Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013"

Transcriptie

1 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV

2 Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie Verantwoordelijke Basisjaar en rapportage Afbakening van de organisatie en de operationele grenzen Organisatie Operationele grenzen Verwijderingsfactoren en uitzonderingen Resultaten CO 2 voetafdruk Onderverdeling Significante veranderingen (meten van~): vooruitblik gegevens Belangrijkste beïnvloeders Kwantificeringsmethoden Emissiefactoren Betrouwbaarheid & Onzekerheid in de resultaten... 9 Scope Scope Conclusie Aanbevelingen nauwkeurigere voetafdruk Verificatie Rapportage volgens ISO deel Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 2

3 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie Aannemingsbedrijf Stuit is actief in de Grond- water- en wegenbouw (GWW). We zijn met ons personeelsbestand van 19 medewerkers (ca 17,5 fte) een klein middelgroot bedrijf. Onze bedrijfsgrootte past bij onze missie om voor onze opdrachtgevers een slagvaardige meedenkende partner te zijn op het gebied van kleinschalig infrawerk, en daarbij grootschalige betrokkenheid te tonen. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen hóórt bij die betrokkenheid en is er onlosmakelijk mee verbonden. Conform de slagvaardige missie van onze bedrijfsvoering gaan we hier vooral praktisch mee om: passend bij onze schaal en zoveel mogelijk lokaal. Aannemingsbedrijf Stuit geeft handen en voeten aan haar kwaliteitsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid door: Het hanteren van een managementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001 Gecertificeerd te zijn voor VCA** Als erkend leerbedrijf leerling-plaatsen te bieden Inzicht te hebben in de eigen CO 2 voetafdruk door gebruik te maken van de Milieubarometer (sinds 2010, peiljaar 2009) Aannemingsbedrijf Stuit heeft zich gecertificeerd voor de CO 2-prestatieladder niveau 3. Dit houdt in dat ons bedrijf: A. Inzicht moet hebben in haar energieverbruik B. Kwantitatieve CO 2- en energie-reductiedoelstellingen op zal stellen C. Intern en extern gaat communiceren over haar CO 2 voetafdruk en doelstellingen D. Actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO 2 in de sector en/of daarbuiten. Dit rapport gaat in op de energiestromen van het bedrijf en richt zich op invalshoek A (Inzicht) van de CO 2-prestatieladder. Het is de weergave van de CO 2 voetafdruk van ons bedrijf over het jaar 2013 in de vorm van een Emissie Inventarisatie. Deze inventarisatie is een verantwoording van certificeringseis 3.A.1 van de CO 2-prestatieladder en zal een beeld verschaffen van onze totale CO 2 uitstoot binnen scope 1 en 2. De inventarisatie is uitgevoerd conform de ISO :2006 (E) quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table opgenomen. 2. Verantwoordelijke De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO 2 reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, behalve direct voor het halen van de doelstellingen, is Roberto de Miranda (KAMcoördinator). Hij rapporteert direct aan de directie. De directie neemt de beslissingen m.b.t. de maatregelen die moeten leiden tot het halen van de doelstellingen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 3

4 3. Basisjaar en rapportage Voor aannemingsbedrijf Stuit BV is dit de tweede maal dat een emissie-inventarisatie volgens GHGprotocol wordt opgesteld. Dit rapport betreft het jaar Het jaar 2012 dient als referentiejaar voor de CO 2 reductiedoelstellingen. 4. Afbakening van de organisatie en de operationele grenzen Dit rapport is gebaseerd op de methodiek van de CO 2 -prestatieladder (versie 2.1). De ladder vloeit voort uit het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), dat een internationaal erkende stapsgewijze aanpak beschrijft om een CO 2 voetafdruk te berekenen. Voor het kwantificeren, berekenen en weergeven van de CO 2 emissies is gebruik gemaakt van het instrument de Milieubarometer van Stichting Stimular. 4.1 Organisatie Aannemingsbedrijf Stuit BV is onderdeel van de EDK Holding BV, waaronder ook Stuit Rioolservice valt. Beide bedrijven zijn gevestigd te Bergschenhoek, aan de Weg en Bos 34. Stuit aannemingsbedrijf heeft een nevenvestiging in Maasdijk. Vestiging Bergschenhoek stuurt de projecten aan en is verantwoordelijk voor 100% van de GHG emissies die vrijkomen bij de bedrijfsvoering. EDK Holding BV Stuit Rioolservice Stuit Grond Water Wegen In bovenstaand organigram is te zien dat het aannemingsbedrijf onderdeel is van EDK Holding, evenals zusterbedrijf Stuit Rioolservice (SRS). Stuit Rioolservice maakt gebruik van dezelfde gebouwen en heeft 1 werknemer met 1 bedrijfswagen. De gegevens van Stuit Rioolservice worden meegenomen in de CO 2 -prestatieladder van het aannemingsbedrijf, zodat geen andere gebouwen en/of voertuigen zijn opgenomen dan al bij de andere bv zijn opgevoerd. In alle documenten zal alleen over Stuit gesproken worden, hiermee wordt zowel het aannemingsbedrijf als de rioolservice bedoeld. Het uitvoeren van een AC-analyse is hierdoor overbodig, immers het gehele concern valt in de boundary. Om de CO 2 -uitstoot van het bedrijf te bepalen is de organisatie onderverdeeld in bedrijfsonderdelen. Deze zijn waar nodig onderverdeeld in subonderdelen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 4

5 Bedrijfsonderdeel Kantoren incl. loods Projectlocaties Mobiliteit Subbedrijfsonderdeel Verwarming (aardgas) Elektriciteitsverbruik Verwarming (propaan) Benzine mobiele werktuigen Diesel Zakelijke kilometers privé voertuigen Bedrijfspersonenauto s (benzine) Bedrijfspersonenauto s (diesel) 4.2 Operationele grenzen Voor de afbakening van het bereik van de CO 2 emissie inventarisatie wordt er gebruik gemaakt van de scope indeling van het GHG Protocol en de scope indeling van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), te vinden in onderstaand figuur. Scope 1: Directe CO 2 uitstoot CO 2 uitstoot veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van de organisatie. Hieronder valt verwarming voor de kantoren, brandstof voor de bedrijfsauto s of uitstoot veroorzaakt door en afkomstig uit chemische productieprocessen (bijvoorbeeld koelvloeistoffen). Scope 2: indirecte CO 2 uitstoot CO 2 uitstoot veroorzaakt door het inkopen en verbruiken van elektriciteit. Deze vorm van uitstoot wordt veroorzaakt waar de stroom gegenereerd wordt (in de centrale). In de definitie van SKAO Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 5

6 worden ook eigen auto s die gebruikt worden voor zakelijk vervoer en zakelijk vliegverkeer tot scope 2 gerekend. Scope 3: Andere indirecte CO 2 uitstoot Bij iedere organisatie komt ook emissie vrij door activiteiten waar men geen echte invloed op kan uitoefenen maar waar de organisatie wel verantwoordelijk voor is omdat het ontstaan ervan inherent is aan de bedrijfsactiviteiten. Dit zijn bijvoorbeeld emissies die vrijkomen bij de afvalverwerking door een externe partij, door inkoop van materialen of diensten (emissie door onderaannemers en leveranciers) of door woon-werkverkeer van medewerkers (OV of eigen auto). Hoewel we een deel van deze zaken wel al registreren m.b.v. de milieubarometer, rapporteren we hier op dit moment niet over. Voor Aannemingsbedrijf Stuit BV zijn de scopes als volgt ingevuld: Scope 1 Voertuigen in eigendom: brandstofverbruik eigen wagenpark Brandstofverbruik: Voor verwarming van de kantoren (aardgas) en voor de verwarming van keten op de projectlocaties (propaan) Diesel t.b.v mobiele werktuigen (leveranties tank aan de zaak en op locaties) Brandstofverbruik klein materieel (mengsmering stampers en zagen) Scope 2 Elektriciteitsverbruik: indirecte emissies van ingekochte elektra voor de kantoren en de loods Zakelijke kilometers met privévoertuigen: niet van toepassing. 4.3 Verwijderingsfactoren en uitzonderingen Er wordt geen duurzame energie opgewekt. Ook verbranding van biomassa vond binnen scope 1 en 2 niet plaats. Verwijderingsfactoren zijn daarom niet van toepassing. Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol. 5. Resultaten Sinds 2010 worden steeds nauwkeuriger de gegevens voor de Milieubarometer bijgehouden (eerste gegevens over jaar 2009). De eerste emissie inventarisatie voor de CO 2 -prestatieladder is uitgevoerd in 2013 met de gegevens van Het jaar 2012 geldt dan ook als basisjaar voor de toekomstige inventarisaties. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 6

7 5.1 CO2 voetafdruk 2013 De totale CO 2-emissie over 2013 bedroeg 141 ton CO 2, gerapporteerd via de milieubarometer inclusief water, papierverbruik en woon-werk verkeer. De emissies zijn vanuit de gegevens in de Milieubarometer verdeeld over scope 1, 2 en 3. De emissie in scope 1 en 2 in het inventarisatiejaar 2012 bedroeg 144 ton CO 2 (dit is exclusief water, papier en woon-werk verkeer). Onderstaande figuur geeft dit weer. Scope 1 (directe emissies) : 134 ton CO 2 Scope 2 (indirecte emissies) : 7,5 ton CO 2 Thema Milieu gegevens CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verw arming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 15 ton CO2 Propaan Brandstoffen liter 1,53 kg CO2 / liter 1,7 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 15 liter 7,2 kg CO2 / liter 0,1 ton CO2 Benzine Mobiele w erktuigen 284 liter 2,78 kg CO2 / liter 0,8 ton CO2 Zw avelhoudende diesel Mobiele w erktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 31 ton CO2 Personenw agen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 9,3 ton CO2 Personenw agen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 77 ton CO2 Vrachtw agen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Subtotaal 134 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 7,5 ton CO2 Waarvan groene stroom (zonder keurmerk) Elektriciteit 0 kwh -0,44 kg CO2 / kwh 0 ton CO2 Subtotaal 7,5 ton CO2 Totaal 141 ton CO2 CO2 scope 3 verborgen Compensatie Netto CO2-uitstoot 0 ton CO2 141 ton CO2 5.2 Onderverdeling De onderverdeling is vooral gemaakt naar de ingekochte energiedragers. Hiervoor geldt het volgende: - Aardgas voor verwarming wordt alleen gebruikt voor de verwarming van het kantoorpand en is dus geheel aan het kantoor toe te schrijven. - Oplosmiddelen betreft spuitbussen (voornamelijk wegenverf) - Benzine voor mobiele werktuigen bevat ook de mengsmering (Shellina) voor trilstampers, motorzagen, etc. - Zwavelhoudende diesel mobiele werktuigen is de zgn. rode diesel, is in 2013 komen te vervallen en niet meer apart te registreren omdat ook voertuigen uit de zelfde opslagtank tanken. Er zit geen registratiemethode op de huidige dieseltank. - Propaan wordt gebruikt voor het verwarmen van de keten en is geheel toe te schrijven aan de projecten, maar wordt niet per project afzonderlijk bijgehouden. - Ingekochte elektriciteit betreft het gebruik van de kantoren en de loods. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 7

8 - Drie werknemers komen met de privé auto naar kantoor, deze zijn meegenomen onder scope 3 woon-werkverkeer. 5.3 Significante veranderingen (meten van~): vooruitblik gegevens 2014 De emissies in de paragrafen hierboven zijn (begin 2014) berekend over het jaar 2013, een jaar waarover minder betrouwbare gegevens beschikbaar waren. Het huidige jaar is een overgangsjaar naar 2014 om te zorgen dat de gegevens weer nauwkeuriger worden. Door een aantal gebeurtenissen en beslissingen (die zijn genomen vóórdat het bedrijf echt van start was met de CO 2-prestatieladder en inzicht had in de benodigde (meet) gegevens), zijn over 2013 helaas minder nauwkeurige gegevens beschikbaar. Het doel is om in 2014 zsm de meetgegevens nauwkeuriger bij te kunnen houden. Verklaring hiaat in gegevens 2013: - In 2013 is (tijdelijk) het onderscheid tussen rode en normale diesel komen te vervallen; - In de loop van 2013 zijn werknemers daarom aangemoedigd ook de bedrijfswagens aan de zaak af te tanken en niet meer uitsluitend met de Shell-pas; - De km-standen van de wagens werden nog niet bijgehouden; Er is een vergelijking gemaakt over de totalen. Een vergelijking trekken naar gereden kilometers en berekend verbruik van de auto s zal in 2014 meer zin hebben wanneer de registratie nauwkeuriger plaatsvind. De gevolgen van eventuele besparingsmaatregelen zoals invoeren van Het Nieuwe Rijden worden dan ook meetbaar. In de aanbevelingen wordt het nauwkeuriger meten verder besproken. 5.4 Belangrijkste beïnvloeders Binnen aannemingsbedrijf Stuit zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 6. Kwantificeringsmethoden Voor het kwantificeren van de CO 2 uitstoot is gebruik gemaakt van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Dit is een erkende methode om een CO 2 voetafdruk conform de eisen van SKAO te berekenen en te documenteren. In de milieubarometer kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO 2 uitstoot automatisch berekend en kun je het vergelijken met andere jaren. In het energie meetplan van Stuit BV wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen. Over 2013 is (zoals hierboven uitgelegd) alleen een vergelijking gemaakt naar de totalen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 8

9 7. Emissiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2 uitstoot van Aannemingsbedrijf Stuit over het jaar 2013 zijn de emissiefactoren uit de CO 2-prestatieladder 2.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de activiteiten naar de daarmee gepaard gaande CO 2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO 2 voetafdruk. De emissiefactoren van Aannemingsbedrijf Stuit zullen meegaan met de wijzigingen in de emissiefactoren van de CO 2- prestatieladder 2.1 Er zijn geen Removal factors van toepassing. 8. Betrouwbaarheid & Onzekerheid in de resultaten De gepresenteerde gegevens moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes. Bijna alle gegeven voor de berekening van de CO 2 voetafdruk zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsfactor over 2013 gering. Scope 1 Aardgas Emissies Mobiele werktuigen het verbruik wordt bepaald a.d.h.v. de jaaropgave van de energieleverancier en teruggerekend naar een periode van 365 dagen, in principe van 1 januari t/m 31 december. Het verbruik wordt bepaald a.d.h.v. facturen uit de financiële administratie, aangevuld met schattingen van bestelfrequentie en verbruik van de chef werkplaats. Benzine (mengsmering). Verbruik wordt bepaald m.b.v. de facturen van de leverancier over een periode van januari-december; er wordt geen rekening gehouden met wat er op 31 december eventueel nog in de tanks van de werktuigen zit (voorraad), wat betekent dat per jaar het aantal liters verbruik gelijk gesteld wordt met het totaal van de betreffende facturen over dat jaar. Diesel. Verbruik wordt bepaald a.d.h.v. de facturen van de leverancier over een periode van januari-december. Er wordt ook hier geen rekening gehouden met de inhoud van de tank op 31 december. (voorraad). In 2013 is de diesel in de dieseltank gebruikt voor de mobiele werktuigen en de reguliere voertuigen.er is geen werkelijk gebruikte liters brandstof per werktuig bijgehouden. Zakelijk verkeer De werknemers die met de lease-auto naar het werk komen worden gerekend tot zakelijk verkeer omdat hiervan het woon-werk gedeelte niet met zekerheid uit te filteren is (de werklocatie is projectgebonden en wisselt daardoor). Ook gereden privé-kilomters worden niet van het totaal afgetrokken en zitten dus voor de lease-auto s bij het zakelijk verkeer inbegrepen. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 9

10 Via persoonlijke tankpasjes worden de werkelijk gebruikte liters brandstof geboekt op de betreffende bedrijfsauto. Samen met het verbruik uit de dieseltank zijn er totale verbruiksgegevens bekend. Van de SRS bus komen de cijfers (afgerekende bedragen per tankbeurt) uit het grootboek en is het aantal getankte liters per tankbeurt berekend m.b.v. de opgezochte brandstofprijs (van het juiste merk op betreffende datum!) Goederenvervoer De vrachtwagen die onder ons logo rijdt, wordt inclusief brandstof en chauffeur ingehuurd. Het brandstofverbruik hiervan wordt door ons (nog) niet bijgehouden en valt voor de CO 2 prestatieladder nu niet in de scope. Scope 2 Elektriciteit Zakelijk verkeer Het verbruik wordt afgelezen van de jaaropgave van de energieleverancier en teruggerekend naar een periode van 365 dagen. Gedeclareerde kilometers gereden met privé auto s voor zakelijke doeleinden. Deze zijn in 2013 niet meegenomen omdat dit bijna nooit voorkomt. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 10

11 9. Conclusie 3.A.1 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 In dit hoofdstuk worden de resultaten van de CO 2 emissie inventarisatie van het bedrijf besproken. Tevens worden aanbevelingen gedaan voor een nauwkeurigere voetafdruk. De totale scope 1 en 2 emissies van Aannemingsbedrijf Stuit BV bedroeg in het jaar ton CO 2. Hiervan is 134 ton het gevolg van directe emissies (scope 1) en 7,5 ton het gevolg van indirecte emissies door ingekochte elektriciteit (scope 2). Per FTE wordt er door ons bedrijf 8,06 ton CO 2 uitgestoten. Zie onderstaande tabel. Scope ton Fte s Scope 2 7,5 ton Emissie per fte 8.06 ton Totaal 141 ton (141/17.5) De emissies zijn vooral het gevolg van mobiliteit van het eigen wagenpark. Hier wordt ruim 61% van de emissies veroorzaakt, tegenover 23% voor de mobiele werktuigen op de projectlocaties. De bijdrage van het kantoor en de werkplaats (loods) blijft met 16% relatief beperkt. Propaan voor de keten en benzine voor de werktuigen zijn verantwoordelijk voor de laatste 1,2% van de emissies. Diesel is de dominante emissiebron. 77% van alle emissies is het gevolg van de verbranding van diesel ( door materieel, aggregaten en het eigen wagenpark). 7% van de emissies wordt veroorzaakt door de verbranding van benzine voor het eigen wagenpark. Elektriciteit wordt gebruikt voor de kantoren en de werkplaats en is verantwoordelijk voor ruim 5% van de emissies. Verbranding van aardgas vindt plaats op de kantoren en is goed voor ruim 10,6% van de CO 2 emissies van het aannemingsbedrijf. 9.1 Aanbevelingen nauwkeurigere voetafdruk 1. Nu in 2013 het onderscheid tussen rode diesel en gewone diesel is weggevallen, worden er ook bedrijfswagens aan de zaak getankt. Hierdoor is geen onderscheid meer te maken tussen het verbruik voor mobiele werktuigen (projecten) en voor zakelijk verkeer (mobiliteit). Dit is op het moment van schrijven wordt uitgezocht wat de mogelijkheden zijn om een dieseltank met registratie aan te schaffen. Dit zal leiden tot een registratie met uitsplitsing per voertuig en/of werktuig. 2. Gedeclareerde kilometers gereden met privé auto s voor zakelijke doeleinden bijhouden als dit in 2014 wel voorkomt. Laten registreren door de bestuurder en controle door de administratie. Omrekenen kan dan tegen gemiddeld verbruik van de auto. 3. Elektraverbruik op locatie bijhouden wanneer dit in de toekomst van toepassing wordt. Het betreft hier tijdelijke bouwketen die een eigen elektra aansluiting hebben. Tot nu toe wordt er echter nooit apart elektra aangeboden of berekend. Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 11

12 10. Verificatie De emissie-inventarisatie van aannemingsbedrijf Stuit is niet extern geverifieerd buiten de verificatie door de Certificerende Instantie. 11. Rapportage volgens ISO deel 7 Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO paragraaf 7. In onderstaande tabel is een cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO en de hoofdstukken in het rapport. ISO GHG Beschrijving Hoofdstuk rapport A Reporting organization 1 B Person responsible 2 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks Nvt I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculations L Methodologies M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 8 P Statement in accordance with ISO Q Verification 10 Aannemingsbedrijf Stuit BV Pagina 12

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie