Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding"

Transcriptie

1 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht onder de bewoners en de vertegenwoordigers van PG-bewoners van De Schutse. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 16 en 17 oktober Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de vragenlijst volgens de CQ Index. Deze lijst is door het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) gevalideerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden ter beschikking gesteld aan het CKZ ten behoeve van de landelijke benchmark VV&T. Naast de vragen van de CQ Index vragenlijst is een aantal vragen over de dienstverlening en de voorzieningen van de locatie opgenomen. Deze vragen zijn samen met de instelling geformuleerd. Volgens de richtlijnen van het CKZ moest er een steekproef van 30 bewoners getrokken worden, met een even grote reservelijst. De bewoners zijn persoonlijk geïnterviewd door interviewsters van Bureau De Bok. Er zijn 30 bewoners geïnterviewd. In dit rapport worden verbetervoorstellen geformuleerd als de scores daartoe aanleiding geven. De volgende criteria worden daarbij gehanteerd: 1. scores waarbij naast het meest positieve antwoord het volgende antwoord tenminste 10% scoort; 2. als de scores op de daarop volgende antwoordcategorieën samen meer dan 10% zijn. Deze scores zijn gearceerd in de tabellen. Voorbeeld: naast de score altijd, komt de score meestal voor. Is de score meestal, hoger dan 10% en/of zijn de daarna komende scores, zoals soms, nooit of weet niet en/of missing (niet ingevuld)) samen ook nog eens hoger dan 10%, dan volgt een verbetervoorstel. Als er een verbetervoorstel geformuleerd wordt, wil dat niet zeggen dat er sprake is van iets fouts. Een verbetervoorstel duidt op de mogelijkheid iets beter te doen. Het is aan de instelling hoe hiermee omgegaan wordt. Het formuleren van verbetervoorstellen op deze wijze, heeft niets te maken met de landelijke benchmark. De uitkomsten daarvan kunnen anders zijn dan in dit rapport en kunnen voor De Schutse aanleiding zijn andere conclusies te trekken. De opzet van deze rapportage is als volgt: Begonnen wordt met een aantal kenmerken van de populatie. Vervolgens wordt per hoofdstuk de uitkomst gegeven. Per hoofdstuk worden per vraag, indien daartoe aanleiding is verbetervoorstellen geformuleerd die aan het eind van het hoofdstuk worden weergegeven. Afgesloten wordt met een overzicht van alle verbetervoorstellen.

2 2 2. Kenmerken populatie Van de 30 bewoners in het onderzoek zijn er 22 vrouwen (73,3%) en 8 mannen (26,7 %). De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 85 jaar. De verblijfsduur: 1. Hoe lang verblijft u nu in dit huis? 6 maanden tot minder dan een jaar 3 10,0 10,0 10,0 1-2 jaar 5 16,7 16,7 26,7 2-5 jaar 16 53,3 53,3 80,0 meer dan 5 jaar 6 20,0 20,0 100,0 De verdeling van de respondenten naar opleiding is: 5. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? geen opleiding 2 6,7 6,7 6,7 lager onderwijs 27 90,0 90,0 96,7 lager of voorbereidend beroepsonderwijs 1 3,3 3,3 100,0 Alle respondenten zijn afkomstig uit Nederland. De meest voorkomende redenen bij de respondenten om in De Schutse te wonen zijn, in volgorde: - niet meer zelfstandig kunnen wonen; - vanwege lichamelijke beperkingen of handicaps; - de opname van de partner,

3 3 6. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? zeer goed 2 6,7 6,7 6,7 goed 11 36,7 36,7 43,3 matig 13 43,3 43,3 86,7 slecht 4 13,3 13,3 100,0 Meer dan 50% van de respondenten noemt de gezondheid matig tot slecht.

4 4 3. Zorgplan, afspraken en overleg 27. Zijn er schriftelijke afspraken met u gemaakt over de zorg die u krijgt van het verpleeg- /verzorgingshuis? ja 9 30,0 30,0 30,0 nee, geen afspraken 6 20,0 20,0 50,0 weet niet 15 50,0 50,0 100,0 Hier valt op dat er door 20 % van de respondenten wordt aangegeven dat er geen afspraken gemaakt zijn en dat 50% aangeeft het niet te weten. Het verbeterpunt is afspraken over de te verlenen zorg aantoonbaar te maken en daarover bij voortduring te communiceren met de bewoner. 28. Komt het verpleeg-/verzorgingshuis de afspraken over uw verzorging en behandeling goed na? altijd 9 30,0 100,0 100,0 Missing missing 21 70,0 29. Hoe vaak beslist u mee over de verzorging of behandeling die u krijgt? altijd 9 30,0 30,0 30,0 meestal 1 3,3 3,3 33,3 soms 2 6,7 6,7 40,0 nooit 5 16,7 16,7 56,7 nvt/niet nodig 13 43,3 43,3 100,0 Er wordt door meer dan 16 % nooit meebeslist. Het verbeterpunt is dat er goed opgelet moet worden dat er door bewoners meebeslist wordt over de zorg die men gaat krijgen. Zorg voor betrokkenheid en leg de zorg vast! 30. Hoe vaak beslist u mee over de tijdstippen en dagen waarop u verzorging of behandeling krijgt? altijd 9 30,0 30,0 30,0 soms 1 3,3 3,3 33,3 nooit 4 13,3 13,3 46,7 nvt/niet nodig 16 53,3 53,3 100,0 13,3% van de respondenten geeft aan nooit betrokken te zijn bij het bepalen wanneer men zorg krijgt.

5 5 31. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een evaluatiegesprek gehad met iemand van het verpleeg-/verzorgingshuis over hoe de zorg u bevalt? ja, minstens 2 evaluatiegesprekken in het afgelopen jaar ja, 1 evaluatiegesprek in het afgelopen jaar nee, geen evaluatiegesprek gehad in het afgelopen jaar 3 10,0 10,0 10,0 5 16,7 16,7 26, ,7 36,7 63,3 niet van toepassing 4 13,3 13,3 76,7 weet niet 7 23,3 23,3 100,0 In iets meer dan 36% van de gevallen heeft geen evaluatiegesprek plaatsgevonden. Het verbeterpunt kan zijn er voor te zorgen dat dit gaat gebeuren. Samenvatting verbetervoorstellen zorgplan, afspraken en overleg. - Betrek bewoners bij het bepalen welke zorg op welke wijze geboden wordt. - Overleg met hen en laat hen meebeslissen. - Maak de afspraken over de zorg aantoonbaar. - Leg de afspraken schriftelijk vast. - Evalueer met de bewoner en/of haar/zijn vertegenwoordigers.

6 6 4. Communicatie en informatie 32. Heeft u voldoende informatie gekregen over wat de zorginstelling u kan bieden? ja 15 50,0 50,0 50,0 nee 2 6,7 6,7 56,7 weet niet 13 43,3 43,3 100,0 Opvallend is het hoge percentage dat zegt niet te weten of men voldoende informatie heeft gekregen. Iets om te verbeteren! 33. Heeft u voldoende informatie gekregen over uw rechten? ja 10 33,3 33,3 33,3 nee 3 10,0 10,0 43,3 weet niet 17 56,7 56,7 100,0 10% zegt onvoldoende informatie te hebben gekregen over haar rechten. Opvallend is het hoge percentage dat zegt niet te weten of men voldoende informatie heeft gekregen. 34. Heeft u voldoende informatie gekregen over wat er van ú wordt verwacht? ja 14 46,7 46,7 46,7 nee 1 3,3 3,3 50,0 weet niet 15 50,0 50,0 100,0 Opvallend is het hoge percentage dat zegt niet te weten of men voldoende informatie heeft gekregen. 35. Heeft u voldoende informatie gekregen over het beleid van de zorginstelling als het gaat om beslissingen over de zorg rond het levenseinde? ja 8 26,7 27,6 27,6 nee 3 10,0 10,3 37,9 weet niet 18 60,0 62,1 100,0 Missing missing 1 3,3 10% van de respondenten zegt onvoldoende informatie te hebben gekregen over beslisisngen omtrent het levenseinde. Opvallend is het hoge percentage dat zegt niet te weten of men voldoende informatie heeft gekregen.

7 7 36. Heeft u voldoende informatie gekregen over de cliëntenraad? ja 13 43,3 44,8 44,8 nee 2 6,7 6,9 51,7 weet niet 14 46,7 48,3 100,0 Missing missing 1 3,3 Opvallend is het hoge percentage dat zegt niet te weten of men voldoende informatie heeft gekregen: een verbeterpunt. 37. Weet u bij wie u met uw vragen, problemen en eventuele klachten terecht kunt in het verpleeg-/verzorgingshuis? ja ,0 100,0 100,0 38. Heeft u een vaste contactpersoon (zorgverlener/leidinggevende) als aanspreekpunt in het huis? ja 14 46,7 46,7 46,7 nee 16 53,3 53,3 100,0 Meer dan de helft van de respondenten geeft aan geen vast aanspreekpunt in het huis te hebben. Dat betekent dat hier een verbetermogelijkheid ligt. 39. Staat het verpleeg-/verzorgingshuis open voor uw wensen? altijd 16 53,3 53,3 53,3 soms 1 3,3 3,3 56,7 nvt/weet niet 13 43,3 43,3 100,0

8 8 40. Hoe vaak reageert de leiding of directie naar uw mening goed op uw vragen, suggesties of klachten? altijd 15 50,0 50,0 50,0 meestal 2 6,7 6,7 56,7 nvt/weet niet 13 43,3 43,3 100,0 41. Hoe vaak behandelen de zorgverleners u beleefd? altijd ,0 100,0 100,0 42. Besteden de zorgverleners voldoende tijd aan u? altijd 18 60,0 62,1 62,1 meestal 7 23,3 24,1 86,2 soms 2 6,7 6,9 93,1 nooit 2 6,7 6,9 100,0 Missing missing 1 3,3 Meer dan 13 % geeft aan dat er soms of nooit voldoende tijd aan hen besteed wordt. 43. Hoe vaak overleggen de zorgverleners met u over wat er moet gebeuren? altijd 15 50,0 65,2 65,2 meestal 1 3,3 4,3 69,6 soms 2 6,7 8,7 78,3 nooit 5 16,7 21,7 100,0 Totaal 23 76,7 100,0 Missing missing 7 23,3 Van de respondenten zegt 23,4% dat er soms of nooit met hen overlegd wordt. Dat levert een verbeterpunt op: overleg met de bewoner over wat er moet/gaat gebeuren.

9 9 44. Zijn de zorgverleners bereid met u te praten over zaken die naar uw mening niet goed zijn gegaan? altijd 14 46,7 48,3 48,3 meestal 1 3,3 3,4 51,7 nvt/niet nodig 14 46,7 48,3 100,0 Missing missing 1 3,3 Samenvatting verbeterpunten communicatie en informatie. - Geef in alle gevallen aantoonbare informatie over: - wat de zorginstelling te bieden heeft; - de rechten van de bewoner; - wat er van de bewoner verwacht wordt; - het beleid als het gaat om beslissingen over de zorg rond het levenseinde; - de cliëntenraad; - wie de vaste contactpersoon is; - Maak aantoonbaar dat: - er overleg is met de bewoner over wat er moet gebeuren; - er voldoende tijd aan de bewoner besteed wordt.

10 10 5. Lichamelijke welbevinden 10. Gebeurt uw verzorging op de momenten waarop u dat wilt? altijd 20 66,7 66,7 66,7 meestal 2 6,7 6,7 73,3 soms 3 10,0 10,0 83,3 nvt/niet nodig 5 16,7 16,7 100,0 11. Gebeurt uw verzorging op de manier zoals u dat wilt? altijd 23 76,7 76,7 76,7 meestal 2 6,7 6,7 83,3 soms 1 3,3 3,3 86,7 nvt/niet nodig 4 13,3 13,3 100,0 12. Kunt u opstaan en naar bed gaan wanneer u dat wilt? altijd 18 60,0 64,3 64,3 meestal 5 16,7 17,9 82,1 nooit 5 16,7 17,9 100,0 Totaal 28 93,3 100,0 Missing missing 2 6,7 16,7% geeft aan nooit te kunnen opstaan en naar bed te gaan als men dat wil. 13. Heeft u hulp nodig als u naar het toilet moet? ja 13 43,3 44,8 44,8 nee 16 53,3 55,2 100,0 Missing missing 1 3,3

11 Wordt u tijdig geholpen als u naar het toilet moet? altijd 5 16,7 45,5 45,5 meestal 4 13,3 36,4 81,8 soms 2 6,7 18,2 100,0 Totaal 11 36,7 100,0 Missing missing 19 63,3 Een belangrijk deel (18,2%) geeft aan dat men soms tijdig geholpen wordt, terwijl 13,3% niet altijd tijdig geholpen wordt. Dat is iets om te verbeteren. 15. Heeft u voldoende privacy tijdens de toiletgang? altijd 10 33,3 90,9 90,9 meestal 1 3,3 9,1 100,0 Totaal 11 36,7 100,0 Missing missing 19 63,3 16. Gebruikt u incontinentiemateriaal? ja 12 40,0 40,0 40,0 nee 18 60,0 60,0 100,0 17. Wordt incontinentiemateriaal tijdig verschoond? altijd 9 30,0 90,0 90,0 soms 1 3,3 10,0 100,0 Totaal 10 33,3 100,0 Missing missing 20 66,7 Samenvatting verbeterpunten lichamelijk welbevinden: Heb aandacht voor de wensen van bewoners als het gaat om het opstaan en naar bed gaan. Zorg voor tijdige hulp bij de toiletgang.

12 12 6. Geestelijk welbevinden 47. Hebben de verzorgenden en verpleegkundigen voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? altijd 21 70,0 70,0 70,0 meestal 2 6,7 6,7 76,7 soms 1 3,3 3,3 80,0 nooit 2 6,7 6,7 86,7 nvt/niet nodig 4 13,3 13,3 100,0 48. Hoe vaak bent u ongerust? altijd 5 16,7 16,7 16,7 meestal 6 20,0 20,0 36,7 soms 11 36,7 36,7 73,3 nooit 8 26,7 26,7 100,0 Aandachtspunt: heb aandacht voor gevoelens van ongerustheid. 49. Voelt u zich eenzaam? altijd 5 16,7 17,2 17,2 meestal 2 6,7 6,9 24,1 soms 5 16,7 17,2 41,4 nooit 17 56,7 58,6 100,0 Missing missing 1 3,3 Aandachtspunt: heb aandacht voor gevoelens van eenzaamheid. 50. Kunt u bij een geestelijk verzorger in het huis terecht? altijd 24 80,0 80,0 80,0 soms 1 3,3 3,3 83,3 nvt/niet nodig 5 16,7 16,7 100,0 Samenvatting aandachtspunten geestelijk welbevinden - Zorg dat er voldoende aandacht is voor gevoelens van ongerustheid en eenzaamheid.

13 13 7. Deskundigheid zorgverleners 18. Werken de verzorgenden en verpleegkundigen vakkundig? altijd 22 73,3 75,9 75,9 meestal 5 16,7 17,2 93,1 nvt/weet niet 2 6,7 6,9 100,0 Missing missing 1 3,3 19. Worden verpleegkundige handelingen goed verricht? altijd 17 56,7 56,7 56,7 meestal 2 6,7 6,7 63,3 nvt/weet niet 11 36,7 36,7 100,0 20. Stemmen de verschillende zorgverleners uw verzorging en behandeling goed op elkaar af? altijd 18 60,0 62,1 62,1 meestal 7 23,3 24,1 86,2 nvt/weet niet 4 13,3 13,8 100,0 Missing missing 1 3,3 21. Is er voldoende personeel in huis? altijd 13 43,3 43,3 43,3 meestal 4 13,3 13,3 56,7 soms 4 13,3 13,3 70,0 nooit 8 26,7 26,7 96,7 nvt/weet niet 1 3,3 3,3 100,0 Niet alle respondenten zijn er van overtuigd dat er voldoende personeel in huis is. Een verbeterpunt kan zijn hier aandacht aan te besteden. Samenvatting verbeterpunten deskundigheid zorgverleners - Maak aantoonbaar dat: - de personeelsinzet voldoende is.

14 14 8. Zorginhoudelijke veiligheid 22. Zijn uw zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen? altijd 28 93,3 93,3 93,3 meestal 2 6,7 6,7 100,0 23. Houden de verzorgenden en verpleegkundigen rekening met wat u zelf wel en niet kunt? altijd 27 90,0 90,0 90,0 meestal 1 3,3 3,3 93,3 nvt/weet niet 2 6,7 6,7 100,0 24. Worden uw gezondheidsklachten serieus genomen door de zorgverleners? altijd 24 80,0 80,0 80,0 meestal 2 6,7 6,7 86,7 soms 1 3,3 3,3 90,0 nvt/weet niet 3 10,0 10,0 100,0 25. Krijgt u snel hulp bij pijn of ziekte? altijd 19 63,3 63,3 63,3 meestal 2 6,7 6,7 70,0 soms 3 10,0 10,0 80,0 nvt/weet niet 6 20,0 20,0 100,0 26. Krijgt u goede informatie over medicijnen als u een middel krijgt dat u nog niet eerder heeft gebruikt? altijd 16 53,3 55,2 55,2 meestal 2 6,7 6,9 62,1 soms 2 6,7 6,9 69,0 nvt/weet niet 9 30,0 31,0 100,0 Missing missing 1 3,3

15 15 Samenvatting verbeterpunten zorginhoudelijke veiligheid. - Geen verbeterpunten.

16 16 9. Woon- en leefomstandigheden 51. Is de temperatuur in uw woonruimte aangenaam? altijd 24 80,0 80,0 80,0 meestal 1 3,3 3,3 83,3 soms 5 16,7 16,7 100,0 52. Wordt uw woonruimte goed schoongehouden? altijd 18 60,0 60,0 60,0 meestal 4 13,3 13,3 73,3 soms 5 16,7 16,7 90,0 nooit 3 10,0 10,0 100,0 26,7% geeft aan dat dit soms of nooit het geval is, een verbeterpunt. 53. Zijn de algemene ruimten zoals huiskamer, gang en hal, aangenaam om in te verblijven? altijd 25 83,3 89,3 89,3 meestal 1 3,3 3,6 92,9 nooit 1 3,3 3,6 96,4 n.v.t/weet niet 1 3,3 3,6 100,0 Totaal 28 93,3 100,0 Missing missing 2 6,7 54. Gaan de bewoners prettig met elkaar om? altijd 22 73,3 75,9 75,9 meestal 4 13,3 13,8 89,7 nvt/weet niet 3 10,0 10,3 100,0 Missing missing 1 3,3

17 Voelt u zich hier thuis? altijd 18 60,0 60,0 60,0 meestal 8 26,7 26,7 86,7 soms 2 6,7 6,7 93,3 nooit 2 6,7 6,7 100,0 13,4 % van de bewoners geeft aan zich soms of nooit thuis te voelen. Iets om aandacht aan te besteden. 56. Heeft u voldoende woonruimte? ja ,0 100,0 100,0 57. Kunt u zelf bepalen hoe uw kamer of woonruimte is ingericht? ja ,0 100,0 100,0 Samenvatting verbeterpunten woon- en leefomstandigheden - Laat mensen zich thuis voelen.

18 Privacy en zelfstandigheid 58. Kunt u zich met bezoek op een rustige plek terugtrekken? altijd 29 96,7 96,7 96,7 meestal 1 3,3 3,3 100,0 59. Heeft u voldoende gelegenheid om alleen te zijn? altijd 29 96,7 96,7 96,7 meestal 1 3,3 3,3 100,0 60. Laten de verzorgenden en medewerkers u met rust als u dat wilt? altijd 23 76,7 92,0 92,0 soms 1 3,3 4,0 96,0 nooit 1 3,3 4,0 100,0 Totaal 25 83,3 100,0 Missing missing 5 16,7 61. Kunt u zelf bepalen hoe uw dag eruit ziet? altijd 27 90,0 93,1 93,1 nooit 2 6,7 6,9 100,0 Missing missing 1 3,3 62. Kunt u komen waar u wilt in het verpleeg-/verzorgingshuis? altijd 24 80,0 80,0 80,0 meestal 3 10,0 10,0 90,0 soms 1 3,3 3,3 93,3 nvt 2 6,7 6,7 100,0

19 Kunt u komen waar u wilt buitenshuis? altijd 16 53,3 53,3 53,3 meestal 3 10,0 10,0 63,3 soms 4 13,3 13,3 76,7 nooit 1 3,3 3,3 80,0 nvt 6 20,0 20,0 100,0 Samenvatting verbeterpunten privacy en zelfstandigheid - Kijk naar oorzaken waarom bewoners niet meer buitenshuis kunnen komen waar ze willen en en neem ze zo mogelijk weg.

20 Veiligheid wonen en verblijf 64. Voelt u zich veilig in huis? altijd 26 86,7 86,7 86,7 meestal 2 6,7 6,7 93,3 soms 1 3,3 3,3 96,7 nooit 1 3,3 3,3 100,0 65. Reageert een medewerker binnen vijf minuten als u belt? altijd 11 36,7 36,7 36,7 meestal 7 23,3 23,3 60,0 soms 6 20,0 20,0 80,0 nooit 2 6,7 6,7 86,7 nvt 4 13,3 13,3 100,0 26,7% zegt dat er soms of nooit binnen vijf minuten gereageerd wordt als er gebeld is. 66. Maakt u zich zorgen over diefstal? altijd 2 6,7 6,7 6,7 meestal 1 3,3 3,3 10,0 soms 6 20,0 20,0 30,0 nooit 21 70,0 70,0 100,0 20% maakt zich soms zorgen over diefstal. 67. Weet u wat u bij brand moet doen? ja 13 43,3 44,8 44,8 nee 16 53,3 55,2 100,0 Missing missing 1 3,3 Meer dan de helft van de bewoners weet niet wat ze moet doen bij brand. Samenvatting verbeterpunten veiligheid wonen en verblijf - Reageer binnen 5 minuten als er gebeld wordt. - Heb aandacht voor zorg over diefstal. - Informeer zo veel mogelijk de bewoners over wat te doen bij brand. Zorg vooral voor goed geïnstrueerd en geoefend personeel.

21 Participatie 68. Heeft u voldoende mogelijkheden voor activiteiten en dagelijkse bezigheden? altijd 23 76,7 76,7 76,7 meestal 1 3,3 3,3 80,0 soms 1 3,3 3,3 83,3 nvt/niet nodig 5 16,7 16,7 100,0 69. Wordt u goed op de hoogte gehouden van de activiteiten in huis? altijd 25 83,3 83,3 83,3 meestal 1 3,3 3,3 86,7 nvt/niet nodig 4 13,3 13,3 100,0 70. Worden er genoeg activiteiten door het huis georganiseerd? altijd 23 76,7 76,7 76,7 meestal 2 6,7 6,7 83,3 nooit 1 3,3 3,3 86,7 nvt/niet nodig 4 13,3 13,3 100,0 71. Bevallen de activiteiten die georganiseerd worden u? altijd 14 46,7 48,3 48,3 meestal 5 16,7 17,2 65,5 nooit 1 3,3 3,4 69,0 nvt/niet nodig 9 30,0 31,0 100,0 Missing missing 1 3,3 72. Biedt het huis voldoende mogelijkheden voor contact met anderen? altijd 19 63,3 65,5 65,5 meestal 1 3,3 3,4 69,0 nvt/niet nodig 9 30,0 31,0 100,0 Missing missing 1 3,3

22 Is er hulp van verzorgenden, vrijwilligers of naasten als u ergens naar toe wilt? altijd 18 60,0 60,0 60,0 meestal 1 3,3 3,3 63,3 soms 3 10,0 10,0 73,3 nvt/niet nodig 8 26,7 26,7 100,0 Samenvatting verbeterpunten participatie en dagstructurering - Geen verbeterpunten.

23 Maaltijden 74. Zien de warme maaltijden er verzorgd uit? altijd 29 96,7 96,7 96,7 soms 1 3,3 3,3 100,0 75. Zijn de maaltijden lekker? altijd 18 60,0 60,0 60,0 meestal 6 20,0 20,0 80,0 soms 5 16,7 16,7 96,7 nooit 1 3,3 3,3 100,0 20 % van de bewoners geeft aan de maaltijden soms of nooit lekker te vinden 76. Hoe vaak kunt u kiezen wat u eet? altijd 29 96,7 96,7 96,7 nooit 1 3,3 3,3 100,0 77. Kunt u kiezen wanneer u de warme maaltijd nuttigt? altijd 2 6,7 6,7 6,7 nooit 28 93,3 93,3 100,0 Van de respondenten geeft 93,3% aan niet te kunnen kiezen wanneer men warm eet. Een verbeterpunt kan zijn bewoners een keuze te geven. Deze keuze komt verderop aan de orde! 78. Kunt u kiezen waar u eet (in de eetzaal/huiskamer of uw eigen kamer/appartement)? altijd 26 86,7 89,7 89,7 soms 2 6,7 6,9 96,6 nooit 1 3,3 3,4 100,0 Missing missing 1 3,3

24 Is de sfeer tijdens de maaltijden goed? altijd 1 3,3 3,3 3,3 nvt 29 96,7 96,7 100,0 Samenvatting verbetervoorstellen m.b.t. de maaltijden - Zorg er voor dat de warme maaltijden lekker zijn. - Geef bewoners de mogelijkheid om te kiezen wanneer ze de warme maaltijd willen gebruiken.

25 Het cijfer Het totaaloordeel over het huis is gemiddeld: 8,8. Het totaaloordeel over de verzorgenden en de verpleegkundigen is gemiddeld: Wat wil men veranderen? Er is door 5 respondenten gebruik gemaakt van de vrije ruimte. De reacties met een veranderpunt worden hier weergegeven. Er worden geen verbetervoorstellen aan gekoppeld. Het is interessant om te kijken in hoeverre de benoemde punten overeenkomen met de geformuleerde verbetervoorstellen. In het weekend svp meer activiteiten, anders eenzaam. Iets beter schoonmaken. Vaker met mensen in rolstoel wandelen. Meer overleg over medicatie gewenst. Er komen wel eens mensen binnen terwijl de bewoner dit niet wenst, dat is niet prettig. Schoonmaak moet beter. Er moet meer personeel komen. Te weinig huishoudelijk personeel. Camera's op gangen gewenst, i.v.m. diefstal. Balie tijdens weekend vaak niet bezet. Weinig activiteiten. Te weinig personeel, ze doen wat ze kunnen. Lieve mensen, maar ze moeten te hard werken. Medicijnen moeten op tijd worden gegeven.

26 Voorzieningen en diensten van de locatie 82. Wat is uw mening over de openingstijden van de winkel? Voldoende 21 70,0 70,0 70,0 Niet van toepassing 9 30,0 30,0 100,0 83. Wat is uw mening over het assortiment van de winkel? Voldoende 16 53,3 53,3 53,3 Te weinig 4 13,3 13,3 66,7 Niet van toepassing 10 33,3 33,3 100,0 84. Bent u tevreden over de dienstverlening van de kapster? Prima 9 30,0 30,0 30,0 Goed 3 10,0 10,0 40,0 Niet van toepassing 18 60,0 60,0 100,0 85. Bent u tevreden over de dienstverlening van de pedicure? Prima 15 50,0 50,0 50,0 Goed 1 3,3 3,3 53,3 Matig 1 3,3 3,3 56,7 Onvoldoende 1 3,3 3,3 60,0 Niet van toepassing 12 40,0 40,0 100,0 86. Bent u tevreden over de dienstverlening van de technisch medewerker? Prima 22 73,3 73,3 73,3 Goed 3 10,0 10,0 83,3 Niet van toepassing 5 16,7 16,7 100,0

27 Bent u tevreden over de leefomgeving (onderhoud, aanzicht van de tuin)? Prima 21 70,0 75,0 75,0 Goed 7 23,3 25,0 100,0 Totaal 28 93,3 100,0 Missing Missing 2 6,7 88. Is de tuin toegankelijk of te betreden, b.v. met rolstoel of rollator? Prima 16 53,3 55,2 55,2 Goed 2 6,7 6,9 62,1 Matig 1 3,3 3,4 65,5 Niet van toepassing 10 33,3 34,5 100,0 Missing Missing 1 3,3 89. Bent u tevreden over het aantal (invalide)parkeerplaatsen? Prima 4 13,3 13,3 13,3 Onvoldoende 1 3,3 3,3 16,7 Niet van toepassing 25 83,3 83,3 100,0 90. Hoeveel waarde hecht u aan de christelijke signatuur van de organisatie? Zeer belangrijk 18 60,0 60,0 60,0 Belangrijk 9 30,0 30,0 90,0 Onbelangrijk 3 10,0 10,0 100,0 91. Bent u tevreden over de invulling van de weeksluiting op vrijdagavond en de Bijbelkring op woensdagmorgen? Prima 20 66,7 66,7 66,7 Goed 2 6,7 6,7 73,3 Onvoldoende 1 3,3 3,3 76,7 Niet van toepassing 7 23,3 23,3 100,0

28 Bent u tevreden over de invulling van de vieringen (Kerst, Pasen)? Prima 19 63,3 63,3 63,3 Goed 3 10,0 10,0 73,3 Matig 3 10,0 10,0 83,3 Niet van toepassing 5 16,7 16,7 100,0 93. Stelt u prijs op kerstversiering in de openbare ruimte rond de kerstdagen? Ja 17 56,7 56,7 56,7 Neen 12 40,0 40,0 96,7 Weet niet 1 3,3 3,3 100,0 94. Bent u tevreden over de invulling van Sint Nicolaas (cadeautje en Bingo)? Ja 13 43,3 44,8 44,8 Neen 3 10,0 10,3 55,2 Weet niet 13 43,3 44,8 100,0 Missing Missing 1 3,3 95. Indien u kunt kiezen voor het gerbuik van de warme maaltijd 's middgs of 's avonds: waar gaat dan uw voorkeur naar uit? Middag 28 93,3 100,0 100,0 Missing Missing 2 6,7 96. Opmerkingen m.b.t. de vragen 82 ten met 95 (wat kan beter, zijn er dingen die u mist of wilt veranderen): Bewoner is heel eenzaam. Bewoonster heeft het goed naar haar zin. De winkel heeft geen vloeibare zeep. De kapper is wel duur. Er zijn geen dingen van de bakker, zoals gebakjes, te krijgen. Heel tevreden! Heel tevreden. Sinterklaas mag gerust komen! Gezellig. Sinterklaas mag wel weer komen met de zwarte Pieten. Christelijke signatuur mag wel wat minder. Veel alleen, kan zich moeilijk bewegen. Voelt zich buitengesloten.

29 29 Aandachtspunten voorzieningen en diensten locatie: - Kijk naar het assortiment van de winkel, een deel van de bewoners vindt het assortiment te weinig. - 10% van de bewoners vindt de christelijke signatuur onbelangrijk. - 10% van de bewoners zegt niet tevreden te zijn over de invulling van het Sint Nicolaasfeest. - 40% van de bewoners stelt geen prijs op kerstversiering in de openbare ruimtes. - Bijna alle bewoners kiezen voor de warme maaltijd s middags.

30 30 Samenvatting alle verbeterpunten Zorgplan, afspraken en overleg. - Betrek bewoners bij het bepalen welke zorg op welke wijze geboden wordt. - Overleg met hen en laat hen meebeslissen. - Maak de afspraken over de zorg aantoonbaar. - Leg de afspraken schriftelijk vast. - Evalueer met de bewoner en haar/zijn vertegenwoordigers. Informatie en communicatie - Geef in alle gevallen aantoonbare informatie over: - wat de zorginstelling te bieden heeft; - de rechten van de bewoner; - wat er van de bewoner verwacht wordt; - het beleid als het gaat om beslissingen over de zorg rond het levenseinde; - de cliëntenraad; - bij wie de bewoner terecht kan met vragen, problemen en klachten; - wie de vaste contactpersoon is; - Maak aantoonbaar dat: - er overleg is met de bewoner over wat er moet gebeuren. Lichamelijke welbevinden - Heb aandacht voor de wensen van bewoners als het gaat om het opstaan en naar bed gaan. - Zorg voor tijdige hulp bij de toiletgang. Geestelijk welbevinden - Zorg dat er voldoende aandacht is voor gevoelens van ongerustheid eenzaamheid Deskundigheid zorgverleners - Maak aantoonbaar dat: - de personeelsinzet voldoende is. Zorginhoudelijke veiligheid. - Geen verbeterpunten. Woon- en leefomstandigheden - Laat mensen zich thuisvoelen. Privacy en zelfstandigheid - Kijk naar oorzaken waarom bewoners niet meer buitenshuis kunnen komen waar ze willen en en neem ze zo mogelijk weg. Veiligheid wonen en verblijf - Reageer binnen 5 minuten als er gebeld wordt. - Heb aandacht voor zorg over diefstal. - Informeer zo veel mogelijk de bewoners over wat te doen bij brand. Zorg vooral voor goed geïnstrueerd en geoefend personeel. Participatie en dagstructurering - Geen verbeterpunten. Maaltijden - Zorg er voor dat de warme maaltijden lekker zijn. - Kijk naar de mogelijkheid om de bewoners te laten kiezen wanneer ze de warme maaltijd willen gebruiken.

31 31 Aandachtspunten voorzieningen en diensten locatie: - Kijk naar het assortiment van de winkel, een deel van de bewoners vindt het assortiment te weinig. - 10% van de bewoners vindt de christelijke signatuur onbelangrijk. - 10% van de bewoners zegt niet tevreden te zijn over de invulling van het Sint Nicolaasfeest. - 40% van de bewoners stelt geen prijs op kerstversiering in de openbare ruimtes. - Bijna alle bewoners kiezen voor de warme maaltijd s middags.

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor interviews met bewoners maart 2007 (versie 2.0)

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners ViVa! Zorggroep Vergelijking van alle locaties mei juni 0 Publicatie van (delen

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Zorggroep Tangenborgh; locatie Oldersheem Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) Utrecht, juli 2012 Kiwa Prismant is hét

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.?

Wat vinden uw cliënten van het Afasiecentrum Rotterdam e.o.? Wat vinden uw cliënten van het Rotterdam e.o.? onderzoek naar ervaringen met de zorg binnen het Rotterdam e.o. Opdrachtgever: De Zellingen K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg, MSc. drs. D.C. Strikwerda drs.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Vreugdehof, Verpleeghuis- en Revalidatiecentrum Kiwa Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verpleeghuis) Utrecht, januari 2012 Kiwa Prismant

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein juni - juli 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorggroep Oude en Nieuwe Land Talmahof juni juli Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Stichting Ouderenzorg Kanaalzone () maart 2012 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Stichting Sint Annaklooster Logeerhuiszorg in locaties (Eindhoven) en Valkenhaeghe (Helmond) februari - april 2014 Over Facit Facit is opgericht in

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger Des Heils ZW Nederland - De Linde Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage meting VV&T (PG)

Rapportage meting VV&T (PG) Rapportage meting VV&T (PG) Leger Des Heils Midden Nederland - De Blinkert Versie 1.0.0 Mei 2012 Drs. A. Weynschenk Officieus www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging ZAB Nederland juni 2008 cliëntenraadpleging Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging 2 KLANQ Cliëntenraadpleging ZAB Nederland, 2008 KLANQ Inhoud Inhoud...4 Ten geleide...6

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners. Bruggerbosch. februari april 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T vertegenwoordigers van PG-bewoners Bruggerbosch februari april Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang niet-ambulant Moveoo Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker januari 2012 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Maatschappelijke Opvang

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten

Formulier bewerken - [ Client tevredenheidsonderzoek januari 2013 ] - Google Documenten 34 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Datum 2013 7-2-2013 11-2-2013 11-2-2013 7-2-2013 14-2-2013 12-2-2013 12-2-2013 11-2-2013 2-2-2013 6-2-2013 6-2-2013 10-2-2013 10-2-2013 11-2-2013 5-2- De

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding)

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek 2014 Maatschappelijke Opvang ambulant (woonbegeleiding) SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verzorgenden op psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen

Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verzorgenden op psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg door het team van verzorgenden op psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen Heb je de instructies voor het invullen (bijlage 6) gelezen? Weeknummer:

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen. december 2012 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen. december 2012 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen december 2012 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 3.2 Utrecht, september 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening. Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Zorgcentrum de Schutse te Sint Annaland Sint Annaland, augustus 2007 Informatiebrochure Aanbod Zorg-en dienstverlening De Schutse De doelstelling van de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners De Vijverhof Februari Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Lindescote december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Gemeten met de CQ-Index April 2014 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen?

De Stouwe. Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? De Stouwe Verpleging en Verzorging Vonder (4964) Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 18 Zou u Vonder bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1A Ervaringen met maaltijden: smaak 3,3

Nadere informatie

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg?

Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? Wat vinden de vertegenwoordigers van PG-cliënten van de zorg? onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Birkhoven mei - juni 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde. 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra

Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde. 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra Rapportage CQ-Index Zorg Thuis Catharina Stichting Leemgaarde 2011 C.M.S. Huijben J. Weistra Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen

Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Rapportage CQI meting Ervaringen met de zorg thuis Thuiszorg Zorg voor Mensen Onderzoeksleider: Meetorganisatie: Datum rapportage: John Bastiaansen Kleemans 17 januari 2011 Inhoudsopgave Onderwerp Paginanr.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Flevoland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Mei 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam

Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam Cliëntonderzoek Maaszicht Rotterdam CQI-rapportage GGZ Beschermd Wonen september 2014 drs. N. Kornalijnslijper K.J. van de Werfhorst MSc N. Meys MSc drs. C. Vreugde Projectnummer: 418999 Correspondentienummer:

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners oktober november 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg in uw instelling op basis van een enquête onder vertegenwoordigers

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis

Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T Zorg Thuis Zorg Groep Beek september - november Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Sint Annaklooster Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Annaklooster mei juli 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder winstoogmerk met als

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Stichting Hervormde Wooncentra Ede april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting

Nadere informatie

Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren CQI VV&T

Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren CQI VV&T Verantwoording aanpassing vragenlijsten en indicatoren CQI VV&T Jolanda Asmoredjo (NIVEL) Dolf de Boer (NIVEL) Diana Delnoij (Centrum Klantervaring Zorg) April 2012 1 1. Inleiding...3 2. Werkwijze en proces...4

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Woonzorgcentrum De Molenhof

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Woonzorgcentrum De Molenhof Rapportage CQ-Index Somatiek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Woonzorgcentrum De Molenhof 2013 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg 1. WAT MOET DE VERVANGER WETEN OVER DE BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN UW PARTNER? Wat is de naam en roepnaam van uw partner: Hoe wil hij/zij worden aangesproken: Hoe ziet de samenstelling van

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening

Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Informatiebrochure Aanbod zorg-en dienstverlening Sint-Annaland, Annaland,maart 20152012 2 Inhoud Doel... 4 Aanbod zorg-en dienstverlening De Schutse... 6 Verstrekkingen en eigen bijdrage... 9 Visie op

Nadere informatie

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg

Checklist Zorgoverdracht bij Respijtzorg 1. WAT MOET DE VERVANGER WETEN OVER DE BELANGRIJKSTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE ZORGVRAGER? Wat is de naam en roepnaam van de zorgvrager: Hoe wil hij/zij worden aangesproken: Hoe ziet de samenstelling

Nadere informatie

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving

Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Begeleiding op maat in uw eigen omgeving Verzorgingshuis De Bettekamp in Varsseveld Informatie voor cliënten en familie De zorg waar u zich het beste bij voelt Ouder worden is niet voor iedereen hetzelfde.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Stichting debreedonk februari april 21 Inhoudsopgave Inleiding...5 1 De Normen

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin

Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin Uitkomsten raadpleging onder ouders van cliënten van de cluster Jeugd en Gezin januari 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave Deel I... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie