VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL"

Transcriptie

1 VERTROUWELIJK AFBEELDING VAN DE PROCESSEN BIJ GEBRUIK VAN GOLFRESULTATEN.NL PROJECT : PROCESBESCHRIJVING GOLFRESULTATEN AUTEUR : SVEN EN CEES FORTUIN VERSIE : C-1.00 DATUM : 22 JUNI 2012 DOC-ID : GOLFRESULTATEN AO C-100 golfresultaten.nl

2 BESCHRIJVING VAN DE PROCESSEN WELKE DOOR GOLFRESULTATEN.NL WORDEN ONDERSTEUND. HOOFDSTUK : I INHOUDSOPGAVE VERSIE : C 1.00 Inhoudsopgave II. CONFIGURATIE STATUS INLEIDING INDELING VAN DIT DOCUMENT LEESWIJZER PROCESSEN LEDEN PROCESSEN REGISTRATIE DOOR GOLFER GOLFRONDE SPELEN INSCHRIJVEN WEDSTRIJDEN RAADPLEGEN UITSLAGEN AANMELDEN BAANPERMISSIE EN GVB LEDEN BEHEER GOLFER OPNEMEN IN LEDENADMINISTRATIE VERLENEN RECHTEN (AUTORISATIE) AAN COMMISSIELEDEN AFHANDELEN BAANPERMISSIES GOLFER VERWIJDEREN UIT LEDENADMINISTRATIE HANDICAP BEHEER HET VERWERKEN VAN HANDICAPREGISTRATIES OP WEG NAAR GVB COMMUNICEREN MET DE NGF JAARLIJKSE HERZIENING HANDMATIGE INVOER EGA HANDICAP VERKRIJGEN COMPETITIE EN WEDSTRIJDBEHEER HET DEFINIËREN VAN COMPETITIES HET DEFINIËREN VAN BIJ COMPETITIES BEHORENDE WEDSTRIJDEN HET DEFINIËREN VAN WEDSTRIJDEN FLIGHT INDELINGEN MAKEN STICKERS AFDRUKKEN CBA BEREKENEN WEDSTRIJD AFSLUITEN FUNCTIONEEL EN TECHNISCH BEHEER FUNCTIONEEL BEHEER TECHNISCH BEHEER AFDRUKDATUM : PAGINA : 2

3 BESCHRIJVING VAN DE PROCESSEN WELKE DOOR GOLFRESULTATEN.NL WORDEN ONDERSTEUND. HOOFDSTUK : II CONFIGURATIESTATUS VERSIE : C 1.00 II. CONFIGURATIE STATUS Zolang dit document in Bewerking is heeft het een versienummer dat met een B begint. Op het moment dat het document een Conceptstuk geworden is en met derden besproken wordt, zal het versie nummer met een C beginnen. Als het document goedgekeurd is en daarmee Definitief geworden, wordt deze C vervangen door een D. Versie Datum Omschrijving B juni 2012 Start met het document C juni 2012 Eerste concept versie AFDRUKDATUM : PAGINA : 3

4 BESCHRIJVING VAN DE PROCESSEN WELKE DOOR GOLFRESULTATEN.NL WORDEN ONDERSTEUND. HOOFDSTUK : 1 INLEIDING VERSIE : C INLEIDING 1.1 INDELING VAN DIT DOCUMENT Dit document beschrijft de processen zoals deze ingericht kunnen worden bij implementatie van golfresultaten.nl. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding van het document, terwijl in hoofdstuk 2 de processen worden geschetst, veelal voorzien van een diagram waarin inzichtelijk wordt gemaakt uit welke processtappen een proces is opgebouwd, wie er verantwoordelijk is voor een processtap en wat de relatie met de informatie voorziening is. Hoofdstuk 2 is ingedeeld in functionele paragrafen. In hoofdstuk 3 wordt het beheer kort geschetst. AFDRUKDATUM : PAGINA : 4

5 BESCHRIJVING VAN DE PROCESSEN WELKE DOOR GOLFRESULTATEN.NL WORDEN ONDERSTEUND. HOOFDSTUK : 1 INLEIDING VERSIE : C LEESWIJZER In de navolgende teksten wordt gebruik gemaakt van procesbeschrijvingen, welke afgebeeld zijn in diagrammen. In het onderstaande schema is de legenda van deze diagrammen opgenomen. In deze processchema s is een functionele onderverdeling gemaakt in clusters van processen, zoals ledenadministratie, handicap beheer of wedstrijdbeheer. Elk procescluster is weer onderverdeeld in hoofdprocessen. Per hoofdproces is aangegeven uit welke processtappen deze bestaat, welke commissie verantwoordelijk is voor de processtap en welke relatie er is met het informatiesysteem. AFDRUKDATUM : PAGINA : 5

6 2. PROCESSEN De processen welke door golfresultaten.nl ondersteund worden zijn onderverdeeld in meerdere hoofdprocessen. Dit zijn onder andere: 1. Leden processen; 2. Ledenadministratie; 3. Handicap beheer 4. Competitie en wedstrijdbeheer; 5. Functioneel en technisch beheer; In de onderstaande paragrafen worden deze hoofdprocessen meer in detail beschreven. AFDRUKDATUM : PAGINA : 6

7 2.1 LEDEN PROCESSEN Naast vele raadpleegfuncties biedt golfresultaten.nl de golfers die lid zijn van een vereniging ondersteuning aan processen welke onderdeel zijn van een keten. Dit zijn: 1. Registreren door ; 2. Golfronde spelen; 3. Inschrijven wedstrijden 4. Raadplegen van uitslagen en ranglijsten; 5. Aanmelden Baanpermissie en GVB. AFDRUKDATUM : PAGINA : 7

8 2.1.1 REGISTRATIE DOOR GOLFER Indien een (toekomstig) beoefenaar van de golfsport lid wenst te worden van de golfclub, dan dient deze zich eerst te registreren. Bij het registreren moeten diverse gegevens worden ingevuld welke belangrijk zijn voor de werking van het systeem of zijn voorgeschreven door de NGF. De ingevoerde gegevens worden opgeslagen in de registratietabel. Tegelijkertijd wordt een ter bevestiging gestuurd naar degene die zich aangemeld heeft. In deze is een link opgenomen. Door op de link te klikken wordt het account geactiveerd en kan degene die zich aangemeld heeft inloggen In het onderstaande diagram is de relatie tussen de organisatorische eenheid, het proces en het informatiesysteem grafisch weergegeven. Proces Registratie registreert zich Registratie door Registratie Bevestiging door Bevestiging s Organisatie Bedrijfsproces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 8

9 2.1.2 GOLFRONDE SPELEN Als een golfer een golfronde speelt zal deze tijdens het spel een scorekaart invullen. Desgewenst kan deze scorekaart ingevoerd worden in het systeem. Indien de speler heeft aangegeven dat dit een qualifying ronde is dan wordt er eveneens een handicap registratie vastgelegd, mits de golfvereniging de homeclub van de betreffende golfer is. In de regulieren communicatie met de NGF wordt een eventuele handicapmutatie naar het centrale adressenbestand van de NGF gestuurd. AFDRUKDATUM : PAGINA : 9

10 2.1.3 INSCHRIJVEN WEDSTRIJDEN. Leden van een golfvereniging zullen in veel gevallen deelnemen aan wedstrijden. Golfverenigingen vragen vooraf veelal deze deelname kenbaar te maken door zich in te schrijven voor een specifieke wedstrijd. Zodra de wedstrijdcommissie ene wedstrijd in het systeem heeft ingebracht, verschijnt deze in de wedstrijdkalender. Een lid kan zich via deze wedstrijdkalender inschrijven, of indien hij of zij zich ingeschreven heeft weer uitschrijven. Op basis van de inschrijvingen kan de wedstrijdcommissie de wedstrijd verder organiseren. AFDRUKDATUM : PAGINA : 10

11 2.1.4 RAADPLEGEN UITSLAGEN Als het lid van de golfvereniging deelneemt aan de wedstrijd waar deze zich voor ingeschreven heeft, zal deze na afloop een scorekaart invullen en deze laten ondertekenen door een marker. Als de deelnemers hun scorekaart invoeren in het systeem en de wedstrijdvorm en speelwijze zodanig zijn dat dat er een wedstrijduitslag door het systeem berekend kan worden, dan is deze voor alle leden te raadplegen. Indien de wedstrijd, deel uitmaakt van een competitie, dan is ook de ranglijst van deze competitie te raadplegen. In het onderstaande diagram is dit grafisch weergegeven: Proces Raadplegen wedstrijd uitslagen of competitie ranglijsten Lid wenst deel te nemen aan een wesdtrijd Wesdtrijd Commissie Wedstrijd en competitie Beheer [2.4] Competities wedstrijden Golfronde spelen [2.1.2] Skorekaarten Raadplegen Competitie Ranglijsten Raadplegen Wedstrijd UItslagen Organisatie Proces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 11

12 2.1.5 AANMELDEN BAANPERMISSIE EN GVB Een lid welke nog niet in het bezit is van het GVB kan zich aanmelden voor baanpermissie en of het GVB. Dit kan alleen indien men nog geen GVB bezit en kan worden gerealiseerd door op de button Aanmelden voor Baanpermissie: te drukken in het programma 9- stappenplan. Nadat op de button geklikt is, is de registratie voltooid. De verdere afhandeling wordt toegelicht in de processen inzake het handicap beheer en het leden beheer. Onderstaand is e.e.a. grafisch weergegeven: Proces aanmelden baanpermissie of GVB Lid wenst baanpermissie En/of GVB Aanmelden voor Baanpermissie Leden GVB Admin Leden administratie z Afhandelen Baanpermissies [2.2.3] GVB Admin Handicap Beheer Afhandelen Baanpermissies [2.3.2] GVB Admin Organisatie Proces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 12

13 2.2 LEDEN BEHEER Het ledenbeheer behelst de onderstaande processen: * Registratie door ; * opnemen in ledenadministratie; * Verlenen van rechten aan commissieleden; * Afhandelen Baanpermissies; * verwijderen uit ledenadministratie Deze processen zijn in de navolgende paragrafen nader toegelicht. AFDRUKDATUM : PAGINA : 13

14 2.2.1 GOLFER OPNEMEN IN LEDENADMINISTRATIE Als een golfer zich succesvol in het systeem heeft aangemeld en deze heeft aangegeven lid te willen worden van de golfvereniging, dan dient deze golfer opgenomen te worden in de ledenadministratie. Uitsluitend diegenen die de geautoriseerd zijn als leden beheerder kunnen deze handeling verrichten. Het is aan te bevelen om dit proces samen met het betreffende aspirant lid te verrichten, omdat er een aantal gegevens correct ingevoerd dienen te worden welke van belang zijn in de communicatie met de NGF. Voorbeelden hiervan zijn: Of en zo ja wanneer het GVB behaald is; Of en zo ja wanneer er een Exact handicap behaald is; Wat de exact handicap precies is; Of er een golfjournaal ontvangen moet woren(max 1 per adres); Of de handicap registratie verzorgd moet worden en wat de homeclub van het lid wordt; Allereerst worden de gegevens gelezen die zijn opgeslagen tijdens het registreren door de golfer en deze worden getoond. Nadat de gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd, worden deze opgeslagen in de ledenadministratie. In het geval het betreffende lid het GVB behaald heeft of in het bezit is van een exact handicap, wordt in het geval de golfclub de homeclub wordt, eveneens de handicap in de handicapregistratie opgenomen. In het onderstaande diagram is dit nader geïllustreerd. AFDRUKDATUM : PAGINA : 14

15 2.2.2 VERLENEN RECHTEN (AUTORISATIE) AAN COMMISSIELEDEN. Als een lid in de ledenadministratie wordt opgenomen dan krijgt deze automatisch een autorisatie waarmee hij of zijn de functies welke voor leden bestemd zijn kan opstarten. Het systeem kent echter meerdere autorisatie niveaus, bijvoorbeeld om het wedstrijdbeheer of het handicap beheer te kunnen uitvoeren. De rechten moeten apart aan een lid worden toegekend. Ook dit kan uitsluitend plaatsvinden door iemand die geautoriseerd is als Leden beheerder. Via de leden club wijzigfunctie of de separate leden-autorisatie functie is het mogelijk rechten (ook wel credentials of autorisaties genaamd) toe te kennen of weg te halen bij individuele leden. De gewijzigde autorisatie treed in werking zodra het betreffende lid opnieuw inloogd. Onderstaand is e.e.a. grafisch weergegeven: AFDRUKDATUM : PAGINA : 15

16 2.2.3 AFHANDELEN BAANPERMISSIES Leden welke nog niet in het bzit zijn van het GVB kunnen zich aanmelden voor het zogenaamde 9-stappenplan om baanpermissie en of het GVB te verkrijgen (zie ook proces 2.1.5). Indien een lid zich aanmeldt voor baanpermissie, zal deze vervolgens veelal golflessen volgen waardoor de men de techniek van het golfspel beter onder de knie krijgt. Vooral de teaching golfprofessional kan op basis van de voortgang tijdens de lessen beoordelen of het betreffende lid voldoende vaardigheden heeft om baanpermissie te krijgen, waardoor het spel ook in de baan beoefend kan worden en de vaardigheden nog meer toe kunnen nemen. Op het moment dat naar het oordeel van de golfpro een lid voldoende vaardigheden bezit om baanpermissie te verkrijgen, dan dient de golfpro dit kenbaar te maken aan de ledenbeheerder, die vervolgens de datum waarop de golfpro permissie heeft gegeven vastlegt in het systeem. De ledenbeheerder zal tevens aan de baaneigenaar of een vertegenwoordiger van de golfvereniging kenbaar maken dat de golfpro toestemming voor baanpermissie heft gegeven en zal de baaneigenaar of clubvertegenwoordiger vragen of deze eveneens toestemming voor baanpermissie geven. Indien deze toestemming verkregen wordt dan zal de ledenbeheerder de datum waarop deze toestemming verkregen is eveneens in het systeem vastleggen. Hiermee heeft het lid baanpermissie verkregen. Dit feit zal via de communicatie met de NGF eveneens aan de NGF gemeld worden en het betreffende lid zal een NGF pasje toegestuurd krijgen waarop Baanpermissie vermeld staat (alleen als de vereniging de homeclub van het betreffende lid is). Onderstaand de grafische weergave hiervan: AFDRUKDATUM : PAGINA : 16

17 2.2.4 GOLFER VERWIJDEREN UIT LEDENADMINISTRATIE Als een lid het lidmaatschap opzegt dan dient dit aan het systeem gemeld te worden door het lid uit de ledenadministratie te verwijderen. Handmatig dient dit via de website van de NGF eveneens aan de NGF gemeld te worden. Een deel van de gegevens zullen in het systeem bewaard blijven, zoals ingevoerde scorekaarten, alsmede competitie en wedstrijd uitslagen. Onderstaand is dit proces grafisch weergegeven: AFDRUKDATUM : PAGINA : 17

18 2.3 HANDICAP BEHEER Het verwerken van handicap registraties; Afhandelen Baanpermissies en GVB; Communiceren met de NGF; Jaarlijkse Herziening. Handmatige Invoer AFDRUKDATUM : PAGINA : 18

19 2.3.1 HET VERWERKEN VAN HANDICAPREGISTRATIES Een belangrijke activiteit van de handicap commissie is het verwerken van registraties in de handicapadministratie. Er zijn meerdere processen die welke voor registraties in de handicap administratie zorgen, dit zijn: Een ingevoerde scorekaart van een gespeelde qualifying golfronde; Een handmatig ingevoerde handicapmutatie; Tijdens de jaarlijkse herziening gecreëerde handicapmutaties; Het verwerken van de handicapregistraties (dit proces). Deze laatste behoeft wellicht toelichting maar tijdens het verwerken van handicap registraties wordt automatisch gedetecteerd of een eventuele EGA handicap geactiveerd moet worden in het geval deze nog inactief is. Let op, deze handicapmutatie ter activering wordt aangemaakt tijdens het verwerken en resulteert in een situatie dat er na de verwerking weer onverwerkte handicapregistraties zijn. In dit proces worden de handicapregistraties welke nog niet verwerkt zijn getoond (per golfer in volgorde van moment van registratie) en kan per mutatie aangegeven worden of deze wordt goed-, dan wel afgekeurd wordt. Tijdens de verwerking wordt de status van de verwerkte handicapregistraties gewijzigd in Verwerkt, waardoor deze bij een volgende verwerking niet meer geselecteerd worden. De volgende situatie vraagt specifieke aandacht van degenen die de verwerking uitvoeren. Dit betreft de situatie dat een golfer meerdere scorekaarten heeft ingevoerd en deze later handmatig gewijzigd heeft. In deze situatie kan het voorkomen dat handicapregistraties handmatig gewijzigd moeten worden. Onderstaand de grafische illustratie van dit proces Proces Handicap Registraties Verwerken Golfronde Spelen [2.1.2] Handmatige Invoer [2.3.5] Handicap Beheer Handicap Beheer Periodiek (b.v. wekelijks) Jaarlijkse Herziening [2.3.3] Handicap registraties verwerken Handmatige correcties NGF Communicatie [2.3.4] HCP Registr. Interface Met NGF $ Organisatie NGF Adressenbestand Proces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 19

20 2.3.2 OP WEG NAAR GVB De volgende stap voor een lid met baanpermissie is het behalen van het GVB. Door het volgen van lessen en het oefenen in de baan komt het moment dat de betreffende golfer in staat is om het GVB te behalen. Hiervoor dient allereerst een regelexamen met goed gevolg te worden afgelegd. De handicap commissie beoordeelt het afgelegde regelexamen en bij voldoende resultaat, wordt de datum waarop het examen is behaald in het systeem vastgelegd. De volgende stap is een golfronde te spelen met een dusdanig resultaat dat er een handicap van 54 of lager behaald wordt. Indien dit het geval is, dan moet de score ingevoerd worden in het systeem en de ingevulde scorekaart worden ingeleverd bij de Handicap Commissie. De handicap commissie dient de scorekaart te archiveren en de datum waarop de golfronde gespeeld is vast te leggen in he systeem. Op het moment dat er via de interface gecommuniceerd wordt met de NGF, wordt dit wapenfeit automatisch in het centrale adressenbestand van de ngf opgenomen en wordt er een nieuwe NGF pas verstrekt. Onderstaand is e.e.a. grafisch weergegeven: Proces Op weg naar GVB met baanpermissie is GVB Waardig legt Regelexamen af Handicap Beheer Beoordeling Regelexamen GVB Admin Golfronde Spelen [2.1.2] Invoeren Invullen HCP Registr Handicap Beheer Opslaan Inleveren Handicap Beheer Datum vastleggen in GVB Adminstr GVB Admin Handicap Beheer NGF Communicatie [2.3.3] Interface Met NGF $ NGF Adressenbestand Organisatie Proces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 20

21 2.3.3 COMMUNICEREN MET DE NGF Periodiek dienen de gegevens van de leden met de NGF gecommuniceerd te worden. Met het hiervoor bestemde interface programma wordt allereerst een tekstfile aangemaakt. Deze gegenereerde tekstfile met informatie van alle leden inclusief recente handicap wijzigingen, wordt gedownload naar de PC en dient aldaar te worden opgeslagen. Vervolgens moet er een specifieke website van de NGF worden ingelogd waar de tekstfile naar kan worden geüpload. De tekstfile wordt vervolgens gecontroleerd op indeling en volgnummer en indien aan de specificaties voldoet dan wordt de tekstfile klaargezet om te worden verwerkt. Het resultaat van de verwerking is veelal de volgende dag beschikbaar in de vorm van een retourbestand en een verkort overzicht met de gevonden bijzonderheden. Deze zijn te downloaden via specifieke NGF website. Het aangemaakte en gedownloade retourbestand dient in weer in het interface programma te worden ingevoerd om naar het systeem te kunnen worden geüpload en verwerkt. Indien er nieuwe leden aangemeld zijn dan zal de ledenadministratie worden verrijkt met het uitgereikte NGF nummer en het nummer van een barcode t.b.v. het ledenprogramma. AFDRUKDATUM : PAGINA : 21

22 2.3.4 JAARLIJKSE HERZIENING Jaarlijks, aan het einde van het jaar of het begin van het nieuwe jaar, dient er een jaarlijkse herziening plaats te vinden. Als dit proces gestart wordt, zal het systeem de scorekaart gerelateerde handicap registraties, per lid verzamelen en op basis van het aantal ingeleverde scorekaarten en de resultaten van deze scorekaarten een overzicht genereren waarop de leden ingedeeld zijn in een aantal categorieën, te weten: Degenen die in aanmerking komen voor een verlaging van hun handicap; Degenen die waarvan de handicap gelijk blijft; Degenen die in aanmerking komen voor een verhoging van hun handicap; Degenen waarvan de exact handicap gedeactiveerd moet worden omdat ze te weinig qualifying scorekaarten hebben ingeleverd. Dit overzicht kan tevens worden gedownload zodat e.e.a. in een breed comité kan worden besproken. Als de handicap commissie van degenen die in aanmerking komen voor verhoging of verlaging van hun exact handicap een waarde hebben ingevoerd waarmee de handicap moet worden aangepast, dan kan deze worden verwerkt. Verwerking kan alleen plaatsvinden in de maanden december, januari en februari. Na verwerking, kan een verwerkingsverslag worden gedownload. Waarop per lid de gerealiseerde actie is vermeld. Onderstaand is dit grafisch weergegeven: AFDRUKDATUM : PAGINA : 22

23 2.3.5 HANDMATIGE INVOER Indien er onverhoopt een correctie gemaakt moet worden in iemands handicap registratie, dan vindt dit via dit proces plaats. Het is alleen mogelijk om administratief georiënteerde mutaties aan te maken en geen scorekaart georiënteerde handicap mutaties. Proces Handmatige Handicap Registratie Invoeren Indien noodzakelijk Handicap Beheer Handmatige Hcp mutatie Invoeren HCP Registr. Organisatie Proces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 23

24 2.3.6 EGA HANDICAP VERKRIJGEN Het doel van de meeste golfers als deze eenmaal in het bezit zijn van het GVB, is het verkrijgen van een EGA Handicap. Men verkrijgt een EGA Handicap door in één kalenderjaar drie scorekaarten in te leveren waarvan minimaal één scorekaart 36 of meer stableford punten moet bevatten, uitgaande van handicap 36 en gespeeld onder qualifying condities. Als dit is gerealiseerd, dan levert de golfer de drie scorekaarten in bij de handicap commissie die deze scorekaarten archiveert. In de reguliere NGF communicatie wordt e.e.a. periodiek met de NGF gecommuniceerd waardoor ook de NGF omgeving up to date blijft. Proces EGA Handicap verkrijgen GVB er speelt qualifying golfrondes Golfronde Spelen [2.1.2] Invullen 3e Invoeren en HCP Registr Handicap Beheer Archiveren Inleveren Handicap Beheer NGF Communicatie [2.3.3] $ NGF Adressenbestand Organisatie Proces Informatie stromen AFDRUKDATUM : PAGINA : 24

Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Ledenportal. Ledenportal

Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Ledenportal. Ledenportal Handleiding Online Golf Systems Ledenportal 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 STAP 1.1: BAAN, AANTAL SPELERS EN DATUM OPGEVEN 5

Nadere informatie

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche

Handleiding OGS Leden. Handleiding Online Golf Systems LEDEN. Golfclub De Hooge Rotterdamsche Handleiding Online Golf Systems Handleiding OGS Leden LEDEN Golfclub De Hooge Rotterdamsche 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN LEDEN 3 3 UW PERSOONLIJKE PAGINA 4 4 RESERVEREN STARTTIJDEN 5 4.1 BAAN,

Nadere informatie

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM

BEKNOPTE GIDS VAN HET EGA HANDICAP SYSTEEM EGA HANDICAPSYSTEEM BEKNOPTE GIDS VAN HET Deze gids is een vrije weergave voor de NGF van de Short Guide to the EGA Handicap System en informeert de speler over de essentiële aspecten van het EGA Handicap

Nadere informatie

1. De Kiosk aanzetten

1. De Kiosk aanzetten Kiosk Handleiding 1. De Kiosk aanzetten... 2 2. Inloggen... 3 3. Uw Exact handicap bekijken... 4 4. U wilt een Qualifying ronde spelen : Q-kaart aanmaken... 4 5. Q-kaart resultaten invoeren... 5 6. Komende

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER CLUBHANDICAP 54 Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, hechten wij er veel belang aan u hierbij antwoord te geven op de meest gestelde vragen. Het Golfvaardigheidsbewijs

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER QUALIFYING KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen 1. Wat is een Qualifying Score?... 2 2.Wat is een No Return?... 2 3. Wat is een Qualifying

Nadere informatie

Ook is de website nog niet geschikt voor een smartphone. Daar wordt wel aan gewerkt.

Ook is de website nog niet geschikt voor een smartphone. Daar wordt wel aan gewerkt. Handleiding ledengedeelte website vanaf maart 2013 Algemeen Met de overgang naar de nieuwe software voor de ledenadministratie, handicapping, wedstrijden en facturering (ProwareGolf Cloud) verandert er

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Wachtwoord opvragen of vergeten... 4 Inzien

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager

Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Jeugd-golfers op weg naar EGA-handicap 54 en lager Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.4 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Leden handleiding Inhoudsopgave

Leden handleiding Inhoudsopgave Leden handleiding Inhoudsopgave De leden site...2 Inloggen...3 Wachtwoord opvragen of vergeten...4 Inzien handicap...6 Wijzigen emailadres...7 Scorekaart invoeren...8 Reserveren van een starttijd...9 Inzien

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl

Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Ga naar de site van de Golfbaan: www.golfbaancrimpenerhout.nl Klik vervolgens op de knop Vereniging Klik op de button: Inloggen E-Golf4U 1 Hier vult u uw persoonscode in welke U kunt vinden op uw NGF pasje

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Handicapadministratie) Versie 2.14 Pagina 2 van 60 Versie 2.14 Inhoudsopgave Handicapadministratie...5 De knoppenbalk... 6 Het aanmaken van een Handicap lid... 7 [Tab]Gegevens [Tab]Mutaties...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER

JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER JEUGD-GOLFERS OP WEG NAAR NGF HANDICAP 54 EN LAGER Een belangrijk besluit dat door de NGF is genomen, betreft de maatregel om het door velen gevreesde en stressvolle praktijkexamen op de baan per 1 juli

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER Q KAARTEN Referte: EGA Handicap System 2016-2019 Engelse versie Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Wat is een Qualifying Score?... 3 2.Wat is een No Return?... 3 3. Wat is

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Golfpagina

Handleiding Mijn Golfpagina Handleiding Mijn Golfpagina De vernieuwde 'Mijn Golfpagina' In deze handleiding wordt uitgelegd wat er vernieuwd is aan 'Mijn Golfpagina' van de Herkenbosche en welke functionaliteiten, nu dan wel binnenkort,

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledeninformatie. Versie 3.0.0

ProwareGolf Cloud Ledeninformatie. Versie 3.0.0 ProwareGolf Cloud Ledeninformatie Versie 3.0.0 Inhoudsopgave De mijn pagina... 1 Inloggen op de mijn pagina... 2 Uw wachtwoord opnieuw instellen... 3 Het beginscherm... 5 Het inzien van uw persoonlijke

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 1 Inloggen op het ledenportaal... 2 Wachtwoord opvragen of vergeten... 3 Uitleg menubalk en beginscherm... 4 Inzien van uw

Nadere informatie

Wedstrijdhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem

Wedstrijdhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem Wedstrijdhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem Inhoud Inloggen... 3 Wedstrijd aanmaken... 3 Indelen van de wedstrijd... 5 Toevoegen van spelers nadat de wedstrijdinschrijving is gesloten...

Nadere informatie

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015

Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Vragen over het EGA Handicapsysteem 2012-2015 Wanneer naar artikelen wordt verwezen, zijn dat artikelen van het EGA Handicap System 2012-2015. EGA Clubhandicap 54 Vereisten voor het behalen van Clubhandicap

Nadere informatie

Op de nieuwe website klikt u rechts op het tegeltje Mijn Bergvliet

Op de nieuwe website klikt u rechts op het tegeltje Mijn Bergvliet Mijn Bergvliet Handleiding voor VGLB leden die met de nieuwe software van Proware willen inschrijven voor verenigingswedstrijden en hun Q-kaarten na afloop van een ronde thuis willen invoeren. Op de nieuwe

Nadere informatie

Inloggen op het ledenportaal

Inloggen op het ledenportaal Inloggen op het ledenportaal Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website moet u inloggen. Voor het inloggen maakt u gebruik van uw e-mailadres en een wachtwoord. Beschikt u nog niet over

Nadere informatie

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF

Lesaanbod 2013: STARTEN MET GOLF 1. Clinic Aanbod Golfschool Zeewolde biedt twee standaard clinics aan: Voor de beginnende golfer Voor de golfer met golfervaring (maar zonder GBP) Golfers met handicap of GVB: Voor golfers die in het bezit

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor gemeenten

Handleiding website SVNL voor gemeenten Handleiding website SVNL voor gemeenten Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De Handicapcommissie mag handicaps van spelers uit categorie 1 alleen aanpassen, nadat de NGF hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vragen over de Jaarlijkse Herziening Hier geven wij antwoord op de meestgestelde vragen over de Jaarlijkse Herziening. Tevens geven wij een toelichting op bepalingen in het EGA Handicap Systeem over de

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken... 4 Inloggen

Nadere informatie

GVB ers en spelers met baanpermissie GVB ers met examen aantekening en AGV-Shell EGA handicappers EGA handicappers met thuisclub elders

GVB ers en spelers met baanpermissie GVB ers met examen aantekening en AGV-Shell EGA handicappers EGA handicappers met thuisclub elders ALV-Reglementen februari 2004, Nr. 118 Het (AGV Shell) H&R reglement en het wedstrijdreglement zijn recentelijk aangepast. Deze veranderingen zijn mede aangebracht naar aanleiding van onze associatie met

Nadere informatie

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina

Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina GOLFVERENIGING PRINS HENDRIK Als lid heeft u een eigen persoonlijke pagina maar hoe werkt dat? Handleiding voor In- en uitschrijven wedstrijden (Qualifying) kaart invoeren Uw profiel bekijken/aanpassen

Nadere informatie

Handleiding Egolf4U zuil

Handleiding Egolf4U zuil Handleiding Egolf4U zuil Hoe werkt de zuil? De zuil is een zogenaamde touch screen. Dat betekent dat er geen toetsenboord is, maar dat u de keuzes op het scherm maakt door met uw vinger de juiste knoppen

Nadere informatie

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Versie 2.2. Bridge Systems BV

Bridgemate App. Informatie voor spelers. Versie 2.2. Bridge Systems BV Bridgemate App Informatie voor spelers Versie 2.2 Bridge Systems BV Bridgemate app Informatie voor spelers Pagina 2 Inhoud Inleiding... 3 De Bridgemate app downloaden... 3 App opstarten en account aanmaken...

Nadere informatie

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden

Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Begeleiding en opvang van Nieuwe Leden Informeren = transparant communiceren Golfclub Nuclea Mol biedt zijn leden de mogelijkheid om golf in al zijn aspecten te leren. Om de nieuwe Nuclealeden, maar ook

Nadere informatie

Ledenhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem

Ledenhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem Ledenhandleiding PPBN handicap- en registratiesysteem Inhoud Website... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten... 4 DashBoard... 5 Mijn wedstrijden... 5 1. Wedstrijden waarop ik ben ingeschreven... 5 2. Toon

Nadere informatie

Vragen over de Jaarlijkse Herziening

Vragen over de Jaarlijkse Herziening Vragen over de Jaarlijkse Herziening Algemeen Hierbij geven wij u antwoord op de ingekomen vragen en toelichting op bepalingen over de Jaarlijkse Herziening. Wanneer een speler minder dan 8 scores in 2013

Nadere informatie

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid

Augustus Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Handleiding Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid Augustus 2018 Inhoudsopgave Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid... 3 Account aanmaken... 4 Gegevens invullen... 5 Home pagina... 6 Mijn

Nadere informatie

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE

BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE 1 BAANBOEKJE INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Voorrangsregels Golfclub Son 2 Het Handicapsysteem van de NGF 3 De Par van de baan 3 Course Rating (CR) en Slope Rating (SR) 3 Exact Handicap (Ex.Hcp) 4 Playing Handicap

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap 4 / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie Apps

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wedstrijden indelen en verwerken (v2.1) 3 december 2014

Gebruikershandleiding Wedstrijden indelen en verwerken (v2.1) 3 december 2014 Gebruikershandleiding Wedstrijden indelen en verwerken (v2.1) 3 december 2014 Gebruikershandleiding Wedstrijden indelen en verwerken(v2.1) 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding...3 1. Inloggen...3 2. Wedstrijdindeling...4

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating

Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Golfvaardigheidsbewijs Wedstrijdtoelating Preambule Vooraleer een nieuw lid zich als startende golfer effectief op de baan kan begeven dient hij een minimale kennis te hebben van de golfregels en de etiquette

Nadere informatie

EGA HANDICAP SYSTEEM Algemeen Basisprincipes van het handicapsysteem Terminologie Verantwoordelijkheden van de spelers

EGA HANDICAP SYSTEEM Algemeen Basisprincipes van het handicapsysteem Terminologie Verantwoordelijkheden van de spelers EGA HANDICAP SYSTEEM Algemeen Dankzij het EGA Handicap Systeem wordt bereikt dat in Europa op zodanige wijze handicaps tot stand komen dat spelers van verschillend niveau op een zo gelijkwaardig mogelijke

Nadere informatie

Handleiding MijnSVPB voor medewerkers van onderwijsinstellingen

Handleiding MijnSVPB voor medewerkers van onderwijsinstellingen Handleiding MijnSVPB voor medewerkers van onderwijsinstellingen Inhoudsopgave 1.1 Registreren 1.2 Inloggen 1.3 Onderhoud account 2 Kandidaten 3 Groepen 4.1 Aanmeldingen 4.2 Examenmomenten op locatie 5

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 1 Inloggen op het ledenportaal... 2 Wachtwoord opvragen of vergeten... 3 Uitleg menubalk en beginscherm... 4 Inzien van uw

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

De nieuwe Clubsoftware (Proware ClubMatch)

De nieuwe Clubsoftware (Proware ClubMatch) De nieuwe Clubsoftware (Proware ClubMatch) Korte gebruikshandleiding GC Son IT comité, Maart 2014 De Nieuwe Clubsoftware Dit is de korte gebruikshandleiding voor alle leden te gebruiken voor: Inloggen

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012

Presentatie Nationaal Golfpaspoort. Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Presentatie Nationaal Golfpaspoort Toelichting presentatie Nationaal Golf Congres & Beurs 2012 Inleiding Hieronder wordt iedere slide van de presentatie over het Nationaal Golfpaspoort die tijdens het

Nadere informatie

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem

Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem Veel veranderingen m.b.t. het EGA-handicapsysteem De Europese Golf Associatie heeft 7 jaar na invoering het EGA-handicapsysteem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het

Nadere informatie

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment

Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment Uitleg over CBA - Computed Buffer Adjustment De essentie van handicapping In het hoofdstuk System Overview van het EGA Handicap System worden de basisprincipes van het handicapsysteem en hun samenhang

Nadere informatie

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels

GVB Golfacademy. Samenvatting van de Golfregels GVB Golfacademy 1. Het programma van de cursus..2 2. Wat leer je tijdens de cursus?... 2 3. Download pagina.3 4. Benodigdheden 3 5. Het theorie examen...4 6. Apps.. 4 7. Over het GVB..4 8. De Registratie

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Deze week zijn er weer veel activiteiten geweest op De Zeeuwsche van clinics tot partijen.

Deze week zijn er weer veel activiteiten geweest op De Zeeuwsche van clinics tot partijen. Beste leden van De Zeeuwsche, Deze week zijn er weer veel activiteiten geweest op De Zeeuwsche van clinics tot partijen. Elke zaterdagmorgen is er inloop par 3. Er worden diverse wedstrijdvormen gespeeld.

Nadere informatie

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren.

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS

HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS HANDLEIDING VOOR BEHEERDERS Nadat u bent aangemeld bij go2ubl kunt u binnen enkele minuten aan de slag. Als beheerder kunt u uw eigen gegevens inzien en uw cliënten beheren

Nadere informatie

Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. Meetria.

Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. Meetria. Datum aangemaakt : 8 augustus 2011 Auteur : Ruud Sprangers Datum laatste wijziging : 8 augustus 2011 Inhoudsopgave Gebruikers handleiding : wedstrijd gegevens registreren op de Meetria website. 1 Algemeen...

Nadere informatie

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012

9-stappenplan. Bijeenkomst Golfprofessionals PGA. 2 april 2012 9-stappenplan Bijeenkomst Golfprofessionals PGA 2 april 2012 Aanleiding Golf is een aantrekkelijke sport. Het is in de afgelopen 10 jaar gegroeid naar 375.000 golfers. Helaas zijn veel golfers inactief

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten Handleiding voor docenten Oktober 2017 Inhoudsopgave... Inleiding.... 4 Aan de slag!... 5 Het inloggen... 5 Nog geen account?.... 5 Een account aanmaken.... 6 Stap 1. Jouw gegevens.... 6 Stap 2. Jouw school....

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus

Cursus en Examen Informatie. Tweedaagse Handicap 54 / GVB Cursus Cursus en Examen Informatie Tweedaagse Handicap / GVB Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 :

Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst. Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : Jeugdcommissie Golfvereniging Golfhorst Welkom bij de Jeugdcommissie van Golfvereniging Golfhorst. Inhoudsopgave 2012 : 1. Samenstelling van de jeugdcommissie. 2. Taakverdeling van de jeugdcommissie. 3.

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels

Checklist GVB cursus. Samenvatting van de Golfregels Checklist GVB cursus Samenvatting van de Golfregels Een woord vooraf Ga je een tweedaagse GVB cursus volgen, of ben je je aan het oriënteren? Dan is dit gidsje een ideaal hulpmiddel. Natuurlijk kun je

Nadere informatie

Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (zelfstandige route)

Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (zelfstandige route) Handleiding mijn.beroepservaringperiode.nl (zelfstandige route) Dit document is bestemd voor deelnemers aan de zelfstandige route van de Beroepservaringperiode. Het bevat de gebruikershandleiding voor

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verplichting leden 3. Werkplan 4. Inloggegevens 5. Bestanden 6. Recente acties 6. E-mailadres wijzigen 6.

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verplichting leden 3. Werkplan 4. Inloggegevens 5. Bestanden 6. Recente acties 6. E-mailadres wijzigen 6. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Verplichting leden 3 Werkplan 4 Inloggegevens 5 Bestanden 6 Recente acties 6 E-mailadres wijzigen 6 Leden 7 Status van een lid 7 Verwijderen 7 Meer informatie van een lid 8

Nadere informatie

PK-Online [versie ]

PK-Online [versie ] PK-Online [versie 02-04-2018] Inhoud Pagina 1 Inleiding en inloggen... 2 2. Wedstrijd kiezen... 3 3. Wedstrijd beheren... 5 3.1. Beheersscherm... 5 3.2. Ronden en Uitslagen... 6 3.3. Noodknop... 8 4. Afsluiten

Nadere informatie

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus

Cursus en Examen Informatie. 6- weekse Baanpermissie / Handicap 54 Cursus Cursus en Examen Informatie 6- weekse Baanpermissie / Handicap Cursus Inhoudsopgave Inhoud van de cursus Annulering Routebeschrijving Benodigdheden Theoriecursus & Examen Het theorie examen Herexamen Downloadsectie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. AUGUSTUS 2016 Club Agenda

NIEUWSBRIEF. AUGUSTUS 2016 Club Agenda NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016 Club Agenda di 02 Damescie Coupe Féminine 5* di 02 Zomeravond-comp. 6*, 15.00 u 9 holes, Stableford Hcp -54.0 do 04 Seniorencie 3-bal Stableford 4* za 06 Maandbeker 5*, VEBEGO

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud 1/9 Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud Algemeen 1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van toepassing voor de Clubkampioenschappen van

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U

Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U Gebruikershandleiding Handicapbeheer EGolf4U 1. Inleiding In EGolf4U zijn er aparte functies (menu s) voor het invoeren of wijzigen van examendata en de (EGA) handicap en voor het invoeren of wijzigen

Nadere informatie

Peridos Zorgverlenersrapportages

Peridos Zorgverlenersrapportages Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 09-05-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheerder Versie: 1.1 1. Inleiding Van een aantal zorgonderdelen in Peridos is het mogelijk om rapportages

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Instructie voor de inschrijfmodule in MijnNBB

Instructie voor de inschrijfmodule in MijnNBB Instructie voor de inschrijfmodule in MijnNBB Sinds seizoen 2010-2011 kunnen deelnemers aan NBB-evenementen inschrijven via MijnNBB. De opgave voor diverse paren- en viertallenwedstrijden en -competities

Nadere informatie

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour

Algemeen. Finale LoyalTee Tour De LoyalTee Quinta Do LagoTour Algemeen Elk jaar wordt de LoyalTee Tour georganiseerd; een wedstrijdcyclus op de BurgGolf banen in Nederland, speciaal voor alle golfers van Nederland. Alle wedstrijden zijn qualifying. Er zijn dagprijzen

Nadere informatie

VISI. Verzoekschriften verwerken in Peoplesoft Campus Solutions. Volg. Opdrachtgever: Verzoek superusers CS Bestandsnaam: Verzoekschriften verwerken

VISI. Verzoekschriften verwerken in Peoplesoft Campus Solutions. Volg. Opdrachtgever: Verzoek superusers CS Bestandsnaam: Verzoekschriften verwerken FF Verzoekschriften verwerken in Campus Solutions ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Verzoekschriften verwerken in Peoplesoft

Nadere informatie

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9

Voorwoord 3. Lidmaatschap leden 4. Jeugdtrainingen 5. Wedstrijden 6. Baanpermissie en 9-stappenplan 7. Kernwaarden 8. Competitie 9 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Lidmaatschap leden 4 Jeugdtrainingen 5 Wedstrijden 6 Baanpermissie en 9-stappenplan 7 Kernwaarden 8 Competitie 9 2 Voorwoord De Golf en Countryclub Heiloo is een club met een

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant.

de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Aan: de voorzitters van de Jeugdcommissies van de Golfclubs Dorhout Mees, Lelystad, Emmeloord, Harderwold en Swifterbant. Dronten, 13 januari 2010. Betreft: Reglement Jeugd Polderbokaal 2010 Beste collegae,

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Bij het opstarten van het programma zie je

Bij het opstarten van het programma zie je OnTip Hussel is een php programma van Erik Hendrikx voor het bijhouden van de scores van Hussels en Voorgelote partijen. Een Hussel is een spelvorm waarbij je per ronde loot voor je medespeler(s) en tegenstander(s).

Nadere informatie

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011

CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 CRAS&H BULLETIN XX januari 2011 EGA HANDICAP SYSTEEM Geldigheid van het EGA Handicapsysteem en Jaarlijkse Herziening In het CRAS&H-bulletin van december 2008 hebben wij u erop attent gemaakt dat de Handicap

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Junior Golf Kampenhout Handleiding Website voor Leden

Junior Golf Kampenhout Handleiding Website voor Leden ss Junior Golf Kampenhout Handleiding Website voor Leden De nieuwe Junior Website biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor allerhande activiteiten zoals lessen, wedstrijden,. Voorwaarde is dat je

Nadere informatie