Grootschalige win Dordrecht, s-grav. Beleidsnota en Onderzoeksverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grootschalige win Dordrecht, s-grav. Beleidsnota en Onderzoeksverslag"

Transcriptie

1 Grootschalige win Dordrecht, s-grav Beleidsnota en Onderzoeksverslag

2 Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Beleidsnota en Onderzoeksverslag Gemeente Dordrecht Gemeente s-gravendeel Gemeente Zwijndrecht Augustus 2005

3

4 Inhoud Pagina Deel I: Beleidsnota 5 1. Achtergrond 5 2. Doel 5 3. Locatiebeleid 5 4. Randvoorwaarden en belemmeringen 8 5. Vormgeving van windmolenopstellingen 9 6. De weg naar realisatie 10 Deel II: Onderzoeksverslag Inhoud en opzet van het onderzoeksverslag Achtergrond en doel van het onderzoek De resultaten van het onderzoek Mogelijkheden voor tijdelijke opstellingen Conclusies en aanbevelingen 31 BIJLAGEN: Bijlage 1: Voorgeschiedenis 33 Bijlage 2: Windmolens in het landschap 39 Bijlage 3: Ruimtelijk beleid 77 Bijlage 4: Fysieke belemmeringen en zoneringen 85 Bijlage 5: Risico s voor vogels 111

5

6 DEEL I: BELEIDSNOTA

7 2

8 DEEL I: BELEIDSNOTA 1. Achtergrond De energievoorziening heeft wereldwijd de aandacht. Om op lange termijn in de energiebehoefte te kunnen blijven voorzien, is het nodig te zoeken naar nieuwe energiebronnen. Duurzame bronnen hebben de voorkeur, omdat deze ook op lange termijn beschikbaar blijven en geen aanslag doen op de voorraden in de aarde. Bij gebruik van traditionele energiebronnen komen verbrandingsgassen vrij, waaronder kooldioxide (CO2). Verbrandingsgassen dragen bij aan het broeikaseffect, dat klimaatsverandering tot gevolg heeft. Mondiaal zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen (Kyoto afspraken). Dit is mogelijk door energiebesparing en door gebruik van duurzame energiebronnen. Deze afspraken zijn vertaald in de algemene doelstelling van de rijksoverheid dat in % en in % van de energiebehoefte in Nederland wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Toepassing van windenergie is daarbij één van de mogelijkheden. Rijk, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse gemeenten hebben een bestuursovereenkomst gesloten met als doel om in 2020 op land MW windenergie te hebben gerealiseerd. In dat kader streeft de provincie Zuid-Holland ernaar in 2010 binnen haar grondgebied minstens 250 MW aan windenergie te hebben geplaatst (Nota Wervel, 2003). Dat betekent dat naast bestaande windmolens tot 2010 nog minstens 97 MW 1 moet worden gerealiseerd. De provincie wil daartoe komen tot afspraken met de gemeenten. De gemeenten Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht onderschrijven het belang van inzet op duurzame energiebronnen en terugdringen van de CO2-uitstoot. Het grondgebied van de drie gemeenten is binnen de Drechtsteden het windrijkst en heeft daarmee de grootste kansen voor windenergie. 2. Doel Met deze Beleidsnota geven de drie gemeenten de mogelijkheden aan voor grootschalige windenergie op haar grondgebied. Daarmee leveren de gemeenten een bijdrage aan de uitvoering van de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW). De gemeenten zien de Beleidsnota verder als bijdrage in de uitwerking van de provinciale Nota Wervel. De gemeenten zullen de Beleidsnota als zodanig inbrengen in de herziening van het Streekplan Zuid-Holland Zuid. Tenslotte wordt met de Beleidsnota invulling gegeven aan één van de doelstellingen uit de Nota Klimaatbeleid , gemeente Dordrecht. 3. Locatiebeleid In 1999 is door de drie gemeenten en de provincie Zuid-Holland onderzoek in gang gezet om de mogelijkheden voor grootschalige windenergie in dit deel van de Drechtsteden te onderzoeken en zo mogelijk te komen tot locaties waar grootschalige windmolens kunnen worden geplaatst. 1 Stand van zaken: per maart 2005 is 153 MW aan windenergie gerealiseerd in de provincie Zuid-Holland. Deel I: Beleidsnota 5

9 Onderzoekslocaties grootschalige windenergie Grootschalige windenergie in Dordrecht, s Gravendeel en Zwijndrecht 6

10 Op grond van de resultaten van de eerste fasen in het onderzoek geldt als gezamenlijk gedragen uitgangspunt dat eventuele windmolenlocaties de loop van de rivieren moeten markeren in het landschap. Daarbij gaat het om één zijde van de rivier, langs bedrijventerreinen of in het buitengebied (niet langs woongebieden of natuurgebieden). Dit uitgangspunt heeft een breed draagvlak onder de bevolking van de drie gemeenten. Er zijn drie locaties benoemd als kansrijke locaties voor windenergie: - de locatie langs de Oude Maas op bedrijventerrein de Groote Lindt in Zwijndrecht, - de locatie langs de Dordtsche Kil op het HKS/Heuvelmanterrein in s-gravendeel-noord, - de locatie langs de Dordtsche Kil op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Dordtse Kil III en het geplande bedrijventerrein Dordtse Kil IV in Dordrecht, doorlopend in de locatie in het buitengebied in s-gravendeel-zuid. Op grond van onderzoek naar de realisatiemogelijkheden van grootschalige windmolens op deze drie locaties blijken delen van de locaties niet geschikt voor windmolens of niet beschikbaar. Dit leidt tot de navolgende beleidskeuzes. De nadere onderbouwing van deze keuzes is gegeven in deel II van de nota, het Onderzoeksverslag. - De locatie Groote Lindt oost valt af als mogelijke locatie voor windenergie, omdat windmolens hier een te grote impact hebben op het nabijgelegen woongebied. - De locatie Groote Lindt west valt op dit moment af als mogelijke locatie voor windenergie, omdat rekening moet worden gehouden met vrij te houden zones langs de vaarweg en de chemische bedrijven en binnen die randvoorwaarden geen lijnopstelling mogelijk is die voldoet aan de hierna geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden. Grote wijzigingen in het huidige gebruik van het terrein zijn op korte termijn niet te verwachten. Mochten zich op het bedrijventerrein te zijner tijd ontwikkelingen voordoen die het plaatsen van windmolens binnen de genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden wél mogelijk maken, dan kan het beleid voor windenergie op Groote Lindt west worden heroverwogen. Het wordt niet zinvol geacht vooruitlopend daarop ruimte te reserveren voor windmolens. In de komende periode zal de gemeente Zwijndrecht het beleid ten aanzien van de Groote Lindt dan ook niet wijzigen. De gemeente zal voor zover mogelijk ruimte blijven geven aan de behoefte van het lokale bedrijfsleven. Op het moment dat de locatie Groote Lindt west weer in beeld is als locatie voor grootschalige windenergie, wordt de onderhavige beleidsnota bijgesteld en opnieuw in besluitvorming gebracht. - De locatie HKS/Heuvelmanterrein valt af als mogelijke locatie voor windenergie, omdat hier en in de directe nabijheid (Havenmond) woningbouw wordt voorzien. Windmolens zouden te dominant aanwezig zijn in de directe nabijheid van deze nieuwe ontwikkeling, ook als het HKS/Heuvelman niet of deels als woningbouwlocatie zou worden ontwikkeld. - Bedrijventerrein Dordtse Kil III, met uitzondering van de zuidwest hoek, valt af als mogelijke locatie voor windenergie, omdat de aanwezige en geplande functies (bedrijven, leidingen, etc.) geen lijnopstelling mogelijk maken die voldoet aan de hierna geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden. - De locatie in s-gravendeel-zuid valt op dit moment af als mogelijke locatie voor windenergie, omdat hier ontwikkeling van het Project Deltanatuur wordt voorzien waarbij het gebied wordt omgevormd naar natuurgebied en mogelijk buitendijks wordt gebracht. Mocht dit project niet doorgaan, dan kan het beleid voor windenergie voor deze locatie worden heroverwogen. In dat geval dient de gemeente Strijen daarbij te worden betrokken, in verband met de aansluiting op de bestaande windmolenopstelling in Strijen. Deel I: Beleidsnota 7

11 Op het moment dat de locatie s-gravendeel-zuid weer in beeld is als locatie voor grootschalige windenergie, wordt de onderhavige beleidsnota bijgesteld en opnieuw in besluitvorming gebracht. - De locatie Dordtse Kil IV en de zuidwesthoek van Dordtse Kil III biedt fysiek de mogelijkheid voor een lijnopstelling van vijf of zes windmolens langs de rivier de Dordtsche Kil (zie kaartje). De gemeente Dordrecht zal ontwikkeling faciliteren, binnen zekere randvoorwaarden. Ontwikkeling dient plaats te vinden door en voor rekening van marktpartijen. Bij realisatie van een windmolenopstelling op Dordtse Kil III en IV moet rekening worden gehouden met een aantal randvoorwaarden en belemmeringen (paragraaf 4). Ook zijn uitgangspunten opgesteld voor de vormgeving van windmolenopstellingen (paragraaf 5). Verder wordt aangegeven hoe de gemeente zich opstelt ten opzichte van partijen (paragraaf 6) en wordt ingegaan op het besluitvormingsproces (paragraaf 7). 4. Randvoorwaarden en belemmeringen Bij de ontwikkeling van een windmolenopstelling dient rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden en belemmeringen: - Windmolens moeten worden geplaatst in de rand van of buiten de beschermingszone van de primaire waterkeringen (rivierdijken), dat wil zeggen op 60 tot 65 meter uit de buitenkruinlijn van de dijk (bovenzijde van de dijk, aan de rivierzijde). Voor de secundaire waterkering (Wieldrechtse Zeedijk) geldt een afstand van 35 meter uit de kruinlijn, aan weerszijden van de dijk. In het hele gebied bestaan risico s voor zogeheten zettingsvloeiing (schuiven van lagen in de ondergrond als gevolg van trillingen, met mogelijk verzakken van de dijk tot gevolg). Waterschap de Hollandse Delta doet onderzoek naar de aanwezigheid en gevolgen van hiervoor gevoelige lagen in de ondergrond. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek dienen alle bouwinitiatieven voor windmolen, ook buiten de beschermingszone, voor advies te worden voorgelegd aan de dijkbeheerder. Daarbij moet door de initiatiefnemer geotechnisch onderzoek worden overlegd. - In verband met de veiligheid van het scheepvaartverkeer moet hinder worden voorkomen voor radarapparatuur aan boord van schepen en voor radarinstallaties aan de wal ten behoeve van scheepvaartbegeleiding. Windmolens moeten om die reden worden geplaatst op een afstand van ten minste 50 meter uit de rand van de vaarweg (de rand van de rivier). Dat geldt zowel op de rivier als in de havens. Indien de rotordiameter meer is dan 80 meter, dient de afstand tot de vaarweg ten minste de halve rotordiameter plus 10 meter te bedragen. In verband met de gevoeligheid van de radarsystemen en het drukke scheepvaartverkeer op de rivieren moeten alle bouwinitiatieven voor windmolens, ook op een afstand van meer dan 50 meter tot de vaarweg, voor advies worden voorgelegd aan Rijkswaterstaat. - Uit veiligheidsoogpunt wordt rond de terreinen van chemische bedrijven een afstand in acht genomen alsof het gaat om een beperkt kwetsbare functie/object (28 meter bij windmolens van 1 MW en 39 meter bij windmolens van 2 MW). Grootschalige windenergie in Dordrecht, s Gravendeel en Zwijndrecht 8

12 - Bestaande cultuurhistorische waarden dienen te worden gerespecteerd. Op Dordtse Kil IV hebben de bestaande killen (voormalige getijdenkreken) cultuurhistorische waarde en dienen behouden te blijven. Windmolens dienen op afstand van de killen te worden geplaatst, waarbij ook de oeverzone wordt vrijgehouden. - Om de ruimtelijke en visuele impact van de voorgenomen ontwikkeling te kunnen beoordelen en duidelijk te kunnen maken aan de inwoners van de betrokken gemeenten, dient de initiatiefnemer vanuit meerdere standpunten een beeld te schetsen van de voorgenomen ontwikkeling in de vorm van een visualisatie (fotomontage, computeranimatie of anderszins). In verband met geluid, slagschaduw en veiligheid worden de wettelijke regelingen en het Handboek Risicozonering Windturbines (Novem, juli 2002) gehanteerd. Voor geluid gelden daarnaast de uitgangspunten zoals neergelegd in bestemmingsplan Dordtse Kil III. Op grond hiervan gelden de volgende randvoorwaarden: - De initiatiefnemer dient akoestisch onderzoek te overleggen, waaruit blijkt dat de windmolens geen onaanvaardbare hinder opleveren voor woningen in de omgeving. Waar overschrijding van de normen plaatsvindt, dient te worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om aan de geldende normen te voldoen. - De initiatiefnemer dient onderzoek te doen naar mogelijke slagschaduwhinder voor de omgeving. Indien slagschaduwhinder op blijkt te treden, dient te worden aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan. - Uit veiligheidsoverwegingen moeten windmolens worden geplaatst op voldoende afstand van de bestaande woonbebouwing in de omgeving. Om redenen van veiligheid dient een afstand in acht te worden genomen ten opzichte van beperkt kwetsbare functies als bedrijfsgebouwen. Dat geldt voor de bestaande bedrijfsvestigingen, inclusief voorgenomen uitbreidingen en waar het gaat om een nieuwbouwlocatie (Dordtse Kil III/IV) ten opzichte van toekomstige bedrijven. Dat betekent dat op nieuwbouwlocaties beperkingen gelden voor de gebruiksmogelijkheden van de ruimte direct rond de windmolens. De ruimte direct rond de windmolens is wel bruikbaar als bijvoorbeeld parkeerterrein of groenvoorziening. Uit onderzoek naar de risico s voor vogels is gebleken dat voor de noordelijke locaties geen risico s bestaan. Voor de locaties zuidelijk langs de Dordtsche Kil bestaat een matig risico voor vogels: als gevolg van aanvaringsrisico zijn vogelslachtoffers te verwachten, vooral onder ganzen en meeuwen. De locatie Dordtse Kil III/IV is aanmerkelijk korter dan waar in het onderzoek van is uitgegaan. Naar verwachting zullen per jaar dan ook hooguit enkele tientallen vogelslachtoffers vallen. Dit risico is niet onaanvaardbaar. Het gaat in de omgeving van de Dordtsche Kil niet om een locatie van internationaal belang. In vergelijking met slachtoffers die vallen als gevolg van bijvoorbeeld verkeer is het aanvaringsrisico van grote windmolens klein. Als randvoorwaarde voor windmolenopstellingen geldt: - Er dienen maatregelen te worden genomen die het aanvaringsrisico voor vogels zo klein mogelijk maken. 5. Vormgeving van de windmolenopstelling Voor de vormgeving van een windmolenopstelling gelden de volgende uitgangspunten: - Voor de windmolens geldt een maximale hoogte van 120 meter, mast en rotor samen. - De windmolens hebben een naar verhouding lange mast. De verhouding masthoogte : rotordiameter kan variëren tussen 1,5 : 1 en 1,2 : 1 (masthoogte maximaal 90 tot 84 Deel I: Beleidsnota 9

13 meter; rotordiameter respectievelijk maximaal 60 tot 70 meter). (Ten behoeve van een grotere energieopbrengst kunnen afwijkingen in de verhouding masthoogte : rotordiameter of in de maximale hoogte gewenst zijn. De gemeenten beoordelen of dergelijke afwijkingen een acceptabel beeld opleveren). - Windmolens worden geplaatst in een lijnopstelling van gelijke windmolens, op onderling gelijke afstanden. (Bij onderling niet exact gelijke afstanden, beoordelen de betrokken gemeenten of dit een acceptabel beeld oplevert). - De voorkeur gaat uit naar een lijnopstelling in een rechte lijn. Een rechte lijnopstelling bestaat uit ten minste drie windmolens. - Indien wordt gekozen voor een gebogen lijnopstelling, gaat de voorkeur uit naar een gelijkmatige kromme. Een gebogen lijnopstelling dient uit ten minste vijf windmolens te bestaan. - De lijnopstelling bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal windmolens. - Twee lijnopstellingen op een onderlinge afstand van minder dan twee kilometer worden gezien als één lijnopstelling. - Er worden zo veel mogelijk windmolens geplaatst op de beschikbare ruimte. De onderlinge afstand tussen twee windmolens in een lijnopstelling bedraagt indicatief vier tot maximaal vijf maal de rotordiameter. - Het dient te gaan om windmolens met een driebladige rotor, met een lage draaisnelheid (dat wil zeggen 20 of minder omwentelingen per minuut). - Voor de vormgeving van de windmolens wordt uitgegaan van een terughoudende, functionele architectuur, bij voorkeur een slanke, conisch toelopende, gladde, ronde mast met een kleine, aërodynamisch ogende generator. - Het dient te gaan om een neutrale kleurstelling. 6. De weg naar realisatie De gemeenten kiezen in de ontwikkeling van de locatie een neutrale, voorwaardenscheppende en faciliterende rol. De daadwerkelijke ontwikkeling van een locatie dient plaats te vinden door marktpartijen. Voor de begeleiding van initiatieven wordt door de gemeenten per locatie een organisatie opgezet. Bij de toetsing van initiatieven in één van de gemeenten worden de andere gemeenten betrokken, omdat de plaatsing van windmolens op elk van de locaties ook impact heeft op de buurgemeente(n). De gemeenten stellen een aantal eisen ten aanzien van de realisatie: - Alleen plannen die betrekking hebben op de totale locatie worden in overweging genomen. Indien een initiatiefnemer delen van de locatie (lijnopstelling) niet wenst te ontwikkelen, dient te worden aangegeven wat daarvoor de reden is en welke mogelijkheden er zijn om de locatie in een later stadium alsnog volledig te benutten. Uiteraard kunnen meerdere initiatiefnemers een gezamenlijk plan voorleggen. - De gronden zijn grotendeels in eigendom van particulieren. Er wordt van uitgegaan dat de initiatiefnemer overeenstemming bereikt met alle betreffende grondeigenaren. - In verband met de ontwikkeling van bedrijventerrein Dordtse Kil III en de voorgenomen ontwikkeling van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV dient overleg plaats te vinden met de Grootschalige windenergie in Dordrecht, s Gravendeel en Zwijndrecht 10

14 gemeenten om de gebruiksmogelijkheden van het terrein binnen de veiligheidszone rond de windmolens te optimaliseren. - De initiatiefnemer dient een sluitende exploitatie voor te leggen. Eventuele planschadeclaims komen voor rekening van de initiatiefnemer. - De initiatiefnemer dient aan te geven op welke wijze omwonenden en eventuele andere inwoners uit Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht en mogelijk elders uit de Drechtsteden worden betrokken bij het project. De voorkeur gaat uit naar initiatieven die de mogelijkheid bieden voor omwonenden en mogelijk andere inwoners om te participeren in het initiatief. - De initiatiefnemer dient aan te geven wat de spin-off is van het initiatief voor het regionale bedrijfsleven. De voorkeur gaat uit naar initiatieven die economisch of anderszins van betekenis zijn voor het regionale bedrijfsleven en de werkgelegenheid. - De initiatiefnemer dient aan te geven wat de spin-off is van het initiatief voor lokale en/of regionale onderwijsinstellingen. De voorkeur gaat uit naar initiatieven die van betekenis zijn voor bestaande of nieuw te vestigen onderwijsinstellingen in Dordrecht en de Drechtsteden. Deel I: Beleidsnota 11

15 Grootschalige windenergie in Dordrecht, s Gravendeel en Zwijndrecht 12

16 DEEL II: ONDERZOEKSVERSLAG

17

18 DEEL II: ONDERZOEKSVERSLAG 1. Inhoud en opzet van het onderzoeksverslag Het onderzoeksverslag is het eindrapport van het onderzoek naar mogelijkheden voor grootschalige windenergie in de gemeenten Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht. Dit onderzoeksverslag vormt de toelichting op en onderbouwing van de gemaakte beleidskeuzes. Het onderzoeksverslag bestaat uit een hoofdrapport en bijlagen. Het hoofdrapport is beknopt gehouden. Na deze inleidende paragraaf geeft paragraaf 2 de achtergrond en het doel van het onderzoek naar mogelijkheden voor grootschalige windenergie. Paragraaf 3 beschrijft de resultaten die in de onderscheiden onderzoeksfasen zijn geboekt. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de uitkomsten van de laatste stap in het onderzoek, betreffende de daadwerkelijke mogelijkheden voor realisatie van windmolens op de drie kansrijkste locaties. In paragraaf 4 wordt ingegaan op de mogelijkheden voor eventuele tijdelijke opstellingen van windmolens. Het onderzoeksverslag wordt in paragraaf 5 besloten met conclusies. Alle achtergrondinformatie is opgenomen in de bijlagen bij dit verslag: - Bijlage 1 beschrijft het voortraject. Het onderzoek naar mogelijkheden voor windenergie in de gemeenten Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht heeft verschillende stappen doorlopen. Deze worden in de bijlage beschreven. - Bijlage 2 beschrijft de landschapsvisie die in 2001 is opgesteld, als basis voor mogelijke windmolenopstellingen en de inrichtingsprincipes die in 2003 zijn vastgesteld. In deze bijlage is een groot aantal fotomontages opgenomen, die een impressie geven van de impact van verschillende opties voor windmolenopstellingen op de omgeving. Daarbij is gekeken naar de impact op het landschap en op de woonomgeving. - Bijlage 3 beschrijft het huidige ruimtelijke beleid dat van toepassing is op de drie meest kansrijke onderzoekslocaties voor windenergie. - Bijlage 4 beschrijft de fysieke belemmeringen en zoneringen waarmee rekening moet worden gehouden bij plaatsing van windmolens op de onderzoekslocaties. - Bijlage 5 gaat in op de risico s voor vogels. 2. Achtergrond en doel van het onderzoek Doelstellingen klimaatbeleid De energievoorziening is een belangrijke maatschappelijke basisvoorziening. Op wereldschaal heeft de energievoorziening de aandacht. De voorraden fossiele brandstoffen zijn niet onuitputtelijk. Om op lange termijn in de energiebehoefte te kunnen blijven voorzien, is het nodig om naar nieuwe energiebronnen te zoeken. Duurzame bronnen hebben de voorkeur, omdat deze ook op termijn beschikbaar blijven en geen aanslag doen op voorraden in de aarde. Bij gebruik van traditionele energiebronnen (kolen, olie, aardgas) komen verbrandingsgassen vrij. Wetenschappers zijn het erover eens dat dit proces, veroorzaakt door menselijk handelen, bijdraagt aan het broeikaseffect, dat klimaatsverandering tot gevolg heeft. Eén van de Deel II: Onderzoeksverslag 15

19 verbrandingsgassen die vrijkomt, is kooldioxide (CO2). Mondiaal zijn afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot terug te dringen (Kyoto afspraken). Het terugdringen van de uitstoot van CO2 is mogelijk door energiebesparing en door gebruik van duurzame energiebronnen, zoals wind, zon, water, warmte van de aarde. De Kyoto afspraken zijn vertaald in de algemene doelstelling van de rijksoverheid dat in % en in % van de energiebehoefte in Nederland wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Grootschalige windenergie Toepassing van windenergie is één van de mogelijkheden om de doelstellingen te bereiken. Windenergie is schone energie. Windmolens wekken energie op zonder gebruik van fossiele brandstoffen en zonder uitstoot van CO2. Voor Nederland, vlak land aan de Noordzee, is het opwekken van energie uit wind een kansrijke mogelijkheid. Windenergie heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van duurzame energieopwekking. De technieken voor opwekken van energie uit wind zijn verder gevorderd dan voor opwekken van energie uit bijvoorbeeld zon en aardwarmte. Grote windmolens hebben relatief gezien een grote energieopbrengst, zeker in windrijke gebieden. De benodigde investeringen zijn laag in vergelijking met andere duurzame energiebronnen en er is een grote investeringsbereidheid (veel belangstelling van ontwikkelaars en exploitanten). De Provincie Zuid-Holland behoort tot de windrijkste provincies van Nederland; de Drechtsteden horen tot de windrijkste gemeenten. Binnen de Drechtsteden is het zuidwestelijke deel het windrijkst. Het open landschap van de Hoeksche Waard, de Zwijndrechtse Waard en het Eiland van Dordrecht is in die zin kansrijk voor grootschalige windenergie. Om deze reden is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor grootschalige windenergie in de drie gemeenten. Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) Om de landelijke doelstellingen op het gebied van windenergie te halen, hebben rijk, provincies en Vereniging van Nederlandse gemeenten in 2001 de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie gesloten. Deze overeenkomst heeft tot doel om in 2020 op land MW windenergie te hebben gerealiseerd. De provincie Zuid-Holland heeft zich daarbij verbonden aan de realisatie van 205 MW op haar grondgebied. Sinds 2002 beschikken alle provincies over een Plan van Aanpak om deze doelstelling te halen. Het streven is erop gericht planologische besluitvorming op gemeentelijk niveau te hebben afgerond op 31 december Het onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige windenergie in de gemeenten Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht is gestart in 1999 en wordt met het onderhavige rapport afgerond. Naar verwachting wordt het besluitvormingsproces rond mogelijke locaties afgerond in Doel van het onderzoek naar grootschalige windenergie in de drie gemeenten De gemeenten Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht hebben het onderzoek naar mogelijkheden voor grootschalige windenergie gestart vanuit de aanleiding mee te willen werken aan het bereiken van de landelijke en provinciale doelstelling om meer energie op een milieuvriendelijke wijze op te wekken en de CO2-uitstoot terug te dringen. Tweede aanleiding was de concrete vraag van windmolenexploitanten naar het standpunt van de gemeenten ten aanzien Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht 16

20 van windenergie. Het onderzoek richt zich juist op het grondgebied van de drie betrokken gemeenten, omdat dit het meest windrijke deel is van de Drechtsteden. Het onderzoek is verricht in opdracht van en begeleid door een speciaal voor dit doel opgezet samenwerkingsverband tussen de drie betrokken gemeenten en wordt ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Doel van het onderzoek is de mogelijkheden voor grootschalige windenergie in de drie betrokken gemeenten in kaart te brengen en op grond daarvan voor de drie gemeenten windenergiebeleid op te stellen. Het onderzoeksverslag brengt de mogelijkheden voor plaatsing van grootschalige windmolens in kaart. Op grond daarvan is in deel I van deze rapportage het beleid voor grootschalige windenergie in de drie gemeenten geformuleerd. Nota Wervel De provinciale ambities ten aanzien van windenergie zijn hoger dan de afspraken die zijn gemaakt tussen rijk, Interprovinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De provincie stelt zich ten doel in 2010 minstens 250 MW aan windenergie te hebben geplaatst. Het provinciale beleid voor windenergie is neergelegd in de Nota Wervel. Wervel staat voor Windenergie: Ruimtelijke Visie en Locatiekaart. De Nota Wervel is vastgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland op 22 oktober De Nota Wervel geeft ruimtelijke reserveringen voor windenergie in de provincie. In 2003 bedraagt het opgestelde vermogen in de provincie 100 MW en wordt ervan uitgegaan dat op korte termijn nog een aantal windmolens zal worden geplaatst. Omdat men rekening houdt met locaties die nog zullen afvallen en omdat 250 MW wordt gezien als ondergrens, geeft de Nota Wervel mogelijkheden voor 350 MW. De stand van zaken maart 2005 is dat 153 MW is gerealiseerd en er dus voor 2010 nog minstens 97 MW moet worden gerealiseerd. De locaties Groote Lindt, HKS/Heuvelmanterrein en Dordtse Kil III en IV zijn in de nota aangegeven als gewenste opstelling. De locatie in s-gravendeel Zuid is aangegeven als studielocatie. In de inspraak op de Nota Wervel hebben de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en s-gravendeel (in een gezamenlijke reactie van de Hoeksche Waardse gemeenten) verzocht de locaties langs de Oude Maas en de Dordtsche Kil aan te geven als studielocatie, omdat het lopende onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie zich weliswaar op die genoemde locaties toespitste, maar nog niet was afgerond. Dat verzoek is door de provincie niet gehonoreerd. De Nota Wervel moet zijn beslag krijgen in het nieuwe Streekplan Zuid-Holland Zuid. De streekplanherziening start in Met het beleid, zoals neergelegd in deel I van de onderhavige nota, wordt uitwerking gegeven aan de doelstellingen van de provinciale Nota Wervel, waar het gaat om de locaties langs de Dordtsche Kil en de Oude Maas. Dit rapport zal als zodanig worden ingebracht bij de Streekplanherziening in Nota Klimaatbeleid gemeente Dordrecht In Dordrecht is in mei 2004 de Nota Klimaatbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De nota Klimaatbeleid bestaat uit een beleidsdeel en een uitvoeringsprogramma. Deel II: Onderzoeksverslag 17

21 Onderzoekslocaties windenergie, 2003 De laatste fase in het onderzoek richt zich op drie locaties langs de Oude Maas en de Dordtsche Kil: 1: Groote Lindt, 2: HKS/ Heuvelmanterrein, 3: Dordtse Kil III en IV en buitengebied s-gravendeel Zuid. Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht 18

22 Doel van het klimaatbeleid is bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van CO2, energiebesparing te bewerkstelligen en toepassing van duurzame energiebronnen te stimuleren. De Nota Klimaatbeleid geeft de locatie op Dordtse Kil III en IV aan als kansrijke locatie voor grootschalige windenergie. In lijn met het rijks- en provinciale beleid ziet de Nota Klimaatbeleid grootschalige windenergie als kansrijkste mogelijkheid om bij te dragen in de duurzame energiedoelstellingen. De nota geeft prioriteit aan grootschalige windenergie als duurzame energiebron. Het lopende onderzoek naar de mogelijkheden op de locaties Groote Lindt, HKS/Heuvelmanterrein en Dordtse Kil III en IV/ s-gravendeel-zuid heeft op dat moment nog niet geleid tot een locatiekeuze. De nota Klimaatbeleid formuleert daarom als doelstelling dat, zodra een keuze wordt gemaakt voor Dordtse locaties, een bestemmingsplan kan worden voorbereid dat dan in 2007 gereed kan zijn. Met het beleid voor grootschalige windenergie wordt invulling gegeven aan één van de doelstellingen van de Nota Klimaatbeleid gemeente Dordrecht, in die zin dat er een keuze wordt gemaakt voor Dordtse Kil III en IV als locatie waar grootschalige windenergie mogelijk is en dat wordt aangegeven op welke wijze realisatie kan plaatsvinden. Of het bestemmingsplan voor Dordtse Kil III en IV in 2007 daadwerkelijk is aangepast, danwel dat een artikel 19 WRO-procedure is gevoerd om grootschalige windenergie mogelijk te maken, hangt ervan af of op dat moment overeenstemming is bereikt met één of meer marktpartijen die de locatie kan/kunnen ontwikkelen en exploiteren. 3. De resultaten van het onderzoek Locaties Het onderzoek naar mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht is gestart in Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een aantal stappen. De onderscheiden fases in het onderzoek zijn steeds afgerond met bestuurlijke besluitvorming. In het onderhavige hoofdrapport van het onderzoeksverslag worden de onderzoeksresultaten samengevat. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de bijlagen. Gestart is met een quick-scan, waarbij alle mogelijke locaties voor grote windmolens in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht zijn verkend. Op grond van een inschatting van onder andere de fysieke mogelijkheden, te verwachten energie-opbrengst en een inschatting van de haalbaarheid is uit deze locaties een selectie gemaakt van tien lijnopstellingen, die de meeste kans van slagen en het grootste rendement zouden opleveren. Verschillende combinaties van deze lijnopstellingen leidden tot drie modellen voor mogelijke windparken in de omgeving van de Dordsche Kil en Oude Maas. Deze modellen en lijnopstellingen zijn breed getoetst binnen de drie gemeenten en zijn voorgelegd aan de inwoners van de drie gemeenten in een draagvlaktest. Uit dit onderzoek is gebleken dat er over het algemeen een breed draagvlak is voor windenergie in de drie gemeenten, ook als het gaat om windmolenopstellingen binnen de eigen gemeente. Op grond van de resultaten van de brede toetsing en de draagvlaktest is als uitgangspunt gekozen voor locaties die de loop van de rivieren markeren in het landschap. Windmolens kunnen worden geplaatst aan één zijde van de rivier, langs bedrijventerreinen of in het buitengebied (niet in woongebieden of natuurgebieden). Daarmee vallen op dat moment wederom locaties af voor verder onderzoek. De overblijvende locaties zijn samengevoegd tot de drie kansrijkste onderzoekslocaties (zie kaart): Groote Lindt in Deel II: Onderzoeksverslag 19

Concept Beleidsnota en Onderzoeksverslag. Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht

Concept Beleidsnota en Onderzoeksverslag. Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Concept Beleidsnota en Onderzoeksverslag Pagina1 Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Concept Beleidsnota

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

Grootschalige windenergie in Dordrecht, s- Gravendeel en Zwijndrecht. Nota van beantwoording

Grootschalige windenergie in Dordrecht, s- Gravendeel en Zwijndrecht. Nota van beantwoording Grootschalige windenergie in Dordrecht, s- Gravendeel en Zwijndrecht Nota van beantwoording Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Nota van beantwoording Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

mer windenergie Leeswijzer

mer windenergie Leeswijzer mer windenergie Maart 2017 Hier kunt u online alle documenten vinden: www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie 2 Zuid-Holland gaat voor schone energie De provincie Zuid-Holland stimuleert het gebruik van

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/41

Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Statenvoorstel nr. PS/2004/41 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/41 te behandelen in: de Statencommissie Ruimte en groen op: 4 februari 2004 om 09.30 uur de vergadering van Provinciale

Nadere informatie

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle

Martijn ten Klooster, Pondera Consult. Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle NOTITIE Datum 7 december 2016 Aan Johan Roeland, Gemeente Zwolle Van Martijn ten Klooster, Pondera Consult Betreft Quickscan locaties windenergie gemeente Zwolle Inleiding In opdracht van de gemeente Zwolle

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016

Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016. Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 Beknopte beleidsnotitie voor zonne-energie gemeente Leeuwarderadeel 2016 Versie : ontwerp Datum : 1 februari 2016 1 1 Inleiding Op 18 februari 2015 heeft Provinciale Staten van Fryslân het beleidsstuk

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering: 7 ^JPJ 2012 Besluit: oünrv roing ivoorstalnummer,

Nadere informatie

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij?

Voor- of tegenwind? Drenthe Molenvrij? Voor- of tegenwind? Het Ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven met alle provincies tot afspraken te willen komen over windenergie: hoeveel energie kan er in elke provincie opgewekt worden met

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN

Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN Bijlage D WINDTURBINE OPSTELLING VARIANTEN DICHTSTEBOLSTAPELING EN SCHAAKBORDOPSTELLING In de richtlijnen voor het MER is aangegeven dat voor de parken aan de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk ook

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan Dorpsbelangen Zoutkamp, Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte Dorpsbelangen Zoutkamp, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW) plannen voor

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte

dhr. E. Goldsteen - Ruimtelijke ordening en bouwzaken 3. Beheer openbare ruimte Agendapunt: 6 Onderwerp: Windenergie (bijlage bij raadsvoorstel 23 april 2007) Commissie: 10-3-2008, nr. 6 Raadsvoorstel: 20-2-2008, nr. 258 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. E. Goldsteen

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Toelichting. Bestemmingsplan. 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht Fase: vaststelling - 1 -

Toelichting. Bestemmingsplan. 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht Fase: vaststelling - 1 - Toelichting Bestemmingsplan 'Geluidzone industrieterrein Sliedrecht' Gemeente Dordrecht Fase: vaststelling - 1 - - 2 - Inhoudsopgave toelichting HOOFDSTUK 1 Inleiding 5 HOOFDSTUK 2 Plangebied 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen.

De gemeenteraad heeft mij verzocht de gemeenteraad in de bezwaarprocedure te vertegenwoordigen en hem waar nodig nader van advies te dienen. PER FALK COURIER Aan de gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL BOXMEER Nijmegen, 25 oktober 2006 Ons kenmerk : 20041655 TL/cb Inzake : Boxmeer/Windenergie Doorkiesnummer : 024-382 83 94 Direct faxnummer:

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014

Aan de gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Aan de gemeenteraad van de gemeente Kollumerland c.a., Wehe-den Hoorn, 16 juni 2014 Onderwerp: Windmolenpark(en) in de gemeente Kollumerland c.a. Geachte gemeenteraad, Er zijn bij Fryslân foar de Wyn (FfdW)

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor

Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor Stedenbouwkundige visie Halderberge: geluidsschermen langs het spoor met betrekking tot het Meerjaren Programma Geluid Spoor 1 INHOUD I INLEIDING 3 II VISIE OP GELUIDSSCHERMEN 4 III SCHERMTYPEN EN BEGROEIIING

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Windenergie in Dordrecht

Windenergie in Dordrecht Windenergie in Dordrecht J.H. Fred Jansen Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW) www.nkpw.glow.nl Conclusies Windenergie is geen noemenswaardig alternatief voor fossiele energie en levert geen

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20%

Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting Antwoord Toelichting. instrumentarium geeft om goed op de windmolens om zo in 2020 20% Vragen Provincie Partij Hoe belangrijk vindt u dat er draagvlak van Zoals hierboven geschetst staat D66 Ik sta hier gedeeltelijk achter Omdat dit omwonenden een prima voor het plaatsen van deze instrumentarium

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 14 april Vragen nr. 27 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 14 april 2015 Vragen nr. 27 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de toepassing van de "overgangsregeling" als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan:

Projectnummer: B02047.000077.0900. Opgesteld door: ir. G.K. Jobse; W.S. Schik. Ons kenmerk: 078702186:0.7. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Wijziging Landschappelijke beoordeling Windpark Dankzij de Dijken Arnhem,

Nadere informatie

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 -

Windenergie met beleid. Brief aan de raadsleden. Pl atform DUURZAME E N ERGIE W e st Br ab ant - 1 - Windenergie met beleid Brief aan de raadsleden - 1 - 8 juli, 2009 Geachte raadsleden, De behandeling van het agendapunten windenergie zoals recent heeft plaatsgevonden in de commissievergadering Fysieke

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017

Nieuwsbrief Windenergie A16. Uitgave 11 April 2017 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 11 April 2017 In deze nieuwsbrief: Elf varianten in milieuonderzoek voor windmolens A16 Kwart toekomstige windmolens A16 in eigendom lokale gemeenschap Eerste kenniscafé

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

Gemeente Zwijndrecht T.a.v. het College van B&W Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Zwijndrecht, 23 november 2015 PER MAIL / BRIEF

Gemeente Zwijndrecht T.a.v. het College van B&W Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Zwijndrecht, 23 november 2015 PER MAIL / BRIEF Gemeente Zwijndrecht T.a.v. het College van B&W Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Zwijndrecht, 23 november 2015 PER MAIL / BRIEF Betreft: reactie op Nota van Beantwoording d.d. 17 november 2015 inzake windmolens

Nadere informatie

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen

Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Inventarisatie van locaties voor grootschalige zonne-energiesystemen Gemeente Utrecht Maart 2016 1. Inleiding 1.1 Zonne-energie voor Utrecht In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen dat er in 2020

Nadere informatie

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon

KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013. Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon KLEINE WINDTURBINES NOVEMBER 2013 Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon 2 KLEINE WINDTURBINES DORP STAD & LAND DORP STAD & LAND KLEINE WINDTURBINES

Nadere informatie

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016

Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk. Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Voorkeursvariant Windpark Industrieterrein Moerdijk Raadsinformatieavond 10 maart 2016 Programma Opening wethouder Jaap Kamp Aanleiding en procedure Roger Raat - Reitsma Toelichting milieueffecten en voorkeursvariant

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel

*Z7348DBDA7D* raadsvoorstel. Onderwerp. Uitgangspunten windenergie. Voorstel *Z7348DBDA7D* raadsvoorstel Vergadering Gemeenteraad van 20-07-2016 Afdeling Naam opsteller voorstel Portefeuillehouder : Ruimtelijk Beleid : Roij, Maaike van; Arts, Marian : G.J.W. (Geert) Gabriëls Raadsvoorstel:

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek

Windmolens in de Beekbergsebroek Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid

Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Windmolens in de Beekbergsebroek Draagvlak en betrokkenheid Aanleiding dea (duurzame energiecoöperatie Apeldoorn) werkt samen met WNW (De Wolff Nederland Windenergie) aan een plan om drie windmolens te

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Het Plaatje Sliedrecht

Het Plaatje Sliedrecht Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex Beeldkwaliteitsplan Plaatje 09 08 2010 rboi adviseurs ruimtelijke ordening 1 2 Het Plaatje Sliedrecht Quickscan Kwaliteitsverbetering annex

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

agendapunt nummer portefeuillehouder

agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Ruimte en Groen in behandeling bij M. Roobol doorkiesnummer 078 633 45 50 agendapunt nummer portefeuillehouder E.C. Lafeber datum voorstel 8-9-2010 raadsvergadering

Nadere informatie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie

Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie Het beleid voor windenergie komt na aanpassing als volgt te luiden. Essentie van het windbeleid Als windrijke provincie wil Flevoland optimaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 22 maart 2016 Versie 1 Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Voorgesteld besluit Aan de raad, H.A. Gortmaker Ja

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding voor deze memo. 1.2 Huidige situatie projectgebied MEMO. Van : Rho adviseurs

1. Inleiding. 1.1 Aanleiding voor deze memo. 1.2 Huidige situatie projectgebied MEMO. Van : Rho adviseurs MEMO Van : Rho adviseurs Project : Domburg, verplaatsing/nieuwbouw supermarkt Opdrachtgever : Gemeente Veere Datum : 10-10-2016 Betreft : Memo molenbiotoop 1. Inleiding 1.1 Aanleiding voor deze memo Op

Nadere informatie

Quickscan Locaties Transferium West

Quickscan Locaties Transferium West Quickscan s Transferium West Datum 6 april 2015 Doel Inventarisatie locaties en mogelijkheden per locatie in s-hertogenbosch West t.b.v. een transferium. Doelgroep Bezoekers aan de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

Eerste officiële inspraak Windenergie A16

Eerste officiële inspraak Windenergie A16 Nieuwsbrief Windenergie A16 Uitgave 4 Juli 2016 In deze nieuwsbrief: * Eerste officiële inspraak gestart * De opstellingsalternatieven van de NRD * Enquête: liever lijnen dan clusters * Informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg

Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Notitie zienswijze ontwerpbestemmingsplan Benneveld - Bennevelderstraat-Almaatsweg Zienswijze: Stichting Univé Rechtshulp namens de bewoner(s) van het perceel Almaatsweg 11, Benneveld Ad 1. Appellant geeft

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

PER MAIL / AANGETEKENDE BRIEF

PER MAIL / AANGETEKENDE BRIEF Van: LindtWind [mailto:lindtwind@xs4all.nl] Verzonden: vrijdag 22 januari 2016 9:05 Aan: secrweber, GS CC: Chatelin, AI; Mulligen - van de Wetering, I, van; Maagdenberg, HGM Onderwerp: reactie GS op zienswijze

Nadere informatie

Samen voor schone energie

Samen voor schone energie Samen voor schone energie Overschakelen op hernieuwbare energie is hard nodig. Verbranding van steenkool, olie en gas is schadelijk voor het milieu, denk aan luchtverontreiniging en klimaatverandering.

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing windlocatie Westpoortweg + visualisaties

Landschappelijke inpassing windlocatie Westpoortweg + visualisaties + visualisaties 7 juli 2016 Onderstaande tekst is overgenomen uit de Ruimtelijke onderbouwing windlocatie Westpoortweg. In de Ruimtelijk onderbouwing is ook de projectbeschrijving en het planologisch kader

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

: Onderbouwing niet opnemen molenbiotoop molen De Roos Delft in het bestemmingsplan DSM

: Onderbouwing niet opnemen molenbiotoop molen De Roos Delft in het bestemmingsplan DSM Memo Aan : DSM Gist Services B.V. t.a.v. de heer Thom van Eijck Van : Royal Haskoning DHV, de heren Bob Meijer en Jerry de Rijke Datum : 11 oktober 2012 Kopie : Gemeente Delft, de heer Derk van Rees Onze

Nadere informatie

Nummer 2013009302. Kansen voor zonneparken. Programmanummer 11. Voorstel aan de gemeenteraad:

Nummer 2013009302. Kansen voor zonneparken. Programmanummer 11. Voorstel aan de gemeenteraad: Nummer 2013009302 Onderwerp: Kansen voor zonneparken Programmanummer 11 Portefeuillehouder Behandeling in de raadscommissie: Voorstel aan de gemeenteraad: Wethouder H.J. Morssink Ja, ter kennisname aanbieden

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

TOELICHTING. 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest

TOELICHTING. 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest TOELICHTING 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest Gemeente: Dordrecht Fase: bestemmingsplan vastgesteld Datum: 17 februari 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding

Nadere informatie

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235

*Z E79* Registratienummer: Z / 46235 *Z0502439E79* Registratienummer: Z -14-29221 / 46235 In de periode 2010 2014 zijn binnen de gemeente Goeree-Overflakkee vele bestemmingsplannen herzien. Bestemmingsplannen gaan vaak over grote grondgebieden

Nadere informatie

"We zetten stappen om Lelystad bekend te laten staan als stad met een duurzaam profiel, kansrijk

We zetten stappen om Lelystad bekend te laten staan als stad met een duurzaam profiel, kansrijk Vergunningen Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad 150011008 Gemeente Lelystad Ingekomen 0 6 MEI 2015 Kopie aan: Betreft : Zienswijze Ontwerp-Welstandsnota 2015 gemeente

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie