeling van de informatiesystemen van DG BUDG en de koppeling met de lokale informatiesystemen binnen de DG s; organiseren van en/of in voorkomend geval deelnemen aan vergaderingen, en zorgen voor coördinatie en follow-up; zorgen voor de algemene en vlotte communicatie met alle belanghebbenden over de resultaten en de geboekte vooruitgang, en over de stand van zaken met betrekking tot alle onderdelen van het stappenplan; zorgen voor de follow-up van activiteiten die zijn gestart in het kader van specifieke budgettaire en boekhoudkundige informatiesysteemprojecten met behulp van SOA binnen de Commissie, met het oog op een betere efficiëntie. 2. ARBEIDSOVEREENKOMST EN DUUR Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan krachtens artikel 2, onder a), van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en het besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor de aanwerving en gebruikmaking van tijdelijk personeel 1. Voor de maximumduur van het contract wordt eveneens rekening gehouden met de relevante bepalingen uit het besluit van de Commissie van 28 april 2004, gewijzigd bij het besluit van de Commissie van 16 december 2013 betreffende de maximumcontractduur voor nietpermanent personeel (zeven jaar gedurende een periode van twaalf jaar) 2. STANDPLAATS Brussel NIVEAU AD5 (indicatief maandelijks basissalaris tussen 4 349,59 euro en 4 532,36 euro) 3. TOELATINGSVOORWAARDEN 3.1. ALGEMENE VOORWAARDEN

3 U moet voldoen aan de vereisten van artikel 12 van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie 3. Een van de voorwaarden is dat u onderdaan moet zijn van een lidstaat van de Europese Unie. De instellingen van de Europese Unie passen een gelijkekansenbeleid toe en aanvaarden sollicitaties zonder onderscheid te maken op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale achtergrond, genetische kenmerken, taal, religieuze, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, bezittingen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele oriëntatie SPECIFIEKE VOORWAARDEN KWALIFICATIES Op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties dient u te beschikken over een diploma van een voltooide universitaire opleiding van ten minste drie jaar op het gebied van de informatietechnologie, computerwetenschappen of exacte wetenschappen ERVARING Naast de in punt genoemde kwalificaties moet u op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties ten minste drie jaar voltijdse werkervaring hebben. Deze ervaring moet zijn opgedaan na het behalen van het onder "Kwalificaties" genoemde diploma, op een gebied dat verband houdt met de in punt 1. beschreven taken TALENKENNIS Op grond van artikel 12, lid 2, onder e), van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, dient u een grondige kennis van één van de officiële talen en voldoende kennis van een andere officiële taal van de Europese Unie te bezitten. Aangezien internationaal gezien het Engels algemeen wordt gebruikt op het gebied van informatietechnologie (IT) en de meeste IT-documentatie in het Engels is (bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, semantische technologie en XML), moet u een grondige schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels bezitten om aan de behoeften van de dienst te voldoen. Kennis van het Frans is een pluspunt. 4. PLUSPUNTEN Het volgende wordt beschouwd als een pre: ervaring op het gebied van de architectuur van boekhoudkundige en begrotingsinformatiesystemen ervaring met de ontwikkeling en follow-up van specifieke instrumenten en technieken die voor Service Oriented Architecture gebruikt worden ervaring met analysemethoden (b.v. RUP UML) kennis van SOA-architecturen en SOA-platforms kennis van XSD, WSDL, SOAP, webservices, Java, J2EE, JMS 3 3

4 specifieke kennis van het Financieel Reglement van de EU Ervaring met het werken met externe belanghebbenden, zowel van maatschappelijke organisaties als op het niveau van de lidstaten, is wenselijk. 5. SELECTIEPROCEDURE De procedure bestaat uit twee afzonderlijke, achtereenvolgende fasen: 5.1. PRESELECTIE Het selectiecomité, dat is samengesteld overeenkomstig artikel 2, onder c), van het besluit van de Commissie van 16 december 2013 inzake het beleid voor het aanwerven en inzetten van tijdelijk personeel, zal een voorselectie uitvoeren op basis van de kwalificaties en werkervaring zoals aangegeven in het sollicitatieformulier en de schriftelijke motivering. Daarnaast moet u de officiële bewijsstukken indienen die de in het sollicitatieformulier verstrekte gegevens bevestigen, namelijk: - een kopie van een document ter staving van het burgerschap (identiteitskaart of paspoort); - een kopie van de diploma's of getuigschriften waaruit het vereiste opleidingsniveau blijkt; - bewijsstukken waaruit de werkervaring en de duur daarvan blijkt. Hierin moeten duidelijk de functie, het werkterrein en de aard van de werkzaamheden worden vermeld, alsook de begin- en einddatum en de duur van elk arbeidstijdvak. U dient daartoe verklaringen van uw vroegere werkgevers en van uw huidige werkgever over te leggen. Als dit niet mogelijk is, worden ook kopieën van bijvoorbeeld de volgende documenten aanvaard: arbeidsovereenkomsten vergezeld van het eerste en laatste loonstrookje, plus het laatste maandelijkse loonstrookje van ieder tussenliggend jaar als het dienstverband langer dan een jaar heeft geduurd, officiële aanstellingsbewijzen vergezeld van het laatste loonstrookje, getuigschriften over het arbeidsverleden, belastingaanslagen. Een sollicitatie wordt pas definitief aanvaard als de vereiste bewijsstukken zijn overgelegd. Indien deze documenten niet vóór het verstrijken van de opgegeven termijn zijn ontvangen, wordt de sollicitatie niet aanvaard. Als u twijfels hebt over de aard of de geldigheid van de documenten die moeten worden overgelegd, neem dan uiterlijk tien werkdagen vóór het verstrijken van de termijn contact op met het secretariaat van het selectiecomité via zodat vóór de uiterste datum een compleet en aanvaardbaar dossier kan worden ingediend. Kandidaten aan wie een baan wordt aangeboden, moeten later de originelen van alle vereiste documenten voorleggen, zodat de echtheid ervan kan worden gecontroleerd SELECTIE 4

5 Indien u de voorselectie met succes heeft doorlopen, wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, zodat uw kwalificaties, werkervaring en talenkennis, zoals aangegeven in deze kennisgeving, objectief en onpartijdig kunnen worden beoordeeld en vergeleken. Indien u niet in Brussel woont, zal dit gesprek via videoconferentie in een van de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten of in een van de delegaties van de Unie in derde landen plaatsvinden. De kandidatenlijst zal ten minste één geslaagde kandidaat bevatten en is maximaal twee jaar geldig. De geldigheidsduur van de lijst kan worden verlengd. 6. SOLLICITATIES Sollicitaties moeten, vergezeld van een schriftelijke motivering, naar het volgende adres worden gestuurd: U wordt verzocht uw sollicitatie in één enkele (in.zip- of.pdf-formaat van minder dan 1 MB) te versturen, om overbelasting van de functionele mailbox te voorkomen. De voorwaarden voor deelname zullen niet meer worden veranderd na afloop van de uiterste inschrijvingstermijn. Voor alle correspondentie met het selectiecomité en voor elk verzoek om informatie dient u deze functionele mailbox te gebruiken. De uiterste datum voor de indiening van sollicitaties is

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING COM/TA/BUDG.R3-ARC/14/AD8 AANWERVING VAN EEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur

Nadere informatie

AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING

AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING COM/TA/BUDG.D5/14/AD8 AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING De Europese Commissie organiseert een selectieprocedure met het oog op de aanwerving van een administrateur

Nadere informatie

AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ

AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ COM/TA/MARE/15/AD8 AANWERVING VAN TIJDELIJK PERSONEEL VOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ De Europese Commissie organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van vijf administrateurs

Nadere informatie

(ECDC/AD/2016/SRS-ETB)

(ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van tuberculosedeskundige bij de afdeling Surveillance en Respons (ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Er worden gegadigden gezocht voor

Nadere informatie

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van senior deskundige op het terrein van door vaccinatie te voorkomen ziekten bij de afdeling Surveillance en Reactie (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Nadere informatie

Er worden gegadigden gezocht voor de functie van tijdelijk functionaris bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Er worden gegadigden gezocht voor de functie van tijdelijk functionaris bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van senior hepatitisdeskundige bij de afdeling Surveillance en Reactie (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Er worden gegadigden gezocht

Nadere informatie

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties: 20/03/2017 om 12 uur 's middags (Belgische tijd)

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties: 20/03/2017 om 12 uur 's middags (Belgische tijd) KENNISGEVING VAN VACATURE AD/T/01/17 betreffende één EENHEIDSHOOFD (M/V) bij het secretariaat van groep I (groep Werkgevers) van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Bekendmaking overeenkomstig

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE ECA/2015/JUR. Twee posten van jurist - rang AD 8 - AD 9 Juridische dienst - Voorzitterschap

KENNISGEVING VAN VACATURE ECA/2015/JUR. Twee posten van jurist - rang AD 8 - AD 9 Juridische dienst - Voorzitterschap Personeelszaken Werving en loopbaanontwikkeling KENNISGEVING VAN VACATURE ECA/2015/JUR Twee posten van jurist - rang AD 8 - AD 9 Juridische dienst - Voorzitterschap WIE ZIJN WIJ? De Europese Rekenkamer

Nadere informatie

(Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE

(Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE 9.11.2010 C 302 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE BEKENDMAKING VAN EEN VACATURE Directeur voor het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk Bilbao (Spanje)

Nadere informatie

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM)

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie van teamleider projectmanagement binnen de eenheid Informatie- en communicatietechnologie (ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Er worden

Nadere informatie

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties: 16/01/ Vacature: tijdelijke functionaris AD8 AD9. 2. Taakomschrijving:

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties: 16/01/ Vacature: tijdelijke functionaris AD8 AD9. 2. Taakomschrijving: KENNISGEVING VAN VACATURE AD/T/01/16 betreffende één ADMINISTRATEUR (M/V) bij het secretariaat van groep I (groep Werkgevers) van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) Bekendmaking overeenkomstig

Nadere informatie

EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)SOLLICITATIEFORMULIER

EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)SOLLICITATIEFORMULIER EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU (LONDEN)SOLLICITATIEFORMULIER Indiene n via e- mail Afdrukke n formulier Oproep aan arbeidscontractanten tot het indienen van blijken van belangstelling voor tijdelijke tewerkstelling

Nadere informatie

Vacature: senior deskundige wetenschappelijke kwaliteit Afdeling: Bureau van het wetenschappelijk hoofd Referentie: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Vacature: senior deskundige wetenschappelijke kwaliteit Afdeling: Bureau van het wetenschappelijk hoofd Referentie: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Vacature: senior deskundige wetenschappelijke kwaliteit Afdeling: Bureau van het wetenschappelijk hoofd Referentie: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Er worden gegadigden gezocht voor voornoemde functie van tijdelijk

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 6 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen

Mededelingen en bekendmakingen Publicatieblad van de Europese Unie C 78 A Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 58e jaargang 6 maart 2015 Inhoud V Adviezen BESTUURLIJKE PROCEDURES Communautair Bureau voor plantenrassen

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 9 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Standplaats Deskundige

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/025. Hoofd van de eenheid Communicatie en

REF.: EASO/2017/TA/025. Hoofd van de eenheid Communicatie en Vacature voor de functie van hoofd van de eenheid Communicatie en Belanghebbenden (tijdelijk functionaris, AD 10) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/025 Publicatie

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen

Mededelingen en bekendmakingen Publicatieblad van de Europese Unie C 368 A Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 59e jaargang 7 oktober 2016 Inhoud V Bekendmakingen BESTUURLIJKE PROCEDURES Europese Commissie

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/035. Functionaris asielprocedures Dublin. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/035. Functionaris asielprocedures Dublin. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van functionaris asielprocedures (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/035 Publicatie Functietitel Extern

Nadere informatie

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie Senior-deskundige Algemene Surveillance / teamleider Algemene Surveillance op de afdeling Surveillance en Respons (ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

Nadere informatie

Vacature voor een functionaris Directieondersteuning (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor een functionaris Directieondersteuning (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor een functionaris Directieondersteuning (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/033 Publicatie Functietitel Extern Functionaris

Nadere informatie

(Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE. Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE. Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming 28.5.2014 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 163 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPESE COMMISSIE Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Vacature voor de functie van adjunct-toezichthouder

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/004. Functionaris operaties - externe dimensie

REF.: EASO/2017/TA/004. Functionaris operaties - externe dimensie Vacature voor een functionaris operaties - externe dimensie (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/004 Publicatie Functie Extern

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/026. Hoofd van de afdeling Operaties (DOP) Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/026. Hoofd van de afdeling Operaties (DOP) Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van hoofd van de afdeling Operaties (DOP) (tijdelijk functionaris, AD 12) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/026 Publicatie Functietitel

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

VOORZITTER VAN EEN KAMER VAN BEROEP Functiegroep en rang AD 13. VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson Termijn voor de indiening van aanvragen 20/07/2016

VOORZITTER VAN EEN KAMER VAN BEROEP Functiegroep en rang AD 13. VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson Termijn voor de indiening van aanvragen 20/07/2016 RAAD VAN BESTUUR VACATURE Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), "het Bureau", werft kandidaten voor de functie van voorzitter van een kamer van beroep. Functienaam VOORZITTER

Nadere informatie

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding Vacature voor de functie Senior-deskundige Gegevensbeheer/ teamleider Surveillancegegevensdiensten op de afdeling Surveillance en Respons (ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/009. medewerk(st)er Maatschappelijk Middenveld

REF.: EASO/2017/TA/009. medewerk(st)er Maatschappelijk Middenveld Vacature voor de functie van medewerk(st)er Maatschappelijk Middenveld (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/009 Publicatie Functietitel

Nadere informatie

Vacature voor de functie van aanbestedingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 6) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van aanbestedingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 6) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van aanbestedingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 6) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021 Publicatie Functietitel Extern

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. Juridisch specialist (m/v)

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. Juridisch specialist (m/v) KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 6 Soort contract Referentie Uiterste datum voor het indienen van sollicitaties Standplaats Juridisch

Nadere informatie

60e jaargang 24 mei 2017 Rekenkamer

60e jaargang 24 mei 2017 Rekenkamer Publicatieblad van de Europese Unie C 164 A Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 24 mei 2017 Inhoud V Bekendmakingen BESTUURLIJKE PROCEDURES Rekenkamer 2017/C 164

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 6 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Adjunct-projectleider

Nadere informatie

Vacature voor de functie van veldfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 6) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van veldfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 6) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van veldfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 6) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Publicatie Functietitel Extern Veldfunctionaris

Nadere informatie

Vacature voor een opleidingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor een opleidingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor een opleidingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/008 Publicatie Functie Extern Opleidingsfunctionaris

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Vacature voor de functie van rekenplichtige (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van rekenplichtige (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van rekenplichtige (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Publicatie Functietitel Extern Rekenplichtige

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/034. Senior functionaris Directieondersteuning. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/034. Senior functionaris Directieondersteuning. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van senior functionaris Directieondersteuning (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/034 Bekendmaking Functietitel

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen

Mededelingen en bekendmakingen Publicatieblad van de Europese Unie C 191 A Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 16 juni 2017 Inhoud V Bekendmakingen BESTUURLIJKE PROCEDURES Rekenkamer 2017/C 191

Nadere informatie

Vacature voor de functie van logistiekfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van logistiekfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van logistiekfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Publicatie Functietitel Extern Logistiekfunctionaris

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen

Mededelingen en bekendmakingen Publicatieblad van de Europese Unie C 256 A Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 58e jaargang 5 augustus 2015 Inhoud V Bekendmakingen BESTUURLIJKE PROCEDURES Comité van de Regio's

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

COMITÉ VAN DE REGIO'S

COMITÉ VAN DE REGIO'S 9.7.2013 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 196 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES COMITÉ VAN DE REGIO'S KENNISGEVING VAN AANWERVING Nr. CDR/SG/AD 16/15/13 betreffende de functie van SECRETARIS-GENERAAL

Nadere informatie

Vacature voor een communicatiefunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor een communicatiefunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor een communicatiefunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 5) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/003 Publicatie Functie Extern Communicatiefunctionaris

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (28.06) (OR. fr) 8119/3/04 REV 3 STAT 30 FIN 177

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (28.06) (OR. fr) 8119/3/04 REV 3 STAT 30 FIN 177 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 juni 2004 (28.06) (OR. fr) 8119/3/04 REV 3 STAT 30 FIN 177 NOTA van: DGA - Personeel en administratie - Secretariaat-generaal van de Raad d.d.: 16.4.2004 aan: de Groep

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 INFORMATIEBERICHT STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR B1-B3 Het gemeentebestuur van de gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de dienst Grondgebiedzaken van een stedenbouwkundig

Nadere informatie

Vacature voor de functie van senior informatiefunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van senior informatiefunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van senior informatiefunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/019 Publicatie Extern Functie Senior

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/011. Senior functionaris Rechtbanken en gerechtshoven

REF.: EASO/2017/TA/011. Senior functionaris Rechtbanken en gerechtshoven Vacature voor de functie van senior functionaris Rechtbanken en gerechtshoven (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/011 Publicatie

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/020. hoofd van de ICT-sector Projecten en Contracten. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/020. hoofd van de ICT-sector Projecten en Contracten. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van hoofd van de ICT-sector Projecten en Contracten (tijdelijk functionaris, AD 8) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/020 Publicatie

Nadere informatie

COMITÉ VAN DE REGIO'S

COMITÉ VAN DE REGIO'S 11.2.2016 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 52 A/1 V (Bekendmakingen) BESTUURLIJKE PROCEDURES COMITÉ VAN DE REGIO'S KENNISGEVING VAN VACATURE CDR/AD 14/6 BIS/2016 voor de functie van DIRECTEUR (M/V)

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/016. Hoofd van de sector Aanwerving. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/016. Hoofd van de sector Aanwerving. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van hoofd van de sector Aanwerving (tijdelijk functionaris, AD 8) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/016 Publicatie Functie Extern

Nadere informatie

REF.: EASO/2016/TA/019

REF.: EASO/2016/TA/019 Vacature voor de functie van hoofd van de sector Financiën (tijdelijk functionaris, AD 8) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/TA/019 Publicatie Extern Functietitel

Nadere informatie

INTERNE REGELS BETREFFENDE STAGES IN HET SECRETARIAAT VAN DE PPE-FRACTIE IN HET EUROPEES PARLEMENT

INTERNE REGELS BETREFFENDE STAGES IN HET SECRETARIAAT VAN DE PPE-FRACTIE IN HET EUROPEES PARLEMENT INTERNE REGELS BETREFFENDE STAGES IN HET SECRETARIAAT VAN DE PPE-FRACTIE IN HET EUROPEES PARLEMENT Inhoud Artikel 1: Algemene bepalingen...3 Artikel 2: Soorten stages...3 Artikel 3: Voorwaarden om voor

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 25.5.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 155 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AD/215/11

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. IT-specialist (M/V)

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. IT-specialist (M/V) KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AD 6 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3

INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 INFORMATIEBERICHT BIBLIOTHEEKASSISTENT NIVEAU C GRAAD C1-C3 Het gemeentebestuur van de gemeente Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) bibliotheekassistent, halftijdse contractuele functie

Nadere informatie

EFCA TA AD GEGEVENSANALIST. Het Bureau zoekt hooggemotiveerde kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het EFCA.

EFCA TA AD GEGEVENSANALIST. Het Bureau zoekt hooggemotiveerde kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het EFCA. AANWERVING HET EUROPEES BUREAU VOOR VISSERIJCONTROLE - EFCA - IS EEN ORGAAN VAN DE EUROPESE UNIE DAT IN 2005 IS OPGERICHT MET ALS DOEL OM DE OPERATIONELE COÖRDINATIE VAN DE VISSERIJCONTROLES EN -INSPECTIES

Nadere informatie

Vacature voor de functie van administratief assistent (m/v) (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van administratief assistent (m/v) (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van administratief assistent (m/v) (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/CA/003 Bekendmaking Extern Functie

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/001. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/001. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van hoofd van de eenheid Operaties (tijdelijk functionaris, AD 10) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/001 Publicatie Functie Extern

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SOLLICITATIEOPROEP Ref. CONS/CA-1/2016/Bekabelingsdeskundige

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SOLLICITATIEOPROEP Ref. CONS/CA-1/2016/Bekabelingsdeskundige RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SOLLICITATIEOPROEP Ref. CONS/CA-1/2016/Bekabelingsdeskundige BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIE Entiteit DGA 5 Familie Subgroep Soort post Functie Functiegroep en rang Gevoelige functie

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/023. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta).

REF.: EASO/2017/TA/023. Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in Valetta Harbour (Malta). Vacature voor de functie van informatieassistent (m/v) - IDS (tijdelijk functionaris, AST 4) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/023 Publicatie Functie Extern

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

EFCA TA AD REKENPLICHTIGE. Het Bureau zoekt hooggemotiveerde kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het EFCA.

EFCA TA AD REKENPLICHTIGE. Het Bureau zoekt hooggemotiveerde kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het EFCA. AANWERVING HET EUROPEES BUREAU VOOR VISSERIJCONTROLE - EFCA - IS EEN ORGAAN VAN DE EUROPESE UNIE DAT IN 2005 IS OPGERICHT MET ALS DOEL OM DE OPERATIONELE COÖRDINATIE VAN DE VISSERIJCONTROLES EN -INSPECTIES

Nadere informatie

EFCA CA FGIII 1602 SECRETARIS. Het Bureau zoekt hooggemotiveerde kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het EFCA.

EFCA CA FGIII 1602 SECRETARIS. Het Bureau zoekt hooggemotiveerde kandidaten die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het EFCA. WERVING HET EUROPEES BUREAU VOOR VISSERIJCONTROLE (EFCA) IS EEN ORGAAN VAN DE EUROPESE UNIE DAT IN 2005 IS OPGERICHT MET ALS DOEL DE OPERATIONELE COÖRDINATIE VAN DE VISSERIJCONTROLES EN -INSPECTIES VAN

Nadere informatie

Vacature voor de functie van Communicatie Assistent (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van Communicatie Assistent (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van Communicatie Assistent (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/CA/009 Publicatie Functietitel Extern Communicatie

Nadere informatie

Vacature voor de functie van assistent Algemene Zaken (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van assistent Algemene Zaken (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van assistent Algemene Zaken (arbeidscontractant, FG III) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/CA/010 Publicatie Extern Functietitel Assistent

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. IT-assistent (M/V)

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. IT-assistent (M/V) KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AST 3 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Vacature voor de functie van senior begrotingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van senior begrotingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van senior begrotingsfunctionaris (tijdelijk functionaris, AD 7) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/022 Publicatie Functietitel Extern

Nadere informatie

Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in de haven van Valletta (Malta).

Het hoofdkantoor van het EASO is gevestigd in de haven van Valletta (Malta). Vacature voor de functie van ICT-medewerk(st)er (arbeidscontractant, FG IV) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/CA/005 Bekendmaking Functietitel Extern ICT-medewerk(st)er

Nadere informatie

Examinator/Toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leerkracht)

Examinator/Toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leerkracht) De Examencommissie voor het Secundair Onderwijs van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt een: Examinator/Toetsontwikkelaar Engels (gedetacheerde leerkracht)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Stages voor universitair afgestudeerden (Schuman)

Veelgestelde vragen Stages voor universitair afgestudeerden (Schuman) Veelgestelde vragen Stages voor universitair afgestudeerden (Schuman) 1. Welk diploma heeft u nodig? U dient bij indiening van uw aanvraag te beschikken over een geldig universitair diploma van een studie

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet.

De toezichtcommissie is een adviserend orgaan voor alle betrokken instanties bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit decreet. SELECTIEREGLEMENT Adviseur Vlaamse Toezichtcommissie (M/V) statutaire functie, rang A2 graad Adviseur met standplaats Brussel Departement Bestuurszaken, Beleidsdomein Bestuurszaken Selectienummer JPV10007/DBZ

Nadere informatie

Voornaamste verantwoordelijkheden en taken De succesvolle kandidaat/kandidate zal onder andere de volgende taken uitvoeren:

Voornaamste verantwoordelijkheden en taken De succesvolle kandidaat/kandidate zal onder andere de volgende taken uitvoeren: WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MEDEWERK(ST)ER FINANCIËN EN INTERNE CONTROLE (FG III) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA) Het Europees Agentschap voor veiligheid

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MANAGER PERSONEELSZAKEN (AD 7) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA)

WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MANAGER PERSONEELSZAKEN (AD 7) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA) WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MANAGER PERSONEELSZAKEN (AD 7) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA) Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Informatiebericht Maatschappelijk werker

Informatiebericht Maatschappelijk werker Informatiebericht Maatschappelijk werker Het OCMW van Wielsbeke gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van (m/v) maatschappelijk werker; deeltijdse/ voltijdse functie in contractueel

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Vacature: Enterprisearchitect Afdeling: afdeling Informatie- en communicatietechnologie Referentie: (ECDC/AD/2016/ICT-EA)

Vacature: Enterprisearchitect Afdeling: afdeling Informatie- en communicatietechnologie Referentie: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Vacature: Enterprisearchitect Afdeling: afdeling Informatie- en communicatietechnologie Referentie: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) Er worden gegadigden gezocht voor voornoemde functie van tijdelijk functionaris

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE 3.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 297 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AST/105-106-107-108/10

Nadere informatie

Vacature voor de functie van ICT-assistent (tijdelijk functionaris, AST 4) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

Vacature voor de functie van ICT-assistent (tijdelijk functionaris, AST 4) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) Vacature voor de functie van ICT-assistent (tijdelijk functionaris, AST 4) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/036 Publicatie Functietitel Extern ICT-assistent

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

REF.: EASO/2017/TA/010. Hoofd van de sector Beveiliging

REF.: EASO/2017/TA/010. Hoofd van de sector Beveiliging Vacature voor de functie van hoofd van de sector Beveiliging (tijdelijk functionaris, AD 8) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2017/TA/010 Publicatie Functie Extern

Nadere informatie

REF.: EASO/2016/CA/006. Functionaris voor gegevensanalyse

REF.: EASO/2016/CA/006. Functionaris voor gegevensanalyse Vacature voor de functie van functionaris voor gegevensanalyse (arbeidscontractant, FG IV) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/CA/006 Publicatie Functietitel Extern

Nadere informatie

WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN (FG III) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA)

WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN (FG III) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA) WERVING VOOR DE FUNCTIE VAN MEDEWERKER PERSONEELSZAKEN (FG III) BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK (EU-OSHA) Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op

Nadere informatie

Ref. BEREC/2015/02. Extern

Ref. BEREC/2015/02. Extern Kennisgeving van een vacature en samenstelling van een reservelijst voor de functie van hoofd Administratie en Financiën (TA-AD9) bij het Bureau van Berec Ref. BEREC/2015/02 directoraat- Bekendmaking Functiebenaming

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. Financieel medewerk(st)er

KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST. Financieel medewerk(st)er KENNISGEVING VAN VACATURE VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN RESERVELIJST Functienaam Functiegroep en rang AST 3 Type contract Referentie Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 21.10.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 285 A/1 V (Adviez) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN EPSO/AD/200/10

Nadere informatie

REF.: EASO/2016/TA/011. Hoofd Eenheid Informatie en analyse

REF.: EASO/2016/TA/011. Hoofd Eenheid Informatie en analyse Vacature voor de functie van hoofd Eenheid Informatie en analyse (tijdelijk functionaris, AD 10) bij het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) REF.: EASO/2016/TA/011 Publicatie Functie Extern

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie