Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe natuur. Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie"

Transcriptie

1 Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie

2 Nieuwe natuur Over de potentiële economische baten van het Oostvaardersland nieuwe economie Tom Bade Berend van Middendorp Gerben Smid

3 Inhoud Voorwoord 7 1 Proloog: Nieuwe natuur, nieuwe economie 9 2 Kijken en vergelijken 15 3 Het avontuur van de natuur 21 4 Rekenen op natuur 27 5 Een goed begin 41 6 Epiloog: Nieuwe natuur, nieuwe kansen 61 Colofon 64 Inhoud 5

4 Voorwoord Rond 2014 ligt er in Zuidelijk Flevoland een uitgestrekt natuur- en recreatiegebied van hectare: het Oostvaardersland. Dan is namelijk het OostvaardersWold aangelegd, dat de Oostvaardersplassen verbindt met het Horsterwold. Natuurgebieden van dergelijke omvang hebben elders in Nederland de regionale economie nieuw elan gegeven. Vanzelfsprekend profiteren de toerisme- en horecasector. Maar grootschalige en toegankelijke natuur biedt ook ruimte aan allerlei andere bedrijvigheid. Denk aan zakelijke en niet-commerciële dienstverlening, verzorging, vervoer en handel. De grote vraag is natuurlijk: waar zet je op in? Veel mensen zien kansen, maar welke ontwikkelingen zijn echt kansrijk en wat is de economische meerwaarde daarvan? Om hier inzicht in te verkrijgen, heeft de provincie onderzoek laten doen naar de economische meerwaarde die de combinatie van natuur en bedrijvigheid kan opleveren. De resultaten treft u aan in het onderzoek Nieuwe natuur, Nieuwe Economie. 6 xxxx xxx Er zijn drie kansrijke concepten (OerHolland, BuitenPlaatsen en EcologyDelta) die ieder afzonderlijk kwaliteiten hebben. Ze bieden kansen op investeringen en nieuwe banen in een breed spectrum van economische sectoren. Daarbij is het ook interessant om te zien met welke concrete initiatieven de markt komt. Het onderzoek Nieuwe natuur, nieuwe economie laat zien welke mogelijkheden ontstaan met de realisering van het OostvaardersWold: prachtige, uitgestrekte natuur, een sterke uitbreiding van de recreatiemogelijkheden en nieuw elan voor de regionale economie. Voorwoord 7 Anne Bliek, gedeputeerde OostvaardersWold Andries Greiner, gedeputeerde Economie

5 1 Proloog: Nieuwe natuur, nieuwe economie Het is verplichte kost bij iedere commerciële training: de parabel van de twee schoenverkopers die naar Afrika gaan. Beiden worden door hun baas naar Afrika gestuurd om daar de markt te verkennen. De ene schoenverkoper komt na een week terug en zegt: Daar moeten we ons niet vestigen, er is geen markt voor ons bedrijf, want niemand draagt hier schoenen. De ander komt terug en zegt: Daar moeten we zeker heen, want niemand draagt daar schoenen. De parabel zal ondertussen wel niet geheel meer van toepassing zijn, maar de moraal van het verhaal is nog steeds actueel. Je moet je economische activiteiten vooral richten op markten die er eigenlijk nog niet zijn. Markten worden gemaakt en kansen gecreëerd. In de provincie Flevoland wordt een nieuwe groot natuurgebied genaamd het Oostvaardersland gerealiseerd, waar de Oostvaardersplassen en het Horsterwold deel van uitmaken. De vraag die zich dan voordoet is natuurlijk: Wat zijn de kansen voor de regionale economie? Als we twee groene vertegenwoordigers door Flevoland zouden laten rijden, zouden we dus ook twee tegenstrijdige adviezen kunnen krijgen en dat brengt ons niets verder. Echter, net als de manager van de schoenfabriek uiteraard toch uiteindelijk een marktverkenning heeft laten uitvoeren om te kijken welk advies het dichtst bij de waarheid ligt, wil ook de provincie Flevoland in dit geval toch een beeld hebben van zowel de economische effecten als de mogelijkheden die met de aanleg van dit nieuwe natuurgebied gepaard gaan. Marktonderzoek naar de ecologische kansen is daarbij trouwens niet nodig. Er ligt al een duidelijk beeld van de ecologische winst. Allereerst is het verbinden van de Oostvaardersplassen met de Veluwe van het grootste belang voor de uitwisseling van groot wild. Bovendien heeft de ervaring in Flevoland met de Oostvaardersplassen geleerd, dat zich hier voor Nederland zeer rijke natuur ontwikkelt, dus met de ecologische potenties van deze nieuwe natuur zit het wel goed. Wat dan echter resteert, is de vraag over de economische potenties van het gebied. Dat klinkt misschien wat vreemd: een natuurgebied beoordelen op haar economische potentie. De afgelopen jaren is echter steeds meer bewijslast geleverd, die aantoont dat natuurgebieden eigenlijk kunnen worden gezien als een vorm van economische infrastructuur, waarin en waaromheen veel economische activiteiten worden ontplooid, die direct te herleiden zijn tot het betreffende natuurgebied. Activiteiten dus die er zonder deze natuur niet waren geweest. Het gaat dan allereerst Proloog: Nieuwe natuur, nieuwe economie 9

6 Proloog: Nieuwe natuur, nieuwe economie om het bezoek van toeristen en recreanten aan een natuurgebied waarmee veel bestedingen en dus omzet en werkgelegenheid gepaard gaan. Ook de zorgsector profiteert, maar het gaat eveneens om de waarde van huizen die in en rond natuurgebieden aanzienlijk hoger ligt dan die van vergelijkbare huizen in een nietgroene omgeving. Toegevoegde waarde dus, die er zonder de natuur niet was geweest. Met als bijkomend belanghebbend feit, dat de kosten vaak veel lager zijn dan deze baten. Natuurgebieden zijn daarmee als het ware zowel ecologische als economische infrastructuur tegelijk. Het zal duidelijk zijn dat een nieuw natuurgebied gelegen bij Almere binnen een aantal jaren de vijfde stad van Nederland aan de behoefte van de bewoners van de stad beantwoordt voor wat betreft ontspanning en recreatie. Ondernemers zullen hiervan willen profiteren. De provincie wil deze bedrijvigheid stimuleren, maar wel sturen in een richting, die de regio en de natuur versterkt. Zij wil dat hier een uniek gebied van internationale allure met natuur en bedrijvigheid ontstaat, waarmee het gebied op de kaart wordt gezet, ook voor mensen van ver buiten de provincie, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is op de Veluwe. Voor alle duidelijkheid: de kwaliteit van de natuur die hier wordt gerealiseerd, maakt deze ambitie meer dan realistisch. 10 Het is deze uitdaging, het in kaart brengen van de baten van het nieuwe 11 belevingsgebied Oostvaardersland, die in dit boek centraal staat. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van diverse plannen die de provincie heeft laten uitwerken ten behoeve van het nieuwe natuurgebied. Echter er zal ook worden gekeken naar de wijze waarop in andere natuurgebieden bestaande en nieuwe natuur heeft bijgedragen aan het versterken van de regionale economie en de baten die daarmee gepaard zijn gegaan. Resultaten uit het verleden bieden namelijk weliswaar geen garantie voor de toekomst, maar veelal wel indicaties en wijze lessen. Lessen die de provincie kunnen helpen om van het Oostvaardersland zowel ecologisch als economisch een succes te maken.

7

8 2 Kijken en vergelijken Het economisch effect van natuur en landschap is de afgelopen jaren steeds inzichtelijker geworden. Dit is niet zomaar toevallig gebeurd. De afgelopen jaren is al veel werk verzet om een goede methodiek te ontwikkelen die de economische baten van bestaande natuurgebieden in kaart kan brengen. De geldstromenmethodiek die Kenniscentrum Triple E heeft uitgewerkt in de vorm van het FEBO-model 1 is daarbij richtinggevend geworden voor de manier waarop de baten van natuur en landschap in ons land in kaart worden gebracht. Het ging daarbij echter tot op heden altijd om reeds bestaande natuurgebieden en daarmee samenhangende economische activiteiten. Dat is echter in het geval van het Oostvaardersland niet aan de orde. Dit natuurgebied moet namelijk nog worden gerealiseerd. En dus doet zich de vraag voor hoe de baten van een natuurgebied dat nog niet is gerealiseerd, dienen te worden berekend. De werkwijze die Triple E hanteert bij haar onderzoek naar de baten van natuur en landschap, is min of meer te vergelijken met het werk van een bioloog. Een bioloog zoekt naar sporen van de soort die hij moet onderzoeken. Deze sporen kunnen pootafdrukken zijn, maar ook uitwerpselen of gebroken takken. Zo moet ook de econoom die de baten van een natuurgebied in kaart wil brengen op zoek gaan naar de juiste sporen. In dit geval zijn dat geen pootafdrukken, maar is het een spoor van bestedingen dat de zich in de natuur vrij bewegende mensen achterlaten en dat zich materialiseert in restaurants, campings, eerste en tweede huisjes in het groen en wat al niet meer. De aanwezigheid van deze voorzieningen (deze sporen ) in en nabij natuurgebieden wijzen er namelijk op dat hier regelmatig mensen aangenaam verpozen en als dank niet de schillen en dozen nalaten, maar vooral bestedingen die leiden tot omzet en daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. In ons nieuwe natuurgebied Oostvaardersland zijn deze sporen nog niet te vinden. Sterker nog, de natuur van het Oostvaardersland is voor een deel alleen nog maar zichtbaar op kaarten. Echter, als we het natuurgebied zouden vergelijken met andere natuurgebieden waarvan wel gegevens beschikbaar zijn, dan zou dat een prima handvat kunnen bieden voor een inschatting van de economische potenties van het gebied. En dat is zeker mogelijk. In de loop der jaren heeft Triple E namelijk Kiijken en vergelijken 15 1 Financieel- Economisch Besluitvormingsondersteunend Model. De methode wordt ondermeer beschreven in De Veluwe verdient beter en Waterrijk in Flevoland, een boekje en rapport van Triple E.

9

10 Kiijken en vergelijken de economische baten van een groot aantal natuurgebieden in kaart gebracht. Van zijn drie verschillende economische benuttingsmogelijkheden uitgedacht, één met deze natuurgebieden is bijvoorbeeld de omzet van toerisme, recreatie en horeca de nadruk op (inter)nationaal toerisme en recreatie, één met de nadruk op het bepaald die direct samenhangt met de aanwezige natuur, maar ook de toegevoegde creëren van een buitenplaats voor de verstedelijkte omgeving en één die inzet op waarde van huizen, omdat bekend is dat de waarde van huizen nabij duurzame kenniseconomie. Deze drie scenario s zijn gebaseerd op de studie van ZKA natuurgebieden hoger is dan die van hetzelfde type huizen in een niet-groene naar de economische ontwikkelingsmogelijkheden van het Oostvaardersland 2 en omgeving. Daarbij is voor deze baten ook nog eens een vertaalslag gemaakt naar worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5. De karakteristieken van de scenario s het aantal arbeidsplaatsen dat hiermee gepaard gaat, zodat ook wat dat betreft worden gespiegeld aan kenmerken van reeds bestaande en onderzochte handvatten beschikbaar zijn voor het in kaart brengen van de economische kansen natuurgebieden waar kentallen voor zijn ontwikkeld. De kenmerken bestaan uit de van het Oostvaardersland. bevolkingsdichtheid in de omgeving, het soort natuur en de overheersende Deze studies zijn onder meer uitgevoerd voor het Gooi (de terreinen van het bedrijvigheid in en om het gebied. Doordat de kentallen per economische sector Goois Natuurreservaat), de Veluwe, Nationaal Park het Lauwersmeer, Nationaal worden ontwikkeld, is het mogelijk heel gericht aan te geven wat de economische Park Weerribben-Wieden en het Wester- en Oosterzand in Drenthe. De vraag die baten zullen zijn, voor welke bedrijven en binnen welke scenario s. zich dan natuurlijk voordoet, is hoe we de cijfers over omzet, werkgelegenheid e.d. Uiteraard zullen de financiële baten ook worden vertaald naar kunnen gebruiken voor het Oostvaardersland? Welnu, wat we daarvoor hebben werkgelegenheid. Sectoren als toerisme, recreatie en zorg hebben namelijk niet gedaan, is de omzet van betreffende natuurgebieden relateren aan het oppervlak en alleen als kenmerk dat ze graag in en rond natuurgebieden zijn gesitueerd, maar zo kregen we dus omzet per hectare. Daarmee krijgen we kentallen die iets zeggen ook dat ze zeer arbeidsintensief zijn. Dat is zeker van belang voor de provincie over de economische potenties van natuurgebieden in het algemeen en voor het Flevoland, die hard werkt aan het creëren van werkgelegenheid. 18 Oostvaardersland in het bijzonder. 19 Daarbij is het natuurlijk wel van groot belang dat we natuurgebieden kiezen die niet zo zeer qua oppervlak, maar wel voor wat betreft constellatie lijken op het Oostvaardersland in oprichting. Daarmee bedoelen we dat de gebieden bijvoorbeeld openbaar toegankelijk zijn en dat rondom de gebieden (en in beperkte mate in de gebieden) ruimte bestaat voor economische activiteiten. Hierbij moet worden opgemerkt dat in dit onderzoek alleen wordt gekeken naar de bedrijvigheid. In dat licht is het nuttig hier alvast stil te staan bij onroerend goed. Rondom natuur zien we dat de waarde van woningen hoger is. Echter, rond het Oostvaardersland zullen in ieder geval de komende tien jaar geen nieuwe huizen worden gebouwd. Als het gaat om de verbetering van de woonkwaliteit van de mensen in Almere, die gepaard gaat met het ontstaan van het Oostvaardersland, dan treedt deze natuurlijk wel op door de komst van de nieuwe natuur, maar niet in de zin dat één en ander direct meetbaar is aan de hand van een stijging van de huizenprijzen. Daarvoor liggen deze op te grote afstand van het gebied. De effecten op de woonomgeving manifesteren zich dan ook meer in bezoeken aan het gebied en daarme gepaard gaande bestedingen. Aan de hand van kentallen wordt het mogelijk om voor het Oostvaardersland een voorspelling te doen van de toekomstige geldstromen. Voor de nieuwe natuur 2 ZKA (2009) Oostvaardersland. Ecologie als drager van de economie, in opdracht van provincie Flevoland Kiijken en vergelijken

11 3 Het avontuur van de natuur In dit boek wordt een beeld gegeven van de economische potentie van het Oostvaardersland. Alvorens te rekenen is het van belang te analyseren wat precies wordt bedoeld met het Oostvaardersland. In hoofdstuk 2 werd al aangeduid dat het onderzoeksgebied niet puur het natuurgebied betreft, maar ook de gebieden daaromheen, aangezien zich daar de bedrijvigheid zal vestigen. Om de baten goed in kaart te kunnen brengen, is het van groot belang te weten wat het gebied precies inhoudt en welke bedrijvigheid zich daar zou kunnen ontwikkelen. Het Oostvaardersland wordt gevormd door een drietal gebieden. Het bekendste van de drie is het gebied van de Oostvaardersplassen. Dit ligt tussen Almere en Lelystad en is ecologisch gezien één van de rijkste natuurgebieden van Europa, waarbij de natuurwaarden en de soortenrijkdom van het gebied worden geroemd. De uitgestrekte moeraslanden vormen een ideale habitat voor een keur aan broed- en trekvogels. Het gebied wordt zo natuurlijk mogelijk beheerd, wat inhoudt dat de natuur hier grotendeels haar gang kan gaan. De wildernis van de Oostvaardersplassen heeft echter ook nadelen. De toegankelijkheid van het gebied is beperkt. Hierdoor is recreatie in het gebied nauwelijks mogelijk, waardoor de economische meerwaarde eveneens beperkter is dan in andere natuurgebieden in Nederland. Het tweede gebied dat onderdeel is van het Oostvaardersland is het Horsterwold. Dit ligt ten zuiden van de Oostvaardersplassen, net ten westen van Zeewolde. Dit bos is met hectare het grootste aaneengesloten loofbos op zeeklei van Nederland. Hierdoor is het voor bezoekers mogelijk nog echt te struinen: los van paden een eigen weg zoeken tussen de eiken, kastanjes en populieren. Daar waar de Oostvaardersplassen een natuurlijke wildernis vormen, is dit Horsterwold ook voor menselijk gebruik ingericht. Het derde gebied bestaat alleen nog maar op de kaart. Het bestaat namelijk nog niet als natuurgebied. Het is de bedoeling dat het OostvaardersWold, zoals het gebied gaat heten, de verbinding gaat vormen tussen het Horsterwold en de Oostvaardersplassen. Hiermee worden niet alleen die twee gebieden verbonden, maar wordt ook de verbinding gelegd met de Veluwe. Hierdoor wordt het mogelijk voor planten en dieren om zich te verplaatsen vanuit de Veluwe naar de Het avontuur van de natuur 21

12 Het avontuur van de natuur Oostvaardersplassen, maar dat is niet alles. Met het OostvaardersWold ontstaat ook De derde en vierde kans worden gevonden in de specifieke bedrijvigheid die in een overgang tussen het loofbos van het Horster wold en de natte natuur van de het gebied zou kunnen plaatsvinden. Zo vestigen bedrijven gericht op de Oostvaardersplassen. Het OostvaardersWold wordt deels een nat en deels een kenniseconomie zich bij voorkeur in de buurt van natuurgebieden. Het zijn juist de bosrijk gebied. De gradiënten die hiermee ontstaan zullen leiden tot bijzondere kenniswerkers die behoefte hebben aan een groene omgeving. Anderzijds bieden natuurwaarden. Daarvan profiteren bijvoorbeeld het edelhert, de blauwe en bruine natuurgebieden ook bij uitstek een goede omgeving voor ontspanningscentra, kiekendief. Deze laatste twee soorten zijn beiden bedreigde vogelsoorten. Daarnaast trainingscentra en vergaderruimtes, kortom hoogwaardige ontmoetingslocaties. wordt in het bijzonder ingezet op het beleefbaar maken van het gebied. Het moet Een natuurgebied kan dus een bepalende rol spelen binnen de regionale worden ontsloten voor recreatie, waardoor unieke belevingsmogelijkheden economie en dat zal voor Oostvaarders land niet anders zijn. Dit klinkt allemaal ontstaan. Het beste van de Oostvaardersplassen (unieke natuurwaarden) en het aantrekkelijk, kansen zijn er zeker en dan is een belangrijke vraag welke Horsterwold (unieke belevingsmogelijkheden) wordt zodoende gecombineerd in het geldstromen dit alles teweeg brengt? Om een inschatting te kunnen maken van de OostvaardersWold. te verwachten baten, wordt Oostvaardersland daarom vergeleken met de Het nieuwe, aaneengesloten geheel krijgt de naam Oostvaardersland. Een geldstromen in en rondom andere natuurgebieden in Nederland. recent door de provincie uitgevoerd onderzoek, Oostvaardersland: Ecologie als drager voor de Economie, brengt de economische kansen in beeld. In het onderzoek wordt ingegaan op de sterke en de zwakke punten van het Oostvaardersland. Als sterke punten worden genoemd de ligging van het Oostvaardersland en het feit dat het zowel een waardevol als spannend landschap betreft. Daarbij ligt het gebied pal 22 naast Almere (de snelst groeiende stad van Nederland) en het grenst aan de regio s 23 Amsterdam, t Gooi en Utrecht. Het waardevolle landschap van het nieuwe natuurgebied wordt gevormd door de uitgestrektheid, robuustheid en afwisseling met veel unieke soorten flora en fauna als sterk punt. Eén van de zwakke punten van het Oostvaardersland betreft voornamelijk de directe omgeving, die contrasteert met het natuurgebied (stedelijk gebied en modern landbouwgebied). Naast bovenstaande sterkten en zwakten worden ook de kansen aangegeven. Kansen op het creëren van economische meerwaarde. Een eerste kans ligt in het internationaal toerisme. Zoals gezegd zijn de Oostvaardersplassen nu al uniek in Europa en dit biedt ook potentieel voor het Oostvaardersland. Verdere uitbreiding van het gebied waarbij de natuur beter beleefbaar wordt gemaakt, opent de deur voor meer toerisme. Zo is het denkbaar om aan de randen van het Oostvaardersland hoogwaardige hotelfaciliteiten te creëren waar toeristen, gericht op natuur en cultuur, kunnen verblijven. Een tweede belangrijke kans voor het Oostvaardersland zit in de dichtbevolkte omgeving. Gelegen tussen Lelystad ( inwoners), Almere (in de toekomst inwoners) en in de buurt van Amsterdam ( inwoners) vormt het Oostvaardersland een aantrekkelijk natuurgebied dicht bij huis. Een trend is dat onder invloed van een toenemende filedruk en hoge brandstofkosten de recreatieve activiteiten zo dicht mogelijk bij huis worden gezocht. Het avontuur van de natuur

13

14 4 Rekenen op de natuur De natuur in Flevoland is niet gemiddeld. Hier ontstaat topnatuur. Het doel is natuurlijk dat ook in economisch opzicht een meer dan gemiddelde prestatie wordt neergezet. Om een indicatie van de potentie van het Oostvaardersland te krijgen maken we op basis van economische prestaties binnen bestaande natuurgebieden een berekening voor de drie economische scenario s. Om dit beeld te krijgen is het noodzakelijk dat we eerst eens gaan kijken naar datgene wat de natuur in Nederland gemiddeld per hectare oplevert. Nederland is immers rijk aan natuur, maar vooral ook rijk van natuur. De vele verschillende soorten natuur die Nederland kent, genereren vaak op verschillende manieren economische baten. De omvang van deze economische baten is afhankelijk van het soort natuur, van de omgeving, van de toegankelijkheid en van het beheerregime, maar bovenal worden de kansen bepaald door de ruimtelijke constellatie (de aanwezigheid van steden bijvoorbeeld). Door te kijken naar natuurgebieden in Nederland, de economische effecten die zij genereren en de wijze waarop deze tot stand komen, is het mogelijk een inschatting te maken van de te verwachten geldstromen rondom het Oostvaardersland. De gebieden die hier als basis fungeren voor het in kaart brengen van de baten van het Oostvaardersland zijn de Veluwe, het Ooster- en Westerzand, het Dwingelderveld, het Lauwersmeer, het Gooi en de Weerribben-Wieden. Als het gaat om natuur in Nederland kan men niet om de Veluwe heen. Dit is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland en gelegen tussen Zwolle en Arnhem. Het glooiende landschap is zeer afwisselend, met verschillende soorten bossen, stuifzanden en heidevelden. De exacte oppervlakte van de Veluwe is in veel verhalen verschillend. Dit wordt veroorzaakt door verwarring over het feit van wat precies tot de Veluwe behoort. De term wordt (al dan niet correct) gebruikt voor Nationaal Park de Hoge Veluwe, het Nationaal Landschap Veluwe, het Centraal Veluws Massief of de gehele delta tussen IJssel, Rijn en Gelderse Vallei. Voor dit onderzoek is de Veluwe het Nationaal Landschap, met daaromheen een kleine rand. Een gebied met een totale oppervlakte van hectare. De afwisseling van landschapstypen zorgt ervoor dat de soortenrijkdom hoog is voor wat betreft de flora, maar zeker ook aangaande de fauna. Zo komen hier edelhert, damhert, wild Rekenen op de natuur 27

15 Rekenen op de natuur zwijn, das en vos. Ook zijn er diverse grote grazers in het gebied aanwezig. Door de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt, maar tegenwoordig bezoeken meer en eeuwenlange bewoning van het natuurgebied zijn de cultuurhistorische waarden meer mensen het Lauwersmeer voor het meer zelf. Verschillende villawijken en hoog. Het gaat dan onder meer om oude graven, essen en enken. Vele binnen- en vakantiehuizen bedienen verschillende doelgroepen. De randen van het buitenlandse recreanten en toeristen weten de weg naar dit Nationaal Landschap Lauwersmeer raken er zo langzamerhand vol van. Dit is verwonderlijk, gezien het de Veluwe te vinden. De Veluwe is voor het Oostvaardersland vooral een goed feit dat het gebied behoorlijk geïsoleerd ligt. Aan de andere kant is dat misschien voorbeeld hoe de buitenlandse toeristen kunnen worden aangetrokken. juist wel de kracht van het park gezien de rust en stilte die hiermee gepaard gaan. Het Ooster- en Westerzand is het meest onbekende natuurgebied dat hier De lessen die de casus Lauwersmeer te bieden heeft, betreffen met name het feit dat wordt gebruikt. Dat is ook niet zo gek, want het bevindt zich in een omgeving alle economische activiteiten aan de randen van het natuurgebied liggen en dat waarbinnen de concurrentie groot is. Gelegen in de gemeente Westerveld gaat deze economische activiteiten een grote vlucht kunnen nemen (zelfs zozeer, dat de aandacht van buitenaf vrijwel automatisch uit naar de twee Nationale Parken die kwaliteit van het gebied onder druk kan komen te staan). de gemeente ook rijk is: het Dwingelderveld en Drents-Friese Wold. Het Ooster- en Wanneer we het Gooi noemen, denken veel mensen buiten het gebied Westerzand is echter eveneens rijk aan natuur- en cultuurhistorie. Op hectare misschien vooral aan een bepaalde leefstijl en bepaalde bevolkingsgroepen die het bevindt zich de Havelterberg, een stuwwal ontstaan in de ijstijd, die is begroeid met hier heel goed hebben. Dat laatste is zeker het geval en is ook zeker te danken aan de bos en heide. Hierin bevinden zich zowel vennetjes als stuifzanden. Hunebedden en vele natuur die hier aanwezig is en die hier een bijzonder woon- en werkmilieu grafheuvels maken de bijzondere geschiedenis van Drenthe inzichtelijk. De rand om heeft doen ontstaan. Het meest bekend zijn daarbij de economische effecten van de het gebied waarin zich bedrijvigheid voordoet, maakte het onderzoeksgebied landschappelijke kwaliteiten van het Gooi op het hier aanwezige onroerend goed. hectare groot. Het is met name de verborgen potentie van dit gebied waarin lessen Wat dat betreft zijn de lessen van het Gooi voor het Oostvaardersland duidelijk, 28 voor het Oostvaardersland zijn gelegen. namelijk dat natuur een aantrekkelijke woon- en leefmilieu creëert. 29 Eén van die Nationale Parken in de buurt van het Ooster- en Westerzand is het Tenslotte zijn er de Weerribben-Wieden. In het noordwesten van Overijssel Dwingelderveld. Op het Dwingelderveld vieren heide en stuifzanden hoogtij. Dit ligt misschien wel het meest Hollandse landschap van ons land. Rietvelden, natuurlijke cultuurlandschap geldt als één van de stilste en donkerste plekjes van bloemrijke graslanden, oude molens, binnenvissers en geknotte wilgen kenmerken Nederland. Het is om deze reden dat de sterrenwacht zich hier heeft gevestigd en het gebied. Dat alles onder luchten waarvan we dachten dat die alleen op vervolgens tal van andere wetenschappelijke instellingen. Hierdoor heeft zich schilderijen te zien waren. Het interessante van deze casus is dat de lokale binnen het natuurgebied, op een wel erg afgelegen plek, een groot wetenschappelijk overheden dezelfde proactieve houding hadden als de provincie Flevoland ten centrum gevormd dat het Dwingelderveld overstijgt. De telescoop die hier staat is aanzien van de ontwikkeling van de natuur en de wijze waarop dit positieve onlangs weer in gebruik genomen. Maar het is niet alleen de wetenschap die de rust effecten kan hebben op de regionale economie. In dit geval kwam dat niet zozeer tot en de ruimte kan waarderen, want ook veel recreanten weten de weg te vinden uitdrukking in meer natuur, alswel in een vergroting van het Nationaal Park. De naar het Dwingelderveld. Doordat ook de zorgsector er groot is, is het gebied een Weerribben waren al een Nationaal Park, maar de Wieden zijn hier aan toegevoegd, goed voorbeeld van hoe natuur en landschap een rol speelt in het tot bloei komen waarmee een Nationaal Park van ruim hectare is ontstaan. En het einde is van de economie. nog niet in zicht, want de Friese gemeente Weststellingwerf overweegt om het In het uiterste noorden van Nederland bevindt zich Nationaal Park Lauwersmeer. Dit meer, dat zestig jaar geleden nog de Lauwerszee heette, is vooral een Dat alles vooral ook vanwege de economische kansen die dit biedt. grote natuurgebied De Rottige Meente ook toe te voegen aan het Nationaal Park. Walhalla voor veel vogelsoorten. Zowel broed- als trekvogels komen naar het gebied om te genieten van de rust en de ruimte die het gebied kenmerken. De laatste decennia weten ook hier steeds meer recreanten en toeristen de weg naar het meer te vinden. Eerder gebeurde dit omdat vanaf de rand van het meer de Rekenen op de natuur

16

17 Rekenen op de natuur Door de gebieden te vergelijken, ontstaat een beeld hoe verschillende soorten natuur in verschillende gebieden in Nederland vanuit verschillende randvoorwaarden kunnen renderen. Dit renderen gebeurt op diverse manieren. In sommige gebieden vinden we vooral de zorg terug als benutter van de natuur, terwijl in andere gebieden toerisme en recreatie de dragende economische activiteiten zijn. Weer andere gebieden hebben hun economische baten vooral te danken aan het omliggende onroerend goed. Triple E heeft voor elk van de hierboven beschreven gebieden, in verschillende studies en volgens dezelfde methodiek geanalyseerd welke geldstromen te relateren zijn aan de aanwezige natuur. 1 Daarbij zijn alle cijfers en gegevens zo actueel mogelijk gemaakt. Daarnaast kunnen de hier gepresenteerde uitkomsten licht afwijken van de uitkomsten die in de gepubliceerde onderzoeken zijn gepresenteerd doordat ten behoeve van vergelijkbaarheid en de daarvoor noodzakelijke onderlinge samenhang kleine aanpassingen zijn gemaakt in de afbakening van het onderzoeksgebied. Met de economische analyse ontstaat niet alleen een beeld van de omzet die in de verschillende gebieden wordt gerealiseerd, maar ook binnen welke sectoren en met welke bedrijvigheid. Een tweede stap is een correctie voor de recreatieve potentie van het gebied. Deze potentie wordt afgeleid van het aantal mensen die in de directe omgeving van het gebied wonen. In dit onderzoek is gekeken naar de bevolking in een straal van 20 kilometer rond het natuurgebied. Ook is gekeken naar de status van het gebied, waarbij wordt nagegaan of het een Nationaal Park, Nationaal Landschap, reservaat of een andere gebiedsaanwijzing betreft. Vervolgens is gekeken naar het soort toeristen dat het gebied bezoekt. Hiervoor wordt een schaal aangegeven, waarbij een 1 aangeeft dat het gebied alleen binnenlandse recreanten trekt, terwijl een 5 wil zeggen dat zowel recreanten en binnenlandse toeristen als ook buitenlandse toeristen het gebied bezoeken. Buitenlandse toeristen zullen bij bezoek aan een natuurgebied namelijk gemiddeld meer geld uitgeven dan binnenlandse toeristen, die weer meer uitgeven dan recreanten (dagjesmensen). De schaal geeft zodoende aan of en in welke mate toerisme een rol speelt binnen de geldstromen. Als laatste worden de gebieden gekarakteriseerd. Dit gebeurt op twee vlakken. Aan de ene kant wordt de meest in het oog springende eigenschap van de natuur genoemd. In het geval van de Veluwe is dit Wild. Het is namelijk het wild waar de Veluwe haar bekendheid aan 32 De werkwijze om te komen tot een adequate vergelijking bestaat uit vier ontleent. Aan de andere kant wordt gekeken of de benutting van de natuur 33 stappen. De eerste stap die we nemen is het gebied bepalen waar de economie van hoofdzakelijk plaatsvindt vanuit de recreatie, de zorg, of de kenniseconomie. de natuurgebieden zich afspeelt. Dan zien we dat dit doorgaans de oppervlakte In tabel 4.1 is het totaaloverzicht weergegeven voor de omzet. De Veluwe blijkt van het natuurgebied is plus een rand eromheen, waarbinnen de bedrijvigheid van de onderzochte gebieden het gebied waar verreweg het meeste wordt verdiend. zich geconcentreerd heeft. Het zal voor zich spreken dat in een groot gebied een Dit is niet heel vreemd, gezien de grote omvang van het onderzoeksgebied ( hogere omzet wordt behaald dan in een klein(er) gebied. Door de oppervlakte in de hectare), het feit dat binnen het gebied ondermeer twee Nationale Parken zijn gelegen analyse mee te nemen wordt het mogelijk om hiervoor te corrigeren. In de analyse en dat zich, naast Nederlandse recreanten en toeristen, ook veel buitenlandse van de Veluwe is overigens niet gekeken naar de grote attracties rondom (Burgers toeristen naar het gebied begeven. Het geld wordt op de Veluwe voornamelijk Bush, Dolfinarium, Apenheul, e.d.) omdat deze het beeld teveel zouden verstoren. verdiend binnen de niet-commerciële dienstverlening, wat in dit geval voornamelijk Hun activiteiten zijn slechts in zeer beperkte mate te herleiden tot de Veluwse de zorg betreft. Deze sector is op de Veluwe bijzonder groot. De inkomsten vanuit natuur. recreatie en toerisme zijn terug te vinden bij de horeca, de handel (voornamelijk detailhandel die meer verdient, doordat een gedeelte van de clientèle wordt gevormd door bezoekers van de natuur) en transport (vervoer ten behoeve van toerisme). Toch is de opbrengst per hectare voor de Veluwe niet de hoogste. Hier wordt 1 a. Veluwe: Tom Bade & Olivier van der Schroeff, De Veluwe verdient beter, 2007 b. Gooi: Tom Bade, Dirk Faber & Olivier van der Schroeff: Het Groene geld onder de Gooise Matras, 2006 namelijk per hectare ruim 7,8 duizend omzet gedraaid, terwijl dit in het Gooi ruim c. Ooster- en Westerzand: Tom Bade, Olivier van der Schroeff en Berend van Middendorp, De Groene impact op 8,5 duizend is. De reden is dat zich relatief veel mensen in de omgeving van het de lokale economie, 2007 d. Dwingelderveld: Tom Bade, Olivier van der Schroeff & Berend van Middendorp, De groene impact op de lokale Gooi bevinden. De recreatie die dit oplevert en de bescheiden stroom toeristen die economie, 2007 naar het gebied komen brengen veel geld mee dat vervolgens in het gebied wordt e. Lauwersmeer: Tom Bade & Berend van Middendorp, Min of meer Lauwersmeer, 2008 Weerribben-Wieden: Tom Bade, Reinier Enzerink & Gerben Smid, Kop en Munt, 2008 uitgegeven. Daarnaast is het Gooi niet alleen een aantrekkelijke woonregio, maar is Rekenen op de natuur

Over bruggen, over kluizen en over winnen

Over bruggen, over kluizen en over winnen Over bruggen, over kluizen en over winnen Een andere kijk op de maatschappelijke waarden van ontsnippering Tom Brade, Gerben Smid Over bruggen, over kluizen en over winnen Een andere kijk op de maatschappelijke

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040

Visie Natuurmonumenten op natuur en landschap in 2040 Natuurmonumenten Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 880.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden het zijn er inmiddels

Nadere informatie

Investeren in het Nederlandse Landschap

Investeren in het Nederlandse Landschap Investeren in het Nederlandse Landschap Opbrengst: geluk en euro s Samenstellers: LNV P.J. Braaksma en A.E. Bos Met bijdragen van: Milieu- Natuurplanbureau: L. Braat en J. Dirkx Sociaal en Cultureel Planbureau:

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007

Volkerak het mooiste van twee werelden. Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving. november 2007 bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. Volkerak het mooiste van twee werelden Naar een perspectief voor Volkerak-Zoommeer én omgeving november 2007 Uitgevoerd door: Bureau Stroming in opdracht

Nadere informatie

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren

Bijlage bij: Economisch offensief Almere. Collegebesluit. Klik op titelbijlage om de link te activeren Bijlage bij: offensief Almere Collegebesluit Klik op titelbijlage om de link te activeren ECONOMISCH voorwoord 025 e Visie 026 In zal Almere één van de vijf grootste steden van Nederland zijn.

Nadere informatie

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere

De (vrije) tijd van je leven! Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven! 0 Een integrale toekomstvisie voor Vrije Tijd in Almere De (vrije) tijd van je leven!

Nadere informatie

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden

Toerisme in Drenthe: in roerige tijden Toerisme in Drenthe: in roerige tijden De economische betekenis van toerisme en recreatie in Drenthe Opdrachtgever: Recreatieschap Drenthe, i.s.m. Kamer van Koophandel Noord-Nederland en Toeristisch Recreatief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013

Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 september 2013 Trendstudie 2013 Trendstudie 2013 september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 11 2. Staat van de stad 13 3. De groei van s-hertogenbosch 19 4. Algemeen maatschappelijke trends 25 5. Wonen

Nadere informatie

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg

Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Kiezen voor Verbinding en Vernieuwing Een strategie op maat van de mens ter versterking van de regionale samenwerking in Midden Limburg Een bijdrage van Ronduit Open aan de discussie over en versterking

Nadere informatie

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030

Smaakmakend Veghel. Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden. Deel A Visie 2030 Smaakmakend Veghel Een Unieke Mix van Stedelijke Kwaliteit en Dorpse Waarden Deel A Visie 2030 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...3 1. Toekomstvisie en ontwikkelstrategie...4 2. Profiel Veghel...6 3. Veghel in

Nadere informatie

E i n d r a p p o r t

E i n d r a p p o r t E e n d u u r z a a m E i n d r a p p o r t E Z p u b l i c a t i e n u m m e r 0 4 O I 0 6 1 Een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief voor het Waddengebied E e n d u u r z a a m E i n

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad

Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Centrumstad Ondernemende stad Jeugdige stad Netwerkstad Energiek hart van Parkstad Stadsvisie Heerlen 2026 Inhoud 5 Van stadsdebat naar stadsvisie 9 Van volgend naar sturend - Geschiedenis

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers

ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers ZZP ers in Drenthe Een onderzoek naar de positie van zzp ers CAB Groningen Jan Dirk Gardenier Rik Lukey Cees Verhagen Hans van Rijn Groningen,

Nadere informatie

Forten Linies in Grensbreed Perspectief

Forten Linies in Grensbreed Perspectief Forten Linies in Grensbreed Perspectief Zakelijke rapportage: vraag en aanbod Vermarktingsstudie Interreg IVA-project Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Provincie Zeeland Leisure Result en Tinker Imagineers

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie