De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden"

Transcriptie

1 De tekst van onderstaand artikel is ontleend aan mijn publicatie in twee delen in het vakblad Over de grens (april en mei 2011) De Zvw bijdrage buitenland voor de uitkerings- en pensioengerechtigden Inleiding Personen met een Nederlandse uitkering of pensioen, die wonen in een EU-/EER- /Verdragsland of Zwitserland, maken in hun woonland aanspraak op medische zorg ten laste van Nederland. De omvang van de zorg wordt bepaald door de wettelijke ziektekostenregeling in het woonland. Deze uitkerings- en pensioengerechtigden (hierna aangeduid als: de gepensioneerde verdragsgerechtigden) zijn voor de medische zorg in Nederland een bijdrage verschuldigd (artikel 69 van de Zorgverzekeringswet). De Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt vanaf 1 januari Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is verantwoordelijk voor de registratie van de gepensioneerde verdragsgerechtigden, en de vaststelling en inning van de verschuldigde Zvw bijdrage buitenland. De wetgeving voor Zvw bijdrage buitenland is ingewikkeld en de uitvoeringspraktijk complex. De in het buitenland wonende Nederlandse gepensioneerde/uitkeringsgerechtigde kan een jaarafrekening krijgen die hij niet begrijpt of waarmee hij het niet eens is. In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld: 1. de opbouw van de Zvw bijdrage buitenland, 2. de nominale Zvw bijdrage, 3. de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage, 4. de inkomensafhankelijke AWBZ bijdrage, 5. de woonlandfactor, 6. de broninhouding, 7. de jaarafrekening.

2 1. De opbouw van de Zvw bijdrage buitenland De verschuldigde Zvw bijdrage buitenland, bestaat uit een drietal onderdelen: een nominale bijdrage, een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en een inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ. Het saldo van deze bijdrages wordt vermenigvuldigd met een woonlandfactor, waarmee de hoogte van de Zvw bijdrage wordt gerelateerd aan het pakket medische zorg in het woonland. Van toepassing is artikel van de Regeling zorgverzekeringen. 2. De nominale Zvw bijdrage De gepensioneerde verdragsgerechtigde is een nominale bijdrage per maand verschuldigd. Ook voor zijn meeverzekerde gezinsleden is hij vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het gezinslid 18 jaar is geworden de nominale bijdrage verschuldigd. De verschuldigde nominale bijdrage is nominale bijdrage vermenigvuldigd met de woonlandfactor, De nominale bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en komt neer op het bedrag van de gemiddelde zorgpremie Zvw die de zorgverzekeraars voor de basisverzekering in Nederland berekenen. Bijzonderheden Bij de start van de broninhouding baseert het CVZ zich voor de nominale bijdrage op de opgave van de gepensioneerde verdragsgerechtigde. Uiteindelijk bepaalt het wettelijk verzekeringsorgaan in het woonland (het woonlandorgaan) het verdragsrecht van betrokkene en van zijn gezinsleden. Die informatie komt vertraagd binnen. Dit kan betekenen dat eerst later blijkt dat voor meer personen de nominale bijdrage verschuldigd is. Bij de jaarafrekening wordt het te weinig geïnde alsnog bij betrokkene in rekening gebracht. Als peildatum voor de vaststelling van de verschuldigde nominale bijdrage hanteert het CVZ de verzekeringssituatie van de eerste dag van de kalendermaand. Als er sprake is van verdragsrecht op de eerste van de maand is de volledige nominale maandbijdrage Zvw verschuldigd. Alleen als betrokkene, of een meeverzekerd gezinslid in de loop van een maand overleden is, wordt de nominale bijdrage per dag berekend, tot datum overlijden. In andere situaties, bijvoorbeeld bij terugkeer naar Nederland in de loop van een maand, kan er sprake zijn van dat betrokkene dubbel belast wordt, omdat hij aan de Nederlandse zorgverzekeraar vanaf datum terugkomst een premie voor de basisverzekering moet betalen. In dat geval is het raadzaam het CVZ om correctie te vragen. Immers, vanaf datum terugkomst in Nederland, is er geen sprake meer van verdragsrecht, dus ook geen basis voor heffing van een Zvw bijdrage buitenland. In 2008 is door de minister bij de vaststelling van de hoogte van de nominale bijdrage abusievelijk geen rekening gehouden met de invloed van het eigen risico. Ingehouden is honderd euro per maand, de juiste nominale bijdrage is 91,42 euro per maand. Dit bedrag zal het CVZ bij de jaarafrekening 2008 hanteren. Voorbeeld. Jan woont heel 2008 in België. Jan heeft een uitkering van het UWV en later AOW genoten. Op de uitkering en later de AOW is heel 2008 de Zvw bijdrage buitenland ingehouden. Totaal ingehouden aan nominale bijdrage: 12* 100*0,6149 (woonlandfactor)= 737,88. Verschuldigde bijdrage: 12* 91,42*0,6149 = 674,57. Jan krijgt terug aan teveel ingehouden nominale bijdrage 63,31.

3 3. De inkomensafhankelijke Zvw bijdrage De inkomensafhankelijke Zvw bijdrage wordt berekend in overeenstemming met paragraaf 5.2 Zorgverzekeringswet over het bijdrage-inkomen. Het bijdrage-inkomen over een jaar is het gezamenlijk bedrag van het fiscale box 1 inkomen verminderd met de door het pensioen/uitkeringsorgaan vergoede inkomensafhankelijke Zvw bijdrage (voor een exacte formulering zie artikel 43 Zvw). Het voor de berekening van de Zvw bijdrage in aanmerking te nemen inkomen is gemaximeerd. De verschuldigde inkomensafhankelijke Zvw bijdrage is de berekende bijdrage vermenigvuldigd met de woonlandfactor, De inkomensgegevens benodigd voor de berekening van de inkomensafhankelijke AWBZ bijdrage worden voor de jaarafrekening ontleend aan door de Belastingdienst verkregen inkomensgegevens. Bij de definitieve jaarafrekening wordt ook het niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNBi-inkomen) als bijdrage inkomen in aanmerking genomen. Er zijn drie bijdragepercentages Zvw te hanteren over drie te onderscheiden Zvw bijdrage-inkomens: Hoog percentage over AOW en over bijdrage inkomen waarop recht op vergoeding van de verschuldigde Zvw bijdrage door uitkeringsorgaan bestaat. Het recht op vergoeding van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage is geregeld in art , lid 4 Regeling zorgverzekeringen. Het betreffen vrijwel uitsluitend de uitkeringen van het UWV en nabestaande uitkeringen van de SVB, en onder voorwaarden ook VUTuitkeringen ingegaan vóór 2006, Laag percentage over resterend Zvw bijdrage inkomen, Nul percentage over ontvangen alimentatie, mits die alimentatie vóór 2006 is gestart. Bij begrenzing door maximum moet eerst het hoog bijdrage inkomen worden genomen, vervolgens het lage en dan het nul bijdrage inkomen Voorbeeld Jan heeft in 2008 een WAO uitkering, , gehad en vervolgens een AOW uitkering, Totaal aan uitkeringen Dit is ook het Zvw bijdrage inkomen. Het UWV vergoedde de op verzoek van het CVZ ingehouden hoge procentuele Zvw bijdrage ad 442,27 (7,2% van *0,6149 (woonlandfactor). Fiscaal loon daardoor ,27. Bijzonderheden Over de AOW-uitkering is het hoge bijdragepercentage verschuldigd. De gepensioneerde krijgt daarvoor geen vergoeding. Dit betekent dat voor AOW-uitkeringen geldt: fiscaal inkomen is Zvw bijdrage-inkomen. Uitzondering is het jaar Over dat jaar heeft de SVB in overleg met de Belastingdienst besloten om de in 2006 uitbetaalde, in 2005 opgebouwde vakantiegelden, niet als Zvw bijdrage-inkomen te bestempelen. De overweging daarbij is dat over de in 2005 opgebouwde vakantiegelden in 2005 al Ziekenfondspremie is ingehouden. Het CVZ heeft besloten de gedragslijn van de SVB ook voor de gepensioneerden te laten gelden. De gepensioneerde verdragsgerechtigde moet zijn alimentatie inkomsten opgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst registreert die inkomsten niet specifiek (vallen onder de noemer Periodieke uitkeringen). Daarnaast is de aanvang van alimentatie niet bekend. Het CVZ belast inkomsten verantwoord onder Periodieke uitkeringen met het lage percentage. In voorkomend geval, als de alimentatie vóór 2006 is ingegaan, moet betrokkene zelf bij het CVZ signaleren dat het nul percentage van toepassing is.

4 Het komt vaak voor dat de inhouding van de Zvw bijdrage buitenland met vertraging start. Het uitkeringsorgaan houdt veelal tot het moment van de (vertraagde) start van de inhouding voor het CVZ de gewone procentuele Zvw bijdrage in, en draagt die af aan de Belastingdienst. Bij de jaarafrekening berekent het CVZ over de hele periode van verdragsrecht de bijdrage. Gevolg is dat de gepensioneerde verdragsgerechtigde dubbel dreigt te betalen. Sinds kort is geregeld dat de Belastingdienst een teruggave van ten onrechte ingehouden en afgedragen Zvw bijdrage op verzoek restitueert. Een ander gevolg van de vertraagde start van de inhouding Zvw bijdrage kan zijn dat het uitkeringsorgaan over het begin van de verdragsrechtperiode helemaal geen procentuele Zvw bijdrage inhoudt. Het CVZ zal bij de jaarafrekening wel over die periode een bijdrage heffen. In deze situatie missen personen die een uitkering ontvangen, waarop een hoog percentage Zvw wordt ingehouden (bijvoorbeeld een UWV uitkering; let op dit geldt niet voor de AOW!) een vergoeding van de procentuele Zvw bijdrage missen. Zij kunnen de gemiste vergoeding alsnog claimen bij het uitkeringsorgaan. 4. De inkomensafhankelijke AWBZ bijdrage De inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ wordt berekend in overeenstemming met de op grond van de Wet Financiering sociale verzekeringen verschuldigde premie voor de AWBZ. De maatstaf voor de heffing van de premie AWBZ is het premie-inkomen van de premieplichtige is. Het premie-inkomen is het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1 verminderd met aftrekposten). Het voor de berekening van de AWBZ bijdrage in aanmerking te nemen inkomen is gemaximeerd. De inkomensgegevens benodigd voor de berekening van de inkomensafhankelijke AWBZ bijdrage worden bij de jaarafrekening ontleend aan door de Belastingdienst verkregen inkomensgegevens. Bij de definitieve jaarafrekening wordt ook het niet in Nederland belastbaar inkomen (NiNBi-inkomen) als bijdrage inkomen in aanmerking genomen. De verschuldigde AWBZ bijdrage is de procentuele premie AWBZ van het AWBZ bijdrage inkomen, verminderd met het AWBZ deel van de voor de gepensioneerde verdragsgerechtigde toepasselijke heffingskorting(en). De heffingskorting AWBZ is de op grond van hoofdstuk 8 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 berekende heffingskorting voor de AWBZ. Voor de verdragsgerechtigde geldt de algemene heffingskorting en kunnen gelden de jonggehandicaptenkorting (bij een Wajong uitkering) en de alleenstaande ouderenkorting (bij een AOW voor alleenstaanden). Deze heffingskortingen worden bij de broninhouding al toegepast. Verder kan de gepensioneerde verdragsgerechtigde in aanmerking komen voor de ouderenkorting (bij 65 jaar en ouder met gemaximeerd verzamelinkomen), de kinderkorting (tot 2008), de alleenstaande-ouderkorting, de korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen. Betrokkene moet, behalve de ouderenkorting, deze kortingen bij het CVZ aanvragen. Bij toekenning past het CVZ deze toe bij de definitieve jaarafrekening. De niet of weinig verdienende partner van een verdragsgerechtigde komt in aanmerking voor (bij enige inkomsten een gedeelte van) het gehele bedrag van de algemene heffingskorting (dus niet alleen voor het AWBZ deel van de korting). Deze heffingskorting van bedoelde partner komt in mindering op de bijdrage AWBZ van de verdienende partner. Het CVZ past deze korting bij de jaarafrekening automatisch toe als de partner van de gepensioneerde verdragsgerechtigde als meeverzekerd gezinslid bij het CVZ geregistreerd staat, en de gepensioneerde verdragsgerechtigde voor de

5 belastingheffing niet heeft gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. De aannames hierbij zijn dat een partner als meeverzekerd gezinslid geen eigen inkomsten heeft (anders zou er sprake zijn van zelfstandig recht op ziektekostenverzekering), en dat bij keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige de heffingskorting al in de fiscale sfeer wordt geconsumeerd. Als de partner niet meeverzekerd is, en geen of weinig inkomen heeft (> circa 6000), en er is geen toepassing geweest in de fiscale sfeer, dan kan de korting bij het CVZ worden aangevraagd (eventueel nog na de jaarafrekening). Door de toepassing van meer heffingskortingen bij de jaarafrekening kan de gepensioneerde verdragsgerechtigde, als de broninhouding tijdig en correct is geweest, een aanmerkelijk bedrag aan AWBZ bijdrage terug krijgen. Hiervan kan ook sprake zijn als de Belastingdienst voor betrokkene een negatief saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning of een persoonlijke aftrekpost heeft vastgesteld. Voorbeeld We vervolgen met Jan. Nog steeds in 2008 woonachtig in België. Hij heeft een partner, Elly, met een inkomen van Elly is jonger dan 65 jaar en heeft, net als Jan, niet gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Jan heeft, zo zagen wij, een fiscaal jaarloon van totaal ,27. Hij heeft een fiscale aftrekpost van Het premiepercentage AWBZ is 12,15. De woonlandfactor is 0,6149. Aan de bron is ingehouden aan AWBZ bijdrage 617,81 ((( ,27* 12,15%) (algemene heffingskorting)*0,6149). Het bij de jaarafrekening vastgesteld AWBZ bijdrage inkomen is ,27 ( , (aftrekpost)). De procentuele AWBZ bijdrage is 1384,51 (( ,27 * 12,15%). Op de procentuele bijdrage komen de heffingskortingen in mindering. De algemene heffingskorting van 750, de ouderenkorting (Jans verzamelinkomen bleef onder de grens van ) van 377, zijn beide standaardbedragen. De berekening van de heffingskorting weinig verdienende partner is als volgt. De maximale heffingskorting is 2074 (voor partner < 65 jaar), hierop komt in mindering een bedrag wegens eigen inkomsten van 672 ( 2000 * 33,6% (% eerste belastingschijf)). Resteert een heffingskorting van 1402 ( ). Het totaal aan heffingskortingen is 2529 ( ). De verschuldigde AWBZ bijdrage is 0 ( 1384, ; de bijdrage kan nooit negatief zijn). Conclusie: Jan krijgt alle aan de bron ingehouden AWBZ bijdrage gerestitueerd, een bedrag van 617, De woonlandfactor De som van de nominale en de inkomensafhankelijke Zvw en AWBZ bijdrages, wordt vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Dit is het verhoudingsgetal tussen de gemiddelde medische kosten per verzekerde in het woonland en die in Nederland. De peildatum van het woonland (en dus van de toepasselijke woonlandfactor) is de eerste dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin een wijziging van het woonland heeft plaatsgehad. De woonlandfactoren worden jaarlijks uiterlijk in november van het voorgaande jaar in de Staatscourant gepubliceerd. Bijzonderheden De woonlandfactor is ingevoerd op 2 juni 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari Voor de invoering van de woonlandfactor gold voor de gepensioneerde verdragsgerechtigde een iets lagere nominale bijdrage en AWBZ bijdrage. Met

6 uitzondering van Ierland, IJsland, Luxemburg en Noorwegen leidde de invoering van de woonlandfactor tot een (veel) lagere Zvw bijdrage. De gepensioneerde verdragsgerechtigden in genoemde landen zijn de voor hen geldende hogere bijdrage pas per 1 juli 2006 verschuldigd. Dit betekent dat over het eerste half jaar 2006 voor hen de bijdrage moet worden berekend volgens het oude regiem. 6. De broninhouding Het CVZ is belast met de heffing en inning van de Zvw bijdrage buitenland. De verschuldigde bijdrage wordt aan de bron ingehouden (art Regeling zorgverzekeringen). Het CVZ informeert het uitkerings/pensioenorgaan over ingang en hoogte van de inhouding. De broninhouder informeert het CVZ over de inhoudingen en draagt de ingehouden bedragen aan het CVZ af. Bijzonderheden ten opzichte van de gewone Nederlandse situatie In de gewone Nederlandse situatie, bij een verzekeringsplichtige voor de Zorgverzekeringswet houdt het uitkerings/pensioenorgaan vanaf eerste pensioenuitbetaling de juiste inkomensafhankelijke Zvw bijdrage en loonheffing (AWBZ) in. Betrokkene betaalt een nominale Zvw premie voor zijn basisverzekering aan zijn zorgverzekeraar. De broninhouding voor de gepensioneerde verdragsgerechtigde loopt aanzienlijk gecompliceerder. Voor (de start van) de broninhouding moet het uitkerings/pensioenorgaan door het CVZ geïnformeerd worden over met name de ingangsdatum, de hoogte van de nominale Zvw bijdrage (aantal personen) en de woonlandfactor. Het CVZ beschikt heel vaak niet over voldoende gegevens om de start van de broninhouding tijdig en volledig te laten zijn. Dit komt omdat veel gepensioneerde verdragsgerechtigden zich niet of te laat aanmelden of aangemeld worden. Ook komen de gegevens van de wettelijke verzekeringsinstantie (woonlandorgaan) met opgave van ingangsdatum recht en aantal rechthebbende personen (gezinsleden > 18jaar) altijd met (grote) vertraging binnen. Gevolg is dat de broninhouding in tegenstelling tot de normale Nederlandse inhoudingen vaak te laat start en/of onvolledig is. Voor de gepensioneerde verdragsgerechtigde zijn de niet tijdige of onjuiste inhoudingen vervelend. Het kan resulteren in aanzienlijke bijbetalingen bij de jaarafrekening. Gevolg kan ook zijn dat het uitkerings/pensioenorgaan bij vertraging melding verdragsrecht doorgaat gewone Nederlandse inhoudingen aan inkomensafhankelijke Zvw bijdrage en AWBZ premie (in de loonheffing). Het CVZ rekent bij de jaarafrekening over de hele verdragsperiode af. Bedragen die aan de Belastingdienst zijn afgedragen worden daarin niet betrokken. Betrokken gepensioneerde verdragsgerechtigden zullen hierdoor te veel ingehoudene zelf bij de Belastingdienst moeten terughalen.

7 7. De jaarafrekening Het verschil tussen de verschuldigde en de ingehouden Zvw bijdrage buitenland wordt na afloop van het zorgjaar door het CVZ vastgesteld en afgerekend met de gepensioneerde (art Regeling zorgverzekeringen). Voor 31 september van enig jaar moet het CVZ een voorlopige jaarafrekening over het afgelopen jaar opmaken. Uiterlijk zes maanden na het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling door de Belastingdienst van de inkomens in het zorgjaar bepaalt het CVZ definitief het verschil tussen de ingehouden en de verschuldigde bijdrage en rekent met de gepensioneerde verdragsgerechtigde af. Bijzonderheden ten opzichte van de gewone Nederlandse situatie In de gewone Nederlandse situatie heeft de zorgverzekeraar de inning van (nominale) premie Zvw voor de basisverzekering geregeld, is de inhouding van de procentuele Zvw bijdrage voor betrokkene gelijk eindheffing (het uitkerings/pensioenorgaan moet manco s in de inhouding zelf aanpassen) en is de loonheffing (inclusief AWBZ) ook eindheffing tenzij er reden is voor aangifte inkomstenbelasting. Bij een IB aangifte geeft betrokkene zelf de inkomsten, aftrekposten, inhoudingen e.d. aan. Als de inspecteur afwijkt van de aangifte wordt de gepensioneerde daarover (veelal vooraf) geïnformeerd, zijn de afwijkingen duidelijk en is reactie van betrokkene vóór definitieve aanslag mogelijk. Verder zijn wet-, regelgeving en jurisprudentie duidelijk neergelegd en toegankelijk, neem bijvoorbeeld voor de leek de belastinggidsen. Bij de jaarafrekening Zvw bijdrage buitenland voor de gepensioneerde verdragsgerechtigde geldt dat in geen enkel geval broninhouding ook de eindheffing is, voor (alle delen van) de Zvw bijdrage buitenland krijgt hij voor elk zorgjaar van het CVZ een jaarafrekening. Betrokkene doet opgaaf inkomsten, aftrekposten e.d. aan Belastingdienst met NiNBi-formulier en/of IB aangifte. Hij krijgt een NiNBibeschikking en/of IBaanslag, met fiscale jaarinkomens (bezwaar mogelijk) Het CVZ maakt de jaarafrekening op uit de gegevens van de eigen registratie voor het bepalen voor de periode en de hoogte van de nominale bijdrages. Voor de bepaling van de inkomensafhankelijke Zvw en AWBZ bijdrages gebruikt het CVZ de fiscale loongegevens en NiNBi/IB-aanslaggegevens van de Belastingdienst. Het CVZ componeert zelf uit de inkomensgegevens van de Belastingdienst het Zvw bijdrage inkomen en het AWBZ bijdrage inkomen. Voor het jaarbedrag aan inhoudingen is het CVZ afhankelijk van de van de broninhouders verkregen inhoudingsgegevens. Het CVZ heeft zijn beleid en zijn (reken)regels aangaande het opstellen van de jaarafrekeningen niet openbaar gemaakt. Gevolg is dat de gepensioneerde, als hij de juistheid van zijn jaarafrekening wil nagaan aan de hand van de NiNBibeschikking/IB-aanslag en de jaaropgaves SVB/pensioenfondsen moet gaan rekenen of de in de jaarafrekening gepresenteerde bijdrage inkomens en broninhoudingen wel kloppen. Door onbekendheid met wet/regelgeving en de beleids- en regels van het CVZ is dat voor betrokkene vaak een moeilijke, zo niet onmogelijke opgave. Verder speelt een rol dat de informatie die uitkeringsorganen aan het CVZ melden, geregeld niet gelijk is aan de bedragen op de jaaropgaven. Verschillen in queries bij de diverse betrokken afdelingen spelen daarbij een rol. Voor het bepalen van de werkelijk ingehouden bedragen kan het daarom noodzakelijk zijn om de maanduitkeringsspecificaties te raadplegen. Bijzonderheden in de berekeningen Het CVZ rekent voor de Zvw bijdrage buitenland alleen in hele bijdragemaanden. De verzekeringssituatie op de eerste dag van de kalendermaand is bepalend. Als de

8 gepensioneerde verdragsgerechtigde op die dag verdragsgerechtigd is hij over de hele kalendermaand de Zvw bijdrage buitenland verschuldigd. Het gevolg is dat, als betrokkene in de loop van een maand zich weer vestigt in Nederland, het mogelijk is dat hij over die maand dubbel betaald: aan het CVZ en aan de Belastingdienst. Ingevolge het Arrest Nikula mag de verschuldigde bijdrage niet meer bedragen dan het totaalbedrag van de ontvangen Nederlandse pensioenen in het betreffende jaar (insufficiëntieregeling). Bij restitutie van te veel ingehouden Zvw bijdrage vergoedt het CVZ enkelvoudige wettelijke rente. Alleen als er geen sprake is van een verdragsrechtperiode, bijvoorbeeld bij, achteraf geconstateerd, prevalerend recht (betrokkene is wettelijk verzekerd in het woonland) vergoedt het CVZ bij restitutie samengestelde wettelijke rente. Bij vordering van een te weinig ingehouden bedrag brengt het CVZ geen rente in rekening. Overweging daarbij is dat de vertraging in de afrekening vrijwel zeker niet de gepensioneerde verdragsgerechtigde is aan te rekenen. Als betrokkene voor een deel van een kalenderjaar deel AWBZ verzekerd is geweest en voor het overige deel verdragsgerechtigd ( gebroken jaar ) moeten de inkomens, aftrekposten en heffingskortingen aan de juiste periodes worden toegerekend. Dat is problematisch omdat de Belastingdienst het CVZ totalen per jaar levert. Het CVZ heeft er voor gekozen om in geval van een gebroken jaar de buitenlandse inkomens en de opgevoerde aftrekposten in zijn geheel buiten beschouwing te laten. Voor betrokkene is deze handelwijze uiteraard alleen een nadeel voor zo ver er aftrekposten in het geding zijn. Het CVZ kent verder bij een gebroken jaar de heffingskortingen voor het volledige bedrag in mindering. Ook dus in het voordeel van betrokkene. De ervaring leert dat veel gepensioneerde verdragsgerechtigden een positief saldo inkomsten en kosten eigen woning hebben opgevoerd bij hun opgaaf van wereldinkomen aan de Belastingdienst. Volgens de toelichting op het formulier opgaaf wereldinkomen moet in geval van een positief saldo op het formulier een nul worden ingevuld. Door de onjuiste invulling wordt het positief saldo meegenomen bij de vaststelling van het box 1 inkomen. Met ingang van het belastingjaar 2008 neemt de Belastingdienst een positief saldo niet zonder meer mee bij de vaststelling van inkomens. overige bijzonderheden Door allerlei omstandigheden slaagt het CVZ er veelal niet in om binnen de wettelijk vastgestelde termijnen een voorlopige, dan wel een definitieve jaarafrekening op te maken. In sommige situaties kan het voor de gepensioneerde verdragsgerechtigde van belang zijn dat hij (tijdig) een jaarafrekening krijgt. Dit zal vooral het geval zijn als hij, bijvoorbeeld door te hoge inhoudingen of het recht op extra heffingskortingen, geld van het CVZ kan terug verwachten. Betrokkene kan, na afloop van de wettelijk gestelde termijn voor het verzenden van de jaarafrekening, het CVZ aanmanen tot het opmaken van de jaarafrekening. Het CVZ moet dan binnen twee weken de gewenste jaarafrekening afgeven. Als het CVZ daaraan niet voldoet moet het CVZ een dwangsom per dag betalen. De gepensioneerde verdragsgerechtigde moet zich, bij aanvang van de verdragsperiode, met het formulier E 121 melden bij het wettelijk verzekeringsorgaan in zijn woonland. Veel personen geven hieraan geen gevolg. De principiële niet verdragsrecht willenden weigeren zich in te schrijven. Verder zijn er personen met een heel klein nabestaande pensioen uit Nederland (vanwege enkele jaren werken in het verre verleden) voor wie het onbegrijpelijk is waarom het CVZ c.q. de Belastingdienst hen met brieven lastig vallen. Zij reageren veelal niet. Gevolg is wel dat het CVZ persisteert met inhouding.

9 Enige tijd soms na veel tijd - na afloop van het zorgjaar stuurt de Belastingdienst de gepensioneerde verdragsgerechtigde een formulier Opgaaf wereldinkomen voor de vaststelling van het niet in Nederland belastbare inkomen. Als betrokkene dit formulier niet terugstuurde, stelde de Belastingdienst het inkomen ambtshalve hoog vast. Gevolg is dat het CVZ de maximale bijdrage Zvw en AWBZ in rekening bracht. Dit heeft geleid tot zeer veel bezwaren, waarnaar alsnog het juiste veelal erg lage inkomen werd vastgesteld. Met ingang van het kalenderjaar 2008 stelt de Belastingdienst in deze situaties het inkomen direct vast op het door de Belastingdienst geschatte bedrag van het inkomen. Bindert Kloosterman

Z/VV-2679576. Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I

Z/VV-2679576. Gelet op artikel 69, tweede en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet; BESLUIT: Artikel I Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006

Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 POSTADRES Postbus 320 1110 ah Diemen Aanvraagformulier voor heffingskortingen 2006 Registratienummer: (Door CVZ in te vullen) 1 Gegevens aanvrager 1a Voorletters, eerste voornaam voluit: 1b Geboortenaam:

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit. Besluit van 26 april 2013, nr. DGB 2013/201M Inkomstenbelasting. Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal - en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Directoraat-generaal

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Brondatum:

Brondatum: Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht Brondatum: 26-04-2013 De keuzeregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage SV/V&V/06/2994 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe

Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Assurantiekantoor Veltman presenteert: Tour de Zorg Etappe 2: De Bergetappe Solotour! Vandaag leggen we de 2 e etappe af. De bergetappe staat ons te wachten, een pittige dag dus, waarbij ons 3 cols (bergen)

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

Notitie. Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Betreft: Opgaaf Wereldinkomen. 1 Inleiding en vraagstelling

Notitie. Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Betreft: Opgaaf Wereldinkomen. 1 Inleiding en vraagstelling Notitie Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland Mr W.W. Geursen Datum 10 april 2007 Onze ref. 116\Stichting Gepensioneerden\n006-690_opgaaf wereldinkomen\wwg Betreft:

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over het Zorginstituut Nederland te Diemen. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over het Zorginstituut Nederland te Diemen. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over het Zorginstituut Nederland te Diemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Zorginstituut Nederland te Diemen gegrond. Datum: 18 februari 2016

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Samenwonende partners met 1 kind van 8 jaar Loon man 25.000 Loon vrouw 25.000 Verdeling aftrekposten onder partners 50/50 Uitwerking

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011

Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 Wijziging bedragen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en WWIK per 1 juli 2011 1. Inleiding Het wettelijk minimumloon is per 1 juli 2011 vastgesteld op 1.435,20 per maand. In verband hiermee zal het netto minimumloon,

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw H. Biesch Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw H. Biesch Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw Biesch, Ingevolge uw opdracht hebben

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:4340

ECLI:NL:RBZWB:2016:4340 ECLI:NL:RBZWB:2016:4340 Instantie Datum uitspraak 30-06-2016 Datum publicatie 09-11-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer BRE - 15 _ 1191 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007

Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2007 1 Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Premie, collectiviteit Zaaknummer : 2009.01285 Zittingsdatum : 24 maart 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW. Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BO7059, Rechtbank Amsterdam, AWB 09/3604 AOW Datum uitspraak: 23-09-2010 Datum publicatie: 13-12-2010 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014

Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 Afdeling Samenleving Richtlijn 320 Ingangsdatum: 01-01-2014 VERREKENING VAN INKOMSTEN EN INKOMSTENVRIJLATING Algemeen De in aanmerking te nemen zijn in art. 31 WWB gedefinieerd. Hiermee wordt rekening

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Tabellen Loonberekening Tabel bijzondere beloningen Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden:

Nadere informatie

HRo - Loonbelasting -- Deel 4

HRo - Loonbelasting -- Deel 4 Loonheffing les 4 programma Loonheffingen Wanneer wordt het loon genoten? Tarieven Loonheffingskorting Loonheffingen en genietingsmoment Wij onderscheiden: loonbelasting premies volksverzekeringen inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Amsterdam. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/120

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Amsterdam. Datum: 20 april 2011. Rapportnummer: 2011/120 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uit Amsterdam. Datum: 20 april 2011 Rapportnummer: 2011/120 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door E te F tegen C te D Zaak : Collectiviteit, korting op de premie met terugwerkende kracht Zaaknummer : 2011.00544 Zittingsdatum : 26 oktober

Nadere informatie

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies)

tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies) tarief belastingschijf 2 42% 42%* (10,85% belastingen en 31,15% premies) Fiscale cijfers 2014 De definitieve cijfers voor 2014 zijn bekend. Tarieven en schijflengten box 1 Belastingschijf 1 0-19.645 0-19.645 tarief belastingschijf 1 37% 36,25%* (5,1% belastingen en 31,15% premies)

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Proces inkomstenbelasting. Inhoud

Proces inkomstenbelasting. Inhoud Proces inkomstenbelasting Dit onderdeel behandelt de werking van het proces rondom de inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Inhoud 1. Het

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Regelgeving verdragsgerechtigden

Regelgeving verdragsgerechtigden Rapport Regelgeving verdragsgerechtigden Op 20 juli 2007 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2006

Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2006 LH 41-1Z62FD Rekenregels en handleiding loonheffingen over bijstandsuitkeringen 2006 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Belaste en onbelaste uitkeringen 6 2.1 Belaste uitkeringen 6 2.2 Onbelaste uitkeringen en verstrekkingen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Onterechte beëindiging zorgverzekering, terugvordering premie Zaaknummer : 2009.00563 Zittingsdatum : 27 januari 2010 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling

Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) coördineert en financiert de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). CVZ, Postbus 320, 1110 AH Diemen www.cvz.nl

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie