Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016"

Transcriptie

1 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: fax: Anticiperen op klantwaarde Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan

2 Ondernemingsplan Eerst zaaien dan oogsten

3 Bewust sturen Anticiperen op klantwaarde

4 Helmond is klaar voor de toekomst 2 3

5 Inhoudsopgave Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan Voorwoord Algemeen directeur 7 Hoofdstuk 1 Klantwaarde 8 Hoofdstuk 2 Wie is Woonpartners? 10 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen om ons heen 17 Hoofdstuk 4 Strategische opgaven 20 Hoofdstuk 5 Slotwoord 27 Colofon Samenstelling en redactie: Stichting Woonpartners, Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond, telefoonnummer: , fax: Inschrijving KvK: onder nummer

6 We zullen eerst moeten zaaien voor we kunnen oogsten Een nieuwe koers Woonpartners heeft zich voorbereid op de jaren In dit ondernemingsplan voor die jaren hebben we beschreven welke richting we gaan volgen in een periode waarin we onherroepelijk te maken krijgen met veranderende omstandigheden. We zullen eerst moeten zaaien voor we kunnen oogsten. Voor de korte termijn zien we een vastgelopen woningmarkt. De koopsector zit op slot en de vraag naar huurwoningen is groter dan het aanbod. Daarin zijn de meeste verhuurders gericht op het aanbieden van woningen. Dat lukt best, want er zijn genoeg kandidaten. Maar de markt gaat veranderen. Voor de langere termijn gaat Woonpartners uit van een verminderde vraag naar sociale huurwoningen in haar werkgebied. Daarnaast hebben we te maken met landelijke politieke druk om de sociale huurmarkt te verkleinen. De financiële mogelijkheden worden beperkt, onder andere door allerlei maatregelen vanuit de overheid. Dit alles vraagt om een nieuwe en vernieuwende kijk op onze activiteiten. Vernieuwing biedt kansen om ook binnen de kaders van demografische, politieke en financiële ontwikkelingen kwaliteit en professionaliteit te blijven bieden. Onze bedoeling is om een omslag te maken tijdens de relatief gunstige omstandigheden in de eerstkomende jaren. Dan zijn we optimaal voorbereid op wat er op lange termijn komen gaat. In dit ondernemingsplan laten we zien welke koers we gaan varen: een heldere koers met aandacht voor onze marktpositie en financiën, maar vooral met aandacht voor onze klanten en hun voorkeuren en mogelijkheden. Het spreekt daarnaast vanzelf dat de Stadsvisie , de Woonvisie en de prestatieafspraken met de gemeente Helmond een belangrijke leidraad vormen voor wat Woonpartners de komende vijf jaar wil presteren. Wij zijn er van overtuigd dat de richting die we inslaan, de klanten meer woonplezier oplevert en Woonpartners een betere uitgangspositie biedt voor de toekomst. Ger de Wilde Algemeen directeur, bestuurder Stichting Woonpartners 6 7

7 Klantwaarde 8 Anticiperen op klantwaarde, vanuit die gedachte werken we bij Woonpartners de komende jaren aan het vergroten van het woonplezier van onze klanten. Omdat de klantwaarde wordt bepaald door de klant, en niet door ons, vraagt die gedachte om vernieuwend en proactief handelen. De klantwaarde is de waarde die een klant toekent aan een woning. Vanuit onze deskundigheid en ervaring hebben wij een beeld van zaken waar de klant waarde aan toekent en die dus klantwaarde opleveren. Dat is waar we op willen anticiperen de komende jaren. Dit houdt in dat we werken aan het behouden en realiseren van woningen die aansluiten bij wat de klant wil. De klantwaarde wordt bepaald door de klant, en niet door ons We onderscheiden daarbij de volgende aspecten die van invloed zijn op de klantwaarde: De woning: Casco van de woning (ruimte, technische en energetische kwaliteit) Uitrusting van de woning (kwaliteit keuken en sanitair, domotica) De omgeving Fysieke en sociale kwaliteit van de buurt (imago wijk en buurt, voorzieningen) Aansluiten van woning en buurt bij eigen identiteit van de klant Bewust sturen Klantwaarde is de optelsom van de scores van een woning op de vier pijlers. Woonpartners stuurt de ontwikkeling van het woningbezit op basis van klantwaarde. Klantwaarde op haar beurt, stuurt onze ambities en ons onderscheidend vermogen. Ons doel is om de klantwaarde van onze woningen te maximaliseren. Uiteraard zijn we ons daarbij bewust van het feit dat klanten verschillen in de zaken waar ze waarde aan hechten. Sterker nog, we gaan bewust met dit gegeven om. Op die manier kunnen we zorgen voor een variëteit aan woningen die aansluiten bij verschillende leefstijlen. Een maatstaf voor de klantwaarde is dat wat de klant bereid is te betalen voor de woning. Klantwaarde is dus een begrip dat ons helpt om te sturen op het effectief inzetten van onze middelen. Niet omdat wij denken dat een klant dat wenst, maar omdat we weten dat de klant er waarde aan hecht. En omdat we daarmee een betere marktpositie voor onze woningen creëren, de huurinkomsten kunnen optimaliseren en onze financiële ruimte kunnen bewaken. Vanzelfsprekend zetten we het financiële rendement van die inspanningen in om onze maatschappelijke taak zo goed mogelijk te blijven vervullen. Hoofdstuk 1

8 Wie is Woonpartners? We voelen ons verbonden met de stad Woonpartners is de grootste woningcorporatie van Helmond. We zijn ondernemend ingesteld en houden ons dan ook voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van wonen. We ontwikkelen goede, betaalbare woningen om te voorzien in huisvesting voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We nemen onze maatschappelijke taak zeer serieus. We kijken naar de ontwikkelingen op de markt en zijn een luisterend oor voor onze huurders en woningzoekenden. We brengen wensen en behoeftes in kaart en stemmen daarop onze producten en diensten af. Deze middelen zetten we in om met onze huurders, de gemeente en andere maatschappelijke en sociale organisaties te werken aan een sterke, ongedeelde stad Helmond met prachtwijken. Naar een stad waarin iedereen met plezier en comfortabel woont. We hechten veel waarde aan een open dialoog met klanten Missie Woonpartners is een maatschappelijke onderneming die zich inzet om de klanten uit onze doelgroepen passende huisvestingsmogelijkheden te bieden in een gewaardeerde leefomgeving in de stad Helmond. Maatschappelijk ondernemen is in onze ogen: het agenderen en helpen oplossen van lokaalmaatschappelijke (woon)vraagstukken, zodat mensen prettig wonen en leven in buurten, wijken en stad. We beschikken over voldoende lef en creativiteit om zelfbewust de ruimte te zoeken en te nemen om effectief die dingen te doen waar de samenleving om vraagt en het meest mee is gediend. We hechten daarbij veel waarde aan een open dialoog met klanten en lokale belanghebbenden. Zo leren we klanten en partners kennen, weten we hoe ze denken en werken, en wat ze willen en kunnen. Op basis daarvan maken we beleidskeuzes, die leiden tot maatschappelijke prestaties. Daarover leggen we op transparante wijze verantwoording af en zo bouwen we aan onze reputatie en het vertrouwen in onze organisatie. Visie Een heldere visie vormt de basis voor de uitwerking van onze missie. Die visie bestaat uit verschillende elementen en invalshoeken: De stad Helmond is ons werkgebied, we voelen ons verbonden met de stad en we leveren graag onze bijdrage aan een aantrekkelijke stad met een goed imago. We kiezen vooral voor de wijken waarin we al bezit hebben. Onze doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen dat lager is dan euro (2012) en huishoudens die door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig te voorzien in huisvesting. Huishoudens met een inkomen tot euro bedienen we in de huidige woningmarkt ook. Huishoudens met een inkomen dat hoger is, huisvesten we alleen in de sociale huursector als dit een bijdrage levert aan onze volkshuisvestelijke doelen. Woonpartners verwacht op langere termijn een krimpende woningmarkt in Helmond. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de stad en de samenleving. Om onze taken in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, zullen we met maatschappelijke partners moeten komen tot een gedeelde visie over waar de stad heen moet. Gezien het belang dat wij aan een gedeelde visie hechten zullen wij ons hier sterk voor inzetten. Hoofdstuk 2 10

9 We kijken zorgvuldig naar de omvang van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie in relatie tot ons woningbezit. Dat vraagt om resultaatgericht werken, en nieuwe vormen van (samen)werken. We streven naar voldoende ruimte om in te blijven spelen op de volkshuisvestelijke opgaven in Helmond. Daarom zorgen we voor een stabiele financiële positie met voldoende mogelijkheden om de woningvoorraad op de vraag af te stemmen. Kernwaarden Het mag duidelijk zijn dat Woonpartners opereert in een omgeving die sterk verandert. Onze kernwaarden geven richting aan de manier waarop wij met die veranderingen omgaan. In alles wat we doen zijn onze kernwaarden te herkennen. Ze maken het mogelijk om intern te blijven sturen maar geven ook een ambitie voor de toekomst mee. Integere partner (transparant) Allereerst is Woonpartners een integere partner die staat voor een intrinsieke betrouwbaarheid. Een partner die in plaats van werken VOOR, gaat over werken MET klanten en stakeholders. Klantgericht (faciliteren) Woonpartners verplaatst zich in de klant en denkt proactief mee met haar klant. Woonpartners herkent en erkent mensen met dezelfde waarden en identiteit en stemt haar producten en diensten hierop af. Maatschappelijk betrokken (duurzaam) Woonpartners is een corporatie die dicht bij haar klanten en midden in de samenleving staat. We realiseren duurzame woningbouw en staan voor duurzaam woningbeheer. Ook gaan we duurzame en gelijkwaardige relaties aan met klanten en stakeholders, nu en in de toekomst. Bruggenbouwer (ondernemend) Woonpartners zet actief in op samenwerking tussen partijen, zonder zelf altijd een leidende rol te spelen. Zij faciliteert de zelfredzame klant en werkt intern en extern samen met anderen om de lokale woon- en leefomgeving waar nodig te verbeteren. Woonpartners is een doortastende bruggenbouwer! Als integere partner zeggen we wat we doen, en doen we wat we zeggen Hoofdstuk 2 12

10 Woonpartners staat midden in de samenleving Hoofdstuk 2 14

11 We kijken ook naar de ontwikkelingen om ons heen Ontwikkelingen om ons heen Bij het bepalen van onze strategie laten we ons niet leiden door het aanbod, maar door de vragen van de klant. We kijken over de organisatiegrenzen heen en vragen klanten en belanghouders om hun visie op de vraagstukken die binnen onze organisatie leven. Daarnaast laten we ons periodiek visiteren om onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties in kaart te brengen. Verbetervoorstellen en toekomstgerichte adviezen nemen we waar mogelijk mee in ons beleid. Uiteraard kijken we daarbij ook naar de ontwikkelingen om ons heen. Europese Staatssteunregeling Woningcorporaties zijn verplicht minimaal 90% van hun woningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens te verhuren aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen onder de euro (2012). Samen met de gemeente en de overige drie woningcorporaties in Helmond, heeft Woonpartners onderzoek laten doen naar de effecten van deze regeling op de Helmondse woningmarkt voor een periode van 10 jaar. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat het aantal huishoudens met een inkomen boven de euro dat aangewezen is op sociale huur een beroep doet op slechts vier procent van het aantal corporatiehuurwoningen. Dit valt ruimschoots binnen de vrije ruimte voor woningtoewijzing. Op termijn zal er een overschot ontstaan aan woningen in de sociale huursector. Ook is er ruimte in de markt om voorziene nieuwbouw van huurwoningen meer te richten op het middensegment. Het woningaanbod voor dat segment is veel kleiner dan de potentiële vraag; voor starters met een middeninkomen of mensen met een middeninkomen die direct woonruimte nodig hebben, is het moeilijk een woning te vinden. Woonpartners vertaalt de uitkomsten van dit onderzoek op eigen wijze naar concrete opgaven. Daarbij houden we ook rekening met onze eigen bevindingen. Hoofdstuk 3 16

12 Woningwet en Woonvisie Het wetsvoorstel Herziening Woningwet bevat onderwerpen die belangrijk zijn voor corporaties. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Woningwet in werking treedt. Wel is bekend dat de voorgenomen maatregelen gevolgen hebben voor onze organisatie. Woonpartners bereidt zich daar dan ook op voor. Daarnaast is het kabinet van plan maatregelen te treffen om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen en is het kabinet van mening dat de huurprijs en gewildheid beter op elkaar moeten worden afgestemd. Het kabinet stelt dat 40% van de sociale huurvoorraad kan worden geliberaliseerd vanwege de bestaande overmaat aan sociale huurwoningen en de groeiende vraag naar woningen in het middensegment. Landelijke politiek Afspraken uit het regeerakkoord kunnen van invloed zijn op het investeringsvermogen. Voor Woonpartners kan dit betekenen dat we minder kunnen investeren en dat onze financiële armslag ingrijpende veranderingen vraagt. Energielabel, Warmtewet De wijziging in het woningwaarderingsstelsel waarbij ook het energielabel van een woning meetelt, is ingegaan per 1 juli 2011 en moet voor 1 januari 2014 doorgevoerd zijn. Het kabinet is van plan maatregels te treffen om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen Ook komt er een Warmtewet die corporaties extra regels oplegt voor de exploitatie van WKO-installaties. Zorg en Welzijn Door bezuinigingen op zorg en welzijn zijn er minder middelen beschikbaar voor de huisvesting en begeleiding van bijzondere doelgroepen in huurcomplexen van woningcorporaties, terwijl er nog steeds vraag naar woningen voor bijzondere doelgroepen is. Bovendien leiden de vergrijzing en het Er is meer behoefte aan voorzieningen in de woning om zo het zelfstandig wonen te ondersteunen gegeven dat ouderen langer in het eigen huis blijven wonen tot meer behoefte aan voorzieningen in de woning om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Woningmarktontwikkeling Helmond Woonpartners stuurt de ontwikkeling van het vastgoed op basis van de informatie en kennis uit het Strategisch Vastgoedbeleid (SVB). Dit vormt een belangrijke onderbouwing voor dit ondernemingsplan. Het SVB heeft als uitgangspunt een krimpende markt. De verwachting is dat de bevolkingsgroei van Helmond de komende jaren blijft dalen. Het zwaartepunt van de bevolkingspiramide komt te liggen bij de 55+-ers. Het gevaar bestaat dat het vestigingssaldo nog negatiever wordt. De trend is dat mensen gaan wonen, waar zij werken, waardoor werkgelegenheid een steeds belangrijkere factor wordt. Hoofdstuk 3 18

13 Strategische opgaven Op basis van de ontwikkelingen die we zien en de missie, visie en kernwaarden van Woonpartners hebben we voor de jaren vier strategische opgaven bepaald. 1 Vergroten van de klantwaarde van de woningen door maatregelen te nemen voor de woning, de woninguitrusting, de woonomgeving en de woonbeleving. 2 Met maatschappelijke partners komen tot een gedeelde visie op de stad en de samenleving en op basis daarvan afspraken maken over de kwaliteit van de bestaande wijken (fysiek en sociaal-maatschappelijk), over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw. 3 Transformeren naar een organisatie die een concurrerende markt aan kan. 4 Behouden van investeringskracht om onze volkshuisvestelijke taak uit te voeren. We willen de dienstverlening op hoog niveau houden 1 Vergroten van de klantwaarde van woningen door maatregelen te nemen voor de woning, de woninguitrusting, de woonomgeving en de woonbeleving Voor het realiseren van strategische opgave 1 richten we ons op het woningaanbod in relatie tot de verschillende doelgroepen. Willen we in de toekomst een passend woningaanbod hebben voor onze klanten, dan is het ook van belang te weten wie de klant van de toekomst is. Van oudsher is een klant voor een woningcorporatie iemand die niet zelfstandig kan voorzien in zijn huisvesting en die geholpen moet worden door het toewijzen van een woning. Wij verwachten dat dit gaat veranderen als de sociale huurmarkt zich ontspant. Een belangrijk deel van onze andere doelgroepen zal dan zelf zijn weg vinden op de woningmarkt en dan hebben mensen meer keuzemogelijkheden. Wij zullen ons daarop moeten aanpassen. We gaan een klant zien als iemand die bij ons komt winkelen. Wij zorgen ervoor dat we voldoende aantrekkelijk aanbod hebben en we bieden de klant keus, zodat hij een woning kan huren die past bij zijn wensen en mogelijkheden. Tegelijkertijd willen we de dienstverlening aan onze klanten op hetzelfde, hoge niveau houden. Te behalen resultaten: Woonpartners zorgt voor voldoende woningen voor de huishoudens met een inkomen tot Woonpartners zorgt voor voldoende woningen voor de bijzondere doelgroepen die, ook in een ontspannende markt, onze hulp nodig houden. Woonpartners beoordeelt concrete vragen om huisvesting van maatschappelijke zorg- en welzijnspartijen vanuit een positieve intentie. We maken woningen toegankelijk, realiseren seniorenwoningen en gaan in op concrete vragen van mensen met een zorgof begeleidingsbehoefte. We maken woningen toegankelijk Woonpartners creëert extra aanbod voor de doelgroep met middeninkomens door het aantal woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens te vergroten. We versterken binnen onze organisatie de focus, kennis en kunde voor dit segment van de woningmarkt. Woonpartners biedt woningen te koop aan voor de middeninkomens onder de voorwaarde dat het huisvesten van onze andere doelgroepen er niet onder lijdt. We onderzoeken mogelijkheden om de verschillen tussen de woningen te vergroten (kwaliteitsdifferentiatie) om zo de keuzemogelijkheden voor klanten te vergroten. Van de keuzes van onze klanten leren we hoe we verdere stappen kunnen nemen om de klantwaarde van ons woningbezit te verhogen. Woonpartners helpt klanten hun woonlasten te beperken en spant zich in om haar woningen te voorzien van energiebesparende voorzieningen. Daarnaast stimuleert Woonpartners gedragsverandering bij klanten om energiezuinig te wonen. Hoofdstuk 4 20

14 Woonpartners zoekt mogelijkheden om de beperkte groep huishoudens die echt dringend op zoek zijn naar een woning binnen een beperkte tijd te voorzien van een voor hen betaalbare woning. Als we de kwantitatieve vraag oplossen, ontstaat er ruimte om nog meer in te spelen op de vraag van klanten. Woonpartners stimuleert en faciliteert leefbare wijken in een sterke stad, waarin mensen zich veilig voelen en wooncarrière kunnen maken, waar mensen prettig kunnen wonen en leven, met buurten die aansluiten bij hun identiteit. Wij maken inzichtelijk wat activiteiten opleveren en kiezen kritisch voor activiteiten en investeringen die de meeste klantwaarde opleveren. Wij zijn bereid maatschappelijk vastgoed te realiseren indien dat bijdraagt aan de klantwaarde van ons woningbezit. Woonpartners stuurt er ook op dat het maatschappelijk vastgoed zo gebruikt wordt dat de beoogde functie in de wijk vervuld wordt. We leggen hierover verantwoording af, zodat onze keuzes voor belanghouders en toezichthouders transparant zijn. We introduceren nieuwe projecten om nog meer bewoners te betrekken bij Woonpartners en om hen te activeren om deel te nemen aan bewonersinitiatieven. We verwachten dat bewoners hierin zelf een rol vervullen en ondersteunen hen hierbij. We stemmen per complex met de bewoners af welke dienstverlening de bewoners wensen, tegen welke prijs. We introduceren nieuwe projecten om nog meer bewoners te betrekken bij Woonpartners 2 Met maatschappelijke partners komen tot een gedeelde visie op de stad en de samenleving en op basis daarvan afspraken maken over de fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de bestaande wijken, en over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw Te behalen resultaten: Woonpartners ontwikkelt met maatschappelijke partners een gedeelde visie op de stad en maakt afspraken over de fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de bestaande wijken, en over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw. We blijven ook met betrekking tot de kwaliteit van wijken en leefbaarheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning structureel in gesprek met maatschappelijke partners. Dit doen we op basis van breed gedragen wijkvisies en daaruit voortkomende wijkplannen. De omgeving waarin we werken is aan het veranderen. Om in te spelen op de veranderingen is afstemming tussen ontwikkelende en bouwende partijen over nieuwbouw nodig. Uiteraard dient de samenwerking met onze maatschappelijke partners op een hoog niveau te blijven. Op die manier kunnen we vraag en aanbod met elkaar in evenwicht houden. Over onze wijkgerichte inzet en activiteiten maken wij prestatieafspraken, waarbij wij ervan uitgaan dat elke partij zijn financiële en professionele verantwoordelijkheid neemt op het eigen werkterrein. Waar nodig stellen we ons op als kartrekker in de ontwikkeling van de wijk en het treffen van maatregelen. Wij communiceren op zorgvuldige wijze met belanghouders en versterken de samenwerking vanuit belangstelling en begrip voor elkaars zienswijzen en (financiële) mogelijkheden. De inbreng van groepen huurders en kopers stelt ons in staat gedragen beleid te ontwikkelen en klanten op de gewenste manier te bedienen. Hoofdstuk 4 22

15 3 Transformeren naar een organisatie die een concurrerende markt aankan Over een aantal jaren heeft Woonpartners minder woningen dan nu en dus minder inkomsten. Dit betekent dat we zorgvuldig moeten kijken naar de omvang van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie. Dat vraagt om resultaatgericht werken en nieuwe vormen van (samen)werken. Te behalen resultaten: Woonpartners blijft een maatschappelijke organisatie. Alle medewerkers richten de aandacht naar buiten, naar de klant en de markt. De veranderingen sluiten aan bij het tempo van de veranderingen in de markt, zodat de organisatie toegerust is voor haar taak in de nieuwe omstandigheden. Medewerkers krijgen ruimte om initiatieven te nemen, flexibel te kiezen voor de beste oplossing, en resultaten te behalen. Managers zijn toegerust om medewerkers hiertoe te ondersteunen en faciliteren. We benutten de denkkracht die in onze organisatie aanwezig is en beslissen weloverwogen welke uitvoerende taken Medewerkers krijgen te maken met veranderingen in hun functie. Waar mogelijk faciliteren we medewerkers om passend talent te ontwikkelen, binnen hun vermogen. Wij gaan daarbij zorgvuldig en verantwoord om met de belangen van medewerkers. Zonder hun betrokkenheid en inzet kan Woonpartners haar doelen niet realiseren. we zelf op ons nemen en welke we uitbesteden. We kiezen vaker voor de rol van bruggenbouwer, nemen het initiatief daarbij, of spreken andere partijen aan op voortgang van afspraken en acties. Woonpartners maakt pragmatische keuzes op het gebied van efficiëntie en effectiviteit met betrekking tot samenwerking met andere organisaties, zowel in de bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van inhoudelijke activiteiten. Woonpartners vergroot de efficiëntie door basisprocessen te stroomlijnen, te sturen op logische taakverdelingen en integrale samenwerking, en door kritisch te zijn op de toegevoegde waarde van activiteiten. 4 Behouden van investeringskracht om onze volkshuisvestelijke taak uit te voeren Een goede financiële positie is geen doel op zich. Het gaat erom dat we onze volkshuisvestelijke taken kunnen blijven Te behalen resultaten Woonpartners blijft beschikken over de A-status van het CFV (solvabiliteit) en financiering via het WSW (positieve cashflow). Samenwerking met andere organisaties in de bedrijfsvoering of bij het uitvoeren van onze volkshuisvestelijke taken leidt tot schaalvergroting, waardoor kwaliteitsverbetering en verlaging van kosten mogelijk worden. uitvoeren. Deze taken omvatten het op een goede wijze exploiteren van het woningbezit, maar ook een aanzienlijke investeringsopgave in Helmond. Gezien deze investeringsopgave moeten we voldoende investeringsruimte behouden. Besluiten over investeringen worden niet alleen bepaald door de extra klantwaarde die de investering oplevert, maar ook door het effect op de vastgoedwaarde (de geschatte verkoopwaarde van het vastgoed op de vrije markt). Woonpartners versterkt het intern toezicht, waarbij we blijven aansluiten bij de Governance Code. We ontwikkelen een instrument om risico s in kaart te brengen en te managen. Bij risicomanagement gaat het niet alleen om financiele risico s maar ook om risico s die samenhangen met de vastgoedportefeuille. Woonpartners versterkt het interne toezicht Hoofdstuk 4 24

16 Kortom: eerst zaaien dan oogsten! Slotwoord De komende tijd gaat Woonpartners zich dus toeleggen op het inzaaien van vruchtbare zaadjes. Want alleen door nu toekomstgericht te zaaien, kunnen we straks ook daadwerkelijk mooie resultaten oogsten. Mooie resultaten voor ons als woningcorporatie en voor stad en samenleving. Maar vooral mooi woonplezier voor onze klanten. Hoofdstuk 5 In de jaren legt Woonpartners de nadruk op het realiseren van vier stevige strategische opgaven. Zodat we na 2016 klaar zijn voor de volgende stap. Dat doen we door de klantwaarden van onze woningen te verhogen. Door een breed gedragen visie op stad en samenleving te ontwikkelen, compleet met te nemen maatregelen. Maar ook door te transformeren in een organisatie met een krachtige concurrentiepositie en met voldoende investeringskracht om onze woontaak uit te voeren. Een veelomvattende strategie waaraan Woonpartners zich de komende jaren verbindt. Met als uiteindelijk doel straks voor alle betrokkenen een mooie toekomst te oogsten

17

18 Ondernemingsplan Eerst zaaien dan oogsten

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Strategisch Plan Domijn 2012-2016

Strategisch Plan Domijn 2012-2016 Onze bezoekadressen zijn: Enschede Boulevard 1945-324a Haaksbergen Markt 12 Losser Ravenhorsterweg 1a Postbus 1345 7500 BH Enschede 0900-335 0 335 (lokaal tarief) info@domijn.nl www.domijn.nl Strategisch

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Gemeenteraad Gooise Meren 6 april 2016 Uitnodigend Proces Dynamische Visie o Waarom een nieuwe regionale Woonvisie? o Interactie o Huidige regionale Woonvisie o

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit -

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Voorwoord Voor u ligt het nieuwe Koersplan van Parteon voor de periode 2012-2015. In dit koersplan leest u wie wij zijn, wat ons drijft en wat onze richting en doelstellingen

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020

Thuis in Nijmegen. Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Thuis in Nijmegen Ondernemingsvisie De Gemeenschap 2015-2020 Inhoud 1. Woord vooraf: Waarom nu een ondernemingsvisie? 2 2. De wereld van De

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we

WONEN VIERLINGSBEEK ONDERNEMINGSPLAN. Wie zijn we. Wat doen we Waar staan we voor Afgestemd op de woonbehoeften per kern staat Wonen Vierlingsbeek voor kwalitatief goed en betaalbaar wonen. Vanuit het wonen leveren we in samenwerking met onze partners een actieve

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend.

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Visiedocument Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Onze visie en ambitie De ontwikkelingen in de corporatiewereld volgen elkaar in hoog tempo op. Om er een paar te noemen: de maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE

DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE Oktober 2016 DE ORGANISATIE De Alliantie De Alliantie is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Met deze

Nadere informatie

Samenvatting Jaarverslag 2013

Samenvatting Jaarverslag 2013 Samenvatting Jaarverslag 2013 Het jaar 2013 laat zich voor KleurrijkWonen kenmerken door: het realiseren vaneen aantal grote onderhouds- en herstructureringsprojecten; het ruimschoots behalen van onze

Nadere informatie

Toekomstvisie. publieke versie

Toekomstvisie. publieke versie Toekomstvisie publieke versie 1 Inhoudsopgave 1. Onze maatschappelijke opdracht 4 2 De wereld om ons heen 5 2.1 Omgeving 5 2.2 Prognoses 5 2.3 Markt in Enschede 6 2.4 Markt in Hengelo 6 3 Onze missie en

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2014-2018

SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2014-2018 SAMENVATTING BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Missie... 3 Strategische inzet en speerpunten per taakveld 2014-2018... 3 De Toekomst... 6 Speerpunten per jaar 2014-2018... 7 Steller: Radbout

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017

Ondernemingsplan 2013-2017 bewonersavond Ondernemingsplan 2013-2017 woensdag 29 augustus 2012 Theater de Junushoff Programma 19.30 uur Ontvangst 20.00 uur Welkomstwoord avondvoorzitter (Jelle de Gruyter) 20.05 uur Agendacommissie

Nadere informatie

Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018

Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018 Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018 Onze drijfveer In s-hertogenbosch worden de woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning onbetaalbaar. Waar dit in 2010 nog het geval

Nadere informatie

Ondernemingsplan Focus. Visie

Ondernemingsplan Focus. Visie Ondernemingsplan 2011-2013 Focus Visie + Waar Voor wocom leeft wonen in de Ondernemingsplan WoCom waar wonen leeft! vijf gemeenten waar zij werkzaam is. Voor Someren, Helmond, Heeze/Leende, Cranendonck

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance

Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Het middensegment in de huursector De ontbrekende schakel Johan Conijn, ASRE/UvA, Ortec Finance Datum 11 mei 2011 Het middensegment Wat verstaan we onder het middensegment in de huursector? - verhuurders:

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Beleidsvisie 2016-2020. Samen bouwen aan samen wonen

Beleidsvisie 2016-2020. Samen bouwen aan samen wonen Beleidsvisie 2016-2020 Samen bouwen aan samen wonen Inhoud 1. Inleiding 2. Onze missie en visie 3. Partner van onze huurders 4. Partner in de woning 5. Partner in de wijken 6. Partner in de gemeenschap

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie