Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016"

Transcriptie

1 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: fax: Anticiperen op klantwaarde Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan

2 Ondernemingsplan Eerst zaaien dan oogsten

3 Bewust sturen Anticiperen op klantwaarde

4 Helmond is klaar voor de toekomst 2 3

5 Inhoudsopgave Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan Voorwoord Algemeen directeur 7 Hoofdstuk 1 Klantwaarde 8 Hoofdstuk 2 Wie is Woonpartners? 10 Hoofdstuk 3 Ontwikkelingen om ons heen 17 Hoofdstuk 4 Strategische opgaven 20 Hoofdstuk 5 Slotwoord 27 Colofon Samenstelling en redactie: Stichting Woonpartners, Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond, telefoonnummer: , fax: Inschrijving KvK: onder nummer

6 We zullen eerst moeten zaaien voor we kunnen oogsten Een nieuwe koers Woonpartners heeft zich voorbereid op de jaren In dit ondernemingsplan voor die jaren hebben we beschreven welke richting we gaan volgen in een periode waarin we onherroepelijk te maken krijgen met veranderende omstandigheden. We zullen eerst moeten zaaien voor we kunnen oogsten. Voor de korte termijn zien we een vastgelopen woningmarkt. De koopsector zit op slot en de vraag naar huurwoningen is groter dan het aanbod. Daarin zijn de meeste verhuurders gericht op het aanbieden van woningen. Dat lukt best, want er zijn genoeg kandidaten. Maar de markt gaat veranderen. Voor de langere termijn gaat Woonpartners uit van een verminderde vraag naar sociale huurwoningen in haar werkgebied. Daarnaast hebben we te maken met landelijke politieke druk om de sociale huurmarkt te verkleinen. De financiële mogelijkheden worden beperkt, onder andere door allerlei maatregelen vanuit de overheid. Dit alles vraagt om een nieuwe en vernieuwende kijk op onze activiteiten. Vernieuwing biedt kansen om ook binnen de kaders van demografische, politieke en financiële ontwikkelingen kwaliteit en professionaliteit te blijven bieden. Onze bedoeling is om een omslag te maken tijdens de relatief gunstige omstandigheden in de eerstkomende jaren. Dan zijn we optimaal voorbereid op wat er op lange termijn komen gaat. In dit ondernemingsplan laten we zien welke koers we gaan varen: een heldere koers met aandacht voor onze marktpositie en financiën, maar vooral met aandacht voor onze klanten en hun voorkeuren en mogelijkheden. Het spreekt daarnaast vanzelf dat de Stadsvisie , de Woonvisie en de prestatieafspraken met de gemeente Helmond een belangrijke leidraad vormen voor wat Woonpartners de komende vijf jaar wil presteren. Wij zijn er van overtuigd dat de richting die we inslaan, de klanten meer woonplezier oplevert en Woonpartners een betere uitgangspositie biedt voor de toekomst. Ger de Wilde Algemeen directeur, bestuurder Stichting Woonpartners 6 7

7 Klantwaarde 8 Anticiperen op klantwaarde, vanuit die gedachte werken we bij Woonpartners de komende jaren aan het vergroten van het woonplezier van onze klanten. Omdat de klantwaarde wordt bepaald door de klant, en niet door ons, vraagt die gedachte om vernieuwend en proactief handelen. De klantwaarde is de waarde die een klant toekent aan een woning. Vanuit onze deskundigheid en ervaring hebben wij een beeld van zaken waar de klant waarde aan toekent en die dus klantwaarde opleveren. Dat is waar we op willen anticiperen de komende jaren. Dit houdt in dat we werken aan het behouden en realiseren van woningen die aansluiten bij wat de klant wil. De klantwaarde wordt bepaald door de klant, en niet door ons We onderscheiden daarbij de volgende aspecten die van invloed zijn op de klantwaarde: De woning: Casco van de woning (ruimte, technische en energetische kwaliteit) Uitrusting van de woning (kwaliteit keuken en sanitair, domotica) De omgeving Fysieke en sociale kwaliteit van de buurt (imago wijk en buurt, voorzieningen) Aansluiten van woning en buurt bij eigen identiteit van de klant Bewust sturen Klantwaarde is de optelsom van de scores van een woning op de vier pijlers. Woonpartners stuurt de ontwikkeling van het woningbezit op basis van klantwaarde. Klantwaarde op haar beurt, stuurt onze ambities en ons onderscheidend vermogen. Ons doel is om de klantwaarde van onze woningen te maximaliseren. Uiteraard zijn we ons daarbij bewust van het feit dat klanten verschillen in de zaken waar ze waarde aan hechten. Sterker nog, we gaan bewust met dit gegeven om. Op die manier kunnen we zorgen voor een variëteit aan woningen die aansluiten bij verschillende leefstijlen. Een maatstaf voor de klantwaarde is dat wat de klant bereid is te betalen voor de woning. Klantwaarde is dus een begrip dat ons helpt om te sturen op het effectief inzetten van onze middelen. Niet omdat wij denken dat een klant dat wenst, maar omdat we weten dat de klant er waarde aan hecht. En omdat we daarmee een betere marktpositie voor onze woningen creëren, de huurinkomsten kunnen optimaliseren en onze financiële ruimte kunnen bewaken. Vanzelfsprekend zetten we het financiële rendement van die inspanningen in om onze maatschappelijke taak zo goed mogelijk te blijven vervullen. Hoofdstuk 1

8 Wie is Woonpartners? We voelen ons verbonden met de stad Woonpartners is de grootste woningcorporatie van Helmond. We zijn ondernemend ingesteld en houden ons dan ook voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van wonen. We ontwikkelen goede, betaalbare woningen om te voorzien in huisvesting voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We nemen onze maatschappelijke taak zeer serieus. We kijken naar de ontwikkelingen op de markt en zijn een luisterend oor voor onze huurders en woningzoekenden. We brengen wensen en behoeftes in kaart en stemmen daarop onze producten en diensten af. Deze middelen zetten we in om met onze huurders, de gemeente en andere maatschappelijke en sociale organisaties te werken aan een sterke, ongedeelde stad Helmond met prachtwijken. Naar een stad waarin iedereen met plezier en comfortabel woont. We hechten veel waarde aan een open dialoog met klanten Missie Woonpartners is een maatschappelijke onderneming die zich inzet om de klanten uit onze doelgroepen passende huisvestingsmogelijkheden te bieden in een gewaardeerde leefomgeving in de stad Helmond. Maatschappelijk ondernemen is in onze ogen: het agenderen en helpen oplossen van lokaalmaatschappelijke (woon)vraagstukken, zodat mensen prettig wonen en leven in buurten, wijken en stad. We beschikken over voldoende lef en creativiteit om zelfbewust de ruimte te zoeken en te nemen om effectief die dingen te doen waar de samenleving om vraagt en het meest mee is gediend. We hechten daarbij veel waarde aan een open dialoog met klanten en lokale belanghebbenden. Zo leren we klanten en partners kennen, weten we hoe ze denken en werken, en wat ze willen en kunnen. Op basis daarvan maken we beleidskeuzes, die leiden tot maatschappelijke prestaties. Daarover leggen we op transparante wijze verantwoording af en zo bouwen we aan onze reputatie en het vertrouwen in onze organisatie. Visie Een heldere visie vormt de basis voor de uitwerking van onze missie. Die visie bestaat uit verschillende elementen en invalshoeken: De stad Helmond is ons werkgebied, we voelen ons verbonden met de stad en we leveren graag onze bijdrage aan een aantrekkelijke stad met een goed imago. We kiezen vooral voor de wijken waarin we al bezit hebben. Onze doelgroep bestaat uit huishoudens met een inkomen dat lager is dan euro (2012) en huishoudens die door persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn zelfstandig te voorzien in huisvesting. Huishoudens met een inkomen tot euro bedienen we in de huidige woningmarkt ook. Huishoudens met een inkomen dat hoger is, huisvesten we alleen in de sociale huursector als dit een bijdrage levert aan onze volkshuisvestelijke doelen. Woonpartners verwacht op langere termijn een krimpende woningmarkt in Helmond. Deze ontwikkeling is van groot belang voor de stad en de samenleving. Om onze taken in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, zullen we met maatschappelijke partners moeten komen tot een gedeelde visie over waar de stad heen moet. Gezien het belang dat wij aan een gedeelde visie hechten zullen wij ons hier sterk voor inzetten. Hoofdstuk 2 10

9 We kijken zorgvuldig naar de omvang van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie in relatie tot ons woningbezit. Dat vraagt om resultaatgericht werken, en nieuwe vormen van (samen)werken. We streven naar voldoende ruimte om in te blijven spelen op de volkshuisvestelijke opgaven in Helmond. Daarom zorgen we voor een stabiele financiële positie met voldoende mogelijkheden om de woningvoorraad op de vraag af te stemmen. Kernwaarden Het mag duidelijk zijn dat Woonpartners opereert in een omgeving die sterk verandert. Onze kernwaarden geven richting aan de manier waarop wij met die veranderingen omgaan. In alles wat we doen zijn onze kernwaarden te herkennen. Ze maken het mogelijk om intern te blijven sturen maar geven ook een ambitie voor de toekomst mee. Integere partner (transparant) Allereerst is Woonpartners een integere partner die staat voor een intrinsieke betrouwbaarheid. Een partner die in plaats van werken VOOR, gaat over werken MET klanten en stakeholders. Klantgericht (faciliteren) Woonpartners verplaatst zich in de klant en denkt proactief mee met haar klant. Woonpartners herkent en erkent mensen met dezelfde waarden en identiteit en stemt haar producten en diensten hierop af. Maatschappelijk betrokken (duurzaam) Woonpartners is een corporatie die dicht bij haar klanten en midden in de samenleving staat. We realiseren duurzame woningbouw en staan voor duurzaam woningbeheer. Ook gaan we duurzame en gelijkwaardige relaties aan met klanten en stakeholders, nu en in de toekomst. Bruggenbouwer (ondernemend) Woonpartners zet actief in op samenwerking tussen partijen, zonder zelf altijd een leidende rol te spelen. Zij faciliteert de zelfredzame klant en werkt intern en extern samen met anderen om de lokale woon- en leefomgeving waar nodig te verbeteren. Woonpartners is een doortastende bruggenbouwer! Als integere partner zeggen we wat we doen, en doen we wat we zeggen Hoofdstuk 2 12

10 Woonpartners staat midden in de samenleving Hoofdstuk 2 14

11 We kijken ook naar de ontwikkelingen om ons heen Ontwikkelingen om ons heen Bij het bepalen van onze strategie laten we ons niet leiden door het aanbod, maar door de vragen van de klant. We kijken over de organisatiegrenzen heen en vragen klanten en belanghouders om hun visie op de vraagstukken die binnen onze organisatie leven. Daarnaast laten we ons periodiek visiteren om onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties in kaart te brengen. Verbetervoorstellen en toekomstgerichte adviezen nemen we waar mogelijk mee in ons beleid. Uiteraard kijken we daarbij ook naar de ontwikkelingen om ons heen. Europese Staatssteunregeling Woningcorporaties zijn verplicht minimaal 90% van hun woningen met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens te verhuren aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen onder de euro (2012). Samen met de gemeente en de overige drie woningcorporaties in Helmond, heeft Woonpartners onderzoek laten doen naar de effecten van deze regeling op de Helmondse woningmarkt voor een periode van 10 jaar. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat het aantal huishoudens met een inkomen boven de euro dat aangewezen is op sociale huur een beroep doet op slechts vier procent van het aantal corporatiehuurwoningen. Dit valt ruimschoots binnen de vrije ruimte voor woningtoewijzing. Op termijn zal er een overschot ontstaan aan woningen in de sociale huursector. Ook is er ruimte in de markt om voorziene nieuwbouw van huurwoningen meer te richten op het middensegment. Het woningaanbod voor dat segment is veel kleiner dan de potentiële vraag; voor starters met een middeninkomen of mensen met een middeninkomen die direct woonruimte nodig hebben, is het moeilijk een woning te vinden. Woonpartners vertaalt de uitkomsten van dit onderzoek op eigen wijze naar concrete opgaven. Daarbij houden we ook rekening met onze eigen bevindingen. Hoofdstuk 3 16

12 Woningwet en Woonvisie Het wetsvoorstel Herziening Woningwet bevat onderwerpen die belangrijk zijn voor corporaties. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Woningwet in werking treedt. Wel is bekend dat de voorgenomen maatregelen gevolgen hebben voor onze organisatie. Woonpartners bereidt zich daar dan ook op voor. Daarnaast is het kabinet van plan maatregelen te treffen om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen en is het kabinet van mening dat de huurprijs en gewildheid beter op elkaar moeten worden afgestemd. Het kabinet stelt dat 40% van de sociale huurvoorraad kan worden geliberaliseerd vanwege de bestaande overmaat aan sociale huurwoningen en de groeiende vraag naar woningen in het middensegment. Landelijke politiek Afspraken uit het regeerakkoord kunnen van invloed zijn op het investeringsvermogen. Voor Woonpartners kan dit betekenen dat we minder kunnen investeren en dat onze financiële armslag ingrijpende veranderingen vraagt. Energielabel, Warmtewet De wijziging in het woningwaarderingsstelsel waarbij ook het energielabel van een woning meetelt, is ingegaan per 1 juli 2011 en moet voor 1 januari 2014 doorgevoerd zijn. Het kabinet is van plan maatregels te treffen om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen Ook komt er een Warmtewet die corporaties extra regels oplegt voor de exploitatie van WKO-installaties. Zorg en Welzijn Door bezuinigingen op zorg en welzijn zijn er minder middelen beschikbaar voor de huisvesting en begeleiding van bijzondere doelgroepen in huurcomplexen van woningcorporaties, terwijl er nog steeds vraag naar woningen voor bijzondere doelgroepen is. Bovendien leiden de vergrijzing en het Er is meer behoefte aan voorzieningen in de woning om zo het zelfstandig wonen te ondersteunen gegeven dat ouderen langer in het eigen huis blijven wonen tot meer behoefte aan voorzieningen in de woning om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Woningmarktontwikkeling Helmond Woonpartners stuurt de ontwikkeling van het vastgoed op basis van de informatie en kennis uit het Strategisch Vastgoedbeleid (SVB). Dit vormt een belangrijke onderbouwing voor dit ondernemingsplan. Het SVB heeft als uitgangspunt een krimpende markt. De verwachting is dat de bevolkingsgroei van Helmond de komende jaren blijft dalen. Het zwaartepunt van de bevolkingspiramide komt te liggen bij de 55+-ers. Het gevaar bestaat dat het vestigingssaldo nog negatiever wordt. De trend is dat mensen gaan wonen, waar zij werken, waardoor werkgelegenheid een steeds belangrijkere factor wordt. Hoofdstuk 3 18

13 Strategische opgaven Op basis van de ontwikkelingen die we zien en de missie, visie en kernwaarden van Woonpartners hebben we voor de jaren vier strategische opgaven bepaald. 1 Vergroten van de klantwaarde van de woningen door maatregelen te nemen voor de woning, de woninguitrusting, de woonomgeving en de woonbeleving. 2 Met maatschappelijke partners komen tot een gedeelde visie op de stad en de samenleving en op basis daarvan afspraken maken over de kwaliteit van de bestaande wijken (fysiek en sociaal-maatschappelijk), over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw. 3 Transformeren naar een organisatie die een concurrerende markt aan kan. 4 Behouden van investeringskracht om onze volkshuisvestelijke taak uit te voeren. We willen de dienstverlening op hoog niveau houden 1 Vergroten van de klantwaarde van woningen door maatregelen te nemen voor de woning, de woninguitrusting, de woonomgeving en de woonbeleving Voor het realiseren van strategische opgave 1 richten we ons op het woningaanbod in relatie tot de verschillende doelgroepen. Willen we in de toekomst een passend woningaanbod hebben voor onze klanten, dan is het ook van belang te weten wie de klant van de toekomst is. Van oudsher is een klant voor een woningcorporatie iemand die niet zelfstandig kan voorzien in zijn huisvesting en die geholpen moet worden door het toewijzen van een woning. Wij verwachten dat dit gaat veranderen als de sociale huurmarkt zich ontspant. Een belangrijk deel van onze andere doelgroepen zal dan zelf zijn weg vinden op de woningmarkt en dan hebben mensen meer keuzemogelijkheden. Wij zullen ons daarop moeten aanpassen. We gaan een klant zien als iemand die bij ons komt winkelen. Wij zorgen ervoor dat we voldoende aantrekkelijk aanbod hebben en we bieden de klant keus, zodat hij een woning kan huren die past bij zijn wensen en mogelijkheden. Tegelijkertijd willen we de dienstverlening aan onze klanten op hetzelfde, hoge niveau houden. Te behalen resultaten: Woonpartners zorgt voor voldoende woningen voor de huishoudens met een inkomen tot Woonpartners zorgt voor voldoende woningen voor de bijzondere doelgroepen die, ook in een ontspannende markt, onze hulp nodig houden. Woonpartners beoordeelt concrete vragen om huisvesting van maatschappelijke zorg- en welzijnspartijen vanuit een positieve intentie. We maken woningen toegankelijk, realiseren seniorenwoningen en gaan in op concrete vragen van mensen met een zorgof begeleidingsbehoefte. We maken woningen toegankelijk Woonpartners creëert extra aanbod voor de doelgroep met middeninkomens door het aantal woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens te vergroten. We versterken binnen onze organisatie de focus, kennis en kunde voor dit segment van de woningmarkt. Woonpartners biedt woningen te koop aan voor de middeninkomens onder de voorwaarde dat het huisvesten van onze andere doelgroepen er niet onder lijdt. We onderzoeken mogelijkheden om de verschillen tussen de woningen te vergroten (kwaliteitsdifferentiatie) om zo de keuzemogelijkheden voor klanten te vergroten. Van de keuzes van onze klanten leren we hoe we verdere stappen kunnen nemen om de klantwaarde van ons woningbezit te verhogen. Woonpartners helpt klanten hun woonlasten te beperken en spant zich in om haar woningen te voorzien van energiebesparende voorzieningen. Daarnaast stimuleert Woonpartners gedragsverandering bij klanten om energiezuinig te wonen. Hoofdstuk 4 20

14 Woonpartners zoekt mogelijkheden om de beperkte groep huishoudens die echt dringend op zoek zijn naar een woning binnen een beperkte tijd te voorzien van een voor hen betaalbare woning. Als we de kwantitatieve vraag oplossen, ontstaat er ruimte om nog meer in te spelen op de vraag van klanten. Woonpartners stimuleert en faciliteert leefbare wijken in een sterke stad, waarin mensen zich veilig voelen en wooncarrière kunnen maken, waar mensen prettig kunnen wonen en leven, met buurten die aansluiten bij hun identiteit. Wij maken inzichtelijk wat activiteiten opleveren en kiezen kritisch voor activiteiten en investeringen die de meeste klantwaarde opleveren. Wij zijn bereid maatschappelijk vastgoed te realiseren indien dat bijdraagt aan de klantwaarde van ons woningbezit. Woonpartners stuurt er ook op dat het maatschappelijk vastgoed zo gebruikt wordt dat de beoogde functie in de wijk vervuld wordt. We leggen hierover verantwoording af, zodat onze keuzes voor belanghouders en toezichthouders transparant zijn. We introduceren nieuwe projecten om nog meer bewoners te betrekken bij Woonpartners en om hen te activeren om deel te nemen aan bewonersinitiatieven. We verwachten dat bewoners hierin zelf een rol vervullen en ondersteunen hen hierbij. We stemmen per complex met de bewoners af welke dienstverlening de bewoners wensen, tegen welke prijs. We introduceren nieuwe projecten om nog meer bewoners te betrekken bij Woonpartners 2 Met maatschappelijke partners komen tot een gedeelde visie op de stad en de samenleving en op basis daarvan afspraken maken over de fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de bestaande wijken, en over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw Te behalen resultaten: Woonpartners ontwikkelt met maatschappelijke partners een gedeelde visie op de stad en maakt afspraken over de fysieke en sociaal-maatschappelijke kwaliteit van de bestaande wijken, en over sloop, herstructurering en vervangende nieuwbouw. We blijven ook met betrekking tot de kwaliteit van wijken en leefbaarheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning structureel in gesprek met maatschappelijke partners. Dit doen we op basis van breed gedragen wijkvisies en daaruit voortkomende wijkplannen. De omgeving waarin we werken is aan het veranderen. Om in te spelen op de veranderingen is afstemming tussen ontwikkelende en bouwende partijen over nieuwbouw nodig. Uiteraard dient de samenwerking met onze maatschappelijke partners op een hoog niveau te blijven. Op die manier kunnen we vraag en aanbod met elkaar in evenwicht houden. Over onze wijkgerichte inzet en activiteiten maken wij prestatieafspraken, waarbij wij ervan uitgaan dat elke partij zijn financiële en professionele verantwoordelijkheid neemt op het eigen werkterrein. Waar nodig stellen we ons op als kartrekker in de ontwikkeling van de wijk en het treffen van maatregelen. Wij communiceren op zorgvuldige wijze met belanghouders en versterken de samenwerking vanuit belangstelling en begrip voor elkaars zienswijzen en (financiële) mogelijkheden. De inbreng van groepen huurders en kopers stelt ons in staat gedragen beleid te ontwikkelen en klanten op de gewenste manier te bedienen. Hoofdstuk 4 22

15 3 Transformeren naar een organisatie die een concurrerende markt aankan Over een aantal jaren heeft Woonpartners minder woningen dan nu en dus minder inkomsten. Dit betekent dat we zorgvuldig moeten kijken naar de omvang van de werkzaamheden en de omvang van de organisatie. Dat vraagt om resultaatgericht werken en nieuwe vormen van (samen)werken. Te behalen resultaten: Woonpartners blijft een maatschappelijke organisatie. Alle medewerkers richten de aandacht naar buiten, naar de klant en de markt. De veranderingen sluiten aan bij het tempo van de veranderingen in de markt, zodat de organisatie toegerust is voor haar taak in de nieuwe omstandigheden. Medewerkers krijgen ruimte om initiatieven te nemen, flexibel te kiezen voor de beste oplossing, en resultaten te behalen. Managers zijn toegerust om medewerkers hiertoe te ondersteunen en faciliteren. We benutten de denkkracht die in onze organisatie aanwezig is en beslissen weloverwogen welke uitvoerende taken Medewerkers krijgen te maken met veranderingen in hun functie. Waar mogelijk faciliteren we medewerkers om passend talent te ontwikkelen, binnen hun vermogen. Wij gaan daarbij zorgvuldig en verantwoord om met de belangen van medewerkers. Zonder hun betrokkenheid en inzet kan Woonpartners haar doelen niet realiseren. we zelf op ons nemen en welke we uitbesteden. We kiezen vaker voor de rol van bruggenbouwer, nemen het initiatief daarbij, of spreken andere partijen aan op voortgang van afspraken en acties. Woonpartners maakt pragmatische keuzes op het gebied van efficiëntie en effectiviteit met betrekking tot samenwerking met andere organisaties, zowel in de bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van inhoudelijke activiteiten. Woonpartners vergroot de efficiëntie door basisprocessen te stroomlijnen, te sturen op logische taakverdelingen en integrale samenwerking, en door kritisch te zijn op de toegevoegde waarde van activiteiten. 4 Behouden van investeringskracht om onze volkshuisvestelijke taak uit te voeren Een goede financiële positie is geen doel op zich. Het gaat erom dat we onze volkshuisvestelijke taken kunnen blijven Te behalen resultaten Woonpartners blijft beschikken over de A-status van het CFV (solvabiliteit) en financiering via het WSW (positieve cashflow). Samenwerking met andere organisaties in de bedrijfsvoering of bij het uitvoeren van onze volkshuisvestelijke taken leidt tot schaalvergroting, waardoor kwaliteitsverbetering en verlaging van kosten mogelijk worden. uitvoeren. Deze taken omvatten het op een goede wijze exploiteren van het woningbezit, maar ook een aanzienlijke investeringsopgave in Helmond. Gezien deze investeringsopgave moeten we voldoende investeringsruimte behouden. Besluiten over investeringen worden niet alleen bepaald door de extra klantwaarde die de investering oplevert, maar ook door het effect op de vastgoedwaarde (de geschatte verkoopwaarde van het vastgoed op de vrije markt). Woonpartners versterkt het intern toezicht, waarbij we blijven aansluiten bij de Governance Code. We ontwikkelen een instrument om risico s in kaart te brengen en te managen. Bij risicomanagement gaat het niet alleen om financiele risico s maar ook om risico s die samenhangen met de vastgoedportefeuille. Woonpartners versterkt het interne toezicht Hoofdstuk 4 24

16 Kortom: eerst zaaien dan oogsten! Slotwoord De komende tijd gaat Woonpartners zich dus toeleggen op het inzaaien van vruchtbare zaadjes. Want alleen door nu toekomstgericht te zaaien, kunnen we straks ook daadwerkelijk mooie resultaten oogsten. Mooie resultaten voor ons als woningcorporatie en voor stad en samenleving. Maar vooral mooi woonplezier voor onze klanten. Hoofdstuk 5 In de jaren legt Woonpartners de nadruk op het realiseren van vier stevige strategische opgaven. Zodat we na 2016 klaar zijn voor de volgende stap. Dat doen we door de klantwaarden van onze woningen te verhogen. Door een breed gedragen visie op stad en samenleving te ontwikkelen, compleet met te nemen maatregelen. Maar ook door te transformeren in een organisatie met een krachtige concurrentiepositie en met voldoende investeringskracht om onze woontaak uit te voeren. Een veelomvattende strategie waaraan Woonpartners zich de komende jaren verbindt. Met als uiteindelijk doel straks voor alle betrokkenen een mooie toekomst te oogsten

17

18 Ondernemingsplan Eerst zaaien dan oogsten

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

TOEZICHT MET BITE april 2012

TOEZICHT MET BITE april 2012 TOEZICHT MET BITE april 2012 Inhoudsopgave Voornaamste aanbevelingen en maatregelen... 9 Doelstelling van dit rapport... 11 Opdracht... 11 Brede basis aan adviezen en rapporten... 12 Leeswijzer... 13

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De regio: van lokaal belang (in) het belang VAN de regio. Een handreiking bij regionale samenwerking

De regio: van lokaal belang (in) het belang VAN de regio. Een handreiking bij regionale samenwerking De regio: van lokaal belang (in) het belang VAN de regio Een handreiking bij regionale samenwerking (In) het belang van de regio DE REGIO: VAN LOKAAL BELANG Over regionale samenwerking bij lokale opgaven

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie